För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun"

Transkript

1 För entreprenörer Grundkrav och information för uppdrag inom Trollhättans kommun Antagen Trollhättan en stolt och innovativ stad med plats för framtiden

2 Inledning Trollhättans Stad inklusive dess bolag köper in varor och tjänster för ca 1 miljard SEK/år. Genom gemensamma upphandlingar kan vi göra stora ekonomiska besparingar och vi gör även vinster genom att nyttja den samlade kompetensen. Vi har tagit fram ett gemensamt dokument med information och grundkrav för entreprenörer. I framtiden är vår ambition att samarbeta mer med leverantörer och entreprenörer i form av forum, för att vi ska ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter. Vi vill också genom dessa forum informera om kommunens krav och mål för att underlätta leverantörers och entreprenörers planering och budgetering. Välkommen att kontakta oss vid frågor och synpunkter! Samtliga dokument för entreprenörer finns på 2

3 Innehållsförteckning Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Kontaktuppgifter 4 Skydd och säkerhet 5 Larmlista vid miljöfarliga utsläpp 6 Grundkrav vid anbudsförfrågan 7 Försäkringar 7 Ansvar för heta arbeten 9 Riskbedömning 11 Ordnings- och skyddsregler 12 Ansvar enligt miljöbalken 13 Värderingar och mål 15 Miljöpolicy Trollhättans Stad 15 Miljöpolicy Trollhättans Tomt AB 15 Miljöpolicy AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag 15 Miljöpolicy Trollhättan Energi AB 16 Miljömål Fordon upphandling 17 Energi Trollhättans Stad 20 Energimål 20 Inriktning och fokus 21 3

4 Kontaktuppgifter Till Trollhättans Stad och kommunala bolag Trollhättans Stad Stadshuset Gärdhemsvägen Trollhättan vxl Trollhättans Tomt AB Box Trollhättan vxl Besöksadress: Åkerssjövägen 20 AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag Box Trollhättan vxl Besöksadress: Spannmålsgatan 13 Trollhättan Energi AB Box Trollhättan vxl Besöksadress: Förrådsgatan 2 Kontaktpersoner Samarbetsgrupp Gemensamma Krav Vid frågor angående detta dokument kontakta någon av nedanstående personer. Trollhättans Stad: Sammanhållande: Upphandlare Marita Thorsell Förvaltare Roger Karlsson Miljöinspektör Elin Arvidsson Glans Trollhättans Tomt AB: Bitr. Förvaltare Liselott Fitzgerald AB Eidar Trollhättans Fastigh.- & Verksamhets kord. Elin Linder Bostadsbolag: Trollhättan Energi AB: Kvalitetsansvarig Annette Börjesson

5 Skydd och säkerhet Vid frågor rörande skydd och säkerhet skall Entreprenörer i första hand ta kontakt med ansvarig beställare eller Skydd och Säkerhet. Skydd och Säkerhet Dagtid: Mats Björck Madelene Andersson G4S eller aktuell entreprenör Vid kontakt med Trollhättans Stads väktare (Allmänna frågor, information, rapportering etc.) Vardagar kontorstid Marcus Johansson Kommunbil tjänstgör alla veckans dagar 18:00 06:00 Resursbil alla veckans dagar 20:00 01:00 5

6 Larmlista vid miljöfarliga utsläpp Vid brand eller andra olyckshändelser ring 112 Icke brådskande fall: Räddningstjänst Polis Giftinformationscentralen Vid brand eller utsläpp som kan medföra olägenhet för miljön bör/kan följande instanser kontaktas: Vattenverket 1) ) Avloppsreningsverket 1) ) Miljöförvaltningen Arbetsmiljöverket 1) ) Jour Samtliga berörda ska underrättas redan vid misstanke om olägenheter. Ring direkt vid händelse. Om händelsen inträffar utanför kontorstid ska händelsen rapporteras till Miljöförvaltningen via fax eller e-post Kontakta även: Säkerhetsansvarig Områdeschef 6

7 Grundkrav vid anbudsförfrågan Försäkringar Entreprenören skall teckna och vidmakthålla försäkringar enligt avtal/beställning angivna allmänna bestämmelser. Försäkringsbevis lämnas vid kontraktstecknande. Bevis om att förnyad försäkring finns skall överlämnas till beställaren en vecka före det att försäkringen går ut. Försäkringarna skall ha en omfattning som minst uppfyller Försäkringsbranschens miniminorm, se punkt Allriskförsäkring Entreprenören skall ha tecknat allriskförsäkring för skador på utförda arbeten intill dess fulla värde inklusive indexpåslag. Allriskförsäkringen skall gälla under entreprenadtid och aktuell garantitid. Försäkringen skall i förekommande fall även inkludera särskilt riskfyllda arbeten. Entreprenören skall under entreprenadtiden och under två år efter entreprenadens godkännande ha allriskförsäkring avseende köparens och hyresgästers befintliga egendom med ett försäkringsbelopp om minst 2 miljoner kronor. Självrisk 1 basbelopp. Allriskförsäkringen för Befintlig egendom får inte vara subsidiär till ansvarsförsäkringen. 2. ROT-försäkring Entreprenören skall vidare ha tecknat en s.k. ROT-försäkring i form av allriskförsäkring för skador på såväl köparens som hyresgästens befintliga egendom. Försäkringsbeloppet skall vara minst 2 miljoner kronor. 3. Ansvarsförsäkring Entreprenören skall även ha tecknat ansvarsförsäkring med utökat skydd för entreprenör som omfattar entreprenörens skadeståndsskyldighet enligt lag och avtal med köparen. Försäkringen skall gälla under entreprenadtid och aktuell garantitid och i förekommande fall även omfatta skada vid markarbeten. Ansvarsförsäkringen skall också inkludera skada på omhändertagen egendom. Försäkringsbeloppet för personskada skall vara minst 10 miljoner kronor och för sakskada minst 10 miljoner kronor. För ren förmögenhetsskada minst 1 miljon kronor. Ansvarsförsäkringen skall inkludera: Skydd för skada genom levererad egendom (produktansvar) Utökat skydd vid skada på omhändertagen egendom. Utökat skydd för entreprenör. Försäkringarna skall medföra skydd enligt gängse svenska försäkringsvillkor och med köparen samt ev. underentreprenörer som medförsäkrad. I den mån köparen är skyldig att svara för självrisk, skall köparens ansvar för sådan självrisk gentemot entreprenören vara begränsad till ett basbelopp. Försäkringarna skall tecknas och vidmakthållas, så att de gäller intill dess garantianmärkningar har åtgärdats. Bevis om att ovan nämnda försäkringar har tecknats skall överlämnas till köparen senast inom fyra veckor från beställning. I annat fall äger köparen rätt att teckna försäkringarna på entreprenörens bekostnad. 7

8 Vid större projekt eller vid projekt med högre risk kan köparen kräva att projektförsäkring tecknas eller att Allriskförsäkringen omfattar förlängd ansvarstid samt inkluderar skydd för åtkomst och återställandekostnader samt skydd för forceringskostnader efter skada. Konsultansvarsförsäkring avseende tekniska konsulter för uppdrag regleras enligt ABK 09 med 120 basbelopp. 8

9 Ansvar för heta arbeten Vid heta arbeten gäller: Den personal hos entreprenören, underentreprenör, leverantör eller annan som entreprenören svarar för, som skall ansvara för brandskyddet, utföra eller bevaka brandfarliga heta arbeten skall ha gällande certifikat för heta arbeten enligt försäkringsbolagens och SBF s (Brandförsvarsföreningens) utbildningskommitté för heta arbeten. Entreprenören skall vid heta arbeten utse en tillståndsgivare som ger tillstånd/kontrollerar varje enskilt arbete. Denne får ej själv utföra det heta arbetet. Entreprenören skall till köparen uppge namngiven person som skall vara brandskyddsansvarig för samtliga heta arbeten i samband med entreprenaden. Entreprenören skall ansvara för samordning av brandskyddet i samband med entreprenaden. Entreprenören skall överta köparens brandskyddsansvar. Entreprenörens brandskyddsansvarig skall kontakta köparens brandskyddsansvarig för att säkerställa att aktuella säkerhetsregler och säkerhetsföreskrifter uppfylls. Den brandskyddsansvarige skall tillse att säkerhetsregler och säkerhetsföreskrifter enligt ovan iakttas. 9

10 Byggarbetsmiljösamordnare Med anledning av kravet på utbildning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter kommer Trollhättans Stad och dess bolag successivt stärka kraven på utbildning och bevisning. Arbetsmiljöverkets föreskrifter Arbetsmiljöverket föreskriver med stöd av 18 arbetsmiljöförordningen (1977:1166) i fråga om Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2008:16) om ändring i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1999:3) om byggnads- och anläggningsarbete. Denna författning träder i kraft den 1 januari Kravet på utbildning enligt 6 tillämpas från och med den 1 januari I avtal som tecknas från 2012 gäller: Byggarbetsmiljösamordnare för planering (BAS-P) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för planering av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7a samt i anslutande föreskrifter. Krav specificeras i bilaga Checklista Bas P/U, att uppvisas och bevisas i anbudet/eller vid avtalstecknande. Krav inför avtalsförlängning Specificerade krav i bilaga Checklista Bas P/U inför avtalsförlängning skall uppvisas och bevisas senast 2013-xx-xx, för avtalsperiod 2014-xx-xx 20xx-xx-xx. Byggarbetsmiljösamordnare för utförande (BAS-U) Entreprenören utses att vara byggarbetsmiljösamordnare för utförande av entreprenaden med de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i anslutande föreskrifter. Byggarbetsmiljösamordnaren skall vara en juridisk eller fysisk person med tillräckliga kvalifikationer i form av utbildning, kompetens och erfarenhet, vilket skall styrkas skriftligen. Byggarbetsmiljösamordnaren för utförande svarar för de uppgifter som anges i arbetsmiljölagen kap 3 7b och 7f samt i AFS 1999:3, Byggnads- och anläggningsarbete, Krav specificeras i bilaga Checklista Bas P/U, att uppvisas och bevisas i anbudet/eller vid avtalstecknande. Krav inför avtalsförlängning Specificerade krav i bilaga Checklista Bas P/U inför avtalsförlängning skall uppvisas och bevisas senast 2013-xx-xx, för avtalsperiod 2014-xx-xx 20xx-xx-xx. Trollhättans Stad kommer inför kommande upphandlingar om ca 4 år (2016) att begära certifikat vid anbudsförfrågan. 10

11 Riskbedömning Skall alltid göras innan arbetets start. Vid större entreprenader används andra checklistor och underlag från projektets BAS-P. Vid minsta osäkerhet kring risker, rutiner, skydds- eller ordningsregler så skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med arbetsledning/beställare. Risker som kräver särskilda åtgärder enligt AFS 1999:3 1. Arbete med risk för fall till lägre nivå där nivåskillnaden är två meter eller mer. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ned i lös 2. mark. 3. Arbete med sådana kemiska eller biologiska ämnen som medför särskild fara för hälsa och säkerhet eller som enligt Arbetarskyddsstyrelsens eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter omfattas av krav på medicinsk kontroll. 4. Arbete där de som arbetar exponeras för joniserande strålning och för vilket kontrollerat område eller skyddat område ska inrättas enligt Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:3) om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning. 5. Arbete i närheten av högspänningsledningar. 6. Arbete som medför drunkningsrisk. 7. Arbete i brunnar och tunnlar samt anläggningsarbete under jord. 8. Arbete som utförs under vatten med dykarutrustning. 9. Arbete som utförs i kassun under förhöjt lufttryck. 10. Arbete vid vilket sprängämnen används. 11. Arbete vid vilket lansering, montering och nedmontering av tunga byggelement eller tunga formbyggnadselement ingår. 12. Arbete på plats eller område med passerande fordonstrafik. 13. Rivning av bärande konstruktioner eller hälsofarliga material eller ämnen. 14. Om arbetet ska utföras på en plats där annan verksamhet kommer att pågå samtidigt ska detta beaktas i planen. (AFS 2008:16) Risk finns Ja Nej Andra identifierade risker Utförd den - - Av 11

12 Ordnings- och skyddsregler Vid minsta osäkerhet kring risker, rutiner, skydds- eller ordningsregler så skall arbetet omedelbart avbrytas och kontakt tas med arbetsledning/beställare. Nedan följer verksamheternas gemensamma regler: Ordinarie arbetstid är: 07:00 16:00 Skyddskor Skyddshjälm Skyddsglasögon Med stålhätta och spiktrampskydd ska användas. Skall användas då arbete sker på olika nivåer inom samma arbetsställe. Skall användas vid risk för splitter eller annan ögonskada. 1:a förbandsväska Skall finnas tillgänglig. Vid större projekt skall det finnas vid arbetsmiljöplanen (tavlan). Bekostas av entreprenören. Personlig skyddsutrustning Fordon Tillfällig elanläggning Heta arbeten Lyftanordningar Lyftredskap Stegar Bockar Ställningar Renhållning Containrar Entreprenörer Olyckor/tillbud Företagslegitimation Skall bäras där så erfordras. Bekostas av entreprenören. Framförs med stor försiktighet. Om möjligt, använd gående ledsagare vid riskområden typ skolgårdar m.m. U-central med jordfelsbrytare Skall utföras av utbildad och certifierad personal. Arbete med heta arbeten ska dokumentras skriftligen på tillståndsblankett. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Får endast användas av personer med styrkt, erforderlig utbildning. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Endast typgodkänd och kontrollerad utrustning får användas. Arbetsplatsen ska hållas grovstädad för att minska skaderisk. Placeras minst 6 m från vägg. Informeras om regler och rutiner på arbetsplatsen Skall alltid anmälas snarast till arbetsledning/beställare. Skall bäras på arbetsplatsen. Undantag från dessa ordnings- och skyddsregler kan endast beviljas av utsedd BAS Byggarbetsmiljösamordnare. För övrigt gäller Trollhättans Stads Allmänna lokala ordningsföreskrifter. Se 12

13 Ansvar enligt miljöbalken Den som bedriver en verksamhet är skyldig att visa att man följer miljöbalken och dess följdförordningar. Miljöbalkens 2:a kapitel innehåller hänsynsregler som gäller för alla som bedriver verksamhet eller vidtar en åtgärd. De anger bland annat att man ska ha den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet och att man ska utföra skyddsåtgärder, iaktta begränsningar och vidta försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet. Hänsynsreglerna innebär också att man ska undvika att använda kemiska produkter som kan befaras medföra risker för människors hälsa och miljön, om de kan ersättas med andra produkter som är mindre farliga. Man ska även hushålla med råvaror och energi samt i största möjliga mån återanvända eller återvinna allt material. I första hand ska förnybara energikällor användas. Miljöansvarig Vid sådana arbeten som riskerar att skada människors hälsa eller miljön ska det hos entreprenören finnas en person som ansvarar för att kontrollera att miljöbalkens krav efterföljs. Denna person ska bl.a. se till att nödvändiga kontakter tas med Miljöförvaltningen om arbeten som ska utföras behöver anmälas eller i övrigt meddelas Miljönämnden. Denna person ska också ansvara för att kemikalier och avfall hanteras på ett miljöriktigt sätt. Avfall Vid arbete inom Trollhättans kommun ska avfall sorteras enligt sorteringsguiden, se Trollhättans Stad arbetar i enlighet med avfallstrappan vilket innebär att man i första hand ska undvika att avfall uppkommer, i andra hand återanvända, i tredje hand återvinna och energiutvinna och så långt det är möjligt undvika att avfall deponeras. Om material så som byggrester, vissa jordmassor, asfalt m.m. ska återanvändas i anläggningsändamål, måste det bevisas att materialet är ofarligt, dvs. inte lakar eller har annan negativ påverkan på människors hälsa eller miljön. Det kan t.ex. ske med hjälp av provtagning. Återanvändning av sådant material kan vara anmälningspliktigt. Anmälan sker då till Miljöförvaltningen. Anmälan ska göras i god tid, Miljöförvaltningen har en handläggningstid på sex veckor. Kontakta gärna Miljöförvaltningen i förväg för rådgivning om återanvändning av material i anläggningsändamål. 13

14 Förorenad mark Inom Trollhättan finns många områden som är utfyllda med så kallad ferroslagg/t-kalk. Om sådant material påträffas, eller oljeföroreningar och/eller annat förorenat material ska Miljöförvaltningen omgående kontaktas. Ska förorenade massor hanteras vid ett arbete ska detta i förväg anmälas till Miljönämnden. Anmälan ska göras i god tid, dvs. minst sex veckor innan arbetet ska påbörjas. Kortare handläggningstid kan komma i fråga i undantagsfall, ex. vid upptäckt av tidigare okända föroreningar under pågående arbete. Hantering av kemikalier och drivmedel Vid tillfällig uppställning av drivmedel ska godkända tankar användas (sk. ADR tankar). Uppställningen ska ske säkert. Det är lämpligt att ha tillgång till uppsamlingsmaterial intill drivmedelstankarna och i/vid maskinerna. Just nu pågår ett arbete med att fastställa vattenskyddsområde för Göta älv. Det kommer framöver regleras ytterligare hur kemikalier och drivmedel får förvaras inom älvens avrinningsområde. Miljöförvaltningen:

15 Värderingar och mål Miljöpolicy för Trollhättans Stad och de kommunala bolagen Samtliga miljöpolicys genomsyrar våra upphandlingar med olika krav gällande: Fordon, med krav på biogas och EUR klasser Material Energieffektivisering Miljöpolicy Trollhättans Stad Nämnderna har ett ansvar för att bidra till att visionen Trollhättan bärare av god miljö upprätthålls. Det innebär att bidra till att bygga ett samhälle för alla som bor och verkar i Trollhättan, där vi förenar ekologisk balans med ekonomisk, teknisk och social utveckling. Det innebär att: Bidra till att förverkliga de nationella miljömålen. Målmedvetet arbeta för att vara en förebild som nyskapande och pådrivande i miljöarbetet. Låta hållbarhetsperspektivet och kretsloppstänkandet genomsyra hela verksamheten. Ställa miljökrav på leverantörer, partners och oss själva, samt aktivt söka samverkan och samarbete inom miljöområdet, såväl inom som utom Trollhättans Stad. Alltid sträva efter att bli bättre. Miljöpolicy Trollhättans Tomt AB Trollhättans Tomt AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag, specialiserat på att skapa attraktiva miljöer för företag, forskning, utbildning och offentlig verksamhet. Vi är ett av Trollhättans viktigaste näringspolitiska instrument. För att bidra till en hållbar utveckling ska verksamheten bedrivas med minsta möjliga påverkan på miljön. Trollhättans Tomt AB ska sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås. Miljöpolicy AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag ska sträva efter att: hanteringen av både verksamhetens och hyresgästernas avfall sker på ett miljöriktigt sätt. hushålla med resurser genom att minska energiförbrukningen och på så sätt minska utsläppen av växthusgaser och miljöfarliga ämnen. 15

16 höja miljömedvetenheten hos anställda och hos hyresgäster genom utbildning och informationsinsatser. följa eller överträffa miljölagstiftningen och andra krav. minska miljöbelastningen genom att ställa krav på entreprenörer och leverantörer. skapa ett tryggt och miljövänligt boende. kommunicera miljöpolicyn till allmänheten. Miljöpolicy Trollhättan Energi AB Partner med omsorg om kundens energiförsörjning, miljö och energikostnader. El, ljus, värme och kringtjänster samlat i en för kunden speciellt anpassad energilösning. Trollhättan Energi skall sträva efter en hållbar utveckling genom att förebygga och minska påverkan på miljön. Detta innebär att: Vi skall följa tillämplig lagstiftning samt tillämpliga regler och övriga krav. Vi skall arbete för ständig förbättring och årligen fastställa mätbara miljömål. Vi skall engagera alla anställda i vårt miljöarbete genom att ge dem fortlöpande miljöutbildning och information. Vi skall informera om vårt miljöarbete och vår miljöpåverkan genom en öppen dialog med kunder, medarbetare, myndigheter, leverantörer och andra intressenter. Vi skall förebygga och begränsa förorenande utsläpp till mark, luft och vatten samt buller från våra anläggningar. 16

17 Miljömål Fordon upphandling Den 1 juli 2011 infördes en lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster. För att uppfylla lagen måste den upphandlande myndigheten/enheten ställa miljökrav vid upphandling av fordon (lätta och tunga) och vissa kollektivtrafiktjänster. Upphandlaren kan uppfylla lagkravet genom två olika metoder: 1. Ange miljökraven för fordonet som teknisk specifikation. 2. Ange miljökraven för fordonet som ett tilldelningskriterium, enligt definierad metod för kostnadsberäkning (2011:847) I båda fallen ska följande miljöaspekter beaktas: Energianvändning Koldioxidutsläpp Utsläpp av kväveoxider, partiklar och icke-metankolväten 17

18 Trollhättans mål i upphandling för fordon med utförande tjänster Större fordon över 3,5 ton Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom bi? I så fall ska det väljas i första hand. I andra hand gäller krav på EUR klass. Lägst EUR 5 på större fordon över 3,5 ton där marknaden är "framme" eller vid avtalsförlängning. Följa utvecklingen och fasa in nästa klass EUR 6 tidigast 2014/2015. Ev. lägst EUR 4 på större fordon över 3,5 ton där marknaden inte är "framme" Mindre fordon under 3,5 ton som minibussar och lätta lastbilar Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom biogas? I så fall ska det väljas i första hand. I andra hand gäller krav på EUR klass samt ev. med gräns på max Co2 utsläpp. Fordon ska vid blandad körning ha koldioxidutsläpp på högst 195 gram Co2/km eller drivas med alternativa dirvmedel. Dieseldrivna fordon ska minst uppfylla avgasemissionerna enligt Miljöklass 2005 PM. Ni skall använda miljövänlig diesel Mk 1 (eller annan kvalitet som vi anser vara likvärdig eller bättre). Fordon ska vid blandad körning ha koldioxidutsläpp på högst 230 gram Co2/km eller drivas med alternativa drivmedel. Diesledrivna fordon skall minst uppfylla avgasemissionerna enligt Miljöklass 2005PM. Ni skall använda miljövänlig diesel Mk1 (eller annan kvalitet som vi anser vara likvärdig eller bättre). Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Där miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel förordas, där marknaden inte är "framme". 18

19 Mindre fordon som personbilar Är det möjligt att köra fordonen på alternativa drivmedel än fossila, såsom biogas? I så fall ska det väljas i första hand. Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel, där biogas förordas. Följa utvecklingen och väva in biogaskrav där det är möjligt med tanke på tankställe och marknad. Fordons utsläpp skall ej överstiga nedanstående värden när fordonets miljövänligast bränsle förbränns. Mindre fordon typ ex. Opel Combo, VW Caddy eller likvärdig: 30 g Co2/km Biogas förordas då vi anser att dessa ligger inom denna gräns. Lägst: Offererade bilar som trafikerar avtalsområdet skall vara miljöfordon enl. miljöbilsförordningen om myndigheters inköp och leasing av miljöbilar. Där miljöbil med förnybara energikällor som drivmedel förordnas. 19

20 Energi Trollhättans Stad Läs Energiplanen i dess helhet: Trollhättan har en tradition att ligga långt framme när det gäller energiarbete och har länge jobbat med mycket ambitiösa energimål. En stor utmaning är transporterna inom den geografiska kommunen där en stor del av energianvändningen utgörs av fossila bränslen. EU:s och de nationella målen är begränsade till att 10 % av energin inom transportsektorn ska komma från förnybara energikällor år Trollhättan ligger redan kring den nivån och för att våra egna energimål ska uppnås krävs skarpare insatser på hemmaplan. Staden är föregångare med målet att vara fossilbränslefria år 2020, där en fortsatt satsning på biogas, elfordon och andra alternativa lösningar är mycket viktig och ligger helt i linje med Trollhättans vision om en stolt och innovativ stad med plats för framtiden. Energimål Kommunstyrelsen beslutade i januari 2011 om nya energimål för Trollhättan. Trollhättans Stads verksamheter, inklusive bolag Fossilbränslefria till år 2020 Minska energianvändningen med 25 % per trollhättebo till år 2020 jämfört med 2008, (för Trollhättans Tomt AB gäller målet endast den del av beståndet som inrymmer kommunala verksamheter). För att bli en fossilbränslefri kommun har fjärrvärmens andel av förnybart bränsle och biogasproduktionen i kommunen spelat en stor roll. Omställningen till förnybar energi behöver dock intensifieras och ett av skälen är att den kvarvarande potentialen är mer svåråtkomlig eftersom den finns spridd inom flera olika områden, såsom transporter, arbetsmaskiner, entreprenader, fjärrvärme och elanvändning. Den bästa energin är den som inte behöver användas. Energieffektivisering är en utmärkt metod att stärka den egna ekonomin på lång sikt och att minska energiberoendet. En intensifiering av Trollhättans Stads och de kommunala bolagens effektiviseringsarbete har inletts under 2011 delvis med hjälp av statligt stöd. Stora lokal- och bostadsytor är i behov av åtgärder och en hel del fläkt- och pumpsystem behöver tillsammans med andra energikrävande system förnyas. Dessutom fortsätter det långsiktiga och fortlöpande arbetet med beteendeförändringar. 20

21 Inriktning och fokus Inriktning och fokus på energiarbete sker på följande områden: Entreprenörer kan beröras i samband med upphandlingar och andra aktiviteter. Att Att Att Att Att utföra byggnationen så energieffektiv som möjligt med hänsyn till byggmaterial, uppvärmningssystem och andra tekniska system, konstruktion, placering av byggnader etc. vi bygger upp långsiktiga leverantörssamarbeten, för att säkerställa tillgången av bränsle för el- och värmeproduktion och drivmedel. vi deltar i utvecklingen och etableringen av fler förnybara drivmedel. miljö- och energitänkandet ska ha en framskjuten position i allt vi gör. Med satsningar på bland annat effektivare uppvärmningssystem och effektivare reglering av värme och ventilation samt god avfallshantering. Vid all nyproduktion kommer miljö- och energifrågor att vara i fokus. sträva efter att medverka till att de sexton svenska miljökvalitetsmålen nås. 21

22 Trollhättans Stad Trollhättans Tomt AB Paul Åkerlund/ Kommunstyrelsens ordförande Anders Torslid/VD AB Eidar, Trollhättans Bostadsbolag Trollhättans Energi AB Urban Blom/VD Mats Johansson/VD 22

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER FÖR MILJÖKRAV OCH SOCIALA HÄNSYN VID UPPHANDLING AV BYGG- OCH ANLÄGGNINGSENTREPRENADER Obs! Särskilda riktlinjer finns för miljökrav och sociala hänsyn vid upphandlingar av varor och tjänster! Dessa riktlinjer

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE

BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE AFS 1999:3 BYGGNADS- OCH ANLÄGGNINGSARBETE Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (Ändringar införda t.o.m. 25 mars

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program kommunledningskontoret Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Citera gärna ur skriften men ange källa

Läs mer

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information.

Prevent arbetar för ett friskt, sunt och säkert arbetsliv. På www.prevent.se finns mer information. Samordningsansvar Prevent är en ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän. Vår uppgift är att tillsammans med huvudmännen förmedla kunskap kring arbetsmiljöfrågor

Läs mer

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län

Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län 1(17) Handläggare Stefan Wallin Trafikförvaltningens strategi för hållbar utveckling - för den regionala kollektivtrafiken i Stockholms län. Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen 105 73 Stockholm

Läs mer

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare

Transportrådgivning till små och medelstora företag. Vägledning för energi- och klimatrådgivare Transportrådgivning till små och medelstora företag Vägledning för energi- och klimatrådgivare Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller

Läs mer

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen

En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen Reviderad juni 2012 ANSVAR En rapport om elsäkerhetsoch arbetsmiljöansvar inom energibranschen 3 EnergiFöretagens Arbetsgivareförening

Läs mer

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete

Egenkontroll för C-verksamheter. En metod för att bedriva miljöarbete Egenkontroll för C-verksamheter En metod för att bedriva miljöarbete FAKTA 8256 JUNI 2006 Om detta faktablad Egenkontroll är ett av flera verktyg för att uppfylla miljöbalkens krav. God egenkontroll ger

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö -

Upphandling. av transporter. - för säker trafik och bra miljö - Upphandling av transporter - för säker trafik och bra miljö -? / / Förord Kommunernas och landstingens arbete med trafiksäkerhet och tillgänglighet är framgångsrikt. Många av Svenska Kommunförbundets skrifter

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

ANBUDSINFODRAN. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad. ANBUDSINFODRAN Holsljunga Fiber ME 1 Anbudsinfordran avseende Markentreprenad för utbyggnad av fibernät 2015 i Holsljunga, Svenljunga kommun. Inbjudan till anbudsräkning avseende rubricerade entreprenad.

Läs mer

Förarhandbok. Bilfrakt.se

Förarhandbok. Bilfrakt.se Förarhandbok Bilfrakt.se Bilfrakt.se har ett certifierat ledningssystem inom kvalitet och miljö. Vår övergripande inriktning styrs av en vision, affärsidé och företagspolicy. Denna bryts ner i konkreta

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser

ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ett nyhetsbrev från mannheimer swartling november 2014 Miljöaffärer TEMA: Avfall framtidens resurser ansvarig utgivare partner bo hansson 040-698 58 38, bha@msa.se redaktion partner bo hansson senior associate

Läs mer

Sanktionsavgifter - Bygg

Sanktionsavgifter - Bygg Sanktionsavgifter - Bygg Aktuella frågeställningar om sanktionsavgifter inom byggbranschen Den 1 juli 2014 och den 1 januari 2015 införs nya sanktionsavgifter i vissa föreskrifter som berör dig som jobbar

Läs mer

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015

STOCKHOLMS STAD. Stockholms miljöprogram 2012 2015 STOCKHOLMS STAD Stockholms miljöprogram 2012 2015 Stockholms Miljöprogram 2012 2015 Innehåll STOCKHOLMS MILJÖPROGRAM 2012 2015... 4 PÅ VÄG MOT EN HÅLLBAR STADSUTVECKLING... 4 1 MILJÖEFFEKTIVA TRANSPORTER...

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag Upphandlingsföreskrift och ansökningsformulär för leverantör av; hemtjänst enligt SoL avlösar- och ledsagarservice enligt LSS Antagen av Socialnämnden 2014-09-25 gällande från 2015-01-01

Läs mer

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet

Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll. Värme- och sanitet Miljö- och kvalitetsplan med egenkontroll Värme- och sanitet Entreprenör: Projektbenämning: Omfattning: Övningsbolaget AB Ombyggnad värmesystem mm Upprättad datum: 1 Projektets kvalitets- och miljöplan

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Vindkraft och Arbetsmiljö

Vindkraft och Arbetsmiljö Vindkraft och Arbetsmiljö Karin Liinasaari och Jenny Ahtola 2013-11-08 Projekt nr. 34250-2 Sammanfattning Arbetsmiljö- och säkerhetsarbete inom vindkraftbranschen är något som i likhet med alla branscher

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21

Miljöprogram 2012-2016. Lokala miljömål för Kumla kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 Miljöprogram 2012-2016 Lokala miljömål för Kumla kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-05-21 INLEDNING... 3 VAD ÄR MILJÖMÅL?... 4 NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅL... 4 REGIONALA MILJÖMÅL ÖREBRO LÄNS MILJÖMÅL...

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer