Slutrapport för Marklyftet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Marklyftet"

Transkript

1 Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund till Marklyftet... 5 Marklyftets syfte... 5 Marklyftets målsättningar... 5 Marklyftets verksamhetsbeskrivning... 6 Företagsgruppens arbete... 7 Individgruppens arbete... 7 Samhällsgruppens arbete... 8 Avslutningsfesten för Marklyftet... 9 Marklyftets resultat Marklyftets budget Marklyftets användning av de finansiella medlen Slutsatser och rekommendationer Bilaga A

3 Förord Det har varit en intressant och lärorik period med projektet Marklyftet. Min förhoppning är att de erfarenheter som FKiM samlat under projekttiden skall inspirera till fortsatt opinionsbildning till förmån för kvinnligt företagande, fortsatt gränsöverskridande nätverksbyggande och ökat affärsutbyte även utanför den egna föreningen. Jag vill tacka alla medlemmar som bidragit så generöst med sin kompetens och tid, det är ni som har som gjort projektet så lyckat. Ett speciellt tack till Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad som har gjort det möjligt att förverkliga vår idé. Tostared den 18 augusti 2008 Barbara Brass Styrelsemedlem i FKiM 3

4 Sammanfattning Marklyftet har varit ett projekt som initierats och utförts av Företagsamma Kvinnor i Mark och som har finansierats av stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad. FKiM har under flera år varit ett nätverk för kvinnliga företagare. Under 2006 ökade ambitionsnivån och FKiM blev en förening med syftet att verka för medlemmarnas intressen genom kompetenshöjande verksamhet och att arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor. Syftet med projektet Marklyftet var att genom olika profilgrupper ge FKiM s medlemmar ökad kunskap inom olika temaområden. Målet med Marklyftet var att bidra till ett mer jämställt näringsliv i Mark, att kartlägga viktiga intresseområden för FKiM, att ta fram strategier inom olika områden kring hur FKiM kan bidra till att utveckla såväl Marks näringsliv som sin egen förening och att öka medlemmarnas kontaktnät samt att hitta nya företagsidéer. Tre grupper utkristalliserades på uppstarts-träffen; företagsgruppen, individgruppen och samhällsgruppen. Företagsgruppen har arbetat med olika teman kring ekonomi och marknadsföring både med tanke på det egna företaget och med föreningen. Individgruppen har arbetat med frågeställningar kring hur ägarledda företag får samma möjlighet att utveckla sina friskvårdsaktiviteter som anställda i t.ex. stat och kommun. Samhällsgruppen har haft flera möten med representanter för både Marks kommun och näringslivet för att kunna utveckla ett närmare, varaktigt samarbete. Hela projektet avslutades med redovisningar av gruppernas arbete och en fest. Projektet har hållit sig till uppgjord budget. Medlemmarna i FKiM har varit mycket aktiva i sitt arbete och över hälften har varit delaktiga i något seminarie/aktivitet eller profilgrupp. Företagsamma Kvinnor i Mark har blivit en förening som syns och skapar opinion i kommun och näringsliv. Förhoppningen är att det fortsatta arbetet med att ta fram en ny logotyp, en förfinad affärsidé, en mer lättförståelig vision och en och konkret verksamhetsinriktning leder till ett ökat medlemsantal och att FKiM blir en förening att räkna med i kommunens näringslivsaktiviteter. 4

5 Bakgrund till Marklyftet Företagsamma Kvinnor i Mark har under flera år varit ett nätverk för kvinnliga företagare. Under 2006 ökade ambitionsnivån och FKiM blev en förening. Syftet med föreningen är att verka för medlemmarnas intressen genom kompetenshöjande verksamhet och att arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor. FKiM upplever att näringslivet styrs främst av män och kvinnors företagande inte synliggörs i samma utsträckning. Det kan vara en av anledningarna till att det är svårt att påverka bland annat kommunens verksamhet. En annan anledning kan vara att många medlemmar i FKiM behöver mer kunskap kring politiska processer och hur man agerar för att få gehör för sina åsikter och idéer. FKiM upplever ett positivt intresse från Marks kommun till att föreningen ökar sitt engagemang och förhoppningen finns att utveckla ett närmare samarbete. Marks kommun har nyligen avslutat en första etapp i att förstärka Marks kommuns profil och en profilplattform har presenterats. FKiM blev inte inbjuden att delta i det arbetet men vill gärna kunna delta fortsättningsvis. Många av medlemmarna i FkiM driver mindre företag och man sätter stort värde på att kunna ta del av andra företagerskors erfarenheter. Det finns många olika verksamheter representerade i föreningen och ett bransch-överskridande erfarenhetsutbyte behövs för att generera nya och innovativa affärer. Nätverket är också viktigt som bollplank medlemmarna emellan. Förutom att starta profilgrupper för att kunna påverka näringslivet vill FkiM också använda profilgrupper till att öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden. Det i sin tur kan bli nya affärsidéer. Marklyftets syfte Genom att vara verksam med olika profilgrupper inom skilda temaområden kommer FkiM att arbeta fram dels viktiga påverkansområden utifrån Marks profilplattform och dess kärnvärden men också att öka medlemmarnas kunskaper samt att hitta nya affärsidéer. De olika grupperna kommer att ha tät kontakt för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och åsikter. Marklyftets målsättningar Målet är att arbeta fram olika påverkansområden utifrån Marks profilplattform men även att öka medlemmarnas samlade kunskaper som i förlängningen kan utvecklas till nya affärsidéer. Att öka kunskapen hos FKiM s medlemmar kring hur man driver processer. Att bidra till ett mer jämställt näringsliv i Mark 5

6 Att kartlägga viktiga intresseområden för FKiM Ta fram strategier inom olika områden kring hur FKiM kan bidra till att utveckla såväl Marks näringsliv som sin egen förening Öka medlemmarnas kontaktnät och hitta nya företagsidéer Marklyftets verksamhetsbeskrivning Startskottet för projektet gick den 6 september Då arrangerades en kick-off på Grindsmossen i Tostared. Alla medlemmar i FkiM var inbjudna att delta. Margareta Löfgren, kommunalråd, och Kerstin Guth, informationssekreterare, var speciellt inbjudna gäster. Under förmiddagen berättade de om kommunens profilplattform och hur beslutsvägarna går till i Marks kommun. De närvarande medlemmarna fick även information om Marklyftet, dess syften och mål. Efter lunch startade team-aktiviteterna för att svetsa samman medlemmarna och för att ge dem en chans att bilda olika profilgrupper som utgör basen i projektet Marklyftet. FKiM har många kreativa medlemmar och diskussionen var mycket givande. Mark kommuns profilplattform nämner flera olika kärnvärden. En av dem är drivkraft, en annan är harmoni. Det är kärnvärden som passar mycket bra på föreningen FkiM och dess medlemmar. Så småningom utkristalliserades tre grupper: Företagsgruppen Gruppen ökar sin kunskap om att skapa och framställa nya idéer. Vilka trender finns nu, runt omkring oss? Hur ser framtidsscenariot ut? Hur utvecklar jag mitt företag/förening, individuellt med affärspartners? Individgruppen Gruppen ökar sin kunskap om hälsans inverkan på individen och företaget. Hur får ägarledda företag möjlighet att utveckla sin hälsa på samma sätt som anställda i t.ex. stat och kommun? Vilka individuella förutsättningar har jag? Hur påverkar mina sociala förhållanden min hälsa och ekonomi? Hur nyttjar vi våra kompetenser i nätverket till genensamma aktiviteter för att stärka nätverket? Samhällsgruppen Gruppen ökar och fördjupar sin kunskap om hur politiska processer går till. Vilka beslut fattar kommunen och hur? Hur påverkar det min situation med företagandet? Vad kan FkiM göra för att få större gensvar och uppmärksamhet av politikerna/olika grupperingar inom näringslivet i Marks kommun? Hur utvecklar FkiM ett närmare samarbete med dessa? 6

7 Företagsgruppens arbete Gruppen har haft sju träffar. Redan första träffen bestämdes att man skulle försöka träffas en gång i månaden. Varje möte har haft ett tema och mellan träffarna har medlemmarna fått en hemläxa. Det innebar att varje person fick utgå från sitt egna företag och jobba med speciella uppgifter. Vid nästa träff har man diskuterat och lyssnat på varandras tankar, idéer och erfarenheter. Medlemmarna i företagsgruppen tyckte att det var ett mycket bra sätt att arbeta. Man fick struktur och perspektiv på sig själv och företaget. Det var bra att olika branscher var representerade i gruppen enligt deras åsikt. Man använde varandra som bollplank och idéerna och funderingarna fick ett bredare perspektiv genom det. De olika teman som man hade var: Att ta betalt. Företagsgruppen utgick delvis från Nutek s material; Konsten att ta betalt. (http://nutek.se/sb/d/667/url/http%3a%40%40eros.nutek.se%3a8080%40webshop%40viewa rticle.action%3fid%3d2132) Rätt kunder och rätt produkter. Hur hittar vi det? Gruppens egna material användes vid arbetet. Hur kommunicerar vi våra företag? Pierre Chamat från företaget Why Budda var kursledare och alla medlemmar i FkiM blev inbjudna att delta vid det inledande seminariet. Sedan jobbade företagsgruppens medlemmar vidare på egen hand med P. Chamat s material. Utbildning försäljning Lennart Eriksson och Arne Larsson från Lessco AB höll ett föredrag som alla i FKiM blev inbjudna till. Storytelling Det nygamla sättet att marknadsföra sitt företag. Deltagarna testade att levandegöra berättelser om sitt företag i den egna gruppen. Individgruppens arbete Gruppen har haft tre protokollförda träffar. Mycket av kommunikationen gruppmedlemmarna emellan har skett via e-post och telefon när man haft tid och lust. Mötena har varit mycket informella och skett då man tyckt att det varit dags att träffas. Då har deltagarna i individgruppen utbytt information och idéer till gemensamma sammankomster med alla medlemmar i FkiM. Individgruppen kom fram till att det finns stor kompetens inom det egna nätverket och vi bör nyttja det för att främja kontaktytor och nya samarbetsformer/affärsidéer. Gruppens medlemmar har haft det lite svårt att hitta gemensamma tider att träffas på. Vissa deltagare har drabbats av händelser som inte gått att påverka, på det personliga planet, och det 7

8 har naturligtvis gått ut över både företaget och arbetet i gruppen. Men det har också medfört att gruppen svetsats samman och man har haft god stöttning och uppbackning av varandra. Det visar hur viktigt det är med nära relationer i ett stort nätverk, tycker gruppen. Många diskussioner har förts om hur man får individen att fungera. Ju mer man känner varandra desto lättare är det att lyfta telefonen och bara ringa och prata, är en gemensam erfarenhet gruppen fått av sitt arbete tillsammans. En annan erfarenhet är att det blir lättare att sköta friskvårdsbiten om man har draghjälp av andra i liknande livssituation, såsom egenföretagerskor ofta har. Gemensamma aktiviteter som arrangerats för alla medlemmar i FkiM har varit: Rikt Liv Temadag på Igors i Örby. Yoga, meditation, gemensam matlagning och mindfulness/medveten närvaro stod på programmet. En kväll med Malin Spa-bad, massagekurs, mat vid poolen och presentation av Malins verktygslåda (som är olika knep att hantera vardagen) presenterades. Pysselkväll hos Tovbiten. Prova på kväll i ullens tecken. Deltagarna får testa tovning under trevliga former. (Detta har ännu inte hänt men man planerar att genomföra kvällen i Marklyftets regi.) Gruppen hoppas på en fortsättning av gemensamma friskvårdsinsatser för medlemmarna i FKiM. De anser att alla mår bättre av motion/rekreation och att det finns ett uppdämt behov inom föreningen av friskvårdsaktiviteter. Samhällsgruppens arbete Gruppen träffades intensivt i det första skedet av projektet. Vid första mötet ville man ta reda på intressanta områden att arbeta vidare med. Vad behöver vi som småföretagare? Det resulterade i en omfattande tankekarta. Vid de följande träffarna skapade samhällsgruppen ett dokument, Insatser som stimulerar småföretagande och entreprenörskap (Bilaga A), med tankekartan som grund. Dokumentet skickades till Sjuhärads kommunalförbund, Marks kommun och Minab inför skapandet av det nya Tillväxtavtalet. Tillväxtprogrammet är regionens viktigaste styrdokument. På mötet med representanter för Marks Kommun och Sjuhärads kommunförbund i kommunhuset i Kinna fick alla medlemmar i FKiM möjlighet att lyssna på analysen av den SVOT-analys som nu var klar i varje kommun i Sjuhärad. SWOT-analysens övergripande påstående var Det gäller att förstå samtiden. Man diskuterade också Marks kommuns förhållande till Minab, samhällsgruppens dokument och hur FKiM har möjlighet att påverka. Mer än 50% av FKiM s medlemmar medverkade vid mötet i kommunhuset. Periodvis var diskussionen kritisk och, som det visade sig senare, mycket konstruktiv. 8

9 I januari 2008 träffades Minab, Marks kommun och FKiM för att diskutera ett eventuellt samarbete. Anledningen till mötet var FKiM s känsla av utanförskap och kommunikationsproblem gentemot Minab. Det visade sig att det inte bara var FKiM som kände på detta sätt. För att råda bot på problemet startade Minab upp en arbetsgrupp. Den skulle se över Minabs stadgar angående styrelsesammansättningen. På Minabs årsmöte i maj 2008 gick stadgeändringen igenom och Birgitta Nilsson, Hållbar idé, (med i samhällsgruppen) erhöll en öppen plats styrelsen. I maj 2008 arrangerade samhällgruppen en workshop för alla medlemmar i FKiM. Föreläsare var Ruddi Porsgard från Strandska utvecklingshuset i Kungälv. Hon har stor vana att leda processer och möta ledare/medarbetare i deras utveckling. Temat var att stärka och utveckla vårt kvinnliga nätverks varumärke. Vad är syftet med föreningen? Vilka är våra värderingar? Vad är det vi vill åstadkomma med att driva nätverket? Vilket resultat vill vi ha? Hur tar vi det vidare? Handlingsplan? De här funderingarna går att använda på alla företag. Deltagare i workshopen var aktiva och så småningom kom de fram till en formulering för FKiM s affärsidé. FKiM ska stimulera utveckling i företag och samhälle genom kreativ samverkan. Dessutom kom man fram till ett förslag till vision för FKiM. FKiM består av många framgångsrika företag. Föreningen är en synlig och uppmärksammad aktör i samhället genom sitt kreativa arbetssätt och sina engagerade medlemmar. Avslutningsfesten för Marklyftet Den 9 juni arrangerades en avslutningsfest för alla deltagare i Marklyftet. De tre grupperna redovisade sitt arbete i projektet och enades om att det har varit en lärorik period. Marklyftet har också gjort att deltagarna tänkt efter och insett att det finns flera behov som småföretagare har, bl.a. den sociala samvaron med likasinnade och att man behöver hjälp med omvärldsbevakningen. Deltagarna fick god mat och dryck. Det pratades och minglades. Senare på kvällen underhöll Elin Nordén med sin stå-upp show. 9

10 Marklyftets resultat Medlemmarna i FKiM har varit mycket aktiva i sitt arbete med projektet och över hälften av medlemmarna har varit mer eller mindre delaktiga i någon form. Åtta olika seminarier och aktiviteter har arrangerats där alla medlemmar i föreningen varit inbjudna dessutom har de olika profilgrupperna träffats enskilt flera gånger. Kommunikationen grupperna sinsemellan har skett via hemsidan eller genom personlig e-post och telefonsamtal. Medlemmarna har bättre lärt känna varandra och det har i sin tur lett till tätare sociala kontakter och ett ökat affärsutbyte. FKiM har fått en medlem invald Minab s styrelse. Två andra medlemmar finns i Företagarna i Mark s styrelse. En medlem har blivit utsedd av regeringen genom Nutek att vara ambassadör för kvinnligt företagande. Marks kommun har dessutom lyssnat på minst två medlemmars åsikter om turismen i Mark. Tre medlemmar är aktiva i Rådslag för hållbar utveckling som är ett projekt som finansieras av Marks kommun. FKiM har blivit en förening som syns och bildar opinion. FKiM har bjudit in media vid ett flertal tillfällen och det har resulterat i flera artiklar i det lokala Markbladet och Borås Tidning. Projektet Marklyftets arbete och kalender har under hela projekttiden varit synligt på FKiM s hemsida. (http://www.fkim.se/marklyftet.html) Kunskapsnivån hos deltagarna i projektet har höjts och FKiM har blivit en opinionsbildande grupp. Man har också kartlagt viktiga intresseområden för FKiM och tagit fram en tydligare strategisk inriktning för föreningen. 10

11 Marklyftets budget Aktivitet Externa medel Egen tid (300 kr/timme) Upptaktsträff med teambuildning och konferens 20 personer Föreläsare två tillfällen/grupp Grupparbete/ fem träffar á 4 timmar Redovisning Konferenskostnader samt presentationsmaterial kr (800 kr + 20) kr ( x 4 grupper) kr (300 kr x 20 per kr presentation) kr (8 tim x 20 pers x 300 kr) kr (20 x 4 x 300 kr) kr (4 tim x 20 per x 300 kr x 5 träffar) kr (8 tim x 20 pers x 300 kr) Summa kr kr kr kr Summa kr kr kr Marklyftets användning av de finansiella medlen 28/8-07 mötesfika 450:- 1/6-07 kick-off :- 22/10-07 Corpus 850:- 15/11-07 mötesfika 462:- 4/2-08 stormötesfika 750:- 19/2-08 seminarie med Why Budda 6 965:- 8/3-08 seminarie med Igors Rikt Liv 5 625:- 1/4-08 spa-kväll på Kaskad 3 810:- 23/5-08 seminarie med Strandska :- 12/5-08 seminarie med Lessco 8 200:- 9/6-08 avslutningsfest och redovisning :- Summa: :- 11

12 Slutsatser och rekommendationer Projektet Marklyftet har gjort att medlemmarna i FKiM bidragit till att synliggöra föreningen både gentemot Marks kommun och näringslivet i Mark. Vid de olika träffarna med Minab och kommunen fick FKiM en chans att framföra sin kritik och sina idéer till förbättrat samarbete. Det slutgiltiga resultatet kan man inte se i dagsläget men det ser ljust ut inför ett framtida samarbete. Flera aktörer har förstått det stora behovet som småföretagare har av omvärldsbevakning. Det spelar inte så stor roll om man är kvinnlig eller manlig företagare, behovet finns hos båda. Idéen att starta profilgrupper, som var basen i hela projektet, var mycket lämpligt. Grupperna kommer sannolikt att bestå fastän med olika medlemmar. Det är ett utmärkt sätt att tillvarata medlemmarnas kompetens och intresseområden. Dessutom har de enskilda personerna möjlighet att förflytta sig mellan grupperna när behov, intresse och tid finns. Men det förutsätter att informationsöverföringen fungerar inom FKiM. När man kommunicerar så uppstår trevliga bieffekter den sociala kontakten förbättras. Det i sin tur kan leda till nya och förändrade affärsmöjligheter eller friskvårdsaktiviteter. Marklyftet har varit ett lyckat projekt. De för projektet uppsatta målen har uppfyllts till stor del. Förståelsen och kunskapen om politiska processer, mest på kommunal nivå, har ökat bland medlemmarna. Viktiga intresseområden och strategier för FKiM har kartlagds. I dagarna kommer en nyformulerad affärsidé med tonvikt på speciella kärnvärden som representerar FKiM och en uppdaterad vision för föreningen. För att bidra till utvecklingen av Marks näringsliv har medlemmarna i FKiM genom projektet Marklyftet tagit fram en skrivelse som har fått stor uppmärksamhet. Resultatet kan man inte se just nu men förhoppningen är att det kommer att märkas inom ett år. Medlemmarnas kontaktnät har vidgats men framförallt stärkts inom föreningen. Man upplever att det är mindre mentalt motstånd att lyfta telefonluren och ta kontakt eller fråga till råds. Det är en effekt av det täta samarbetet inom de olika grupperna. Under projektets gång har nya frågeställningar dykt upp både inom det enskilda företaget och hos föreningen som helhet. Att få möjlighet att fortsätta jobba med dessa frågor kommer att stärka såväl FKiM s affärsidé som de egna företagerskorna. Under redovisningen av Marklyftet framkom önskemål om att fortsätta med profilgrupperna. Behovet av en grupp som tar hand om olika former av friskvårdssatsningar och en grupp som tar hand om frågorna kring FKiM s framtoning finns klart uttalad. Vid flera tillfällen har Markbladet uppmärksammat projektet och det har lett till att fler kvinnliga företagare blivit nyfikna på FKiM står för. Men man skulle kunna göra föreningen ännu mer synlig genom att varje medlemsföretag visar att man är stolt över att vara med i FKiM. Man kan förslagsvis notera på det enskilda företagets hemsida att man deltar i arbetet med att synliggöra kvinnligt entreprenörskap genom att vara medlem i FKiM. Projektet har hållit sig till uppgjord budget. Dessutom finns det lite pengar kvar till ytterligare en planerad aktivitet hos Tovbiten i Torestorp 12

13 Min förhoppning är att det fortsatta arbetet med att ta fram en ny logotyp, en förfinad affärsidé, en mer lättförståelig vision och en och konkret verksamhetsinriktning leder till ett ökat medlemsantal och att FKiM blir en förening att räkna med i kommunens näringslivsaktiviteter. 13

14 Bilaga A Samhällsgruppen Insatser som stimulerar småföretagande och entreprenörskap 1. Ekonomiskt nyskapande En mycket stor andel av företagen i Sjuhärad är småföretagare, många är ensamföretagare. Att vara småföretagare innebär att det är väldigt många intresseområden som ska bevakas på egen hand samtidigt uppdrag måste utföras med hög kvalitet och företagsidén utvecklas. För en småföretagare är tid, kunskap och kontakter mycket viktiga faktorer. Detta är viktigt att beakta och hitta former för som gör att även mindre företag kan få utrymme i näringslivs- och samhällsdiskussionerna så att inte enbart de större blir tongivande och att det är deras intressen som styr näringslivs- och samhällsinsatserna. Många företagare är intresserade av att delta i samhällsutvecklingen men det förutsätter att man får samhällsinformation på ett effektivt sätt och gärna konkreta satsningar att delta i. Man har också stor nytta av nätverk och mötesplatser som ger inspiration och sociala kontakter inom såväl sin egen bransch som tvärs över gränserna. En småföretagare har ofta svårt att vara borta från företaget en längre tid och deltar helst i geografiskt nära aktiviteter. Småföretagare har som regel inte heller möjlighet att vara drivande i större projekt men medverkar gärna, men det förutsätter att man ser en tydlig nytta och hög kvalitet i arbetet och en projektledare som driver arbetet framåt. Insatsområden som gynnar småföretagare: Näringslivs- och samhällsutveckling För en småföretagare skulle en effektiv omvärldsbevakning, där man kan välja olika inriktningar, vara guld värd. Det kan starta med nyhetsbrev med angelägna händelser i Sjuhärad inom såväl näringslivet som kommunala beslut och referat från aktivteter där näringslivet kan ha intresse. Informationen bör delas in i olika temaområden som man kan välja bland. Genom att styra informationen får man den samlad och inom de områden man är intresserad av och kan agera när det känns angeläget. Teman/kluster Skapa lite vidare branschkluster inom olika teman som kan förmedla kunskap och nya kontakter, utveckla nya affärsidéer och eventuellt samverka för att kunna lämna anbud på större uppdrag. Till varje kluster knyts en koordinator som driver utvecklingen framåt. Företagshus Skapa småföretagshus inom olika teman eller på olika orter där man kan ha sina lokaler och dela på gemensam service. Ekonomiskt och socialt viktigt för många ensamföretagare som också ger upphov till ett ökat kontaktnät. Etiskt förhållningssätt 14

15 Ökade insatser för en hållbar utveckling (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) kommer få en allt större betydelse i framtiden liksom ett etiskt förhållningssätt i affärsvärlden. Ett område som Sjuhärad bör prioritera i näringslivsområdet och ge handledning till småföretag. 2. Attraktivt Sjuhärad För småföretagare är ägarnas välbefinnande fullständigt avgörande för företagets utveckling. Många gånger står företaget och faller med en specifik person. Därför är en god hälsa och en stödjande omgivning mycket angeläget. Många småföretagare saknar arbetskamrater och därmed ett viktigt socialt nätverk i vardagslivet. För en småföretagares välbefinnande behöver andra strukturer byggas upp som ger inspiration och kreativitet. I det arbetet ser vi hälsa och kultur som viktiga grunder som kan utnyttjas i en betydligt större utsträckning än vad som sker i näringslivet idag. Insatsområden som gynnar småföretagare: Inspirationsnätverk för småföretagare som innehåller aktiviteter kring friskvård, kultur, mat, natur och kreativitet. De bästa idéerna uppstår ofta i de mest oväntade sammanhangen. Dessa aktiviteter handleds av en professionell person som arbetar med att utveckla människors motivation. Stödja företagsnätverk och småföretagarföreningar med administrativ hjälp. Ökade insatser för att utnyttja kulturen som en drivkraft för kreativt nyskapande. 3. Utbildning/kompetensutveckling För att utveckla sig själv och sitt företag behöver småföretag ibland få utbildning på ett sätt som skiljer sig från det traditionella, dvs att åka till storstäder på dyra konferenser. Ofta finns inte det ekonomiska utrymmet och det är svårt av vara borta från arbetsplatsen en längre tid. Därför är lokala utbildningar av hög kvalitet angeläget. Det kan med fördel ske i form av praktisk tillämpning med kreativa, aktiva arbetsmöten kring olika teman som ett komplement till större seminarier. Småföretagare bjuds ibland in, ex av kommuner/näringslivsbolag m fl, till presentationer med efterföljande kort frågestund som sällan leder vidare. Med tanke på den knappa tid som finns till förfogande är det viktigt att träffar är resultatinritade om en fråga ska presenteras/diskuteras. Presentationer för småföretag bör därför följas av korta effektiva grupparbeten om hur frågan kan utvecklas vidare och att någon aktör tar tag i det efteråt och att resultatet förmedlas tillbaks. Det är viktigt att man verkligen får ut något eller kan delge kunskap/information som man har nytta av, eftersom tiden är allt för knapp för att delta på allmänna möten. 15

16 Insatsområden som gynnar småföretagare: Kreativa arbetsmöten kring olika teman. Man lyssnar på en inspirerande person, därefter arbetar varje företag vidare med frågan på egen hand eller i grupper och får support av föredragshållaren. Hel/halvdag. Högkvalitativ företagarskapsutbildning där man lär sig viktiga frågor för att utveckla sitt företag i en workshopform. Allt från ledarskap till marknadsföring. Mentorskap för småföretag. Samarbete med högskolor och andra utbildningsaktörer. 4. Infrastruktur Småföretagare är beroende av en god infrastruktur i form av tåg- och bussförbindelser. Vi strävar efter en hållbar infrastruktur och vill utveckla alternativ till en ökad vägutbyggnad och fler bilar genom att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik och smartare logistik. Det finns flera fördelar med detta, det är ett ekonomiskt alternativ och man kan arbeta under resan. Det finns behov av att kunna nå orter med utbildningar, kunder mm utan att ligga i bilkö. Många småföretagare finns utanför städerna i de mindre orterna och där det är viktigt att behålla en god service vilket spar tid och ger större möjligheter att arbeta effektivt. Insatsområden som gynnar småföretagare: Bra, bekväm kollektivtrafik Tåganslutning från Kinna via Sätila till Landvetter och Götalandsbanan. Upprustning av Viskadalsbanan Hög servicenivå i Sjuhärads mindre orter. Lokaler för företagare att låna för videokonferenser. Smart logistik 16

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM

Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM Institutionen för Psykologi Psykologprogrammet FOKUS NÄTVERK EN FOKUSGRUPPSSTUDIE OM MENTORSKAP OCH NÄTVERKSFORM M A R I E E R L A N D S S O N, F R I D A T I V E R M A N & M A T T I A S T R A N B E R G

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning

Fördjupad Projektbeskrivning Fördjupad Projektbeskrivning 8.1 Bakgrundsbeskrivning, skäl för projektet Kreativa näringar/kulturnäringar Internationellt sett talas det idag mycket om den Kreativa klassen och dess betydelse för framförallt

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4

2 VERKSAMHETSPLANEN UTGÅR IFRÅN 4 medlemmarnas behov 4 analyser av Oskarshamns företagsklimat 4 SWOT-analyser av Oskarshamns näringsliv 4 Verksamhetsplan FöretagsCentrums verksamhetsplan antogs av styrelsen 20 oktober 2011 och gäller tills vidare. Planen följs upp fortlöpande och revideras vid behov (senast 2013-12-12). INNEHÅLL 1 FÖRETAGSCENTRUMS

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet A. Uppgifter om stödmottagare Namn och adress Leader Inlandet Ideell förening Munktellstorget 2 633 43 Eskilstuna Journalnummer 2012-3536 E-postadress info@leaderinlandet.se B. Uppgifter om kontaktpersonen

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT GÅ!

EXPEDITION FRAMÅT GÅ! EXPEDITION FRAMÅT Hej företagare! Vi har ett tillväxtprogram för just er. Programmet heter Expedition Framåt. Ja, vi vet att tillväxt kan kännas som ett ganska uttjatat ord. (En sökning på Google ger 9

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa.

Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla. som arbetar inom idrott, bad, fritid och folkhälsa. 18 20 November 2014 Svenska Mässan Göteborg Träffpunkt Idrott Arenan för alla inom idrott och bad. Träffpunkt Idrott är den självklara platsen att mötas på för alla som arbetar inom idrott, bad, fritid

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Tillsammans är vi starkare

Tillsammans är vi starkare Tillsammans är vi starkare 1 Innehåll Verksamhetschefen har ordet 4 Nuläge 7 Pysslingen Förskolors kultur 10 Förskolans framtid 15 Barnsyn 16 Lärmiljöer 21 Vår tjänst 23 Utvecklingsinriktade ledare 25

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Veberöd en unik företagsplats

Veberöd en unik företagsplats Veberöd en unik företagsplats Strategi 2015 för Veberöds Företagarförening Dokumentation strategimöte #3 2015-02-12 Nästa möte 2014-02-12 kl 7:30 9:30 i en lokal med projektor Önskat utfall från nästa

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015

VERKSAMHETSPLAN beslutad av styrelsen december 2015 VERKSAMHETSPLAN 2016 -beslutad av styrelsen december 2015 Tillväxt Gotland har 2015 påbörjat en förändringsprocess kallat projekt Branschsamverkan. I ett första av totalt tre år har föreningen börjat utveckla

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN. Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 1 Värdegrund för samverkan mellan DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN 2 SAMVERKAN MELLAN DET CIVILA SAMHÄLLET OCH NORRKÖPINGS KOMMUN

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Förslag till Verksamhetsplan 2011

Förslag till Verksamhetsplan 2011 1 (5) Förslag till Verksamhetsplan 2011 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

R.O.P. mentorprogram

R.O.P. mentorprogram Förändring, utveckling R.O.P. mentorprogram Svensk Fjärrvärme AB erbjuder mentorprogram för medarbetare i branschen Svensk Fjärrvärme AB erbjuder åter igen sitt uppskattade mentorprogram för medarbetare

Läs mer

Scouternas gemensamma program

Scouternas gemensamma program Scouternas mål Ledarskap Aktiv i gruppen Relationer Förståelse för omvärlden Känsla för naturen Aktiv i samhället Existens Självinsikt och självkänsla Egna värderingar Fysiska utmaningar Ta hand om sin

Läs mer

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med!

Nya Linjer. - att utveckla gymnastiken! Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte med! Nya Linjer Unga tar inget ansvar Unga går inte att lita på Unga ledare har inte modet att ta på sig ideella uppdrag Unga kommer och går precis som de vill Vi i Gymnastikförbundets Ungdomsråd håller inte

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering

Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Verksamhetsplan för temagrupp samhällsplanering Bakgrund Regionens eller länets utveckling och tillväxt är beroende av proaktiv samverkan mellan länets offentliga aktörer, högskola och näringsliv. Detta

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun.

Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Ett rikare liv på äldre dar. Vår plan för att öka välbefinnandet och antalet aktiviteter för äldre i Värmdö kommun. Fler äldre som är pigga och vitala Ofta handlar äldrepolitiken om ökat vårdbehov och

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017

Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Boendestrategi - Strategiska målbilder för boendet i Tibro 2017 Vad innebär vår boendestrategi? Vision Tibro 2017 är skapad ur en grundlig omvärldsanalys och speglar ett samhälle som är attraktivt att

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Programplan

Programplan samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Programplan 2015-2017 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

Du Kvinna, köp ett företag!

Du Kvinna, köp ett företag! Du Kvinna, köp ett företag! Kvinnor, kvinnor, kvinnor Vad skulle männen vara utan kvinnor? Få min Herre, mycket få! Mark Twain Men det fanns också män i det förgångna som hade andra uppfattningar: Kvinnor

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4

Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 1 Entreprenörsregionen är ett funktionellt samarbete i sydvästra Sverige. I dagsläget består samarbetet av 11 kommuner som tillsammans finns inom 4 regioner. En av dessa kommuner är (här kan du nämna din

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt

Hem Vad vi gör Vision och strategi Område FGS Bli medlem Medlemmar och samarbeten Kontakt Norra Djurgårdsstadens vision och mål 2016-2020 Vi gör skillnad - och det vill vi fortsätt med! Vad gör vi? Nätverkar med företagare, organisationer, politiker och personer med agenda. Aktiviteter som

Läs mer