Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation"

Transkript

1 Den svenska utbildningssituationen i kunskapsorganisation med särskild hänsyn till Resource Description and Access (RDA) 19 maj Inledning Arbetsgruppen för resursbeskrivning och åtkomst (RÅ) har sedan hösten 2012 sysselsatt sig med frågor kring implementeringen av de nya reglerna för beskrivning av informationsresurser (tidigare vanligen benämnt katalogisering ), Resource Description and Access, RDA, som en följd av att riksbibliotekarien tidigare under samma år fattade ett principbeslut om att KB skall gå över till att tillämpa RDA i stället för de svenska katalogiseringsreglerna från 1990 (KRS). En av de delfrågor som gruppen haft att ta ställning till är den om hur utbildningen kring RDA kan gestaltas. Huvudparten av de som arbetar med resursbeskrivning idag och som kommer att anställas för att göra det har en utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap från något av de lärosäten i Sverige som bedriver utbildning inom huvudområdet. Gruppen fann det därför relevant att undersöka karaktären på och omfattningen av utbildningen i kunskapsorganisation i allmänhet och resursbeskrivning i synnerhet, genom att skicka ut en enkät med några frågor. Dessa frågor redovisas i bilaga 1. Enkäten skickades ut under våren 2013 till Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet, Lunds Universitet samt Umeå universitet, och besvarades av personer som var initierade i utbildningarnas innehåll. Såväl utbildningar på grundnivå (kandidatutbildningar) som på avancerad 1

2 UTBILDNINGSPROGRAM I SVERIGE MED HUVUDOMRÅDE BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP nivå (master- och magisterutbildningar) utpekades som intressanta. Eventuella fristående kurser, eller uppdragsutbildningar, har inte undersökts. 2.Utbildningsprogram i Sverige med huvudområde biblioteks- och informationsvetenskap I tabell 1 förtecknas de utbildningsprogram i Sverige som har biblioteksoch informationsvetenskap som huvudområde och kan betraktas som utbildningar som förbereder för arbete på i första hand bibliotek, och därmed för arbete med resursbeskrivning. I förteckningen saknas en del utbildningar inom huvudområdet som saknar obligatoriska inslag av intresse för gruppen. I Borås ges t ex ett annat ettårigt utbildningsprogram på avancerad nivå inom huvudområdet, vilket dock har en särskild inriktning mot strategisk information och kommunikation och därför kan anses mindre relevant för gruppens intressen. Tabell 1: Utbildningsprogram och deras omfattning Lärosäte Nivå/Karaktär Omfattning Högskolan i Borås Kandidat 180 hp Kandidat, distans 120 hp Master, distans 120 hp Internationell Master, distans 120 hp Linnéuniversitetet Kandidat 180 hp Lunds universitetet Master 120 hp Uppsala universitet Master 120 hp Umeå universitet Kandidat 90 hp Magister 60 hp Notera: : Utbildningarna erbjuds med vissa element gemensamma med arkiv- respektive museivetenskap ; Utbildningarna erbjuds med samma omfattning och innehåll även på distans. Det kan särskilt noteras att Umeå universitets utbildningsprogram är kortare än övriga, vilket har att göra med Högskoleförordningens bestämmelser om förutsättningarna för att ta ut en examen inom ett visst huvudområde. 2

3 INSLAG AV KUNSKAPSORGANISATION Även för övriga angivna utbildningar gäller att en student kan ta ut en examen utan att ha genomgått alla kurser i en viss utbildning, även om det är ganska sällsynt. 1 3.Inslag av kunskapsorganisation Som framgår av bilaga 1 har gruppen valt att definiera kunskapsorganisation (KO) i ganska snäv mening, dvs studier som ägnas klassifikationsscheman, kontrollerade vokabula?rer, indexering, metadata och katalogisering och studier av IR-modeller samt informationssökning i databaser faller därmed utanför gruppens intresse. Det finns dock anledning att misstänka att det har varit svårt för de svarande att uppskatta tidsutrymmet för KO i ovan nämnda mening, eftersom studier av KO kan vara mer eller mindre integrerat med annat innehåll. I de flesta fall uppges att utbildning i kunskapsorganisation innefattas i andra kurser och att kurser med huvudfokus på KO också innehåller inslag av informationssökning. Gruppen antar att de svarande endast har beaktat obligatoriska kurser inom programmen. Det är dock också i flera fall möjligt att välja fördjupningsstudier inom området. Tabell 2 redovisar i grova drag en uppskattning av, i antalet högskolepoäng, hur stor del av utbildningarna som ägnas KO. 7,5 högskolepoäng motsvarar ca 22 arbetsdagars studier, dvs ca 4,5 vecka. Borås internationella master har innehållsinslag som kan betraktas som KO, men som faller utanför gruppens definition av KO. Uppsala universitet preciserar inte volymen, man antyder att betydande inslag av KO är fördelade även i två andra kurser som har med digital dokumenthanteringätt göra. I samtliga fall, utom ett, där KO studeras, så planeras ingen förändring av dessa med avseende på volym. Borås distansutbildning är ett undantag, där det för nyantagna våren 2013 gäller att endast 10 hp ägnas KO. Sett till andelen av det totala antalet poäng i utbildningarna så sticker Linnéuniversitetet och Lunds universitet ut, och ägnar över 15 % av utbildningarna åt KO. Som en jämförelse kan nämnas att bibliotekarieutbildningen 1 Normalt krävs 90 högskolepoäng inom ett huvudområde för att bli behörig att ansöka om att ta ut generell kandidatexamen inom området, och 60 högskolepoäng för en generell masterexamen inom ett huvudområde. Därmed är det inte heller nödvändigtvis så att ett utbildningsprogram endast innehåller kurser inom huvudområdet. 3

4 INSLAG AV KUNSKAPSORGANISATION Tabell 2: Utbildningsprogrammens inslag av kunskapsorganisation Lärosäte Nivå/Karaktär Omfattning Kunskapsorganisation Högskolan i Borås Kandidat 180 hp 15 hp Kandidat, distans 120 hp 15 hp Master, distans 120 hp 10 hp Internationell master, distans 120 hp Linnéuniversitetet Kandidat 180 hp 30 hp Lunds universitetet Master 120 hp 22,5 hp Uppsala universitet Master 120 hp > 7,5 hp Umeå universitet Kandidat 90 hp 7,5 hp Magister 60 hp Notera: strax innan 1993 (som då motsvarade 120 hp) ägnade motsvarande cirka 4 7, 5 hp endast åt studier av klassifikation, katalogisering och ämnesordstilldelning för de studenter som valde inriktningen mot forsknings- och företagsbibliotek. Kandidatutbildningen i Oslo ägnar i dagsläget 50 % av alla obligatoriska kurser åt "kunskapsorganisasjon og gjenfinding" 3.1. Inslag av resursbeskrivning För alla utbildningar (som behandlar kunskapsorganisation) har det uppgivits att det ingår inslag av resursbeskrivning, varvid också såväl KRS som RDA och FRBR/FRAD behandlas i någon utsträckning, om än i varierande grad. I vilken volym fenomenen studeras är naturligtvis sällan enkelt att uppge och i några fall är det tydligt att det finns betydande inslag men utan att det närmare preciserats. I samtliga fall finns idag (våren 2013) inga konkreta ansatser till att förändra volymen på utbildningen inom resursbeskrivning, men i flera fall deklareras en beredskap inför att möta förändringar i omvärlden som åtminstone kan förändra proportionerna mellan studierna av de tre omnämnda fenomenen. 4

5 UTBILDNINGSMATERIAL Tabell 3: Utbildningsprogrammens inslag av resursbeskrivning Lärosäte Omfattning Nivå/ Karaktär Kunskapsorganisation KRS RDA FRBR Högskolan i Borås Kandidat 180 hp 22,5 hp min. 1 v 1 v Kandidat, 120 hp 15 hp min. 1 v 1 v distans Master, 120 hp 15 hp min. 1 v 1 v distans Linnéuniversitetet Kandidat 180 hp 30 hp 2 v u.u. u.u. Lunds universitetet Master 120 hp 22,5 hp u.u. u.u. u.u. Uppsala universitet Master 120 hp > 7,5 hp 2 v 0,5 v (?) 0,5 v (?) Umeå universitet Kandidat 90 hp 7,5 hp 1,5 v min. min. u.u. : omfattning ej angiven, eller oklar ; min. obetydliga inslag 4.Utbildningsmaterial Bland de svarande är det endast Högskolan i Borås och Lunds Universitet som våren 2013 har access till RDA Toolkit och använder den i undervisningen. Flera svarande uttrycker särskilt att tillgången på adekvat utbildningsmaterial för resursbeskrivning är angelägen och i viss utsträckning ett problem. 5

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder

Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder LEVNADSVANEPROJEKT Sjukgymnastutbildningarnas mål och innehåll relaterade till sjukdomsförebyggande metoder Catharina Broberg Raija Tyni-Lenné Oktober 2012 Innehåll Bakgrund...2 Syfte...3 Material och

Läs mer

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen

Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen, Universitetskanslersämbetets prövning av ansökan om tillstånd att utfärda masterexamen Reg.nr Utgiven av Universitetskanslersämbetet

Läs mer

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015

Antagning till högre utbildning höstterminen 2015 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Torbjörn Lindquist Utredare 010-4700390 torbjorn.lindquist@uhr.se RAPPORT Datum 2015-04-21 Diarienummer Dnr 1.1.1-134-2015 Postadress

Läs mer

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå , www.uka.se Effektivitetsanalys 2014:5 Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå uppföljning med hjälp av nationell statistik och intervjuer med lärosäten Tillgodoräknande i utbildning på forskarnivå

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen

Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen Rapport 2012:1 R Orsaker till att doktorander lämnar forskarutbildningen utan examen en uppföljning av nybörjarna på forskarnivå läsåren 1999/2000 och 2000/01 www.hsv.se Rapport 2012:1 R Orsaker till

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild

Rapport 2008:45 R. Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet. Nationell bild Rapport 2008:45 R Granskning av utbildningarna inom kulturvård och ABMområdet Nationell bild Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå

Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Antagningsordning för Högskolan Dalarna utbildning på forskarnivå Beslut: Högskolestyrelsen 2013-04-22 Revidering: 2015-04-16 Dnr: DUC 2013/639/10 Gäller fr.o.m.: 2013-04-22 Ansvarig för uppdatering: Ordförande

Läs mer

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R)

Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Stockholm 2012-06-14 Utbildningsdepartementet Högskoleverkets rapport - En ny psykoterapeutexamen (2011:20R) Sveriges Psykologförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter över rubricerade betänkande.

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå

Regler för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå för utformning av kursplaner på grund- och avanceradnivå Fastställd av rektor 2014-xx-xx Dnr: xxx-xxxx-xx Denna regel ersätter tidigare fastställd kursplanemall beslutad av rektor 2006-03-21 Typ av dokument:

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen

Rapport 2012:8. Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen Rapport 2012:8 Konsumenträtt En undersökning av konsumenträttens ställning inom den juridiska grundutbildningen och forskningen 2 (40) 2011:8 Konsumenträtt. En undersökning av konsumenträttens ställning

Läs mer

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004

Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Rapport 2006:22 R Försöket med collegeutbildningar 2002 2004 Omfattning och övergång till högskolan Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

Orsaker till studieavbrott

Orsaker till studieavbrott Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott www.hsv.se Rapport 2010:23 R Orsaker till studieavbrott Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post

Läs mer

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram

I korta drag Stor variation i examensfrekvens på yrkesexamensprogram UF 20 SM 1303 Universitet och högskolor Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå till och med 2011/12 Higher Education. Throughput and result at first and second cycle studies up to

Läs mer

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? , www.uk-ambetet.se Effektivitetsanalys 2014:1 Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid? En studie baserad på årsverkesdata Hur använder lärare, forskare och doktorander sin arbetstid?

Läs mer

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007

Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 Alumnverksamhet rapport nationell alumnenkät 2007 UniLink-rapport 2009:5 Sammanfattning Under 2007 genomfördes en nationell undersökning om hur lärosätena i Sverige bedriver alumnverksamhet. Syftet var

Läs mer

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA

LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA Studentcentrum Dnr MDH 2.1-421/12 Beslutad 2010-09-20 (MDH 2.1-795/12) Reviderad 2012-09-25 (MDH 2.1-421/12) LOKAL TILLGODORÄKNANDEORDNING VID MÄLARDALENS HÖGSKOLA för högskoleutbildning på grundnivå,

Läs mer

Utbildning och arbetsmarknad

Utbildning och arbetsmarknad Utbildning och arbetsmarknad De senaste decennierna har relationen mellan den högre utbildningen och arbetsmarknaden debatterats alltmer. Debatten handlar ofta om hur och i vilken utsträckning de som examineras

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov

Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverkets rapportserie 2002:7 R Utbildning anpassad efter arbetsmarknadens behov SÅ ARBETAR HÖGSKOLAN Högskoleverket 2002 Högskoleverket

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet

Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet 1 (22) Antagningsordning för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och på forskarnivå vid Karlstads universitet Del 1: Grundnivå och avancerad nivå Del 2: Forskarnivå Del 1: Grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning

Uppdrag om kompletterande utbildningar avslutad utländsk juristutbildning Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Mattias Wickberg Utredare 010 4700366 mattias.wickberg@uhr.se PM BILAGA Diarienummer 1.1.1 172 2014 Datum 2014 06 04 Postadress Box 45093

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication

Syddansk Universitet. Publication date: 2014. Document Version Publisher final version (usually the publisher pdf) Link to publication Syddansk Universitet Kvalitetsutvärdering av biomedicin och närliggande huvudområden Leffler, Hakon; Fex Svenningsen, Åsa; Emgård, Mia; Krengel, Ute; Lundgren, Erik ; Rehn, Mikael ; Eriksson, Maria; Halle,

Läs mer

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap

Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap 1 Arbetsmarknaden för dig med utbildning inom Biblioteks-, informations- och dokumentationsvetenskap Om rapporten Underlaget till rapporten kommer främst från SCBs sysselsättningsregister 1 och är baserat

Läs mer