Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Tid kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er Vanhamäki Veikko I viceordförande ordförande :er Wehka-aho Emmi II viceordförande Adlercreutz Anders ledamot jäv, 53 Aintila Anna ledamot Asikainen Amin ledamot Beck Gun-Maj ledamot Bergholm Irja ledamot Frantsi-Lankia Marjut ledamot Gustafsson Stefan ledamot Hakapää Minna ledamot jäv, 53 Harinen Ari ledamot Hartikainen Sanna ledamot Hedberg Hans ledamot Holopainen Rita ledamot jäv, :er Honka Susan ledamot Juntunen Pauliina ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Jäppinen Pekka ledamot Karlsson Tiina ledamot Kaurila Matti ledamot Kettunen Kati ledamot Kuittinen Heidi ledamot Lankia Eero ledamot avlägsnade sig kl. 21:45 Lehtinen Pirkko ledamot Lindholm Bodil ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Majanen Erkki ledamot jäv, :er Manninen Antti-Jussi ledamot Myllynen Sari ledamot Männikkö Kim ledamot Määttä Jussi ledamot Piironen Kaisa ledamot Rehn Pekka ledamot Salmela Ville ledamot Salonen Antti ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot avlägsnade sig kl. 20:30 Sankalahti Katja ledamot Seppälä Ulla ledamot Sinisalo Pekka ledamot Sjölund Thorolf ledamot Strandell Denis ledamot Suominen Tero ledamot Sørensen Jens ledamot

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Tammenmaa Corinna ledamot avlägsnade sig kl. 20:47 Uimonen Jarmo ledamot Vahasalo Raija ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20:46 Grönberg Ralf ersättare Lehtomäki Sirkka ersättare Lindholm Michaela ersättare Liuhta Ari ersättare Lounamaa Maija ersättare anlände kl. 20:30 Mäkipää Voitto ersättare Tarvainen Juha ersättare Övriga närvarande Aarnio Tarmo kommundirektör Masar Cristoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Kujala Hannele direktör för bildningsväsendet Luomajärvi Tero kommunarkitekt :er Sieviläinen Leena personaldirektör 55 Ståhle Liisa vård- och omsorgsdirektör Tirkkonen Jari direktör för :er samhällstekniska väsendet Kangasmäki Antti translator Collin Kirs-Maj kanslisekreterare Turtiainen Taisto it-stödperson Gahmberg Ulla protokollförare, kommunsekr. Frånvarande Haapaniemi Timo ledamot Kilappa Antti ledamot Lundell Patrik ledamot Pirttijärvi Minna ledamot Terho Suvi ledamot Isomäki-Reik Johanna kommunstyrelsens medlem

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Underskrifter Ulf Kjerin ordförande :er :er Ulla Gahmberg protokollförare Veikko Vanhamäki ordförande :er Justering Protokollet är justerat och godkänt Marjut Frantsi-Lankia protokolljusterare Stefan Gustafsson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Ärenden Rubrik Sid 49 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 5 50 Justering av protokollet och val av protokolljusterare 6 51 Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av 7 Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen på Västra Jorvas 21 detaljplaneområde enligt MBL 53 och Bedömning av detaljplanernas aktualitet Personalberättelsen 2014 för kännedom Godkännande av bokslut Utvärderingsberättelse för år Delårsöversikt april Justering av budgeten Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen Beviljande av tilläggsanslag för Masalan tekonurmiyhtiö Oy:s 53 konstgräsplansprojekt 62 till fullmäktige om överföring av investeringsanslag, ändring av 61 kontorsutrymme till tillfälligt undervisningsutrymme, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo 63 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab Rapport om befrämjande av hälsa för år Införande av och grunder för riskhantering Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för 80 serviceproduktion och val av ny ledamot (HK) 67 Komplettering till kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell, 82 kommunfullmäktiges sammanträde kl Svar på fullmäktigemotion 2/2015: Införande av UNICEFs verksamhetsmodell 84 "En barnvänlig kommun" 69 Svar på fullmäktigemotion nr 3 / Kyrkslätt en rökfri kommun Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 92 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet 71 Anmälningsärenden (upphörande av fullmäktigegruppen YT och ändring i Samlingspartiets fullmäktigegrupp) 97

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunfullmäktige 49 Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har uppsatts på anslagstavlan för offentliga kungörelser Samma dag har kallelsen sänts till fullmäktigeledamöterna samt till kommunstyrelsens ledamöter. Tillkännagivande om tid och plats har kungjorts i de tidningar fullmäktige beslutat kungöra sina sammanträden. Fullmäktiges ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Efter namnuppropet konstaterade ordföranden att över två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna är närvarande vid sammanträdet och att sammanträdet sammankallats i enlighet med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Justering av protokollet och val av protokolljusterare Kommunfullmäktige 50 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokol let från detta sammanträde Kommunfullmäktige beslutade att ledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Stefan Gustafsson väljs till protokolljusterare och att det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset tisdag kl Besvärsförbud

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr 3210 Samhällstekniska nämnden Planändringsprojektet som kallas Munkängens detaljplan finns i Kyrkslätts kommuncentrum. Planeringsområdet ligger på området mellan kustbanan och stamväg 51, öster om Kyrkslättsvägen. Området omfattar delar av detaljplanerna för Munkkullas östra del och Kyrkdalen. Området är ca 11 ha. Avtalet om inledande av planläggningen undertecknades Planens mål Målet med detaljplansändringen är att skapa möjligheter att modernisera områdets kommersiella tjänster samt främja tillgängligheten med olika färdsätt. Målet är att ändra detaljplanen så att hypermarkethelheten (varuhuset Prisma) kan kompletteras med sammanförande affärsbyggande. Ett mål är att möjliggöra byggande av bränsledistributionsstation och biltvätt samt utvidgning varuhuset på området. Målet är också att integrera distributionsstationen och biltvättsverksamheten i hypermarketbyggnaden så att markanvändningslösningen är högklassig med tanke på stadsbilden och arkitekturen. Detta är i synnerhet viktigt för att planeringsområdet skapar den första bilden av kommuncentrum då man anländer från Helsingfors- och Obbnäshållet. till ändring av detaljplanen Planändringen möjliggör byggande av nya affärsutrymmen, en bränsledistributionsstation och en biltvätt i anslutning till den befintliga hypermarketen. Genom nybyggandet uppstår vid infarten till Kyrkslätt en plats som skapar en bild av att man anländer till centrum. Den befintliga servicestationen (Teboil) blir kvar på sin plats. Genom trafikregleringar ansluts området allt tätare till stadsstrukturen och affärscentrumet i Kyrkslätts centrum. Den sammanlagda våningsytan i kvartersområdena i Munkängens detaljplan är nästan v-m2 av vilket affärsbyggandets andel är ca v-m2 och servicestationens andel nästan v-m2. Jämfört med den gällande detaljplanen ändras inte den totala byggrätten. Skyddsgrönområdet (EV) som fanns öster om kvartersområdet för affärsbyggnader (KM) har anslutits till kvartersområdet och betecknats delvis som parkeringsområde och delvis som område som ska planteras. Söder om banan har man anvisat en riktgivande del av området för gång- och cykeltrafik till Tolls. Användningsändamålet för kvarter 207 har ändrats från kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader till kvartersområde för servicestation (LH). Av byggrätten har v-m2 överförts till kvartersområdet för affärsbyggnader i anslutning till hypermarketen. I planen som ska ändras möjliggör den ovan nämnda byggrätten genomförandet av kontorsutrymmen. Järnvägsområdet (LR) utvidgas till den nuvarande Munkkullavägen, vilket

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige möjliggör byggande av stadsbanan. Munkkullavägen har på grund av spårreserveringarna flyttats från den nuvarande platsen till en ny plan. Korsningsområdet mellan Munkkullavägen och Padissvängen möjliggör byggande av en nödvändig rondell. Munkkullavägens vändplats ligger på den östra kanten av Jolkbyån. Banområdet norr om järnvägen har å andra sidan minskats. Kyrkslättsvägen har ändrats till gatuområde och det är möjligt att bygga järnvägsbron så att den fortsätter vid servicestationens tomt söder om Munkkullavägen. Då kan man under bron bygga en parkeringsanläggning på det i plankartan avsedda området för underjordisk parkeringspalts (ma-p). Under bron ryms ca 100 parkeringsplatser på marknivå. Om parkeringsplatserna som byggs under bron placeras i en parkeringsanläggning i två våningar, stiger antalet till bilplatser. I parkeringsanläggningen som byggs under bron får man placera bilplatser för kvarteren i närområdet. Under planeringen gjorde man in trafikberäkning och granskade gatunätets funktion, dagvattenutredning och plan för hantering av dagvatten samt bedömning av miljökonsekvenserna av alternativen för förbindelser över och under banan. Alternativen för gång- och cykeltrafiken och bedömningen av deras miljökonsekvenser behandlades i samhällstekniska nämnden ( 40). Nämnden beslutade att planändringen bereds på Kyrkdalens område och hypermarketens (varuhuset Prismas) område i enlighet med alternativet som innefattar en gång- och cykelförbindelse under järnvägsområdet. Under utarbetandet av detaljplaneförslaget konstaterades ändå att en förbindelse under järnvägen är både till kostnaderna sett och tekniskt sett mycket utmanande och i praktiken nästan omöjlig att genomföra bl.a. på grund av Estlink-kabeln. Med anledning av detta beslutade kommunen uppgöra en plan där gång- och cykeltrafikregleringarna på var sida om järnvägen ansluts till järnvägsbron som ska förnyas. Planen blev färdig år Planändringsförslaget har varit framlagt et till ändring av detaljplanen var framlagt enligt MBL 65 och MBF Under perioden inkom 15 utlåtanden och noll anmärkningar om förslaget. Med anledning av utlåtandena har plankartan korrigerats beträffande Munkkullavägens vändplats så att den inte placeras ovanpå Estlinks elöverföringskabel och i kvarter 215 har märkts ut ett riktgivande område för ordnande av lokalt dagvatten (hule). Dessutom har små tekniska korrigeringar gjorts i plankartan. Beredning: planläggningstekniker Mikael Pettersson, tfn (09) , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Handlingar: - Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Sektordirektören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar 1. föreslå kommunstyrelsen att planläggarens bemötanden till utlåtandena om förslaget till ändring av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns. 2. föreslå kommunstyrelsen att närmiljö- och bygganvisningarna gällande ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 3. förutsätta att det innan detaljplanen godkänns i kommun fullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet. 4. föreslå kommunstyrelsen att ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, ritning 3188, godkänns och sänds vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Planläggninstekniker Mikael Pettersson presenterade förslaget till ändring av detaljplanerna för nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner detaljplanerna i enlighet med MBL 52.

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner 3.1 Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning nummer närmiljö- och bygganvisningarna för Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 2 / , ammandrag av utlåtandena samt bemötanden Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post till utlåtandegivarna för kännedom. arna skickas efter

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände för sin del Munkängens detaljplan Efter kommunstyrelsens godkännande har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: - Gränsen mellan kvarter 207 (Teboil) och Munkkullavägens samt Padissvängens gatuområden har justerats. - Planbestämmelsen i kvarter 207 om reklamanordningar har ändrats att lyda: Det är tillåtet att placera en högst 6 m hög reklampelare på kvartersområdet. En annan reklampelare kan placeras på gatuområde i anslutningen mellan Kyrkslättsvägen och Padissvängen. - I planbestämmelserna för kvarter 207 har man strukit kravet på plantering av en en meter bred häck. - I planbeskrivningen har man lagt till en utredning om planens inverkan på trafikmängden på Kyrkslättsvägen och i Kyrkslättsvägens planskilda anslutning och en anteckning om detta har införts i bemötandet till Nylands NTM-centrals utlåtande. - På plankartan har man lagt till ett litet landsvägsområde (LT) vid Kyrkslättsvägens anslutning. Det här området är landsvägsområde även i detaljplanen som ska ändras och det skulle annars förbli i kraft som ett separat planområde. De gjorda ändringarna är små och man har avtalat om ändringarna med de olika parterna, så det är inte nödvändigt att lägga fram Munkängens detaljplan på nytt. Munkängens detaljplan har fått ett nytt ritningsnummer, 3210 och illustrationen Till behandling för godkännande i fullmäktige skickas detaljplanen som är förenlig med det nya ritningsnumret. Planläggarens bemötanden har ändrats i fråga om NTM-centralens utlåtande. Enligt instruktionen för samhällstekniska väsendet godkänner samhällstekniska nämnden bygganvisningarna. Beredning: planläggingstekniker Mikael Pettersson

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: - Bygganvisningar Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med bilagan 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 anteckna bygganvisningarna för kännedom och konstatera att samhällstekniska nämnden beslutar om dem 4 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade också vid sammanträdet under denna paragraf. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilaga till protokollet: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Kommunfullmäktige 51 Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Tilläggsmaterial: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Behandling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning 3210 Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor.

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 1/ , Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Kommunalbesvär

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning 3195 Samhällstekniska nämnden Bakgrund Uppgörandet av detaljplanen för Stationsområdet i Kyrkslätts kommuncentrum anhängiggjordes hösten 2004 i enlighet med planläggningsprogrammet. Projektets program för deltagande och bedömning godkändes av kommunstyrelsen Man har sedan dess varit tvungen att dela projektet i delar. Detaljplanen för Magasinvägen är den femte skilda detaljplanen av den ursprungliga detaljplanen. Stationsområdets två alternativa planutkast var framlagda (kst , 519) och planförslaget (kst , 510). Det lämnades in rikligt med respons under båda framläggningarna och planläggaren har gjort upp bemötanden till den. Det justerade förslaget till detaljplan för Stationsområdet, 2 skedet, (senare i texten det justerade planförslaget) lades fram med kommunstyrelsens beslut ( , 251). Även då gavs mycket respons: 6 anmärkningar och 19 utlåtanden, av vilka man besvarat en del bl.a. i samband med behandlingen av detaljplanen för Stationsparken för godkännande våren En del av responsen besvaras detaljplanen för Magasinvägen behandlas för godkännande. Planeringen lades på is efter det justerade planförslaget år 2009, eftersom man bl.a. behövde allmänna planer för dimensioneringen av gator och parkeringsområden. Dessutom ville en central markägare, som äger största delen av Magasinvägens detaljplaneområde, fundera på nytt på användningsändamålet för marken. I början av sommaren 2014 tog Andelslaget Varuboden-Osla Ab kontakt för att starta planeringen av sitt område då man funnit en samarbetspartner som ville genomföra kvarter 201. Eftersom samarbetspartnerns markanvändningsidé stämde överens med det justerade detaljplaneförslaget, kunde beredningen av detaljplanen för godkännande inledas. Delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp I, som omfattar detaljplanen för Magasinvägen, vann laga kraft år Planprojektets markanvändning stämmer överens med delgeneralplanen, eftersom det i detaljplanen bildas tre tomter vars huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde för affärsbyggnader, på vilket en stor detaljhandelsenhet får placeras (KM). Den eftersträvade markanvändningen stämmer också överens med utvecklingsbilden för Kommuncentrum och Kyrkslätt. Justeringar som gjorts efter behandlingen av det justerade detaljplaneförslaget Det justerade detaljplaneförslaget har ändrats så att kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader (K) har ändrats till kvartersområde för affärsbyggnader (KM) där man får placera en stor detaljhandelsenhet. Förändringen är ringa. Utöver det har kvartersområdets tomtfördelning och

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tomternas byggrätt justerats lite. Kvartersområdets byggrätt (totalt v-m2) har sjunkit lite (det justerade planförslaget: v-m2). Av byggrätten är det tillåtet att använda nästan v-m2 för centruminriktad specialhandel, dock så att man inte får placera en livsmedelsaffär på området. Dessutom har kvartersområdets interna arrangemang finslipats. Detaljplanen möjliggör en sammanslagning av tomterna 2 och 3 i KM-kvarteret. ifall det sker är tomtens byggrätt v-m2 (5000+yht750 v-m2). Om byggrätten i kvarter 201 utnyttjas till fullo ska nästan 200 bilplatser genomföras på området (dimensioneringsprincip: 1 bp / 50 v-m2). Kvarter 201 har minskats lite vid Munkkullavägen jämfört med det justerade planförslaget för att möjliggöra genomförande av utrymmet som trafiklederna kräver, så som gatu- och promenadområden och busshållplatser. Magasinvägens längd har förkortats jämfört med det justerade planförslaget och på närrekreationsområdet (VL) har anvisats en plats för en dagvattenbassäng. Under hösten 2014 har uppgjorts preciserade allmänna utredningar om behandling av dagvatten och anläggande av underjordiska ledningar på kvartersområdet samt en verksamhetsplan för vattenförsörjning och fjärrvärme i situationen då en gatuförbindelse under järnvägen genomförs nära planeringsområde och fjärrvärmen bör genomföras på annat sätt än idag. På området för värmekraftverk (EN) har ordnats en körförbindelse via KM-kvartersområdet. Områdets byggrätt (1 200 v-m2) har ökats något från det justerade planförslaget (930 v-m2). Plankartan och - beteckningarna har kompletterats bl.a. för byggsättets del. Genomförande av området Samarbetspartnern till markägaren till kvarter 201 (Andelslaget Varuboden-Osla Ab) är redo att inleda byggandet av den första storenheten då Magasinvägens detaljplan vinner laga kraft. Också kommunen är beredd att bygga Magasinvägen på dess nya plats år De underjordiska ledningarna flyttas på markområdet på markägarens bekostnad och en dagvattenbassäng som tjänar kvarter 201 anläggs i Åparken (VL). De nya affärsbyggnaderna i kvarter 201 kan tas ibruk om de behövliga trafikarrangemangen har genomförts. Den nya gatan magasinvägen ska alltså vara färdig innan man kan öppna affärslokalerna. På bäckens eventuellt översvämningskänsliga område (VL) kan senare genomföras åtgärder som förebygger översvämning. Beredning: kommunarkitekt Tero Luomajärvi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Handlingar: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplaneritn och illustrationsritn Sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Direktören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 1. godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna ska finnas innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige 2. planläggarens bemötanden till de utlåtanden och anmärkningar som gäller Magasinvägens detaljplan av de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om den justerade detaljplanen för Stationsområdet, 2 skedet, godkänns. 3. detaljplanen för Magasinvägen (ritning 3186) godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande under sammanträdet och presenterade förslaget för detaljplanen till nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Magasinvägens detaljplan har ändrats efter samhällstekniska nämndens behandling för godkännande Samhällstekniska nämnden godkände Magasinvägens detaljplan vid sitt sammanträde ( 79). Efter nämndens beslut om godkännande i början av år 2015 meddelade Varuboden-Oslas samarbetspartner att den gemensamt överenskomna parkeringsdimensioneringen i kvarter 201 ska

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ändras och dessutom ville man ha ett nytt parkeringsområde som tjänar affärsbyggnadernas kunder. Ändringarna i planen behandlades vid möten som ordnades och Ändringarna krävde att dagvattenutredningen för Magasinvägens detaljplan (Sito Oy) uppdateras och handlingen i fråga har uppdaterats. Den av nämnden godkända detaljplanen har justerats så att bilplatsdimensioneringen i kvarter 201 har ändrats från 1 / 50 v-m2 till 1 bp. / 40 v-m2. Dessutom har ett allmänt parkeringsområde (LP) anvisats i närrekreationsområdet (VL). Till följd av dessa ändringar i markanvändningen har även gatuområdet justerats lite. Kvarter 201 består av två tomter (tidigare tre tomter). Markanvändningsändringarna har medfört främst tekniska ändringar i plankartan vid ordnandet av kvarterets interna funktioner och i fråga om dagvattenbassängerna i närrekreationsområdet. Kvarterets byggrätt har inte ändrats. Illustrationerna har likaså uppdaterats enligt ändringarna, liksom planbeskrivningen. De ändringar som gjorts i handlingarna är till sin karaktär ringa och ger inte anledning till att lägga fram planändringen på nytt. Handlingarna, som ändrats på ovannämnda sätt, ges nya nummer, plankarta 3195 och illustration Om detaljplanen bestäms i MBL 52. Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) - Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna finnas 2 godkänna planläggarens bemötanden enligt bilagan till de utlåtanden och anmärkningar som getts då detaljplanen för Stationsområdet, andra skedet, var framlagd och som gäller detaljplanen för Magasinvägen 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade vid sammanträdet under denna

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige paragraf för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunfullmäktige 52 Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Tilläggsmaterial: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf.

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 2/ , Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Kommunalbesvär

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888

Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93. valtuustonsihteeri@espoo.fi eller tfn 043 824 8888 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 93 Sammanträde Tid 26.01.2015 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors

HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) SJUKVÅRDSDISTRIKT. Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors HELSINGFORS OCH NYLANDS FÖREDRAGNINGSLISTA 2/2014 1 (65) FULLMÄKTIGE TID 11.12.2014 kl. 09:00 PLATS Biomedicum, Helsingfors, föreläsningssal 1, Haartmansgatan 8, Helsingfors ÄRENDEN 1-15 Ärende Rubrik

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014

KARLEBY STAD Revisionsnämnden UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 KARLEBY STAD Revisionsnämnden 25.5.2015 UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE FÖR 2014 Revisionsnämnden förutsätter att utvärderingsberättelsen används som stöd för beslutsfattande samt som hjälp vid utvecklingen av

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 167/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att markanvändnings-

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

VANDA STADS BOKSLUT 2011

VANDA STADS BOKSLUT 2011 VANDA STADS BOKSLUT 2011 Stadsfullmäktige 21.5.2012 Pärm: Informationen Pärmbild: Sakari Manninen, Informationen Layouthandledning: Heidi Nordberg, Ekonomiservicecentralen Översättning: translatorerna,

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer