För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun"

Transkript

1 För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun Antagen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

2 Inledning Trollhättans Stad inklusive dess bolag köper in varor och tjänster för ca 1 miljard SEK/år. Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen. Vi har tagit fram ett gemensamt dokument med information och grundkrav för entreprenörer. I framtiden är vår ambition att samarbeta mer med leverantörer och entreprenörer i form av forum, för att vi ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi vill också genom dessa forum informera om kommunens krav och mål för att underlätta leverantörers och entreprenörers planering och budgetering. Välkommen att kontakta oss vid frågor och synpunkter! Samtliga dokument för entreprenörer finns på 2

3 Innehållsförteckning Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Kontaktuppgifter 4 Skydd och säkerhet 5 Larmlista vid miljöfarliga utsläpp 6 Grundkrav vid anbudsförfrågan 7 Försäkringar 7 Ansvar för heta arbeten 9 Riskbedömning 11 Ordnings- och skyddsregler 12 Ansvar enligt miljöbalken 13 Värderingar och mål 15 Miljöpolicy Trollhättans Stad 15 Miljöpolicy Trollhättans Tomt AB 15 Miljöpolicy AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag 15 Miljöpolicy Trollhättan Energi AB 16 Miljömål Fordon upphandling 17 Energi Trollhättans Stad 20 Energimål 20 Inriktning och fokus 21 3

4 Kontaktuppgifter Till Trollhättans Stad och kommunala bolag Trollhättans Stad Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan vxl Trollhättans Tomt AB Box Trollhättan vxl Besöksadress: Åkerssjövägen 20 AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag Box Trollhättan vxl Besöksadress: Spannmålsgatan 13 Trollhättan Energi AB Box Trollhättan vxl Besöksadress: Förrådsgatan 2 Kontaktpersoner Samarbetsgrupp Gemensamma Krav Vid frågor angående detta dokument kontakta någon av nedanstående personer. Trollhättans Stad: Sammanhållande: Upphandlare Marita Thorsell Förvaltare Roger Karlsson Miljöinspektör Elin Arvidsson Glans Trollhättans Tomt AB: Bitr. Förvaltare Liselott Fitzgerald AB Eidar Trollhättans Fastigh.- & Verksamhets kord. Elin Linder Bostadsbolag: Trollhättan Energi AB: Kvalitetsansvarig Annette Börjesson

5 Skydd och säkerhet Vid frågor rörande skydd och säkerhet skall Entreprenörer i första hand ta kontakt med ansvarig beställare eller Skydd och Säkerhet. Skydd och Säkerhet Dagtid: Mats Björck Madelene Andersson G4S eller aktuell entreprenör Vid kontakt med Trollhättans Stads väktare (Allmänna frågor, information, rapportering etc.) Vardagar kontorstid Marcus Johansson Kommunbil tjänstgör alla veckans dagar 18:00 06:00 Resursbil alla veckans dagar 20:00 01:00 5

6 Larmlista vid miljöfarliga utsläpp Vid brand eller andra olyckshändelser ring 112 Icke brådskande fall: Räddningstjänst Polis Giftinformationscentralen Vid brand eller utsläpp som kan medföra olägenhet för miljön bör/kan följande instanser kontaktas: Vattenverket 1) ) Avloppsreningsverket 1) ) Miljöförvaltningen Arbetsmiljöverket 1) ) Jour Samtliga berörda ska underrättas redan vid misstanke om olägenheter. Ring direkt vid händelse. Om händelsen inträffar utanför kontorstid ska händelsen rapporteras till Miljöförvaltningen via fax eller e-post Kontakta även: Säkerhetsansvarig Områdeschef 6

7 Grundkrav vid anbudsförfrågan Försäkringar Entreprenören skall teckna och vidmakthålla försäkringar enligt avtal/beställning angivna allmänna bestämmelser. Försäkringsbevis lämnas vid kontraktstecknande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det att försäkringen går ut. Försäkringarna skall ha en omfattning som minst uppfyller Försäkringsbranschens miniminorm, se punkt Allriskförsäkring Entreprenören skall ha tecknat allriskförsäkring för skador på utförda arbeten intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Allriskförsäkringen skall gälla under entreprenadtid och aktuell garantitid. Försäkringen skall i förekommande fall även inkludera särskilt riskfyllda arbeten. Entreprenören skall under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande ha allriskförsäkring avseende köparens och hyresgästers befintliga egendom med ett försäkringsbelopp om minst 2 miljoner kronor. Självrisk 1 basbelopp. Allriskförsäkringen för Befintlig egendom får inte vara subsidiär till ansvarsförsäkringen. 2. ROT-försäkring Entreprenören skall vidare ha tecknat en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på såväl köparens som hyresgästens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 2 miljoner kronor. 3. Ansvarsförsäkring Entreprenören skall även ha tecknat ansvarsförsäkring med utökat skydd för entreprenör som omfattar entreprenörens skadeståndsskyldighet enligt lag och avtal med köparen. Försäkringen skall gälla under entreprenadtid och aktuell garantitid och i förekommande fall även omfatta skada vid markarbeten. Ansvarsförsäkringen skall också inkludera skada på omhändertagen egendom. Försäkringsbeloppet för personskada skall vara minst 10 miljoner kronor och för sakskada minst 10 miljoner kronor. För ren förmögenhetsskada minst 1 miljon kronor. Ansvarsförsäkringen skall inkludera: Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom. Utökat skydd för entreprenör. Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med köparen samt ev. underentreprenörer som medförsäkrad. I den mån köparen är skyldig att svara för självrisk, skall köparens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett basbelopp. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till köparen senast inom fyra veckor från beställning. I annat fall äger köparen rätt att teckna försäkringarna på entreprenörens bekostnad. 7

8 Vid större projekt eller vid projekt med högre risk kan köparen kräva att projektförsäkring tecknas eller att Allriskförsäkringen omfattar förlängd ansvarstid samt inkluderar skydd för åtkomst och återställandekostnader samt skydd för forceringskostnader efter skada. Konsultansvarsförsäkring avseende tekniska konsulter för uppdrag regleras enligt ABK 09 med 120 basbelopp. 8

9 Ansvar för heta arbeten Vid heta arbeten gäller: Den personal hos entreprenören, underentreprenör, leverantör eller annan som entreprenören svarar för, som skall ansvara för brandskyddet, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha gällande certifikat för heta arbeten enligt försäkringsbolagens och SBF s (Brandförsvarsföreningens) utbildningskommitté för heta arbeten. Entreprenören skall vid heta arbeten utse en tillståndsgivare som ger tillstånd/kontrollerar varje enskilt arbete. Denne får ej själv utföra det heta arbetet. Entreprenören skall till köparen uppge namngiven person som skall vara brandskyddsansvarig för samtliga heta arbeten i samband med entreprenaden. Entreprenören skall ansvara för samordning av brandskyddet i samband med entreprenaden. Entreprenören skall överta köparens brandskyddsansvar. Entreprenörens brandskyddsansvarig skall kontakta köparens brandskyddsansvarig för att säkerställa att aktuella säkerhetsregler och säkerhetsföreskrifter uppfylls. Den brandskyddsansvarige skall tillse att säkerhetsregler och säkerhetsföreskrifter enligt ovan iakttas. 9

10 Byggarbetsmiljösamordnare Med anledning av kravet på utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter kommer Trollhättans Stad och dess bolag successivt stärka kraven på utbildning och bevisning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete. Denna författning träder i kraft den 1 januari Kravet på utbildning enligt 6 tillämpas från och med den 1 januari I avtal som tecknas från 2012 gäller: Byggarbetsmiljösamordnare för planering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Krav specificeras i bilaga Checklista Bas P/U, att uppvisas och bevisas i anbudet/eller vid avtalstecknande. Krav inför avtalsförlängning Specificerade krav i bilaga Checklista Bas P/U inför avtalsförlängning skall uppvisas och bevisas senast 2013-xx-xx, för avtalsperiod 2014-xx-xx 20xx-xx-xx. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnaren skall vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet, vilket skall styrkas skriftligen. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Krav specificeras i bilaga Checklista Bas P/U, att uppvisas och bevisas i anbudet/eller vid avtalstecknande. Krav inför avtalsförlängning Specificerade krav i bilaga Checklista Bas P/U inför avtalsförlängning skall uppvisas och bevisas senast 2013-xx-xx, för avtalsperiod 2014-xx-xx 20xx-xx-xx. Trollhättans Stad kommer inför kommande upphandlingar om ca 4 år (2016) att begära certifikat vid anbudsförfrågan. 10

11 Riskbedömning Skall alltid göras innan arbetets start. Vid större entreprenader används andra checklistor och underlag från projektets BAS-P. Vid minsta osäkerhet kring risker, rutiner, skydds- eller ordningsregler så skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med arbetsledning/beställare. Risker som kräver särskilda åtgärder enligt AFS 1999:3 1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös 2. mark. 3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. 4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. 5. Arbete i närheten av högspänningsledningar. 6. Arbete som medför drunkningsrisk. 7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 14. Om arbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i planen. (AFS 2008:16) Risk finns Ja Nej Andra identifierade risker Utförd den - - Av 11

12 Ordnings- och skyddsregler Vid minsta osäkerhet kring risker, rutiner, skydds- eller ordningsregler så skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med arbetsledning/beställare. Nedan följer verksamheternas gemensamma regler: Ordinarie arbetstid är: 07:00 16:00 Skyddskor Skyddshjälm Skyddsglasögon Med stålhätta och spiktrampskydd ska användas. Skall användas då arbete sker på olika nivåer inom samma arbetsställe. Skall användas vid risk för splitter eller annan ögonskada. 1:a förbandsväska Skall finnas tillgänglig. Vid större projekt skall det finnas vid arbetsmiljöplanen (tavlan). Bekostas av entreprenören. Personlig skyddsutrustning Fordon Tillfällig elanläggning Heta arbeten Lyftanordningar Lyftredskap Stegar Bockar Ställningar Renhållning Containrar Entreprenörer Olyckor/tillbud Företagslegitimation Skall bäras där så erfordras. Bekostas av entreprenören. Framförs med stor försiktighet. Om möjligt, använd gående ledsagare vid riskområden typ skolgårdar m.m. U-central med jordfelsbrytare Skall utföras av utbildad och certifierad personal. Arbete med heta arbeten ska dokumentras skriftligen på tillståndsblankett. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Får endast användas av personer med styrkt, erforderlig utbildning. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Arbetsplatsen ska hållas grovstädad för att minska skaderisk. Placeras minst 6 m från vägg. Informeras om regler och rutiner på arbetsplatsen Skall alltid anmälas snarast till arbetsledning/beställare. Skall bäras på arbetsplatsen. Undantag från dessa ordnings- och skyddsregler kan endast beviljas av utsedd BAS Byggarbetsmiljösamordnare. För övrigt gäller Trollhättans Stads Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Se 12

13 Ansvar enligt miljöbalken Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att man följer miljöbalken och dess följdförordningar. Miljöbalkens 2:a kapitel innehåller hänsynsregler som gäller för alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd. De anger bland annat att man ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet och att man ska utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet. Hänsynsreglerna innebär också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med andra produkter som är mindre farliga. Man ska även hushålla med råvaror och energi samt i största möjliga mån återanvända eller återvinna allt material. I första hand ska förnybara energikällor användas. Miljöansvarig Vid sådana arbeten som riskerar att skada människors hälsa eller miljön ska det hos entreprenören finnas en person som ansvarar för att kontrollera att miljöbalkens krav efterföljs. Denna person ska bl.a. se till att nödvändiga kontakter tas med Miljöförvaltningen om arbeten som ska utföras behöver anmälas eller i övrigt meddelas Miljönämnden. Denna person ska också ansvara för att kemikalier och avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt. Avfall Vid arbete inom Trollhättans kommun ska avfall sorteras enligt sorteringsguiden, se Trollhättans Stad arbetar i enlighet med avfallstrappan vilket innebär att man i första hand ska undvika att avfall uppkommer, i andra hand återanvända, i tredje hand återvinna och energiutvinna och så långt det är möjligt undvika att avfall deponeras. Om material så som byggrester, vissa jordmassor, asfalt m.m. ska återanvändas i anläggningsändamål, måste det bevisas att materialet är ofarligt, dvs. inte lakar eller har annan negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det kan t.ex. ske med hjälp av provtagning. Återanvändning av sådant material kan vara anmälningspliktigt. Anmälan sker då till Miljöförvaltningen. Anmälan ska göras i god tid, Miljöförvaltningen har en handläggningstid på sex veckor. Kontakta gärna Miljöförvaltningen i förväg för rådgivning om återanvändning av material i anläggningsändamål. 13

14 Förorenad mark Inom Trollhättan finns många områden som är utfyllda med så kallad ferroslagg/t-kalk. Om sådant material påträffas, eller oljeföroreningar och/eller annat förorenat material ska Miljöförvaltningen omgående kontaktas. Ska förorenade massor hanteras vid ett arbete ska detta i förväg anmälas till Miljönämnden. Anmälan ska göras i god tid, dvs. minst sex veckor innan arbetet ska påbörjas. Kortare handläggningstid kan komma i fråga i undantagsfall, ex. vid upptäckt av tidigare okända föroreningar under pågående arbete. Hantering av kemikalier och drivmedel Vid tillfällig uppställning av drivmedel ska godkända tankar användas (sk. ADR tankar). Uppställningen ska ske säkert. Det är lämpligt att ha tillgång till uppsamlingsmaterial intill drivmedelstankarna och i/vid maskinerna. Just nu pågår ett arbete med att fastställa vattenskyddsområde för Göta älv. Det kommer framöver regleras ytterligare hur kemikalier och drivmedel får förvaras inom älvens avrinningsområde. Miljöförvaltningen:

15 Värderingar och mål Miljöpolicy för Trollhättans Stad och de kommunala bolagen Samtliga miljöpolicys genomsyrar våra upphandlingar med olika krav gällande: Fordon, med krav på biogas och EUR klasser Material Energieffektivisering Miljöpolicy Trollhättans Stad Nämnderna har ett ansvar för att bidra till att visionen Trollhättan bärare av god miljö upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet och kretsloppstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad. Alltid sträva efter att bli bättre. Miljöpolicy Trollhättans Tomt AB Trollhättans Tomt AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag, specialiserat på att skapa attraktiva miljöer för företag, forskning, utbildning och offentlig verksamhet. Vi är ett av Trollhättans viktigaste näringspolitiska instrument. För att bidra till en hållbar utveckling ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Trollhättans Tomt AB ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås. Miljöpolicy AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag ska sträva efter att: hanteringen av både verksamhetens och hyresgästernas avfall sker på ett miljöriktigt sätt. hushålla med resurser genom att minska energiförbrukningen och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser och miljöfarliga ämnen. 15

16 höja miljömedvetenheten hos anställda och hos hyresgäster genom utbildning och informationsinsatser. följa eller överträffa miljölagstiftningen och andra krav. minska miljöbelastningen genom att ställa krav på entreprenörer och leverantörer. skapa ett tryggt och miljövänligt boende. kommunicera miljöpolicyn till allmänheten. Miljöpolicy Trollhättan Energi AB Partner med omsorg om kundens energiförsörjning, miljö och energikostnader. El, ljus, värme och kringtjänster samlat i en för kunden speciellt anpassad energilösning. Trollhättan Energi skall sträva efter en hållbar utveckling genom att förebygga och minska påverkan på miljön. Detta innebär att: Vi skall följa tillämplig lagstiftning samt tillämpliga regler och övriga krav. Vi skall arbete för ständig förbättring och årligen fastställa mätbara miljömål. Vi skall engagera alla anställda i vårt miljöarbete genom att ge dem fortlöpande miljöutbildning och information. Vi skall informera om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan genom en öppen dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, leverantörer och andra intressenter. Vi skall förebygga och begränsa förorenande utsläpp till mark, luft och vatten samt buller från våra anläggningar. 16

17 Miljömål Fordon upphandling Den 1 juli 2011 infördes en lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder: 1. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation. 2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium, enligt definierad metod för kostnadsberäkning (2011:847) I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning Koldioxidutsläpp Utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten 17

18 Trollhättans mål i upphandling för fordon med utförande tjänster Större fordon över 3,5 ton Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom bi? I så fall ska det väljas i första hand. I andra hand gäller krav på EUR klass. Lägst EUR 5 på större fordon över 3,5 ton där marknaden är "framme" eller vid avtalsförlängning. Följa utvecklingen och fasa in nästa klass EUR 6 tidigast 2014/2015. Ev. lägst EUR 4 på större fordon över 3,5 ton där marknaden inte är "framme" Mindre fordon under 3,5 ton som minibussar och lätta lastbilar Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom biogas? I så fall ska det väljas i första hand. I andra hand gäller krav på EUR klass samt ev. med gräns på max Co2 utsläpp. Fordon ska vid blandad körning ha koldioxidutsläpp på högst 195 gram Co2/km eller drivas med alternativa dirvmedel. Dieseldrivna fordon ska minst uppfylla avgasemissionerna enligt Miljöklass 2005 PM. Ni skall använda miljövänlig diesel Mk 1 (eller annan kvalitet som vi anser vara likvärdig eller bättre). Fordon ska vid blandad körning ha koldioxidutsläpp på högst 230 gram Co2/km eller drivas med alternativa drivmedel. Diesledrivna fordon skall minst uppfylla avgasemissionerna enligt Miljöklass 2005PM. Ni skall använda miljövänlig diesel Mk1 (eller annan kvalitet som vi anser vara likvärdig eller bättre). Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Där miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel förordas, där marknaden inte är "framme". 18

19 Mindre fordon som personbilar Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom biogas? I så fall ska det väljas i första hand. Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel, där biogas förordas. Följa utvecklingen och väva in biogaskrav där det är möjligt med tanke på tankställe och marknad. Fordons utsläpp skall ej överstiga nedanstående värden när fordonets miljövänligast bränsle förbränns. Mindre fordon typ ex. Opel Combo, VW Caddy eller likvärdig: 30 g Co2/km Biogas förordas då vi anser att dessa ligger inom denna gräns. Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Där miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel förordnas. 19

20 Energi Trollhättans Stad Läs Energiplanen i dess helhet: Trollhättan har en tradition att ligga långt framme när det gäller energiarbete och har länge jobbat med mycket ambitiösa energimål. En stor utmaning är transporterna inom den geografiska kommunen där en stor del av energianvändningen utgörs av fossila bränslen. EU:s och de nationella målen är begränsade till att 10 % av energin inom transportsektorn ska komma från förnybara energikällor år Trollhättan ligger redan kring den nivån och för att våra egna energimål ska uppnås krävs skarpare insatser på hemmaplan. Staden är föregångare med målet att vara fossilbränslefria år 2020, där en fortsatt satsning på biogas, elfordon och andra alternativa lösningar är mycket viktig och ligger helt i linje med Trollhättans vision om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Energimål Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 om nya energimål för Trollhättan. Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag Fossilbränslefria till år 2020 Minska energianvändningen med 25 % per trollhättebo till år 2020 jämfört med 2008, (för Trollhättans Tomt AB gäller målet endast den del av beståndet som inrymmer kommunala verksamheter). För att bli en fossilbränslefri kommun har fjärrvärmens andel av förnybart bränsle och biogasproduktionen i kommunen spelat en stor roll. Omställningen till förnybar energi behöver dock intensifieras och ett av skälen är att den kvarvarande potentialen är mer svåråtkomlig eftersom den finns spridd inom flera olika områden, såsom transporter, arbetsmaskiner, entreprenader, fjärrvärme och elanvändning. Den bästa energin är den som inte behöver användas. Energieffektivisering är en utmärkt metod att stärka den egna ekonomin på lång sikt och att minska energiberoendet. En intensifiering av Trollhättans Stads och de kommunala bolagens effektiviseringsarbete har inletts under 2011 delvis med hjälp av statligt stöd. Stora lokal- och bostadsytor är i behov av åtgärder och en hel del fläkt- och pumpsystem behöver tillsammans med andra energikrävande system förnyas. Dessutom fortsätter det långsiktiga och fortlöpande arbetet med beteendeförändringar. 20

21 Inriktning och fokus Inriktning och fokus på energiarbete sker på följande områden: Entreprenörer kan beröras i samband med upphandlingar och andra aktiviteter. Att Att Att Att Att utföra byggnationen så energieffektiv som möjligt med hänsyn till byggmaterial, uppvärmningssystem och andra tekniska system, konstruktion, placering av byggnader etc. vi bygger upp långsiktiga leverantörssamarbeten, för att säkerställa tillgången av bränsle för el- och värmeproduktion och drivmedel. vi deltar i utvecklingen och etableringen av fler förnybara drivmedel. miljö- och energitänkandet ska ha en framskjuten position i allt vi gör. Med satsningar på bland annat effektivare uppvärmningssystem och effektivare reglering av värme och ventilation samt god avfallshantering. Vid all nyproduktion kommer miljö- och energifrågor att vara i fokus. sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås. 21

22 Trollhättans Stad Trollhättans Tomt AB Paul Åkerlund/ Kommunstyrelsens ordförande Anders Torslid/VD AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag Trollhättans Energi AB Urban Blom/VD Mats Johansson/VD 22

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt

Arbetsmiljörutiner i byggprojekt www.byggledarskap.se Arbetsmiljörutiner i byggprojekt 1(5) Arbetsmiljörutiner i byggprojekt Arbetsmiljöarbetet i ett byggprojekt styrs via lagstiftning och de arbetsmiljöregler som tas fram av Arbetsmiljöverket.

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil

Arbetsmiljöpolicy. inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy inklusive arbetsmiljöprofil och kvalitetsprofil Arbetsmiljöpolicy är en viktig strategisk fråga för Takbolaget Roger Andersen AB. Syftet är genom god information möjliggöra en trygg arbetsplats

Läs mer

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi

MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter för entreprenadarbeten åt AB Borlänge Energi Borlänge Energi Dokumentnamn: Dokument ID: Sida: MAS I 0259-6 1(9) Framtaget av: Godkänd av: Datum för giltighet: Bosse Wallström Bosse Wallström 2010/04/21 MAS Miljö- Arbetsmiljö, och Skyddsföreskrifter

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden

Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden Arbetsmiljöplan Arbetsmiljöplan - Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Projektnamn Flishults avfallsanläggning, utbyggnad lakvattendammar Besöksadress till byggplatsen Flishult Avfallsanläggning

Läs mer

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete

Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Arbetsmiljöplan vid byggnadsarbete Den som planerar att utföra byggnads- eller anläggningsarbete ska, innan arbetet startar, upprätta en arbetsmiljöplan enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades

Arbetsmiljöplan - Projektnamn. Uppgifter i denna AMP gäller för projekttiden. Denna arbetsmiljöplan upprättades Arbetsmiljöplan Projektnamn Gymnasiesärskolan, Bromangymnasiet Hudiksvall Besöksadress till byggplatsen Gymnasievägen 4A, Hudiksvall Byggherrens namn Hudiksvalls kommun, Tekniska förvaltningen, Fasighetsavdelningen

Läs mer

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17

KMA-plan. Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare. Stockholm 2015-05-17 KMA-plan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för Oventos medarbetare anlitade underentreprenörer och beställare Stockholm 2015-05-17 1. Inledning Oventos KMA-plan beskriver hur företaget arbetar med kvalitets-,

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET

GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET GEMENSAMMA MILJÖKRAV VID UPPHANDLING AV ENTREPRENADER ÖVERENSKOMNA MELLAN GÖTEBORGS, MALMÖ OCH STOCKHOLMS STAD SAMT TRAFIKVERKET Sida 1 av 10 Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att

Läs mer

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen

Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Arbetsmiljöansvaret vid villabyggen Dags att bygga eller renovera villa? Du eller den som har hand om ditt bygge har ett ansvar för arbetsmiljön! När en villa eller något annat ska byggas, byggas om, renoveras

Läs mer

Gemensamma miljökrav för entreprenader

Gemensamma miljökrav för entreprenader Gemensamma miljökrav för entreprenader 2012 Gemensamma miljökrav för entreprenader Förutsättningar och tillämpning Dessa krav syftar till att åstadkomma miljönytta på ett kostnadseffektivt sätt vid genomförandet

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

Energi- och miljöplan

Energi- och miljöplan Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Energi- och miljöplan för Lessebo kommun 2014-2020 Lessebo kommuns energi- och miljöplan innefattar fem områden: Avfall Byggnation, underhåll och inneklimat

Läs mer

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund

BAS-P, BAS-U Ansvar och roller. Morgan Näslund BAS-P, BAS-U Ansvar och roller Morgan Näslund Vilka regler finns det som reglerar arbetsmiljön? Arbetsmiljölagen Beslutas av riksdagen Arbetsmiljöförordningen meddelas av regeringen Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare

KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare KMA-checklistan Kvalitets-, Miljö-, Arbetsmiljökrav för entreprenörer och beställare Checklista för kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav vid anbud och egenkontroll av entreprenadarbete. Anbud Egenkontroll

Läs mer

Tidningstjänst AB och miljön

Tidningstjänst AB och miljön Tidningstjänst AB och miljön Vårt långsiktiga mål Minska fossila bränslen mot transportsträcka med 15 % från 2009 till 2014. Miljöpolicy Tidningstjänst AB strävar efter att leverera Rätt tidning i rätt

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version

Generella miljökrav underentreprenörer. 1. Syfte. 2. Omfattning. 3. Arbetsgång. Förändringar från senaste version Strategiskt Dokumentnummer 2967 Version 4.0 Fastställt: 2014-06-18 Fastställd av: Nyström-Hedvall Kerstin, SHC Granskad av: Josefsson Anna, RNC Handläggare: Blom Patrik, SHC Förändringar från senaste version

Läs mer

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning

Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning 1 Gatukontorsdagar 2012 - Forum för stadsmiljö Nya regler om Byggarbetsmiljösamordning Janke Wikholm 2 Byggplatsdirektivet Utdrag ur inledningen av rådets direktiv 92/57 EEG På tillfälliga och rörliga

Läs mer

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten

Riktlinje arbetsmiljö vid byggnadsoch anläggningsarbeten vid byggnadsoch anläggningsarbeten Skapad: 2002-12-05 Senast ändrad: 2015-06-30 R 16 Claes Magnusson Kerstin Paulson Karin Sjöndin 2002-12-05 2015-06-30 2015-06-30 2(16) INNEHÅLL 1 Inledning... 3 1.1 Riktlinje

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader

Nya gemensamma miljökrav för entreprenader Nya gemensamma miljökrav för entreprenader har tagits fram som en överenskommelse mellan Trafikverket, Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholm stad. I denna broschyr kan du läsa om bakgrunden till de

Läs mer

MILJÖ. Ta vara på framtiden

MILJÖ. Ta vara på framtiden MILJÖ Ta vara på framtiden 2 Miljöarbete angår det mig? Svaret på den frågan är Ja! Det handlar om luften vi andas, vattnet vi dricker, maten vi äter och naturen vi vistas i. För oss som lever nu och för

Läs mer

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker

Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Riskbedömning vid laboratoriearbete - Arbetsmetoder på utbildningen för biomedicinska analytiker Ann-Britt Gröning /Lektor i kemi vid utbildningsområdet Biomedicinsk laboratorievetenskap Ann-Britt.Groning@hs.mah.se

Läs mer

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker

Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker Entreprenörers m.fl. hantering av arbetsmiljörisker 2015-01-14 1/5 Innehåll Tillträdesregler för Teracoms anläggningar ska följas... 3 Riskanalys... 3 Skydd för Teracoms personal inom anläggningen... 3

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas

Vem är ansvarig för arbetsmiljön? Med arbetsmiljö menas Vem är ansvarig för arbetsmiljön? 1 Med arbetsmiljö menas fysiska psykologiska sociala förhållanden på arbetsplatsen Vi kommer att fokusera på de fysiska arbetsmiljöriskerna och hur de åtgärdas. 2 1 Lagstiftning

Läs mer

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr

Stockholm, Ostmästaren 4, Byängsgränd 14 1 Maskinerier/Inventarier 100 000 kr Sid 1 (7) Vid förfrågan kontakta Christian Jungefeldt, Sörman & Partners AB Telefon 08-54443597 Mobil 070-4525602 Assistent Marie Karlsson & Carl Kylengren 08-54443080 Epost:förnamn.efternamn@lansforsakringar.se

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET

ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET GJA 189:2 ENTREPRENÖRS- VERKSAMHET UTAN SPRÄNGING, PÅLNING, SPONTNING ELLER RIVNING särskilt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Siffror och rubriker följer Allmänna försäkringsvillkoren

Läs mer

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter.

AFS 2008:16. och dessa föreskrifter. 5 a Den som låter utföra ett byggnads- eller anläggningsarbete ska under varje skede av planeringen och projekteringen se till att arbetsmiljön under byggskedet särskilt uppmärksammas i följande avseenden.

Läs mer

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander

Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Upphandla miljöanpassade fordon vilka krav kan man ställa? Charlotta Frenander Ägs gemensamt av: Staten (Miljödepartementet) Sveriges kommuner och landsting Svenskt Näringsliv Mer info: www.miljostyrning.se

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring

Försäkringspaket för UF-företag. Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Försäkringspaket för UF-företag Ett samarbete mellan Ung Företagsamhet, Nordic Försäkring och Riskhantering samt Protector Försäkring Ung Företagsamhet Företagsförsäkring Den här försäkringslösningen är

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning

Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning Samordningsansvar och Byggarbetsmiljösamordning 2014-06-18 1/5 Innehåll Syfte/bakgrund... 3 Omfattning... 3 Ansvar och Genomförande... 3 Renodlad BAS med sjävständig entreprenör... 3 Renodlad BAS med egen

Läs mer

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT

Upprättad av Godkänd Datum Ver.rev Referens Sekretess HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Ton CO2 LFV D-LFV 2009-035287 1(7) HANDLINGSPLAN FÖR MINSKADE UTSLÄPP TILL LUFT Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling och LFV arbetar kraftfullt med att minska verkets

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi

Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi Säkerhetsföreskrifter och miljöregler hos Övik Energi 2 (8) Välkommen till Övik Energi! Vi vill med dessa säkerhetsföreskrifter och miljöregler göra dig uppmärksam på vilka regler som gäller vid vistelse

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

På väg mot en hållbar framtid

På väg mot en hållbar framtid På väg mot en hållbar framtid Foto: Christiaan Dirksen % 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Region Skåne blir fritt från fossila bränslen

Läs mer

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås.

Fossilbränslefritt och. och energieffektivt Borås. Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet,

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för resor Riktlinjer för resor 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Programförklaring för Miljöfordon Syd

Programförklaring för Miljöfordon Syd Programförklaring för Miljöfordon Syd 1. Miljöfordon Syd och dess syfte (enligt stadgarna - 2 ÄNDAMÅL) Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom: 1. att marknadsföra

Läs mer

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013

Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 2014-04-15 Miljöredovisning Verksamhetsår 2013 Ewerman AB Knut Påls väg 9 256 69 Helsingborg Telefon: 042 490 11 00 Fax: 042 490 11 53 Hemsida: www.ewerman.se Verksamhetsutövaren. Ewerman AB Anläggningsnummer:

Läs mer

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av

Genom detta försäkringsvillkor ges skydd för skadeståndskrav till följd av GJAF 50:2 FÖRSÄKRING FÖR REN FÖRMÖGENHETS- SKADA allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2009-10-01 Dessa bestämmelser för ansvarsförsäkring ingår i en serie av villkor för Företagsförsäkring. Inledning

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi 2 Energihushållning är allas ansvar Energieffektiviseringar leder till minskad användning av energi och därmed indirekt till minskade utsläpp av växthusgaser

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira!

Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 1 Mandat Mål och ledningssystem Roller resurser Uppföljning Visa och berätta Fira! 2 Kommunstyrelsen beslut att 1. Staden antar som långsiktigt mål att konventionella fordon i stadens fordonspark, så långt

Läs mer

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi

Ta ansvar för miljö och ekonomi. - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Ta ansvar för miljö och ekonomi - spara energi Framtagen av Länsstyrelsen i Skåne län 2012 Foton: Roza Czulowska och Björn Olsson Energihushållning är allas

Läs mer

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada

Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada Ansvarsförsäkring Entreprenör gällande entreprenad inklusive markarbete och miljöskada GL 804:3 Dessa villkor ingår i en serie villkor för Företagsförsäkring. Villkoren gäller from 2015-01-01 Försäkrings

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Vet du vad som gäller?

Vet du vad som gäller? Vet du vad som gäller? Utdrag ur Wihlborgs fastigheters arbetsmiljöplan 2012. Detta är ett utdrag ur den arbetsmiljöplan som ingår i avtalet med Wihlborgs entreprenörer. Kontaktperson miljöchef Hanna Claesson.

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV

BILAGA 2.2: MILJÖKRAV KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN DNR: 13/00266 2014-12-01 UPPHANDLING SÄRSKILD KOLLEKTIVTRAFIK 2015 BILAGA 2.2: MILJÖKRAV Sida 1 (5) Bilaga 2.2 Miljökrav SÄKO 2015 Sida 2 (5) Innehåll 1.

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn

Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Minskad energianvändning genom utbildning och tillsyn Åsa Hill Charlotta Hedvik Miljöförvaltningen Stockholm Disposition Inledning Miljöbalken Utbildning av inspektörer och chefer Tillsynen ska säkerställa

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Tekniska nämnden 2009 02 26 28 89 33 2009 02 12 41 107 Dnr 2008/380.30 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet, anför följande i motion. Vänsterpartiet har tidigare lämnat

Läs mer

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft

Handlingsplan för minskade utsläpp till luft PLAN 2012-11-08 04.00 D-LFV 2007-035287 1(6) 1 BAKGRUND 1.1 Swedavia Handlingsplan för minskade utsläpp till luft Klimatfrågan är av central betydelse för det civila flygets utveckling. Swedavia arbetar

Läs mer

Norrbottens läns landstings miljöpolicy

Norrbottens läns landstings miljöpolicy Norrbottens läns landstings miljöpolicy Miljöpolicyn anger färdriktningen för landstingets miljöarbete 2 Varje generation är skyldig att vårda jordens naturresurser och livsmiljöer så att kommande släkten

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av entreprenader

Miljökrav vid upphandling av entreprenader Miljökrav vid upphandling av entreprenader Maskininstruktörkonferens 2011-11-25 Sören Dahlén Trafikverket Ulrika Franzén Sweco Uppdatering av generella miljökrav vid entreprenader Mål Gemensamma krav med

Läs mer

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01

KRAVSTANDARDEN. Svensk Miljöbas 2006-01-01 KRAVSTANDARDEN Svensk Miljöbas 2006-01-01 Svensk Miljöbas Kravstandard Publicerad: 2005-12-05 Status: Gällande Gäller from: 2006-01-01 Dokumenttyp: Systemdokument Innehållsförteckning 1. Krav på verksamheter

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Motion om miljöbilar

Motion om miljöbilar Kommunfullmäktige 2008-04-28 97 223 Kommunstyrelsen 2009-04-14 89 215 Arbets- och personalutskottet 2009-03-16 63 134 Dnr 08.305-008 aprilkf23 Motion om miljöbilar Ärendebeskrivning Börje Lööw, för vänsterpartiet,

Läs mer

Egenkontroll skolor och förskolor

Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll skolor och förskolor Egenkontroll en förutsättning för ett effektivt hälso- och miljöarbete Syfte Alla skolor, förskolor, fritidshem och liknande verksamheter ska fortlöpande planera och kontrollera

Läs mer

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad

Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi. i skolan. Miljöförvaltningen, Malmö stad Miljölagstiftningens skydd för barn med allergi i skolan MILJÖBALKEN (MB) Hopslagning av 16 lagar, bl.a. hälsoskyddslagen, miljöskyddslagen, lag om kemiska produkter 32 kapitel, bl.a.: Generella regler,

Läs mer

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt

Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt Miljöprestanda GRÖNA TON. Miljöanpassade transporter för minskad växthuseffekt I förarsätet för miljön Växthuseffekten kan allmänt ses som det enskilt största miljöhotet i världen. Det är bakgrunden till

Läs mer

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor

förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Ren förmögenhetsskada För God Man och Förvaltare Allmänt försäkringsvillkor Gäller från och med 2015-04-01 Detta försäkringsvillkor ingår i en serie av villkor. 1 (6) 1. Vem försäkringen gäller för Försäkringen

Läs mer

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport

AIRPORT REGULATION Göteborg City Airport AR 3-04 Brandskyddsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BRANDSKYDDSFÖRESKRIFTER... 2 Allmänt... 2 Förbud och restriktioner... 2 Heta arbeten... 2 Heta arbeten... 3 Släckutrustning... 3 Förbud och restriktioner...

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning?

Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Vem är ansvarig för vad inom bygg- och anläggning? Den här broschyren vänder sig till dig som har ett arbetsmiljöansvar inom bygg- och anläggning. Här kan du läsa om vad som behöver göras under olika skeden

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN

Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Appendix MASKINHYVLADE STICKSPÅN Exempel på arbetsmiljöplan Maj 2014 Innehållet är hämtat från www.ampguiden.net och därefter anpassats för läggning av stickspånstak Arbetsmiljöplan Projektnamn Uppgifter

Läs mer

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB

SLUTLIG RAPPORT. Antal sidor: 11 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖD BROMÖLLA KOMMUN. Malmö 2015-03-31. Marika Andersson COWI AB Antal sidor: 11 SLUTLIG Malmö COWI AB Postadress: Södra Förstadsgatan 26 211 43 MALMÖ Telefon 1 85 25 Telefax 1 85 25 1 Dokumentnr: 1(1) dat. / Date of rev. FAKTA TITEL: SLUTLIG REVISION NR: DATUM: BESTÄLLARE:

Läs mer

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet

Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Köpa miljöbil med nya upphandlingsdirektivet Jonas Ericson Miljöbilar i Stockholm Juridiken Direktiv 2009/33/EU om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon Lag (2011:846) om miljökrav vid

Läs mer

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK. En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik MILJÖKRAV VID TRAFIKUPPHANDLING - SPÅRTRAFIK En bilaga till Avtalsprocessen inom Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik Beslutad av styrgruppen för Partnersamverkan för en fördubblad kollektivtrafik

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer