Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/2008"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3/ Sammanträdestid: kl Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf Jörgen Palmqvist, 2. viceordf. Tiina Aho-Gustafsson Leif Berglund Margaretha Fransén Isa Jansson Tore Johansson Bengt Leppäkorpi Leif Lindström Dan Mattsson Karl-Erik Sjöberg Brita Söderlund Tiina Lehtonen Sebastian Jakobsson Bertel Holmén Tarja Santavuori-Sirkiä Leo Ojala Magnus Jansson Patrik Nygrén, kommundirektör Otto Ilmonen, kommunsekreterare Underskrifter: Merja Fredriksson Ordförande Otto Ilmonen Protokollförare Justering, Korpo den / 2008 Leif Lindström Terhi Ahosola Tiina Aho-Gustafsson protokolljusterare protokolljusterare protokolljusterare Protokollet officiellt framlagt : Kommunkansliet i Korpo, den Intygar, tjänsteställning: Patrik Nygrén, Kommundirektör

2 ÄRENDEN 24 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH FÖRHET VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT ÅR UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN ÅR FÖRSÄLJNING AV AKTIER I FASTIGHETS AB ÖIJAR FÖRSÄLJNING AV SERVICEBYGGNAD SAMT ARRENDERING AV OUTBRUTET OMRÅDE FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER, RUMARSTRAND OMBILDANDE AV TJÄNST BUDGETÄNDRING INVESTERINGSBUDGETEN ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM ÖVRIGA ÄRENDEN AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING... 42

3 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH FÖRHET Konstatera att sammanträdet är lagligt sammankallat och beslutfört med hänsyn till antalet närvarande ledamöter. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning skall kallelse sändas minst fem dagar före sammanträdet till varje fullmäktigeledamot separat och till de personer som har såväl närvaro som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behandlas. Tidpunkten och platsen för ett fullmäktigesammanträde kungörs före sammanträdet i de massmedier där fullmäktige har beslutat att kungöra sina sammanträden. Kommunfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av fullmäktige är tillstädes (KomL 1995/ mom. 1). S : Konstaterades att sammanträdet var lagligen sammankallat och beslutfört med hänsyn till antalet närvarande ledamöter VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Till protokolljusterare utsågs Leif Lindström, Terhi Ahosola ( 24-32) och Tiina Aho-Gustafsson ( 33-36).

4 GODKÄNNA FÖREDRAGNINGSLISTAN DISKUSSION Kommunstyrelsen föreslår, att kommunfullmäktige behandlar som brådskande ärende under 35 ÖVRIGA ÄRENDEN FÖRSÄLJNING AV NORRSKATA SKOLA. Ärendet har beretts av kommunstyrelsen vid mötet den Isa Jansson motsätter sig att frågan tas till behandling vid dagens möte. Kommunfullmäktige röstar om frågan, för behandling i kommunfullmäktige den ja, för att frågan inte tas till behandling nej. Omröstning med handuppräckning. I omröstningen gavs 10 (tio) ja-röster (Merja Fredriksson, Leif Berglund, Terhi Ahosola, Margaretha Fransén, Tiina Aho-Gustafsson, Tore Johansson, Brita Söderlund, Leif Lindström, Karl-Erik Sjöberg och Bengt Leppäkorpi) och 1 (en) nejröst (Isa Jansson). Kommunfullmäktiges beslut är att frågan behandlas vid detta möte. Föredragningslistan godkänns med tillägg av ärende FÖRSÄLJNING AV NORRSKATA SKOLA under 35 samt med ändringen att paragraferna 32 och 33 byter plats.

5 31 REVISIONSNÄMNDEN 27 s. 1/ VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT ÅR 2007 Bilaga Kst 64 / 2008: I verksamhetsberättelsen skall styrelsen redogöra för hur de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige ställt upp har nåtts samt för väsentliga frågor som gäller kommunens förvaltning, ekonomi och koncernbokslut och som inte redovisats i resultaträkningen eller balansräkningen. I bokslutet skall ingå resultaträkning, balansräkning samt bilagor till dessa samt en översikt över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Bokslutet skal undertecknas av styrelseledamöterna och kommundirektören. Bokslutet skall överlämnas till fullmäktige före utgången av juni månad. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att fondkapitalet från övrigt eget kapital överförs till över/underskott från tidigare räkenskapsperidoder. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att underskottet från driften ,39 överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott. Kommunstyrelsen godkänner och undertecknar bokslut och verksamhetsberättelse för år 2007 och lämnar dessa till revisor för granskning. Kommunstyrelsen lämnar bokslut och verksamhetsberättelse för vidare behandling i fullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige REVISIONSNÄMNDEN 3/ REVISIONSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2007 Enligt Kommunallagen 75 avger revisor till fullmäktige revisionsberättelse där man redogör för revisionens resultat. I berättelsen framförs om bokslutet kan godkännas och om de redovisningsskyldiga kan beviljas ansvarsfrihet. Över i revisionsberättelsen gjorda anmärkningar inbegär revisionsnämnden utredning av de redovisningsskyldiga och av styrelsen. Fullmäktige beslutar om de åtgärder som anmärkningen ger anledning till.

6 32 REVISIONSNÄMNDEN 27 s. 2/ FÖRSLAG: Revisionsnämnden antecknar revisorns rapportering för kännedom. Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen kommunfullmäktige för kännedom och tar ställning till om: a) bokslutet för år 2007 kan godkännas och om b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft kommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden : Revisionsnämnden antecknar revisorns rapportering för kännedom. Revisionsnämnden förelägger revisionsberättelsen kommunfullmäktige för kännedom och föreslår att: a) bokslutet för år 2007 kan godkännas och att b) ansvarsfrihet kan beviljas medlemmarna i förtroendeorganen och uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft kommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden S : Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att fondkapitalet från övrigt eget kapital överförs till över/underskott från tidigare räkenskapsperioder, att underskottet från driften ,39 överförs till kontot räkenskapsperiodens över-/underskott, att bokslutet för år 2007 godkänns och att ansvarsfrihet beviljas medlemmarna i förtroendeorganen samt uppgiftsområdenas ledande tjänsteinnehavare vilka handhaft kommunens förvaltning och ekonomi för räkenskapsperioden

7 33 REVISIONSNÄMNDEN UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN ÅR 2008 Bilaga REVISIONSNÄMNDEN 3/ UTVÄRDERINGSBERÄTTELSEN FÖR ÅR 2007 Enligt Kommunallagen 71 skall revisionsnämnden bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. FÖRSLAG: Utvärderingsberättelsen utformas, undertecknas och överlämnas till kommunfullmäktige för behandling. : Utvärderingsberättelsen utformades, undertecknades och överlämnas till kommunfullmäktige för behandling. Revisionsnämnden föreslår för fullmäktige att den inbegär genmälen med anledning av utvärderingsberättelsen av styrelsen och ansvarsområdena till den : Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige S Kommunfullmäktige beslöt enhälligt att teckna utvärderingsberättelsen för år 2007 för kännedom. Kommunfullmäktige inbegär genmälen av styrelsen och ansvarsområdena med anledning av utvärderingsberättelsen. Dessa skall tillställas revisionsnämnden senast den

8 FÖRSÄLJNING AV AKTIER I FASTIGHETS AB ÖIJAR Bilaga Kst 71 / 2008: Kommunen är tillsammans med Öijar Utveckling Ab grundare och delägare i bolaget Fastighets Ab Öijar. Kommunen äger härav aktier i bolaget som berättigar till besittning av det s.k. Parhuset-Paritalo på Utö. Kommunen har under gjort diverse reparationer på huset. I aktieägaravtal mellan kommunen Öijar Utveckling Ab förbinder sig Öijar Utveckling att köpa Korpo kommuns aktier inom tre år efter bolagets stiftande, ifall Korpo kommun så önskar för samma summa som Korpo kommun satsat på aktieinnehav och eventuella renoveringar av den byggnad, aktieinnehavet berättigar till, samt en årlig ränta på fyra procent. Inlösensumman enligt denna punkt begränsas dock till högst euro. Öijar Utveckling Ab vill köpa kommunens aktieinnehav i bolaget. Kommunstyrelsen föreslår för fullmäktige att man godkänner en försäljning av aktierna n:ris och B aktie, i Fastighets Ab Öjar, Utö mot en köpeschilling euro. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska justeringar i avtalet. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige S Kommunfullmäktige godkänner enhälligt en försäljning av aktierna n:ris och B aktie, i Fastighets Ab Öjar, Utö mot en köpeschilling euro. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska justeringar i avtalet. Noterades att Karl-Erik Sjöberg anmälde jäv och deltog inte vid behandling av 29.

9 FÖRSÄLJNING AV SERVICEBYGGNAD SAMT ARRENDERING AV OUTBRUTET OMRÅDE Bilaga Kst 82 / 2008: Korpo kommun har genom fullmäktigebeslut beslutat sälja byggnaden servicehuset på fastigheten Tallbacka 1:428, Korpogård by, Korpo kommun. Raseborgs Fastighetscentral har fungerat som fastighetsförmedlare. Inom utsatt tid har två anbud inkommit i enlighet med bilagor. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja servicebyggnaden för ,00 i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören befullmäktigas att uppgöra förslag till arrendeavtal till fullmäktige. Kommunstyrelsen föreslår vidare att i arrendeavtal begränsat område arrenderas till Joakim Ljungman och Magnus Jansson. Ärendet till kommunfullmäktige. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige S Kommunfullmäktige besluter enhälligt sälja servicebyggnaden för ,00 i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören befullmäktigas att uppgöra förslag till arrendeavtal. Kommunfullmäktige beslutar vidare att i arrendeavtal begränsat område arrenderas till Joakim Ljungman och Magnus Jansson. Kommundirektören befullmäktigas att göra tekniska justeringar i köpeavtalet.

10 36 31 s. 1/ FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER, RUMARSTRAND Bilaga KST 55/2008 Kommunen har i budget för år 2008 intagit försäljning av Rumarstrand fastigheter. En uppskattning av värdet på fastigheterna har gjorts av Raseborgs Fastighetscentral. Ari Hakala, Newcomer Oy har den inkomit med ett anbud, , för köp av fastigheterna. Därutöver har tre förfrågningar gällande en eventuell försäljning inkommit till kommunen. Newcomer Ab äger den gamla skolbyggnaden på tomten. Newcomer Ab arrenderar genom arrendeavtal uppgjort år 2005 av marken av kommunen. Arrendeavtalet är uppgjort på 40 år. Newcomer Ab har även inkommit med plan för utvecklandet av verksamheten på området. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheterna för under villkor intagna i förslag till köpeavtal. Ärendet till kommunfullmäktige. Ärendet remitterades enhälligt KST 70/2008: Ärendet remitteras. Ärendet remitterades enhälligt KST 83/2008: Newcomer Oy har den inkommit med ett anbud, , för köp av fastigheterna.

11 37 31 s. 1/ Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluter sälja fastigheterna åt Newcomer Ab för i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören kan göra smärre tekniska förändringar i avtalet. Ärendet till kommunfullmäktige. S Tina Aho-Gustafsson föreslår att man inte säljer fastigheterna till Newcomer Ab. Förslaget understöddes av Brita Söderlund. Omröstning genom handuppräckning, kommundirektörens förslag ja, Tiina Aho- Gustafssons förslag nej. I omröstningen gavs tre ja-röster (Leif Berglund (ordf.), Leif Lindström och Dan Mattsson) samt tre nej-röster (Tiina Aho-Gustafsson, Brita Söderlund och Margaretha Fransén). Kommunstyrelsens beslut enligt kommundirektörens förslag. Ärendet till kommunfullmäktige DISKUSSION Tiina Aho-Gustafsson föreslår att kommunen inte säljer fastigheterna till Newcomer Ab. Förslaget understöddes av Brita Söderlund och Isa Jansson. Omröstning genom handuppräckning: kommunstyrelsens förslag ja, Tiina Aho- Gustafssons förslag nej. I omröstningen gavs 8 ja-röster (Merja Fredriksson, Leif Berglund, Terhi Ahosola, Margaretha Fransén, Tore Johansson, Leif Lindström, Karl-Erik Sjöberg och Bengt Leppäkorpi) och 3 nej-röster (Tiina Aho-Gustafsson, Isa Jansson och Brita Söderlund). Kommunstyrelsens förslag vann omröstningen. S Kommunfullmäktige beslutade sälja fastigheterna åt Newcomer Ab för i enlighet med bifogat köpeavtal. Kommundirektören befullmäktigades att göra smärre tekniska förändringar i avtalet. Tiina Aho-Gustafsson och Brita Söderlund anmälde avvikande åsikt.

12 38 SVENSKA SKOLNÄMNDEN 32 s. 1/ OMBILDANDE AV TJÄNST Bilaga SSN 34 /2008 Vid Skärgårdshavets grundskola har sedan funnits en lektorstjänst i engelska. Till följd av dels den nya ( ) timfördelningen och dels omständigheterna som beskrivs nedan har timantalet minskat radikalt så att det inte längre är möjligt att ha ett lektorat i engelska vid Skärgårdshavet grundskola. I praktiken har till lektoratet även fogats undervisningen i valbara främmande språk (tyska och franska) för att garantera att undervisningsskyldigheten uppfylls. Under de två senaste läsåren har inte en enda elev vid skolan valt varken tyska eller franska som tillvalsämne vilket i sig är beklämmande. Innevarande läsår har undervisningen i engelska omfattat 9 lektioner / vecka. Dessa har med konstgjorda arrangemang utökats med 8 lektioner / vecka i Ulkosaariston peruskoulu. Undervisningen har alltså omfattat 17 timmar / vecka även om undervisningsskyldigheten är 20. Mattssons undervisning i Ulkosaariston peruskoulu är under utredning i Länsstyrelsen. Inför läsåret kan tjänsteinnehavaren, Ulla-Britt Mattsson, erbjudas endast 7 timmar engelskundervisning i åk 7-9. Även om lektionerna på lågstadiet (5) fogades till dessa uppnås endast 12 undervisningstimmar / vecka. Enligt kollektivavtalet bör en tjänsteinnehavare få sin fulla lön även om inte arbetsgivaren kan uppfylla dennas undervisningsskyldighet. Även om elever skulle välja tyska eller franska som tillval skulle det totala timantalet inte stiga till mer än 16 timmar / vecka. Enligt elevprognosen kommer elevantalet att hållas på nuvarande nivå de närmaste åren. Detta stöder det faktum - att någon ändring i timantalet så att undervisningen kunde omfatta 20 eller fler timmar - inte är att vänta inom en överskådlig framtid. Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304 / 11 april 2003) 37 föreligger grund för ombildande av tjänsten i enlighet med 21 i samma lag. Mot denna bakgrund bör lektoratet omedelbart ombildas till en timlärartjänst. Mattsson har hörts i ärendet (15.5), bilaga 2. I Mattssons bemötande, bilaga 3 (Dnr 201) framkommer inget som föranleder revidering av ovanstående beredning. REKTORS FÖRSLAG Svenska skolnämnden uppmanar i enlighet med Korpo kommuns förvaltningsstadga 43 att styrelsen för fullmäktige i brådskande ordning föreslår att lektoratet som handhas av Ulla-Britt Mattsson i engelska vid Skärgårdshavets grundskola ombildas till en timläraruppgift fr.o.m i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304 / 11 april 2003) 21 och 37. I enlighet med beredningen

13 39 SVENSKA SKOLNÄMNDEN 32 s. 2/ KST 104 / 2008 Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige ombildar lektoratet i engelska vid Skärgårdshavets grundskola till en timläraruppgift fr.o.m i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304 / 11 april 2003) 21 och 37. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige. Noterades att Merja Fredriksson, Arja-Liisa Broman och Margaretha Fransén anmälde jäv (partsjäv) och deltog inte i behandlingen av 104. Tiina Aho-Gustafsson valdes till protokolljusterare för konstaterades omedelbart justerad. S Kommunfullmäktige beslutade enhälligt ombilda lektoratet i engelska vid Skärgårdshavets grundskola till en timläraruppgift fr.o.m i enlighet med lagen om kommunala tjänsteinnehavare (304 / 11 april 2003) 21 och 37. Noterades att Merja Fredriksson och Margaretha Fransén anmälde jäv (partsjäv) och deltog inte i behandlingen av 32. Terhi Ahosola fungerade som ordförande och Tiina Aho-Gustafsson valdes till paragrafjusterare. Noterades att Terhi Ahosola avlägsnade sig kl efter behandling av 32.

14 BUDGETÄNDRING INVESTERINGSBUDGETEN 2008 KST 105 / 2008 Planeringen av telecentrets renovering har visat att projektet blir avsevärt dyrare än vad som beräknats tidigare. Skillnaden hänför sig till att den nya kommunens utvecklingscentral placeras i bygganden, och mer omfattande renovering än tidigare planerat måste därför genomföras. Ändringar i investeringsbudgeten samt investeringskalkylen är därför nödvändiga. DISKUSSION Tiina Aho-Gustafsson föreslog remittering. Förslaget vann ej understöd och förföll. Kommunstyrelsen föreslår förändringar i budgeten enligt bilaga. Ärendet till fullmäktige. S Enligt förslag. Ärendet till fullmäktige. 105 konstaterades omedelbart justerad S Kommunfullmäktige godkände enhälligt budgetförändringarna enligt förslag.

15 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM Turistinformationen sköts av Nagu Strandrestauranger/Hjalmars under sommaren 2008 fram till ÖVRIGA ÄRENDEN 35 A - FÖRSÄLJNING AV NORRSKATA SKOLA KST 110/2008 Två anbud har inkommit för Norrskata skola, Antti Aarnio-Wihuri ( ) och Håkan Westergård ( ). Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Norrskata folkskola RNr 2:1 i Houtsala by, Korpo kommun säljs till Antti Aarnio-Wihuri för ,00 med de villkor som säljaren och köparen har överenskommit. Ärendet till kommunfullmäktige. Enligt förslag. Ärendet till kommunfullmäktige. 110 konstaterades omedelbart justerad S Kommunfullmäktige beslutade enhälligt sälja Norrskata skola till Antti Aarnio-Wihuri för ,00.

16 42 36 AVSLUTANDE AV SAMMANTRÄDET OCH BESVÄRSANVISNING Ordförande avslutade sammanträdet kl och hänvisade till anvisning för rättelseyrkan och besvärsanvisning i enlighet med kapitel 11 i kommunallagen.

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008 44 37-44 Sammanträdestid: kl. 18:30 20:30 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.-20.55 Jörgen

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 109 KOMMUNSTYRELSEN

Organ Nr Datum Sida 109 KOMMUNSTYRELSEN Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6/2008 109 KOMMUNSTYRELSEN 100-113 25.6.2008 Sammanträdestid: 15.02 18.58 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund,

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5/2008 54 KOMMUNFULLMÄKTIGE 45-56 Sammanträdestid: kl. 18.10 19.13 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1.viceordf.

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 13 10-23, Sammanträdestid: kl. 19.00 20.54 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Ersättare: Merja Fredriksson, ordf. Terhi Ahosola, 1. viceordf. Jörgen Palmqvist,

Läs mer

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008

Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Korpo kommun 12/2008 Organ 218 KOMMUNSTYRELSEN 178 189 15.12.2008 Sammanträdestid: 16.00 20.50 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif

Läs mer

Korpo kommun. Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7/2008. Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande:

Korpo kommun. Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7/2008. Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7/2008 128 KOMMUNSTYRELSEN 114-125 12.8.2008 Sammanträdestid: 17.45 21.35 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 60 KOMMUNSTYRELSEN

Organ Nr Datum Sida 60 KOMMUNSTYRELSEN Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4/2008 60 KOMMUNSTYRELSEN 59-74 28.04.2008 Sammanträdestid: 17.00 23.05 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund, ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Förslag till behandling av resultatet

Förslag till behandling av resultatet Kommunstyrelsen 123 30.03.2015 Kommunfullmäktige 56 15.06.2015 Godkännande av bokslut 2014 Kommunstyrelsen 30.03.2015 123 Kommunstyrelsen skall enligt kommunallagen upprätta ett bokslut för räkenskapsperioden

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 145

Organ Nr Datum Sida 145 Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8/2008 145 KOMMUNSTYRELSEN 126 139 15.09.2008 Sammanträdestid: 17.00 21.05 Sammanträdesplats: Restaurang Buffalo Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund,

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Jim Eriksson, kommundirektör

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE Ersättare: Mats Perämaa, kommunstyrelsens ordförande Jim Eriksson, kommundirektör KOMMUNFULLMÄKTIGE 25-31 16.06.2005 1 Sammanträdestid: 19.55-20.25 Sammanträdesplats: Matematikklassrummet, Kumlinge skola Beslutande: Ordinarie ledamöter: Jan Strandberg Kurt Englund Mauritz Larsson Markku

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR

KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 5 /2016 Sammanträdestid onsdag 6.7.2016 kl. 19.00-19.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Holmström Harry, ordförande

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018

STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Revisionsnämnden 10/2018 STADEN JAKOBSTAD Protokoll Sida 1 Måndagen den 28.5.2018 kl. 15.00 18.40 Plats Selecta, stadshuset Medlemmar Ordinarie Bjarne Kull, viceordförande, mötesordförande Kaj Nyman, kl. 16.30-18.40, ordförande

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR

KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR KOMMUNSTYRELSEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 7 /2015 Sammanträdestid: Onsdag 1.6.2016 kl. 19.00-20.30 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV Ahlgren-Fagerström Madelene,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin

Sammanträdesdatum Kommungården / styrelserummet. Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella Näse, Elin SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2018 2/1 Sammanträdestid Torsdag kl. 14:00-15:29 Sammanträdesplats Kommungården / styrelserummet Beslutande: Ersättare: Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten Lövsund, Gabriella

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson Nummer2/2018 Sammanträdestid kl. 18.00 20.30 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR x Göran Stenros x Britt Pettersson Viking Danielsson x

Läs mer

Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2018. Sammanträdestid: Onsdagen den 10 januari 2018 kl dagars tid.

Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 1/2018. Sammanträdestid: Onsdagen den 10 januari 2018 kl dagars tid. SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelsenummer 1/2018 Sammanträdestid: Onsdagen den 10 januari 2018 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården i Björby På kommunkansliet

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande

KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars Sammanträdestid. Torsdag 26 mars 2015 kl Kommungården i Föglö. Närvarande Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 26 mars 2015 2 1 Sammanträdestid Torsdag 26 mars 2015 kl. 19.00 19.20. Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Stig Fellman, ordförande Katarina

Läs mer

Korpo kommun. Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9/2008. Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande:

Korpo kommun. Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9/2008. Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Korpo kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9/2008 158 KOMMUNSTYRELSEN 140 150 29.09.2008 Sammanträdestid: 17.00 20.05 Sammanträdesplats: Korpo kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: 20-20 1 Sammanträdestid: Tisdagen 11 april kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den 23 april 2013 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 45 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter:

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019. Kommunkansliet i Vårdö. Ledamöter: UNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2019 Tid Måndagen den 8.4.2019 kl. 18.30-19.50 Plats Närvarande Kommunkansliet i Vårdö Ledamöter: Ersättare: Petter Johansson Ulla-Britt Dahl Annika

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdagen 25 juni 2014 Klockan 19:00-20:15 Geta kommunkansli i Geta skola, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 21 KOMMUNSTYRELSEN 21 39 25.02.2008

Organ Nr Datum Sida 21 KOMMUNSTYRELSEN 21 39 25.02.2008 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2/2008 Korpo kommun 21 KOMMUNSTYRELSEN 21 39 25.02.2008 Sammanträdestid: 17.00 20.59 Sammanträdesplats: Kommunkansli Beslutande: Ordinarie: Personliga ersättare: Leif Berglund, ordförande

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. X Kerstin Ivarsson X Regina Pettersson X Raul Petrell X Nils Eriksson Nummer 1/2017 Sammanträdestid kl. 15.00 16.00 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR X Göran Stenros X Britt Pettersson X Viking Danielsson

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan

Tid Söndag kl Plats Allaktivitetshuset Snäckan 2.3. Nr: 2- sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) * =närvarande Tid Söndag 2.3. kl. 17.15-18.15 Plats Allaktivitetshuset Snäckan ordinarie:

Läs mer

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR

NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR NÄRINGS- TRAFIK- OCH INFLYTTNINGSNÄMNDEN I KÖKAR Sammanträdesprotokoll 1 /2017 Sammanträdestid Tisdag 17.1.2017 kl. 118.30 19.40 Sammanträdesplats Kommungården ORDINARIE BESLUTANDE NÄRV. ERSÄTTARE NÄRV

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016

Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen Inger Björling. Geta den 29 november 2016 PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 29.11.2016 17 Sammanträdestid Sammanträdesplats Tisdagen den 29.11.2016 kl. 18:30-20.55 Kommunkansliet Beslutande Camilla Andersson (ordförande) Kjell

Läs mer

KALLELSESIDA. Utfärdat

KALLELSESIDA. Utfärdat KALLELSESIDA Utfärdat 4.10.2018 8/101 Sammanträdestid Måndag 8 oktober 2018, kl. 15:30 Sammanträdesplats Kommungården, nämndrummet Mötet inleds med diskussion om mat- och städupphandlingen. Konsult Pirjo

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.03.2012 Nr: 3 Paragrafer: 37-42 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 1 februari 2012 kl. 19.00-19.25 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl

LOVISA STAD PROTOKOLL 4/ Schauman Berndt-Gustaf ledamot. Lehto-Tähtinen Auli. ÖVRIGA Kettunen Kirsi ekonomidirektör ( 6) kl LOVISA STAD PROTOKOLL 4/2016 35 Revisionsnämnden TID 05.04.2016 kl. 17:00-21:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Hagfors Kari vice ordförande Schauman

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18:30 Sammanträdesplats Kommunkansli i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A NKN 65 Kallelse och beslutsförhet NKN 66 Val av protokolljusterare,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /10. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 9.12.2010 21/10 Sammanträdestid 9.12.2010 kl. 18.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 22.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 287 Kallelse och beslutförhet KS 288 Val av protokolljusterare,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 30.01.2014 1/14 Sammanträdestid Torsdag 30.01.2014, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Kommungården, sammanträdesrummet x Eriksson,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 17.09.2018 Biblioteksnämnden 17.09.2018 - Sammanträdestid Måndagen den 24 September kl. 18.30-20.00 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 76 Sammanträdets laglighet och beslutförhet SN 77 Val av protokolljusterare

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

Organ Nr Sida Kommunfullmäktige 6/ Sammanträdesti Tisdagen den , kl

Organ Nr Sida Kommunfullmäktige 6/ Sammanträdesti Tisdagen den , kl SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunfullmäktige 6/2019 1 Sammanträdesti Tisdagen den 02.07.2019, kl.18.30 19.15 d Sammanträdeslokal Servicehuset Tallgården Närvarande Ledamöter: Ersättare: Lindholm

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.10.2011 14/11 Sammanträdestid 19.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

KALLELSE Måndagen den kl.16.15

KALLELSE Måndagen den kl.16.15 FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 9.3.2015 Nr 2 Tid Måndagen den 9.3.2015 kl.16.15 Plats Kommungården i Finström Ärenden: Innehåll 11 Mötets laglighet och beslutförhet 3 12 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2017: 28-37 1 Sammanträdestid: Tisdagen den 16 maj 2017 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordförande

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola

BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid. Torsdagen den 11 augusti 2016 kl Föglö grundskola Sammanträdesdatum Nr BILDNINGSNÄMNDEN 11.08.2016 3 28 Sammanträdestid Torsdagen den 11 augusti 2016 kl. 15.15 16.40. Sammanträdesplats Beslutande Föglö grundskola Närvarande Kim Tähtinen, ordförande Leif

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum KOMMITTÉ FÖR VÄNORTS- SAMARBETE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen, kl. 18.00-19.08 Sammanträdesplats Kommungården, bibliotek Beslutande: Ersättare: Saajoranta, Pekka Ranta,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden.

KUNGÖRELSE. Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag kl i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden. KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Kökar sammanträder torsdag 21.1.2016 kl. 19.00 i Kommunkansliet för att behandla nedan nämnda ärenden., Kommunfullmäktige 13. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 14. VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE

Läs mer

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson

Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE. x Kerstin Ivarsson x Regina Pettersson x Raul Petrell x Nils Eriksson Nummer 1/2016 Sammanträdestid kl. 12.30 13.50 Sammanträdesplats Beslutande Sottunga skola, kommunens mötesrum KOMMUNFULLMÄKTIGE ERSÄTTARE MEDLEMMAR x Göran Stenros x Britt Pettersson x Viking Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll GETA KOMMUNFULLMÄKTIGE, SAMMANTRÄDE nr 4/2015 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Onsdag 29 juli 2015 Klockan 19:00-20:00 Geta kommunkansli, Vestergeta Ordinarie ledamot Närv. Suppleant (ej personliga)

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/ (12) Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Protokoll 1/2016 1 (12) Information om sammanträdet Tid Torsdag 26.5.2016 kl. 10.00 17.00 Fredag 27.5.2016 kl. 8.00 12.35 Plats Kommunernas hus, stora föreläsningssalen och konferensrummen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen kl. 18:00 21:45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 106 Kallelse och beslutförhet KS 107 Godkännande och komplettering av

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTT- NING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/19 Sammanträdestid Onsdagen den 12 december 2018, kl. 17:34-17:55 Sammanträdesplats Herberts Hus Beslutande: Ersättare: Sandbacka,

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 07.12.2017 Biblioteksnämnden 07.12.2017. - Sammanträdestid Onsdagen den 13 December kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nummer

Organ Sammanträdesdatum Nummer HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Den gemensamma lantbruksnämnden 2/2018 Onsdagen den 03.10.2018 kl 14.30-15.00 Kommunkansliet

Läs mer

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A

F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Sammanträdestid Tisdagen den 23 juli 2013 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 73 Kallelse och beslutförhet 2. BMN 74 Val av protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 16 oktober 2017 Socialnämnden 24.10.2017 105-110 Sammanträdestid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 18.30 21.30 Sammanträdesplats Kommungården

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 07.06 2011 Sida 1 FÖREDRAGNINGSLISTA 151 Sammankallande och beslutförhet 152 Val av protokolljusterare, tidpunkt för justering och godkännande/komplettering av föredragningslistan 153 Tjänstemannabeslut 154 Situationen

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 15.02.2018 Biblioteksnämnden 15.02.2018 - Sammanträdestid Torsda den 08 Mars kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum NEDERVETIL OMRÅDES- NÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7.9.2017 Nr 1/2017 1/1 Sammanträdestid Torsdagen 7.9.2017, kl. 18.00-19.35 Sammanträdesplats Café 13 Beslutande: Ersättare: Ahlstrand, Monica Cainberg, Päivi

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax Arbetsordning för kommunfullmäktige i Malax 1 Godkänd av kommunfullmäktige den 29 april 1996 Träder i kraft den 6 juni 1996 Ändrad av kommunfullmäktige den 29 januari 2001 Ändrad av kommunfullmäktige den

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN BYGGNADSNÄMNDEN BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Torsdagen den 30 oktober 2008 kl 19.00. Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby OBS dag. F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. BMN 110 Kallelse och

Läs mer

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag kl

Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 17.10.2018 10 132-135 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag 20.20. Brage Wilhelms, ordförande Lil Strandholm-Karlsson, vice ordförande Cecilia

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr SKOLNÄMNDEN 13.06.2011 5/11 Sammanträdestid Måndagen den 13 juni 2011 kl. 16.00-17.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande Kommungården X Danielsson Sven-Anders, ordf. X Gestberg

Läs mer

Kallade beslutande: Löpande ersättare: Raul Jansson Elisabeth Sjövik Seija Vuorio-Carlsson

Kallade beslutande: Löpande ersättare: Raul Jansson Elisabeth Sjövik Seija Vuorio-Carlsson Kallade beslutande: Ordinarie ledamöter: Herbert Lindén ordförande Hanna Bromels, vice ordf. Carl-Ingemar Björklund Tor-Björn Dahlén Silvana Fagerholm-Sjöblom Johan Granlund Berit Hampf Runar Karlsson

Läs mer

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Måndagen den kl. 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden:

KALLELSE FÖRBUNDSSTYRELSEN Tid Måndagen den kl. 13. Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26. Ärenden: FÖRBUNDSSTYRELSEN KALLELSE 27.02.2017 Nr 2 Tid Måndagen den 27.02.2017 kl. 13 Plats Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Ärenden: 12 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 13 PROTOKOLLJUSTERARE 14 GODKÄNNANDE

Läs mer

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare

Tid Fredag 24.10. 2008 kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan. *Christjan Brander, sekreterare Mötesdag - kokouspäivä 24.10. Nr: 9/ sida: 1 Uppgifter om sammanträdet Tid Fredag 24.10. kl.16.00 16.50 Plats Allaktivitetshuset Snäckan Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande)

Läs mer

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden

Samkommunens uppgift är att äga och hyra ut lokaler för yrkeshögskoleverksamhet. Samkommunens tillgångar samt ansvar och åtaganden Kommunstyrelsen 332 25.08.2014 Kommunfullmäktige 79 01.09.2014 Upplösning av samkommunen EVTEK Kommunstyrelsen 25.08.2014 332 Beskrivning EVTEK-kuntayhtymä Samkommunens avtalskommuner samt andelarna av

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 14.02.2019 Biblioteksnämnden 14.02.2019 - Sammanträdestid Måndagen den 25 Februari kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 2/2017 Sammanträdesprotokoll

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 2/2017 Sammanträdesprotokoll 2/2017 Sammanträdesprotokoll 22.3.2017 1 / 6 Sammanträdestid: Onsdagen den 22.3.2017 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 15 Sammanträdets öppnande 2. 16

Läs mer

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl

Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten kl 1 PARGAS STAD PROTOKOLL 6/16 Revisionsnämnden 2013-2016 Tid och plats: Stadshuset, Styrhytten 25.4.2017 kl. 16.00 20.00 Närvarande: Ordinarie: Ted Bergman (ordf.) Tommy Nymalm (vice ordf.) Heli Nyberg

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr.

Organ Sammanträdesdatum KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN /09. von Knorringmuseet, Pålsböle. x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 31.08.2009 5/09 Sammanträdestid Måndagen den 31 augusti 2009 kl 19.00-22.00 Beslutande Föredragande Övriga närvarande

Läs mer

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel

Sammanträdesdatum Mötet hålls via e-post. Björklund, Eva-Lott Kortell, Niklas Näse, Oscar Vigård, Nina-Marie Wikström, Samuel KRONOBY OMRÅDESNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 3/2018 3/24 Sammanträdestid Tisdagen den 26 juni 2018, kl. 14.01 14.52 Sammanträdesplats Mötet hålls via e-post Beslutande: Ersättare: Björklund, Eva-Lott

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN BIBLIOTEKS/KULTURNÄMNDEN 27.3.2014 1 KALLELSESIDA utfärdad den 20.3.2014 Sammanträdestid: Torsdag 27.3.2014 kl. 19:00 Sammanträdesplats: Huvudbiblioteket 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET 2 PROTOKOLLJUSTERARE 3 GODKÄNNANDE, ÄNDRING

Läs mer

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl

Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag kl Sammanträdesdatum Nr Paragrafer 8.4.2019 2 10-17 Plats och tid Beslutande Lumparlands bibliotek, Lumparland Måndag 8.4.2019 kl. 19.00 20.00. Cecilia Aaltonen-Lindblom, ordförande Jessica Sjölander, vice

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH KULTURNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Måndagen den 3 oktober 2016 kl 18.30 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Överby F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A 1. 35 Kallelse och beslutsförhet 2. 36 Val av protokolljusterare

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 17.05.2018 Biblioteksnämnden 17.05.2018 - Sammanträdestid Onsdagen den 30 Maj kl. 18.30-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015

Kommunkansliet i Kimito den 4 december 2015 11/2015 KALLELSE 1 Sammanträdestid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 16.00 Sammanträdesplats Kommunkansliet i Kimito Beslutande Övriga Ärenden Underskrift Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 09 2015 P R O T O K O L L 23.11.2015 Styrelsen 23.11.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2015 Tid: 23.11.2015 kl. 15:00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer