KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN"

Transkript

1 Examensarbete 10 poäng C-nivå KVALITETSVERKTYG I PRODUKTIONEN Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D107/04 Jan Korpela Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz QUALITY TOOL IN THE MANUFACTURING PROCESS Örebro universitet Örebro University Institutionen för teknik Department of technology Örebro SE Örebro, Sweden

2 Sammanfattning Legosan AB är ett företag som tillverkar och förpackar tabletter för vidare leverans till kund. Tabletterna tillverkas från pulverform till färdiga dragerade tabletter. Under tillverkningsprocessen görs stickprov på tabletterna och parametrar som vikt, diameter, höjd och hårdhet kontrolleras. Detta för att kunna hålla en jämn kvalitet på produkterna ifråga. Denna rapport beskriver hur utvecklingen av en applikation som kommunicerar med en databas genom ODBC och annan hårdvara genom seriellkommunikation har utförts vid Legosan AB i Kumla. Applikationen samlar in data på ett användarvänligt sätt från kontrollmätningar på produkter och sparar dessa mätvärden i en databas för vidare bearbetning. Abstract Legosan AB is a company that manufactures and packs tablets for further deliverance to customer. The tablets are made from powder to coated tablets. During the manufacturing process product samples are taken and parameters such as weight, diameter, height and hardness are measured. This is done to keep an even quality on the products. This report describes the development of an application that communicates with a database through ODBC and auxiliary hardware through serial communication at Legosan AB in Kumla. The application collects data in a user-friendly fashion from control measurements on products and saves these measurements in a database for further processing. 1(36)

3 Förord Denna rapport avser ett 10 poängs examensarbetet på C-nivå utfört under perioden mars maj 2004 enligt de riktlinjer som ges vid Örebro universitet. Arbetet utfördes på uppdrag av Legosan AB i Kumla. Jag vill passa på att tacka min handledare på Legosan, Fredrik Wiklund. Det har varit inspirerande att göra något som kommer till nytta i verkliga livet. Ett tack till Curt Berg, på Pharma-Test, som har hjälp till att få fram kommunikationsparametrar till hårdhetsmätaren. Dessutom vill jag tacka min handledare på universitetet, Martin Persson, som har varit till stor hjälp vid skapandet av denna rapport. Örebro den 10 maj (36)

4 Innehållsförteckning 1 Inledning Företaget Syfte 5 2 Bakgrund Kvalitetssäkring Introduktion av ny batch Mätning under tillverkning Godkännande av batch Brister med detta system 7 3 Specifikation Krav Generellt Inhämtning av mätvärden Statistik Grafisk utformning av användargränssnitt Förutsättningar Mätutrustning 9 4 Metoder Databas Utvecklingsverktyg 10 5 Arbetsgång Databas Tabeller Relationer Applikation Huvudfönster Batchnummerfönster Kontrollmätningsfönster Statistikfönster Diagram Kommunikation med mätmaskiner Elektronisk våg, PR503 DeltaRange Hårdhetsmaskin, PTB-311E 29 6 Programvarubeskrivning Utvecklingsmiljö Hårdvara Mjukvara Projekt Filer ChildWin Viktu, diameteru, hojdu och hardhetu Huvudformu Main Matvardenu Mdiapp 31 3(36)

5 6.3.7 Ny_batchu Statistiku Tilläggskomponent CPortLib 32 7 Utvärdering 33 8 Fortsatt arbete 33 9 Slutsatser Källförteckning Böcker Internetadresser Företag Program Övriga länkar 36 Bilaga: Handbok till Kvalitetsmätningsprogrammet 4(36)

6 1 Inledning 1.1 Företaget Legosan AB är ett företag som tillverkar naturläkemedel och vitamintillskott på tablettform. Företaget är ensamt i Sverige om att vara legotillverkare, det vill säga att företaget tillverkar inga egna produkter utan gör det för kunds räkning. Omsättningen i år beräknas bli omkring 60 miljoner kronor. Det är en stor omsättning för ett företag med 30-talet anställda. Artiklar som tillverkas beräknas vara mellan stycken och det tillkommer ett 10-tal nya artiklar per år. Tabletterna tillverkas från pulverform till slutgiltig, färdigpaketerad, produkt. Tabletter i form av kapslar tillverkas inte på företaget men paketeras här för vidare leverans till kund. 1.2 Syfte Syftet med detta examensarbete är att skapa en stabil applikation som på ett användarvänligt sätt ser till att mätvärden sparas från mätningar gjorda i produktionen. Dessa mätningar används av labbpersonal som grund för att frisläppa en produkt från produktionen till paketeringen. Vidare kan dessa mätvärden presenteras för kunder för att påvisa ett högt kvalitetstänkande inom företaget. 5(36)

7 2 Bakgrund I detta avsnitt beskrivs hur det går till att kontrollera tabletterna hos Legosan AB idag och vilka brister som finns i använt tillvägagångssätt. 2.1 Kvalitetssäkring Vid tillverkning av tabletter så görs det olika mätningar på tabletterna beroende på var i tillverkningsstadiet produkten befinner sig. De olika tillverkningsstadierna är följande: Introduktion av ny batch Mätning under tillverkning Godkännande av batch Mätresultaten skrivs ner på protokoll och sparas Introduktion av ny batch När igångsättning av en ny batch görs då kontrolleras de första tabletterna och justeringar görs för att ställa in maskinen så att tabletterna håller sig inom angivna gränser. Parametrar som kontrolleras är följande: Vikt (medelvärdet av 10 st tabletter) Höjd (1 st tablett) Diameter (1 st tablett) Hårdhet (1 st tablett) Det kontrolleras även att tabletterna löses upp i 37 gradigt vatten inom en viss tid och att friabiliteten, avnötningen på tabletterna, ligger inom toleranserna. Efter att ha ställt in tillverkningsmaskinen enligt anvisningar och gjort erforderliga justeringar så kan produktionen starta Mätning under tillverkning Var 30:e minut tas det ett kontrolluttag på 10 st tabletter där nedanstående parametrar kontrolleras: Vikt (medelvärdet av 10 st tabletter) Höjd (1 st tablett) Diameter (1 st tablett) Hårdhet (1 st tablett) Om det visar sig att mätresultaten ligger utanför specifikationen så skall beslut fattas av produktionschef eller kvalitetsavdelningen beträffande åtgärd. 6(36)

8 2.1.3 Godkännande av batch För att frisläppa en produkt till paketering kontrollerar labbpersonalen 20 st färdiga tabletter. Parametrar som kontrolleras är följande: Vikt (20 st tabletter) Höjd (20 st tabletter) Hårdhet (20 st tabletter) Dessa mätvärden jämförs mot operatörernas resultat och statistik sammanställs. Denna statistik skall kunden kunna få del av. Kontrollen och sammanställningen av data tar ungefär 20 minuter i anspråk från labbpersonalen. 2.2 Brister med detta system Det finns ett antal brister med det nuvarande systemet som man vill lösa med applikationen. Dessa är följande: Operatören kan mäta på tabletter och märka att mätresultatet ligger utanför toleranserna. Då kan operatören ta nya tabletter och hoppas på att dessa ligger innanför specifikationen. Om de gör det så slipper operatören göra några justeringar på maskinen och kan fortsätta med produktionen som vanligt. Detta blir missvisande på så sätt att den första mätningen inte registreras och statistiken blir lidande. Kontrollen av tabletterna skall ske var 30:e minut men detta kan inte kontrolleras då klockslaget skrivs ner för hand av operatören och kan manipuleras enkelt. Operatör kan bli övertalad till att manipulera siffrorna av annan operatör så att kontrolluttaget blir godkänt. Det finns ingen ordentlig uppföljning på hur produktionen har förflutit. Labbpersonalens kontrollmätningar för frisläppning av produkt till paketering görs på ett mindre representativt urval av produktionen. 7(36)

9 3 Specifikation I detta avsnitt tas upp vilka krav och förutsättningar som ingår i uppdraget från Legosan AB. 3.1 Krav Kraven som återfinns i specifikationen för examensarbetet finns uppräknade nedan. I bild ges en överblick på hur det är tänkta att fungera. Databas Mätmaskin Applikation Mätmaskin Bild 3.1.1: Samarbetet mellan maskiner, människa och program Generellt Applikationen skall vara så utformad att den inte kräver några större resurser från hårdvaran ifråga. Datorerna som används hos Legosan AB är PC datorer med ett par år på nacken. Datorerna ifråga har COM-portar för kommunikation. Applikationen skall vara så utformad att den fungerar på PC med operativsystemet Windows XP. Dessutom skall drivrutiner för ODBC-kommunikation med Microsoft Access vara installerade, vilket automatiskt utförs vid installation av operativsystemet Windows XP Inhämtning av mätvärden Applikationen skall utformas så att den kan lagra information om vilka batcher som tillverkas just för tillfället. En batch är en produktionsorder som talar om vilken produkt som skall tillverkas och i vilken mängd. Applikationen skall lagra information om alla kontrollmätningar som görs på respektive batch. Kontrollmätningarna är vikt, höjd, diameter och hårdhet som görs när produkten är i full produktion. Dessutom skall det lagras klockslag och operatörens signatur. Det är viktigt att lagra operatörens signatur efter att alla mätvärden finns inlagda. Utöver detta så lagras information om friabilitet och tiden för upplösning av tabletterna på batch som skall produceras. 8(36)

10 Vid mätningar som ligger utanför gällande toleranser så skall det finnas möjlighet att skriva en kommentar till mätningen ifråga. Alla mätvärden skall lagras och vara lätt åtkomliga Statistik Applikationen skall kunna visa statistik för vikt, diameter, höjd och hårdhet i diagram som labbpersonalen kan använda som underlag vid godkännande av batch. Statistiken skall vara lättåtkomlig genom applikationen och inte kräva någon annan programvara, exempelvis Microsoft Access Grafisk utformning av användargränssnitt Användargränssnittet skall utformas så att det är enkelt att komma åt alla knappar och liknande då applikationen skall användas i en omgivning där endast en pek-skärm används. 3.2 Förutsättningar Detta avsnitt beskriver vilka mätmaskiner som applikationen skall kommunicera med Mätutrustning För att få mätvärden finns fyra olika maskiner. Elektronisk våg, PR503 DeltaRange, [6] Mettler-Toledo, för noggrann mätning av vikten. Hårdhetsmaskin, PTB-311E, [7] Pharma-Test, för mätning av höjd, diameter och hårdhet. Friabilitetsmaskin, PTF E, Pharma-Test, för simulering av slitaget på tabletterna. Sönderfallsmaskin, PTZ, Pharma-Test, för mätning av tiden det tar för tabletter att lösas i 37 C vatten. Av dessa är det endast vågen och hårdhetsmaskinen som skall kommunicera med applikationen. Friabilitetsmaskinen har inga möjligheter till kommunikation då den saknar denna funktion. Kommunikationen med sönderfallsmaskinen valdes bort för att ge mer utrymme till övriga maskiner som används mer frekvent. 9(36)

11 4 Metoder I detta avsnitt förklaras varför lösning med databas och utvecklingsverktyget Borland C++Builder valdes. 4.1 Databas Ett av kraven var att lagra alla mätningar på ett lättåtkomligt och säkert sätt [11]. För detta ändamål kan ett flertal olika lösningar väljas, exempelvis Excelfil, textfil, databas eller en egen binärfil. Fördelar med en textfil och binärfil är att det går att utveckla dessa filer precis efter kundens önskemål. Excelfiler och databaser har inbyggt stöd för sorteringsfunktioner och filter vilka inte finns fördefinierade automatiskt för text- eller binärfiler, så dessa två typer av filer kräver mycket extra programmeringskod. Databaser har liknande funktioner som Excelfiler, men har dessutom felkontroller och lagrar alltid data. För att lagra data har valts en Microsoft Access databas [9]. Att jag har valt att spara i just detta format beror på att databashanteraren fanns på företaget. Applikationen är enkel att förändra så att den skall fungera mot någon annan databashanterare. 4.2 Utvecklingsverktyg I detta uppdrag skulle det implementeras en databas och kommunikation till yttre enheter via COM-port vilket var helt nytt för mig så jag valde ett verktyg som jag känner mig hemma i. Istället för att lägga tid på att lära mig grunderna i ett nytt verktyg och sedan gå in på kommunikationen valdes ett verktyg som jag har använt tidigare. Därför valdes Borland C++Builder [4]. 10(36)

12 5 Arbetsgång Detta avsnitt börjar med att beskriva hur databasen är konstruerad, hur tabellerna är uppbyggda och vilka relationer som finns mellan dem. Därefter så beskrivs hur applikationen är uppbyggd och dess länkningar till databasen. 5.1 Databas Databasen består av två delar. Den ena är tabellerna och den andra är relationerna som finns mellan tabellerna Tabeller Databasen är uppbyggd av tre tabeller. Tabellerna har döpts till namn som skall förklara innehållet i tabellerna. Tyvärr så har tabellnamnen och kolumnnamnen fått klara sig utan användning av å, ä och ö eftersom det kan bli svårt att konvertera till andra databashanterare vid ett senare tillfälle, exempelvis MySQL, då man använder dessa tecken. De tre tabellerna som finns är följande: Referenstablett Batchnummer Kontrollmatning Referenstablett Tabellen Referenstablett används för att lagra vilka produkter som kan produceras i produktionen och vilka parametrar som gäller för respektive produkt. Parametrar som varje artikel har förutom bulkvarunummer är följande: Vikt (Anges i milligram.) Diameter (Anges i millimeter.) Höjd (Anges i millimeter.) Hårdhet (Anges i kilopond.) Friabilitet (Anges i procent.) Sönderfallstid (Anges i hela minuter.) 11(36)

13 Toleransen anges i procent för varje parameter, så att mätvärdet kan avvika från referensvärdet ± toleransen. Bild 5.1.1: Design av tabellen referenstablett. Referenstablettstabellen fylls i manuellt utan någon inblandning av applikationen som har utvecklats. Detta görs då Legosan tar fram en ny produkt och vill köra den i fullskalig tillverkning i produktionen. Från denna tabell hämtas alla värden som används för att kontrollera att produkterna som produceras håller sig inom givna toleranser. Denna tabell är med andra ord den första som måste finnas innan det är möjligt att starta en produkt överhuvudtaget. Som primärnyckel till tabellen har valts bulkvarunummer eftersom detta är unikt för varje produkt. Detta för att det inte ska kunna finnas två produkter med samma bulkvarunummer. Om man försöker lägga in två produkter med samma bulkvarunummer så kommer databashanteraren inte att kunna utföra denna åtgärd på grund av primärnyckeln. 12(36)

14 Batchnummer Tabellen Batchnummer används för att lagra vad som kan produceras och som har producerats i produktionen. En produkt som skall köras i produktionen får ett batchnummer som kan liknas vid en tillverkningsorder. Detta batchnummer lagras i tabellen tillsammans med: Bulkvarunummer Första_tid (Anges i hela minuter.) Sista_tid (Anges i hela minuter.) Vikt_före (Anges i gram.) Vikt_efter (Anges i gram.) Friabilitet (Anges i procent.) Aktiv (Anges med 1 för aktiv batch eller 0 för inaktiv batch.) Avslutad (Anges med 1 för avslutad batch och 0 för batch som ej är avslutad.) Kommentar (Frivillig textkommentar till mätningen.) Bild 5.1.2: Design av tabellen batchnummer. Denna tabell är direkt knuten till applikationen som har utvecklats. Alla parametrar som behövs för att fylla i tabellen fås via applikationen. Det är inte tänkt att data i tabellen skall matas in manuellt även om det skulle fungera alldeles utmärkt förstås. För att kunna producera en produkt så skall aktiv-fältet vara satt till 1 och avslutad-fältet vara satt till 0. En batch aktiveras då alla mätningar angående friabilitet och upplösningstider är ifyllda. En batch avslutas av operatören då produktionen avslutas. Som primärnyckel har valts batchnummer. Eftersom batchnummret kan liknas vid en tillverkningsorder som endast innehåller en produkt så blir varje batchnummer unikt. 13(36)

15 Kontrollmatning Tabellen Kontrollmatning används för att lagra varje enskild kontrollmätning av produkterna som görs i produktionen var 30:e minut. Denna tabell kommer att ligga till underlag för labbpersonalen för frisläppning av produkt till packning. Den kommer också att innehålla flest rader på grund av att kontrollmätningarna utförs var 30:e minut under hela produktionen. Tabellen innehåller: Batchnummer (Anges som heltal eller textsträng.) Operatör (Anges som förnamn på operatören.) Tidpunkt (Anges på formatet YYYY-MM-DD HH:MM:SS.) Vikt (Anges i milligram.) Höjd (Anges i millimeter.) Diameter (Anges i millimeter.) Hårdhet (Anges i kilopond.) Kommentar (Frivillig textkommentar till kontrollmätningen.) Bild 5.1.3: Design av tabellen kontrollmatning. Denna tabell är också direkt knuten till applikationen som har utvecklats. Alla parametrar som behövs för att fylla i tabellen fås via applikationen. Liksom för tabellen Batchnummer går det att mata in data manuellt men det är tänkt att data skall komma in i tabellen via applikationen. Som primärnyckel har valts Batchnummer och Tidpunkt. För att skilja på varje enskild kontrollmätning på en batch så har tidpunkten då kontrollmätningen är lagrad i databasen valts. Detta gör att alla kontrollmätningar kan särskiljas. 14(36)

16 5.1.2 Relationer I en databas definieras relationer mellan olika fält i olika tabeller för att undvika att lagra samma sak flera gånger i samma databas. Dels vill man undvika att databasen blir för stor, i lagringsutrymme räknat, och dels blir det jobbigt att uppdatera något i databasen då en enkel uppdatering kan kräva att man går in i många tabeller och ändrar samma data. Dessutom kan det bli väldigt svårt att se det relevanta data i en tabell som innehåller för mycket information. Relationer i en tabell kan vara av typerna: 1 1 ( Ett-till-ett förhållande.) 1 - ( Ett-till-många förhållande.) - ( Många-till-många förhållande.) Bild visar vilka relationer som finns i databasen som har använts till detta examensarbete. Bild 5.1.4: Relationer i databasen. Som kan utläsas ur bild finns det bara två stycken Ett-till-många förhållanden. För varje Bulkvarunummer i tabellen Referenstablett kan det finnas många likadana Bulkvarunummer i tabellen för Batchnummer. För varje Batchnummer i tabellen Batchnummer kan det finnas många likadana Batchnummer i tabellen Kontrollmatning. 15(36)

17 5.2 Applikation I detta avsnitt beskrivs hur applikationen är uppbyggd och hur den är länkad till databasen. Applikationen har separata fönster för mätningarna som skall lagras i databasen. De olika fönstren är: Huvudfönstret Batchnummerfönstret Kontrollmätningsfönstret Statistikfönstret med tillhörande diagram Huvudfönster Huvudfönstret är det första som möter en användare som startar programmet. Bild på hur huvudfönstret ser ut finns i bild Bild 5.2.1: Första fönstret som möter användaren. För att lagra mätvärden från en kontrollmätning så väljs ett bulkvarunummer ur rullgardinsmenyn för Bulkvarunummer och batchnummer väljs ur rullgardinsmenyn för Batchnummer eller eget batchnummer skrivs in. När val har gjorts för dessa båda nummer klickar användaren på knappen Mätvärden. Vid klick på knappen öppnas antingen batchnummer-fönstret eller kontrollmätningsfönstret beroende på statusen för valt batchnummer Bulkvarunummer Uppstarten av programmet tar några sekunder då alla bulkvarunummer skall läggas in i rullgardinsmenyn för Bulkvarunummer. Dessa bulkvarunummer hämtas från databasen endast vid uppstart då det skulle ta för lång tid att göra hämtningen varje gång rullgardinsmenyn används. Bulkvarunummer är ett fält där det inte går att skriva in några egna bulkvarunummer utan val av bulkvarunummer måste väljas ur listan. 16(36)

18 Batchnummer Rullgardinsmenyn för batchnummer innehåller batchnummer som är aktiva. Med detta menas batchnummer som körs i produktionen. Dessa batchnummer fås från databasen med en SQLfråga som tar fram alla batchnummer som har kolumnen Aktiv satt till 1 i tabellen Batchnummer. Batchnummer är ett fält där det går att skriva in egna batchnummer förutom att välja de som finns i listan. Detta på grund av att operatören själv skall kunna starta ett nytt batchnummer utan att en administratör skall lägga in det nya batchnumret manuellt i databasen Knappen Mätvärden Knappen Mätvärden används då operatören vill lagra en kontrollmätning på en produkt eller vill starta ett nytt batchnummer. Vid klick på knappen Mätvärden kontrolleras statusen på valt batchnummer i databasen med en SQL-fråga. Applikationen kan svara med att skicka tillbaka en meddelanderuta som talar om att batchnumret är avslutat. Applikationen kan öppna kontrollmätningsfönstret. Applikationen kan öppna batchnummerfönstret efter att en liten meddelanderuta har frågat operatören ifall valt batchnummer är det korrekta Knappen Färdig batch Knappen Färdig batch används av operatören då produkten som har producerats är slutproducerad och man vill avsluta batchnumret. Vid klick på knappen Färdig batch skickar applikationen tillbaka en meddelanderuta som frågar ifall valt batchnummer verkligen skall avslutas. Om operatören vill avsluta gällande batchnummer så körs en SQL-fråga som sätter kolumnen Avslutad till 1 och kolumnen Aktiv till 0 i tabellen Batchnummer för valt batchnummer Knappen Tangentbord Knappen Tangentbord används av operatören om det inte finns något tangentbord att tillgå vid datorn och en pek-skärm används och operatören måste skriva in ett eget batchnummer som inte finns i rullgardinsmenyn. Vid klick på knappen Tangentbord öppnas Windows XP:s inbyggda hjälpmedel osk.exe. Detta är ett program som simulerar ett tangentbord på skärmen och fungerar precis som ett vanligt fysiskt tangentbord Knappen Statistik Knappen Statistik öppnar statistikfönstret. Hur detta fönster används och hur det är kopplat till databasen kan läsas i avsnittet om statistikfönstret, kapitel (36)

19 Arkiv->Tangentbord Detta menyalternativ utför samma sak som att klicka på knappen Tangentbord. Med andra ord så öppnas ett hjälpmedel för att kunna använda ett tangentbord via muspekaren eller en pek-skärm Arkiv->Statistik Detta menyalternativ öppnar statistikfönstret. Hur detta fönster används och hur det är kopplat till databasen kan läsas i avsnittet om statistikfönstret, kapitel Arkiv->Stäng Detta menyalternativ stänger hela applikationen även om det skulle finnas andra fönster öppna som tillhör applikationen Inställningar->Kommunikation->Viktmaskin Detta menyalternativ öppnar kommunikationsinställningarna för kommunikationen via COMport 1 till den elektroniska vågen. Bild visar denna kommunikationsinställning. Bild 5.2.2: Kommunikationsinställningar. I bilden syns standardinställningarna som gäller för kommunikation med den elektroniska vågen, Mettler-Toledo PR503 DeltaRange. Dessa inställningar skall inte ändras utan att först ha kontrollerat att de verkliga kommunikationsinställningarna för vågen har ändrats, då ändring av dessa parametrar kan medföra att kommunikationen misslyckas mellan applikation och mätmaskin. 18(36)

20 Inställningar->Kommunikation->Hårdhetsmaskin Detta menyalternativ öppnar kommunikationsinställningarna för kommunikationen via COMporten till maskinen som mäter diameter, höjd och hårdhet på produkterna. Standardinställningarna för kommunikation till hårdhetsmaskinen, Pharma-Test PTB311 E, är de samma som gäller för den elektroniska vågen förutom att hårdhetsmaskinen är kopplad till COM-port Inställningar->Kommunikation->Editerbart läge Detta menyalternativ ställer om fälten i kontrollmätningsfönstret från att vara ej redigerbara fält av operatören till att bli redigerbara. Editerbart läge skall endast användas då någon av maskinerna som kommunicerar med applikationen inte fungerar korrekt och operatören är tvungen att mata in mätresultatet manuellt för att lagra mätvärden Inställningar->Kommunikation->Skrivarinställningar Detta menyalternativ öppnar en dialogruta som uppmanar användaren att välja en standardskrivare och layout. Den valda skrivaren blir den skrivare som diagrammen i statistikfönstret kommer att skrivas ut på Batchnummerfönster Batchnummerfönstret öppnas då operatören har valt ett batchnummer och tillhörande bulkvarunummer som inte friabilitetsmätningen eller sönderfallsmätningen gjorts på. Dessa två mätningar måste göras innan mätningar under tillverkning kan utföras. Se kapitel Batchnummerfönstret visas i bild Bild 5.2.3: Fönstret där användaren sparar batchnumret. 19(36)

21 I fönstrets översta del kan utläsas vilket batchnummer, bulkvarunummer och bulkvarunamn som mätningarna gäller. Uppdatering av detta fält, beroende på val från huvudfönstret, sköts med hjälp av en SQL-fråga och länkningar från huvudfönstret. Operatören fyller i vikten före och vikten efter avnötning. Dessa värden resulterar i friabiliteten. Dessutom skall operatören fylla i tiden som det tar för den första produkten att upplösas i sönderfallsmaskinen och även tiden för den sista produkten att upplösas. Operatören kan när som helst klicka på OK och spara delresultaten och återkomma vid en senare tidpunkt och fortsätta på tidigare lagrade värden. Alla mätresultat lagras i tabellen Batchnummer i databasen. Vid klick på OK kontrolleras toleranser automatiskt mot specifikationen och vid fel uppmanas operatören att rapportera detta samt att kryssa för kryssrutan som anger att kommentaren är ifylld. Därefter stängs batchnummerfönstret och huvudfönstret eller så öppnas kontrollmätningsfönstret beroende på om batchnumret ifråga har blivit aktivt eller inte. Inte förrän alla mätningar är gjorda i batchnummerfönstret blir batchnumret aktivt Vikt före avnötning I detta fält skall operatören fylla i vikten på produkten innan den läggs in i friabilitetsmaskinen. Formatet på det inmatade värdet skall vara på formatet 12,34, med decimalkomma och ej decimalpunkt. Detta kan tyvärr variera beroende på lokala inställningar i olika datorer. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid felupptäckt upplyses operatören om detta genom en meddelanderuta Vikt efter avnötning I detta fält skall operatören fylla i vikten på produkten efter att den varit i friabilitetsmaskinen. Samma format som på fältet för vikten före avnötning används. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. När både vikt före och vikt efter avnötning är ifyllda, kontrollerar applikationen automatiskt att vikten efter avnötning inte är större än vikten innan. Dessutom jämförs värdet som fås genom att ta skillnaden av vikt före och vikt efter i procent mot vad som gäller för max friabilitet enligt specifikationen som kan hittas i kolumnen Max_friabilitet i tabellen Referenstablett. Om det framkommer att de inmatade värdena hamnar utanför toleranserna så uppmanas operatören att skriva i en kommentar och kryssa för kryssrutan som anger att en kommentar är ifylld Tid för upplösning av första tabletten I detta fält skall operatören fylla i tiden i hela minuter det tar för den första produkten att lösas upp i sönderfallsmaskinen. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid klick på OK kontrolleras att talet är ett heltal. Vid felupptäckt upplyses operatören om detta i en meddelanderuta. 20(36)

22 Tid för upplösning av sista tabletten I detta fält skall operatören fylla i tiden i hela minuter det tar för den sista produkten att lösas upp i sönderfallsmaskinen. Det är detta värde som är väsentligt när kontroll görs mot specifikationen. Kontroll av formatet och värdet sker efter att operatören har klickat på OK-knappen. Vid klick på OK kontrolleras att talet är ett heltal. Därefter kontrolleras att värdet i fältet inte ligger utanför toleranserna som kan hittas i tabellen Referenstablett. Om det framkommer att tiden för upplösning av den sista tabletten är större än vad toleranserna anger, uppmanas operatören att kommentera detta och kryss för kryssrutan som anger att en kommentar är ifylld Kommentarer I detta fält skall operatören kunna skriva in kommentarer för gjord mätning. Vid mätning som hamnar utanför toleranserna skall kommentar skrivas. I annat fall är det frivilligt Knappen OK Knappen OK används av operatören då mätresultaten i fälten skall sparas. När knappen klickats på då kontrolleras följande: Vikten efter avnötning inte är större än vikten innan Friabiliteten ligger inom toleranserna Tiden för upplösningen av tabletten ligger inom gränserna för sönderfallstiden Kryssrutorna är förkryssade Vid felupptäckt meddelas användaren om detta genom meddelanderutor, varvid användaren uppmanas att skriva i en kommentar och kryssa för kryssrutan som anger att kommentaren är ifylld. Oavsett om alla fält är ifyllda eller ej så kommer fönstret att stängas. Därefter visas huvudfönstret och om det finns fält som inte är ifyllda vilket resulterar i att batchnumret inte är aktivt. Alternativt visas kontrollmätningsfönstret och om alla fält är ifyllda vilket resulterar i att batchnumret är aktivt. Resultatet sparas i databasen med en SQL-fråga Knappen Ångra Vid klick på knappen Ångra stängs batchnummerfönstret utan att några data sparas Knappen Tangentbord Vid klick på knappen Tangentbord öppnas det inbyggda virtuella tangentbordet som kan användas för att skriva in kommentarer och värden med i batchnummer-fönstret och även andra fönster. 21(36)

23 Max friabilitet Fältet Max friabilitet visar värdet som finns lagrat i tabellen Referenstablett för maximal friabilitet för aktuell produkt. Detta värde fås automatiskt genom att en etikett är kopplad direkt till ett specifikt fält i en tabell som har använts, dvs. utan att använda några SQL-frågor förutom de som finns inbyggda i etiketten Kommentar till friabilitet Denna kryssruta blir aktiverad då friabiliteten ligger utanför toleranserna och operatören uppmanas att fylla i en kommentar. När mätresultatet liggen innanför specifikationen, är kryssrutan inaktiverad och förkryssad. Kryssrutan är ett extra skydd för att få operatören att skriva in en kommentar till det aktuella felet. Detta används som en del i kontrollen när användaren klickar på OK Kommentarer till sönderfall Denna kryssruta blir aktiverad då sönderfallstiden ligger utanför toleranserna och operatören uppmanas att fylla i en kommentar. När mätresultatet liggen innanför specifikationen, är kryssrutan inaktiverad och förkryssad. Kryssrutan är ett extra skydd för att få operatören att skriva in en kommentar till det aktuella felet. Detta används som en del i kontrollen när användaren klickar på OK Kontrollmätningsfönster Kontrollmätningsfönstret öppnas då operatören valt ett batchnummer ur rullgardinsmenyn i huvudfönstret och klickat på knappen Mätvärden eller när ett batchnummer blir aktivt efter friabilitets- och sönderfallstidsmätningen. Kontrollmätningsfönstret visas i bild Bild 5.2.4: Fönstret där användaren matar in värden för kontrollmätningen. 22(36)

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten

Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Datavetenskap Jeanette Svensson Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Examensarbete, C-nivå 2001:03 Mätprogram för konduktivitet i fuktvatten Jeanette Svensson 2001, Jeanette Svensson, Karlstads universitet

Läs mer

FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR

FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR Examensarbete 20 poäng D-nivå FRAMTAGANDE AV MÄTPROGRAM FÖR HÖRSELSKYDDSMÄTNINGAR Reg.kod: Oru-Te-EXA037-Mag106/04 Elvir Karahodžić och Samir Ćatić Magisterprogrammet/-elektronik 160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund

Webbaserat bokningssystem för studiehandledare. Rasmus Nylund Webbaserat bokningssystem för studiehandledare Rasmus Nylund Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet i informationsbehandling Raseborg 2015 EXAMENSARBETE Författare: Rasmus Nylund

Läs mer

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

TIDRAPPORTERINGSSYSTEM 1(23) Mälardalens Högskola Västerås 2003-12-15 Institutionen för Datateknik Examensarbete i Datateknik, C-nivå Handledare (Idt): Filip Sebek Handledare (företag): Mohammed El Shobaki TIDRAPPORTERINGSSYSTEM

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II

FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Examensarbete 20 poäng D-nivå FINGERID APPLIKATION FÖR ANVÄNDARIDENTIFIERING MED FINGERAVTRYCK DEL II Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D114/04 Rickard Israelsson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004

Läs mer

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON

Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete Stockholm, Sverige 2009 Extern utläggsregistrering med Microsoft Dynamics AX FREDRIK ANDERSSON Examensarbete i datalogi

Läs mer

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Examensarbete 10 poäng C-nivå OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D108/04 Jens Nilsson Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz OPTIMIZATION

Läs mer

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM

Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Webbaserat ordersystem samt CRM Webbased ordersystem and CRM Zlatan Filipusic EXAMENSARBETE 2011 ÄMNE Datateknik Postadress: Besöksadress: Telefon: Box 1026 Gjuterigatan 5 036 10 10 00 (vx) 551 11 Jönköping

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering

Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Examensarbete C-nivå Kunddatabas med fakturering Ann-Sofie Karlsson 700123 abn01004@student.mdh.se Byggkonsulten Rune Norbäck AB, Mälardalens Högskola, Datavetenskap Fredrik Norbäck från företaget. Frank

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER

UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Examensarbete 20 poäng D-nivå UTVECKLING AV CRM-SYSTEMET ADMETA SALES MANAGER Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D101/04 Henrik Bark och Martin Zackrisson Datamagisterprogrammet 160 p Örebro vårterminen 2004 Handledare:

Läs mer

Operatörsgränssnitt för manöversystem

Operatörsgränssnitt för manöversystem Operatörsgränssnitt för manöversystem Maria Karimian TRITA-NA-E04111 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology

Läs mer

Implementering av en webbshop

Implementering av en webbshop Datavetenskap Henrik Johansson Tobias Lindström Implementering av en webbshop Examensarbete, C-nivå 2005:09 Implementering av en webbshop Henrik Johansson Tobias Lindström 2005 Henrik Johansson, Tobias

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén

Kandidatuppsats. Datateknik. Implementation av IT-system på mindre företag. Fredrik Sahlén Kandidatuppsats Datateknik Implementation av IT-system på mindre företag MITTUNIVERSITETET ITM Examinator: Ulf Jennehag, Ulf.Jennehag@miun.se Handledare: Magnus Eriksson, Magnus.Eriksson@miun.se Författare:,

Läs mer

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson

Adam Holmkvist. Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp. Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson Kandidatexamensarbete för kandidatexamen i datavetenskap, 15 hp Handledare på CS-UmU: Lars-Erik Janlert Examinator: Pedher Johansson UMEÅ UNIVERISTET Institutionen för datavetenskap SE-901 87 UMEÅ SWEDEN

Läs mer

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA

DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA DATALAGRING I SHAREPOINT HUR SKA UTVECKLAREN VÄLJA LAGRINGSMETOD? Kandidatuppsats i Informatik Christian Fredh Erik Norström VT 2008:KI01 Svensk titel: Datalagring i SharePoint Hur ska utvecklaren välja

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild

Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Slutrapport 2009/6/2 11:48 page 1 #1 Lunds Tekniska Högskola Examensarbete Användbarhet i CRM-system: Visualisering av kundbild Författare: Markus Andersson Manne Tornberg Handledare: Christian Balkenius

Läs mer

Affärssystem för Gamersneed Sweden

Affärssystem för Gamersneed Sweden Dnr:922/22-07 Institutionen för teknik Examensarbete 15 högskolepoäng Affärssystem för Gamersneed Sweden Mattias Bertilsson & Johan Lindberg Oktober 2007 Institutionen för Teknik School of Engineering

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner

Tidrapporteringssystem för mobiltelefoner Författare: Johan Andersson, Håkan Spaak Extern handledare: Peter Svensson, Intelliplan AB Intern handledare: Jan-Erik Moström, Umeå Universitet 2 Sammanfattning Rapporten behandlar utvecklingen av en

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll

Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Examensarbete 20 poäng D-nivå vid Örebro universitet Språkhantering för webbplatser med internationellt innehåll Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D102/06 Peter Bergqvist Dataingenjörsprogrammet 160 p Örebro höstterminen

Läs mer

THEO tidsregistrering

THEO tidsregistrering Datavetenskap Magnus Langered och Denny Pedersen THEO tidsregistrering Examensarbete, C-nivå 2000:16 THEO tidsregistrering Magnus Langered och Denny Pedersen 2000 Författarna och Karlstads universitet

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer