Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kyrkslätts kommun Protokoll 5/2015 1"

Transkript

1 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Tid kl. 18:10-22:05 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, Kyrkslättssalen 1 vån. Närvarande Kjerin Ulf ordförande jäv, :er Vanhamäki Veikko I viceordförande ordförande :er Wehka-aho Emmi II viceordförande Adlercreutz Anders ledamot jäv, 53 Aintila Anna ledamot Asikainen Amin ledamot Beck Gun-Maj ledamot Bergholm Irja ledamot Frantsi-Lankia Marjut ledamot Gustafsson Stefan ledamot Hakapää Minna ledamot jäv, 53 Harinen Ari ledamot Hartikainen Sanna ledamot Hedberg Hans ledamot Holopainen Rita ledamot jäv, :er Honka Susan ledamot Juntunen Pauliina ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Jäppinen Pekka ledamot Karlsson Tiina ledamot Kaurila Matti ledamot Kettunen Kati ledamot Kuittinen Heidi ledamot Lankia Eero ledamot avlägsnade sig kl. 21:45 Lehtinen Pirkko ledamot Lindholm Bodil ledamot avlägsnade sig kl. 20:55 Majanen Erkki ledamot jäv, :er Manninen Antti-Jussi ledamot Myllynen Sari ledamot Männikkö Kim ledamot Määttä Jussi ledamot Piironen Kaisa ledamot Rehn Pekka ledamot Salmela Ville ledamot Salonen Antti ledamot Saloranta-Eriksson Outi ledamot avlägsnade sig kl. 20:30 Sankalahti Katja ledamot Seppälä Ulla ledamot Sinisalo Pekka ledamot Sjölund Thorolf ledamot Strandell Denis ledamot Suominen Tero ledamot Sørensen Jens ledamot

2 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Tammenmaa Corinna ledamot avlägsnade sig kl. 20:47 Uimonen Jarmo ledamot Vahasalo Raija ledamot Wichmann Anna-Lotta ledamot avlägsnade sig kl. 20:46 Grönberg Ralf ersättare Lehtomäki Sirkka ersättare Lindholm Michaela ersättare Liuhta Ari ersättare Lounamaa Maija ersättare anlände kl. 20:30 Mäkipää Voitto ersättare Tarvainen Juha ersättare Övriga närvarande Aarnio Tarmo kommundirektör Masar Cristoffer förvaltningsdirektör Arvola Anne ekonomidirektör Kujala Hannele direktör för bildningsväsendet Luomajärvi Tero kommunarkitekt :er Sieviläinen Leena personaldirektör 55 Ståhle Liisa vård- och omsorgsdirektör Tirkkonen Jari direktör för :er samhällstekniska väsendet Kangasmäki Antti translator Collin Kirs-Maj kanslisekreterare Turtiainen Taisto it-stödperson Gahmberg Ulla protokollförare, kommunsekr. Frånvarande Haapaniemi Timo ledamot Kilappa Antti ledamot Lundell Patrik ledamot Pirttijärvi Minna ledamot Terho Suvi ledamot Isomäki-Reik Johanna kommunstyrelsens medlem

3 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Underskrifter Ulf Kjerin ordförande :er :er Ulla Gahmberg protokollförare Veikko Vanhamäki ordförande :er Justering Protokollet är justerat och godkänt Marjut Frantsi-Lankia protokolljusterare Stefan Gustafsson protokolljusterare Offentlig framläggning kommunhuset servicekontoret, Ervastvägen 2 Ulla Gahmberg protokollförare

4 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Ärenden Rubrik Sid 49 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet 5 50 Justering av protokollet och val av protokolljusterare 6 51 Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av 7 Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Förlängning av byggförbudet och åtgärdsbegränsningen på Västra Jorvas 21 detaljplaneområde enligt MBL 53 och Bedömning av detaljplanernas aktualitet Personalberättelsen 2014 för kännedom Godkännande av bokslut Utvärderingsberättelse för år Delårsöversikt april Justering av budgeten Ramar för uppgörande av budgeten 2016 och ekonomiplanen Beviljande av tilläggsanslag för Masalan tekonurmiyhtiö Oy:s 53 konstgräsplansprojekt 62 till fullmäktige om överföring av investeringsanslag, ändring av 61 kontorsutrymme till tillfälligt undervisningsutrymme, Kiinteistö Oy Kirkkonummen pankkitalo 63 Grundande av aktiebolaget Oy Apotti Ab Rapport om befrämjande av hälsa för år Införande av och grunder för riskhantering Beviljande av avsked från uppdraget som ledamot i nämnden för 80 serviceproduktion och val av ny ledamot (HK) 67 Komplettering till kommunfullmäktiges sammanträdestidtabell, 82 kommunfullmäktiges sammanträde kl Svar på fullmäktigemotion 2/2015: Införande av UNICEFs verksamhetsmodell 84 "En barnvänlig kommun" 69 Svar på fullmäktigemotion nr 3 / Kyrkslätt en rökfri kommun Svar på fullmäktigemotion 6/2014: Helhetsbedömning av kollektivtrafiken i 92 Kyrkslätts serviceförmåga, smidighet och säkerhet 71 Anmälningsärenden (upphörande av fullmäktigegruppen YT och ändring i Samlingspartiets fullmäktigegrupp) 97

5 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet Kommunfullmäktige 49 Kallelsen till fullmäktiges sammanträde har uppsatts på anslagstavlan för offentliga kungörelser Samma dag har kallelsen sänts till fullmäktigeledamöterna samt till kommunstyrelsens ledamöter. Tillkännagivande om tid och plats har kungjorts i de tidningar fullmäktige beslutat kungöra sina sammanträden. Fullmäktiges ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Efter namnuppropet konstaterade ordföranden att över två tredjedelar av fullmäktigeledamöterna är närvarande vid sammanträdet och att sammanträdet sammankallats i enlighet med kommunallagen och fullmäktiges arbetsordning. Sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. Besvärsförbud

6 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Kommunfullmäktige Justering av protokollet och val av protokolljusterare Kommunfullmäktige 50 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare att justera protokol let från detta sammanträde Kommunfullmäktige beslutade att ledamöterna Marjut Frantsi-Lankia och Stefan Gustafsson väljs till protokolljusterare och att det justerade protokollet hålls offentligt framlagt i kommunhuset tisdag kl Besvärsförbud

7 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av Munkängen, ändringarna av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen enligt ritning nr 3210 Samhällstekniska nämnden Planändringsprojektet som kallas Munkängens detaljplan finns i Kyrkslätts kommuncentrum. Planeringsområdet ligger på området mellan kustbanan och stamväg 51, öster om Kyrkslättsvägen. Området omfattar delar av detaljplanerna för Munkkullas östra del och Kyrkdalen. Området är ca 11 ha. Avtalet om inledande av planläggningen undertecknades Planens mål Målet med detaljplansändringen är att skapa möjligheter att modernisera områdets kommersiella tjänster samt främja tillgängligheten med olika färdsätt. Målet är att ändra detaljplanen så att hypermarkethelheten (varuhuset Prisma) kan kompletteras med sammanförande affärsbyggande. Ett mål är att möjliggöra byggande av bränsledistributionsstation och biltvätt samt utvidgning varuhuset på området. Målet är också att integrera distributionsstationen och biltvättsverksamheten i hypermarketbyggnaden så att markanvändningslösningen är högklassig med tanke på stadsbilden och arkitekturen. Detta är i synnerhet viktigt för att planeringsområdet skapar den första bilden av kommuncentrum då man anländer från Helsingfors- och Obbnäshållet. till ändring av detaljplanen Planändringen möjliggör byggande av nya affärsutrymmen, en bränsledistributionsstation och en biltvätt i anslutning till den befintliga hypermarketen. Genom nybyggandet uppstår vid infarten till Kyrkslätt en plats som skapar en bild av att man anländer till centrum. Den befintliga servicestationen (Teboil) blir kvar på sin plats. Genom trafikregleringar ansluts området allt tätare till stadsstrukturen och affärscentrumet i Kyrkslätts centrum. Den sammanlagda våningsytan i kvartersområdena i Munkängens detaljplan är nästan v-m2 av vilket affärsbyggandets andel är ca v-m2 och servicestationens andel nästan v-m2. Jämfört med den gällande detaljplanen ändras inte den totala byggrätten. Skyddsgrönområdet (EV) som fanns öster om kvartersområdet för affärsbyggnader (KM) har anslutits till kvartersområdet och betecknats delvis som parkeringsområde och delvis som område som ska planteras. Söder om banan har man anvisat en riktgivande del av området för gång- och cykeltrafik till Tolls. Användningsändamålet för kvarter 207 har ändrats från kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader till kvartersområde för servicestation (LH). Av byggrätten har v-m2 överförts till kvartersområdet för affärsbyggnader i anslutning till hypermarketen. I planen som ska ändras möjliggör den ovan nämnda byggrätten genomförandet av kontorsutrymmen. Järnvägsområdet (LR) utvidgas till den nuvarande Munkkullavägen, vilket

8 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige möjliggör byggande av stadsbanan. Munkkullavägen har på grund av spårreserveringarna flyttats från den nuvarande platsen till en ny plan. Korsningsområdet mellan Munkkullavägen och Padissvängen möjliggör byggande av en nödvändig rondell. Munkkullavägens vändplats ligger på den östra kanten av Jolkbyån. Banområdet norr om järnvägen har å andra sidan minskats. Kyrkslättsvägen har ändrats till gatuområde och det är möjligt att bygga järnvägsbron så att den fortsätter vid servicestationens tomt söder om Munkkullavägen. Då kan man under bron bygga en parkeringsanläggning på det i plankartan avsedda området för underjordisk parkeringspalts (ma-p). Under bron ryms ca 100 parkeringsplatser på marknivå. Om parkeringsplatserna som byggs under bron placeras i en parkeringsanläggning i två våningar, stiger antalet till bilplatser. I parkeringsanläggningen som byggs under bron får man placera bilplatser för kvarteren i närområdet. Under planeringen gjorde man in trafikberäkning och granskade gatunätets funktion, dagvattenutredning och plan för hantering av dagvatten samt bedömning av miljökonsekvenserna av alternativen för förbindelser över och under banan. Alternativen för gång- och cykeltrafiken och bedömningen av deras miljökonsekvenser behandlades i samhällstekniska nämnden ( 40). Nämnden beslutade att planändringen bereds på Kyrkdalens område och hypermarketens (varuhuset Prismas) område i enlighet med alternativet som innefattar en gång- och cykelförbindelse under järnvägsområdet. Under utarbetandet av detaljplaneförslaget konstaterades ändå att en förbindelse under järnvägen är både till kostnaderna sett och tekniskt sett mycket utmanande och i praktiken nästan omöjlig att genomföra bl.a. på grund av Estlink-kabeln. Med anledning av detta beslutade kommunen uppgöra en plan där gång- och cykeltrafikregleringarna på var sida om järnvägen ansluts till järnvägsbron som ska förnyas. Planen blev färdig år Planändringsförslaget har varit framlagt et till ändring av detaljplanen var framlagt enligt MBL 65 och MBF Under perioden inkom 15 utlåtanden och noll anmärkningar om förslaget. Med anledning av utlåtandena har plankartan korrigerats beträffande Munkkullavägens vändplats så att den inte placeras ovanpå Estlinks elöverföringskabel och i kvarter 215 har märkts ut ett riktgivande område för ordnande av lokalt dagvatten (hule). Dessutom har små tekniska korrigeringar gjorts i plankartan. Beredning: planläggningstekniker Mikael Pettersson, tfn (09) , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi Handlingar: - Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen

9 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Sektordirektören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar 1. föreslå kommunstyrelsen att planläggarens bemötanden till utlåtandena om förslaget till ändring av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns. 2. föreslå kommunstyrelsen att närmiljö- och bygganvisningarna gällande ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande. 3. förutsätta att det innan detaljplanen godkänns i kommun fullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet. 4. föreslå kommunstyrelsen att ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, ritning 3188, godkänns och sänds vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Planläggninstekniker Mikael Pettersson presenterade förslaget till ändring av detaljplanerna för nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige godkänner detaljplanerna i enlighet med MBL 52.

10 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr närmiljö- och bygganvisningar för Munkängen - sammandrag av utlåtandena samt bemötanden Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner 3.1 Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning nummer närmiljö- och bygganvisningarna för Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och besvara kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 2 / , ammandrag av utlåtandena samt bemötanden Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post till utlåtandegivarna för kännedom. arna skickas efter

11 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkände för sin del Munkängens detaljplan Efter kommunstyrelsens godkännande har följande ändringar gjorts i planhandlingarna: - Gränsen mellan kvarter 207 (Teboil) och Munkkullavägens samt Padissvängens gatuområden har justerats. - Planbestämmelsen i kvarter 207 om reklamanordningar har ändrats att lyda: Det är tillåtet att placera en högst 6 m hög reklampelare på kvartersområdet. En annan reklampelare kan placeras på gatuområde i anslutningen mellan Kyrkslättsvägen och Padissvängen. - I planbestämmelserna för kvarter 207 har man strukit kravet på plantering av en en meter bred häck. - I planbeskrivningen har man lagt till en utredning om planens inverkan på trafikmängden på Kyrkslättsvägen och i Kyrkslättsvägens planskilda anslutning och en anteckning om detta har införts i bemötandet till Nylands NTM-centrals utlåtande. - På plankartan har man lagt till ett litet landsvägsområde (LT) vid Kyrkslättsvägens anslutning. Det här området är landsvägsområde även i detaljplanen som ska ändras och det skulle annars förbli i kraft som ett separat planområde. De gjorda ändringarna är små och man har avtalat om ändringarna med de olika parterna, så det är inte nödvändigt att lägga fram Munkängens detaljplan på nytt. Munkängens detaljplan har fått ett nytt ritningsnummer, 3210 och illustrationen Till behandling för godkännande i fullmäktige skickas detaljplanen som är förenlig med det nya ritningsnumret. Planläggarens bemötanden har ändrats i fråga om NTM-centralens utlåtande. Enligt instruktionen för samhällstekniska väsendet godkänner samhällstekniska nämnden bygganvisningarna. Beredning: planläggingstekniker Mikael Pettersson

12 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Tilläggsmaterial: - Bygganvisningar Kommunstyrelsen beslutar 1 godkänna planläggarens bemötanden till utlåtandena om Munkängen, förslaget till ändring av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med bilagan 2 konstatera att det innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska finnas ett godkänt och undertecknat markanvändningsavtal mellan kommunen och den som tagit planläggningsinitiativet 3 anteckna bygganvisningarna för kännedom och konstatera att samhällstekniska nämnden beslutar om dem 4 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet. Behandling Planläggningstekniker Mikael Pettersson närvarade vid sammanträdet för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade också vid sammanträdet under denna paragraf. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget.

13 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Bilaga till protokollet: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Kommunfullmäktige 51 Bilagor till föredragningslistan: - Beskrivningen till Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Tilläggsmaterial: Kst 2 / , - Sammandrag av utlåtandena samt planläggarens bemötanden till dem, kommunstyrelsen Behandling Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner Munkängen, ändringen av detaljplanerna för östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen i enlighet med ritning 3210 Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf. Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor.

14 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 1/ , Beskrivningen till ändringen av detaljplanerna för Munkängen, östra delen av Munkkulla och Kyrkdalen, innehåller karta över detaljplaneändringen ritning nr 3210 Kommunalbesvär

15 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Godkännande av detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning 3195 Samhällstekniska nämnden Bakgrund Uppgörandet av detaljplanen för Stationsområdet i Kyrkslätts kommuncentrum anhängiggjordes hösten 2004 i enlighet med planläggningsprogrammet. Projektets program för deltagande och bedömning godkändes av kommunstyrelsen Man har sedan dess varit tvungen att dela projektet i delar. Detaljplanen för Magasinvägen är den femte skilda detaljplanen av den ursprungliga detaljplanen. Stationsområdets två alternativa planutkast var framlagda (kst , 519) och planförslaget (kst , 510). Det lämnades in rikligt med respons under båda framläggningarna och planläggaren har gjort upp bemötanden till den. Det justerade förslaget till detaljplan för Stationsområdet, 2 skedet, (senare i texten det justerade planförslaget) lades fram med kommunstyrelsens beslut ( , 251). Även då gavs mycket respons: 6 anmärkningar och 19 utlåtanden, av vilka man besvarat en del bl.a. i samband med behandlingen av detaljplanen för Stationsparken för godkännande våren En del av responsen besvaras detaljplanen för Magasinvägen behandlas för godkännande. Planeringen lades på is efter det justerade planförslaget år 2009, eftersom man bl.a. behövde allmänna planer för dimensioneringen av gator och parkeringsområden. Dessutom ville en central markägare, som äger största delen av Magasinvägens detaljplaneområde, fundera på nytt på användningsändamålet för marken. I början av sommaren 2014 tog Andelslaget Varuboden-Osla Ab kontakt för att starta planeringen av sitt område då man funnit en samarbetspartner som ville genomföra kvarter 201. Eftersom samarbetspartnerns markanvändningsidé stämde överens med det justerade detaljplaneförslaget, kunde beredningen av detaljplanen för godkännande inledas. Delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp I, som omfattar detaljplanen för Magasinvägen, vann laga kraft år Planprojektets markanvändning stämmer överens med delgeneralplanen, eftersom det i detaljplanen bildas tre tomter vars huvudsakliga användningsändamål är ett kvartersområde för affärsbyggnader, på vilket en stor detaljhandelsenhet får placeras (KM). Den eftersträvade markanvändningen stämmer också överens med utvecklingsbilden för Kommuncentrum och Kyrkslätt. Justeringar som gjorts efter behandlingen av det justerade detaljplaneförslaget Det justerade detaljplaneförslaget har ändrats så att kvartersområdet för affärs- och kontorsbyggnader (K) har ändrats till kvartersområde för affärsbyggnader (KM) där man får placera en stor detaljhandelsenhet. Förändringen är ringa. Utöver det har kvartersområdets tomtfördelning och

16 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige tomternas byggrätt justerats lite. Kvartersområdets byggrätt (totalt v-m2) har sjunkit lite (det justerade planförslaget: v-m2). Av byggrätten är det tillåtet att använda nästan v-m2 för centruminriktad specialhandel, dock så att man inte får placera en livsmedelsaffär på området. Dessutom har kvartersområdets interna arrangemang finslipats. Detaljplanen möjliggör en sammanslagning av tomterna 2 och 3 i KM-kvarteret. ifall det sker är tomtens byggrätt v-m2 (5000+yht750 v-m2). Om byggrätten i kvarter 201 utnyttjas till fullo ska nästan 200 bilplatser genomföras på området (dimensioneringsprincip: 1 bp / 50 v-m2). Kvarter 201 har minskats lite vid Munkkullavägen jämfört med det justerade planförslaget för att möjliggöra genomförande av utrymmet som trafiklederna kräver, så som gatu- och promenadområden och busshållplatser. Magasinvägens längd har förkortats jämfört med det justerade planförslaget och på närrekreationsområdet (VL) har anvisats en plats för en dagvattenbassäng. Under hösten 2014 har uppgjorts preciserade allmänna utredningar om behandling av dagvatten och anläggande av underjordiska ledningar på kvartersområdet samt en verksamhetsplan för vattenförsörjning och fjärrvärme i situationen då en gatuförbindelse under järnvägen genomförs nära planeringsområde och fjärrvärmen bör genomföras på annat sätt än idag. På området för värmekraftverk (EN) har ordnats en körförbindelse via KM-kvartersområdet. Områdets byggrätt (1 200 v-m2) har ökats något från det justerade planförslaget (930 v-m2). Plankartan och - beteckningarna har kompletterats bl.a. för byggsättets del. Genomförande av området Samarbetspartnern till markägaren till kvarter 201 (Andelslaget Varuboden-Osla Ab) är redo att inleda byggandet av den första storenheten då Magasinvägens detaljplan vinner laga kraft. Också kommunen är beredd att bygga Magasinvägen på dess nya plats år De underjordiska ledningarna flyttas på markområdet på markägarens bekostnad och en dagvattenbassäng som tjänar kvarter 201 anläggs i Åparken (VL). De nya affärsbyggnaderna i kvarter 201 kan tas ibruk om de behövliga trafikarrangemangen har genomförts. Den nya gatan magasinvägen ska alltså vara färdig innan man kan öppna affärslokalerna. På bäckens eventuellt översvämningskänsliga område (VL) kan senare genomföras åtgärder som förebygger översvämning. Beredning: kommunarkitekt Tero Luomajärvi, tfn , fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

17 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Handlingar: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplaneritn och illustrationsritn Sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Direktören för samhällstekniska väsendet: Samhällstekniska nämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 1. godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna ska finnas innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige 2. planläggarens bemötanden till de utlåtanden och anmärkningar som gäller Magasinvägens detaljplan av de utlåtanden och anmärkningar som inkommit om den justerade detaljplanen för Stationsområdet, 2 skedet, godkänns. 3. detaljplanen för Magasinvägen (ritning 3186) godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för godkännande i enlighet med MBL 52. Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande under sammanträdet och presenterade förslaget för detaljplanen till nämnden. Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget. Kommunstyrelsen för fortsatta åtgärder besvärsförbud eftersom ärendet är beredning Kommunstyrelsen Magasinvägens detaljplan har ändrats efter samhällstekniska nämndens behandling för godkännande Samhällstekniska nämnden godkände Magasinvägens detaljplan vid sitt sammanträde ( 79). Efter nämndens beslut om godkännande i början av år 2015 meddelade Varuboden-Oslas samarbetspartner att den gemensamt överenskomna parkeringsdimensioneringen i kvarter 201 ska

18 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige ändras och dessutom ville man ha ett nytt parkeringsområde som tjänar affärsbyggnadernas kunder. Ändringarna i planen behandlades vid möten som ordnades och Ändringarna krävde att dagvattenutredningen för Magasinvägens detaljplan (Sito Oy) uppdateras och handlingen i fråga har uppdaterats. Den av nämnden godkända detaljplanen har justerats så att bilplatsdimensioneringen i kvarter 201 har ändrats från 1 / 50 v-m2 till 1 bp. / 40 v-m2. Dessutom har ett allmänt parkeringsområde (LP) anvisats i närrekreationsområdet (VL). Till följd av dessa ändringar i markanvändningen har även gatuområdet justerats lite. Kvarter 201 består av två tomter (tidigare tre tomter). Markanvändningsändringarna har medfört främst tekniska ändringar i plankartan vid ordnandet av kvarterets interna funktioner och i fråga om dagvattenbassängerna i närrekreationsområdet. Kvarterets byggrätt har inte ändrats. Illustrationerna har likaså uppdaterats enligt ändringarna, liksom planbeskrivningen. De ändringar som gjorts i handlingarna är till sin karaktär ringa och ger inte anledning till att lägga fram planändringen på nytt. Handlingarna, som ändrats på ovannämnda sätt, ges nya nummer, plankarta 3195 och illustration Om detaljplanen bestäms i MBL 52. Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) - Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommundirektören: Kommunstyrelsen beslutar 1 konstatera att innan detaljplanen godkänns i kommunfullmäktige ska godkända och undertecknade markanvändningsavtal eller andra motsvarande avtal mellan kommunen och de privata markägarna finnas 2 godkänna planläggarens bemötanden enligt bilagan till de utlåtanden och anmärkningar som getts då detaljplanen för Stationsområdet, andra skedet, var framlagd och som gäller detaljplanen för Magasinvägen 3 föreslå kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Kommunarkitekt Tero Luomajärvi närvarade vid sammanträdet under denna

19 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige paragraf för att presentera ärendet och svara på kommunstyrelsens frågor. Kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutade enligt förslaget. Bilaga till protokollet: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Planläggarens bemötanden som godkänts av kommunstyrelsen skickas per e-post för kännedom till dem som gett utlåtande. arna skickas efter att kommunfullmäktige godkänt planen till dem som lämnat utlåtande eller anmärkning. Besvärsförbud Kommunfullmäktige 52 Bilagor till föredragningslistan: - Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Tilläggsmaterial: Kst 7 / , Centrum, detaljplanen för Magasinvägen, sammandrag av utlåtandena om och anmärkningarna på det justerade förslaget till detaljplan Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fullmäktige godkänner detaljplanen för Magasinvägen enligt ritning Behandling Ordförande Ulf Kjerin och ledamöterna Erkki Majanen och Rita Holopainen meddelade att de är medlemmar i fullmäktige för Osuuskauppa Varuboden-Osla Handelslag och avlägsnade sig från sammanträdet för den tid denna paragraf behandlades. Fullmäktiges I vice ordförande Veikko Vanhamäki fungerade som ordförande under behandlingen av denna paragraf.

20 Kyrkslätts kommun Protokoll 5/ Samhällstekniska nämnden Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Kommunarkitekt Tero Luomajärvi var närvarande vid sammanträdet för att besvara kommunfullmäktiges eventuella frågor. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag. Bilaga till protokollet: Fge 2/ , Detaljplanen för Magasinvägen, beskrivning av detaljplanen, innehåller detaljplan (ritn. 3195) och illustration (ritn. 3196) Kommunalbesvär

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 12/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 01.06.2015 kl. 17:00-21:00 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Sinisalo Pekka M

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge)

Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 26.01.2015 Inlösning av gatuområden och betalning av ersättningar, ändring i budgeten 2015 (fge) Kommunstyrelsen 31 Kommunen får gatuområdena som ska byggas i sin ägo genom en inlösningsförrättning

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan.

Kartan om ändringsområden är som bilaga till föredragningslistan. Kommunfullmäktige 18 27.04.2015 ÄNDRING AV BROBY DETALJPLAN / STRANDTOMTER Kfullm 27.04.2015 18 Kommunstyrelsen 26 augusti 2013 215 I Pyttis liksom i alla andra havskustkommuner finns betydande efterfrågan

Läs mer

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt.

Kommunens förvaltning har skötts enligt lag och fullmäktiges beslut. Kommunens och koncernens interna kontroll har ordnats på behörigt sätt. REVISIONSBERÄTTELSE 2008 Till Karleby stadsfullmäktige Vi har granskat Kelviå kommuns förvaltning, bokföring och bokslut för räkenskapsperioden 1.1-31.12.2008. Bokslutet omfattar kommunens balansräkning,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008 27 24-25.6.2008 Sammanträdestid: kl. 19.00 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242

Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013. Upplåningsplan år 2013. Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Kommunstyrelsen 242 29.04.2013 Kommunstyrelsen 457 28.10.2013 Upplåningsplan år 2013 Kommunstyrelsen 29.04.2013 242 Det sammanlagda finansieringsbehovet för den egentliga verksamheten, investeringarna

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare -2, KST 2011-03-31 18:00 Tid 31.03.2011 kl. 18.00 20.32 Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 14.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 3) närvarande eller representerade.

Läs mer

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a.

I dispositionsplanen för år 2015 ingår bl.a. Vård- och omsorgsnämnden 11 29.01.2015 Vård- och omsorgsväsendets dispositionsplan för år 2015 Vård- och omsorgsnämnden 11 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 128 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9

Ungdomsnämnden 9 28.01.2015. Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015. Ungdomsnämnden 9 Ungdomsnämnden 9 28.01.2015 Ungdomstjänsternas dispositionsplan för år 2015 Ungdomsnämnden 9 Kommunfullmäktige godkände 29.11.2014 budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2016-2017. Enligt 65 i

Läs mer

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012

Fullmäktige 100 08.12.2014. Justering av avskrivningsplanen 310//2012 Fullmäktige 100 08.12.2014 Justering av avskrivningsplanen 310//2012 KST 271 Kommunstyrelsen 25.11.2014 Beredare: ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo, kommunkamrer Sture Lindqvist, controller

Läs mer

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet

DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013. Mål för delgeneralplanearbetet DELGENERALPLAN FÖR KUNGSPORTEN OCH ESTBACKA KORT BESKRIVNING AV UTKASTET TILL DELGENERALPLAN 29.10.2013 Mål för delgeneralplanearbetet Delgeneralplanen för Kungsporten och Estbacka utarbetas i huvudsak

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion:

Ordföranden meddelade att undertecknade fullmäktigeledamöter före sammanträdet uttryckt önskemål om att få inlämna en så lydande motion: Stadsfullmäktige 21 08.02.2012 Arbetarskyddskommissionen 16 31.05.2012 Personalsektionen 33 14.06.2012 Stadsstyrelsen 192 13.08.2012 Stadsfullmäktige 86 12.09.2012 Personalsektionen 15 18.04.2013 Stadsstyrelsen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 43. Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 Fullmäktige 23.04.2012 Sida 1 / 1 [Förhandsbesked] 1525/02.02.02/2012 Stadsstyrelsen 78 26.3.2012 43 Ändring av 2012 års budget Beredning och upplysning:: Heikkinen Pekka, tfn 09 816 22354 Jyrkkä Maria,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Esbo stad Beslut 1 / 5

Esbo stad Beslut 1 / 5 Esbo stad Beslut / 5 79/0.0.0/0 Stadsstyrelsen 7..0 Fullmäktige 0..0 Tillfällig ändring av Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:s bolagsordning och delägaravtal jämte åtgärder samt stadens borgen för bolagets

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 116. Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 1 3707/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 248 15.9.2014 116 Beviljande av stadens proprieborgen för lån som upptas av Länsimetro Oy eller av ett bolag som grundas samt för de

Läs mer

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder.

Till protokolljusterare valdes Merja Piipponen och Christel Lax. Antecknas för kännedom, inga åtgärder. VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 19.1.2012 klo 16.30 Sivu 1 Sammanträdet inleddes med ett besök i de planerade diakonilokalerna i Hallipatruuna Oy:s byggnad på Magasinsgatan 12. Fastighetschef Mikko Päällysaho

Läs mer

Kommunkoncernen Nykarleby stad

Kommunkoncernen Nykarleby stad Kommunkoncernen Nykarleby stad KONCERNDIREKTIV Ett samfund där kommunen har bestämmande inflytande är kommunens dottersamfund. Kommunen jämte dottersamfunden bildar en kommunkoncern. Även en stiftelse

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55

PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016. Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 2/13 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, STYRHYTTEN 30.10.2013 kl. 16:00 20.55 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) 16:10 20:55

Läs mer

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 14. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 4947/02.05.05/2014 Stadsstyrelsen 349 15.12.2014 14 Beviljande av anslag för köp av aktierna i Tapiolan Keilahalli Oy och Tapiolan Urheilutalo Oy Beredning och upplysningar:

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska.

1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. STADGAR för stiftelsen HELSINGFORS SVENSKA BOSTADSSTIFTELSE 1 Stiftelsens namn är Helsingfors Svenska Bostadsstiftelse. Stiftelsens hemort är Helsingfors och språk svenska. 2 Stiftelsens ändamål är att

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND

STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND KYRKSLÄTTS KOMMUN 303/103/2008 STADGA FÖR STATSRÅDET C.F. OCH MARIA VON WAHLBERGS FOND Innehållsförteckning 1 Fondens syftemål...2 2 Fondens kapital...2 3 Fondens avkastning (Ändr. Fge 31.1.2008 7)...2

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1

Esbo stad Protokoll 7. Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 Fullmäktige 27.01.2014 Sida 1 / 1 606/10.02.03/2011 Stadsplaneringsnämnden 12 23.1.2013 Stadsplaneringsnämnden 132 4.9.2013 Stadsplaneringsnämnden 137 11.9.2013 Stadsstyrelsen 374 16.12.2013 7 Godkännande

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15

VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015. Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 VASA SVENSKA FÖRSAMLING PROTOKOLL 3/2015 Församlingsrådets sammanträde onsdag 11.3.2015 kl. 18 21.15 Detta protokoll innehåller följande paragrafer: 47 Sammanträdets öppnande och andakt... 1 48 Sammanträdets

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET

BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET Stadsstyrelsen 257 15.09.2014 Stadsstyrelsen 312 27.10.2014 Stadsstyrelsen 374 22.12.2014 Stadsstyrelsen 25 02.02.2015 BORGÅ STADS LINJER FÖR FRAMTIDEN FÖR YRKESUTBILDNINGEN PÅ ANDRA STADIET STST 15.09.2014

Läs mer

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån

Esbo stad Protokoll 12. Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1. 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Fullmäktige 26.01.2015 Sida 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Stadsstyrelsen 348 15.12.2014 12 Beviljande av stadens proprieborgen för Kiinteistö Oy Jousenpuiston Pysäköintis lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande

Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30. Närvarande medlemmar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande PROTOKOLL 120213 FÖRSAMLINGSRÅDET 13.2.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.45-20.30 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON,

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 18 juni 2002 Nr 482 485 INNEHÅLL Nr Sidan 482 Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden... 3095 483

Läs mer

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29

Underskrifter Ordförande 30-31 Ordförande 22-29 Föredragningslista: Styrelsemöte 2/2015 Plats: Hotell Kungsvägen, Esbo Tid: 22 maj 2015, kl. 16:00 17:45 Beslutande: Blomqvist Thomas ordförande 30- Lindgrén Jan viceordförande Dannbäck Erik MNBF Dahl

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Kommunrevisorernas reglemente

Kommunrevisorernas reglemente Kommunrevisorernas reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2006-10-25, 106 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Kommunrevisorernas

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 4/2012 Styrelsen nr 4/2012 Kallelse till sammanträde den 16 mars kl. 12.00. Vi inleder med besök på geriatriska kliniken kl. 10.30 och äter sedan en snabb lunch innan mötet. Paragraf Ärende 30. Sammankallande

Läs mer