Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen"

Transkript

1 Rapport 2012:8 Konsumenträtt En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen

2 2 (40) 2011:8 Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen Konsumentverket 2012 Utredare: Joel Westerlund (projektledare), Karin Echeverri

3 3 (40) Sammanfattning Konsumentverket har genomfört en undersökning av i vilken utsträckning 1 forskning och utbildning inom konsumenträtt förekommer vid svenska universitet och högskolor. Undersökningen har även behandlat frågan om forskningens inriktningar. Undersökningen genomfördes i form av en enkät som i mitten av 2011 skickades till de universitet och högskolor som erbjuder kurser och program inom juridik. Knappt 70 procent av de tillfrågade lärosätena besvarade enkäten. I princip saknas tidigare undersökningar om konsumenträttens omfattning inom den juridiska forskningen. I den mån svar ges, är bilden att forskning i konsumenträtt förekommer i mycket begränsad omfattning. Frågan om konsumenträttens omfattning och inriktning inom juridisk grundutbildning är enligt vad Konsumentverket känner till inte tidigare behandlad. Mot bakgrund av att alla tillfrågade lärosäten inte besvarade enkäten, att de svar som inkom inte alltid gav en heltäckande bild av förekommande forskning och utbildning vid det aktuella lärosätet samt att varje lärosäte har svarat utifrån delvis olika utgångspunkter, är Konsumentverket försiktigt med att dra tydliga slutsatser av undersökningen. Rapporten bör istället ses som en förstudie som översiktligt beskriver läget för konsumenträtten inom juridisk grundutbildning och forskning. Ett förslag till framtida åtgärd är att genomföra en fördjupad studie som noggrannare definierar och kartlägger konsumenträtten. En sådan studie kan fungera som utgångspunkt för förslag som syftar till att samla ihop och förstärka konsumenträttens ställning inom forskningen. Med avseende på grundutbildning har det i undersökningen framkommit att: Konsumenträtten är ett rättsområde med mycket stor spännvidd. Ämnet är svårt att definiera och avgränsa. Vid en extensiv tolkning av konsumenträttsbegreppet framkommer att konsumenträtten berörs inom flertalet juridiska kurser. Detta gäller såväl för program- som fristående kurser. Konsumenträtten utgör dock en förhållandevis liten del av kursernas helhet i genomsnitt dryga tio procent på introducerande 1 Begreppets användning i denna rapport definieras i avsnitt 1.5.

4 4 (40) juridikkurser. På fördjupade kurser är spridningen i konsumenträttens andelar av kurserna större. Fördjupade kurser och specialkurser som betonar konsumenträtt är sällsynta, men finns. Inom kurserna ägnas tid både åt civilrättsliga och marknadsrättsliga frågeställningar. Kraftigt förenklat, tycks civilrättsliga frågor ha en mer framträdande plats när konsumenträtten berörs på en introducerande nivå. På fördjupad nivå ökar andelen marknadsrätt. Gällande forskning inom konsumenträtt indikerar undersökningen att: Konsumenträttslig forskning förekommer och är större än vad tidigare undersökningar har indikerat. Nio olika lärosäten cirka 35 procent av de tillfrågade universiteten och högskolorna uppger att de bedriver forskning i konsumenträtt. Vid vissa lärosäten förekommer flera projekt; alltifrån artiklar till avhandlingar. Utgångspunkterna och frågeställningarna i forskningen är rättsvetenskapliga, men begreppet konsumenträtt har getts mer eller mindre vidsträckt innebörd i enkätsvaren från de olika universiteten. Konsumentverket bedömer inte att något enskilt lärosäte är tydligt överrepresenterat i den konsumenträttsliga forskningen. Variationen och bredden i forskningsämnena är stora till följd av konsumenträttens spännvidd. I likhet med vad som var fallet för konsumenträtten inom grundutbildningen, utgör rättsområdet också inom forskningen ofta ett perspektiv när bredare teman studeras. Ur ett kvalitativt perspektiv visar undersökningen att flera forskningsprojekt finns som är av intresse för Konsumentverkets verksamhet. Några exempel är rättsvetenskaplig forskning om konsumentkrediter, finansiellt rådgivningsansvar och barn och unga som konsumenter. I bilaga 5 till denna rapport finns lärosätenas egna beskrivningar av förekommande forskningsprojekt och namnen på ansvariga forskare.

5 5 (40) Abstract The Swedish Consumer Agency has conducted a survey to find out to what extent research and education on the subject of consumer law is carried out at Swedish universities. The survey also looks at which subjects are studied within different research projects. In 2011 questionnaires were sent by post to all Swedish universities that offer courses in law. The questionnaire was answered by almost 70 percent of the universities. Other surveys have indicated that research focusing on consumer law only exists to a marginalized extent. However, a specific survey on the topic of consumer law and its standing as a subject in legal education has as far as the Swedish Consumer Agency is aware of not been carried out before. Because all universities have not answered the questionnaire, the received answers are unable to provide a complete and detailed picture. It may also be the case that respondents have answered the questionnaire from different perspectives. Therefore, the Swedish Consumer Agency is careful when drawing general conclusions based on the survey alone. Rather, the survey should be seen as a pilot-study providing a general picture of consumer law s standing within Swedish legal research and education. Further work that remains to be done after this study could be to conduct a renewed and more thorough study that would increase the reliability of the study and provide a clearer picture. Such a study could be used as a basis for further suggestions, aiming to sum up and tie together the subject of consumer law as well as strengthening the position of the subject within Swedish legal research. Regarding the position of consumer law in legal education the survey shows that: Consumer law is a very broad topic, containing a variety of questions and situations. Hence the subject is a challenge to clearly define. In broad terms consumer law is studied within a range of legal courses. This applies both to optional/ single courses as well as to full-time courses. Consumer law is, however, a fairly minor part of courses. Introductory courses in consumer law account for on average about 10 percent of

6 6 (40) the course. For advanced legal courses this figure can be higher or lower. Advanced legal courses in consumer law are rare, but do exist. Course syllabus covers both civil- and market law. Put simply, introductory courses focus more on civil law, while advanced courses focus more on market law. When it comes to legal research in consumer law the survey suggests that: Research in consumer law is more frequent than earlier surveys have suggested. Nine different universities in the study (almost 35 percent) state that they conduct research in consumer law. At some universities several research projects were carried out, ranging from single articles in scientific magazines to doctoral theses and cross-university projects. The starting point and the questions within consumer law research are clearly legal, but it can be noted that the subject consumer law is interpreted very differently among researchers. The Consumer Agency has not found that any single university conducts significantly more research in consumer law than any other university. The wide range of research subjects is largely due to the nature of consumer law itself. As was the case for consumer law in education, consumer law is often considered as one of many perspectives when another topic is the main core of the research. From a qualitative point of view, the survey shows that numerous research projects are carried out. Of these several are or could be of interest to the Swedish Consumer Agency. Some examples are research projects focusing on consumer credits, liability for financial advice and children as consumers. Appendix 5 includes the universities own descriptions of their research.

7 7 (40) Innehållsförteckning 1 Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Metod och avgränsningar Närmare om undersökningens svarsfrekvens Definitioner Disposition Konsumenträttens ställning inom grundutbildningen Inledning Undersökningens resultat Förekommer undervisning i konsumenträtt? Hur stor del av kurserna ägnas åt konsumenträtt? Är det civilrätt eller marknadsrätt som studeras? Konsumenträttens ställning inom forskningen Inledning Undersökningens resultat Förekommer forskning i konsumenträtt? Vad handlar forskningen om? Sammanfattning och slutsatser Bilaga 1: Missiv Bilaga 2: Enkät Bilaga 3: Sändlista i alfabetisk ordning Bilaga 4: Förteckning över inkomna svar Bilaga 5: Schematisk uppställning av förekommande forskningsprojekt... 35

8 8 (40) 1 Inledning 1.1 Bakgrund Vi är alla konsumenter och utför i den egenskapen dagligen rättshandlingar, exempelvis genom så enkla saker som att handla mat eller beställa kläder på Internet. Värdet av dessa rättshandlingar är sedda var och en för sig små, men sammantaget uppgår de till betydande samhällsekonomiska belopp. För att konsumenter ska vilja och våga köpa varor och tjänster är det viktigt att de känner tilltro till marknadens funktionssätt, har ett gott konsumentskydd och litar på att företagen följer gällande lagstiftningar. För de två första frågorna spelar rättsreglernas utformning på konsumentområdet en central roll. Givet den korta bakgrunden ovan, borde forskning om utformningen, tolkningen och tillämpningen av dessa rättsregler vara en angelägen fråga. Trots detta konstaterade Konsumentverket i en skrivelse för knappt fem år sedan att forskningsläget för konsumenträtten närmast kunde beskrivas som en öken med få oaser. 2 År 2006 genomfördes en undersökning av konsumtionsforskningens 3 inriktningar och förutsättningar i Sverige. 4 Även av den undersökningen framgick att konsumtionsforskning från ett juridiskt perspektiv förekom i mycket liten utsträckning. 5 Den nyss nämnda undersökningen är idag över fem år gammal. Den avsåg också en begränsad grupp mottagare och tog inte sikte på att särskilt undersöka juridisk forskning. Konsumentverkets uppfattning är därför att det finns ett kunskapsintresse i att utreda hur läget ser ut idag genom en bredare undersökning som enbart efterfrågar forskning om konsumenträtt. Denna rapport omfattar även frågan om vilken ställning konsumenträtten som ämne har inom den juridiska grundutbildningen, en fråga som såvitt Konsumentverket känner till inte tidigare har undersökts. 2 Dnr 2008/1414 Motiv för en professur i konsumenträtt. 3 Begreppet konsumtionsforskning är bredare än forskning i konsumenträtt. Inom konsumtionsforskningen studeras konsumtion utifrån en mängd olika perspektiv, med olika metoder och av olika discipliner. 4 Se CFK-kortrapport 2006:3 Konsumtionsforskningens inriktningar och förutsättningar en studie av FIK-nätverket. 5 I undersökningen nämndes endast ett forskningsprojekt med denna inriktning.

9 9 (40) 1.2 Syfte Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av i vilken utsträckning forskning och utbildning i konsumenträtt 6 förekommer i Sverige. Rapporten syftar också till att undersöka vilken inriktning som forskningen har; vad handlar den om, var bedrivs den och av vem? Rapporten kan sägas ingå i Konsumentverkets omvärldsbevakning. Den är även ett led i att uppfylla myndighetens mål om att dess arbete ska bygga på vetenskaplig grund. 7 Med större kännedom om förekommande forskningsprojekt ökar Konsumentverkets möjligheter att för olika ändamål 8 komma i kontakt med forskare Frågeställningar Den övergripande frågeställningen för denna rapport är vilken ställning konsumenträtten har inom juridisk utbildning och forskning. På grund av huvudfrågans vaghet, har den brutits ned i ett antal delfrågor. Vilken ställning har konsumenträtten inom den juridiska grundutbildningen? o o o o Hur många lärosäten ger kurser där konsumenträtt ingår? Hur stor del av kurserna utgörs av konsumenträtt? I vilken betydelse är det konsumenträtt som studeras, vilka lagar behandlas inom ramen för kurserna? Vilken nivå ges kurserna på? Finns skillnader mellan konsumenträttens omfattning och inriktning på fristående kurser gentemot programkurser? 6 Begreppet konsumenträtt saknar en enhetlig och klart avgränsad definition. Hur begreppet används i denna rapport redogörs för nedan i avsnitt Under 2009 genomfördes projektet Forskning, kunskap och KVR. En av projektets underrubriker var Kunskapsbanken som hade som mål att skapa en struktur för kunskapsutbyte, kommunikation och möten mellan Konsumentverket och högskole- /forskningsvärlden. Denna rapport är en fortsättning av projektet. 8 Exempel på sådana ändamål kan vara att forskaren kan fungera som expert i rättsfrågor, skriva rättsutlåtanden, granska rapporter från myndigheten och kompetensutveckla myndighetens medarbetare. 9 Konsumentverkets erfarenheter är också av värde för forskaren exempelvis genom att skapa kännedom om konsumentproblem och tillsynen över delar av den konsumentskyddande lagstiftningen.

10 10 (40) Vilken ställning har konsumenträtten inom den juridiska forskningen? o Förekommer forskning inom konsumenträtt? o Rör det sig om inomjuridisk forskning 10? o Ligger fokus på civilrättsliga eller marknadsrättsliga frågeställningar? o Vad handlar de aktuella forskningsprojekten om? Berör de områden som är av intresse för Konsumentverket? 1.4 Metod och avgränsningar De resultat som redovisas i rapporten bygger på en enkätundersökning som skickades till de universitet och högskolor i Sverige som erbjuder utbildning i juridik. 11 Konsumentverket har även tagit del av vissa kursplaner som fanns tillgängliga på lärosätenas webbplatser för att bättre kunna bedöma innehållet i enkätsvaren. Att enbart svenska universitet och högskolor har ingått i studien innebär att andra utbildningsanordnare samt utländska lärosäten faller utanför undersökningen. Undersökningen genomfördes i mitten av 2011 och de resultat som redovisas tar därmed sikte på förhållanden sådana som de var vid denna tidpunkt. En viktig avgränsning i denna enkätundersökning som skiljer den från tidigare genomförda undersökningar i konsumtionsvetenskap 12 är att den endast tar sikte på konsumenträtt, det vill säga när konsumtion studeras ur ett rättsligt perspektiv. Mot bakgrund av att syftet med undersökningen var att ge en översiktlig bild av läget för konsumenträtten, bedömdes en postal enkät som tillräcklig, som alternativ till mer resurskrävande intervjuer. Sådana hade dock möjliggjort resultat med högre kvalitet och kan vara ett förslag till framtida arbete som återstår efter denna rapport. Enkäten gjordes kortfattad för att möjliggöra en hög svarsfrekvens 13 och relativt öppna frågor ställdes för att inte begränsa respondenternas möjligheter att oberoende utforma innehållet i svaren Begreppet definieras nedan i avsnitt Enkäten och dess sändlista framgår av bilaga 2 respektive Jämför vad som har sagts ovan i not Enkätens svarsfrekvens kommenteras nedan i avsnitt Bland annat definierades inte vad som avsågs med konsumenträtt annat än att det var juridiskt inriktad forskning och grundutbildning som avsågs. Respondenterna fick därmed själva tolka hur vida eller snäva frågeställningar som skulle inrymmas i begreppet.

11 11 (40) Både frågor av kvantitativ och kvalitativ karaktär ställdes. De svar som erhölls var beroende både av frågornas konstruktion, respondenternas tolkningar av dem samt deras förutsättningar att besvara dem. Enkäten bifogades i flera exemplar till varje lärosäte för att förebygga svårigheten för en mottagare att ha överblick över hela kursutbudet respektive detaljkunskap om innehållet i flera forskningsprojekt. Trots detta var det bara två lärosäten i undersökningen där svar inkom från två eller flera uppgiftslämnare. De beskrivningar som gavs i svaren behöver därmed inte återspegla den totala forskning och undervisning i konsumenträtt som finns vid det aktuella lärosätet. De resultat som redovisas i rapporten är att betrakta som en översikt snarare än en detaljbild. I rapporten behandlas inte normativa frågor av typen om läget för konsumenträtten är bra eller dåligt. Inte heller lämnas förslag på åtgärder för att uppnå förändringar Närmare om undersökningens svarsfrekvens Enkäten skickade till 25 olika universitet och högskolor. 15 Denna population utgör enligt Konsumentverkets bedömning en väl täckande bild av det totala antalet lärosäten som bedriver utbildning i juridik. Enkäten besvarades av 17 lärosäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens om knappt 70 procent (68 procent). I samtliga svar tog lärosätena ställning. Inga blanka svar eller svar med kommentaren vet ej lämnades således in. Konsumentverkets uppfattning är att denna svarsfrekvens är god. Av stor betydelse för resultatens tillförlitlighet är dock inte bara hur många som besvarade enkäten, utan också vilka som svarade och vad svaren innehöll 16. Det kan konstateras att samtliga större 17 lärosäten besvarade enkäten, bortsett från Lunds universitet. Att Sveriges största universitet som dessutom bedriver juridisk utbildning och forskning av betydande storlek inte har svarat påverkar naturligtvis resultatens kvalitet negativt. Å andra sidan, bedömer Konsumentverket att de universitet och högskolor som har svarat tillsammans utgör en tillräckligt stor del för att ge en god översiktlig lägesbild. Enkäten besvarades inte heller av Högskolan i Gävle som är en av de högskolor som erbjuder utbildning till fastighetsmäklare, vilket är ett område av betydelse ur konsumentperspektiv Se bilaga 3 för enkätens sändlista. 16 Jämför vad som sägs i avsnitt 1.4 respektive om olika utgångspunkter i svaren. 17 Med adjektivet större avses här de lärosäten som har betydande verksamhet inom juridik. Hit hör de universitet som erbjuder sammanhängande juristutbildningar som leder fram till antingen juridisk yrkesexamen (jur kand) eller till examen med handelsrätt/affärsrätt/rättsvetenskap som huvudämne. 18 Svar saknas från ytterligare sex lärosäten som har ingått i undersökningen. Svaren i dessa fall bedöms dock vara av mindre betydelse för undersökningens resultat.

12 12 (40) 1.5 Definitioner Nedan definieras några begrepp som är av större betydelse i rapporten. Civilrätt Grundnivå Grundutbildning Civilrätten berör rättsförhållanden mellan enskilda (inte offentliga) rättssubjekt. Civilrättsliga regler handlar till skillnad från marknadsrättsliga regler om att reglera rättigheter och skyldigheter i enskilda fall. Utbildning som sker under de tre inledande studieåren inom en programutbildning. I fråga om nivå i meningen svårighetsgrad skiljs mellan kurser på grundläggande- respektive avancerad nivå. Grundutbildning är utbildning som inte sker inom ramen för en forskarutbildning. Inomjuridisk forskning Med inomjuridisk forskning om konsumenträtt avses i denna rapport forskning om konsumenträttsliga frågeställningar som sker med rättsvetenskapliga metoder. Som motvikt till inomjuridisk forskning används i rapporten begreppet perspektivforskning. Konsumenträtt Marknadsrätt Population Rättsförhållanden inom vilka konsumenter respektive näringsidkare är parter. Konsumenträtt kan avse såväl civil- som marknadsrättsliga frågeställningar. Marknadsrätten berör rättsregler som reglerar beteendet på marknaden och kan gälla marknadsföring, konkurrens och konsumentskydd. Genom marknadsrättsliga bestämmelser kan ageranden förbjudas mot fortsatt användning. Reglerna hjälper däremot inte till skillnad från civilrättsliga regler till att lösa enskilda tvister. Begreppet population används i denna rapport som beteckning på mottagarkretsen för undersökningen. Som beteckning på mottagarna används även begreppet respondent.

13 13 (40) Senior forskning Med senior forskning avses i rapporten forskning som bedrivs av disputerade personer, det vill i denna rapport främst säga personer som har juris doktorsexamen. 1.6 Disposition Mot bakgrund av att grundutbildning föregår forskning, är det ändamålsenligt att även i denna rapport behandla dem i den ordningen. 19 Därmed undersöks konsumenträttens ställning inom grundutbildningen i rapportens kapitel 2, och dess ställning inom forskningen i kapitel 3. Rapporten avslutas med att de viktigaste slutsatserna presenteras i kapitel 4. Till rapporten hör fem bilagor. I de första tre finns missiv samt enkäten och dess sändlista. I bilaga 4 finns en uppställning över uppgiftslämnare och i bilaga 5, slutligen, finns en sammanställning av aktuella forskningsprojekt på konsumenträttsområdet, var projekten bedrivs och vem som ansvarar för dem. 19 Att observera är att grundutbildning och forskning hänger ihop och växelverkar. Vad som sägs i kapitel 2 och 3 bör därmed ses i ett sammanhang.

14 14 (40) 2 Konsumenträttens ställning inom grundutbildningen 2.1 Inledning Enligt vad Konsumentverket känner till, har inte någon undersökning som specifikt tar sikte på konsumenträtten som ämne inom de juridiska utbildningarna tidigare gjorts. Däremot finns det flera och återkommande undersökningar som har utvärderat kvaliteten hos landets juristutbildningar, där undervisningen i konsumenträtt har ingått som en del. 20 Rubriken ovan talar om konsumenträttens ställning. För att kunna ta sig an den frågan, behandlas nedan olika frågor som söker ringa in den konsumenträttsliga undervisningen från olika perspektiv. Frågor som berörs är om kurser i konsumenträtt förekommer, vilken nivå de ges på, om konsumenträtten utgör en stor eller liten del av kursernas helhet och om det är marknads- eller civilrättsliga regler som studeras. 2.2 Undersökningens resultat Förekommer undervisning i konsumenträtt? Enkätens första fråga handlade om huruvida undervisning i konsumenträtt överhuvudtaget förekom vid de tillfrågade lärosätena. Denna fråga besvarades jakande av samtliga. Konsumenträttslig undervisning återfanns både bland fristående kurser och inom programkurser, inte bara inom de juridiska utbildningsprogrammen, utan även inom juridiska kurser på andra program. 21 Merparten av kurserna som konsumenträtt behandlas på ges på grundläggande nivå, vilket visas i nedanstående diagram. Av diagrammet framgår också att de flesta kurserna är fristående eller valbara kurser. 20 Se till exempel Högskoleverkets rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor. 21 Exempel på andra program där kurser i juridik ingår är ekonomprogrammet, socionomprogrammet och politices magisterprogrammet.

15 15 (40) 2% 14% Avancerad nivå Grundnivå 84% Grundnivå där kurs ingår i program Figur 1: Fördelningen av antal kurser per nivå, i procentandelar. Att för varje universitet och högskola summera antalet kurser där konsumenträtt ingår och relatera detta till det totala antalet juridikkurser vid det aktuella lärosätet, skulle kunna ge en indikation på om konsumenträtten är ett stort eller litet område i undervisningen eller inte. När så skedde utifrån enkätsvaren framkom dock det överraskande resultatet att konsumenträtten verkade vara ett mindre ämne vid de större lärosätena inte bara relativt sett, utan även i absoluta tal. Resultatet visade sig dock bygga på felaktiga i meningen ofullständiga fakta. I fritextsvaren från flera av de större lärosätena framgick att uppgiftslämnaren bara redogjorde för de kurser som vederbörande själv var inblandad i. Svaret gav därför endast en begränsad bild av det totala utbudet. Av detta skäl redovisas inte något diagram över antalet kurser där konsumenträtt ingår vid respektive lärosäte. Mer allmänt kan istället fastslås att undersökningen ger en indikation om att undervisning i konsumenträtt förekommer vid samtliga de lärosäten som har besvarat enkäten, och att konsumenträtten i regel berörs inom flera olika kurser Hur stor del av kurserna ägnas åt konsumenträtt? Med svaret att konsumenträttslig undervisning har en plats vid landets universitet och högskolor, är en följdfråga hur stor del av dessa kurser som utgörs av konsumenträtt. Även utan anspråk på exakthet, visade sig den frågan vara svårbesvarad. Flera av lärosätena valde att inte göra någon uppskattning. I något fritextsvar angavs istället att konsumenträtten används som ett perspektiv som relateras till löpande under utbildningen när så är lämpligt. Denna synpunkt tydliggör enligt Konsumentverket ett viktigt förhållande och säger något om konsumenträttens karaktäristika som ämne. Konsumenträtten är mycket svår att avgränsa och svår att studera isolerad. Likväl som detta kan innebära

16 16 (40) fördelar till exempel möjligheten att ofta vara relevant och möjlig att integrera kan det innebära nackdelar. Konsumentverket har tidigare uttryckt saken som att Rättsområdets spännvidd är på något sätt dess förbannelse. 22 I de fall uppskattningar gjordes i enkätsvaren, kan följande sägas. Inom grundläggande juridikkurser vilka ofta har likartade trebokstavsförkortningar och även torde ha likartade kursinnehåll utgör konsumenträtten i genomsnitt drygt 10 procent av kursernas helhet, vilket visas i nedanstående diagram. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 33% 27% 13% 13% 13% 13% 13% 8% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% Figur 2: Andelen konsumenträtt i de juridiska översiktskurserna, i procentandelar. Om drygt 10 procent är en hög, låg eller lämplig siffra avstår Konsumentverket från att här ta ställning till. I vart fall kan slutsatsen dras att de flesta studenter som för första gången kommer i kontakt med juridik även kommer i kontakt med konsumentrelaterad juridik, vilket understryker konsumenträttens egenskap av att vara kunskap av praktisk nytta i vardagslivet Dnr 2008/1414 Motiv för en professur i konsumenträtt. 23 Jämför vad som har sagts i avsnitt 1.1.

17 17 (40) Om hänsyn tas till andra kurser som inte är breda introducerande juridikkurser blir variationerna i konsumenträttens andel av kursen större. Nedanstående diagram kan illustrera detta. 100% 80% 80% 67% 67% 80% 60% 40% 20% 10% 3% 47% 27% 40% 40% 13% 7% 13% 7% 44% 22% 18% 13% 17% 10% 7% 0% Figur 3: Andelen konsumenträtt i ett urval av kurser som inte är juridiska introduktionskurser. När det gäller kursutbudet vid de universitet och högskolor som erbjuder sammanhängande juridiska utbildningar noterar Konsumentverket att konsumenträtten förekommer inom flera civilrättskurser, vilket innebär att konsumenträtten även förekommer på fördjupningsnivå. Hur stor del av kursen som behandlar konsumenträttsliga frågor går dock inte att utläsa, vilket understryker vad som ovan har sagts om att konsumenträtten är svår att avgränsa. Det troliga är att konsumenträtten berörs som ett perspektiv eller utgör öar i schemat för kurser som spänner över flera rättsområden. Resultaten blir intressantare när specialkurser obligatoriska och valfria uppmärksammas. Vid Karlstads universitet förekommer fördjupningskurser i marknadsrätt. Universitetet i Örebro ett annat av landets yngre universitet framhåller konsumenträtten inom en kurs i privaträtt, vilket återigen betonar konsumenträttens bredd. Vid Malmö högskola som förvisso inte erbjuder juristutbildning finns ett betydande konsumentperspektiv inom fastighetsmäklarkurserna. Vid Uppsala universitet, slutligen, finns en kurs som innehåller begreppet konsumentskydd i namnet. Konsumenträtt uppges utgöra en stor del av denna kurs.

18 18 (40) Är det civilrätt eller marknadsrätt som studeras? Av störst betydelse för Konsumentverkets tillsynsarbete är de konsumentskyddande lagstiftningar som finns på marknadsrättens område. 24 För att ta reda på kursernas inriktningar ställdes flervalsfrågan om vilka lagar på konsumentområdet som studerades. De centrala marknads- respektive civilrättsliga lagstiftningarna såsom marknadsföringslagen respektive konsumentköplagen förekom mycket ofta i undervisningen, medan mer specialiserad lagstiftning som till exempel lag om leksakers säkerhet endast berördes i undervisningen vid några av lärosätena. En annan tendens som enkätsvaren gav uttryck för var att ju mer grundläggande kurs som det rör sig om, desto mindre tid ägnades åt speciallagstiftning. Dessa resultat ser inte Konsumentverket som förvånande. Flera särskilt de större universiteten och högskolorna har i enkätsvaren angett att samtliga lagar som räknades upp i enkäten studeras. Enkäten ger dock inte svar på vilka lagar som är relevanta inom vilken kurs eller om särskild tonvikt läggs på någon särskild lag som studeras ingående medan andra endast berörs översiktligt. Efter att ha tagit del av ett antal kursplaner på webbplatserna för några av de större universiteten och högskolorna, gör Konsumentverket följande generella iakttagelser om kursernas inriktning i förhållande till när i utbildningen de ges. Civilrättsliga regler verkar prioriteras på de grundläggande kurserna, medan marknadsrätten berörs mer fragmentariskt. På grundläggande kurser verkar också det praktiska konsumentperspektivet vara tydligare. Ett exempel är att studenterna lär sig de konsumentskyddande rättsreglerna kring olika typer av köp. Längre in i utbildningen riktas fokus mot lagstiftningar som handlar om att trygga marknadens funktionssätt till exempel konkurrenslagen varvid de marknadsrättsliga lagstiftningarna vinner mark. I dessa kurser blir det direkta, praktiska konsumentperspektivet svagare. Ett exempel är renommésnyltning mellan näringsidkare som inte har ett omedelbart intresse för den enskilda konsumenten, men som gynnar konsumenterna som kollektiv genom att det blir lättare att kunna särskilja produkter från olika näringsidkare. 24 Civilrättslig lagstiftning är även den av betydelse, bland annat för Konsumentverkets utbildning och expertfunktion i förhållande till landets kommunala konsumentvägledare och för Konsumentverkets ledamöter i Allmänna reklamationsnämnden.

19 19 (40) Resonemanget är dock förenklat. Civilrättsliga frågeställningar har en central kanske till och med överordnad betydelse också inom kurser längre in i utbildningarna. Ett exempel är när mer avancerade avtalsrättsliga frågeställningar studeras. I dessa sammanhang är det naturligt att i tolkningen och tillämpningen ta hänsyn till om en konsumentdimension finns i frågeställningen. Omvänt berörs marknadsrättsliga frågeställningar på grundläggande kurser som ges tidigt i utbildningarna. Avtalsvillkorslagens bestämmelser som i huvudsak är marknadsrättsliga är ett exempel på marknadsrätt som är naturligt att relatera till i samband med att avtalslagen som är civilrättslig gås igenom översiktligt. Två frågor ska avslutningsvis kort kommenteras. De handlar om undervisning på engelska respektive uppsatsskrivande på temat konsumenträtt. Av enkätsvaren framgår att det är mycket få kurser som berör konsumenträtt som ges på engelska. 25 Det rör sig om enstaka kurser inom några lärosäten. Detta förhållande minskar kursernas exponeringsytor mot utländska studenter och minskar universitetens och högskolornas möjligheter att delta i ömsesidiga internationella utbyten. Situationen torde dock inte vara unik för just kurser där konsumenträtt berörs, utan präglar istället juridikkurser i stort. Skillnaden gentemot exempelvis ekonomiämnet är stor. I enkätundersökningen har inte uppsatsskrivande på temat konsumenträtt berörts. Inget lärosäte har heller i sina svar lyft fram att konsumenträtten kan förekomma i seminarieserier eller annan kursverksamhet som är knuten till uppsatsskrivandet. Det är dock enligt Konsumentverkets bedömning värt att notera att vilket tema som studenter väljer för sina uppsatser, sannolikt har samband med vilka kurser som har getts under utbildningen. Om konsumenträtten inte framträder för studenterna som ett angeläget ämne påverkar detta antalet uppsatser som skrivs om konsumenträtt. 25 Detta gäller trots att det i de flesta kursplaner är inskrivet att undervisning på engelska kan förekomma.

20 20 (40) 3 Konsumenträttens ställning inom forskningen 3.1 Inledning I detta kapitel undersöks vilken ställning som konsumenträtten har inom den juridiska forskningen. Som tidigare har nämnts i rapporten, har den allmänna bilden varit att forskning i konsumenträtt endast förekommer i mycket begränsad omfattning. 26 Kapitlet är disponerat på liknande sätt som kapitel 2; för att kunna säga något om konsumenträttens ställning i forskningen krävs att ett antal delfrågor undersöks. Nedan behandlas frågor som hur många av universiteten och högskolorna som uppger att de bedriver forskning i konsumenträtt, om konsumenträttsliga frågeställningar utgör forskningens huvudsakliga tema eller enbart är ett bland flera perspektiv, om civil- eller marknadsrätt utgör tyngdpunkten samt om forskningen sker av disputerade personer. 3.2 Undersökningens resultat Förekommer forskning i konsumenträtt? Av enkätsvaren framgår att nio av 25 tillfrågade universitet och högskolor det vill säga fler än en tredjedel uppger att de bedriver forskning inom konsumenträtt. Om antalet ja-svar relateras till de 17 lärosäten som besvarade enkäten blir andelen än högre. 27 Resultatet som nedan visas i ett cirkeldiagram är förvånande givet den bild som tidigare har skisserats % 36% Lärosäten som bedriver forskning i konsumenträtt Lärosäten som inte bedriver forskning i konsumenträtt Figur 4: Antal lärosäten som bedriver forskning inom konsumenträtt, i procentandelar. 26 Jämför vad som har sagts ovan i avsnitt Andelen blir då cirka 53 procent. 28 Se avsnitt 1.1 samt 3.1.

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014:

Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskoleämbetets omdömen av specialistsjuksköterske- och omvårdnadsutbildningar per universitet och högskola 2014: Högskola och utbildning Blekinge tekniska högskola Ersta Sköndal högskola Göteborgs universitet

Läs mer

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux)

Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) STATISTIK & ANALYS Torbjörn Lindqvist 2004-02-16 Fortsatt hög andel av nybörjarna vid universitet och högskolor har studerat i kommunal vuxenutbildning (komvux) Nära hälften av de nya studenterna vid universitet

Läs mer

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU

Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU Fakultetskansliet/ Marit Persson Nationell statistik antagna till ämneslärarutbildning efter urval 2 i ämnen som finns i LNU et antagna gäller sökande till både senare år och gymnasiet hösten 2010. I statistiken

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Behörig att anställas som professor inom annat än konstnärlig verksamhet är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Läs mer

Avhandling: Tillämpning av

Avhandling: Tillämpning av Avhandling: Tillämpning av video i distanskurser i högre utbildning Lena Dafgård Doktorand i tillämpad informationsteknologi med inriktning mot utbildningsvetenskap Chalmers Göteborgs universitet Högskolepedagogisk

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET

SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET SCORECARD: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Andel av dessa individer som fått/inhämtat information via Tryckt katalog från skolan 4 Skolans hemsida 40% Utbildnings-mässa 22% Utbildningssajt på nätet 18% Skolans

Läs mer

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet

Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå universitet Sid 1 (17) Blandade omdömen av utbildning i ingenjörs- och teknikvetenskap vid Umeå Civilingenjör- bioteknik energiteknik, interaktionsteknik och design teknisk datavetenskap teknisk fysik Högskoleingenjör-

Läs mer

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj 2014 1.Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016

Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget juli 2016 www.pwc.se Idéburet offentligt partnerskap en bild av nuläget Bakgrund s affärsidé är att bidra till att lösa viktiga problem. Att bidra till att sprida kunskaper om möjligheter till samverkan mellan olika

Läs mer

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014

Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Sammanställning av enkät till doktorander i socialt arbete. Nationella forskarskolan i socialt arbete, augusti 2014 Enkäten skickades ut i första halvan av augusti 2014. Sista svarsdatum var den första

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna

Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi Idn ingarna ~~ -----1---- REG ERI NG SKAN Stl ET 2011-06-09 U2011/3726/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Enligt sändlista Information om regeringsbeslut som berör lärar- och förskollärarutbi

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2008 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2009 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen

Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen 1 Statistisk analys Stig Forneng Avdelningen för statistik och analys 20 november 2007 2007/8 08-563 087 75 stig.forneng@hsv.se www.hsv.se Fler börjar studera vid universitet och högskolor igen Preliminära

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord?

En bild säger mer än tusen ord? Faculteit Letteren en Wijsbegeerte Academiejaar 2009-2010 En bild säger mer än tusen ord? En studie om dialogen mellan illustrationer och text i Tiina Nunnallys engelska översättning av Pippi Långstrump

Läs mer

Ny lärarutbildning inlifjal

Ny lärarutbildning inlifjal Ny lärarutbildning 2011 Förskola Yrkeslärare Fritidshem grundskola 1-3 Grundskola 4-6 Ämneslärare 7-9 Ämneslärare Gymn Göteborgs universitet JA JA JA JA JA JA JA Högskolan i Borås JA JA JA JA JA JA Högskolan

Läs mer

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Rapport 2013:6 Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor www.uk-ambetet.se Disciplinärenden 2012 vid universitet och högskolor

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13.

Inresande studenters prestationsgrad fortsätter att öka En analys av studenternas prestationsgrad för läsåren 2004/ /13. STATISTISK ANALYS 1(13) Avdelning / löpnummer 2015-09-01 / 4 Analysavdelningen Handläggare Håkan Andersson 08-563 088 90 hakan.andersson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en av

Läs mer

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor , www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12

Övertäckning i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 2006/07-2011/12 213-1-31 1(13) Avdelningen för befolkning och välfärd Enheten för statistik om utbildning och arbete i statistiken avseende registrerade och nybörjare på grundnivå och avancerad nivå läsåren 26/7-211/12

Läs mer

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut

Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola Beslut BESLUT 1 (2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare stella.annani@uk-ambetet.se 2013-10-08 411-384-13 Malmö högskola Rektor Uppföljning av magisterexamen i ledarskap och organisation vid Malmö högskola

Läs mer

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt

Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Lärarutbildningen Fakulteten för lärande och samhälle Individ och samhälle Uppsats 7,5 högskolepoäng Ökat personligt engagemang En studie om coachande förhållningssätt Increased personal involvement A

Läs mer

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012

Högskoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Sid 1 (8) skoleverkets granskning av magisterexamen i arbetsrätt och logopedi, jurist- och logopedexamen, våren 2012 Arbetsrätt Juristexamen Logopedexamen Logopedi Jurist- och logopedexamen samt magisterexamen

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013

Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent. Antal lektorer omräknade till helårspersoner, per kön under perioden 2003 2013 UF 23 SM 1401 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2013 Higher Education. Employees in Higher Education 2013 I korta drag Antalet kvinnliga lektorer har ökat med 82 procent

Läs mer

JURIDISKA INSTITUTIONEN

JURIDISKA INSTITUTIONEN JURIDISKA INSTITUTIONEN HRO300 Teoritermin med familje-, social- och miljörätt, 30 högskolepoäng Theoretical Term with Family Law, Social Law and Environmental Law, 30 higher education credits Fastställande

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH)

Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) Umeå universitet Dokumenttyp: BESLUT Datum:2015-11-03 Dnr: FS 2015/1119 Sid 1 (2) Remiss av betänkandet SOU 2015:70 Högre utbildning under tjugo år (U2105/03787/UH) 1. Bakgrund Umeå universitet har erbjudits

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick

Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick Erasmus Charter for Higher Education Analys av svenska lärosätens ansökningar om att få delta i Erasmus+, med nordisk utblick 25/9-2015 Anders Ahlstrand Analys av ansökningar om Erasmus Charter for Higher

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista

Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Universitet och högskolor, enskilda examensanordnare enligt sändlista Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Per-Gunnar

Läs mer

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel

Årlig revision Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel Årlig revision 2010 Hfr möte 5-6 maj 2011 Tylösand Carin Rytoft Drangel 1 Innehåll Ny ansvarig revisor Uppdaterad revisionsmetodik 2010 Iakttagelser från granskningen 2010 2 Ansvariga för revisionen av

Läs mer

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik

Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets didaktik STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik BESLUT FN (131204) Till Naturvetenskapliga fakultetsnämnden Anställningsprofil för universitetslektor i matematikämnets

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

- A1N, Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav Humanistiska och teologiska fakulteterna ENGX64, Engelska: Språkvetenskaplig inriktning (91-120 hp), 30 högskolepoäng English: Linguistic Option (91-120), 30 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

https://kursvardering.liu.se/kurt?choice=page_summary&evaluation_id=95979

https://kursvardering.liu.se/kurt?choice=page_summary&evaluation_id=95979 Page of 7 Startsida Mallar Kursvärderingar Ingång för filfak Sammanställningar Manualer Manual för filfak Logga ut thoso49 Sammanställningar - 730G77/VT202 (Ort: 0580, studietakt 00%) Sammanställning -

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1501 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2014 Higher Education. Employees in Higher Education 2014 I korta drag Andelen personal med utbildning på forskarnivå fortsätter

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet

Förändrade bestämmelser för examensarbeten vid juridiska institutionen, Stockholms universitet Stockholms universitet Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Mikael Herjevik 08-5630 87 8727 mikael.herjevik@hsv.se

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Projektarbeten i astronomi Wikipedia och andra media

Projektarbeten i astronomi Wikipedia och andra media Projektarbeten i astronomi Wikipedia och andra media Dainis Dravins Institutionen för astronomi, Lund www.astro.lu.se/~dainis Wikipedia & astronomi Wikipedia i forskning & undervisning! forskning: referenser

Läs mer

Session: Historieundervisning i högskolan

Session: Historieundervisning i högskolan Session: Historieundervisning i högskolan Ansvarig: David Ludvigsson, Uppsala universitet Kommentator: Henrik Ågren, Högskolan i Gävle Övriga medverkande: Lena Berggren, Umeå universitet Peter Ericsson,

Läs mer

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014

Kommittédirektiv. Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter. Dir. 2014:11. Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Kommittédirektiv Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter Dir. 2014:11 Beslut vid regeringssammanträde den 30 januari 2014 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete

Rapport. Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden. Enheten för statistik om utbildning och arbete Enheten för statistik om utbildning och arbete Rapport Forskarexaminerades utbildning och inträde på arbetsmarknaden Postadress Besöksadress Telefon Fax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506

Läs mer

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013

Kommittédirektiv. Konsumentskydd vid telefonförsäljning. Dir. 2013:95. Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Kommittédirektiv Konsumentskydd vid telefonförsäljning Dir. 2013:95 Beslut vid regeringssammanträde den 31 oktober 2013 Sammanfattning Problem i samband med telefonförsäljning av varor och tjänster har

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi

Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi (Doctoral studies in Sociology) Beslut om inrättande Studieplanen är fastställd av fakultetsnämnden vid

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Dnr: L 2015/143 Fastställd av FUN: 2015-10-08 Versionsnr: 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i informatik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras som teknik

Läs mer

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m.

Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Bilaga 1 Avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer m.m. Denna bilaga innehåller anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer, tabeller över tilldelade utbildningsområden

Läs mer

JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten JUBN19, Entreprenadrätt, 15 högskolepoäng Construction Law, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska fakultetens nämnd för utbildningen

Läs mer

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007

Utbildningsplanen gäller för studier påbörjade ht 2007 UTBILDNINGSPLAN 1(5) Programmets svenska namn Ekonom Online programmet, 180 högskolepoäng Programmets engelska namn Bachelor Programme in Business Administration Online, 180 higher education credits Programkod

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp

Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Turismvetenskap GR (B), E-turism: digital distribution, marknadsföring och information, 15 hp Tourism Studies BA (B) E-tourism: digital distribution and e-marketing, 15 Credits Allmänna

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011

Statistisk analys. Fortsatt många helårsstudenter Marginellt färre helårsstudenter 2011 Statistisk analys Marie Kahlroth Analysavdelningen 08-563 085 49 marie.kahlroth@hsv.se www.hsv.se 2012-03-13 2012/5 Reg.nr: 63-17-2012 Fortsatt många helårsstudenter 2011 En sammanställning av lärosätenas

Läs mer

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001

R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 R 8115/2001 Stockholm den 11 oktober 2001 Till Europeiska kommissionen Meddelande om europeisk avtalsrätt Europeiska kommissionen publicerade den 11 juli 2001 Meddelande från kommissionen till rådet och

Läs mer

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017

Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 Kantar Sifos anseendeindex för svenska lärosäten 2017 1 Övergripande värdering Allmänt rykte Anseende 2 3 Personligt intryck Lita på Känslomässig samhörighet Anseendeindex 90 86 90 78 70 50 30 4 5 Kvalitet

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Dnr: L 2015/93 Fastställd av FUN: 2015-06-04 Versionsnr: 3 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Signal- och systemteknik Området och ämnet Området Examensområdet informationsteknologi definieras

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Times-rankingen. Universitetsrankingen från Times Higher Education. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:02. Göteborgs universitet

Times-rankingen. Universitetsrankingen från Times Higher Education. Avdelningen för analys och utvärdering PM: 2010:02. Göteborgs universitet Times-rankingen Universitetsrankingen från Times Higher Education PM: 2010:02 Göteborgs universitet Göteborg, Augusti 2010 PM: 2010:02 TIMES-RANKINGEN. UNIVERSITETSRANKINGEN FRÅN TIMES HIGHER EDUCATION

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka

Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå fortsätter att öka UF 23 SM 1601 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2015 Higher Education. Employees in Higher Education 2015 I korta drag Andelen personal som har en utbildning på forskarnivå

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students

Kursplan. HI1015 Historia II med didaktisk inriktning. 30 högskolepoäng, Grundnivå 1. History II for Teacher Students Kursplan HI1015 Historia II med didaktisk inriktning 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 History II for Teacher Students 30 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Målet med kursen är att den studerande

Läs mer