KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D107/04 Jan Korpela Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz QUALITY TOOL IN THE MANUFACTURING PROCESS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Legosan AB är ett företag som tillverkar och förpackar tabletter för vidare leverans till kund. Tabletterna tillverkas från pulverform till färdiga dragerade tabletter. Under tillverkningsprocessen görs stickprov på tabletterna och parametrar som vikt, diameter, höjd och hårdhet kontrolleras. Detta för att kunna hålla en jämn kvalitet på produkterna ifråga. Denna rapport beskriver hur utvecklingen av en applikation som kommunicerar med en databas genom ODBC och annan hårdvara genom seriellkommunikation har utförts vid Legosan AB i Kumla. Applikationen samlar in data på ett användarvänligt sätt från kontrollmätningar på produkter och sparar dessa mätvärden i en databas för vidare bearbetning. Abstract Legosan AB is a company that manufactures and packs tablets for further deliverance to customer. The tablets are made from powder to coated tablets. During the manufacturing process product samples are taken and parameters such as weight, diameter, height and hardness are measured. This is done to keep an even quality on the products. This report describes the development of an application that communicates with a database through ODBC and auxiliary hardware through serial communication at Legosan AB in Kumla. The application collects data in a user-friendly fashion from control measurements on products and saves these measurements in a database for further processing. 1(36)

3 Förord Denna rapport avser ett 10 poängs examensarbetet på C-nivå utfört under perioden mars maj 2004 enligt de riktlinjer som ges vid Örebro universitet. Arbetet utfördes på uppdrag av Legosan AB i Kumla. Jag vill passa på att tacka min handledare på Legosan, Fredrik Wiklund. Det har varit inspirerande att göra något som kommer till nytta i verkliga livet. Ett tack till Curt Berg, på Pharma-Test, som har hjälp till att få fram kommunikationsparametrar till hårdhetsmätaren. Dessutom vill jag tacka min handledare på universitetet, Martin Persson, som har varit till stor hjälp vid skapandet av denna rapport. Örebro den 10 maj (36)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Företaget Syfte 5 2 Bakgrund Kvalitetssäkring Introduktion av ny batch Mätning under tillverkning Godkännande av batch Brister med detta system 7 3 Specifikation Krav Generellt Inhämtning av mätvärden Statistik Grafisk utformning av användargränssnitt Förutsättningar Mätutrustning 9 4 Metoder Databas Utvecklingsverktyg 10 5 Arbetsgång Databas Tabeller Relationer Applikation Huvudfönster Batchnummerfönster Kontrollmätningsfönster Statistikfönster Diagram Kommunikation med mätmaskiner Elektronisk våg, PR503 DeltaRange Hårdhetsmaskin, PTB-311E 29 6 Programvarubeskrivning Utvecklingsmiljö Hårdvara Mjukvara Projekt Filer ChildWin Viktu, diameteru, hojdu och hardhetu Huvudformu Main Matvardenu Mdiapp 31 3(36)

5 6.3.7 Ny_batchu Statistiku Tilläggskomponent CPortLib 32 7 Utvärdering 33 8 Fortsatt arbete 33 9 Slutsatser Källförteckning Böcker Internetadresser Företag Program Övriga länkar 36 Bilaga: Handbok till Kvalitetsmätningsprogrammet 4(36)

6 1 Inledning 1.1 Företaget Legosan AB är ett företag som tillverkar naturläkemedel och vitamintillskott på tablettform. Företaget är ensamt i Sverige om att vara legotillverkare, det vill säga att företaget tillverkar inga egna produkter utan gör det för kunds räkning. Omsättningen i år beräknas bli omkring 60 miljoner kronor. Det är en stor omsättning för ett företag med 30-talet anställda. Artiklar som tillverkas beräknas vara mellan stycken och det tillkommer ett 10-tal nya artiklar per år. Tabletterna tillverkas från pulverform till slutgiltig, färdigpaketerad, produkt. Tabletter i form av kapslar tillverkas inte på företaget men paketeras här för vidare leverans till kund. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att skapa en stabil applikation som på ett användarvänligt sätt ser till att mätvärden sparas från mätningar gjorda i produktionen. Dessa mätningar används av labbpersonal som grund för att frisläppa en produkt från produktionen till paketeringen. Vidare kan dessa mätvärden presenteras för kunder för att påvisa ett högt kvalitetstänkande inom företaget. 5(36)

7 2 Bakgrund I detta avsnitt beskrivs hur det går till att kontrollera tabletterna hos Legosan AB idag och vilka brister som finns i använt tillvägagångssätt. 2.1 Kvalitetssäkring Vid tillverkning av tabletter så görs det olika mätningar på tabletterna beroende på var i tillverkningsstadiet produkten befinner sig. De olika tillverkningsstadierna är följande: Introduktion av ny batch Mätning under tillverkning Godkännande av batch Mätresultaten skrivs ner på protokoll och sparas Introduktion av ny batch När igångsättning av en ny batch görs då kontrolleras de första tabletterna och justeringar görs för att ställa in maskinen så att tabletterna håller sig inom angivna gränser. Parametrar som kontrolleras är följande: Vikt (medelvärdet av 10 st tabletter) Höjd (1 st tablett) Diameter (1 st tablett) Hårdhet (1 st tablett) Det kontrolleras även att tabletterna löses upp i 37 gradigt vatten inom en viss tid och att friabiliteten, avnötningen på tabletterna, ligger inom toleranserna. Efter att ha ställt in tillverkningsmaskinen enligt anvisningar och gjort erforderliga justeringar så kan produktionen starta Mätning under tillverkning Var 30:e minut tas det ett kontrolluttag på 10 st tabletter där nedanstående parametrar kontrolleras: Vikt (medelvärdet av 10 st tabletter) Höjd (1 st tablett) Diameter (1 st tablett) Hårdhet (1 st tablett) Om det visar sig att mätresultaten ligger utanför specifikationen så skall beslut fattas av produktionschef eller kvalitetsavdelningen beträffande åtgärd. 6(36)

8 2.1.3 Godkännande av batch För att frisläppa en produkt till paketering kontrollerar labbpersonalen 20 st färdiga tabletter. Parametrar som kontrolleras är följande: Vikt (20 st tabletter) Höjd (20 st tabletter) Hårdhet (20 st tabletter) Dessa mätvärden jämförs mot operatörernas resultat och statistik sammanställs. Denna statistik skall kunden kunna få del av. Kontrollen och sammanställningen av data tar ungefär 20 minuter i anspråk från labbpersonalen. 2.2 Brister med detta system Det finns ett antal brister med det nuvarande systemet som man vill lösa med applikationen. Dessa är följande: Operatören kan mäta på tabletter och märka att mätresultatet ligger utanför toleranserna. Då kan operatören ta nya tabletter och hoppas på att dessa ligger innanför specifikationen. Om de gör det så slipper operatören göra några justeringar på maskinen och kan fortsätta med produktionen som vanligt. Detta blir missvisande på så sätt att den första mätningen inte registreras och statistiken blir lidande. Kontrollen av tabletterna skall ske var 30:e minut men detta kan inte kontrolleras då klockslaget skrivs ner för hand av operatören och kan manipuleras enkelt. Operatör kan bli övertalad till att manipulera siffrorna av annan operatör så att kontrolluttaget blir godkänt. Det finns ingen ordentlig uppföljning på hur produktionen har förflutit. Labbpersonalens kontrollmätningar för frisläppning av produkt till paketering görs på ett mindre representativt urval av produktionen. 7(36)

9 3 Specifikation I detta avsnitt tas upp vilka krav och förutsättningar som ingår i uppdraget från Legosan AB. 3.1 Krav Kraven som återfinns i specifikationen för examensarbetet finns uppräknade nedan. I bild ges en överblick på hur det är tänkta att fungera. Databas Mätmaskin Applikation Mätmaskin Bild 3.1.1: Samarbetet mellan maskiner, människa och program Generellt Applikationen skall vara så utformad att den inte kräver några större resurser från hårdvaran ifråga. Datorerna som används hos Legosan AB är PC datorer med ett par år på nacken. Datorerna ifråga har COM-portar för kommunikation. Applikationen skall vara så utformad att den fungerar på PC med operativsystemet Windows XP. Dessutom skall drivrutiner för ODBC-kommunikation med Microsoft Access vara installerade, vilket automatiskt utförs vid installation av operativsystemet Windows XP Inhämtning av mätvärden Applikationen skall utformas så att den kan lagra information om vilka batcher som tillverkas just för tillfället. En batch är en produktionsorder som talar om vilken produkt som skall tillverkas och i vilken mängd. Applikationen skall lagra information om alla kontrollmätningar som görs på respektive batch. Kontrollmätningarna är vikt, höjd, diameter och hårdhet som görs när produkten är i full produktion. Dessutom skall det lagras klockslag och operatörens signatur. Det är viktigt att lagra operatörens signatur efter att alla mätvärden finns inlagda. Utöver detta så lagras information om friabilitet och tiden för upplösning av tabletterna på batch som skall produceras. 8(36)

10 Vid mätningar som ligger utanför gällande toleranser så skall det finnas möjlighet att skriva en kommentar till mätningen ifråga. Alla mätvärden skall lagras och vara lätt åtkomliga Statistik Applikationen skall kunna visa statistik för vikt, diameter, höjd och hårdhet i diagram som labbpersonalen kan använda som underlag vid godkännande av batch. Statistiken skall vara lättåtkomlig genom applikationen och inte kräva någon annan programvara, exempelvis Microsoft Access Grafisk utformning av användargränssnitt Användargränssnittet skall utformas så att det är enkelt att komma åt alla knappar och liknande då applikationen skall användas i en omgivning där endast en pek-skärm används. 3.2 Förutsättningar Detta avsnitt beskriver vilka mätmaskiner som applikationen skall kommunicera med Mätutrustning För att få mätvärden finns fyra olika maskiner. Elektronisk våg, PR503 DeltaRange, [6] Mettler-Toledo, för noggrann mätning av vikten. Hårdhetsmaskin, PTB-311E, [7] Pharma-Test, för mätning av höjd, diameter och hårdhet. Friabilitetsmaskin, PTF E, Pharma-Test, för simulering av slitaget på tabletterna. Sönderfallsmaskin, PTZ, Pharma-Test, för mätning av tiden det tar för tabletter att lösas i 37 C vatten. Av dessa är det endast vågen och hårdhetsmaskinen som skall kommunicera med applikationen. Friabilitetsmaskinen har inga möjligheter till kommunikation då den saknar denna funktion. Kommunikationen med sönderfallsmaskinen valdes bort för att ge mer utrymme till övriga maskiner som används mer frekvent. 9(36)

11 4 Metoder I detta avsnitt förklaras varför lösning med databas och utvecklingsverktyget Borland C++Builder valdes. 4.1 Databas Ett av kraven var att lagra alla mätningar på ett lättåtkomligt och säkert sätt [11]. För detta ändamål kan ett flertal olika lösningar väljas, exempelvis Excelfil, textfil, databas eller en egen binärfil. Fördelar med en textfil och binärfil är att det går att utveckla dessa filer precis efter kundens önskemål. Excelfiler och databaser har inbyggt stöd för sorteringsfunktioner och filter vilka inte finns fördefinierade automatiskt för text- eller binärfiler, så dessa två typer av filer kräver mycket extra programmeringskod. Databaser har liknande funktioner som Excelfiler, men har dessutom felkontroller och lagrar alltid data. För att lagra data har valts en Microsoft Access databas [9]. Att jag har valt att spara i just detta format beror på att databashanteraren fanns på företaget. Applikationen är enkel att förändra så att den skall fungera mot någon annan databashanterare. 4.2 Utvecklingsverktyg I detta uppdrag skulle det implementeras en databas och kommunikation till yttre enheter via COM-port vilket var helt nytt för mig så jag valde ett verktyg som jag känner mig hemma i. Istället för att lägga tid på att lära mig grunderna i ett nytt verktyg och sedan gå in på kommunikationen valdes ett verktyg som jag har använt tidigare. Därför valdes Borland C++Builder [4]. 10(36)

12 5 Arbetsgång Detta avsnitt börjar med att beskriva hur databasen är konstruerad, hur tabellerna är uppbyggda och vilka relationer som finns mellan dem. Därefter så beskrivs hur applikationen är uppbyggd och dess länkningar till databasen. 5.1 Databas Databasen består av två delar. Den ena är tabellerna och den andra är relationerna som finns mellan tabellerna Tabeller Databasen är uppbyggd av tre tabeller. Tabellerna har döpts till namn som skall förklara innehållet i tabellerna. Tyvärr så har tabellnamnen och kolumnnamnen fått klara sig utan användning av å, ä och ö eftersom det kan bli svårt att konvertera till andra databashanterare vid ett senare tillfälle, exempelvis MySQL, då man använder dessa tecken. De tre tabellerna som finns är följande: Referenstablett Batchnummer Kontrollmatning Referenstablett Tabellen Referenstablett används för att lagra vilka produkter som kan produceras i produktionen och vilka parametrar som gäller för respektive produkt. Parametrar som varje artikel har förutom bulkvarunummer är följande: Vikt (Anges i milligram.) Diameter (Anges i millimeter.) Höjd (Anges i millimeter.) Hårdhet (Anges i kilopond.) Friabilitet (Anges i procent.) Sönderfallstid (Anges i hela minuter.) 11(36)

13 Toleransen anges i procent för varje parameter, så att mätvärdet kan avvika från referensvärdet ± toleransen. Bild 5.1.1: Design av tabellen referenstablett. Referenstablettstabellen fylls i manuellt utan någon inblandning av applikationen som har utvecklats. Detta görs då Legosan tar fram en ny produkt och vill köra den i fullskalig tillverkning i produktionen. Från denna tabell hämtas alla värden som används för att kontrollera att produkterna som produceras håller sig inom givna toleranser. Denna tabell är med andra ord den första som måste finnas innan det är möjligt att starta en produkt överhuvudtaget. Som primärnyckel till tabellen har valts bulkvarunummer eftersom detta är unikt för varje produkt. Detta för att det inte ska kunna finnas två produkter med samma bulkvarunummer. Om man försöker lägga in två produkter med samma bulkvarunummer så kommer databashanteraren inte att kunna utföra denna åtgärd på grund av primärnyckeln. 12(36)

14 Batchnummer Tabellen Batchnummer används för att lagra vad som kan produceras och som har producerats i produktionen. En produkt som skall köras i produktionen får ett batchnummer som kan liknas vid en tillverkningsorder. Detta batchnummer lagras i tabellen tillsammans med: Bulkvarunummer Första_tid (Anges i hela minuter.) Sista_tid (Anges i hela minuter.) Vikt_före (Anges i gram.) Vikt_efter (Anges i gram.) Friabilitet (Anges i procent.) Aktiv (Anges med 1 för aktiv batch eller 0 för inaktiv batch.) Avslutad (Anges med 1 för avslutad batch och 0 för batch som ej är avslutad.) Kommentar (Frivillig textkommentar till mätningen.) Bild 5.1.2: Design av tabellen batchnummer. Denna tabell är direkt knuten till applikationen som har utvecklats. Alla parametrar som behövs för att fylla i tabellen fås via applikationen. Det är inte tänkt att data i tabellen skall matas in manuellt även om det skulle fungera alldeles utmärkt förstås. För att kunna producera en produkt så skall aktiv-fältet vara satt till 1 och avslutad-fältet vara satt till 0. En batch aktiveras då alla mätningar angående friabilitet och upplösningstider är ifyllda. En batch avslutas av operatören då produktionen avslutas. Som primärnyckel har valts batchnummer. Eftersom batchnummret kan liknas vid en tillverkningsorder som endast innehåller en produkt så blir varje batchnummer unikt. 13(36)

15 Kontrollmatning Tabellen Kontrollmatning används för att lagra varje enskild kontrollmätning av produkterna som görs i produktionen var 30:e minut. Denna tabell kommer att ligga till underlag för labbpersonalen för frisläppning av produkt till packning. Den kommer också att innehålla flest rader på grund av att kontrollmätningarna utförs var 30:e minut under hela produktionen. Tabellen innehåller: Batchnummer (Anges som heltal eller textsträng.) Operatör (Anges som förnamn på operatören.) Tidpunkt (Anges på formatet YYYY-MM-DD HH:MM:SS.) Vikt (Anges i milligram.) Höjd (Anges i millimeter.) Diameter (Anges i millimeter.) Hårdhet (Anges i kilopond.) Kommentar (Frivillig textkommentar till kontrollmätningen.) Bild 5.1.3: Design av tabellen kontrollmatning. Denna tabell är också direkt knuten till applikationen som har utvecklats. Alla parametrar som behövs för att fylla i tabellen fås via applikationen. Liksom för tabellen Batchnummer går det att mata in data manuellt men det är tänkt att data skall komma in i tabellen via applikationen. Som primärnyckel har valts Batchnummer och Tidpunkt. För att skilja på varje enskild kontrollmätning på en batch så har tidpunkten då kontrollmätningen är lagrad i databasen valts. Detta gör att alla kontrollmätningar kan särskiljas. 14(36)

16 5.1.2 Relationer I en databas definieras relationer mellan olika fält i olika tabeller för att undvika att lagra samma sak flera gånger i samma databas. Dels vill man undvika att databasen blir för stor, i lagringsutrymme räknat, och dels blir det jobbigt att uppdatera något i databasen då en enkel uppdatering kan kräva att man går in i många tabeller och ändrar samma data. Dessutom kan det bli väldigt svårt att se det relevanta data i en tabell som innehåller för mycket information. Relationer i en tabell kan vara av typerna: 1 1 ( Ett-till-ett förhållande.) 1 - ( Ett-till-många förhållande.) - ( Många-till-många förhållande.) Bild visar vilka relationer som finns i databasen som har använts till detta examensarbete. Bild 5.1.4: Relationer i databasen. Som kan utläsas ur bild finns det bara två stycken Ett-till-många förhållanden. För varje Bulkvarunummer i tabellen Referenstablett kan det finnas många likadana Bulkvarunummer i tabellen för Batchnummer. För varje Batchnummer i tabellen Batchnummer kan det finnas många likadana Batchnummer i tabellen Kontrollmatning. 15(36)

17 5.2 Applikation I detta avsnitt beskrivs hur applikationen är uppbyggd och hur den är länkad till databasen. Applikationen har separata fönster för mätningarna som skall lagras i databasen. De olika fönstren är: Huvudfönstret Batchnummerfönstret Kontrollmätningsfönstret Statistikfönstret med tillhörande diagram Huvudfönster Huvudfönstret är det första som möter en användare som startar programmet. Bild på hur huvudfönstret ser ut finns i bild Bild 5.2.1: Första fönstret som möter användaren. För att lagra mätvärden från en kontrollmätning så väljs ett bulkvarunummer ur rullgardinsmenyn för Bulkvarunummer och batchnummer väljs ur rullgardinsmenyn för Batchnummer eller eget batchnummer skrivs in. När val har gjorts för dessa båda nummer klickar användaren på knappen Mätvärden. Vid klick på knappen öppnas antingen batchnummer-fönstret eller kontrollmätningsfönstret beroende på statusen för valt batchnummer Bulkvarunummer Uppstarten av programmet tar några sekunder då alla bulkvarunummer skall läggas in i rullgardinsmenyn för Bulkvarunummer. Dessa bulkvarunummer hämtas från databasen endast vid uppstart då det skulle ta för lång tid att göra hämtningen varje gång rullgardinsmenyn används. Bulkvarunummer är ett fält där det inte går att skriva in några egna bulkvarunummer utan val av bulkvarunummer måste väljas ur listan. 16(36)

18 Batchnummer Rullgardinsmenyn för batchnummer innehåller batchnummer som är aktiva. Med detta menas batchnummer som körs i produktionen. Dessa batchnummer fås från databasen med en SQLfråga som tar fram alla batchnummer som har kolumnen Aktiv satt till 1 i tabellen Batchnummer. Batchnummer är ett fält där det går att skriva in egna batchnummer förutom att välja de som finns i listan. Detta på grund av att operatören själv skall kunna starta ett nytt batchnummer utan att en administratör skall lägga in det nya batchnumret manuellt i databasen Knappen Mätvärden Knappen Mätvärden används då operatören vill lagra en kontrollmätning på en produkt eller vill starta ett nytt batchnummer. Vid klick på knappen Mätvärden kontrolleras statusen på valt batchnummer i databasen med en SQL-fråga. Applikationen kan svara med att skicka tillbaka en meddelanderuta som talar om att batchnumret är avslutat. Applikationen kan öppna kontrollmätningsfönstret. Applikationen kan öppna batchnummerfönstret efter att en liten meddelanderuta har frågat operatören ifall valt batchnummer är det korrekta Knappen Färdig batch Knappen Färdig batch används av operatören då produkten som har producerats är slutproducerad och man vill avsluta batchnumret. Vid klick på knappen Färdig batch skickar applikationen tillbaka en meddelanderuta som frågar ifall valt batchnummer verkligen skall avslutas. Om operatören vill avsluta gällande batchnummer så körs en SQL-fråga som sätter kolumnen Avslutad till 1 och kolumnen Aktiv till 0 i tabellen Batchnummer för valt batchnummer Knappen Tangentbord Knappen Tangentbord används av operatören om det inte finns något tangentbord att tillgå vid datorn och en pek-skärm används och operatören måste skriva in ett eget batchnummer som inte finns i rullgardinsmenyn. Vid klick på knappen Tangentbord öppnas Windows XP:s inbyggda hjälpmedel osk.exe. Detta är ett program som simulerar ett tangentbord på skärmen och fungerar precis som ett vanligt fysiskt tangentbord Knappen Statistik Knappen Statistik öppnar statistikfönstret. Hur detta fönster används och hur det är kopplat till databasen kan läsas i avsnittet om statistikfönstret, kapitel (36)

19 Arkiv->Tangentbord Detta menyalternativ utför samma sak som att klicka på knappen Tangentbord. Med andra ord så öppnas ett hjälpmedel för att kunna använda ett tangentbord via muspekaren eller en pek-skärm Arkiv->Statistik Detta menyalternativ öppnar statistikfönstret. Hur detta fönster används och hur det är kopplat till databasen kan läsas i avsnittet om statistikfönstret, kapitel Arkiv->Stäng Detta menyalternativ stänger hela applikationen även om det skulle finnas andra fönster öppna som tillhör applikationen Inställningar->Kommunikation->Viktmaskin Detta menyalternativ öppnar kommunikationsinställningarna för kommunikationen via COMport 1 till den elektroniska vågen. Bild visar denna kommunikationsinställning. Bild 5.2.2: Kommunikationsinställningar. I bilden syns standardinställningarna som gäller för kommunikation med den elektroniska vågen, Mettler-Toledo PR503 DeltaRange. Dessa inställningar skall inte ändras utan att först ha kontrollerat att de verkliga kommunikationsinställningarna för vågen har ändrats, då ändring av dessa parametrar kan medföra att kommunikationen misslyckas mellan applikation och mätmaskin. 18(36)

20 Inställningar->Kommunikation->Hårdhetsmaskin Detta menyalternativ öppnar kommunikationsinställningarna för kommunikationen via COMporten till maskinen som mäter diameter, höjd och hårdhet på produkterna. Standardinställningarna för kommunikation till hårdhetsmaskinen, Pharma-Test PTB311 E, är de samma som gäller för den elektroniska vågen förutom att hårdhetsmaskinen är kopplad till COM-port Inställningar->Kommunikation->Editerbart läge Detta menyalternativ ställer om fälten i kontrollmätningsfönstret från att vara ej redigerbara fält av operatören till att bli redigerbara. Editerbart läge skall endast användas då någon av maskinerna som kommunicerar med applikationen inte fungerar korrekt och operatören är tvungen att mata in mätresultatet manuellt för att lagra mätvärden Inställningar->Kommunikation->Skrivarinställningar Detta menyalternativ öppnar en dialogruta som uppmanar användaren att välja en standardskrivare och layout. Den valda skrivaren blir den skrivare som diagrammen i statistikfönstret kommer att skrivas ut på Batchnummerfönster Batchnummerfönstret öppnas då operatören har valt ett batchnummer och tillhörande bulkvarunummer som inte friabilitetsmätningen eller sönderfallsmätningen gjorts på. Dessa två mätningar måste göras innan mätningar under tillverkning kan utföras. Se kapitel Batchnummerfönstret visas i bild Bild 5.2.3: Fönstret där användaren sparar batchnumret. 19(36)

21 I fönstrets översta del kan utläsas vilket batchnummer, bulkvarunummer och bulkvarunamn som mätningarna gäller. Uppdatering av detta fält, beroende på val från huvudfönstret, sköts med hjälp av en SQL-fråga och länkningar från huvudfönstret. Operatören fyller i vikten före och vikten efter avnötning. Dessa värden resulterar i friabiliteten. Dessutom skall operatören fylla i tiden som det tar för den första produkten att upplösas i sönderfallsmaskinen och även tiden för den sista produkten att upplösas. Operatören kan när som helst klicka på OK och spara delresultaten och återkomma vid en senare tidpunkt och fortsätta på tidigare lagrade värden. Alla mätresultat lagras i tabellen Batchnummer i databasen. Vid klick på OK kontrolleras toleranser automatiskt mot specifikationen och vid fel uppmanas operatören att rapportera detta samt att kryssa för kryssrutan som anger att kommentaren är ifylld. Därefter stängs batchnummerfönstret och huvudfönstret eller så öppnas kontrollmätningsfönstret beroende på om batchnumret ifråga har blivit aktivt eller inte. Inte förrän alla mätningar är gjorda i batchnummerfönstret blir batchnumret aktivt Vikt före avnötning I detta fält skall operatören fylla i vikten på produkten innan den läggs in i friabilitetsmaskinen. Formatet på det inmatade värdet skall vara på formatet 12,34, med decimalkomma och ej decimalpunkt. Detta kan tyvärr variera beroende på lokala inställningar i olika datorer. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid felupptäckt upplyses operatören om detta genom en meddelanderuta Vikt efter avnötning I detta fält skall operatören fylla i vikten på produkten efter att den varit i friabilitetsmaskinen. Samma format som på fältet för vikten före avnötning används. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. När både vikt före och vikt efter avnötning är ifyllda, kontrollerar applikationen automatiskt att vikten efter avnötning inte är större än vikten innan. Dessutom jämförs värdet som fås genom att ta skillnaden av vikt före och vikt efter i procent mot vad som gäller för max friabilitet enligt specifikationen som kan hittas i kolumnen Max_friabilitet i tabellen Referenstablett. Om det framkommer att de inmatade värdena hamnar utanför toleranserna så uppmanas operatören att skriva i en kommentar och kryssa för kryssrutan som anger att en kommentar är ifylld Tid för upplösning av första tabletten I detta fält skall operatören fylla i tiden i hela minuter det tar för den första produkten att lösas upp i sönderfallsmaskinen. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid klick på OK kontrolleras att talet är ett heltal. Vid felupptäckt upplyses operatören om detta i en meddelanderuta. 20(36)

22 Tid för upplösning av sista tabletten I detta fält skall operatören fylla i tiden i hela minuter det tar för den sista produkten att lösas upp i sönderfallsmaskinen. Det är detta värde som är väsentligt när kontroll görs mot specifikationen. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid klick på OK kontrolleras att talet är ett heltal. Därefter kontrolleras att värdet i fältet inte ligger utanför toleranserna som kan hittas i tabellen Referenstablett. Om det framkommer att tiden för upplösning av den sista tabletten är större än vad toleranserna anger, uppmanas operatören att kommentera detta och kryss för kryssrutan som anger att en kommentar är ifylld Kommentarer I detta fält skall operatören kunna skriva in kommentarer för gjord mätning. Vid mätning som hamnar utanför toleranserna skall kommentar skrivas. I annat fall är det frivilligt Knappen OK Knappen OK används av operatören då mätresultaten i fälten skall sparas. När knappen klickats på då kontrolleras följande: Vikten efter avnötning inte är större än vikten innan Friabiliteten ligger inom toleranserna Tiden för upplösningen av tabletten ligger inom gränserna för sönderfallstiden Kryssrutorna är förkryssade Vid felupptäckt meddelas användaren om detta genom meddelanderutor, varvid användaren uppmanas att skriva i en kommentar och kryssa för kryssrutan som anger att kommentaren är ifylld. Oavsett om alla fält är ifyllda eller ej så kommer fönstret att stängas. Därefter visas huvudfönstret och om det finns fält som inte är ifyllda vilket resulterar i att batchnumret inte är aktivt. Alternativt visas kontrollmätningsfönstret och om alla fält är ifyllda vilket resulterar i att batchnumret är aktivt. Resultatet sparas i databasen med en SQL-fråga Knappen Ångra Vid klick på knappen Ångra stängs batchnummerfönstret utan att några data sparas Knappen Tangentbord Vid klick på knappen Tangentbord öppnas det inbyggda virtuella tangentbordet som kan användas för att skriva in kommentarer och värden med i batchnummer-fönstret och även andra fönster. 21(36)

23 Max friabilitet Fältet Max friabilitet visar värdet som finns lagrat i tabellen Referenstablett för maximal friabilitet för aktuell produkt. Detta värde fås automatiskt genom att en etikett är kopplad direkt till ett specifikt fält i en tabell som har använts, dvs. utan att använda några SQL-frågor förutom de som finns inbyggda i etiketten Kommentar till friabilitet Denna kryssruta blir aktiverad då friabiliteten ligger utanför toleranserna och operatören uppmanas att fylla i en kommentar. När mätresultatet liggen innanför specifikationen, är kryssrutan inaktiverad och förkryssad. Kryssrutan är ett extra skydd för att få operatören att skriva in en kommentar till det aktuella felet. Detta används som en del i kontrollen när användaren klickar på OK Kommentarer till sönderfall Denna kryssruta blir aktiverad då sönderfallstiden ligger utanför toleranserna och operatören uppmanas att fylla i en kommentar. När mätresultatet liggen innanför specifikationen, är kryssrutan inaktiverad och förkryssad. Kryssrutan är ett extra skydd för att få operatören att skriva in en kommentar till det aktuella felet. Detta används som en del i kontrollen när användaren klickar på OK Kontrollmätningsfönster Kontrollmätningsfönstret öppnas då operatören valt ett batchnummer ur rullgardinsmenyn i huvudfönstret och klickat på knappen Mätvärden eller när ett batchnummer blir aktivt efter friabilitets- och sönderfallstidsmätningen. Kontrollmätningsfönstret visas i bild Bild 5.2.4: Fönstret där användaren matar in värden för kontrollmätningen. 22(36)

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator.

OBS!!! Anslut ej USB kabeln till dator eller GPS innan du först har installerat drivrutinerna för USB kabeln i din dator. Navirad User Tool 3,7 Manual för GPS 1 Easy, GPS 2, GPS 4 samt Navirad Elite. Du kan ladda ner programmet från följande websida: Leta upp fliken Download och följ instruktionerna. http://www.tmobilteknik.com

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager

ANVÄNDAR MANUAL. SESAM 800 RX MC Manager ANVÄNDAR MANUAL SESAM 800 RX MC Manager Åkerströms Björbo AB Box 7, SE-780 45 Gagnef, Sweden street Björbovägen 143 SE-785 45 Björbo, Sweden Phone +46 241 250 00 Fax +46 241 232 99 E-mail sales@akerstroms.com

Läs mer

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus

Snabbguide Överföring av resultat till PC. systemsure Plus Snabbguide Överföring av resultat till PC systemsure Plus Så här enkelt sparar du mätresultaten från instumentet till datorn Först måste programvaran installeras på din PC. Sätt CDn i CD-ROM läsaren och

Läs mer

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1

Tävl-adm 3.0. Tävlingsadministrativt system www.braincurrent.se 1 Tävl-adm 3.0 Innehåll Introduktion... 3 Systemkrav... 3 Mjukvara... 3 Grunder... 4 Symboler... 4 Knappar... 4 Kontroller... 4 Tips... 4 Huvudmeny... 5 Flytta data mellan datorer... 5 Tävlingsdata... 5

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för plock kontroll på PC. PKS5000PC kan köras under XP och Windows 7. Windows XP eller Windows 7 (32 bit). Minimum hårdvarukrav är interminne

Läs mer

Introduktion till MySQL

Introduktion till MySQL Introduktion till MySQL Vad är MySQL? MySQL är ett programmerings- och frågespråk för databaser. Med programmeringsspråk menas att du kan skapa och administrera databaser med hjälp av MySQL, och med frågespråk

Läs mer

Byalag.se Administrationsmanual

Byalag.se Administrationsmanual Byalag.se Administrationsmanual Snabbmeny: Återgå till huvudmenyn - Ladda hem Manual Skriv ut denna sida Inledning Du läser nu ett kompendie på hur man uppdaterar www.byalag.se på ett enkelt och smidigt

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Handledning för Installation av etikettskrivare

Handledning för Installation av etikettskrivare Handledning för Installation av etikettskrivare Windows 7 Expert Systems 2011 Expert Systems kundtjänst: Senast Uppdaterad: 15-02-23 Exder Etikettskrivare Windows 7 Sida 2 av 23 Innehållsförteckning 1.

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Lathund Blanketthotell Komma igång

Lathund Blanketthotell Komma igång Lathund Blanketthotell Komma igång Introduktion Denna lathund innehåller lite samlade råd och tips för de som ska använda tjänster från NT Smartwork. (För de som redan börjat använda Blanketthotellet finns

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Instruktion för applikation Var sitter känslan?

Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 1 (17) Instruktion för applikation Var sitter känslan? Instruktion Var sitter känslan 2016-02-25 2 (17) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Allmänt...

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för räknevägning på PC. RVS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8

Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 Anvisningar för installation och borttagning av skrivardrivrutinerna Windows PostScript och PCL utgåva 8 I den här Viktigt-filen får du anvisningar om hur du installerar drivrutinerna för egen PostScript

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion

Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Ankomstkontroll För säkrare Lagerhantering och produktion Nyheter Hybron MPS version 4.7 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Ankomstkontroll & Kontrollager...2-3 2.1 Bakgrund...2-3

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för viktinsamling på PC. GS5000PC kan köras under Windows 98, NT, 2000, XP. Rekommenderat minimikrav på datorn är internminne 1GB, processor

Läs mer

Sirius II Installation och Bruksanvisning

Sirius II Installation och Bruksanvisning Sirius II Installation och Bruksanvisning Innehåll 1. Introduktion... 2. Installation av Sirius II programvara... 3. Anslutning Data Linker interface.... 4. Sirius II funktioner.... 5. Bruksanvisning....

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning. Styrprogram Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Styrprogram Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt

Läs mer

Bruksanvisning AllTid

Bruksanvisning AllTid Bruksanvisning AllTid Flexénita Sunnerstavägen 58 186 70 Brottby 08-512 418 03 Rev F 2005-12-15 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 Introduktion...3 Utrustning...3 Installation...3 Terminologi...4

Läs mer

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express

Din guide till. Byte av databas. Från MSDE till SQL Express Din guide till Byte av databas 123 Från MSDE till SQL Express Innehållsförteckning 1. Tekniska krav... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Kundservice/Teknisk support... 2 4. Byte av MSDE till SQL Express...

Läs mer

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530

Swema 05. Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 Swema 05 Bruksanvisning vers 1.01 MB20130530 SWEMA AB Pepparv. 27 SE-123 56 FARSTA Tel: +46 8 94 00 90 Fax: +46 8 93 44 93 E-mail: swema@swema.se Hemsida: www.swema.se Innehållsförteckning: 1. Introduktion...

Läs mer

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel

Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel SMS REMINDER Skicka SMS/e-post påminnelser från Microsoft Excel Idag har det blivit alltmer populärt att tillhandahålla tjänsten att påminna kunder och medlemmar om kommande möten eller besök via SMS eller

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01

Bruksanvisning. Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se. För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: 2006-05 - 01 Bruksanvisning För support och nedladdning av aktuell programvara kontakta: Swema AB Tel: 08-940090 www.swema.se 2006-05 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Blackboard CE8 Användarmanual Student

Blackboard CE8 Användarmanual Student Blackboard CE8 Användarmanual Student 2009-09-02 (CE 8.0.3) Inledning 1 Logga in på Blackboard 1 Verktyg 2 Diskussionsforum 2 Läsa ett diskussionsinlägg (trådade forum) 3 Läsa ett diskussionsinlägg (bloggforum)

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Mätstyrning med M7005

Mätstyrning med M7005 Matematikföretaget jz M7005.metem.se 150423/150626/150721/SJn Mätstyrning med M7005 en översikt Mätstyrning med M7005, en översikt 1 (12) Innehåll 1 Mätstyrning 4 2 M7005:s sätt att mätstyra 5 3 Anpassa

Läs mer

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide

Scan2Text Svensk Doc 2.0. Scan2Text Användarguide Scan2Text Svensk Doc 2.0 Scan2Text Användarguide Copyright Copyright 2004 Claro Software Ltd. Alla rättigheter är reserverade. Claro Software Ltd äger och har copyright på all teknisk dokumentation, tryckt

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

INSTALLATION AV KLIENT

INSTALLATION AV KLIENT INSTALLATION AV KLIENT BOOK-IT 8.0 2015-03-27 Axiell Sverige AB, Box 24014, 224 21 Lund Fältspatvägen 4, 224 78 Lund, tel: 046-2700 400, e-post: axiellsverige@axiell.com Innehållsförteckning Förberedelse

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8)

UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) UPPFÖLJNING AV- OCH SÄKERHETSINSTÄLLNINGAR FÖR WEBBSIDOR 1 (8) Utöver dessa anvisningar är det viktigt att föräldrarna diskuterar internettryggheten och strävar att tillsammans skapa egna spelregler för

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24)

Innehållsförteckning. Sidan 2 (24) Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen.. 2 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Låst lösenord... 5 1.4 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 7 2. Administration 8 2.1 Föreningens

Läs mer

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram

Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram 150607/150716/151005/SJn Installation av M7005 och till M7005 hörande serverprogram samt Anpassning av M7005:s utseende Installation och anpassning av M7005 sida 1 (18) Innehåll 1 M7005:s hemsida är M7005.Metem.se...

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007

TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Linköpings tekniska högskola ITN / Campus Norrköping Jan Petersson Uppdaterad av Marky Egebäck 17 november 2009 TNK046 GIS - Databaser Laborationsuppgift 1 Introduktion till Microsoft Access 2007 Översikt

Läs mer

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC.

Allmänt. Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC Manual Allmänt Välkommen till SVENSKA VÅGs datorprogram för receptvägning på PC. RDS5000PC kan köras under Windows XP eller Windows 7. Minimum hårdvarukrav är interminne på 2GB, processor 2GHz

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner

Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Manual C3 BMS v. 1.1 för Windows Mobile telefoner Hur funkar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server och telefon sker

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Online-resultat. Manual

Online-resultat. Manual Online-resultat Manual Är onlineresultat något för vår förening? Jag tror vi alla kan hålla med att online-resultat är en fantastisk service! Vi började försiktigt med några få klubbar, sedan fick fler

Läs mer

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1

MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3. Sida 1 MOBILT INKÖP MANUAL VERSION 3 Sida 1 Allmän beskrivning... 3 Orderprocess... 3 Ute i butiken... 3 På kontoret/vid datorn... 3 Mobilt inköp handdator... 5 Användande... 5 Order översikt... 5 1. Ny order...

Läs mer

Introduktion till frågespråket SQL (v0.91)

Introduktion till frågespråket SQL (v0.91) DD1370: Databaser och Informationssystem Hösten 2014 Petter Ögren Introduktion till frågespråket SQL (v0.91) 13:e November Disclaimer: Dessa anteckningar har producerats under viss tidspress, och kan därför

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog!

Berth Arbman. Välkommen till bokningssystemet myweblog! Västerviks Flygklubb Utfärdare Berth Arbman Dokumentnamn Sida Lathund, myweblog 1 (8) Datum Utgåva 1 Välkommen till bokningssystemet myweblog! 1 Vad är myweblog? 2 Logga in myweblog består av två delar:

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.03 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.03 Upphovsrätt 2000-2005 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04

SharpdeskTM R3.2. Installationsguide Version 3.2.04 SharpdeskTM R3.2 Installationsguide Version 3.2.04 Upphovsrätt 2000-2007 av Sharp Corporation. Eftertryck förbjudet. Reproduktion, adaptation eller översättning utan föregående skriftligt tillstånd är

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Guide för kunder med Nordea e-legitimation

Guide för kunder med Nordea e-legitimation Dok namn: Guide för kunder Typ: typ Sida: 1(24) Beslutsfattare: beslutsfattare Status: status Datum: 2013-04-10 Ägare: Servicedesk Version: 1.0 Guide för kunder med Nordea e-legitimation Innehåll Guide

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Användarhandbok för InCD Reader

Användarhandbok för InCD Reader Användarhandbok för InCD Reader Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken innehåller

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01

www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 www.radonelektronik.se Bruksanvisning www.radonelektronik.se 2006-03 - 01 Beskrivning R1 gör exakt vad som krävs av en radonmätare. Vid en radonhalt på 200 Bq/m 3 tar det endast 4 timmar att uppnå en statistisk

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Rev Oct Användarguide Smartsign 9

Rev Oct Användarguide Smartsign 9 Rev Oct 2013 Användarguide Smartsign 9 Innehållsförteckning Inledning... 4 Arkitektur... 5 Smartsign Player... 5 Smartsign Server... 5 Smartsign Publisher Web... 5 Smartsign Media Server... 5 Smartsign

Läs mer

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1.

2.Starta GPSTrack genom att klicka på GPSTrack-programvarans genväg 1. Användarmanual för GPSTrack-programvara Ladda ned GPS-loggerdata från GPS-locatorn.Anslut GPS-locatorn till datorn med USB-kabeln.. Obs! : Använd USB-kabeln som medföljer GPS-locatorn. Om du använder en

Läs mer

Publicera taltidningen

Publicera taltidningen Publicera taltidningen Innehåll Publicera taltidningen...1 Två-stegs-raketen: Webbpubliceringen av taltidningen...1 Manual för publiceringsverktyget WaveFusion...2 Starta verktyget WaveFusion och skapa

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Internet. En enkel introduktion. Innehåll:

Internet. En enkel introduktion. Innehåll: Internet En enkel introduktion Innehåll: Datorns olika delar Starta datorn Så gör du om du kan webbadressen Så gör du om du inte kan webbadressen Kortfattad repetition Alingsås bibliotek, 2012 2 3 4 6

Läs mer

Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen.

Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen. Uni-View loggbok 1 2 Uni-View loggbok Uni-View loggbok är en option till Uni-View med funktionen som bland annat är tänkt att ersätta liggare på skrivbordet i kontrollrummen. Istället för att skriva i

Läs mer

Installation och bruksanvisning BLIS

Installation och bruksanvisning BLIS Installation och bruksanvisning BLIS Här följer en instruktion för hur man installerad BLIS samt hur man sätter upp programmet. Börja med att ställa in datorn enligt nedanstående. Inställningar i datorn:

Läs mer

Uppdatera Metem 3005 till M7005

Uppdatera Metem 3005 till M7005 140119/141124/150411/SJn Uppdatera Metem 3005 till M7005 M7005 är kompatibelt med M3005 vad beträffar, mätprogram, databas, plc-program och flertalet IO servrar mm Checklista för övergång från M3005 till

Läs mer

Gör så här för att rapportera:

Gör så här för att rapportera: Cykla och gå till jobbet 2012 Gör så här för att rapportera: OBS! Se till att du har anmält dig innan du gör detta. Om du inte vet hur man gör, klicka här. Steg 1: Skriv ut redovisningspapperet Gå till

Läs mer

Installera USB-adapter

Installera USB-adapter Installera USB-adapter i Windows 7 Har du Windows XP, hitta installationsanvisningar på www.intab.se under kundsupport, vanliga frågor. OBS! Innan du påbörjar installationen sätt i din USB-kabel i datorn.

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING

Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING Räkneprogram för stomiartiklar HANDLEDNING 1 Innehåll Inledning... 3 Installation... 3 Programstart... 4 Huvudformulärets menysystem... 5 Arkiv/användarförteckning... 5 Arkiv/Avsluta... 5 Om/Manual...

Läs mer

Radioladdning MegTax Tariff

Radioladdning MegTax Tariff Manual Radioladdning MegTax Tariff Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Funktionsbeskrivning 3. Hård och mjukvarukrav 4. Användning 4.1. Arbetsgång 4.2. Förberedelser/Inställningar 4.3. Skapa tariffil

Läs mer

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30)

STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN. Aktivitetsstöd. Behörigheten Föreningsadministratör. Datum: 2015-09-22 Version 2. Sidan 1 (30) Aktivitetsstöd Behörigheten Föreningsadministratör Datum: 2015-09-22 Version 2 Sidan 1 (30) Innehållsförteckning 1. Aktivitetsstöd - Inledning... 3 1.1 Användare - Webbadress tillre Aktivitetsstöd... 3

Läs mer

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas.

KGFs Databas 2013. Viktig information om CD:n KGFs databas. KGFs Databas 2013 Innehållsförteckning: Innehållsförteckning:... 1 Allmän information.... 2 Om databasens kvalité:... 2 Om tillämpning i din forskning:... 2 Om programmet:... 2 Om installationen.... 3

Läs mer

Nero AG SecurDisc Viewer

Nero AG SecurDisc Viewer Användarhandbok för SecurDisc Nero AG SecurDisc Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Användarhandboken

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra

Kom igång med Etikettskrivaren 1. Ladda ner följande installationsprogram Ladda ner Drivrutiner för etikettskrivare Zebra Kom igång med Etikettskrivaren Följande är en lathund över de installationer/inställningar som behöver göras i ditt operativsystem för att skrivaren ska fungera fullt ut. Vi utgår ifrån att du har en skrivare

Läs mer

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16)

Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Hogia Personal version 13.1.138 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i version 12.1.16 till 13.1.138 av Hogia Personal. Hogia Personal version 13.1.138 (2013-01-16) Vi har gjort

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

TEKNIKMAGASINET MANUAL

TEKNIKMAGASINET MANUAL TEKNIKMAGASINET MANUAL Art 490723 Slim USB Multimedia Remote Control OBS! Ändringar och modifi eringar som inte är godkända av Teknikmagasinet resulterar i att garantin upphör. Om det skulle uppstå ett

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005

Microsoft Access. Skapa en ny databas. Östersund Vårterminen 2005 Mittuniversitetet Datavetenskaplig Introduktionskurs Östersund Vårterminen 2005 Robert Eriksson Övning i Microsoft Access Microsoft Access Detta dokument beskriver hur vi kan skapa en enkel databas i databashanteraren

Läs mer

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning

Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning Minikurs - Rapporter och nyckeltalsuppföljning I denna minikurs går vi igenom praktiskt handhavande i MONITORs listfönster för att kunna jobba effektivare med rapporter. Vi ger även exempel på bra standardrapporter

Läs mer

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto

Manual 3C/Comporto. Manual 3C/Comporto Manual 3C/Comporto 1 2 Innehållsförteckning Inledning 4 Logga in med etjänstekort i 3C 5 Byte av användarkonto under inloggning 7 Utloggning i 3C 7 Manual Huvudmeny 8 Registrera post 9 Söka post 10 Visa

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta.

Datum 2012-12-28. Den första bilden i installationsprogrammet visar vilken version det är. Klicka på Nästa eller tryck Enter för att fortsätta. Installation av SDCs insändningsprogram Sender för filer från skördare, skotare eller drivare Installationen består av tre steg som automatiskt körs efter varandra. Steg 1: Programmet installeras och man

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (10) Datum 2012-03-16 0.7. Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 1 (10) Installationsguide ROPA samhällsskydd och beredskap 2 (10) Installationsguide ROPA ROPA version Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Avdelningen för utbildning,

Läs mer