MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MP DET NYA VÄNSTERPARTIET. Rapport, Almedalen 2013 07 02"

Transkript

1 MP DET NYA VÄNSTERPARTIET Rapport, Almedalen

2 Inledning Miljöpartiets kongress i slutet av maj medförde rubriker om en politisk vänstersväng utifrån bland annat beslut om arbetstidsförkortning, en återgång till förslaget om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga och nya begränsningar för fristående aktörer inom välfärdsområdet. På en rad centrala områden för Miljöpartiet i dag en politik som är tydligt vänsterorienterad. Miljöpartiets samlade politiska förslag skulle exempelvis innebära: Kraftigt ökade boendekostnader för hushållen Den skatt på finansiella transaktioner som Miljöpartiet föreslår riskerar att slå hårt mot hushållens ekonomi genom ökade boendekostnader, framför allt i storstadsområden. När bankernas ökade kostnader vältras över på kunderna riskerar exempelvis boendekostnaderna för villaägare i Stor-Stockholm att öka med upp till kronor per år. Färre arbetade timmar hotar finansieringen av en trygg gemensam välfärd Miljöpartiets förslag om förkortad arbetstid till 35 timmar per vecka riskerar att urholka de offentliga finanserna med upp till 140 miljarder kronor. För att säkerställa en fortsatt hög kvalitet i viktiga välfärdsverksamheter som skola, vård och omsorg behövs fler arbetade timmar i ekonomin inte färre. Grön skatteväxling blev röd skattechock Miljöpartiets tidigare ambition om en grön skatteväxling har övergetts och ersatts av omfattande generella skattehöjningar på arbete och företagande. Utöver kraftigt höjda skatter på miljöområdet vill Miljöpartiet göra det mindre lönsamt att arbeta genom att trappa ned jobbskatteavdraget, göra det dyrare att anställa unga genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna, införa en finansiell transaktionskatt samt höja bolagsskatten vilket skulle försämra Sveriges konkurrenskraft. I sina budget- och vårmotioner för 2012/13 föreslår MP över 50 miljarder kronor i skattehöjningar efter att man tar hänsyn till kongressens beslut om att fortsätta driva frågan om fördubblade arbetsgivaravgifter för unga. Det är en politik som sammantaget beräknas hota över jobb och på sikt riskera välfärdens gemensamma finansiering. Nya Moderaterna och Alliansen ser och tar ansvar för hela Sverige Nya Moderaterna och de andra partierna i Alliansen tar tillsammans ansvar för Sverige. Genom ordning och reda i ekonomin skapas förutsättningar för jobbsatsningar, företagande och tillväxt. En tydlig arbetslinje och ansvar för ekonomin är avgörande för en trygg gemensam välfärd med hög kvalitet i vård, skola och omsorg. 2

3 Med Nya Moderaterna och Alliansens politik har sysselsättningen ökat med personer och utanförskapet minskat med personer sedan Det är positivt att det är fler som kan och vill jobba i Sverige i dag och att arbetsmarknaden har blivit mer inkluderande. Samtidigt står Sverige inför fortsatt stora utmaningar. Mer måste göras. Vägarna in på arbetsmarknaden behöver fortsatt breddas. Vi behöver fler framtidsinvesteringar som kan lägga grunden för nya arbetstillfällen och bättre villkor för fler och växande företag. När andra länder i vår omvärld tvingas till nedskärningar har Sverige i stället bland EU:s starkaste ekonomier. Därför kan regeringen genomföra offensiva åtgärder som ytterligare dämpar den ekonomiska krisens effekter. Alliansregeringens budget för 2013 stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt och ökar Sveriges konkurrenskraft. Utöver de tidigare satsningarna på 23 miljarder kronor så föreslås i den ekonomiska vårpropositionen dessutom ett riktat paket som ytterligare dämpar krisens effekter. Bland annat görs en satsning på extra platser inom utbildning och praktik under både 2013 och Viljan att anställa och investera i Sverige bygger också på att människor och företag känner förtroende för den ekonomiska politiken. Det är så Nya Moderaterna och Alliansen tar ansvar för hela Sverige och skapar förutsättningar för jobb och företagande. Samtidigt är det inför valet 2014 viktigt att visa på alternativen i svensk politik. I denna rapport tydliggörs att Miljöpartiet, som i valet 2014 gör anspråk på ministerposter, inte är det mittenalternativ som de gärna hävdar att de är. De skattehöjningar de vill genomföra och den arbetsmarknadspolitik de föreslår gör det mindre lönsamt att arbeta samt dyrare att leva, anställa och driva företag i hela Sverige. Så tar man varken ansvar för jobben eller välfärden. 1. Miljöpartiets skatt på finansiella transaktioner riskerar att kraftigt höja hushållens boendekostnader Miljöpartiet vill införa en skatt på finansiella transaktioner. Miljöpartiets förslag om att införa en skatt på finansiella transaktioner skulle innebära att människor runtom i landet med bostadslån riskerar att få kraftigt ökade kostnader för sina boenden 1. Elva av tjugoåtta EU-länder planerar att införa en skatt på finansiella transaktioner, och Miljöpartiet har så sent som i sin ekonomiska vårmotion 2013 bekräftat att de anser att det är olyckligt att den svenska regeringen valt att ställa sig utanför detta initiativ. En skatt på finansiella transaktioner riskerar att övervältras på den reala ekonomin och slår mot jobb och tillväxt. Bankernas kostnader för bostadsobligationer skulle också öka, en kostnadsökning som helt eller delvis skulle bäras av bolånekunder. 1 MP anger inte omfattningen av sin transaktionsskatt här antas därför samma omfattning på transaktionsskatten som Vänsterpartiet föreslår i sin ekonomiska vårmotion för

4 I tabellen nedan visas hur transaktionsskatten riskerar att slå mot olika bostadsstyper. Bostadsägare runtom i Sverige, framförallt i storstadsområdena, riskerar att få betala åtskilliga tusenlappar extra om året med Miljöpartiets politik. För en villa i Stor-Stockholm kan det innebära så mycket som upp till kronor per år det vill säga nästan en tusenlapp i månaden. Område Pris Varav lån Lån Ränteförändring pga. FTT Ökade ränteutgifter ( kr/mån) Spann för ökad årskostnad (kr, avrundat) Villa i Stor % ,1 % 192 Stockholm % ,5 % Bostadsrätt i % ,1 % 119 Stor % ,5 % Stockholm Bostadsrätt i % ,1 % 77 Stor-Göteborg % ,5 % Bostadsrätt i % ,1 % 59 Stor-Malmö % ,5 % Källa: Finansdepartementets beräkningar Sedan millennieskiftet har Sveriges befolkning ökat med mer än en halv miljon, vilket bland annat bidrar till ökad efterfrågan på bostäder. Det närmaste decenniet kommer över en miljon ungdomar ut på arbets- och bostadsmarknaderna. Detta ställer krav på att det finns en god tillgång på bostäder i livets alla skeden. Trots detta väljer Miljöpartiet att driva en politik som skulle innebära att bostadsägare runtom i landet riskerar att få kraftigt ökade kostnader för sina boenden. En viktig del av en fungerande arbetslinje är att människor har någonstans att bo. Alliansen arbetar aktivt för att förbättra förutsättningarna för fler bostäder. Det handlar både om att bygga nytt och att bättre utnyttja de bostäder som redan finns. I höstens budgetproposition tar Alliansregeringen initiativ för att komma till rätta med bostadsbristen genom att bland annat: Öka investeringsviljan i hyresbostadsfastigheter genom att sänka fastighetsavgiften för flerfamiljshus, förlänga tiden för presumtionshyra samt förlänga undantaget från fastighetsavgift vid nyproduktion. Förenkla byggreglerna för studentboenden. Korta länsstyrelsernas handläggningstider för överklaganden. Stimulera människors vilja att hyra ut privatbostäder som de under en tid inte behöver genom att höja schablonavdraget vid privatuthyrning från kr till kr. Därtill behöver det befintliga beståndet av bostäder utnyttjas bättre. Enklare regler för andrahandsuthyrning är ett steg i rätt riktning. Förenklad andrahandsuthyrning skulle kunna frigöra tusentals bostadstillfällen i Sveriges städer. Dessutom är det resurseffektivt att utnyttja det bostadsbestånd som redan finns. Trots detta blockerade Miljöpartiet regeringens förslag 4

5 från i höstas om förbättrade regler för andrahandsmarknaden. Miljöpartiets retorik om hållbarhet och resurseffektivitet verkar således inte gälla bostadspolitiken. 2. Out of office...även efter semestern På arbetsmarknadsområdet driver Miljöpartiet en vänsterpolitik bland annat genom målet om arbetstidsförkortning. Ett övergripande mål de delar med Vänsterpartiet som på sikt vill förkorta arbetstiden till 30 timmar per vecka. Miljöpartiets arbetsmarknadspolitik riktar konsekvent in sig på att människor ska arbeta allt mindre genom införandet av bland annat friår, mer deltidsarbete och kortare arbetsdagar. Det är en ekvation som inte går ihop. För att trygga kvaliteten i viktiga välfärdsverksamheter som skola, vård och omsorg, behövs fler arbetade timmar i ekonomin inte färre Färre arbetade timmar mindre välfärd Miljöpartiet har målsättningen att sänka normalarbetstiden till 35 timmar per vecka, i ett första steg. Enligt tidigare beräkningar från Konjunkturinstitutet 2 skulle en allmän arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar ha följande effekter: Minskad månadslön för den anställde med cirka 9 procent Minskade skatteintäkter med 140 miljarder kronor (uppräknat till 2012 års priser) Minskad BNP med cirka 9 procent Enligt Konjunkturinstitutet har en allmän arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar heller ingen påverkan på sysselsättningen på lång sikt. Det skapas alltså inga fler jobb genom att dra ner på antalet arbetade timmar. Även IFAU har dragit liknande slutsatser då det påpekar att arbetsdelning inte tycks vara en bra metod för att minska jämviktsarbetslösheten 3. Tanken att det finns ett förutbestämt och ett begränsat antal jobb i samhället som alla ska dela på är felaktig och gäller ej i en modern ekonomi. Även små förändringar i antalet arbetade timmar riskera att få omfattande negativa effekter på samhällsekonomin med bland annat lägre årslöner, lägre pensioner, lägre transfereringar och lägre offentlig konsumtion. 2.2 Kritiserat friår kostar 1 miljard per år Miljöpartiet verkar för införandet av friår. Miljöpartiet har åter lanserat den gamla reformen friår som fanns mellan 2005 och Då krävde flera LO-förbund att det skulle avskaffas då de menade att reformen inte skapade 2 Samhällsekonomiska effekter av en allmän arbetstidsförkortning, (2002) 3 Arbetstidsförkortning, löner och arbetslöshet - en studie på svenska individdata (2001) 5

6 några nya jobb. Industrifackets uppfattning var till exempel att friåret bidrar varken till sysselsättning eller välfärd 4. Även TCO har kritiserat friåret och påpekat att det riskerar att redan svaga grupper slås ut från arbetsmarknaden. TCO hänvisade bland annat till en SKOP-undersökning som visade att runt 30 procent av arbetsgivarna är negativt inställda till att anställa någon som varit friårsledig 5. IFAU konstaterade i sin tur Att vara friårsledig innebär en lägre framtida lön. Ett år efter ledigheten tjänar de som varit lediga i genomsnitt 3 procent eller 600 kronor mindre per månad än de annars skulle ha gjort ( ) 6. Enbart på ett år ( ) var den offentligfinansiella kostnaden för denna kritiserade reform över 1 miljard kronor. Miljöpartiets språkrör Åsa Romson har kommenterat friåret: Det fanns ju exempel på att man var hemma under den här perioden och odlade pelargoner, det brukar inte löna sig på arbetsmarknaden. Jag kan å andra sidan tycka att det ska vara lite fritt för människor att faktiskt välja pelargonielinjen och säga att jag behövde den här pausen, för jag och min familj hänger ihop bättre om vi gör så Hur ska Miljöpartiet finansiera rätt till heltid? Samtidigt som Miljöpartiet har ofinansierade förslag för att minska antalet arbetade timmar i ekonomin vill de också garantera rätten till heltid. Det är positivt med insatser för att motverka ofrivilligt deltidsarbete och något som prioriteras av Nya Moderaterna på många håll i landet. Exempelvis erbjuder Moderaterna i Stockholms stad heltidsanställning till alla anställda. I kommunerna är det lokalt en viktig politisk uppgift att skapa flexibilitet i arbetstiderna för medarbetarna. Anställda som vill gå upp respektive ned i arbetstid ska ha goda möjligheter att göra så. Kommuner som vill vara förebilder, föregångare och attraktiva arbetsgivare bör så långt möjligt erbjuda sina anställda möjligheter till heltidsarbete och sträva efter sammanhängande arbetstid. Här finns förutsättningar för arbetsgivare att finna olika lösningar till exempel kombinationstjänster, för att kunna minska den ofrivilliga deltiden på ett sätt som passar såväl den anställdes som verksamhetens behov. Samtidigt är det tydligt att effektiva åtgärder på detta område kräver en ansvarsfull och genomarbetad politik som även tar hänsyn till kommunernas många gånger vitt skilda förutsättningar. En generell rätt till heltid i offentlig sektor beräknas kosta cirka 5,9 miljarder kronor per år. Vilka nedskärningar vill Miljöpartiet genomföra för att finansiera sitt förslag om att ge alla rätt 4 Sydsvenskan, TCO, I rapporten utvärderas det försök med friår som bedrevs i ett antal kommuner mellan februari 2002 och december Åsa Romson, Expressen

7 till heltid? Ofinansierade förslag eller reformer från ett parti som gör anspråk på ministerposter innebär ett ansvarslöst agerande mot väljarna. Offentlig finansiell effekt av att deltidsanställda inom offentlig sektor (som inte har fått eller hittat heltid) blir heltidsanställda, miljarder kr Kommun och landsting Staten Totalt offentlig sektor STATEN 0,66-0,39 0,27 Jobbskatteavdrag -0,46-0,01-0,47 Arbetgivaravgift 1,68-0,03 1,65 Skattereduktion allmän pensionsavgift -0,55-0,02-0,58 Ökade lönekostnader 0,00-0,33-0,33 KOMMUN -7,67 0,11-7,56 Kommunal inkomstskatt 2,75 0,11 2,86 Lönekostnader -10,42 0,00-10,42 ÅLDERSPENSIONSSYSTEMET 1,36 0,06 1,42 TOTALT OFFENTLIG SEKTOR -5,64-0,23-5,87 Källa: RUT 3. Grön skatteväxling blev röd skattechock Det är tydligt att Miljöpartiets tidigare ambition om en grön skatteväxling, där miljöfarliga produkter och tjänster beskattas hårdare medan skatterna på mer miljövänliga produkter och tjänster sänks, nu har övergått till en allmän skattehöjningslinje på arbete och företagande i allmänhet. Utöver kraftigt höjda skatter på klimat- och miljöområdet vill Miljöpartiet göra det mindre lönsamt att arbeta genom att trappa ned jobbskatteavdraget, göra det dyrare att anställa unga genom att fördubbla arbetsgivaravgifterna och införa en finansiell transaktionskatt. I sin budgetmotion för 2013 föreslår Miljöpartiet även att höja bolagsskatten med 12,3 miljarder kronor. Detta trots att internationella bedömare, som till exempel OECD 8, har pekat på att sänkningar av bolagsskatten kan spela en central roll för ökad tillväxt. Därtill innebär Miljöpartiets politik höjda skatter på energi, transporter och miljöområdet med drygt 13 miljarder kronor. Från 2014 tillkommer även en lastbilsskatt, vilket innebär höjda skatter med ytterligare 4 miljarder kronor per år (vid full effekt). Hur mycket större kostnader behöver företag och hushåll räkna med, i fall Miljöpartiet får igenom sina skattehöjningar på energi och transporter? Det är också tydligt att Miljöpartiets skattehöjningar på miljöområdet skulle slå som allra hårdast mot människor i gles- och landsbygd. Höjda skatter på drivmedel, och 8 OECD (2010), Tax Policy Reform and Economic Growth, OECD Tax Policy Studies, No. 20 och OECD (2008), Tax and Economic Growth, WP No

8 lastbilstransporter drabbar alla som bor utanför storstäderna där kollektivtrafiken inte är lika utbyggd samt att man är beroende av lastbilstransporter för att få sina varor. Den föreslagna lastbilsskatten medför en ökad kostnad per lastbil (fjärrbilsekipage) med nästan kronor per år. Koldioxidskattehöjningen innebär nästan kronor per år i ytterligare fördyring. Totalt ökar kostnaden per lastbil med nästan kronor per år. Dyrare transporter kommer i slutändan att betalas av konsumenter och hushåll, inte minst i glesbygd. 3.1 Klimathundring eller tusenlappar? Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin talar ofta om att Miljöpartiets politik skulle innebära en klimathundring i månaden i ökade drivmedelskostnader för människor i Sverige, men beräkningar utifrån partiets faktiska förslag visar att det sammantaget handlar om långt mer än en klimathundring. Det är alltså ungefär en klimathundring i månaden, som man betalar för att vi ska ha råd att göra det billigare att bygga om sin bil, för att vi ska få i gång biogasproduktionen i Sverige, för att vi ska bryta oljeberoendet 9. Miljöpartiets förslag om ökad koldioxidskatt innebär att bensinen blir 70 öre dyrare per liter och diesel blir 86 öre dyrare per liter (inkl. moms). För en genomsnittlig privatbilist med bensinbil motsvarar höjningen 735 kronor per år 10. Med en dieselbil motsvarar höjningen 774 kronor per år 11. För en familj med två bilar där båda kör mil om året skulle kostanden öka med cirka kronor/år. Som tidigare konstaterats skulle även boendet för en familj med villa i Stor-Stockholm riskera att bli 2000 till kronor dyrare per år. De dyrare transporter som lastbilsskatten skulle innebära kommer även de att i slutändan betalas av konsumenter och hushåll. Till detta ska även läggas att Miljöpartiet vill införa en flygskatt med en höjning om 12 miljarder kronor ( ), trots att flyget ingår i EU:s handel med utsläppsrätter och trots att flygskatten skulle innebära försumbara effekter på miljön. För en tvåbarnsfamilj som reser till värmen under sportlovet skulle denna semesterskatt betyda att charterresan blir upp till kronor dyrare. Åsa Romson har vid flera tillfällen kommenterat de troliga effekterna av den föreslagna politiken: 9 Gustav Fridolin, GT (0,70 kronor per liter x mil x 0,7 liter per mil). 11 (0,86 kronor per liter x mil x 0,6 liter per mil). 8

9 Hur ser du på risken att konsumenterna blir de som i slutändan får betala genom högre priser på varorna. Samtidigt som lastbilarna fortsätter att köra lika långt, varje år? Vi tycker att det är rätt, vi måste betala för dem i dag 12. Om en familj med två barn som bor i Malmö ska hälsa på mormor och morfar i Luleå vill ni lägga på en flygskatt på 110 kronor per enkel resa och person, skriver ni i er skuggbudget för Det innebär att en sådan resa för en familj blir 880 kronor dyrare. Väljer de tåget tar det mellan 19 och 25 timmar enkel väg. Tycker du att de ska åka tåg så länge? Det är inte vår politik. Vår politik är ju att det ska gå snabbare att ta tåget, än vad det gör i dag. Det beror alldeles på. Jag tycker ju själv att det är ganska trevligt att åka tåg 13. I tydlig kontrast till Miljöpartiets politik har Alliansen tillsammans visat att det går att bedriva en offensiv miljö- och klimatpolitik utan att försämra förutsättningarna för att leva, anställa och driva företag i hela Sverige. Konkreta åtgärder är på plats för att fasa ut fossil energi och vi har tydliga mål för minskade utsläpp. Alliansens klimat- och energiöverenskommelse är en viktig del i att trygga energiförsörjningen för konsumenter och företag samtidigt som energimarknadens aktörer har givits långsiktiga spelregler. I internationella klimatförhandlingar har Sverige tagit en ledande roll och varit pådrivande för att få till stånd internationella klimatavtal. Anslaget till miljö- och naturvård ökade från 15 till 20 miljarder kronor för hela mandatperioden Klimatmålen har stärkts, mängden skyddad skog har ökat och runt en halv miljard kronor satsas årligen på hav och havsmiljö. Sverige når i dag med råge de utsläppsmål som satts upp och har ett överskott av utsläppsrätter. Inom fordonssektorn har många förbättrande åtgärder genomförts. Under Alliansregeringens tid har försäljningen av etanol åttadubblats och försäljningen av biogas tredubblats. 3.2 Miljöpartiets breda samsyn med Vänsterpartiet i riksdagen Miljöpartiets vänstersväng är även tydlig i riksdagen. En sammanställning från Göteborgs Universitet visar exempelvis att Miljöpartiet och Vänsterpartiet röstar på samma sätt i två av tre omröstningar. Skillnaden är påtaglig jämfört med exempelvis Socialdemokraterna. 12 Åsa Romson, Expressen Åsa Romson, Expressen

10 Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt har vid upprepade tillfällen uttryckt stöd för Miljöpartiets politiska inriktning. Tack till MPs kongress 14. Många beslut på #mp13 åt rätt håll om arbetstid, arbetsgivaravgiften för unga och vinstuttag i välfärden 15. Skulle det här underlätta en rödgrön regeringskoalition? Ja, det skulle det absolut göra. Jag tycker att det är glädjande beslut åt rätt håll på kongressen Twitter Twitter SVT, Rapport

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg

11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland. - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg 11 000 ungdomsjobb hotas i Västra Götaland - Så slår förslaget om höjda arbetsgivaravgifter mot unga i Västra Götaland och Göteborg september 2014 2014-09-08 2 (6) Förslag om höjda arbetsgivaravgifter

Läs mer

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg

RAPPORT. (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg RAPPORT (S)-förslag hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg (S)-förslag om höjda arbetsgivaravgifter hotar minst 1700 ungdomsjobb i Skaraborg Socialdemokraternas förslag om höjda arbetsgivaravgifter slår

Läs mer

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03

Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad. Rapport, Almedalen 2013-07-03 Alla vinner på en jämställd arbetsmarknad Rapport, Almedalen 2013-07-03 1. Inledning... 2 2. Alla vinner på en mer jämställd arbetsmarknad... 3 3. Mer jämställd arbetsmarknad stor möjlighet även för andra

Läs mer

70 procents sysselsättning år 2025

70 procents sysselsättning år 2025 PM 2015-10-01 70 procents sysselsättning år 2025 Ett nytt sysselsättningsmål för Sverige Ett sysselsättningsmål för Sverige Folkpartiet Liberalerna föreslår i vår budgetmotion ett sysselsättningsmål för

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel.

Första jobbet. Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. Första jobbet Ett starkt Sverige bygger vi tillsammans. Vi pluggar, vi jobbar och vi anstränger oss. Men någonting är på väg att gå riktigt fel. En av sju befinner sig i utanförskap i Sverige. För utrikes

Läs mer

Så drabbar Stockholmsskatten

Så drabbar Stockholmsskatten Så drabbar Stockholmsskatten stockholmarna INNEHÅLL Stockholmsskatten Inledning Mer kvar i plånboken för 8 av 10 stockholmare Höjd brytpunkt för tillväxt och ökad sysselsättning Slutsatser Tabell: Stockholmsskatten

Läs mer

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA

ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA ETT HÅRT SLAG MOT SVERIGES UNGA Socialdemokraterna, liksom Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga. Socialdemokraterna vill utöver detta dessutom

Läs mer

Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt.

Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt. Jag vill börja med att hälsa Moderaternas nya partiledare Anna Kinberg Batra välkommen till sin första partiledardebatt. Vi har just lämnat ett intensivt och händelserikt år bakom oss. Både på den internationella

Läs mer

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad

Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning. - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad maj 2010 Vänsterpartiernas ungdomsskattehöjning - ett hot mot ungdomars arbetsmarknad Den ekonomiska krisen har präglat Sverige

Läs mer

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016 Och de senaste tio åren Innehåll ernas beskattning... 3 Skatteskillnaden mellan pension och lön.... 5 Skattebetalarna anser...13 ernas beskattning Före 2007

Läs mer

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller)

Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Partiledardebatt 20 januari 2010 Maud Olofsson (Det talade ordet gäller) Ibland påminns man om en annan verklighet. Trots att skalvet nu lagt sig i Haiti hörs fortfarande skriken. Skriken från de tusentals

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14

TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 TCO granskar De arbetslösas tappade köpkraft #4/14 Arbetslöshet medför idag ekonomisk utsatthet på ett helt annat sätt än som var fallet 2001. Växande klyftor minskar tilliten och påverkar i slutänden

Läs mer

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik

tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik tillbaka till flumskolan Vänsterpartiernas avsaknad av en gemensam utbildningspolitik Innehåll Sammanfattning 3 KLASSRESAN SKA BÖRJA I KLASSRummet 4 TOLV ÅRS SVEK MOT skolan 4 Tidigare betyg för kunskapsuppföljning

Läs mer

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken

Agenda. 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget. 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken Agenda 1. Inledning: Fler jobb gör Sverige starkare 2. Det ekonomiska läget 3. Alliansens riktlinjer för den ekonomiska politiken 4. Moderaternas prioriteringar inför BP 2016 Moderaterna sätter jobben

Läs mer

Granskning av oppositionens politik

Granskning av oppositionens politik Granskning av oppositionens politik Finansminister Anders Borg 29 april 213 Sverige har högst arbetskraftsdeltagande och näst högst sysselsättningsgrad i EU Befolkningen 15 74 år efter arbetskraftstillhörighet

Läs mer

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER

RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER RÖDGRÖNT JOBBSTOPP - 15.000 FÄRRE JOBB, PRAKTIK OCH UTBILDNINGSPLATSER Vi vill snabbt sätta igång och skapa 100 000 fler jobb, praktikmöjligheter och utbildningsplatser De rödgrönas regeringsplattform,

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna

Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna Sammanfattning Gemensam Välfärd Stockholm avfärdar utredningens bägge förslag, vilka i praktiken innebär att

Läs mer

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014

Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Miljöpartiet de gröna i Hallstahammars svar på frågor från SPF Herrevad och SPF klubb 65 Hallstahammar, sommaren 2014 Vårdoch omsorg Vad är era visioner för äldrevården? Alla äldre ska ha möjlighet att

Läs mer

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar

Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Avskaffa aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar Arbetsförmedlingens månadssiffror för Kalmar län Fredagen den 4 maj 2010 I april 2009 gick 2039 ungdomar i Kalmar län utan jobb. Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M)

Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Utlåtande 2015: RI (Dnr 309-1479/2014) Bibehållen skattenivå för att värna Stockholms tillväxt och skattebetalarnas pengar Motion (2014:16) av Anna König Jerlmyr (M) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Äldres deltagande på arbetsmarknaden

Äldres deltagande på arbetsmarknaden Fördjupning i Konjunkturläget augusti 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Äldres deltagande på arbetsmarknaden De senaste tio åren har andelen personer som är 55 år eller äldre och deltar på arbetsmarknaden

Läs mer

Sätta dagordningen Fokus

Sätta dagordningen Fokus Sätta dagordningen Fokus DAGS FÖR FLER JOBB I DALARNA INVESTERA FÖR FRAMTIDSTRO OCH ARBETE RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER ETT BÄTTRE DALARNA. FÖR ALLA. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Arbetslösheten biter

Läs mer

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2016 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. Våra viktigaste

Läs mer

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden:

S-kvinnor i Östergötland vill därför under de kommande fyra åren prioritera följande områden: 1 Vision för S-kvinnor i Östergötland S-kvinnor i Östergötland är socialdemokratiska feminister som ser ett jämställt och jämlikt samhälle som en förutsättning för att ge alla samma möjligheter i livet.

Läs mer

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008

Det bästa året någonsin. Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Det bästa året någonsin Björn Lindgren, Johan Kreicbergs Juni 2008 Inledning 1 Inledning Att 2007 var ett bra år på svensk arbetsmarknad är de flesta överens om. Antalet sysselsatta ökade med drygt 110

Läs mer

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE

REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE 1 (5) Agneta Dreber Göran Persson Olle Wästberg REMISSVAR NYBYGGARKOMMISSIONENS RAPPORT EN BOSTADSPOLITISK AGENDA FÖR SVERIGE Föreliggande rapport har inte sänts på remiss men HSB Riksförbund anser att

Läs mer

Äldreomsorgslyft med traineejobb

Äldreomsorgslyft med traineejobb 2014-08-04 PM Äldreomsorgslyft med traineejobb Personalen och deras kompetens är avgörande för kvaliteten i välfärden. I dag upplever många som arbetar i äldreomsorgen att det är ett hårt pressat arbete

Läs mer

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg

Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Ungdomsarbetslösheten i Örebro skenar iväg Statusrapport måndagen den 18 januari 2010 Arbetsförmedlingens decembersiffror Måndagen den 18 januari 2010 I december 2009 gick 3 858 ungdomar i Örebro utan

Läs mer

Tabell 1: Beräknade brutto/nettointäkter från effektskatten vid olika skattenivåer under perioden 2016-2017 12 648 kr/mw/månad, mkr

Tabell 1: Beräknade brutto/nettointäkter från effektskatten vid olika skattenivåer under perioden 2016-2017 12 648 kr/mw/månad, mkr 2015-09-16 Dnr 2015:1436 Uppdraget är följande: - Skatten på termisk effekt i kärnkraftverk avskaffas i tre lika stora steg åren 2016, 2017 samt 2018. - Energiskatten på el höjs i tre steg åren 2016, 2017

Läs mer

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 1 oktober 2009 Dnr: 6-29-09 Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi2009/6108) Syfte med förslaget och sammanfattning Promemorian föreslår

Läs mer

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN

VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN VAL 2014 SOCIALDEMOKRATERNAS POLITIK FÖR FLER JOBB PÅ LANDSBYGDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING SOCIALDEMOKRATERNAS LANDSBYGDSPOLITIK...5 Jobben ska komma i hela Sverige...6 Utbildning och boende...9 Vägar, järnvägar,

Läs mer

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE

VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE VÅRT FRAMTIDSKONTRAKT FÖR HUDDINGE I valet den 14 september väljer vi väg för Huddinge. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben först ingen ung utan jobb Mindre klasser och fler lärare Ordning, reda och

Läs mer

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem

Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet. Fler nya hem Statsrådsberedningen Finansdepartementet Näringsdepartementet Fler nya hem Bostadsbristen är stor då det under en lång tid har byggts alldeles för få bostäder. Bostadsbyggandet har också varit lägre i

Läs mer

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över.

för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. för 1. Vi sätter jobben först. Så bygger vi en välfärd vi kan vara stolta över. - Ställ krav på sysselsättning genom att anställa inom vård, skola och näringsliv eller erbjuda utbildning som leder till

Läs mer

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015

Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 Lönebildningsrapporten 2014 87 FÖRDJUPNING Effekter på jämviktsarbetslösheten av åtgärderna i budgetpropositionen för 2015 I denna fördjupning redovisas Konjunkturinstitutets preliminära bedömning av hur

Läs mer

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18

Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Ett hälsosammare arbetsliv en avsiktsförklaring från s, v och mp 2002-12-18 Inledning Tillväxt och välfärd är kommunicerande kärl. Tillväxt skapar förutsättningar för en utbyggd välfärd och en möjlighet

Läs mer

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner

Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Analys av partiernas svar på Handikappförbundens tio krav Var femte väljare ignoreras tunt med handikappolitiska ambitioner Var femte väljare har en funktionsnedsättning. Handikappförbundens 39 medlemsförbund

Läs mer

Världens bästa land att åldras i

Världens bästa land att åldras i 2 Världens bästa land att åldras i 2006-06-28 2 Inledning Sverige ska bli världens bästa land att åldras i. Alla ska kunna se fram mot en givande och trygg tid som pensionär. (Socialdemokraternas valmanifest

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

100 dagars-programmet

100 dagars-programmet 100 dagars-programmet Alliansen i Malmö 2014 Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet i Malmö går till val med ambitionen att bilda ett Alliansstyrt Malmö. Vi går till val på 22 gemensamma

Läs mer

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018

Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Visitas näringspolitiska 10-punktsprogram 2015-2018 Besöksnäringen är den snabbast växande näringen i Sverige exportvärdet har mer än fördubblats under åren från 2000. Näringen skapar årligen hundratusentals

Läs mer

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande

valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande VAL 2014 SPFs valmanifest för allas rätt till valfrihet, trygghet, rättvisa och inflytande Inför valet 2014 vill SPF lyfta 10 punkter som bidrar till ett samhälle där likabehandling råder och där ålder

Läs mer

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 Koldioxidindex 2015 Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt November 1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 3% Den minskningstakt av koldioxidinstensitet som länder åtagit sig

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV?

Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturläget december 2011 39 FÖRDJUPNING Hur jämföra makroprognoser mellan Konjunkturinstitutet, regeringen och ESV? Konjunkturinstitutets makroekonomiska prognos baseras på den enligt Konjunkturinstitutet

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3230 av Fredrik Malm m.fl. (FP) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen 16 juli 2015 Samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets

Läs mer

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014

Politik för tillväxt och fler jobb. Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Politik för tillväxt och fler jobb Finansminister Anders Borg 16 maj 2014 Sverige Tyskland Nederländerna Sverige Tyskland Nederländerna 4 3 2 Återhämtningen på något stabilare mark BNP-prognoser för EU

Läs mer

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004

R a p p o r t H S B o c h d u b b e l b e s k a t t n i n g e n en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 Rapport HSB och dubbelbeskattningen en undersökning om beskattningen av HSBs bostadsrättsföreningar år 2004 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Syfte 4 Bakgrund 4 Så har insamling och bearbetning gått till 6 Undersökning

Läs mer

Strukturella löneskillnader

Strukturella löneskillnader januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Januari 2016 Strukturella löneskillnader En ojämställd historia Hur mycket förlorar en ekonom, en drifttekniker inom IT eller en personal-/hr-chef

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

En liten bok. om bilskatter

En liten bok. om bilskatter En liten bok om bilskatter Inledning Bilskatterna slår blint Den svenska privatbilismen har beskattats nästan lika länge som den har funnits, redan år 1929 kom den första bensinskatten. Idag tar staten

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län

Sverige är på väg åt fel håll. Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län Sverige är på väg åt fel håll Så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län 1 Sverige är på väg åt fel håll så bryter vi det nya utanförskapet i Jämtlands län INLEDNING Sverige är på väg åt fel håll.

Läs mer

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge

555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge 555 miljoner mer till vård och omsorg i Blekinge -Sverigedemokraterna Blekinge, budgetförslag 2015-2017 Skattesatsen för år 2015 får förbli oförändrad. Skatteväxlingen vi tidigare föreslagit får komma

Läs mer

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom

Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom Företagens utmaningar och behov. Vad efterfrågas nu och i framtiden? Lars Jagrén, Chefekonom 27 mars 2012 Företagarna - Sveriges största företagarorganisation Vi representerar ca 75 000 företagare över

Läs mer

= = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = e~êëáíì~íáçåéåñöêìíë~íí~ ÖêìééÉêé ~êäéíëã~êâå~çéåääáîáí Ä ííêéãéçêéöéêáåöéåë éçäáíáâ\ ^êäéíëã~êâå~çëéçäáíáëâê~ééçêíñê åiáäéê~ä~ìåöççãëñöêäìåçéímtlmu ^o_bqpj^ohk^apmlifqfpho^mmloq fkibakfkd Regeringen gick

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015

Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 2015 Ipsos opinionsmonitor Partisympatier, väljarnas viktigaste frågor och sakfrågeägarskap Februari 05 Ipsos: David Ahlin, Nicklas Källebring, Gustav Gidenstam Ipsos. 0 Ipsos. All rights All rights reserved.

Läs mer

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19

Vänsterpartiet Karlshamn 2015-08-19 VÄNSTERPARTIETS BUDGETFÖRSLAG 2016 & PLAN FÖR 2017 2018 Innehål Sida 1 INLEDNING... 2 2 KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE... 3 3 SATSNINGAR I SKOLAN... 4 4 FOLKHÄLSA... 5 5 ATT LEVA OCH BO I KARLSHAMN... 6 6 KULTUR...

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på?

Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Varför går nybilsförsäljningen av miljöbilar till privatpersoner så långsamt och hur kan utvecklingen skyndas på? Kvantitativ undersökning med privatpersoner som köpt en ny bil men inte valt en miljöbil

Läs mer

Fler jobb i Väsby. Väsbymoderaten. Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby

Fler jobb i Väsby. Väsbymoderaten. Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby Väsbymoderaten Tidning från Moderaterna i Upplands Väsby, #3, 2014 Ansvarig utgivare: Christer Derger Fler jobb i Väsby Alla som vill och kan jobba ska ha ett jobb fler jobb i Väsby Så får fler unga jobb

Läs mer

Stärk inlandet - lärdomar från Norge

Stärk inlandet - lärdomar från Norge Stärk inlandet - lärdomar från Norge Politik för inflyttning genom: -differentierade arbetsgivaravgifter -återföring av vattenkraftsmedel september 2006 Håkan Larsson Catrin Mattsson Per Åsling www.centerpartiet.se/jamtland

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå

Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Ny integrationspolitik för ett växande Skellefteå Inledning Skellefteå har som mål att kommunen ska växa till 80 000 innevånare till år 2030. För att nå detta mål måste det finnas en lokal politik som

Läs mer

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna

HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. en avstämning från Moderaterna HALVTID I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING en avstämning från Moderaterna FÖRORD Tack vare att så många röstade på Alliansen i landstingsvalet 2010 har vården och kollektivtrafiken blivit bättre och tryggare.

Läs mer

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag

Kommunernas användning av vetot mot vindkraft. Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag Kommunernas användning av vetot mot vindkraft Enkätundersökning bland Svensk Vindenergis medlemsföretag December 2010 Förord Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

Vårändringsbudget för 2015

Vårändringsbudget för 2015 Skatteutskottets yttrande 2014/15:SkU6y Vårändringsbudget för 2015 Till finansutskottet Finansutskottet har gett samtliga utskott tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över Vårändringsbudget för

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2011 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 21-21 maj 2011, Örebro. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

Feriearbeten sommaren 2003

Feriearbeten sommaren 2003 Bilaga 6:18 till kommunstyrelsens protokoll den 19 mars 2003, 21 PM 2003 RVI (Dnr 331-934/2003) Feriearbeten sommaren 2003 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Stadsdelsnämnderna

Läs mer

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009

Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Johan Kreicbergs November 2009 Rödgrön företagarpolitik i praktiken Inledning Numera vill samtliga riksdagspartier beskriva sin politik som småföretagarinriktad. Vänsterpartiets

Läs mer

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004

Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? Innehållsförteckning. All data avser år 2004 Sverige tåget - Vem kör lok och vem åker vagn? All data avser år 2004 Innehållsförteckning Sid 2 - Grundkurs Sid 3 - Fördelning medborgare Sid 4 - Fördelning företag Sid 5 - Fördelning anställda Hur ser

Läs mer

Ge oss den ljusnande framtiden åter!

Ge oss den ljusnande framtiden åter! Ge oss den ljusnande framtiden åter! 2 (10) 3 (10) I den här rapporten vill jag berätta vad Socialdemokraterna i Västerås vill göra för stadens ungdomar, men också vad det innebär för dem om vi tillsammans

Läs mer

Regeringens bedömning av strukturellt sparande jämförelse över tiden och med andra prognosmakare

Regeringens bedömning av strukturellt sparande jämförelse över tiden och med andra prognosmakare Karolina Holmberg Johanna Modigsson Finanspolitiska rådets kansli 2015-08-27 Regeringens bedömning av strukturellt sparande jämförelse över tiden och med andra prognosmakare 1. Inledning Det strukturella

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag

Arbetsgivaravgiftsväxling. PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Arbetsgivaravgiftsväxling PM om möjligheten att ersätta selektiva sänkningar av arbetsgivaravgiften med ett Arbetsgivaravdrag Henrik Sjöholm och Lars Jagrén november 2013 november 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 borlänge/gagnef/säter BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014 Hyresgästföreningen Borlänge / Gagnef / Säter Stora utmaningar för bostadsmarknaden Merparten av Sveriges hyresrätter byggdes

Läs mer

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan

Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Valdebatt i Paris Inlagt av modthefor mån, 2014/09/08-09:44 Ingress: SNS ordnade en välbesökt debatt på Klubben måndagen den 1:a september mellan Henrik von Sydow moderat riksdagsledamot och ordförande

Läs mer

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE

FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE FRAMTIDENS FOLKRÖRELSE Sofia Arkelsten, partisekreterare 20110704 INLEDNING Politiken påverkar människors liv. Därför är det viktigt vilka människor som utformar politiken. Och därför är det viktigt att

Läs mer

"STÄLL DIG I BOSTADSKÖN"

STÄLL DIG I BOSTADSKÖN "STÄLL DIG I BOSTADSKÖN" INLEDNING De får ju ställa sig i bostadskön, givetvis. I en tv-sänd debatt inför kommunalvalet 1966 fick dåvarande statsminsiter Tage Erlander frågan vad han skulle ge för råd

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

socialdemokraterna.se WORKSHOP

socialdemokraterna.se WORKSHOP socialdemokraterna.se WORKSHOP Innehållsförteckning: Vårt fokus ligger på framtiden!...3 Del 1: Vårt utgångsläge...4 Del 2: Vår nya inriktning, Socialdemokraterna framtidspartiet...8 Del 3: Hur blir vi

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans

Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Möjligheternas Sotenäs bygger vi tillsammans Vår ideologi Arbete och välfärd genom Demokrati Solidaritet och Rättvisa Vi gör förbättringar och satsar framåt under de kommande fyra åren Britt Wall kommunalrådskandidat

Läs mer

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00

Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK. www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Rapport BITTRA SVEK ELLER SUR EFTERSMAK www.socialdemokraterna.se telefon 08-700 26 00 Bittra svek eller sur eftersmak De senaste veckorna har präglats av ständiga utspel med nya vallöften från de borgerliga

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2014-2015 uppsala Bostadspolitiskt program 2014-2015 för Uppsala HYRESGÄSTFÖRENINGEN UPPSALA-KNIVSTA VÄLFÄRDEN BÖRJAR I HEMMET Bostaden är en mänsklig och social rättighet, inte

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Femte jobbskatteavdraget i medierna

Femte jobbskatteavdraget i medierna Femte jobbskatteavdraget i medierna December 2013 Daniel Löfstedt Innehåll 1. Inledning sid 3 2. Metod sid 3 3. Sammanfattning och analys sid 3 4. Jobbskattefrågan är huvudämne eller central för artikelns

Läs mer

Vad vill Moderaterna med EU

Vad vill Moderaterna med EU Vad vill Moderaterna med EU Förstärka Miljö och Fredsfrågan Underlätta för handel Bekämpa internationell brottslighet Varför skall jag som Eksjöbo intressera mig för EU och rösta i EU valet Våra exporterande

Läs mer