Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.uka.se Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor"

Transkript

1 , Rapport 2014:3 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor

2 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor Rapportnummer: 2014:3 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2014 Pontus Kyrk, juridiska avdelningen Universitetskanslersämbetet, Box 7703, Stockholm Tfn: Fax: E-post: registrator(at)uka.se, Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 2(17)

3 Innehåll Sammanfattning... 4 Färre disciplinåtgärder... 5 Påföljderna... 5 Grunderna för disciplinåtgärderna... 5 Fler kvinnor än män blir för första gången föremål för en disciplinåtgärd... 6 Intressanta avgöranden från förvaltningsdomstolarna och disciplinnämnderna... 6 Bilaga: Rättsfallen och besluten från disciplinnämnderna med inledande sammanfattning Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 3(17)

4 Sammanfattning Högskoleverkets uppdrag att utöva tillsyn över universitet och högskolor har sedan den 1 januari 2013 övertagits av Universitetskanslersämbetet. Högskoleverket och nu Universitetskanslersämbetet har sedan 2001 redovisat statistik och reflektioner med anledning av de disciplinärenden som universitet och högskolor har beslutat om enligt 10 kap. högskoleförordningen (1993:100). År 2013, liksom de senaste sju åren, omfattar genomgången även de tre större enskilda utbildningsanordnarna Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping. När en jämförelse görs med tidigare år är utgångspunkten om inte annat anges 2005, dvs. det år då dessa tre lärosäten började ingå i statistiken. Antalet studenter som blivit föremål för en disciplinåtgärd har under åren ökat med cirka 480 procent från 2001 till 2013, eller i antal från 127 till 736. Man bör då beakta att 2001 fanns Chalmers tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Högskolan i Jönköping inte med i granskningen, dessutom har antalet studenter vid landets högskolor ökat under denna tid, så jämförelsen inte är helt rättvis. Tre år, 2007, 2009 och 2013, har man kunnat se en minskning i antalet avstängda eller varnade, då med 9 procent från 2006, med 7 procent från 2008 respektive med 8 procent från Även andelen disciplinärenden i förhållande till antalet studenter har ökat mellan 2005 och 2012, från 0,15 till 0,26 procent. År 2013 var andelen 0,25 procent. Att andelen inte minskat mer beror på att antalet studenter sjunkit mellan 2012 och För första gången sedan ämbetet började granska könsfördelningen blir fler kvinnor än män föremål för en åtgärd. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 4(17)

5 Färre disciplinåtgärder En genomgång av besluten i disciplinärenden visar att 736 studenter blev föremål för en disciplinär åtgärd Det är en minskning med cirka 8 procent från 2012 då antalet var 801. Som jämförelse kan nämnas att mellan 2009 och 2010 ökade antalet ärenden som föranledde en disciplinåtgärd med 48 procent. De 736 studenterna utgör 0,25 procent av antalet helårsstudenter jämfört med 0,26 procent 2012 (diagram 1, diagram 3 och tabell 1 i slutet av detta avsnitt). Den vanligaste orsaken till att studenter blir föremål för disciplinåtgärder har under hela tiden som Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet granskat disciplinärenden varit plagiering. Detta skedde i 498 fall 2013, det är en ökning med 38 ärenden från År 2001 var motsvarande antal 68. Det som minskat mest mellan 2012 och 2013 är antalet fall av otillåtet samarbete, från 125 ärenden till 57 ärenden (diagram 4). Påföljderna Av de 736 studenter som blev föremål för disciplinära åtgärder 2013 avstängdes 555 och 181 fick en varning. Jämfört med 2012 har antalet avstängningar minskat relativt mycket, cirka 11 procent. Antalet varningar 2013 var i princip detsamma som 2012 (diagram 2). Mellan 2007 och 2006 minskade antalet helårsstudenter med 1,1 procent och mellan 2006 och 2005 med 3,4 procent. Detta förklarar varför andelen studenter som blev föremål för en disciplinåtgärd ökade 2007 jämfört med 2005, trots att ärendena var något färre. År 2013 minskade antalet helårsstudenter vid de aktuella lärosätena med cirka 5,6 procent jämfört med Det förklarar också varför andelen studenter endast gick från 0,26 procent till 0,25 trots att antalet disciplinåtgärder minskat relativt mycket (diagram 3). Grunderna för disciplinåtgärderna Universitetskanslersämbetet har delat upp ärenden i sex kategorier: 1. fusklappar och otillåtna hjälpmedel 2. otillåtet samarbete 3. plagiat och fabrikation 4. förfalskning av dokument 5. störande av undervisningen eller verksamheten i övrigt 6. sexuella eller etniska trakasserier. Den vanligaste orsaken till att studenter blev föremål för disciplinåtgärder var, som tidigare nämnts, plagiering. Detta har även varit fallet alla de åren granskningen har gjorts. Detta skedde 2013 i 498 fall, och i 399 av fallen stängdes studenten av (diagram 5). Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 5(17)

6 Antalet ärenden där varning meddelats för störande av undervisningen, har ökat kraftigt 2013 jämfört med 2012, från 13 ärenden till 39 ärenden. Det beror sannolikt på att flera lärosäten numera varnar studenter för att ha haft påslagen mobiltelefon vid salstentamen (diagram 4 och 5). Antalet disciplinärenden per lärosäte under 2013 framgår av tabell 1 och diagram 6. Följande högskolor har inte fattat några beslut om avstängning eller varning 2013: Konstfack, Kungl. Konsthögskolan och Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dessa lärosäten är konstnärliga och har få studenter, vilket kan vara en förklaring till att dessa lärosäten vanligtvis inte har några eller ett fåtal ärenden år efter år. Fler kvinnor än män blir för första gången föremål för en disciplinåtgärd År 2013, liksom de senaste sju åren, har Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet granskat könsfördelningen för personer som blir föremål för en disciplinåtgärd. År 2013 utgjorde kvinnor 59 procent av studenterna, men av dem som blev föremål för en disciplinåtgärd var kvinnorna cirka 51 procent (375 av 736, tabell 1 samt diagram 7). Detta är en ökning sedan 2012 och 2011 då kvinnor utgjorde 49 respektive 46 procent av dem som blev föremål för en disciplinåtgärd. Noterbart är att det är första gången fler kvinnor än män blir föremål för disciplinåtgärder, men det är fortfarande en mindre andel av de kvinnliga studenterna eftersom det är fler kvinnor som studerar. Intressanta avgöranden från förvaltningsdomstolarna och disciplinnämnderna Dåvarande Högskoleverket angav i rapporten Disciplinära åtgärder mot studenter (rapport 2011:10 R, s. 56) att verket avsåg att bl.a. redovisa även intressanta avgöranden från förvaltningsdomstolarna i kommande genomgångar av disciplinärendena. Efter att ha gått igenom ett antal domar har ämbetet funnit tre avgöranden från förvaltningsrätter som kan vara av intresse, och de publiceras därför i denna rapport. Varje avgörande inleds med ett kortare referat. Universitetskanslersämbetet har i år även valt ut ett intressant beslut från Disciplinnämnden vid Stockholms universitet. Domarna och beslutet från disciplinnämnden återfinns längst bak i denna genomgång. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 6(17)

7 Diagram 1. Antal disciplinärenden Diagram 2. Antal avstängningar och varningar Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 7(17)

8 Diagram 3. Andel disciplinärenden av hela utbildningsvolymen (antalet avstängda och varnade studenter delat på antalet helårsstudenter), Diagram 4. Antal disciplinärenden per kategori Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 8(17)

9 Diagram 5. Antal avstängningar (Avst.) och varningar (Varn.) per disciplinkategori Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 9(17)

10 Diagram 6. Andel disciplinärenden per lärosäte 2013 (antalet disciplinärenden delat på antalet helårsstudenter) Södertörns högskola Högskolan i Borås Mälardalens högskola Örebro universitet Karolinska institutet Handelshögskolan i Stockholm Högskolan i Jönköping Karlstads universitet Högskolan Kristianstad Mittuniversitetet Högskolan i Halmstad Högskolan i Gävle Linnéuniversitet Linköpings universitet Lunds universitet Stockholms konstnärliga högskola Malmö högskola Försvarshögskolan Stockholms universitet Blekinge tekniska högskola Högskolan i Skövde Umeå universitet Högskolan Dalarna Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala universitet Luleå tekniska universitet Högskolan Väst Gymnastik- och idrottshögskolan Chalmers tekniska högskola Kungl. Tekniska högskolan Göteborgs universitet Totalt 0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 10(17)

11 Diagram 7. Andel (procent) män av studenterna som varit föremål för disciplinära åtgärder samt andel män av studenterna 2006 till 2013 Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 11(17)

12 Tabell 1. Andelen och antalet avstängningar och varningar per lärosäte år Andelen av antalet helårsstudenter Andel Av- Helårs- (pro- stäng- Var- stu- Lärosäte cent) Totalt Kvinnor Män ningar ningar denter Uppsala universitet 0, Lunds universitet 0, Göteborgs universitet 0, Stockholms universitet 0, Umeå universitet 0, Linköpings universitet 0, Karolinska institutet 0, Kungl. Tekniska högskolan 0, Chalmers tekniska högskola 0, Luleå tekniska universitet 0, Handelshögskolan i Stockholm 0, Sveriges lantbruksuniversitet 0, Karlstads universitet 0, Linnéuniversitet 0, Örebro universitet 0, Mittuniversitetet 0, Blekinge tekniska högskola 0, Försvarshögskolan 0, Gymnastik- och idrottshögskolan 0, Högskolan i Borås 0, Högskolan Dalarna 0, Högskolan i Gävle 0, Högskolan i Halmstad 0, Högskolan i Jönköping 0, Högskolan Kristianstad 0, Högskolan i Skövde 0, Högskolan Väst 0, Malmö högskola 0, Mälardalens högskola 0, Stockholms konstnärliga högskola 0, Södertörns högskola 0, Totalt 0, Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 12(17)

13 Bilaga: Rättsfallen och besluten från disciplinnämnderna med inledande sammanfattning Dom från Förvaltningsrätten i Göteborg (mål nr ) Lärosätet stängde av studenten i tolv veckor för att vid en hemtentamen ha lämnat in en tentamen som till stora delar innehöll samma text som tidigare lämnats in av andra studenter. Den förhållandevis långa avstängningstiden berodde på att lärosätet beaktat att studenten tidigare stängts av från utbildningen för en disciplinär förseelse av samma art. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, och rätten konstaterade att studentens hemtentamen till stora delar innehöll texter som hämtats från andra studenters inlämnade arbeten. Studenten hade fått information om vikten att referera och inte skriva av andra texter samt att tentor skulle gås igenom av Urkund. Studenten måste därför ha varit medveten om att det är otillåtet att plagiera texter från andras arbeten och använda dessa som om de varit hennes egna. Studenten borde också ha förstått eller ha hållit reda på att det varit fråga om ett tentamenstillfälle. Mot denna bakgrund ansåg förvaltningsrätten att studenten försökt vilseleda och kunde inte undgå en disciplinåtgärd. Universitet hade således skäl för att stänga av studenten. Avstängningsperioden var väl avvägd. Överklagandet avslogs. Se kopia på domslut och beslut från Disciplinnämnden vid Göteborgs universitet på följande sidor. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 13(17)

14

15

16

17

18

19

20

21 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala (mål nr ) Lärosätet stängde av studenten i en månad för att ha fuskat genom plagiering vid en hemtentamen. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, och rätten konstaterade att det var ostridigt att studenten som svar på en tentamensfråga lämnat in en text från Wikipedia. Studenten hade emellertid gjort gällande att texten på grund av ett misstag blivit hans svar och att han därför saknat uppsåt att vilseleda. Förvaltningsrätten fann att studentens förklaring till det inträffade inte var osannolik, särskilt med hänsyn till att det var många instuderingsfrågor och att denne arbetat med dessa under så pass lång tid. Han hade därför inte haft uppsåt att vilseleda vid bedömningen av studentens prestation. Grund för disciplinåtgärd fanns därför inte och disciplinnämnden ansågs ha saknat fog för att besluta om avstängning. Överklagandet bifölls. Se kopia på domslut och beslut från Disciplinnämnden vid Uppsala universitet på följande sidor. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 14(17)

22

23

24

25

26

27

28

29 Beslut från Disciplinnämnden vid Stockholms universitet (dnr SU FV ) Disciplinnämnden beslutade att lämna ärendet utan vidare åtgärd mot bakgrund av att det genom informationen om självplagiering inte var visat att detta skett med uppsåt att vilseleda vid prov. Se kopia på beslutet i ärendet på följande sidor. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 15(17)

30

31

32 Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala (mål nr ) Disciplinnämnden beslutade att stänga av studenten i fem månader för plagiat i delar av dennes doktorsavhandling. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala som biföll överklagandet på så sätt att avstängningstiden begränsades till tre månader. Förvaltningsrätten ansåg därvid vad gäller artikel 3 i doktorandens avhandling att enligt gällande praxis åläggs studenter ett visst ansvar för att ta reda på vilka regler som gäller inför en examination. Detta ansvar måste enligt förvaltningsrättens mening även innefatta att kontrollera hur innehållet i det studentarbete som man lämnar in förhåller sig till de källor som man använt sig av och hur man har refererat till dessa källor. Doktoranden har medgett att han borde ha hänvisat till underliggande källor på ett tydligare sätt. Genom att till en inte oväsentlig del ha använt sig av material som helt eller delvis överensstämmer med materialet i såväl en rapport som i ett studentarbete utan att referera till någon av dessa källor och inte heller på annat sätt tydliggjort kopplingen mellan källorna och artikel, hade han försökt vilseleda i högskoleförordningens mening. Förvaltningsrätten fann vidare att doktoranden genom att inte tydligt referera till det examensarbete som en av de fem artiklarna (artikel 5) i avhandlingen byggde på, har plagierat examensarbetet. Detta oavsett om han redan vid tidpunkten för publiceringen av artikeln skulle ha refererat till examensarbetet eller inte. Rätten ansåg därvid dock att det inte kunde anses osannolikt att doktoranden under sin tid som student och forskare hade fått uppfattningen att det sätt på vilken han hänvisat vad gäller artikel 5 var förenligt med gällande regler och praxis inom hans forskningsområde och det även avseende referenser i en avhandling. Rätten fann därmed att han inte måste ha insett att han gjorde sig skyldig till plagiat vad gäller artikel 5 när han inlämnade sin avhandling. Se kopia på domen på följande sidor. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 16(17)

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52 Universitetskanslersämbetet är en myndighet inom högskoleområdet. Ämbetet utvärderar kvalitet i högre utbildning, har tillsyn över universitet och högskolor, granskar effektivitet och ansvarar för statistik och uppföljning. Disciplinärenden 2013 vid universitet och högskolor 17(17)

Disciplinära åtgärder mot studenter

Disciplinära åtgärder mot studenter Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även disciplinärenden vid högskolor och universitet 2010 www.hsv.se Rapport 2011:10 R Disciplinära åtgärder mot studenter Innehåller även

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket

Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning. Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket Open access vid svenska lärosäten - en enkätundersökning Aina Svensson, OpenAccess.se Nationell samverkan, Kungliga biblioteket September 2011 Följande rapport är en sammanställning av resultat från en

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Universitet & högskolor

Universitet & högskolor Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 www.hsv.se Rapport 2012:10 R Universitet & högskolor Högskoleverkets årsrapport 2012 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning

Ökande men inte tillräckligt stort intresse för lärarutbildning STATISTISK ANALYS 1(12) Avdelning /löpnummer 2014-02-18/2 Analysavdelningen Handläggare Carin Callerholm 08-563 085 13 carin.callerholm@uk-ambetet.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:65

Regeringens proposition 2009/10:65 Regeringens proposition 2009/10:65 Konkurrera med kvalitet studieavgifter för utländska studenter Prop. 2009/10:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 februari 2010

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning

Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning Studenternas kostnader i samband med högskoleutbildning 2 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 5 Inledning till remitterad version av utredningen 7 Remissinstansernas synpunkter

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar

Kommer jag att få jobb? En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar En undersökning av arbetsmarknadsrelaterad information om högskoleutbildningar Innehåll Sammanfattning 3 1 Inledning 5 1.1 Motiv 5 1.2 Syfte 6 2 Genomförande 7 2.1 Första delen att söka information om

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier

Rapport 2006:47 R. Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen. Tematiska studier Rapport 2006:47 R Examensarbetet inom den nya lärarutbildningen Tematiska studier Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden

Brott mot barn. Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden Brott mot barn Om hur våldsutsatta barn drabbas när förundersökningen drar ut på tiden 2015 Rädda Barnen Författare: Maria Schillaci och Karin Blomgren Foto: Mostphotos AB Barnen på bilderna har ingen

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Personkrets och grundläggande behov

Personkrets och grundläggande behov Personkrets och grundläggande behov Bedömningen av grundläggande rekvisit för assistansersättning Rättslig kvalitetsuppföljning Utgivare: Upplysningar: Webbplats: Försäkringskassan Rättsavdelningen Anna-Klara

Läs mer

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson

Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv. Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson institutionsvård i fokus n nr 2 2014 Tvångsvård ur ett juridiskt perspektiv Hillevi Busch (red.) Elisabeth Eneroth Magnus Israelsson Titti Mattsson Gustav Svensson forskningsrapport Institutionsvård i

Läs mer

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och

Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och Utvärdering av grundutbildning i psykologi på fristående kurser och psykologprogram samt forskarutbildning i psykologi vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan

Läs mer

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet

Antagning till senare delen av läkarprogrammet vid Linköpings universitet Linköpings universitet Rektor 581 83 Linköping Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Teresa Edelman 8534 teresa.edelman@hsv.se

Läs mer

Utvärdering av juris kandidatutbildningar

Utvärdering av juris kandidatutbildningar Rapport 2007:18 R Utvärdering av juris kandidatutbildningar samt grund- och forskarutbildningar i juridik, rättsvetenskap, handelsrätt och affärsrätt vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket

Läs mer

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning

Antagning till. forskarutbildning. Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till. forskarutbildning Högskoleförordningen: 9 kap. Tillträde till forskarutbildning Allmänna bestämmelser 1 Till forskarutbildning får endast antas så många doktorander som kan erbjudas handledning och godtagbara villkor i

Läs mer