SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen"

Transkript

1 Plats och tid Södergatan 2, Gislaved, tisdagen den 10 december 2013 kl Beslutande Åke Ohnback (M), tjänstgörande ersättare för Niclas Palmgren (M) Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Carina Johansson (C), ordf. Håkan Josefsson (C) Lennart Kastberg (KD) Ann-Katrin Strand (FP) Peter Bruhn (MP), tjänstgörande ersättare för Robert Erlandsson (MP) Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare för Marie Johansson (S) Gunnel Augustsson (S) Åke Ljunggren (S) Margareta Lindgren (S) Hasse Johansson (S) Erik Andersson (K) Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Stefan Tengberg, ekonomichef Emma Krusebrant, utredningsingenjör, 487 Bengt-Göran Ericsson, kommunekolog, 488 Utses justera Justeringens plats och tid Åke Ljunggren Kommunstyrelsekontoret den 12 december 2013 Underskrifter Sekreterare. Yvonne Thelin Karlsson Paragrafer Ordförande Carina Johansson Justerande... Åke Ljunggren Organ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Paragrafer Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunstyrelsekontoret. Inger Magnusson Datum för anslags nedtagande

2 Ks 487 Dnr: KS Verksamhetsområde för allmänt va för del av fastigheten Burseryd 2:52 och del av fastigheten Burseryd 2:45 Tekniska kontoret avser ordna verksamhetsområde för allmänt va för del av Burseryd 2:52 och del av Burseryd 2:45 i Burseryd. Enligt Lag om allmänna ventjänster är kommunen skyldig ordna med ven och avlopp där det behövs för skydda människors hälsa och miljön. Kommunen ska också bestämma gränserna för det verksamhetsområde inom vilket ventjänsterna ska ordnas. Beslutsunderlag Tekniska nämnden den 19 november 2013, 110 Bilaga 1, Verksamhetsområde för ven, daterad den 30 oktober 2013 Bilaga 2, Verksamhetsområde för spillven, daterad den 30 oktober 2013 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt ven enligt bilaga 1, daterad den 30 oktober 2013, samt anta föreslaget verksamhetsområde för allmänt spillven enligt bilaga 2, daterad den 30 oktober Expedieras till: Kommunfullmäktige

3 Ks 488 Dnr: KS Förfrågan om kommunens tillstyrkan av vindkraftspark Klämman, Gislaveds kommun Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har översänt ansökan om tillstånd till uppföra en vindkraftpark på fastigheten Ölmestad 2:6 i Gislaveds kommun. Mot bakgrund av 16 kap. 4 Miljöbalken (1998:808) efterfrågar länsstyrelsen om kommunen tillstyrker uppförandet av vindkraftparken. Den kommunomfande översiktsplan berör inte vindkraftetableringar och därför ska frågan behandlas av kommunfullmäktige. Det är bolaget Klämman Vind AB, bestående av lokala intressenter, som ansöker om få uppföra en vindkraftpark om två verk på fastigheten Ölmestad 2:6, cirka 3 km nordost om Reftele tätort. Vindkraftverken kommer ha en maximal totalhöjd på 200 meter. Den beräknade elproduktionen uppgår till 21 GWh/år. Verken planeras anslutas till E.ON:s 10 kv nät i Reftele. Till ansökan finns en miljökonsekvensbeskrivning fogad som redovisar projektets påverkan på omgivningen och vilka skyddsåtgärder man avser göra. Bygg- och miljönämnden har yttrat sig över ärendet. Kommunstyrelsekontoret har tagit fram förslag till ställningstagande i frågan om tillstyrkan. Beslutsunderlag Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet - Vindkraftsanläggning Klämman Vind. Remiss Länsstyrelsen i Östergötland daterad den 14 oktober 2013 Bygg- och miljönämnden den 27 november 2013, 183 Information - Tillståndsprövning av vindkraft, daterad den 4 december 2013 Kommunstyrelsekontorets förslag till ställningstagande, daterat den 5 december 2013 Yrkande Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Erik Andersson (K), Peter Bruhn (MP) Sven-Erik Karlsson (M), Håkan Josefsson (C), Lennart Kastberg (KD), Ann- Katrin Strand (FP) och Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar tillstyrka Klämman Vind AB:s tillståndsansökan. Expedieras till: Kommunfullmäktige

4 Ks 489 Dnr: KS Fördelning av statsbidrag för flyktingverksamhet antog den 7 maj 2013, 207 nya regler för hantering av statsbidrag för flyktingverksamheten. De regler som låg till grund för detta beslut har förändrats och ekonomgruppen har kommit fram till följande förslag till förändrade fördelningsregler. Under 2013 har en ny modell för fördelning av schablonbeloppen mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd prövats. Modellen innebär socialnämnden har varit mottagare av utbetalda ersättning från Migrationsverket. Grundersättning (10 basbelopp) samt ersättning för initiala kostnader 3,0 tkr/barn och 7,5 tkr/vuxen har tillfallit socialnämnden. Grundersättningen täcker kostnaderna för kommunens integrationssamordnare. Socialförvaltningens kostnader för integrationsverksamheten är ca 475,0 tkr (för 2013) utöver vad grundersättningen täcker. Dessa kostnader avser integrationshandläggare 50%, material, tjänster, resor, lokaler, tolkar mm. Kostnaderna är inte volymberoende. Kostnaden beräknas öka med 228 tkr 2014 då socialnämnden får betala hela integrationshandläggartjänsten på 100%. Schablonbelopp betalas ut för de flyktingar kommunen mottagit. Schablonbeloppet för 2013 är 83,1 tkr/person upp till 65 år samt 52,0 tkr/person för äldre. Bidraget betalas ut i fast angivna procentandelar under 24 månader. Utbetalning av schablonbeloppet följer flyktingen, dvs flyttar individen från kommunen följer resterande utbetalning med till den nya hemkommunen. Schablonbeloppet har överförts till barn- och utbildningsnämnden med avdrag för 475 tkr som socialnämnden behöver för täcka de icke volymberoende kostnaderna för integrationsverksamheten. Ersättningsmodellen förändras 2014 och blir mer prestationsbaserad. Grundersättningen halveras till 5 basbelopp 222 tkr. Kommunen får 15 tkr extra per anvisad person som tas emot från anläggningsboende eller som kvotflykting. Extra ersättning (bonus) för kommuner som har ett högre mottagande än medianvärdet i riket föregående år (5 tkr, 10 tkr alt 15 tkr per mottagen person.) Kan även vara 0 tkr. Schablonbeloppet för 2014 är inte fastställda ännu. För undvika ett omfande administrativt arbete med en beräkningsmodell som dessutom bygger på flera antaganden föreslår arbetsgruppen följande; 1. Grundersättningen (222,0 tkr) tillfaller socialnämnden för upprätthålla organisationen för flyktingmottagning. 2. Ersättning för initiala kostnader tillfaller socialnämnden.

5 Ks 489 (forts.) Den extra ersättningen på 15 tkr per mottagen person som kommunen erhåller tillfaller socialnämnden för kompensera bortfallet av halva grundersättningen samt socialnämnden ökade kostnader för integrationshandläggaren. 4. Socialnämnden får täckning för de 475,0 tkr som redovisas ovan (med uppräkning till 2014 års nivå). 5. Resterande del av de statsbidrag som kommunen får i form av schablonbelopp tillfaller barn- och utbildningsnämnden. 6. Extra ersättning (bonus) är svår bedöma i nuläget då den beror på hur mottagningen sett ut i resten av landet under Dessa pengar förs till flyktingfonden. Medel ur fonden ska kunna sökas av både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för särskilt riktade insatser/projekt eller vid extraordinära insatser som kan komma behövas för flyktingar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2013 beslutar överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag: beslutar ge kommunstyrelsekontoret i uppdrag verkställa fördelningen av statsbidrag till flyktingverksamheten enligt punkterna 1 till 5, kommunstyrelsekontoret har i uppdrag årligen anpassa beloppen avseende punkterna 1 till 5 utifrån inflationsförändringar, kommunstyrelsen beslutar om fördelning av medel ur flyktingfonden (konto 2812 ansvar 39000) enligt punkt 6, samt kommunstyrelsekontoret återkommer med principer avseende fördelning av statsbidrag till flyktingverksamhet om det sker större förändringar av statsbidragssystemet. Expedieras till:

6 Ks 490 Dnr: KS Slutredovisning av brandskada på Strands gård 1:3 Fastigheten Strand 1:2-4 donerades till Reftele kommun under 30-talet av Mathilda Johanson och enligt hennes testamente ska avkastning av fastigheten utdelas till mindre bemedlade inom Reftele Kommun. Reftele kommun bildade en donationsfond efter testamentet som idag benämns Stiftelsen Strands gårds donations fond och beslutade då fastigheten ska tillhöra Stiftelsens tillgångar. Efter 1973 års kommunsammanslagning står Gislaveds kommun som fastighetsägare enligt lagfart samt Stiftelsens förvaltare och Stiftelsens styrelse utgörs av kommunstyrelsen. Den 27 mars 2013 brandskadades delar av fastigheten Strand1:3. Branden var i fastighetens byggnad, en äldre 1 ½- plans villa. Branden startade i groventrén/tvättstugan. Det uppstod brandskador i badrum samt i pannrum, rökskador i kök samt hela huset fick en stark rökdoft. I bifogad brandorsaksutredning framgår vad som hände samt anledning till branden. Som fastighetsägare kontaktade kommunen försäkringsbolaget och ordnade reparation och sanering av huset. Totala kostnaden uppgår till kr. Gislaveds kommun som försäkringstagare står för kostnader avseende avskrivningar med kr, självrisk på kr och slutlig faktura vid avstämning på kr. Totalt blev Gislaveds kommuns kostnad kr och mellanskillnaden kr ( kr kr) betalades av försäkringsbolaget. Eftersom fastigheten tillhör Stiftelsens tillgångar belastas Stiftelsen Strands gård med kr. Beslut underlag Brandorsaksutredning av Värnamo kommuns Räddningstjänst, daterad den 8 maj 2013 Sammanställning av kostnader för branden på fastigheten Strand 1:3, daterad den 4 juli 2013 beslutar godkänna slutredovisning av brandskada på fastigheten Strand 1:3 och kostnader på kr belastar Stiftelsen Strandgårds donationsfond. Expedieras till: Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

7 Ks 491 Dnr: KS Motion om översyn vinterväghållning, svar Curt Vang (K) har den 1 mars 2013 lämnat en motion om översyn av vinterväghållningen i Gislaveds kommun. God tillgänglighet för alla, även för funktionsnedsa, är en rättighet. Brister i vinterväghållningen kan vara ett tillgänglighetshinder. Curt Vang (K) yrkar därför vinterväghållningen ska ses över och ges utökade resurser. Curt Vang (K) hänvisar i sin motion även till det interpellationssvar, som tekniska nämndens ordförande Staffan Sjöblom (M) gav Curt Vang (K) i kommunfullmäktige den 28 februari Curt Vangs (K) interpellation handlade om snöröjning, saltning och grusning av gång- och cykelvägar och om möjligheten till få en bättre utformning av snöröjningen. Staffan Sjöblom (M) konstaterade i sitt interpellationssvar det går få en bättre utformning av snöröjningen och detta är en resursfråga. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning. har i sin tur remitterat den till tekniska nämnden för yttrande. Tekniska nämnden har den 26 juni 2013 beslutat om ändrade regler för vinterväghållning. Nämnden beslutade anta alternativ 1 i bilaga Nya regler för vinterväghållning, budgeten för kommunens vintervägunderhåll utökas utefter de nya reglerna utan inskränkning i nuvarande budgetram, samt uppdra till tekniska kontoret genomföra upphandling av vinterväghållning enligt bilaga Regler för vinterväghållning fr o m hösten Detta beslut om förändring av reglerna för vinterväghållning, som sker under förutsättning av utökad budget för tekniska nämnden, utgör också tekniska nämndens yttrande över Curt Vangs (K) motion. Mål & budget för är antagen av kommunfullmäktige den 20 november Av tekniska nämndens detaljbudget, som behandlats av kommunstyrelsen, framgår tekniska nämnden inom befintlig ram för 2014 har anpassat sin budget så utökning av snöröjningen enligt de nya regler, som nämnden har antagit, kan genomföras. Dessa nya regler innebär en kostnadsökning för snöröjningen med 600 tkr. Motionen kan genom de refererade besluten anses bifallen. Beslutsunderlag Motion om översyn vinterväghållning, daterad den 28 februari Interpellation från Curt Vang (K) den 18 februari 2013 Staffan Sjöbloms (M) interpellationssvar den 26 februari 2013 Kommunfullmäktige den 28 februari 2013, 35 Kommunfullmäktige den 27 mars 2013, 49 den10 april 2013, 155 Tekniska nämnden den 26 juni 2013, 68

8 Ks 491 (forts.) Bilagor till tekniska nämndens beslut: Nya regler för vinterväghållning, daterad 4 juni 2013, samt Nya regler för vinterväghållning from hösten 2013 Tekniska nämnden den 24 april 2013, 49 den 21 maj 2013, 233 Tekniska nämnden den 25 september 2013, 96 beslutar överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag: s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar med hänvisning till tekniska nämndens beslut den 26 juni 2013 om ändrade regler för vinterväghållning och genom dessa är finansierade genom beslut om mål & budget för anse motionen som bifallen. Expedieras till:

9 Ks 492 Dnr: KS Motion om Internationella teatern på Trasten Ann-Katrin Strand (FP) har lämnat in en motion om en internationell teater på Trasten, daterad den 30 januari I vår kommun har vi en stor grupp människor med bakgrunder i andra länder och kulturer. Motionären menar det vore av stort värde kommunen hjälper till synliggöra dessa människor och deras kulturer. Detta skulle kunna ske som ett professionellt understött teaterprojekt, därför föreslås kulturnämnden får i uppdrag utreda möjligheterna till ett teaterprojekt i enlighet med motionens förslag. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj 2013 remitterades motionen till kulturnämnden för beredning. I yttrandet som antogs av kulturnämnden den 18 november 2013 föreslås en utredning kan genomföras i form av en förstudie. Utredningen måste bygga på en dialog med tilltänkta medverkande, det vill säga de boende i bostadsområdet Trasten och andra möjliga samarbetspartners. Utredningen bör innehålla följande: Svar på frågan om det finns människor, föreningar och organisationer som är intresserade av vara delaktiga i projektet Förslag på vem som ska äga projektet och vara dess huvudman En beskrivning av konstnärliga, organisatoriska och sociala långsiktiga mål En preliminär budget med en redovisning av organisationer och myndigheter som kan vara möjliga bidragsgivare Förslag på projektorganisation Förslag till handlings- och tidsplan för genomförandet Kulturnämndens bedömning är en särskild utredningsresurs måste tillsättas för genomföra förstudien. Kostnaden beräknas till ca 350 tkr. I den ingår kostnader för arvode, resor och diverse omkostnader. Nämnden föreslår i sitt yttrande det bör undersökas vilka möjligheterna är söka bidrag till förstudien. Genomförandet av förstudien innebär inte projektet per automatik kommer genomföras. Kommunstyrelsekontoret konstaterar i sin beredning följande: Motionens syfte ligger i linje med det arbete som pågår inom ramen för framtagandet av en integrationsstrategi. Vad gäller projektmedel är det överhuvudtaget svårt hitta sådana som en kommun kan söka för kulturaktiviteter. Det är särskilt svårt i den mellanperiod mellan programperioder som man nu befinner sig i.

10 Ks 492 (forts.) Leader hade, när de fortfarande tog emot ansökningar för ett par år sedan, varit ett tydligt alternativ till medfinansiering, men där finns inga medel längre och en motsvarande ny finansiering dröjer. Det betyder den utredning/förstudie som föreslås i kulturnämndens yttrande kan besvaras nekande. De medel som behövs för en förstudie får kommunen med största sannolikt stå för. Om en förstudie kan visa på ett projekt kan beroende på inriktning ett antal tänkbara medfinansieringsalternativ finnas. Med hänvisning till gällande budgetprinciper måste finansieringen av en förstudie enligt det förslag som skisseras i kulturnämndens yttrande hanteras av kulturnämnden inför budget Det innebär kulturnämnden inför detta arbete kan hos kommunstyrelsen påvisa behov av ev. utökade ramar inför ramarbetet under våren 2014 eller prioritera medel till förstudien inom 2014 års gällande budget eller i kommande budgetram för Beslutsunderlag Motion om Internationella teatern på Trasten, daterad den 30 januari 2013 den 7 maj 2013, 209 Yttrande över motion om Internationella teatern på Trasten, daterat den 18 november 2013 Kulturnämnden den 18 november 2013, 48 Yrkande Ann-Katrin Strand (FP): Bifall till förslaget. s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionens syfte genom den av kulturnämnden skisserade hanteringen av motionens förslag utreds vidare i form av en förstudie till ett teaterprojekt, samt finansieringen av förstudien hanteras av kulturnämnden i samband med utformandet av 2015 års budget samt utblick Expedieras till: Kommunfullmäktige

11 Ks 493 Dnr: KS Riktlinjer för hantering av resultatutjämningsreserv, RUR I kommunallagen och i lagen om kommunal redovisning finns ett regelverk för hur kommuner och landsting ska sköta sin ekonomiska förvaltning. Där beskrivs bland annat kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. Reglerna för det så kallade balanskravet anger hur ekonomiska underskott ska beräknas och regleras. Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. RUR är frivillig tillämpa och de kommuner och landsting som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som fullmäktige ska besluta om. Det finns därmed ett lokalt tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. I Gislaveds kommun beslutade kommunfullmäktige den 28 april 2011, 39 om pensions- och konjunkturbuffert, hur den ska byggas upp och hur den kan disponeras. Kommunallagens utformning som är gällande fr. o.m. 2013(RUR) är i princip densamma som de regler om pensions- och konjunkturbuffert som är gällande i Gislaveds kommun men med vissa justeringar. Syftet med resultatutjämningsreserven är kunna bygga upp en reserv under goda tider för senare kunna utnyttja denna när skeunderlagsutvecklingen är svag. RUR är avsedd utjämna stora svängningar i skeunderlaget över konjunkturcykeln för skapa större stabilitet för verksamheterna. Möjligheterna till reservering och disponering av RUR framkommer i balanskravsutredning som ska göras i både budget och bokslut. För göra en reservering till RUR ska resultatet överstiga 1 procent av sker och generella statsbidrag. Nivån 1 procent gäller för de kommuner som, liksom Gislaved, har en positiv soliditet inklusive hela pensionsskulden. Med årets resultat menas det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjustering. Enligt kommunallagen (8 kap 3 d, tredje stycket) anges följande; Medel från resultatutjämningsreserv får användas för utjämna intäkter över konjunkturcykel Dessutom måste resultat efter balanskravsjusteringar vara negativt. För reserven ska användas måste det med andra ord vara en lågkonjunktur och reserven får användas för nå upp till ett nollresultat eller med ett belopp som motsvarar reservens storlek om underskottet är större än reserven.

12 Ks 493(forts.) För definiera en konjunkturcykel används utvecklingen av det underliggande skeunderlaget. Prognosen för det årliga underliggande skeunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren, används som riktmärke för hur disponeringen från RUR får göras. Lagstiftningen ger möjlighet till lokala tillämpningar förutom avsättning till konjunkturbufferten endast får ske då det lägsta av årets resultat och årets resultat efter balanskravsjusteringen uppgår till minst 1 procent av skeintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. För Gislaveds kommun motsvarar detta procenttal för närvarande 15 mnkr. Lagstiftningen innebär Gislaveds kommun bör ändra på beskrivningen för avsättning till konjunkturbuffert till beloppet över 1 procent av skeintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning. Även disponeringen av konjunkturbufferten bör ändras till utvecklingen av det underliggande skeunderlaget i stället för nuvarande nivå 1,5 % skeunderlagstillväxt. Prognosen för det årliga underliggande skeunderlaget för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren och använda SKL:s sammanställning för ändamålet bör istället vara styrande för disponeringen. Avseende avsättning till och disponering av kommunens pensionsbuffert behöver inga ändringar göras. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 28 april 2011, 39 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2013 den 26 november 472 s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar resultatutjämningsreserven (RUR) i Gislaveds kommun är uppdelad i en konjunkturbuffert samt en pensionsbuffert i likhet med beslut i kommunfullmäktige den 28 april 2011, 39, reservering till konjunkturbuffert får göras om kommunen uppnår god ekonomisk hushållning enligt målen med ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringen som överstiger en procent av summan av skeintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, konjunkturbuffert är avsedd utjämna intäkter över en konjunkturcykel, med syfte täcka sviktade skeunderlag vid befarad eller konstaterad konjunkturnedgång. Disponering av konjunkturbuffert sker endast då det är lågkonjunktur enligt den underliggande skeunderlagsutvecklingen för riket, jämfört med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren,

13 Ks 493 (forts.) reservering till pensionsbuffert får göras av belopp upp till det belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringen som understiger en procent av summan av skeintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, disponering av pensionsbuffert får ske då pensionskostnaderna uppgår till mnkr/år och då den upparbetade pensionsbufferten uppgår till 200 mnkr, samt beslut om disponera medel från RUR sker i samband med hantering av budget och årsredovisning. Expedieras till: Kommunfullmäktige

14 Ks Dnr: KS Revisionsrapport granskning av delårsrapport Gislaveds kommun Kommunens revisorer har lämnat uppdrag till PWC granska kommunens delårsbokslut. Denna granskning finns redovisad i separat revisionsrapport. I skrivelse daterad den 18 oktober 2013 har kommunens revisorer överlämnat revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande senast den 16 december Revisionsrapporten ger överlag positiva synpunkter och nämner det inte har framkommit några omständigheter som tyder på kommunens delårsrapport inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Beslutsunderlag Revisionsrapport avseende delårsbokslut per den 31 augusti 2013 Utlåtande avseende delårsrapport 2013, daterat den 18 oktober 2013 Förslag till yttrande över revisionsrapporten, daterat den 31 oktober 2013 s ekonomi- och markutskott den 19 november, 51 beslutar godkänna yttrande över Revisionsrapport - Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2013, daterat den 31 oktober Expedieras till: Kommunrevisorerna Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten

15 Ks 495 Dnr: KS Detaljplan för Aplagården 1:13 m. fl. i Smålandsstenar Gislaveds kommun har fått in en förfrågan från HB Gislaved Uvekull 5:1 om förvärv av ej utbyggd gatumark inom Västra industriområdet i Smålandsstenar. Företaget äger marken runt om detta område. Kommunfullmäktige beslutade godkänna markanvisningsavtal med HB Gislaved Uvekull 5:1 den 22 november 2012, men för genomföra försäljningen så behöver en planändring göras. Förslaget är därför ge bygg- och miljönämnden i uppdrag påbörja arbetet med upprätta en detaljplan för omvandla tidigare utpekad allmän platsmark till kvartersmark i enlighet med upprättat markanvisningsavtal. Beslutsunderlag Kommunfullmäktige den 22 november 2012, 164 Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 2 december 2013 Markanvisningsavtal Aplagården 1:13 daterat den 18 oktober 2012 Detaljplan Aplagården 1:13 beslutar uppdra till bygg- och miljönämnden upprätta en detaljplan för Aplagården 1:13 m.fl. i Smålandsstenar för omvandla tidigare utpekad allmän platsmark till kvartersmark i enlighet med upprättat markanvisningsavtal. Expedieras till: Bygg- och miljönämnden Mark- och exploateringsenheten

16 Ks 496 Dnr: KS Medfinansiering innovationsfabrik Småland Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2013 godkänna projektbeskrivning för Innovationsfabriken samt bruttofinansiera projektet. Den första fasen i projekt Innovationsfabrik Småland, 48-timmarsracet, genomfördes mellan den 4-6 november 2013 på Hestravikens värdshus. Aktiviteten var uppskad och ledde till idéer som kan utvecklas vidare i projektets kommande faser. har fått rapport om fas 1 (racet) vid sammanträdet den 19 november Styrelsen för Gislaveds Näringsliv (GNAB) har fått redovisning av första fasen och har godkänt denna vid sitt sammanträde den 5 december För konsolidera projektet inför och under fas två, som förlängs med tre månader, behöver kompletterande aktiviteter och insatser göras. Styrelsen i Gislaveds Näringsliv AB har därför lämnat en framställan om kr för kunna genomföra fas 2 i projekt Innovationsfabrik Småland. Kommunstyrelsekontorets förslag är godkänna GNAB:s begäran och beloppet hämtas ur kommunstyrelsens förfogande ur 2013 års budget. Carina Johansson och Åke Ljunggren informerar om förslaget från styrelsen i GNAB. Beslutsunderlag den 19 november 2013, 458 Äskande om tilläggsanslag för projektet Innovationsfabrik Småland, daterat den 5 december 2013 Gislaved Näringslivs AB:s protokoll daterat den 5 december 2013 Yrkande Åke Ljunggren (S) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Ann-Katrin Strand (FP), Agneta Karlsson (M) och Håkan Josefsson (C): Bifall till kommunstyrelsekontorets förslag. Erik Andersson (K): Avslag på kommunstyrelsekontorets förslag. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Åke Ljunggrens bifallsyrkande och Erik Anderssons (K) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsekontorets förslag beslutar godkänna Gislaveds Näringslivs AB: s begäran om kr för kunna genomföra fas 2 i projekt Innovationsfabrik Småland, samt

17 Ks 496 (forts.) beloppet tas ur kommunstyrelsens förfogande ur 2013 års budget och tillförs verksamhet Innovationsfabriken i Utvecklingsenhetens budget Reservation Erik Andersson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande. Expedieras: Gislaved Näringsliv AB Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten

18 Ks 497 Dnr: KS Arvoden till förtroendevalda Fastställande av uppräkningsfaktor samt arvodesbelopp för 2014 I samband med revidering av arvodesreglerna inför 2000 beslutades fasta arvoden, timarvoden och taket för förlorad arbetsförtjänst räknas upp årligen med den genomsnittliga löneökningen för kommunalt anställda i Gislaveds kommun året före "arvodesåret". Förvaltningen har beräknat den genomsnittliga löneökningen för 2014 till 2,60 % och föreslår kommunstyrelsen fastställa uppräkningsfaktorn. Beslutsunderlag Uppräkning av arvoden, bilaga 1, daterad den 22 november den 26 november 2013, 482 Yrkande Erik Andersson (K): Att kommunalrådens och de deltidsarvoderades arvoden sänks med en tredjedel. I övrigt bifall till procentuell uppräkningsfaktor på 2,60 %. Carina Johansson (C): Bifall till liggande förslag. Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande och sitt egna yrkande och finner kommunstyrelsens beslutar enligt liggande förslag. beslutar fastställa uppräkningsfaktorn för 2014 till 2,60 %. Expedieras till: Löneenheten Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten Samtliga nämnder Arkivarien

19 Ks 498 Dnr: KS Gång- och cykelvägplan 2013, för remittering lämnade i april 2010 i uppdrag till tekniska nämnden i samråd med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en ny gångoch cykelvägplan. Förslaget på Gång- och cykelvägplanen har varit ute på remiss under tiden 25 mars till 30 juni Syftet var ge berörda möjlighet lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget har en tidshorisont på tio år och redovisar ett utbyggnadsbehov på 81 kilometer nya gång- och cykelvägar. Utbyggnadstakten är uppdelad i tre prioriteringsgrupper. Förutom behovet av fler gång- och cykelvägar fokuserar planen också på åtgärder och investeringar som ska underlätta cykla och gå i Gislaveds kommun, exempel är förnyad och förbättrad skyltning, säkra cykelparkeringar vid busshållplatser och utplacering av cykelpumpar. I planen finns också åtgärder som syftar till ityd- och beteendeförändringar för få fler gå och cykla. Gång- och cykelvägplanen har varit ute på samråd. Efter samrådstiden har samrådsredogörelse utarbetats. Tekniska nämnden har den 25 september 2013 beslutat anta handlingsprogram för gång- och cykelvägplan 2013, daterad den 24 september 2013, förutom kapitel 4, föreslå kommunstyrelsen anta kapitel 4 i Handlingsprogram för gång- och cykelvägplan 2013, samt föreslå kommunfullmäktige anta Gång- och cykelvägplan 2013, daterad den 25 september Vid behandlingen i kommunstyrelsen den 22 oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen uppdra till Margareta Lindgren (S), Ann-Katrin Strand (FP) och Lennart Kastberg (KD) tillsammans med tjänstemän från kommunstyrelsekontoret arbeta igenom Gång- och cykelvägplan 2013 och därefter återkomma till kommunstyrelsen med ett reviderat förslag. I styrgruppen utses Lennart Kastberg (KD) till ordförande. Kommunstyrelsekontoret har under november arbetat fram ett förslag till förändrad uppdelning av GC-vägplanens olika delar. Syftet med detta är Kommunfullmäktige ska besluta om de rent strategiska delarna och tekniska nämnden om det som faller under nämndens ansvar. Gång- och cykelvägplanens två dokument har delats upp i tre dokument. Den uppdelning som gjorts är kapitel fyra, nya sträckningar lyfts ut ur Gångoch cykelvägar ( ) och lagts till i Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ur Handlingsprogrammet ( ) lyftes kapitel fyra, mjuka åtgärder, ut och bildade ett eget dokument, Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder. Även samrådsredogörelsen har arbetats om och delats i två delar. Den ena följer strategidelen och den andra tekniska nämndens plan- och handlingsprogram. Det har under samrådstiden inte kommit synpunkter som är relaterade till kommunstyrelsens handlingsprogram.

20 Ks 498 (forts.) Ovanstående uppdelning av dokumenten har gjorts utan den särskilda utsedda styrgruppen inom kommunstyrelsen har mötts. Underhandskontakter med styrgruppsledamöter indikerar ärendet kan hanteras i kommunstyrelsen i plenum. För den nya uppdelade versionen ska beredas i vederbörlig ordning av tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsekontoret den nya versionen återemitteras till tekniska nämnden för beredning till kommunfullmäktige. Nämnden kan vid samma tillfälle även besluta om sin handlingsplan - Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar - med villkoret kommunfullmäktige antar strategin. kan i samband med sin beredning av strategin till kommunfullmäktige också anta sitt handlingsprogram Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder - med samma förbehåll. Beslutsunderlag Mål och strategier för gång- och cykelvägar 2013, daterad 15 november 2013 Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2013, daterad 15 november 2013 Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder 2013, daterat 15 november 2013 Samrådsredogörelse Mål och strategier, daterad 7 november 2013 Samrådsredogörelse Plan och handlingsprogram, daterad 7 november 2013 beslutar godkänna uppdelningen av gång- och cykelvägplanens ursprungliga två dokument till tre dokument, remittera den reviderade gång- och cykelvägplanen till tekniska nämnden för beredning av strategin och beslut för egen del, samt entlediga styrgruppen till gång- och cykelvägplanen från sitt uppdrag. Expedieras till: Tekniska nämnden

21 Ks 499 Dnr: KS Anmälan om delegationsbeslut Kommunalråd Fullmakt vid bouppteckning Mark- och exploateringsenheten 6.10 Servitutsavtal 6.12 Ansökan om lantmäteriförrättning 6.17 Yttrande angående anmälan enligt miljöbalken av Stolab 6.17 Yttrande angående bygglov 6.12 Ansökan om lantmäteriförrättning 6.17 Yttrande angående bygglov 6.17 Yttrande angående bygglov 6.17 Yttrande angående bygglov 6.17 Yttrande angående bygglov 6.17 Yttrande angående bygglov 6.17 Yttrande angående bygglov 6.2 Överenskommelse 6.12 Ansökan om lantmäteriförrättning beslutar godkänna redovisningen.

22 Ks 500 Dnr: KS Meddelande Fastighetsnämnden Protokoll s ekonomi- och markutskott Protokoll Sveriges Kommuner och Landsting Cirkulär 13;65 Frukost seminarie-sälj inte stadsnäten beslutar godkänna redovisningen.

23 Ks 501 Dnr: KS Informationer Invigning av Polisens nya lokaler Agneta Karlsson informerar från Polisens invigning av sina nya lokaler. GGVV-sammanträde Kommundirektören och Carina Johansson informerar från sammanträde med kommunalrådsgruppen i GGVV, Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd, Värnamo. beslutar lägga informationen till handlingarna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-22 Plats och tid Södergatan 2 i Gislaved, tisdagen den 22 april 2014, kl. 14.00-15.45, med ajournering mellan kl. 14.25-14.35. Beslutande Niclas Palmgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-09-24 Plats och tid Beslutande Södergatan 2, Gislaved, tisdagen den 24 september 2013 kl. 8.30-17.15, med ajournering mellan kl. 11.45-12.45. Niclas Palmgren (M), ordf. Agneta Karlsson (M) Sven-Erik

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande

Niclas Palmgren (M), ordförande 1 (6) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 26 september 2011, kl 8.30-18.20 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-03-02 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 2 mars 2015 kl. 8.30-17.00 Beslutande Marie Johansson (S), ordf. Kjell Thelin (S), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument

1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven. Styrdokument 1(8) Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av resultatutjämningsreserven Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2013-12-18 195 Dokumentansvarig

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20

Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20 1 (14) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 18.30-19.20 Beslutande Se särskild förteckning Övriga deltagande Karin Gustafsson, kommundirektör Ulrika Dagård, projektledare 20 Utses justera Justeringens

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson (M) 1 (27) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 25 oktober kl 13.00-17.00, ajournering mellan kl. 14.55-15.05. Niclas Palmgren (M), ordförande Agneta Karlsson (M) Sven-Erik Karlsson

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-11-05 Sida 1-7 2013-11-05 Sida 1-7 Finansutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-11-05, kl. 08:15-10:50. Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Peter Helander (C) Bernt Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden

KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19. Beslutsärenden KOMMUNSTYRELSEN 2001-12-19 Beslutsärenden KS 1 Personuppgiftslagen (PUL) 2 Vårgården 3 Yttrande över trafikförsörjningsplan 2002/2003 4 Upphandling av skolskjutsar 5 Delegationsärenden 6 Meddelanden KF

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6

Mikael Fröler, fastighetschef Ewy Olsson, sekreterare Yngve Englund, förvaltare 6 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret, kl 8.00 11.30 Beslutande Clas Ebbeson (M) Marcus Ingelsbo (M) Lisbeth Åkestrand (M) Lars-Erik Nyström (C) Kenth Johansson (C) Agne Sahlin (S) Inga-Lill Svanberg

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida

Vid utskicket av kungörelsen är inte KS protokollet justerat. Kanslichef. Val av justerande: Petra Ekström och Philip Maughan. Ärende Beteckning Sida Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-08-09 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-08-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-29 0 Innehållsförteckning Ärende 72 Projektdirektiv för revidering av miljöprogrammet och energi- och klimatstrategin... 88 73 Upphandling av entreprenad för tillbyggnad av Alléskolan... 89 74

Läs mer

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013.

Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013. Från Västra Mälardalens Kommunalförbund har inkommit årsredovisning för år 2013. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 11 4.W- j.. 3!..... renr VA S. $p Ks 65 Dnr 93/2014-042 Årsredovisning Västra Mälardalens Kommunalförbund år 2013 Från

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1

Sammanträdesprotokoll. Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Produktionsstyrelsen 2011-11-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Industrivägen 20, lokal Pasch Tisdagen den 15 november 2011, klockan 19:00-20:35 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Pajala Folkets Hus, 2014-06-16, kl 1000-1430 ande Harry Rantakyrö, S Vesa Hiltunen, S Holger Videkull, NS Kurt Wennberg, S Gotthard Patomella, S

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-05-03 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.20 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Pia Thulin (m) ersättare, deltog i 122 punkt 1-2 Inga-Lill

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2016-03-09 1 Innehållsförteckning Ärende 25 Information om familjecentralen... 3 26 Information om nya riktlinjer gällande arbetskläder... 4 27 Information om välfärdsteknologi... 5 28 Bokslut 2015...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2009-05-18 Sida 1 (17) Plats och tid Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00 19:30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 Övriga deltagande Lars-Olle Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-05-05 1 (26) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-9.35. ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson (S) Hanna Stymne

Läs mer

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

PROTOKOLL VALLENTUNA KOMMUN 1998-10-27 1(17) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden AB VALLENTUNA KOMMUN Utbildnings- och arbetsmarknads 1998-10-27 1(17) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Team-Works lokaler,

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Beslutande Ledamöter Ersättare. Övriga deltagande, se sidan 2. Sekreterare... Paragrafer 144-156 Mona Olsson ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån kl 08.15 11-00 Beslutande Ledamöter Ersättare Bo Andersson Henry Gustafsson Roger Hansson Birger Lagerström Gunilla Josefsson Bengt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 2011-08-18 1 MORA ORSA MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-11 OBS! På grund av felaktigt datum i föregående utskrivet och justerat protokoll. Justeras protokollet om 2011-09-08. Plats och tid Kulturhuset, Orsa kl

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 arbetsutskott 2012-02-15 1 (22) Plats och tid Osby, onsdagen den 15 februari 2012 kl 08.30-11.35 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (S) Dag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Mattias Joelsson (KD) Kommunstyrelsens kontor. Margareta Persson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2016-05-02 1(5) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl. 13:30 14:50 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Alexander Johansson-Pettersson (S) Lillemor

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s)

Karl-Heinz Dahlin (m) Jörgen Hellberg (fp) Gunnar Sehlberg (kd) Adnan Adawi (s) Tekniska nämnden Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet Tunahuset, Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-15.45 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50

Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 2012-04-02 1(19) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset, Ringsjövägen 4, Hörby Måndagen den 2 april 2012, klockan 13.00 16.50 Maria Danielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden 2011-08-23 52 (62) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 23 augusti 2011, kl. 17.30-18.45 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Gerd Johansson (KD) tjänstg ers 43 Kent

Läs mer

Socialnämnden 2015-01-21

Socialnämnden 2015-01-21 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Kommunkansliet, 2015-01-21, 09:00-15:10 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Jan Larsson, S, 2 12, 15 Inger Karlsson, S Carolina Suikki, V

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2007-05-24 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson, ordf. (c) Gunnel Elg (kd) Sören Ståhlgren (s) Britt Johansson, tjg. ers (m) Christer Holmgren

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25

KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KOMMUNSTYRELSEN 2001-04-25 KS 1 Yttrande, detaljplan Västra Degrabo 2 Yttrande, detaljplan kv Hantverkaren 3 Yttrande, detaljplan del av V Tångahed Hägrunga 10:1 4 Uppdrag att revidera lednings- och informationsplan

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare. Jan-Åke Jansson (kd) och Torill Stjerndahl (s) 1(20) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 18.35 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell 1:e kommunsekreterare

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2005-08-16 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-16.30 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-10 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Arne Ottosson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-08-29 124 Plats och tid s sessionssal kl. 17.00-18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Kommunstyrelsen 2009-10-05 1(16) Innehållsförteckning Tillägg till anvisningar vid handläggning av ärenden som rör gymnasieelevers resor... 3 Slutredovisning av projekt Rydskolan... 4 Exploateringskalkyl,

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-10-22 1 (16) 2012-10-22 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 oktober kl. 8.30 11.40 Beslutande Vidar Lundbäck, ordförande Berith Krook (M), vice ordförande Viktor Emilsson (M) Josefin Grenander (C) Elisabeth

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Kommunstyrelsen 2011-06-13 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Plats och tid Kommunhuset, Mora, måndagen den 13 juni 2011, kl. 8.15- Beslutande Bengt-Åke Rehn (S) Peter Helander (C) Malin Höglund (M) Lennart Sohlberg

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-14 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 19.00-20.30 Beslutande Hans-Åke Mårtensson (S), ordförande Margareta Abelsson (S) Håkan Harvigsson (ALP)

Läs mer

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v)

BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson (s) Ingvar Eriksson (v) Kommunfullmäktige 2008-05-26 Sida 1 av 14 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.40 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (s) Eric Arvidsson (c) Roland Halvarsson (v) Yvonne Karlsson (s) Annika Engelbrektsson

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.05 18.00 1 (17) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot

Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00-15.10 1 (22) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), ledamot Övriga deltagande Anders Ottosson,

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2008-01-09 Ks 1 Ekonomiinformation Ekonomichefen lämnar vid kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008 en årsprognos baserad på utfall till och med november månad 2007 och som i väsenligt överensstämmer med prognosen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-11-02 1 (16) Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg. Gunnar Lidell (M) ANSLAG/BEVIS. Plats 2015-11-02 1 (16) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 2 november 2015, kl 13.00-13.50. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012

Tekniska nämnden. Rolf Svensson Tekniska kontoret onsdagen den 28 november 2012 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.15 16.15 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S) Rolf Svensson (S) Sven Lundgren

Läs mer

v ordf Andreas Vänerlöv (kd)

v ordf Andreas Vänerlöv (kd) Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-06-23 1 ( 18) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.45 Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera v ordf Andreas Vänerlöv

Läs mer

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M)

Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg (KOSA) Håkan Forslind (C) Erik Bergman (M) Peter Vogt (M) Tekniska nämnden 2015-06-11 1 (12) Plats och tid Tekniska kontoret Djurås, kl. 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Lars-Erik Granholm (KOSA), ordf. Sven-Inge Persson (S) Bengt Andersson (S) Gunnar Östberg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-09-08

Kommunfullmäktige 2014-09-08 Kommunfullmäktige 2014-09-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Smedjebacken klockan 18.00 21.00 Beslutande Carin Runeson ordf. (S) Rågher Thelin (S) Calle Morgården (MP) Leif Nilsson (S) Anders Karlsson

Läs mer

Protokoll för kommunstyrelsen

Protokoll för kommunstyrelsen 1(13) Protokoll för kommunstyrelsen Plats: Kommunhusets sessionssal, Skutskär Datum och tid: 2014-04-09 Kl. 13.30 14.40 Justering Plats: Datum och tid: Kommunhuset, Skutskär Paragrafer: 31-44 Sekreterare:

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Anita Söderlind

Läs mer

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19

Lars Rönnlund, kommunchef 18, 20 Britt Idensjö, sekreterare Mikael Pettersson 13 Hans Andersson 19 Plats och tid Sessionssalen kommunhuset i Hultsfred 26 januari 2016 kl. 08.30-11.45 Beslutande Åke Nilsson, KD Gunilla Aronsson, C Åke Bergh, M Lena Hasting, S Tommy Rälg, S Övriga deltagande Lars Rönnlund,

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-20 122 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c ), ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister

Läs mer

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8)

Gymnasienämnden 2004-06-15 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 17.00 21.00 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Gisela Holtersson (s) Anette Ruus

Läs mer

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP)

Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson (KD) Conny Collberg (S) Joakim Haraldsted (MP) 1(9) Plats och tid Carl August-rummet, måndagen den 14 september 2015 kl 14:00-15:00 Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare Per-Arne Hagby (C), ordförande Jonny Stålknapp (KD) Mattias Petersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (20) Sammanträdesprotokoll Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, kl. 08.30-11.55 Paragraf 146 161 Paragraf 156 justerades omedelbart Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: Kommunledningskontoret

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 24 augusti 2010 kl 13.00-15.40 Beslutande Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan Calais (S) Gun-Britt Bourelius (S) i

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Kommunstyrelsen 16 juni 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 juni kl 14.00-14:35 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Lars Rundgren (m) Bo Ivgren

Läs mer

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD)

Anna Karin Öhrström (C), tj ers Anita Dath (M), tj ers Fredrik Palmqvist (L) Eva Borelius-Zätterström (KD) 1(11) Plats och tid Socialkontoret, Tranholmen Mörby centrum, kl 18:30-20:00 Paragrafer 1-9 ej 3 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Birgitta Lindgren (L) Elisabeth Frostell (M) Ruby

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2011-04-04 88 (107) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, måndagen den 4 april 2011 kl 14.00-17.00 Beslutande Jörgen Larsson (S), ordf 70-72 Camilla Anglemark (S), ordf 73-86 Anneli Bengtsson

Läs mer

Barn- och ungdomsförvaltningen

Barn- och ungdomsförvaltningen Sida Barn- och ungdomsnämnden 2003-10-20 1 ( 15) Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 21.30. Beslutande Enligt närvarolista Övriga deltagande Enligt närvarolista Utses att justera Andreas Vänerlöv (kd)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (16) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 16 maj 2013 kl. 08:15-12:20. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-30 1 (21) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.30-10.45 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Ulrika Falk (S) Olle Jansson (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.40. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Birgitta Jönsson (S) 29-33 Christer Laurell (C) Lennart Pettersson (C) 34 Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20

Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Kommunstyrelsen 2003-06-02 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.20 Beslutande Vikström Benita Carlsson Emil Bökman Torbritt Carlsson Sören Kärngren Britt-Marie Bergström Britta Fredriksson

Läs mer

Karin Gustafsson, kommundirektör Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Stefan Tengberg, ekonomichef, 19

Karin Gustafsson, kommundirektör Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Stefan Tengberg, ekonomichef, 19 1 (27) Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Kommunhuset Gislaved, tisdagen den 9 februari 2010, kl 13.00-15.25 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2012-04-24 HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Besök från Slättens rektorsområde 35 30 Ekonomisk månadsrapport 36 31 Budget: Ramförslag 2013-2015......37 32 Barn- och elevprognos per den 15 mars 2012...40 33 Ansökan om bidrag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-09-06 2 KS 97 Dnr 2011.211-27 Tilläggsanslag för bostadsanpassningsbidrag Bygg- och planchef Kjell Kågestad redogör i skrivelse 2011-08-22 om tilläggsanslag för konto 1161-4521-520-0211

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP)

Annette Riesbeck (C), ordförande. Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg (M) Susanne Säbb Danielsson (FP) 1(14) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 09.00-11.00 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Inge Östlund (C) Linda Viklund (C) Anders Åkerlund (C) Henrieta Vedberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-17.15 Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2015-06-24 Beslutande Jörgen Karlsson (S), ordförande Charlotta Saras Skarphagen (S), 80-94 Torleif Johansson (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer