Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Tid kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er Vanhamäki Veikko I viceordförande ordförande :er Wehka-aho Emmi II viceordförande Adlercreutz Anders ledamot jäv, 53 Aintila Anna ledamot Asikainen Amin ledamot Beck Gun-Maj ledamot Bergholm Irja ledamot Frantsi-Lankia Marjut ledamot Gustafsson Stefan ledamot Hakapää Minna ledamot jäv, 53 Harinen Ari ledamot Hartikainen Sanna ledamot Hedberg Hans ledamot Holopainen Rita ledamot jäv, :er Honka Susan ledamot Juntunen Pauliina ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Jäppinen Pekka ledamot Karlsson Tiina ledamot Kaurila Matti ledamot Kettunen Kati ledamot Kuittinen Heidi ledamot Lankia Eero ledamot avlägsnade sig kl. 21:45 Lehtinen Pirkko ledamot Lindholm Bodil ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Majanen Erkki ledamot jäv, :er Manninen Antti-Jussi ledamot Myllynen Sari ledamot Männikkö Kim ledamot Määttä Jussi ledamot Piironen Kaisa ledamot Rehn Pekka ledamot Salmela Ville ledamot Salonen Antti ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot avlägsnade sig kl. 20:30 Sankalahti Katja ledamot Seppälä Ulla ledamot Sinisalo Pekka ledamot Sjölund Thorolf ledamot Strandell Denis ledamot Suominen Tero ledamot Sørensen Jens ledamot

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Tammenmaa Corinna ledamot avlägsnade sig kl. 20:47 Uimonen Jarmo ledamot Vahasalo Raija ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20:46 Grönberg Ralf ersättare Lehtomäki Sirkka ersättare Lindholm Michaela ersättare Liuhta Ari ersättare Lounamaa Maija ersättare anlände kl. 20:30 Mäkipää Voitto ersättare Tarvainen Juha ersättare Övriga närvarande Aarnio Tarmo kommundirektör Masar Cristoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Kujala Hannele direktör för bildningsväsendet Luomajärvi Tero kommunarkitekt :er Sieviläinen Leena personaldirektör 55 Ståhle Liisa vård- och omsorgsdirektör Tirkkonen Jari direktör för :er samhällstekniska väsendet Kangasmäki Antti translator Collin Kirs-Maj kanslisekreterare Turtiainen Taisto it-stödperson Gahmberg Ulla protokollförare, kommunsekr. Frånvarande Haapaniemi Timo ledamot Kilappa Antti ledamot Lundell Patrik ledamot Pirttijärvi Minna ledamot Terho Suvi ledamot Isomäki-Reik Johanna kommunstyrelsens medlem

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Underskrifter Ulf Kjerin ordförande :er :er Ulla Gahmberg protokollförare Veikko Vanhamäki ordförande :er Justering Protokollet är justerat och godkänt Marjut Frantsi-Lankia protokolljusterare Stefan Gustafsson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Ärenden Rubrik Sid 49 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 5 50 Justering av protokollet och val av protokolljusterare 6 51 Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av 7 Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen på Västra Jorvas 21 detaljplaneområde enligt MBL 53 och Bedömning av detaljplanernas aktualitet Personalberättelsen 2014 för kännedom Godkännande av bokslut Utvärderingsberättelse för år Delårsöversikt april Justering av budgeten Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen Beviljande av tilläggsanslag för Masalan tekonurmiyhtiö Oy:s 53 konstgräsplansprojekt 62 till fullmäktige om överföring av investeringsanslag, ändring av 61 kontorsutrymme till tillfälligt undervisningsutrymme, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo 63 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab Rapport om befrämjande av hälsa för år Införande av och grunder för riskhantering Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för 80 serviceproduktion och val av ny ledamot (HK) 67 Komplettering till kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell, 82 kommunfullmäktiges sammanträde kl Svar på fullmäktigemotion 2/2015: Införande av UNICEFs verksamhetsmodell 84 "En barnvänlig kommun" 69 Svar på fullmäktigemotion nr 3 / Kyrkslätt en rökfri kommun Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 92 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet 71 Anmälningsärenden (upphörande av fullmäktigegruppen YT och ändring i Samlingspartiets fullmäktigegrupp) 97

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunfullmäktige 49 Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har uppsatts på anslagstavlan för offentliga kungörelser Samma dag har kallelsen sänts till fullmäktigeledamöterna samt till kommunstyrelsens ledamöter. Tillkännagivande om tid och plats har kungjorts i de tidningar fullmäktige beslutat kungöra sina sammanträden. Fullmäktiges ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Efter namnuppropet konstaterade ordföranden att över två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna är närvarande vid sammanträdet och att sammanträdet sammankallats i enlighet med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Justering av protokollet och val av protokolljusterare Kommunfullmäktige 50 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokol let från detta sammanträde Kommunfullmäktige beslutade att ledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Stefan Gustafsson väljs till protokolljusterare och att det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset tisdag kl Besvärsförbud

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr 3210 Samhällstekniska nämnden Planändringsprojektet som kallas Munkängens detaljplan finns i Kyrkslätts kommuncentrum. Planeringsområdet ligger på området mellan kustbanan och stamväg 51, öster om Kyrkslättsvägen. Området omfattar delar av detaljplanerna för Munkkullas östra del och Kyrkdalen. Området är ca 11 ha. Avtalet om inledande av planläggningen undertecknades Planens mål Målet med detaljplansändringen är att skapa möjligheter att modernisera områdets kommersiella tjänster samt främja tillgängligheten med olika färdsätt. Målet är att ändra detaljplanen så att hypermarkethelheten (varuhuset Prisma) kan kompletteras med sammanförande affärsbyggande. Ett mål är att möjliggöra byggande av bränsledistributionsstation och biltvätt samt utvidgning varuhuset på området. Målet är också att integrera distributionsstationen och biltvättsverksamheten i hypermarketbyggnaden så att markanvändningslösningen är högklassig med tanke på stadsbilden och arkitekturen. Detta är i synnerhet viktigt för att planeringsområdet skapar den första bilden av kommuncentrum då man anländer från Helsingfors- och Obbnäshållet. till ändring av detaljplanen Planändringen möjliggör byggande av nya affärsutrymmen, en bränsledistributionsstation och en biltvätt i anslutning till den befintliga hypermarketen. Genom nybyggandet uppstår vid infarten till Kyrkslätt en plats som skapar en bild av att man anländer till centrum. Den befintliga servicestationen (Teboil) blir kvar på sin plats. Genom trafikregleringar ansluts området allt tätare till stadsstrukturen och affärscentrumet i Kyrkslätts centrum. Den sammanlagda våningsytan i kvartersområdena i Munkängens detaljplan är nästan v-m2 av vilket affärsbyggandets andel är ca v-m2 och servicestationens andel nästan v-m2. Jämfört med den gällande detaljplanen ändras inte den totala byggrätten. Skyddsgrönområdet (EV) som fanns öster om kvartersområdet för affärsbyggnader (KM) har anslutits till kvartersområdet och betecknats delvis som parkeringsområde och delvis som område som ska planteras. Söder om banan har man anvisat en riktgivande del av området för gång- och cykeltrafik till Tolls. Användningsändamålet för kvarter 207 har ändrats från kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader till kvartersområde för servicestation (LH). Av byggrätten har v-m2 överförts till kvartersområdet för affärsbyggnader i anslutning till hypermarketen. I planen som ska ändras möjliggör den ovan nämnda byggrätten genomförandet av kontorsutrymmen. Järnvägsområdet (LR) utvidgas till den nuvarande Munkkullavägen, vilket

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige möjliggör byggande av stadsbanan. Munkkullavägen har på grund av spårreserveringarna flyttats från den nuvarande platsen till en ny plan. Korsningsområdet mellan Munkkullavägen och Padissvängen möjliggör byggande av en nödvändig rondell. Munkkullavägens vändplats ligger på den östra kanten av Jolkbyån. Banområdet norr om järnvägen har å andra sidan minskats. Kyrkslättsvägen har ändrats till gatuområde och det är möjligt att bygga järnvägsbron så att den fortsätter vid servicestationens tomt söder om Munkkullavägen. Då kan man under bron bygga en parkeringsanläggning på det i plankartan avsedda området för underjordisk parkeringspalts (ma-p). Under bron ryms ca 100 parkeringsplatser på marknivå. Om parkeringsplatserna som byggs under bron placeras i en parkeringsanläggning i två våningar, stiger antalet till bilplatser. I parkeringsanläggningen som byggs under bron får man placera bilplatser för kvarteren i närområdet. Under planeringen gjorde man in trafikberäkning och granskade gatunätets funktion, dagvattenutredning och plan för hantering av dagvatten samt bedömning av miljökonsekvenserna av alternativen för förbindelser över och under banan. Alternativen för gång- och cykeltrafiken och bedömningen av deras miljökonsekvenser behandlades i samhällstekniska nämnden ( 40). Nämnden beslutade att planändringen bereds på Kyrkdalens område och hypermarketens (varuhuset Prismas) område i enlighet med alternativet som innefattar en gång- och cykelförbindelse under järnvägsområdet. Under utarbetandet av detaljplaneförslaget konstaterades ändå att en förbindelse under järnvägen är både till kostnaderna sett och tekniskt sett mycket utmanande och i praktiken nästan omöjlig att genomföra bl.a. på grund av Estlink-kabeln. Med anledning av detta beslutade kommunen uppgöra en plan där gång- och cykeltrafikregleringarna på var sida om järnvägen ansluts till järnvägsbron som ska förnyas. Planen blev färdig år Planändringsförslaget har varit framlagt et till ändring av detaljplanen var framlagt enligt MBL 65 och MBF Under perioden inkom 15 utlåtanden och noll anmärkningar om förslaget. Med anledning av utlåtandena har plankartan korrigerats beträffande Munkkullavägens vändplats så att den inte placeras ovanpå Estlinks elöverföringskabel och i kvarter 215 har märkts ut ett riktgivande område för ordnande av lokalt dagvatten (hule). Dessutom har små tekniska korrigeringar gjorts i plankartan. Beredning: planläggningstekniker Mikael Pettersson, tfn (09) , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Handlingar: - Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Sektordirektören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar 1. föreslå kommunstyrelsen att planläggarens bemötanden till utlåtandena om förslaget till ändring av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns. 2. föreslå kommunstyrelsen att närmiljö- och bygganvisningarna gällande ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 3. förutsätta att det innan detaljplanen godkänns i kommun fullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet. 4. föreslå kommunstyrelsen att ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, ritning 3188, godkänns och sänds vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Planläggninstekniker Mikael Pettersson presenterade förslaget till ändring av detaljplanerna för nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner detaljplanerna i enlighet med MBL 52.

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner 3.1 Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning nummer närmiljö- och bygganvisningarna för Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 2 / , ammandrag av utlåtandena samt bemötanden Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post till utlåtandegivarna för kännedom. arna skickas efter

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände för sin del Munkängens detaljplan Efter kommunstyrelsens godkännande har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: - Gränsen mellan kvarter 207 (Teboil) och Munkkullavägens samt Padissvängens gatuområden har justerats. - Planbestämmelsen i kvarter 207 om reklamanordningar har ändrats att lyda: Det är tillåtet att placera en högst 6 m hög reklampelare på kvartersområdet. En annan reklampelare kan placeras på gatuområde i anslutningen mellan Kyrkslättsvägen och Padissvängen. - I planbestämmelserna för kvarter 207 har man strukit kravet på plantering av en en meter bred häck. - I planbeskrivningen har man lagt till en utredning om planens inverkan på trafikmängden på Kyrkslättsvägen och i Kyrkslättsvägens planskilda anslutning och en anteckning om detta har införts i bemötandet till Nylands NTM-centrals utlåtande. - På plankartan har man lagt till ett litet landsvägsområde (LT) vid Kyrkslättsvägens anslutning. Det här området är landsvägsområde även i detaljplanen som ska ändras och det skulle annars förbli i kraft som ett separat planområde. De gjorda ändringarna är små och man har avtalat om ändringarna med de olika parterna, så det är inte nödvändigt att lägga fram Munkängens detaljplan på nytt. Munkängens detaljplan har fått ett nytt ritningsnummer, 3210 och illustrationen Till behandling för godkännande i fullmäktige skickas detaljplanen som är förenlig med det nya ritningsnumret. Planläggarens bemötanden har ändrats i fråga om NTM-centralens utlåtande. Enligt instruktionen för samhällstekniska väsendet godkänner samhällstekniska nämnden bygganvisningarna. Beredning: planläggingstekniker Mikael Pettersson

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: - Bygganvisningar Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med bilagan 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 anteckna bygganvisningarna för kännedom och konstatera att samhällstekniska nämnden beslutar om dem 4 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade också vid sammanträdet under denna paragraf. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilaga till protokollet: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Kommunfullmäktige 51 Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Tilläggsmaterial: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Behandling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning 3210 Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor.

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 1/ , Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Kommunalbesvär

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning 3195 Samhällstekniska nämnden Bakgrund Uppgörandet av detaljplanen för Stationsområdet i Kyrkslätts kommuncentrum anhängiggjordes hösten 2004 i enlighet med planläggningsprogrammet. Projektets program för deltagande och bedömning godkändes av kommunstyrelsen Man har sedan dess varit tvungen att dela projektet i delar. Detaljplanen för Magasinvägen är den femte skilda detaljplanen av den ursprungliga detaljplanen. Stationsområdets två alternativa planutkast var framlagda (kst , 519) och planförslaget (kst , 510). Det lämnades in rikligt med respons under båda framläggningarna och planläggaren har gjort upp bemötanden till den. Det justerade förslaget till detaljplan för Stationsområdet, 2 skedet, (senare i texten det justerade planförslaget) lades fram med kommunstyrelsens beslut ( , 251). Även då gavs mycket respons: 6 anmärkningar och 19 utlåtanden, av vilka man besvarat en del bl.a. i samband med behandlingen av detaljplanen för Stationsparken för godkännande våren En del av responsen besvaras detaljplanen för Magasinvägen behandlas för godkännande. Planeringen lades på is efter det justerade planförslaget år 2009, eftersom man bl.a. behövde allmänna planer för dimensioneringen av gator och parkeringsområden. Dessutom ville en central markägare, som äger största delen av Magasinvägens detaljplaneområde, fundera på nytt på användningsändamålet för marken. I början av sommaren 2014 tog Andelslaget Varuboden-Osla Ab kontakt för att starta planeringen av sitt område då man funnit en samarbetspartner som ville genomföra kvarter 201. Eftersom samarbetspartnerns markanvändningsidé stämde överens med det justerade detaljplaneförslaget, kunde beredningen av detaljplanen för godkännande inledas. Delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp I, som omfattar detaljplanen för Magasinvägen, vann laga kraft år Planprojektets markanvändning stämmer överens med delgeneralplanen, eftersom det i detaljplanen bildas tre tomter vars huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde för affärsbyggnader, på vilket en stor detaljhandelsenhet får placeras (KM). Den eftersträvade markanvändningen stämmer också överens med utvecklingsbilden för Kommuncentrum och Kyrkslätt. Justeringar som gjorts efter behandlingen av det justerade detaljplaneförslaget Det justerade detaljplaneförslaget har ändrats så att kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader (K) har ändrats till kvartersområde för affärsbyggnader (KM) där man får placera en stor detaljhandelsenhet. Förändringen är ringa. Utöver det har kvartersområdets tomtfördelning och

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tomternas byggrätt justerats lite. Kvartersområdets byggrätt (totalt v-m2) har sjunkit lite (det justerade planförslaget: v-m2). Av byggrätten är det tillåtet att använda nästan v-m2 för centruminriktad specialhandel, dock så att man inte får placera en livsmedelsaffär på området. Dessutom har kvartersområdets interna arrangemang finslipats. Detaljplanen möjliggör en sammanslagning av tomterna 2 och 3 i KM-kvarteret. ifall det sker är tomtens byggrätt v-m2 (5000+yht750 v-m2). Om byggrätten i kvarter 201 utnyttjas till fullo ska nästan 200 bilplatser genomföras på området (dimensioneringsprincip: 1 bp / 50 v-m2). Kvarter 201 har minskats lite vid Munkkullavägen jämfört med det justerade planförslaget för att möjliggöra genomförande av utrymmet som trafiklederna kräver, så som gatu- och promenadområden och busshållplatser. Magasinvägens längd har förkortats jämfört med det justerade planförslaget och på närrekreationsområdet (VL) har anvisats en plats för en dagvattenbassäng. Under hösten 2014 har uppgjorts preciserade allmänna utredningar om behandling av dagvatten och anläggande av underjordiska ledningar på kvartersområdet samt en verksamhetsplan för vattenförsörjning och fjärrvärme i situationen då en gatuförbindelse under järnvägen genomförs nära planeringsområde och fjärrvärmen bör genomföras på annat sätt än idag. På området för värmekraftverk (EN) har ordnats en körförbindelse via KM-kvartersområdet. Områdets byggrätt (1 200 v-m2) har ökats något från det justerade planförslaget (930 v-m2). Plankartan och - beteckningarna har kompletterats bl.a. för byggsättets del. Genomförande av området Samarbetspartnern till markägaren till kvarter 201 (Andelslaget Varuboden-Osla Ab) är redo att inleda byggandet av den första storenheten då Magasinvägens detaljplan vinner laga kraft. Också kommunen är beredd att bygga Magasinvägen på dess nya plats år De underjordiska ledningarna flyttas på markområdet på markägarens bekostnad och en dagvattenbassäng som tjänar kvarter 201 anläggs i Åparken (VL). De nya affärsbyggnaderna i kvarter 201 kan tas ibruk om de behövliga trafikarrangemangen har genomförts. Den nya gatan magasinvägen ska alltså vara färdig innan man kan öppna affärslokalerna. På bäckens eventuellt översvämningskänsliga område (VL) kan senare genomföras åtgärder som förebygger översvämning. Beredning: kommunarkitekt Tero Luomajärvi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Handlingar: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplaneritn och illustrationsritn Sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Direktören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 1. godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna ska finnas innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige 2. planläggarens bemötanden till de utlåtanden och anmärkningar som gäller Magasinvägens detaljplan av de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om den justerade detaljplanen för Stationsområdet, 2 skedet, godkänns. 3. detaljplanen för Magasinvägen (ritning 3186) godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande under sammanträdet och presenterade förslaget för detaljplanen till nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Magasinvägens detaljplan har ändrats efter samhällstekniska nämndens behandling för godkännande Samhällstekniska nämnden godkände Magasinvägens detaljplan vid sitt sammanträde ( 79). Efter nämndens beslut om godkännande i början av år 2015 meddelade Varuboden-Oslas samarbetspartner att den gemensamt överenskomna parkeringsdimensioneringen i kvarter 201 ska

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ändras och dessutom ville man ha ett nytt parkeringsområde som tjänar affärsbyggnadernas kunder. Ändringarna i planen behandlades vid möten som ordnades och Ändringarna krävde att dagvattenutredningen för Magasinvägens detaljplan (Sito Oy) uppdateras och handlingen i fråga har uppdaterats. Den av nämnden godkända detaljplanen har justerats så att bilplatsdimensioneringen i kvarter 201 har ändrats från 1 / 50 v-m2 till 1 bp. / 40 v-m2. Dessutom har ett allmänt parkeringsområde (LP) anvisats i närrekreationsområdet (VL). Till följd av dessa ändringar i markanvändningen har även gatuområdet justerats lite. Kvarter 201 består av två tomter (tidigare tre tomter). Markanvändningsändringarna har medfört främst tekniska ändringar i plankartan vid ordnandet av kvarterets interna funktioner och i fråga om dagvattenbassängerna i närrekreationsområdet. Kvarterets byggrätt har inte ändrats. Illustrationerna har likaså uppdaterats enligt ändringarna, liksom planbeskrivningen. De ändringar som gjorts i handlingarna är till sin karaktär ringa och ger inte anledning till att lägga fram planändringen på nytt. Handlingarna, som ändrats på ovannämnda sätt, ges nya nummer, plankarta 3195 och illustration Om detaljplanen bestäms i MBL 52. Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) - Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna finnas 2 godkänna planläggarens bemötanden enligt bilagan till de utlåtanden och anmärkningar som getts då detaljplanen för Stationsområdet, andra skedet, var framlagd och som gäller detaljplanen för Magasinvägen 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade vid sammanträdet under denna

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige paragraf för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunfullmäktige 52 Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Tilläggsmaterial: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf.

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 2/ , Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Kommunalbesvär

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

25 Områden i behov av planering

25 Områden i behov av planering Byggnads- och miljönämnden 111 09.06.015 Kommunstyrelsen 346 0.11.015 Kommunfullmäktige 113 16.11.015 Ändringar i 5 och 6 i byggnadsordningen Byggnads- och miljönämnden 09.06.015 111 Bestämmelsen i byggnadsordningen

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2014 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2014 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2014 1 Kommunfullmäktige Tid 03.02.2014 kl. 18:00-22:15 Plats Kommunhuset, Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande Vanhamäki Veikko I viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. Kommundirektörens budgetförslag

Kommunstyrelsen beslutade bl.a. Kommundirektörens budgetförslag Kommunstyrelsen 331 17.10.2016 Kommunstyrelsen 336 31.10.2016 Kommunfullmäktige 120 14.11.2016 Budgeten för år 2017 och ekonomiplanen för åren 2018 2019 Kommunstyrelsen 17.10.2016 331 Kommunstyrelsen beslutade

Läs mer

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017

Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2015-2017 Kommunstyrelsen 30 8.08.04 Kommunstyrelsen 3 5.08.04 Kyrkslätts kommuns utlåtande om Samkommunen Helsingforsregionens trafiks preliminära verksamhets- och ekonomiplan 05-07 Kommunstyrelsen 8.08.04 30 Enligt

Läs mer

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025

Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 144 20.04.2015 Kommunfullmäktige 37 04.05.2015 Godkännande av Helsingforsregionens markanvändningsplan 2050 och bostadsstrategi 2025 Kommunstyrelsen 20.04.2015 144 Tidigare beslut Enligt

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge)

Vård- och omsorgsnämnden 118 01.10.2015 Kommunstyrelsen 344 02.11.2015. Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 8 0.0.05 Kommunstyrelsen 344 0..05 Godkännande av projektplanen för välfärdscentralprojektet (fge) Vård- och omsorgsnämnden 0.0.05 8 Kommunfullmäktige beslutade 4.4.04 34 fortsätta

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 01.06.2015 kl. 17:00-21:00 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Sinisalo Pekka M

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas

Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 112 08.10.2012 Direktionen för serviceproduktion 115 20.12.2012 Fullmäktigemotion nr 10/2012: Skicket av Kyrkslätts kommuns byggnader ska undersökas Kommunfullmäktige 08.10.2012 112 Ledamot

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 9/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 9/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 9/2015 1 Kommunfullmäktige Tid 12.10.2015 kl. 18:00-20:50 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande Vanhamäki Veikko I viceordförande

Läs mer

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179

Stadsfullmäktige 76 10.06.2015. Stadsplaneringsnämnden 18.11.2014 179 Stadsfullmäktige 76 10.06.2015 L35 Gränsbevakningsgatan, stadsdel 2 Ahtsalmi, ändring av detaljplanen och tomtfördelningen för en del av kvarter 224 samt rekreations-, parkerings- och gatuområde Stadsplaneringsnämnden

Läs mer

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011

Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011. Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 Direktionen för vattenförsörjningsverket 4 19.01.2011 Direktionen för vattenförsörjningsverkets dispositionsplan för år 2011 VATD 4 Enligt kommunallagen utgör den av kommunfullmäktige godkända budgeten

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING INFÖR DETALJPLANEÄNDRING Tomt 8-7-44, Kokkolan Terästalo Oy DETALJPLANEOMRÅDETS UNGEFÄRLIGA LÄGE Karleby stads planläggningstjänster har utarbetat detta program för

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

Valchefen och övrig personal

Valchefen och övrig personal Centralvalnämnden 50 6.09.205 Centralvalnämnden och kommunens personal under valperioden 203 207 Centralvalnämnden 50 Nästa val är kommunalvalet 9.4.207. Under valperioden 203 207 förrättas inga andra

Läs mer

Överlåtelseförfarande och godkännande av försäljnings- och arrenderingsgrunder gällande företagstomter på Perälänjärvi detaljplaneområde

Överlåtelseförfarande och godkännande av försäljnings- och arrenderingsgrunder gällande företagstomter på Perälänjärvi detaljplaneområde Kommunstyrelsen 63 16.0.015 Kommunfullmäktige 6 3.03.015 Överlåtelseförfarande och godkännande av försäljnings- och arrenderingsgrunder gällande företagstomter på Perälänjärvi detaljplaneområde Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380

Kommunstyrelsen Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen 380 30.11.2015 Beviljande av proprieborgen till Oy Apotti Ab (fge) Kommunstyrelsen 380 Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 28.9.2015 310 föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset

Esbo stad Protokoll 25. Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 1. 25 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Fullmäktige 7.0.0 Sida / 65/00.0.00/0 Stadsstyrelsen 48 3..0 5 Sammankallande av fullmäktige för att behandla saneringen av stadshuset Beredning och upplysningar: Olli Isotalo, tfn 09 86 66 Torsti Hokkanen,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 4/2015 1 Tid 17.09.2015 kl. 17:30-17:53 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Apila, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Detaljplanen för Vattentornsbacken, framläggning av detaljplaneförslaget enligt ritning 3228

Detaljplanen för Vattentornsbacken, framläggning av detaljplaneförslaget enligt ritning 3228 Samhällstekniska nämnden 58 17.09.2015 Kommunstyrelsen 323 19.10.2015 Detaljplanen för Vattentornsbacken, framläggning av detaljplaneförslaget enligt ritning 3228 Samhällstekniska nämnden 17.09.2015 58

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden

Sida Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll 0711 Byggnadstekniska nämnden o 1 1 s sammanträde Föredragningslista/Kallelse Plats: telefonsammaträde Tid: fredag den 22 juli 2011 kl. 12.00 13.00 Nr Ärende 087 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 088 Val av protokolljusterare

Läs mer

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration

Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration Fullmäktige 85 14.12.2015 Uppdatering av avtal om flyktingars anvisande till kommunen och främjande av integration 431/05.11.00/2013 SOCHVUTS 83 Social- och hälsovårdsutskottet 18.11.2013 Beredare: Social-

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH

KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH KYRKSLÄTTS KOMMUN MASABY CENTRUM TINAPARKENS DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEÄNDRINGEN GÄLLER KVARTEREN 2027, 2028 OCH 2029 SAMT REKREATIONS-, GATU- OCH TRAFIKOMRÅDEN. 1. Planeringsområde

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo

Detaljplaneändring / Tomt Kokkolan Terästalo Stadsfullmäktige 23 07.03.2016 Detaljplaneändring / Tomt 8-7-44 Kokkolan Terästalo FGE 23 804/10.02.03/2014 Stadsstrukturnämnden 18.11.2015 166 Beredning: detaljplanearkitekt Elina Nissinen, tfn 040 489

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2016 1 Kommunstyrelsen Tid 30.05.2016 kl. 17:00-22:40 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Lovisa stad Tekniska centralen Planläggnings- och arkitektbyrån ÄNDRING AV DETALJPLAN, STADSDEL 8, GRÅBERG, NYA INDUSTRIOMRÅDET, KVARTEREN 818 OCH 819 SAMT GRÖNOMRÅDET OCH LÄTTRAFIKLEDEN SOM GRÄNSAR

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 1/2016 1 Tid 25.02.2016 kl. 17:50-18:20 Plats Samhällstekniska kansliets sammanträdesrum Lumme, Ervastvägen 2, Kyrkslätt Närvarande Viitanen Markku viceordförande ordförande

Läs mer

Beslut Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut Kommunfullmäktige beslutade sända motionen till kommunstyrelsen för beredning. Bildningsnämnden 86 28.10.2015 Svar på fullmäktigemotion nr 5 / 2014 Professionell 3D-printer av hög kvalitet för skolornas bruk i Kyrkslätt Bildningsnämnden 86 Kommunfullmäktige 16.6.2014 68 Fullmäktigeledamot

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Detaljplanen för Vattentornsbacken, ungdomsnämndens utlåtande. Samhällstekniska nämnden 17.09.2015 58

Detaljplanen för Vattentornsbacken, ungdomsnämndens utlåtande. Samhällstekniska nämnden 17.09.2015 58 Samhällstekniska nämnden 58 17.09.2015 Kommunstyrelsen 323 19.10.2015 Ungdomsnämnden 75 09.12.2015 Detaljplanen för Vattentornsbacken, ungdomsnämndens utlåtande Samhällstekniska nämnden 17.09.2015 58 Inledning

Läs mer

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs

Styrelsens rum, kommungården i Bennäs ÄRENDESIDA Sammanträdestid: Tisdagen 01.09.2015, kl. 12.00 Sammanträdesplats: Styrelsens rum, kommungården i Bennäs 41 Sammanträdets öppnande 2 42 Val av två protokolljusterare 2 43 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag

Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag Fullmäktige 17 11.04.2016 Erbjudande av kommunplatser till personer som beviljas internationellt skydd 2016, på basis av NTM-centralens förslag 431/05.11.00/2013, 1420/05.11.00/2016 SOCHVUTS 13 Social-

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 1/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 16.2.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram.

Till protokolljusterare valdes Christel Lax och Merja Piipponen. Fastighetsdirektionens protokoll 2/ läggs fram. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 8.5.2015 klo 15.30 Sivu 1 77 Sammanträdet öppnas och beslutsförhet konstateras Gemensamma kyrkorådet har utöver ordförande 11 medlemmar, och det är beslutfört när mer än

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 75. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 6270/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 186 26.11.2013 Stadsplaneringsnämnden 44 23.4.2014 Stadsstyrelsen 144 12.5.2014 75 Godkännande av ändring av detaljplanen Mattby

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 3/2013 1 Mötesinformation Tid Torsdag 28.11.2013 kl. 9.04 14.36 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen Andra linjen 14, Helsingfors Suomen Kuntaliitto

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört.

Gemensamma kyrkorådets ordförande Krister Koskela öppnade mötet. Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och beslutfört. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 18.9.2014 klo 16.30 Sivu 1 112 Sammanträdet öppnas och beslutförhet konstateras Till gemensamma kyrkorådet hör ordförande och 11 medlemmar, och det är beslutfört, då mera

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 64. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 19.05.2014 Sida 1 / 1 5048/10.02.03/2013 Stadsstyrelsen 126 28.4.2014 64 Motion för att främja projektet Aalto Village Beredning och upplysningar: Antti Mäkinen, tfn 050 593 1339 E-post enligt

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING CYKELVÄGEN LÄNGS MED SUNDET Planområde, ungefärligt läge Stadsstyrelsen godkände i sitt möte 9.12.2013 754 Karleby

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten

Kommunstyrelsen nr 12/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Mötets konstituering Användning av förköpsrätten nr 12/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 183 KST 184 Mötets konstituering Användning av förköpsrätten Sida 2 Nr 12/2013 Mötesplats och -tid Närvarande medlemmar Kommunhuset kl. 18.00 - Övriga närvarande Ärenden

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 3/2011 13.9.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 19 Mötets konstituering BILDNSVES 20 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 21 Arbetsplan för läsåret 2011 2012, svenska skola BILDNSVES 22 Den svenska förskolans

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Beredning: Bilaga till föredragningslistan: vaihtokirja liitekarttoineen

Beredning: Bilaga till föredragningslistan: vaihtokirja liitekarttoineen Kommunstyrelsen 34 0.11.015 Kommunfullmäktige 115 16.11.015 Byte av markområden med Helsingfors stad i Strömsby Kommunstyrelsen 0.11.015 34 Kommunen och Helsingfors stad har förhandlat om byte av markområden,

Läs mer

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015

Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m / /2015 Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden Svenska förskoleverksamhets- och utbildningsnämnden 54 09..05 7 7.0.06 Utredning om möjligheterna att lägga ner Friggesby skola fr.o.m..8.06 07/.00.0/05

Läs mer

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014

Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 Gemensamma kyrkorådet 94 27.3.2014 239/2014 34 Helsingfors kyrkliga samfällighets verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse för år 2013 samt beviljande av ansvarsfrihet Beslutsförslag Gemensamma

Läs mer

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 79. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 09.06.2014 Sida 1 / 1 4594/10.00.00/2013 Stadsstyrelsen 127 28.4.2014 Fullmäktige 61 19.5.2014 79 Fråga om planeringen av Kägeluddens tunnel (Bordlagt 19.5.2014) Beredning och upplysningar:

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 87. Fullmäktige Sida 1 / 1 Fullmäktige 13.06.2016 Sida 1 / 1 1995/2016 10.03.00 Stadsstyrelsen 173 30.5.2016 87 Fråga om praxis med undantagslov i norra Esbo Beredning och upplysningar: Mauri Hämäläinen, tfn 043 826 5237 Merja Kiviluoto,

Läs mer

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014

LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 5.9.2014 PARGAS KORPO-BJÖRKÖ, ÅNSÖREN ÄNDRING AV DELGENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER

BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER 1/4 BYTESBREV GÄLLANDE FASTIGHETER Parter Kyrkslätts kommun FO-nummer: 0203107-0 PB 20, 02401 Kyrkslätt nedan "Kommunen" Kyrkslätts kyrkliga samfällighet FO-nummer xxxx PB 26, 02401 Kyrkslätt nedan "Samfälligheten"

Läs mer

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION

REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION Till stadsstyrelsen i Pargas stad REVISIONS-PM ANGÅENDE VÄSENTLIGA GRANSKNINGSIAKTTAGELSER GJORDA I SAMBAND MED 2015 ÅRS REVISION 1. Granskningens syfte och avgränsning: Revisorerna skall senast före utgången

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL OPTIMA SAMKOMMUN 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1.1 Samkommun... 2 1.2 Medlemskommuner... 2 1.3 Samkommunens uppgifter... 2 1.4 Samkommunens utbildningsenheter... 2 1.5 Undervisningsspråk... 3 2 SAMKOMMUNENS ORGAN... 3 2.1

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Begäran om utlåtande om förslaget till detaljplan för Tinaparken, idrottsnämndens svar

Begäran om utlåtande om förslaget till detaljplan för Tinaparken, idrottsnämndens svar Samhällstekniska nämnden 80 10.12.2014 Kommunstyrelsen 25 26.01.2015 Idrottsnämnden 18 26.03.2015 Begäran om utlåtande om förslaget till detaljplan för Tinaparken, idrottsnämndens svar Samhällstekniska

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer