Underlag till fosformodulen (11B)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till fosformodulen (11B)"

Transkript

1 Underlag till fosformodulen (11B) Inledning De senaste forskningsrönen tyder på att fosfor är det begränsande näringsämnet i Östersjön. Förlusterna från jordbruksmarken utgör ca 40 % av den totala belastningen till egentliga Östersjön (Brandt & Ejhed, 2003). Därför bör fosforproblematiken prioriteras i miljörådgivningen på lantbruk i kustnära områden. Svårt att förutsäga förluster Fosforförluster från jordbruksmark är mycket komplext och svårförutsägbart. Tyvärr är kännedomen om de mekanismer som påverkar förlusterna inte helt kartlagda idag. Eftersom förlustrisken är starkt kopplad till lokala förhållanden, ofta på fältnivå, är det svårt att ge generella råd till motåtgärder. Det är därför viktigt att det enskilda fältet bedöms för att rätta motåtgärder ska kunna sättas in. För att fosforförluster ska ske från jordbruksmark måste följande faktorer uppfyllas: 1. Det måste finnas en fosforkälla 2. Det måste finnas en transportmekanism i form av yterosion eller inre erosion Syftet med modulen Syftet med fosformodulen är att minska fosforförlusterna från gården och hitta åtgärder som spar både miljö och pengar. En viktig del är att se över gödslingen och att identifiera områden i fält där det finns risk för fosforförluster genom erosion. En konkret åtgärdsplan mot förlusterna tas fram där förslag på gödsling och praktiskt genomförbara åtgärder i fält föreslås. Nedan ges förslag på arbetsgång för fosformodulen. Innan besöket Se till att du har med dig en växtnäringsbalans (högst 3 år gammal) och en växtodlingsplan. Titta gärna igenom tidigare rekommendationer om fosfor i t ex foderrådgivning eller växtnäringsbalans. Meddela lantbrukaren om att han/hon ska fram: - Markkarta - Blockkarta som ni tillsammans kan skissa på Läs gärna igenom denna skrift och ta en titt på och rådgivningsunderlag för fosforstrategi. Där finns exempel på dokumentation av besök samt bildmaterial kring erosion mm. Checklista för besöket Varför fosforrådgivning? - Berätta kort om de senaste forskningsrönen om fosforförluster till Östersjön och att fosfor är ett större problem än kväve till dessa vatten se under UTBILDNING/rådgivarkurser/Centralt framtaget material, pdf N och P och nyhetsarkiv eller Naturvårdsverkets rapport 5509) Den genomsnittliga förlusten från svensk åkermark uppgår till ca 0,4 kg/ha och år (variation 0,03-1,5 kg och år). Detta är i nivå med bla England och Irland, men lägre än Norge och Tyskland.

2 - (Bergström m.f.l., 2007). Troligen kan inte förlusterna minskas med mer än 25 % eller med 0,1 kg/ha utan större förändringar i jordbruket. - Det nationella miljömålet ingen övergödning säger att fosfortransporten till Östersjön ska minska med 20 % år 2010 i jämförelse med 1995 års nivå (Regeringen, 2004). Målet preciserades ytterligare då det fastställdes att de största minskningarna ska ske i de känsligaste områdena. - Mellan 1995 och 2000 har en 11 % minskning av fosforförlusterna från jordbrukssektorn beräknats, men det finns betydande osäkerheter i beräkningarna. Gödsling med handelsgödselfosfor har minskat till samma nivå som i början av 1900-talet. - Berätta att man idag vet betydligt mindre om hur fosforförluster sker jämfört med kväve. Det är andra faktorer som styr fosforförlusterna än de som styr kväveförlusterna. Fosforförlusterna sker ofta i episoder och varierar mellan fält betydligt mer än kväveförlusterna. - Fosforförlusterna skiljer sig mycket mellan olika områden, skiften och inom skiften. Därför är det mycket viktigt att hitta de områden där P-förlusterna är som störst för att kunna sätta in rätta åtgärder. - Syftet med modulen är att hitta bästa strategi för gödsling och brukande av marken för att minimera förlusterna och förbättra ekonomin. På djurgårdar kan en källa till fosforförluster vara det som tillförs fälten via stallgödseln vilket i sin tur styrs av utfodringen. Anpassad utfodring tas upp i andra moduler Hur olika faktorer påverkar fosforförlusterna Antingen sker förlusterna med yterosion (se bildmaterial på och rådgivningsunderlag, fosfor) eller som transport genom markprofilen i form av matrix- eller makroporflöde (se markegenskaper). Använd gärna bildspelet under som hjälp till de olika faktorerna nedan. Nederbörd - Det finns ett tydligt samband mellan fosforförluster och riklig nederbörd - Förlusterna sker ofta i episoder med högst koncentration i samband med hög avrivning. - Nederbördens intensitet är oftast viktigare för förlusterna än nederbördsmängden. - Kraftig nederbörd då marken är obevuxen ökar erosionsrisken. Risken för förluster på hösten ökar också vid höstsådd spannmål då markytan är jämn och bearbetad och mycket lättransporterbart material finns i ytan. Spannmålen har svårt att stoppa förlusterna. Temperatur - Frusen mark i samband med tjäle hindrar infiltration varvid ytavrinning kan uppstå - Stående vatten under längre perioder kan även sätta igång transporten nedåt i profilen när tjälen går ur - Under vintrar med högre temperatur än normalt ökar nedbrytningen av organiskt material som frigör fosfor.

3 Fältegenskaper Både lätta och styva jordar kan ge ytvattenerosion. Storleken bestäms främst av lutningen och hur lätt jordpartiklarna lösgörs (Alström & Åkerman, 1991). Risken för ytavrinning ökar med: - Kraftig lutning - Sluttningens längd - Låg hydraulisk konduktivitet - Dålig dränering - Låg mullhalt - Dålig aggregatstruktur Risken för transport genom markprofilen ökar med: - Stående vatten - Om det finns ytvattenintag - Om fältet är täckdikat Markegenskaper - Till skillnad från kväve kan fosforläckaget vara stort på en lerjord. Lerjordar innehåller ofta stora porer (maskgångar, rotkanaler och torrsprickor) där vatten kan ta med sig fosfor och transporteras snabbt nedåt i profilen, s.k. makroporflöde. Kallas även inre erosion. - Ju styvare en jord är desto större är risken för makroporflöde. Risken för ytavrinning är också större på jordar med högre lerinnehåll pga att de små lerpartiklarna är lättförflyttade. - I en sandjord filtrerar vattnet jämnare över hela profilen varvid fosfor hinner bindas till markpartiklarna. En sandjord med högt P-AL tal i matjord och alv samt låg bindningskapacitet, kan dock ge stora förluster. - Hög andel organiskt material minskar risken för förluster av partikulär fosfor p.g.a. mullinnehållet binder samman jordpartiklarna och minskar risken för erosion. Dessutom förbättras strukturen. - Markens genomsläpplighet (hydraulisk konduktivitet) påverkar förlusterna. Hög genomsläpplighet genom god dränering är viktigt för att undvika stående vatten. Stående vatten kan bilda ett övertryck som kan sätta igång flödet nedåt i profilen genom makroporerna. God genomsläpplighet minskar även risken för yterosion. Bearbetning - Generellt minskas yterosionen ju mindre man rör i jorden. - Inre erosion kan till en del förhindras genom att jorden bearbetas så att makroporerna bryts av. - Jordbearbetningen påverkar främst fosforförluster som sker med yterosion. - Vårplöjning minkar förlusterna jämfört med höstplöjning på erosionskänslig jord. - Att ersätta plogen med kultivator kan ha effekt genom att andelen organiskt material i ytan ökar, som binder jorden. För bästa effekt skall bearbetningen utföras grunt. - Att plöja i riktning med höjdkurvorna kan ge minskad erosion.

4 P-AL - Grov struktur i ytan minskar förlustrisken genom att t ex höga tiltor bromsar erosionen och markytan kan adsorbera (svälja) mer vatten genom den luckrare strukturen. - Packning av jorden ökar förlustrisken. Vid bearbetning under blöta förhållanden ökar packningsrisken vilket försämrar fosforupptaget och ökar transporten av fosfor längs med plogsulan. - Höga P-AL värden i matjord och alv i kombination med hög fosformättnad, ökar oftast risken för förluster. - Eftersom jordar har olika förmåga att binda fosfor, främst beroende på innehållet av järn och aluminium samt kalciuminnehållet, kan man inte säga att högt P-AL tal är direkt kopplat till stora förluster. - För huvuddelen av Sveriges jordar är föreningar av järn och aluminium viktigast när det gäller bindning av fosfor. Vid kraftig gödsling under längre perioder räcker inte bindningsplatserna till för att binda all fosfor, jorden bli mättad. Risken för läckage ökar då väsentligt. - En ny metod för att mäta fosformättnaden har testats med gott resultat där både P-AL och Fe-AL/Al-AL mäts och fosformättnaden kan beräknas (Ulén, 2006). - Nyligen sammanställd forskning visar att det aldrig är motiverat att ligga högre än P-AL tal 10 (Bertilsson m.fl., 2005). - På jordar med högt ph och stort kalciuminnehåll kan andelen växtillgänglig fosfor överskattas vid P-AL-analyser. P-AL metoden innebär att provet extraheras med en lösning på ph 3,75 som riskerar att frigöra fosfor som i praktiken inte är tillgänglig för upptag. Gödsling - Den genomsnittliga fosfortillförseln med stallgödsel och mineralgödsel till åkermark i Sverige är 13 kg/ha och år. Motsvarande siffra för Norge och England är 27 kg/ha och år. - I Sverige ligger den genomsnittliga fosforbalansen på +2 kg/ha och år. I djurtäta områden är siffran dock + 8 kg/ha och år. Snittet för Norge och England är +7 kg/ha och år, men hela +20 kg/ha för djurintensiva områden. - Överoptimal gödsling innebär alltid större risk för fosforförluster. - Myllning av fosfor minskar förlusterna. - Ju snabbare gödseln brukas ned desto mindre förlustrisk. Detta gäller både mineral- och stallgödsel. - Spridning av fosfor på hösten, inför vårsådd, innebär oftast större förlustrisk, eftersom inget upptag sker under höst/vintern. Avrinningen är större under höst/vinter vilket ökar förlustrisken. ph - Optimalt ph-värde för fosforupptag är runt 6,5.

5 - Vid ph över 7 är risken stor att fosfor binds till kalcium och tillgängligheten för upptag försämras. - Vid ph under 6,5 ökar andelen löst järn och aluminium som binder upp fosfor och försämrar upptaget. Gör en kort fältvandring En kortare tur i fält görs för att identifiera platser med risk för fosforförluster. Ta gärna med en karta över skiftena för minnesanteckningar. Nedan ges tips på vad ni bör titta efter. Vid dåligt väder etc. görs fältvandringen vid skrivbordet med skifteskartan som underlag. - Platser med lutning där erosion kan förekomma. - Områden där vatten kan bli stående p.g.a. dålig dränering. - Översvämningar i anslutning till vattendrag. - Hur dräneringen fungerar på olika fält. - Om det finns det platser där skyddszoner kan vara motiverade. - Gräsremsor kring ytvattenintag. - Platser där permanent träda kan vara motiverad. Åtgärder för att minska fosforförlusterna Efter bakgrund och teori kring fosforförluster, samt en fältvandring, har förhoppningsvis fält med risk för fosforförluster identifierats. Nu är det dags att gå igenom vad ni sett i fält och börja fundera över åtgärder mot eventuella förluster. Ytvattenerosion Se rapporten Åtgärder för att hindra ytvattenerosion på och rådgivningsunderlag, fosfor. Inre erosion Många av de åtgärder som kan minska risken för ytvattenerosion fungerar även mot inre erosion. Här är några förlag som är bra att ha med sig. - Undvik stående vatten genom att förbättra dräneringen. - Undvik markpackning genom att: plöja under torra förhållanden Använda däck med låga ringtryck Inte använda tyngre maskiner än nödvändigt

6 - Förbättra markens infiltrationskapacitet genom att: Öka mullhalten Kalka med strukturkalk vid behov - Bryt makroporernas struktur genom plöjning. En lerjord utan problem med yterosion kan med fördel plöjas. Plöjningen bryter kontinuiteten hos makroporerna, vilket kan minska förlusterna. Gödseltillförsel Åtgärder i fält som minskar erosionen kan vara krångliga att genomföra och kostar ofta pengar. En åtgärd som kan spara pengar på sikt är en noggrann genomgång av gödslingen. Här bör gödselgiva, spridningstidpunkt och spridningssätt beaktas. På gårdar med mycket stallgödsel bör värdet av fosforn i stallgödseln beräknas. Se och stallgödsel. Gödselgiva Gödselgivan anpassas efter art, skördenivå och andelen lättillgängligt fosfor i marken (P-AL). Dagens riktlinjer för gödsling enligt SJV grundar sig på mångårigt försöksarbete och presenteras i tabell 1. I tabell 2 visas fosforklassernas intervall. Tabell 1. Riktgivor för fosforgödsling, SJV Fosforgiva, kg P/ha i respektive P-AL klass Gröda Skörd I II III IV V (ton/ha) Stråsäd Oljeväxter Slåttervall 6 (ts) Fodermajs Potatis Sockerbetor Ärter 3, Bete (åker) Justering för skördenivå, kg P per ton avvikelse: Stråsäd, ärter, vall: 3 Oljeväxter: 5 Potatis, sockerbetor: 0,5 Tabell 2. Definition av fosforklasser. Klass P-AL tal I < 2,1 II 2,1 4 III 4,1 8 IV 8,1 16 V > 16 Förhållandet mellan gödsling och P-AL Förutom skörd och art, bygger rekommendationerna i tabell 1 uteslutande på vilken fosforklass markkartan visar. Underhållsprincipen tillämpas och innebär att tillförseln ska vara lika med bortförseln i klass III. Problemet är att varje klass har ett visst spann, där framförallt klass IV är vid. En nyligen utförd sammanställning av försöksmaterial visar att man bör ta mer hänsyn till P-AL - talet, och anpassa gödslingen därefter (Bertilsson m.fl., 2005). Bertilsson m.fl., 2005 har gjort en sammanställning med titeln

7 Fosforgödsling och odlingsekonomi med perspektiv på miljömål där syftet är att försöka besvara frågorna: Vilken P-AL nivå är ekonomisk att underhålla? Hur på verkar fosforgödslingen miljön? Underhålls P-AL (U-P-AL) I studien har man beräknat ett underhålls P-AL för olika grödor (U-PAL). Där är skördeökningens värde lika stor som kostnaden för underhållsgivan. Då detta inträffar är systemet i jämvikt både ekonomiskt och miljömässigt. Här gödslar man med en giva som ersätter bortförseln och får en skördeökning som motsvarar kostnaden. U-PAL är beroende av priset på fosfor och skördeprodukten. Om P-AL är högre än U-PAL för en viss gröda är full underhållsgiva inte lönsam. I detta fall bör man gödsla mindre än U-PAL varpå fosforklassen sjunker på sikt. Då P-AL är lägre än U-PAL lönar det sig att gödsla mer än underhåll och markens fosforstatus kommer att stiga. Det är viktigt att ge underhåll vid U-PAL, även om man endast får tillbaka gödselkostnaden det året. Skippar man underhållsgivan sjunker P-AL och skörden riskerar att minska. Svårigheter med P-AL Analysen enligt P-AL metoden innehåller flera felkällor: Variationer i provtagning som t ex tid på året, plats i växtföljden, årsmånen m.m. påverkar resultatet. Låga värden är ofta stabila medan högre tal varierar mer. Utan förändrad gödsling kan ett prov uppvisa högre P-AL några år efter tidigare provtagning. Pga osäkerhet i provtagningen har just en klassindelning av P-AL skapats. Dock är som tidigare nämnts speciellt klass IV vid och man bör därför analysera P-AL talet. Risk att P-AL värdet överskattas på kalkrika jordar med högt ph Slutsatser om gödsling från rapporten: 1. Fokus bör ligga på P-AL talet mer än klassen. Detta gäller främst klass IV (P-AL 8-16). 2. När P-AL är > 10 ses fosfor som en resurs som kan utnyttjas och byggas ned. 3. Gruppen stråsäd har delats upp. Korn bör prioriteras framför höstvete pga säkrare skördeökning i kornet. Gödslingsrekommendationer Spannmål Det finns inga skäl att underhålla P-AL högre än 6 i en växtföljd med i huvudsak spannmål. I princip gäller SJV:s gödslingsrekommendationer (tabell 1). För korn betalar sig fullt underhåll vid P-AL 6 (mitten av klass III) och för höstvete vid P-AL 3 (klass II) Eftersom korn ger större och säkrare skördeökning än höstvete kan en del av underhållet fördelas över till kornet. Genom kombisådd på våren utnyttjas fosforn väl till kornet. Direkta gödslingseffekter under samma år erhålls vid P-AL 5 eller lägre. Oljeväxter Oljeväxter har större fosforbehov jämfört med stråsäd Underhållsgödsling betalar sig vid P-AL 6-9 (klass III-IV) Det finns ingen anledning att underhålla ett P-AL högre än 9 Direkta gödslingseffekter under samma år uppnås vid P-AL 5 eller lägre. Sockerbetor Betor behöver ett bra fosfortillstånd för att inte tappa i skörd

8 Med de tidigare höga betpriser betalade sig underhåll vid P-AL 11 (klass IV) Med ett 30 % lägre betpris bör P-AL 10 underhållas Trots kraftigt sjunkande betpriser skall betorna prioriteras i förhållande till stråsäd och oljeväxter Potatis Det är ont om nyare försöksmaterial som behandlar potatisens fosforbehov Potatis har stora krav på lättillgänglig fosfor Försök med s.k. tilläggsgödsling utöver grundgivan visar på merskördar När potatis ingår i en växtföljd med fyra eller kortare års mellanrum bör gödslingen koncentreras dit. Sikta på att underhålla P-AL 11 Vall Nyare försök visar att vall svarar mycket dåligt på fosfortillförsel Enligt Römer el al., 2004 blev kvävefixeringen lägre i en klövervall då fosfor inte tillfördes på en fosforfattig jord Det är lämpligt att sikta på att underhålla P-AL 5 Varför bör vårsäd prioriteras framför höstsäd? Höstsäden har ett utvecklat rotsystem redan tidigt på våren. Rotsystemet har goda möjligheter att genomväva en stor jordvolym och därmed hitta fosfor. Detta gör den mindre känslig än vårsäden för utebliven fosfortillförsel. Vårsäden däremot måste utvecklas snabbt på våren och är då mer beroende av lättillgänglig fosfor i övre delen av jordprofilen. Detta resonemang stöder de försöksresultat som sammanställts av Bertilsson, mfl., 2005 som visar att vårsäd svarar bättre på fosforgödsling än höstsäd. Figur 1. Schematisk bild över fosforrekommendationer till olika grödor beroende på P-AL. Tillförseln avser rekommendation för direkta skördeökningar (från Bertilsson mfl., 2005). Vall +++++uuuu Höstvete +++++uuuuu Korn uuuuu Oljeväxter uuuuuuuu Sockerbetor uuuuuuuuu Potatis P-AL mer än underhåll uuuuuuuuu underhåll (=ersättning) mindre än underhåll ingen fosfor behövs

9 Fosforgödsling i praktiken Figur 1 visar schematiskt gödslingsrekommendationer som ger en direkt skördeökning för respektive gröda. Figuren visar responsen hos den individuella grödan. I praktiken bör dock gödslingen göras för en hel växtföljd. Nedan ges förslag på arbetsgång vid gödslingsstrategi. Förslag på arbetsgång vid gödslingsstrategi (Bilaga 1 till hjälp) 1. Anteckna gårdens växtföljd 2. Gå igenom medelskördar, P-AL tal och nuvarande gödsling 3. Bestäm den genomsnittliga bortförseln av fosfor i växtföljden 4. Verkar dagens strategi rimlig utifrån rekommendationerna ovan? 5. Ge förslag på ändringar om så behövs 6. Diskutera val av gödselmedel 7. Om stallgödsel används; vad är egentligen fosforn värd? 8. Vad kräver odlingen i P-AL tal? Ingår: - Sockerbetor: P-AL 10 - Oljeväxter: P-AL Korn (vårsäd): P-AL Annars P-AL Omfördelning av fosfor i växtföljden Gödslingsekonomi för några växtföljder I praktiken planeras gödslingen till en hel växtföljd. Följande är viktigt att beakta: Vilka grödor ingår? Vilket P-AL tal dominerar där växtföljden roterar? Är det lönsamt att höja P-AL för den specifika växtföljden? Hur sker fördelningen av fosfor till de olika grödorna? Hur gödslas en växtföljd bäst med hänsyn till punkterna ovan? Förslag på svar ges nedan i tabell 3 med kommentarer. Förutsättningar: Utgångspunkten är treåriga växtföljder Kalkylränta 2 % Kalkyltid 10 respektive 20 år Pris för produkten: - Spannmål: 0,90 kr/kg - Raps: 2,14 kr/kg - Sockerbetor: 460 kr/ton Siffrorna jämförs med en underhållsgiva på 20 kg P/ha som tillförs alla grödor i växtföljden Jämförelsen ger ett nettomedeltal i gödsling till växtföljden Tabell 3. Gödslingsnetto för olika växtföljder vid olika P-AL (modifierad efter Bertilsson, mfl., 2005). Växtföljd P-AL tal Gödsling Netto 10 år Netto 20 år Kommentar Höstvete korn - korn P till alla grödor Positivt att ge mer till kornet

10 Uppgödsling betalar sig pga det låga P-AL talet Pga högre P-AL tal betalar sig inte uppgödsling Pris + 30% En prisökning på 30 % betalar inte uppgödslingen Höstvete korn - raps Korn höstvete - betor Utgångsläget är 20 P till alla grödorna Uppgödsling betalar sig pga låg klass Nettot ökar då rapsen prioriteras och höstvetet får mindre En uppgödsling är inte lönsam pga bra klass Inte heller om rapsen får mer fås merbetalning Utgångsläge för den klassen Här lönar det sig att tära på förrådet, dvs att bygga ned klassen Utgångsläge Uppgödsling är lönsam pga att betorna svarar bra på fosfor Bra att ge betorna mer och höstvetet får inget Ny bas för P-AL Trots bättre P-AL är uppgödsling lönsam pga betorna Även här blir nettot bättre då betorna prioriteras Bättre netto vid ännu högre uppgödsling Ny bas för P-AL Inget netto pga bra P-AL tal. Uppgödsling ej lönsam trots betorna

11 Sammanfattning fosforgödsling - Planera alltid din gödselgiva efter aktuell markkarta. - Fördela handelsgödsel och stallgödsel efter behovet inte efter bekvämlighet. - Prioritera fosforgödslingen till grödor med högt underhålls P-AL (betor och potatis) - Höstsäd och vall svara mycket dåligt på fosforgödsling och är därför lågprioriterade. Dock bör dess bortförsel beaktas. - I en växtföljd med betor och stråsäd med P-AL 8 skall betorna ha mer än underhåll och stråsäden mindre. Prioritera korn framför vete - I en växtföljd med stråsäd och oljeväxter med P-AL 8 skall oljeväxterna har något mer än underhåll och stråsäden mindre. Ev kan fosforn till höstsäden uteslutas. - Bygg ner höga fosfortal. Att ligga över P-AL 10 är aldrig lönsamt! - Radgödsling och kombisådd ger ökad effektivitet. Prioritera därför att tillföra fosfor i samband med kombisådd. - Bäst utnyttjande erhålls vid radmyllning på våren. - Ge inte stora förrådsgivor i växtföljden, då ökar förlustrisken väsentligt! Tillför hellre mindre givor flera gånger i växtföljden - Sprid inte för nära vattendrag, anlägg skyddszon eller lämna marginaler ändå. - Bruka ej lågavkastande fältdelar. Passar bättre som träda. Gårdsexempel Här ges tre exempel på verkliga gårdar med förändringar i gödsling och åtgärder mot erosion i fält. Växtodlingsgård ändrad gödsling Förutsättningar Växtodlingsgård 110 ha P-AL tal ca 14 (stark klass IV) Växtföljd: sockerbetor maltkorn höstraps höstvete Fosfortillförsel idag (kg/ha): - Betor: 33 - Maltkorn: 0 - Höstraps: 31 - Höstvete: 25 Nuvarande gödsling ger i snitt 22 kg/ha Åtgärder Omfördelning i växtföljden: - Mer till betorna, 42 kg/ha - Inget till stråsäden - Lite fosfor till rapsen på hösten, 10 kg/ha Nytt förslag ger 13 kg/ha i snitt Det nya förslaget sparar kr totalt! OBS! Viktigt att följa upp med ny markkarta! Har värdena sjunkit bör även maltkornet gödslas med ca 20 kg/ha. Detta ger ett snitt på 18 kg/ha i växtföljden. För att inte betorna ska tappa i skörd får P-AL inte sjunka under 10!

12 Svingård 1 överskott på gödsel Förutsättningar Växtodling 300 ha på två brukningsenheter 340 suggor & 5000 slaktsvinsplatser Betor, stråsäd och potatis Mycket stallgödsel Gård 1: Överskott 16 kg/ha, höga P-AL - tal Gård 2: Fosfor i balans, låga P-AL - tal Kör NPK till kornet För dålig lagringskapacitet: - kör svinflyt på hösten till höstkorn Ings skyddszoner efter långt vattendrag med lutande skifte intill Åtgärder Bygg ut lagringskapaciteten för att undvika höstspridning av flytgödsel Ta bort tillförseln med NPK, flytgödseln täcker behovet Kör mer svinflyt på gården med låga klasser Minska givan på gården med höga klasser Anlägg skyddszon efter allt vatten Sälj mer gödsel till grannar Svingård 2 överskott på gödsel alternativ 2 Växtodling på 110 ha 90 suggor och 2000 slaktsvin levereras årligen Två växtföljder, en med betor och en med matpotatis Stallgödsel körs till alla grödor utom maltkornet Mycket höga P-AL tal, mestadels i klass V Senaste analysen visar på: - 4 kg ammoniumkväve per ton - 1,5 kg fosfor/ton - 3 kg kalium/ton Fosforöverskott på 15 kg/ha Fosforvärdet är i princip noll Inga djurgårdar i närheten Åtgärder Gödslingsstrategi: - 25 ton till sockerbetorna - 20 ton till potatisen (risk för kvalitetsproblem vid högre givor) - 15 ton till rapsen på hösten innan sådd - Skippa stallgödsel till all stråsäd Sälj gödsel till grannar - Ca 900 ton/år kan säljas - Försäljningsvärdet ligger på kr/ton beroende på spridningstidpunkt - Värdet för spridning på din gård varierar mellan 12 och 30 kr/ton beroende på gröda.

13 Vidare läsning Alström, Kerstin och Bergman Åkerman, Ann. Vattenerosion i sydsvensk jordbruksmark. Rapporter och notiser nr 73, 1991, Lund. Ulén Barbro, Fakta Jordbruk Nr 4, 2006 Eutrophication of Swedish Seas, En internationell expertutvärdering av övergödningen av haven runt Sverige. Naturvårdsverkets rapport 5509, Bergström Lars, Djodjic Faruk, Kirchmann Holger, Nilsson Ingvar & Ulén Barbro. Fosfor från Jordbruksmark till Vatten tillstånd, flöden i motåtgärder i ett nordiskt perspektiv. Rapport MAT 21 nr Ulèn Barbro. Fosforförluster från mark till vatten. Identifikation av kritiska källor och möjliga motåtgärder. Naturvårdsverket rapport 5507, Regeringen, Lagförslag 2004/5:10 De Nationella Miljömålen. Brandt, M. & Ejhed, H Transport, retention och källfördelning Belastning på haven. SNV Rapport 5247, Stockholm. ISSN

14 Bilaga 1 Växtföljd Skörd Bortförsel P-AL - tal Nuvarande gödsling Nytt förslag Stallgödsel: P kg/ton

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7

Växtpressen. När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4. Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Växtpressen Nr 1 Mars 29 Årgång 38 När är det lönsamt att använda NPK? Sidan 3-4 Baltic Sea Action Plan en angelägenhet, sidan 6-7 Dela kvävegivan till höstvete, sidan 1-11 Yara 1 Ledaren Hoppas våra myndigheter

Läs mer

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån

2013:16. Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde. Exemplet Lillån Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat avrinningsområde Exemplet Lillån 2013:16 Titel: Åtgärder för god ekologisk status i ett jordbruksdominerat

Läs mer

Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark

Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden i svensk jordbruksmark 2012-05-22 på uppdrag av Jordbruksverket Inom projektet Greppa Fosforn Tom sida Test av tre nordiska fosforindex för förhållanden

Läs mer

Hästgödsel. en naturlig resurs

Hästgödsel. en naturlig resurs Hästgödsel en naturlig resurs Jordbruksinformation 5 2013 1 Omslagsbild: Jennie Hügert Text: Johan Malgeryd och Teresia Persson Innehåll Hästnäringen viktig för Sverige! 5 Växtnäring i kretslopp 6 Lagstiftning

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014

Riktlinjer för gödsling och kalkning. Jönköpings län 2014 Riktlinjer för gödsling och kalkning Jönköpings län 2014 1 2 Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2013 Växtnäringsbalans 4 Markkartering 5 Stallgödsel 6 Riktgivor för kväve (N) 9 Riktgivor för fosfor (P) och

Läs mer

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015

Krav och rekommendationer. 1 januari 2014 10 mars 2015 Krav och rekommendationer 1 januari 2014 10 mars 2015 Dokumentets status... 3 Syfte... 3 Målgrupp... 3 Person och företag som utför rådgivning inom Greppa Näringen... 4 Utbildning, sakkunskap och rådgivningserfarenhet...

Läs mer

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09

Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Bilaga 1 Krav och rekommendationer för Greppa Näringens verksamhet 2015-2017 Bilaga till beslut 2015-06-09 Dokumentets status Krav och rekommendationer är utarbetade av Jordbruksverket, efter samråd med

Läs mer

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie

Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Rapport Nr 2011 16 Fosfor och dess växttillgänglighet i slam en litteraturstudie Kersti Linderholm Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling Svenskt Vatten Utveckling (SVU) är kommunernas eget

Läs mer

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn

Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Institutionen för mark och miljö Riskfaktorer för fosforförluster samt förslag på motåtgärder i tre avrinningsområden inom pilotprojektet Greppa Fosforn Katarina Kyllmar, Stefan Andersson, Anna Aurell,

Läs mer

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010

Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR Malmöhus på uppdrag av Biogas Syd November 2010 Betor till socker eller biogas var ligger vinsten? Av Anette Bramstorp, HIR

Läs mer

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland

Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion av baljväxter i Västra Götaland Jennifer Davis Ulf Sonesson Anna Flysjö September 2006 SIK SIK-rapport Nr 756 2006 Lokal produktion och konsumtion

Läs mer

VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE

VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE E K O L O G I S K T L A N T B R U K N R 2 9 F E B R U A R I 2 0 0 0 VÄXTNÄRINGENS FLÖDE GENOM JORDBRUK OCH SAMHÄLLE vägar att sluta kretsloppen Artur Granstedt Centrum för uthålligt lantbruk 1 Ekologiskt

Läs mer

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter Christel Cederberg Magdalena Wallman Maria Berglund Jenny Gustavsson SIK SIK-rapport Nr 830 2011 Klimatavtryck av ekologiska jordbruksprodukter

Läs mer

Gröda mellan grödorna

Gröda mellan grödorna Gröda mellan grödorna samlad kunskap om fånggrödor Artval och odlingsmetoder behöver utvecklas för att förstärka även andra fördelar för odlingssystemet än minskat kväveläckage. Tidigare brytning minskar

Läs mer

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk

Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Biogas ger energi till ekologiskt lantbruk Jordbruksinformation 22 2005 1 Text: Anna Hansson och Kjell Christensson, Agellus Miljökonsulter. Innehållsförteckning Inledning............................ 2

Läs mer

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel

Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Jordbruksverket 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 1(60) 2012-09-28 Jnr 21-7446/12 Konsekvensbeskrivning för förslag om förbud för viss användning av växtskyddsmedel Agneta Sundgren Bertil Albertsson Gunilla Berg

Läs mer

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam

Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Frågor & svar om REVAQ, uppströmsarbete, fosfor och slam Vad är REVAQ? REVAQ är ett certifieringssystem för hållbar återföring av växtnäring, minskat flöde av farliga ämnen till reningsverk och hantering

Läs mer

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk

Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Institutionen fö r t ek nik o ch s am häll e Avd el ni ngen f ör miljö- oc h energi sy s tem Produktionsförutsättningar för biobränslen inom svenskt jordbruk Pål Börjesson Rapport nr 61 Maj 2007 Adress

Läs mer

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning

MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning MEDDELANDE M137 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Mars 2013 Slamanvändning och strategier för slamanvändning Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter, tryckfel

Läs mer

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden

RAPPORT 2002-09-25. Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden RAPPORT 2002-09-25 Duration, förfalloprofil och risken för ökade kostnader för statsskulden 1. Inledning Målet för statsskuldsförvaltningen är att minimera de långsiktiga kostnaderna med beaktande av risk.

Läs mer

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6

Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde 6 SMED Rapport Nr 11 2013 Utveckling av indata för belastningsberäkningar med avseende på kvalitet och skala inklusive delning av produktionsområde Ida Westerberg, IVL Kristina Mårtensson, SLU Frank Schmieder,

Läs mer

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet

Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Hur mycket kan du minska kvävegivan? Varje kilo spelar roll för klimatet Klimatpåverkan Den genomsnittliga uppvärmningen globalt de senaste 100 åren är drygt 0,76 C vilket i klimatsammanhang är att betrakta

Läs mer

Frågan som världen glömde

Frågan som världen glömde MEDDELANDE M140 Februari 2015 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor P PHOSPHORUS 15 Frågan som världen glömde En rapport om fosfor Svenskt Vatten påtar sig inget ansvar för eventuella felaktigheter,

Läs mer

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård

Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Februari 2013 Ekonomi i miljöåtgärder på en växtodlingsgård Bra för plånbok och miljö Sprid fosfor efter din markkarta Ny dränering betalar sig efter 30 år Testa din mineralgödselspridare! Kvävesensor

Läs mer

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling

Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Samband mellan mark, gröda och gödsling Erfarenheter från studier av gödslingens inverkan på mark och grödors egenskaper i ekologisk odling Lars Kjellenberg Stiftelsen Biodynamiska Forskningsinstitutet

Läs mer

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005

Tio snabba fakta om Greppa Näringen år 2005 Verksamheten år 2005 Innehåll Projektledaren har ordet... 3 Individuell rådgivning och lantbrukarkurser... 4 Kursverksamhet för rådgivare... 6 Hur upplever du arbetet med Greppa Näringen?... 7 Greppa på

Läs mer

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg*

Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* Försurningsbedömning i kalkade vatten med kvoten Ca*/Mg* av Jens Fölster och Anders Wilander Institutionen för Miljöanalys SLU Rapport 2005:3 Box 7050 750 07 Uppsala Försurningsbedömning i kalkade vatten

Läs mer

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket?

Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Vildsvin Hur stora kostnader orsakar vildsvin inom jordbruket? Foto: Stock.xchng Totalkostnaden för vildsvinsskador i Södermanlands län uppskattas till 17 300 000 kr för år 2009. Mjölkgårdar i Södermanlands

Läs mer

MKB för detaljplan användning och kvalitet

MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU MKB för detaljplan användning och kvalitet MKB-centrum SLU Antoienette Oscarsson Inger Olausson Åsa Heiter Boverket Helena Holm Ingemar Palm 2003-12-16 Postadress Besöksadress Tel Fax E-post

Läs mer