Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan"

Transkript

1 Handläggare Carin Gustrin ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS GENOMFÖRANDE Granskning av detaljplanen har genomförts enligt Plan- och bygglagen under tiden 28 augusti till 25 september Berörda myndigheter, fastighetsägare och övriga sakägare har underrättats skriftligt. Fastighetsförteckning, förteckning över hyresgäster och boende samt samhällsbyggnadskontorets sändlista över statliga och kommunala remissinstanser m fl har legat till grund för samrådet. Under granskningen har utställning skett i kommunhusets foajé och på Kulturum i Partille. Handlingarna har dessutom funnits tillgängliga på kommunens hemsida. Annons om granskningen har varit införd i Partille Tidning samt Göteborgs-Posten den 28 augusti SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER Länsstyrelsen och SGI bedömer att en maximal markbelastning om 20 kpa bör säkerställas i planen. STÄLLNINGSTAGANDE EFTER GRANSKNING Plankartan kompletteras med bestämmelse om maximal markbelastning. Plankartan kompletteras med bestämmelse om högsta nockhöjd. INKOMNA SYNPUNKTER Synpunkterna har sammanfattats av samhällsbyggnadskontoret där inget annat anges. 1. LÄNSSTYRELSEN Västra Götalands län Samhällsbyggnadsenheten Bedömning enligt 11 kap 10 PBL Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas av Länsstyrelsen om den antas. Motiv för bedömningen Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte följs, att strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmelser eller att

2 Sida 2 av 7 bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion. Synpunkter på förslagshandlingen De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har beaktats. Det kan dock därutöver påpekas att SGI i separat yttrande framfört bedömningen att en maximal markbelastning om 20 kpa bör säkerställas i planen. Länsstyrelsen stöder SGIs bedömning och föreslår att markbelastningsrestriktion införs på plankartan. En planbestämmelse som säkerställer en maximal markbelastning på 20 kpa utifrån befintlig marknivå enligt grundkartan har införts i plankartan. 2. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT, SGI Statens Geotekniska Institut, SGI, har av Partille kommun erhållit rubricerad handling med begäran om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor som t ex risker för naturolyckor som omfattar ras, skred och erosion. SGI har inte granskat frågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller markmiljö inkl. markradon. Planens syfte är att pröva möjligheten att uppföra byggnader för idrottsändamål på del av fastigheten Lexby 1:106. Underlag Planbeskrivning och plankarta för rubricerat objekt, daterade Samrådsredogörelse för rubricerat objekt, daterad Utlåtande avseende lastrestriktion upprättad av SWECO Civil AB, daterad SGI:s ställningstagande SGI har tidigare, i yttrande över Samrådshandling med beteckning enligt ovan, rekommenderat att en lastrestriktion (10 kpa) - utgående från konsultens utförda beräkningar - säkerställs i planen. Underlaget har nu kompletterats med ett utlåtande avseende lastrestriktion inklusive kompletterande beräkningar (SWECO ). I det kompletterande utlåtandet redovisar konsulten beräkningar för ytterligare två lastfall: 20 kpa utbredd last samt 40 kpa begränsad last. Konsulten bedömer att säkerheten för dessa lastfall är tillfredställande och ger i sin rapport rekommendationen att inga belastningsrestriktioner införs i detaljplanen.

3 Sida 3 av 7 Planen medger byggnader om maximalt 2 våningar, varför lastfallet med en utbredd last på 20 kpa bedöms vara rimlig för en modellering av verkligheten. Även förutsatt att eventuell byggnation pålgrund läggs och inte ger upphov till belastning på markytan, anses 20 kpa vara ett lämpligt lastfall med tanke på potentiella uppfyllnader av den något sluttande markytan (20 kpa motsvarar ca 1 m uppfyllnad). Stabiliteten för detta lastfall bedöms av SGI vara tillfredställande, dock i odränerad analys på gränsen till vad som kan anses acceptabelt inom ett område med kvicklera*. Lastfallet 20 kpa är ur stabilitetssynpunkt därmed begränsande för eventuella uppfyllnader och byggnationer. *Enligt IEG Rapport 4:2010 skall säkerheten mot stabilitetsbrott vid markanvändning inom kvicklereområden väljas i det övre spannet av rekommenderade säkerhetsfaktorer (F c >1,6 samt F komb >1,4). Då inga laboratorieresultat finns redovisade, kan omfattning och storlek på område med kvicklera inte bedömas. SGI ser utifrån de granskade frågeställningarna inget hinder för den aktuella planen och bedömer att de geotekniska säkerhetsfrågorna på ett bra sätt är klarlagda. Dock bedöms att en maximal rnarkbelastning om 20 kpa bör säkerställas i planen på ett plantekniskt godtagbart sätt. En planbestämmelse som säkerställer en maximal markbelastning på 20 kpa utifrån befintlig marknivå enligt grundkartan har införts i plankartan. 3. TRAFIKVERKET Hej! Jag läste precis samrådsredogörelsen och noterade då att yttrandet som jag skickade 23 maj (se nedan) inte fanns med i redogörelsen. Efter lite undersökning såg jag att jag hade skickat den till fel mailadress. Jag noterade i alla fall i redogörelsen att flera viktiga delar, främst geotekniken, är utredda. För övrigt se våra synpunkter nedan. Trafikverkets synpunkter Fastigheten ligger ca 120 meter från järnvägen Västra stambanan som är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap 8 och ingår dessutom i det utpekade TEN-T nätet. Banan är mycket viktig för person- och godstrafik och ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. Planförslaget antas inte medföra någon påverkan på riksintresset Västra stambanan.

4 Eftersom planområdet är beläget inom 150 meter från järnväg där farligt gods transporteras är det viktigt att Länsstyrelsens och Räddningstjänstens synpunkter avseende risker inhämtas och beaktas. Sida 4 av 7 Området påverkas av buller från järnvägstrafiken. Trafikverket förutsätter att Boverkets Byggregler (BBR) och svensk standard för ljudklassning följs samt att höjd tas för framtida trafikökningar. Det bör även beaktas att förekomst av lösa jordlager, som t.ex. lera, är en indikation på att vibrationsstörningar från järnvägstrafiken kan uppstå. Val av byggnadskonstruktion kan vara av stor betydelse för uppkomst av störningar. För mer information se gärna skriften Transportsystemet i samhällsplaneringen, den finns tillgänglig via Blir det aktuellt att utföra arbeten som kan påverka järnvägen är det viktigt att i god tid kontakta Trafikverket för samråd kring vilka eventuella skyddsåtgärder som kan behövas, exempelvis avseende trafik- och elsäkerhet samt vibrationer. Kontakt tas lämpligen med Trafikverket Region Västs projektledare för driften av den aktuella banan som kan nås via Trafikverkets växel på Det finns en del problem med spårspring i kommunen, men osäkert hur mycket som försiggår just här. Det är dock viktigt att oskyddade trafikanter leds mot lagliga och säkra järnvägspassager. Trafikverket har i övrigt inget att erinra. Noterat. 4. LANTMÄTERIET Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade ) har följande noterats. Grundkartan Det är lite synd att det inte blir något streck mellan gränspunkterna och Gränspunktsnumren syns inte i kartan men jag förutsätter att den som är ansvarig för grundkartan har tillgång till dem. Det blir lite svårt att förstå hur gränsen går, ser ut som om gränsen österifrån inte möter gränsen västerifrån. Detta ligger kanske i manéret så det kan vara svårt att åtgärda.

5 Sida 5 av 7 I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter på förslaget. Precis som det framgår i Lantmäteriets yttrande finns det en teknisk begränsning i kommunens kartsystem som gör att korta gränslinjer inte ritas ut när man använder HMK:s manér för fastighetsgränser. 5. GÖTEBORG ENERGI Inget att erinra mot denna detaljplan. Noterat. 6. RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG Bakgrund Räddningstjänsten har tagit del av rubricerad handling. Syftet med planen är att se över möjligheterna för byggnation av bland annat omklädningsrum (byggnader för idrottsändamål) på del av fastighet Lexby 1:117. Överväganden Med anledning av tänkt byggnation ska brandvattenförsörjningen kunna ske med hjälp av konventionellt system. Brandpostnätet bör uppfylla VAV P83. Det konventionella systemet innebär att avståndet mellan brandposter ej överstiger 150 m, avståndet mellan räddningstjänstens uppställningsplats och närmsta brandpost bör ej överstiga 75 m. Räddningstjänstens insatsmöjlighet och tillgänglighet skall säkerställas i området, avstånd mellan uppställningsplats för räddningstjänstens fordon och byggnadernas angreppspunkt bör understiga 50 m. Bedömning Under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas har räddningstjänsten inget att erinran mot upprättad detaljplan. Avståndet mellan räddningstjänstens uppställningsplats och närmsta brandpost överstiger 75 meter. Ny brandpost kommer dock inte med anledning av denna detaljplan anläggas. Avstämning har gjorts med räddningstjänsten. 7. Boende 1 Detaljplanen visar inga förbättringar på nuvarande trafikproblem. Att enbart öka bevakningen som åtgärd är ej tillräckligt.. En ny detaljplan bör inte ha ett inbyggt problem med bötesföreläggande som åtgärd.

6 Sida 6 av 7 Problem idag: Oftast tisdags och torsdagskvällar passerar många förbi denna relativt korta återvändsväg. Vägen som går i en kurva genom gården med dold sikt har inga markeringar här får alla försöka samsas. Vägbom vid skolan är ofta öppen vilket innebär att bilar parkeras här. Gående och cyklande barn och vuxna ofta med barnvagn och ibland med hund passerar ofta. Närheten till skolan innebär att flera aktiviteter både startar eller avslutas genom vägen. Gårdens olika verksamheter med djur och nödvändiga transporter sker regelbundet. Biltrafik med fort körande föräldrar och bekväma spelare är ett stort problem Flera ställer sina bilar utmed vägen ibland kan det stå upp till tiotal bilar. Förvånande eftersom det finns en stor gratisparkering nära. Sammantagit har detta blivit en miljö med flera risker. Några förslag till åtgärder: Begränsa biltrafiken till enbart behöriga med tillstånd. Lägre tillåten hastighet genom gården. Markera asfalten med varningstriangel och lämplig text. Byt låset på bommen vid skolan så att nyckeln sitter kvar när bommen är öppen. Om ingen förbättring sker när det gäller förbjuden parkering håll info möten med klubbarna om gällande regler. Ökad bevakning med bötesföreläggande. Ihop om en bättre samt säkrare närmiljö i Lexby Samhällsbyggnadskontoret håller fast vid sin bedömning från samrådsredogörelsen i frågan om ökad trafik. Vidare anses att detaljplaneförslaget inte innebär en betydande ökning av trafiken på Gamla Lexbyvägen. Befintliga trafikproblem behandlas av Partille kommuns trafikenhet, som har tagit del av yttrandet. ANTAGANDE AV DETALJPLANEN Kommunfullmäktige antog detaljplanen Kvarvarande ej tillgodosedda synpunkter från detaljplanesamråd Föreslagen detaljplan löser inte de på Gamla Lexbyvägen påtalade trafikproblem.

7 Sida 7 av 7 Samhällsbyggnadskontoret Maria Gunnarsson Planeringschef Carin Gustrin Planarkitekt

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl

Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl 1(14) 2015-03-04 Dnr KS: 2012.0600 Detaljplan för Ubbarp 8:20 m fl Ulricehamns kommun Västra Götalands län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET HAR GENOMFÖRTS Detaljplaneförslaget har varit föremål för samråd

Läs mer

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02

Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 PIN-enheten Laila Nilsson Detaljplan för Nötön, Åmåls kommun UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2013-01-08, rev 2013-05-02 Skriv brevtext här Med vänlig hälsning Åmåls kommun Plan-, infrastruktur- och näringslivsenheten.

Läs mer

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet Samrådsredogörelse Kontoret för samhällsbyggnad 2015-02-05 Anne-Sophie Arbegard 08 590 976 29 Dnr Fax 08 590 733 37 KS/2011:239 Anne-sophie.arbegard@upplandsvasby.se Förslag till Planprogram Väsby Entré/Stationsområdet

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11

KS10.162. Stora Bråta program för bostäder. Samrådsredogörelse del 2. Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 KS10.162 Stora Bråta program för bostäder Samrådsredogörelse del 2 Sektor samhällsbyggnad Planenheten 2015-05-11 Innehåll 1 Hur samrådet har genomförts 4 2 Sammanfattning av synpunkter samt ställningstagande

Läs mer

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län

FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län 2012-03-29 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplaneprogram för FASTIGHETEN NEREBY 5:12, 5:16 m fl Kungälvs kommun, Västra Götalands län SAMHÄLLSBYGGNAD Planering ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län

Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län BILAGA TILL UTLÅTANDE HÖGANÄS KOMMUN Kommunledningskontoret Planavdelningen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Stubbarp 40:2 m fl i Viken Höganäs kommun, Skåne län HANDLINGAR Program Plankarta, skala 1:1000

Läs mer

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd

Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter. Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun. UTLÅTANDE efter samråd 1 Detaljplan för HYTTEN 1 m.fl. fastigheter Västra industriområdet, Centralorten Oskarshamns kommun UTLÅTANDE efter samråd Samrådstid: 2008-02-29-2008-03-25 Planen har handlagts med enkelt planförfarande.

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE

PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för Måby verksamhetsområde omfattande del av fastigheten Måby 1:1m.fl. i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län Samrådshandling PROGRAMSAMRÅDSREDOGÖRELSE PROGRAMSAMRÅDSFÖRFARANDE Detaljplanen

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län 2014-08-15 Dnr: 12.906 Projektnummer: D7262 Detaljplan Värby 54:6 Bara Gamla Bensinmack, Svedala kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE SAMRÅDET Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2013-11-21 har i rubricerad

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits

Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2013-01-14 SBN2011/0113. Hur samrådet bedrivits 2013-01-14 SBN2011/0113 Vindbruksplan Tematiskt tillägg till Översiktsplan, Lidköpings kommun, 2003. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet bedrivits Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 6 december 2011 att

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län 2013-11-12 Dnr: 10.700 Projektnummer: D7224 Detaljplan för Värby 61:406 m fl, Bara Söder, Svedala kommun, Skåne län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Interiörbild över föreslagen badanläggning, FOJAB arkitekter SAMRÅDET

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26

PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07, rev 2001-03-26 1(14) Antagen av kommunfullmäktige 2001-05-31 och lagakraftvunnen 2003-12-18 DETALJPLAN för BOSTÄDER MM I UDDARED, SÖDRA DELEN Partille kommun PLANBESKRIVNING med illustrationer Antagandehandling 2000-08-07,

Läs mer