Slutrapport för Marklyftet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Marklyftet"

Transkript

1 Slutrapport för Marklyftet Projektet är utfört och genomfört av Företagsamma Kvinnor i Mark Projektperiod: Finansiären har varit Stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad

2 Innehållsförteckning Förord... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund till Marklyftet... 5 Marklyftets syfte... 5 Marklyftets målsättningar... 5 Marklyftets verksamhetsbeskrivning... 6 Företagsgruppens arbete... 7 Individgruppens arbete... 7 Samhällsgruppens arbete... 8 Avslutningsfesten för Marklyftet... 9 Marklyftets resultat Marklyftets budget Marklyftets användning av de finansiella medlen Slutsatser och rekommendationer Bilaga A

3 Förord Det har varit en intressant och lärorik period med projektet Marklyftet. Min förhoppning är att de erfarenheter som FKiM samlat under projekttiden skall inspirera till fortsatt opinionsbildning till förmån för kvinnligt företagande, fortsatt gränsöverskridande nätverksbyggande och ökat affärsutbyte även utanför den egna föreningen. Jag vill tacka alla medlemmar som bidragit så generöst med sin kompetens och tid, det är ni som har som gjort projektet så lyckat. Ett speciellt tack till Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad som har gjort det möjligt att förverkliga vår idé. Tostared den 18 augusti 2008 Barbara Brass Styrelsemedlem i FKiM 3

4 Sammanfattning Marklyftet har varit ett projekt som initierats och utförts av Företagsamma Kvinnor i Mark och som har finansierats av stiftelsen Föreningssparbanken i Sjuhärad. FKiM har under flera år varit ett nätverk för kvinnliga företagare. Under 2006 ökade ambitionsnivån och FKiM blev en förening med syftet att verka för medlemmarnas intressen genom kompetenshöjande verksamhet och att arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor. Syftet med projektet Marklyftet var att genom olika profilgrupper ge FKiM s medlemmar ökad kunskap inom olika temaområden. Målet med Marklyftet var att bidra till ett mer jämställt näringsliv i Mark, att kartlägga viktiga intresseområden för FKiM, att ta fram strategier inom olika områden kring hur FKiM kan bidra till att utveckla såväl Marks näringsliv som sin egen förening och att öka medlemmarnas kontaktnät samt att hitta nya företagsidéer. Tre grupper utkristalliserades på uppstarts-träffen; företagsgruppen, individgruppen och samhällsgruppen. Företagsgruppen har arbetat med olika teman kring ekonomi och marknadsföring både med tanke på det egna företaget och med föreningen. Individgruppen har arbetat med frågeställningar kring hur ägarledda företag får samma möjlighet att utveckla sina friskvårdsaktiviteter som anställda i t.ex. stat och kommun. Samhällsgruppen har haft flera möten med representanter för både Marks kommun och näringslivet för att kunna utveckla ett närmare, varaktigt samarbete. Hela projektet avslutades med redovisningar av gruppernas arbete och en fest. Projektet har hållit sig till uppgjord budget. Medlemmarna i FKiM har varit mycket aktiva i sitt arbete och över hälften har varit delaktiga i något seminarie/aktivitet eller profilgrupp. Företagsamma Kvinnor i Mark har blivit en förening som syns och skapar opinion i kommun och näringsliv. Förhoppningen är att det fortsatta arbetet med att ta fram en ny logotyp, en förfinad affärsidé, en mer lättförståelig vision och en och konkret verksamhetsinriktning leder till ett ökat medlemsantal och att FKiM blir en förening att räkna med i kommunens näringslivsaktiviteter. 4

5 Bakgrund till Marklyftet Företagsamma Kvinnor i Mark har under flera år varit ett nätverk för kvinnliga företagare. Under 2006 ökade ambitionsnivån och FKiM blev en förening. Syftet med föreningen är att verka för medlemmarnas intressen genom kompetenshöjande verksamhet och att arbeta med framtids- och utvecklingsfrågor. FKiM upplever att näringslivet styrs främst av män och kvinnors företagande inte synliggörs i samma utsträckning. Det kan vara en av anledningarna till att det är svårt att påverka bland annat kommunens verksamhet. En annan anledning kan vara att många medlemmar i FKiM behöver mer kunskap kring politiska processer och hur man agerar för att få gehör för sina åsikter och idéer. FKiM upplever ett positivt intresse från Marks kommun till att föreningen ökar sitt engagemang och förhoppningen finns att utveckla ett närmare samarbete. Marks kommun har nyligen avslutat en första etapp i att förstärka Marks kommuns profil och en profilplattform har presenterats. FKiM blev inte inbjuden att delta i det arbetet men vill gärna kunna delta fortsättningsvis. Många av medlemmarna i FkiM driver mindre företag och man sätter stort värde på att kunna ta del av andra företagerskors erfarenheter. Det finns många olika verksamheter representerade i föreningen och ett bransch-överskridande erfarenhetsutbyte behövs för att generera nya och innovativa affärer. Nätverket är också viktigt som bollplank medlemmarna emellan. Förutom att starta profilgrupper för att kunna påverka näringslivet vill FkiM också använda profilgrupper till att öka medlemmarnas kunskaper inom olika områden. Det i sin tur kan bli nya affärsidéer. Marklyftets syfte Genom att vara verksam med olika profilgrupper inom skilda temaområden kommer FkiM att arbeta fram dels viktiga påverkansområden utifrån Marks profilplattform och dess kärnvärden men också att öka medlemmarnas kunskaper samt att hitta nya affärsidéer. De olika grupperna kommer att ha tät kontakt för att kunna dra nytta av varandras erfarenheter och åsikter. Marklyftets målsättningar Målet är att arbeta fram olika påverkansområden utifrån Marks profilplattform men även att öka medlemmarnas samlade kunskaper som i förlängningen kan utvecklas till nya affärsidéer. Att öka kunskapen hos FKiM s medlemmar kring hur man driver processer. Att bidra till ett mer jämställt näringsliv i Mark 5

6 Att kartlägga viktiga intresseområden för FKiM Ta fram strategier inom olika områden kring hur FKiM kan bidra till att utveckla såväl Marks näringsliv som sin egen förening Öka medlemmarnas kontaktnät och hitta nya företagsidéer Marklyftets verksamhetsbeskrivning Startskottet för projektet gick den 6 september Då arrangerades en kick-off på Grindsmossen i Tostared. Alla medlemmar i FkiM var inbjudna att delta. Margareta Löfgren, kommunalråd, och Kerstin Guth, informationssekreterare, var speciellt inbjudna gäster. Under förmiddagen berättade de om kommunens profilplattform och hur beslutsvägarna går till i Marks kommun. De närvarande medlemmarna fick även information om Marklyftet, dess syften och mål. Efter lunch startade team-aktiviteterna för att svetsa samman medlemmarna och för att ge dem en chans att bilda olika profilgrupper som utgör basen i projektet Marklyftet. FKiM har många kreativa medlemmar och diskussionen var mycket givande. Mark kommuns profilplattform nämner flera olika kärnvärden. En av dem är drivkraft, en annan är harmoni. Det är kärnvärden som passar mycket bra på föreningen FkiM och dess medlemmar. Så småningom utkristalliserades tre grupper: Företagsgruppen Gruppen ökar sin kunskap om att skapa och framställa nya idéer. Vilka trender finns nu, runt omkring oss? Hur ser framtidsscenariot ut? Hur utvecklar jag mitt företag/förening, individuellt med affärspartners? Individgruppen Gruppen ökar sin kunskap om hälsans inverkan på individen och företaget. Hur får ägarledda företag möjlighet att utveckla sin hälsa på samma sätt som anställda i t.ex. stat och kommun? Vilka individuella förutsättningar har jag? Hur påverkar mina sociala förhållanden min hälsa och ekonomi? Hur nyttjar vi våra kompetenser i nätverket till genensamma aktiviteter för att stärka nätverket? Samhällsgruppen Gruppen ökar och fördjupar sin kunskap om hur politiska processer går till. Vilka beslut fattar kommunen och hur? Hur påverkar det min situation med företagandet? Vad kan FkiM göra för att få större gensvar och uppmärksamhet av politikerna/olika grupperingar inom näringslivet i Marks kommun? Hur utvecklar FkiM ett närmare samarbete med dessa? 6

7 Företagsgruppens arbete Gruppen har haft sju träffar. Redan första träffen bestämdes att man skulle försöka träffas en gång i månaden. Varje möte har haft ett tema och mellan träffarna har medlemmarna fått en hemläxa. Det innebar att varje person fick utgå från sitt egna företag och jobba med speciella uppgifter. Vid nästa träff har man diskuterat och lyssnat på varandras tankar, idéer och erfarenheter. Medlemmarna i företagsgruppen tyckte att det var ett mycket bra sätt att arbeta. Man fick struktur och perspektiv på sig själv och företaget. Det var bra att olika branscher var representerade i gruppen enligt deras åsikt. Man använde varandra som bollplank och idéerna och funderingarna fick ett bredare perspektiv genom det. De olika teman som man hade var: Att ta betalt. Företagsgruppen utgick delvis från Nutek s material; Konsten att ta betalt. (http://nutek.se/sb/d/667/url/http%3a%40%40eros.nutek.se%3a8080%40webshop%40viewa rticle.action%3fid%3d2132) Rätt kunder och rätt produkter. Hur hittar vi det? Gruppens egna material användes vid arbetet. Hur kommunicerar vi våra företag? Pierre Chamat från företaget Why Budda var kursledare och alla medlemmar i FkiM blev inbjudna att delta vid det inledande seminariet. Sedan jobbade företagsgruppens medlemmar vidare på egen hand med P. Chamat s material. Utbildning försäljning Lennart Eriksson och Arne Larsson från Lessco AB höll ett föredrag som alla i FKiM blev inbjudna till. Storytelling Det nygamla sättet att marknadsföra sitt företag. Deltagarna testade att levandegöra berättelser om sitt företag i den egna gruppen. Individgruppens arbete Gruppen har haft tre protokollförda träffar. Mycket av kommunikationen gruppmedlemmarna emellan har skett via e-post och telefon när man haft tid och lust. Mötena har varit mycket informella och skett då man tyckt att det varit dags att träffas. Då har deltagarna i individgruppen utbytt information och idéer till gemensamma sammankomster med alla medlemmar i FkiM. Individgruppen kom fram till att det finns stor kompetens inom det egna nätverket och vi bör nyttja det för att främja kontaktytor och nya samarbetsformer/affärsidéer. Gruppens medlemmar har haft det lite svårt att hitta gemensamma tider att träffas på. Vissa deltagare har drabbats av händelser som inte gått att påverka, på det personliga planet, och det 7

8 har naturligtvis gått ut över både företaget och arbetet i gruppen. Men det har också medfört att gruppen svetsats samman och man har haft god stöttning och uppbackning av varandra. Det visar hur viktigt det är med nära relationer i ett stort nätverk, tycker gruppen. Många diskussioner har förts om hur man får individen att fungera. Ju mer man känner varandra desto lättare är det att lyfta telefonen och bara ringa och prata, är en gemensam erfarenhet gruppen fått av sitt arbete tillsammans. En annan erfarenhet är att det blir lättare att sköta friskvårdsbiten om man har draghjälp av andra i liknande livssituation, såsom egenföretagerskor ofta har. Gemensamma aktiviteter som arrangerats för alla medlemmar i FkiM har varit: Rikt Liv Temadag på Igors i Örby. Yoga, meditation, gemensam matlagning och mindfulness/medveten närvaro stod på programmet. En kväll med Malin Spa-bad, massagekurs, mat vid poolen och presentation av Malins verktygslåda (som är olika knep att hantera vardagen) presenterades. Pysselkväll hos Tovbiten. Prova på kväll i ullens tecken. Deltagarna får testa tovning under trevliga former. (Detta har ännu inte hänt men man planerar att genomföra kvällen i Marklyftets regi.) Gruppen hoppas på en fortsättning av gemensamma friskvårdsinsatser för medlemmarna i FKiM. De anser att alla mår bättre av motion/rekreation och att det finns ett uppdämt behov inom föreningen av friskvårdsaktiviteter. Samhällsgruppens arbete Gruppen träffades intensivt i det första skedet av projektet. Vid första mötet ville man ta reda på intressanta områden att arbeta vidare med. Vad behöver vi som småföretagare? Det resulterade i en omfattande tankekarta. Vid de följande träffarna skapade samhällsgruppen ett dokument, Insatser som stimulerar småföretagande och entreprenörskap (Bilaga A), med tankekartan som grund. Dokumentet skickades till Sjuhärads kommunalförbund, Marks kommun och Minab inför skapandet av det nya Tillväxtavtalet. Tillväxtprogrammet är regionens viktigaste styrdokument. På mötet med representanter för Marks Kommun och Sjuhärads kommunförbund i kommunhuset i Kinna fick alla medlemmar i FKiM möjlighet att lyssna på analysen av den SVOT-analys som nu var klar i varje kommun i Sjuhärad. SWOT-analysens övergripande påstående var Det gäller att förstå samtiden. Man diskuterade också Marks kommuns förhållande till Minab, samhällsgruppens dokument och hur FKiM har möjlighet att påverka. Mer än 50% av FKiM s medlemmar medverkade vid mötet i kommunhuset. Periodvis var diskussionen kritisk och, som det visade sig senare, mycket konstruktiv. 8

9 I januari 2008 träffades Minab, Marks kommun och FKiM för att diskutera ett eventuellt samarbete. Anledningen till mötet var FKiM s känsla av utanförskap och kommunikationsproblem gentemot Minab. Det visade sig att det inte bara var FKiM som kände på detta sätt. För att råda bot på problemet startade Minab upp en arbetsgrupp. Den skulle se över Minabs stadgar angående styrelsesammansättningen. På Minabs årsmöte i maj 2008 gick stadgeändringen igenom och Birgitta Nilsson, Hållbar idé, (med i samhällsgruppen) erhöll en öppen plats styrelsen. I maj 2008 arrangerade samhällgruppen en workshop för alla medlemmar i FKiM. Föreläsare var Ruddi Porsgard från Strandska utvecklingshuset i Kungälv. Hon har stor vana att leda processer och möta ledare/medarbetare i deras utveckling. Temat var att stärka och utveckla vårt kvinnliga nätverks varumärke. Vad är syftet med föreningen? Vilka är våra värderingar? Vad är det vi vill åstadkomma med att driva nätverket? Vilket resultat vill vi ha? Hur tar vi det vidare? Handlingsplan? De här funderingarna går att använda på alla företag. Deltagare i workshopen var aktiva och så småningom kom de fram till en formulering för FKiM s affärsidé. FKiM ska stimulera utveckling i företag och samhälle genom kreativ samverkan. Dessutom kom man fram till ett förslag till vision för FKiM. FKiM består av många framgångsrika företag. Föreningen är en synlig och uppmärksammad aktör i samhället genom sitt kreativa arbetssätt och sina engagerade medlemmar. Avslutningsfesten för Marklyftet Den 9 juni arrangerades en avslutningsfest för alla deltagare i Marklyftet. De tre grupperna redovisade sitt arbete i projektet och enades om att det har varit en lärorik period. Marklyftet har också gjort att deltagarna tänkt efter och insett att det finns flera behov som småföretagare har, bl.a. den sociala samvaron med likasinnade och att man behöver hjälp med omvärldsbevakningen. Deltagarna fick god mat och dryck. Det pratades och minglades. Senare på kvällen underhöll Elin Nordén med sin stå-upp show. 9

10 Marklyftets resultat Medlemmarna i FKiM har varit mycket aktiva i sitt arbete med projektet och över hälften av medlemmarna har varit mer eller mindre delaktiga i någon form. Åtta olika seminarier och aktiviteter har arrangerats där alla medlemmar i föreningen varit inbjudna dessutom har de olika profilgrupperna träffats enskilt flera gånger. Kommunikationen grupperna sinsemellan har skett via hemsidan eller genom personlig e-post och telefonsamtal. Medlemmarna har bättre lärt känna varandra och det har i sin tur lett till tätare sociala kontakter och ett ökat affärsutbyte. FKiM har fått en medlem invald Minab s styrelse. Två andra medlemmar finns i Företagarna i Mark s styrelse. En medlem har blivit utsedd av regeringen genom Nutek att vara ambassadör för kvinnligt företagande. Marks kommun har dessutom lyssnat på minst två medlemmars åsikter om turismen i Mark. Tre medlemmar är aktiva i Rådslag för hållbar utveckling som är ett projekt som finansieras av Marks kommun. FKiM har blivit en förening som syns och bildar opinion. FKiM har bjudit in media vid ett flertal tillfällen och det har resulterat i flera artiklar i det lokala Markbladet och Borås Tidning. Projektet Marklyftets arbete och kalender har under hela projekttiden varit synligt på FKiM s hemsida. (http://www.fkim.se/marklyftet.html) Kunskapsnivån hos deltagarna i projektet har höjts och FKiM har blivit en opinionsbildande grupp. Man har också kartlagt viktiga intresseområden för FKiM och tagit fram en tydligare strategisk inriktning för föreningen. 10

11 Marklyftets budget Aktivitet Externa medel Egen tid (300 kr/timme) Upptaktsträff med teambuildning och konferens 20 personer Föreläsare två tillfällen/grupp Grupparbete/ fem träffar á 4 timmar Redovisning Konferenskostnader samt presentationsmaterial kr (800 kr + 20) kr ( x 4 grupper) kr (300 kr x 20 per kr presentation) kr (8 tim x 20 pers x 300 kr) kr (20 x 4 x 300 kr) kr (4 tim x 20 per x 300 kr x 5 träffar) kr (8 tim x 20 pers x 300 kr) Summa kr kr kr kr Summa kr kr kr Marklyftets användning av de finansiella medlen 28/8-07 mötesfika 450:- 1/6-07 kick-off :- 22/10-07 Corpus 850:- 15/11-07 mötesfika 462:- 4/2-08 stormötesfika 750:- 19/2-08 seminarie med Why Budda 6 965:- 8/3-08 seminarie med Igors Rikt Liv 5 625:- 1/4-08 spa-kväll på Kaskad 3 810:- 23/5-08 seminarie med Strandska :- 12/5-08 seminarie med Lessco 8 200:- 9/6-08 avslutningsfest och redovisning :- Summa: :- 11

12 Slutsatser och rekommendationer Projektet Marklyftet har gjort att medlemmarna i FKiM bidragit till att synliggöra föreningen både gentemot Marks kommun och näringslivet i Mark. Vid de olika träffarna med Minab och kommunen fick FKiM en chans att framföra sin kritik och sina idéer till förbättrat samarbete. Det slutgiltiga resultatet kan man inte se i dagsläget men det ser ljust ut inför ett framtida samarbete. Flera aktörer har förstått det stora behovet som småföretagare har av omvärldsbevakning. Det spelar inte så stor roll om man är kvinnlig eller manlig företagare, behovet finns hos båda. Idéen att starta profilgrupper, som var basen i hela projektet, var mycket lämpligt. Grupperna kommer sannolikt att bestå fastän med olika medlemmar. Det är ett utmärkt sätt att tillvarata medlemmarnas kompetens och intresseområden. Dessutom har de enskilda personerna möjlighet att förflytta sig mellan grupperna när behov, intresse och tid finns. Men det förutsätter att informationsöverföringen fungerar inom FKiM. När man kommunicerar så uppstår trevliga bieffekter den sociala kontakten förbättras. Det i sin tur kan leda till nya och förändrade affärsmöjligheter eller friskvårdsaktiviteter. Marklyftet har varit ett lyckat projekt. De för projektet uppsatta målen har uppfyllts till stor del. Förståelsen och kunskapen om politiska processer, mest på kommunal nivå, har ökat bland medlemmarna. Viktiga intresseområden och strategier för FKiM har kartlagds. I dagarna kommer en nyformulerad affärsidé med tonvikt på speciella kärnvärden som representerar FKiM och en uppdaterad vision för föreningen. För att bidra till utvecklingen av Marks näringsliv har medlemmarna i FKiM genom projektet Marklyftet tagit fram en skrivelse som har fått stor uppmärksamhet. Resultatet kan man inte se just nu men förhoppningen är att det kommer att märkas inom ett år. Medlemmarnas kontaktnät har vidgats men framförallt stärkts inom föreningen. Man upplever att det är mindre mentalt motstånd att lyfta telefonluren och ta kontakt eller fråga till råds. Det är en effekt av det täta samarbetet inom de olika grupperna. Under projektets gång har nya frågeställningar dykt upp både inom det enskilda företaget och hos föreningen som helhet. Att få möjlighet att fortsätta jobba med dessa frågor kommer att stärka såväl FKiM s affärsidé som de egna företagerskorna. Under redovisningen av Marklyftet framkom önskemål om att fortsätta med profilgrupperna. Behovet av en grupp som tar hand om olika former av friskvårdssatsningar och en grupp som tar hand om frågorna kring FKiM s framtoning finns klart uttalad. Vid flera tillfällen har Markbladet uppmärksammat projektet och det har lett till att fler kvinnliga företagare blivit nyfikna på FKiM står för. Men man skulle kunna göra föreningen ännu mer synlig genom att varje medlemsföretag visar att man är stolt över att vara med i FKiM. Man kan förslagsvis notera på det enskilda företagets hemsida att man deltar i arbetet med att synliggöra kvinnligt entreprenörskap genom att vara medlem i FKiM. Projektet har hållit sig till uppgjord budget. Dessutom finns det lite pengar kvar till ytterligare en planerad aktivitet hos Tovbiten i Torestorp 12

13 Min förhoppning är att det fortsatta arbetet med att ta fram en ny logotyp, en förfinad affärsidé, en mer lättförståelig vision och en och konkret verksamhetsinriktning leder till ett ökat medlemsantal och att FKiM blir en förening att räkna med i kommunens näringslivsaktiviteter. 13

14 Bilaga A Samhällsgruppen Insatser som stimulerar småföretagande och entreprenörskap 1. Ekonomiskt nyskapande En mycket stor andel av företagen i Sjuhärad är småföretagare, många är ensamföretagare. Att vara småföretagare innebär att det är väldigt många intresseområden som ska bevakas på egen hand samtidigt uppdrag måste utföras med hög kvalitet och företagsidén utvecklas. För en småföretagare är tid, kunskap och kontakter mycket viktiga faktorer. Detta är viktigt att beakta och hitta former för som gör att även mindre företag kan få utrymme i näringslivs- och samhällsdiskussionerna så att inte enbart de större blir tongivande och att det är deras intressen som styr näringslivs- och samhällsinsatserna. Många företagare är intresserade av att delta i samhällsutvecklingen men det förutsätter att man får samhällsinformation på ett effektivt sätt och gärna konkreta satsningar att delta i. Man har också stor nytta av nätverk och mötesplatser som ger inspiration och sociala kontakter inom såväl sin egen bransch som tvärs över gränserna. En småföretagare har ofta svårt att vara borta från företaget en längre tid och deltar helst i geografiskt nära aktiviteter. Småföretagare har som regel inte heller möjlighet att vara drivande i större projekt men medverkar gärna, men det förutsätter att man ser en tydlig nytta och hög kvalitet i arbetet och en projektledare som driver arbetet framåt. Insatsområden som gynnar småföretagare: Näringslivs- och samhällsutveckling För en småföretagare skulle en effektiv omvärldsbevakning, där man kan välja olika inriktningar, vara guld värd. Det kan starta med nyhetsbrev med angelägna händelser i Sjuhärad inom såväl näringslivet som kommunala beslut och referat från aktivteter där näringslivet kan ha intresse. Informationen bör delas in i olika temaområden som man kan välja bland. Genom att styra informationen får man den samlad och inom de områden man är intresserad av och kan agera när det känns angeläget. Teman/kluster Skapa lite vidare branschkluster inom olika teman som kan förmedla kunskap och nya kontakter, utveckla nya affärsidéer och eventuellt samverka för att kunna lämna anbud på större uppdrag. Till varje kluster knyts en koordinator som driver utvecklingen framåt. Företagshus Skapa småföretagshus inom olika teman eller på olika orter där man kan ha sina lokaler och dela på gemensam service. Ekonomiskt och socialt viktigt för många ensamföretagare som också ger upphov till ett ökat kontaktnät. Etiskt förhållningssätt 14

15 Ökade insatser för en hållbar utveckling (ekonomiskt, socialt och ekologiskt) kommer få en allt större betydelse i framtiden liksom ett etiskt förhållningssätt i affärsvärlden. Ett område som Sjuhärad bör prioritera i näringslivsområdet och ge handledning till småföretag. 2. Attraktivt Sjuhärad För småföretagare är ägarnas välbefinnande fullständigt avgörande för företagets utveckling. Många gånger står företaget och faller med en specifik person. Därför är en god hälsa och en stödjande omgivning mycket angeläget. Många småföretagare saknar arbetskamrater och därmed ett viktigt socialt nätverk i vardagslivet. För en småföretagares välbefinnande behöver andra strukturer byggas upp som ger inspiration och kreativitet. I det arbetet ser vi hälsa och kultur som viktiga grunder som kan utnyttjas i en betydligt större utsträckning än vad som sker i näringslivet idag. Insatsområden som gynnar småföretagare: Inspirationsnätverk för småföretagare som innehåller aktiviteter kring friskvård, kultur, mat, natur och kreativitet. De bästa idéerna uppstår ofta i de mest oväntade sammanhangen. Dessa aktiviteter handleds av en professionell person som arbetar med att utveckla människors motivation. Stödja företagsnätverk och småföretagarföreningar med administrativ hjälp. Ökade insatser för att utnyttja kulturen som en drivkraft för kreativt nyskapande. 3. Utbildning/kompetensutveckling För att utveckla sig själv och sitt företag behöver småföretag ibland få utbildning på ett sätt som skiljer sig från det traditionella, dvs att åka till storstäder på dyra konferenser. Ofta finns inte det ekonomiska utrymmet och det är svårt av vara borta från arbetsplatsen en längre tid. Därför är lokala utbildningar av hög kvalitet angeläget. Det kan med fördel ske i form av praktisk tillämpning med kreativa, aktiva arbetsmöten kring olika teman som ett komplement till större seminarier. Småföretagare bjuds ibland in, ex av kommuner/näringslivsbolag m fl, till presentationer med efterföljande kort frågestund som sällan leder vidare. Med tanke på den knappa tid som finns till förfogande är det viktigt att träffar är resultatinritade om en fråga ska presenteras/diskuteras. Presentationer för småföretag bör därför följas av korta effektiva grupparbeten om hur frågan kan utvecklas vidare och att någon aktör tar tag i det efteråt och att resultatet förmedlas tillbaks. Det är viktigt att man verkligen får ut något eller kan delge kunskap/information som man har nytta av, eftersom tiden är allt för knapp för att delta på allmänna möten. 15

16 Insatsområden som gynnar småföretagare: Kreativa arbetsmöten kring olika teman. Man lyssnar på en inspirerande person, därefter arbetar varje företag vidare med frågan på egen hand eller i grupper och får support av föredragshållaren. Hel/halvdag. Högkvalitativ företagarskapsutbildning där man lär sig viktiga frågor för att utveckla sitt företag i en workshopform. Allt från ledarskap till marknadsföring. Mentorskap för småföretag. Samarbete med högskolor och andra utbildningsaktörer. 4. Infrastruktur Småföretagare är beroende av en god infrastruktur i form av tåg- och bussförbindelser. Vi strävar efter en hållbar infrastruktur och vill utveckla alternativ till en ökad vägutbyggnad och fler bilar genom att skapa en mer attraktiv kollektivtrafik och smartare logistik. Det finns flera fördelar med detta, det är ett ekonomiskt alternativ och man kan arbeta under resan. Det finns behov av att kunna nå orter med utbildningar, kunder mm utan att ligga i bilkö. Många småföretagare finns utanför städerna i de mindre orterna och där det är viktigt att behålla en god service vilket spar tid och ger större möjligheter att arbeta effektivt. Insatsområden som gynnar småföretagare: Bra, bekväm kollektivtrafik Tåganslutning från Kinna via Sätila till Landvetter och Götalandsbanan. Upprustning av Viskadalsbanan Hög servicenivå i Sjuhärads mindre orter. Lokaler för företagare att låna för videokonferenser. Smart logistik 16

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna

Redo att leda. ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Redo att leda ett nätverk för kvinnliga ledare inom Scouterna Kvinna, scout & ledare? Missa inte chansen att delta i Scouternas nystartade nätverk för kvinnliga ledare. Nätverket Redo Att Leda erbjuder

Läs mer

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa.

Vi är den kreativa mötesplatsen för idéer och innovativa företag som vill växa. Kapital Vi har direkta kontakter till olika finansiärer. Med våra samarbetspartners, exempelvis ALMI Företagspartner och Regionförbundet, kan du diskutera bidrag till din tjänst eller produkt. Kontor I

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem

Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Samlade erfarenheter från några medlemmar ur Hämta Hem Det som har varit positivt för mig med Hämta Hem att det har varit en väldigt positiv ton i projektet och att man har träffat nya människor, som ger

Läs mer

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning

EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning EN UNIK MÖJLIGHET. Småland och Blekinge gör gemensam satsning för att marknadsföra regionen och dess näringsliv på en internationell arena. 2010 deltar man i världsutställningen i Shanghai, Expo 2010.

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010

Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Inbjudan för företag att medverka på april eventet Mamtreprenör 2010 Den 17 april 2010 kommer mellan 350 500 blivande och befintliga entreprenörs mammor att delta och mingla på Hilton Slussen i Stockholm.

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland

Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Utvärdering Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland Sammanfattning Projektet Q-Biz Affärs- och kompetensarena för kvinnor i Västernorrland har bedrivits mellan 2008-01-01 2010-12-31

Läs mer

Nyhetsblad januari 2012

Nyhetsblad januari 2012 Nyhetsblad januari 2012 Januari månad har knappt gått förbi men julledigheten och nyårsfirandet känns redan långt borta. Jag tar detta som ett bevis på att det går fort när man har roligt! Ett helt nytt

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

Utställarinformation 2014. ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2014 ÄR DU på plats när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 Kommunicera ditt budskap direkt

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Lärande skapar utveckling!

Lärande skapar utveckling! Lärande skapar utveckling! strategisk kompetensförsörjning Genom kunskap om företagets vision och affärsidé känner vi ökat engagemang vilket också är en grund för att vilja lära nytt. Ett jämställt samhälle

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR

DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR DÄRFÖR ÄR VI MEDLEMMAR Viktig kunskap för oss som befinner oss i braschens utkant Lennart Ljungfelt, vd Aimpoint Utvecklar och producerar rödpunktsikte. Var först med att lansera produkten för 40 år sedan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

POLISENS LEDARKRITERIER

POLISENS LEDARKRITERIER MÅL OCH RESULTAT Det innebär att styra och driva mot angivna mål och att se vad som gagnar på såväl kort som lång sikt. Ha god uthållighet och förmåga att ha målen i sikte även när händelseutvecklingen

Läs mer

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund

Projekt Skånsk Nätverkskraft. Mål. Syfte. Projektplan Bakgrund Projekt Skånsk Nätverkskraft Mål Att via nätverksbyggande och föreläsningar stimulera de deltagande företagens affärsutveckling. Syfte Att genom projektet få kunskap om kompetensbehovet land företagare

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå

Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kreativa kvinnor om affärsutveckling bland företagarkvinnor (i Finland) på gräsrotsnivå Kvinnors entreprenörskap jämställdhet som medel för hållbar tillväxt Attraktionskraft Norden 15.10.2013 5,4 miljoner

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Informationspolicy för Övertorneå kommun

Informationspolicy för Övertorneå kommun Informationspolicy för Övertorneå kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2008-11-03 Innehållsförteckning 1. Inledning...1 2. Syfte...2 3. Övergripande målsättning...3 4. Riktlinjer för kommunens övergripande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Birgitta Larsson 2004-06-28 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 12 maj 2004 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Ingrid Eriksson (kd) Britt-Marie Gustavsson (c) Karim Alnejmi

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS?

ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? ÄR DU PÅ PLATS när Sveriges offentliga beslutsfattare MÖTS? Utställarinformation 2016 LEDARSKAP i EKONOMI i HR 5 goda skäl till varför du bör vara på plats när de offentliga beslutsfattarna möts 1 En unik

Läs mer

CreArena DRIVE IN 2014-11-28

CreArena DRIVE IN 2014-11-28 CreArena DRIVE IN 2014-11-28 DRIVE för driv och motivation! IN för innanför hellre än utanför! Vi vill erbjuda en mötesarena för att stötta ungdomar som vi tror på olika sätt kan ha nytta av att bredda

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper

Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper Sammanställning av utvärdering från utbildning för ledningsgrupper REFLEKTIONER / TANKAR Jag gick in helt utan förutsättningar och har varit med om MÅNGA utbildningar av den här typen. Kort och norrländskt

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Handlingsplan 2008-2010

Handlingsplan 2008-2010 Handlingsplan 2008-2010 Länsbygderådet Uppsala 1 juni 2008 Delarna skapar helheten www.kennethnyberg.se Handlingsplan Huvudsyftet med handlingsplanen är att erhålla ett material som underlag för styrelsens

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande

- en del i programmet Att främja kvinnors företagande Slutrapport Projekt Företagsamma kvinnor i Karlskrona - en del i programmet Att främja kvinnors företagande Under åren 2007 2009 har Tillväxtverket samordnat och genomfört ett nationellt program vars syfte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(5) Kommunala Pensionärsrådet 2015-05-18 SAMMANTRÄDESTOKOLL Sida 1(5) 2015-05-18 Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 10.00 11.45 Beslutande Kommunstyrelsen Margareta Lövgren Lisa Dahlberg Äldreomsorgsnämnden Ulla Maj Persson

Läs mer

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg

Enköpings företag och Westerlundska gymnasiet i samverkan Ekonomisk förening. Slutrapport. Populärversion. Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 1 Slutrapport 2007 12 31 Populärversion Projektledare Cissi Lööv & Peter Stenberg 2 Bakgrund Hörnstenar i visionen för Enköpings kommun är att kunna erbjuda attraktiva utbildningar samt att skapa tillväxt

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se

Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping. Linköpings kommun linkoping.se Så här går vi framåt! Socialkontoret i Linköping Linköpings kommun linkoping.se Inledning Socialkontorets uppdrag är att informera, utreda, besluta om och följa upp enskilda människors rättigheter och

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté

Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Godkänd av SSK 2014-01-31 Södertörnskommunernas Samarbetskommitté Verksamhetsplan 2014 Budget 2014 1. Inledning Södertörns åtta kommuner är en attraktiv del av Stockholmsregionen med ca 460 000 invånare.

Läs mer

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden?

Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan. 1.1 Varför behöver vi en vision och profilområden? Vision 2020 är antagen av kommunfullmäktige den 18 oktober 2007 enligt nedan Vision 2020 1. Bakgrund Den 2 november 2000 antog kommunfullmäktige Vision 2010. I Vision 2010 preciserades ett stort antal

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Velanda skolas fritidshem 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Velanda skolas fritidshem 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars

Slutrapport. Från. Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Slutrapport Från Konferensen Mellanlanda 2009 26 27 mars Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 LUVG, Lokal Utveckling Västra Götaland... 3 Tema... 4 Målgrupp... 4 Organisation... 4 Medverkande... 5 Deltagare...

Läs mer

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag

Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag Ett kompetensutvecklingsprojekt för skånska småföretag iværksætterpixi_svensk.indd 1 29-02-2008 11:47:37 iværksætterpixi_svensk.indd 2 29-02-2008 11:48:31 Innehåll Kompetenta 5 Kompetenta metod 7 Kompetenta

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013

Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Utvärdering av Länsteatrarnas Vårmöte i Växjö 2013 Totalt var 54 personer anmälda till Länsteatrarnas vårmöte, då är våra 10 gäster inräknade i summan, så 44 medlemmar deltog. Svarsfrekvensen var den sämsta

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014

Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategidokument för Stiftelsen Credo 2012 2014 Strategi för Credo Stiftelsen Credos strategi utgår från Stiftelsens överordnade värdegrund, vision och målsättning. Strategin styr och fördelar Stiftelsens

Läs mer

besöksnäring i utveckling

besöksnäring i utveckling besöksnäring i utveckling Ett ett projekt i utveckling För att utveckla besöksnäringen och stärka samarbetet behövs inspiration, kunskap och tillfällen till möten mellan branschkollegor. Projektet Besöksnäring

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer