Den sociala tryggheten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den sociala tryggheten"

Transkript

1 guiden för bättre vardag Den sociala tryggheten ms-förbundets publikationer

2 den sociala tryggheten Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 38 1:a upplagan 2013 ISBN (pdf) Arbetsgrupp: Jurist Anu Aalto, juris kandidat Kommunikationschef Minna Heikkilä, filosofie magister Organisationsplanerare Marketta Kerminen-Tolvanen, fysioterapeut Specialplanerare Marju Toivonen, politices magister Rehabiliteringssocialarbetarna vid Masku neurologiska rehabiliteringscenter och socionomerna vid MS-rådgivningsbyrån i Helsingfors Handboken baserar sig dels på Järjestöjen sosiaaliturvaopas (www.sosiaaliturvaopas.fi), en handbok om sociala förmåner som har getts ut av ett antal organisationer tillsammans, och dels på social- och hälsovårdslagstiftningen. Ombrytning: Milla Rauma Illustrationer: Mari Oksanen Översättning: Kurt Kavander Finlands MS-förbund rf Vaihemäentie 10 PB 15, Masku tel. (02)

3 Innehåll När du behöver vård och omsorg hälsocentralsbesök, sjukhus- och tandvård... 7 hemtjänst, hemsjukvård och hemvård... 8 FPA:s sjukvårdsersättningar ersättning för kostnader för privat hälsooch sjukvård...10 ersättning för läkemedelskostnader ersättning för resekostnader Rehabilitering rehabiliteringsplan att söka sig till rehabilitering rehabilitering inom den offentliga vården rehabilitering via företagshälsovården rehabilitering via fpa rehabilitering via organisationer yrkesinriktad rehabilitering försörjning under rehabiliteringsperioder Stöd för sysselsättning allmänt stöd till arbetsgivare stöd till anställda samordning av pension och lön sjuk- eller invalidpension som lämnas vilande

4 Studier yrkesvägledning läroanstalter studier i form av yrkesinriktad rehabilitering Handikappbidrag och vårdbidrag ansökan om handikappförmåner handikappbidrag för vuxna vårdbidrag för pensionstagare Försörjning sjukdagpenning partiell sjukdagpenning pensioner folkpension sjukpension delinvalidpension förvärvsarbete vid sidan av sjuk- eller invalidpension garantipension utkomststöd Beskattning ansökan om skatteavdrag avdrag för nedsatt skattebetalningsförmåga invalidavdrag hushållsavdrag Rörelsemöjligheter rabatter och hjälp i samfärdsmedel taxiresor och färdtjänst egen bil... 45

5 Boende och självständigt liv allmänt bostadsbidrag bostadsbidrag för pensionstagare kommunala tjänster i hemmet rätt att välja hemkommun hjälpmedel ombyggnadsarbeten och redskap i hemmet redskap som underlättar vardagen reparationsunderstöd till åldringar och funktionshindrade serviceboende personlig assistans tolkningstjänster dagverksamhet Klientens och patientens ställning och rättsskydd patient inom hälso- och sjukvården klient inom socialvården intressebevakningsfullmakt sökande av ändring anmärkning och klagomål inom den kommunala vården och omsorgen MS-förbundet till din tjänst vägledning och rådgivning rehabiliteringstjänster boendetjänster... 70

6 6 När du behöver vård och omsorg (Socialvårdslagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården) Socialvårdstjänsterna finns till för att du ska kunna bo hemma och klara dig i vardagen. Hemkommunen ska också ordna nödvändiga hälsovårdstjänster för invånarna.

7 7 hälsocentralsbesök, sjukhus- och tandvård Hälsocentralen kan ta ut en engångsavgift för högst tre läkarbesök per kalenderår. Alternativet till engångsavgifter kan vara en årsavgift. För jourbesök kan hälsocentralen ta ut en jouravgift. På hälsocentralerna är till exempel besök hos hälsovårdare samt laboratorie- och röntgenundersökningar gratis. För tandvård betalar du en grundavgift och en separat avgift för själva undersökningen eller behandlingen. Om du är yngre än 18 år behöver du inte betala någon avgift för de öppenvårdstjänster som hälsocentralen tillhandahåller; detta gäller till exempel besök på läkarmottagning och tandvård. Sairaalahoidosta maksu voidaan periä poliklinikkakäynnistä, päiväkirurgisesta toimenpiteestä ja vuodeosastohoidosta hoitopäivältä. Sairaalan poliklinikkakäyntimaksu peritään myös alle 18-vuotiaalta. Personer under 18 år betalar vårddygnsavgift för högst sju dygn per kalenderår. För seriebehandling och rehabiliterande behandling, till exempel fysioterapi, betalar du en separat avgift för varje behandling. Avgiften kan dock tas ut för högst 45 behandlingsbesök per kalenderår. Läkarintyg inom primärvården är avgiftsfria om intygen anknyter till vård eller behandling. Övriga läkarintyg är avgiftsbelagda. För avgifterna inom den offentliga hälsovården finns ett avgiftstak per år. Efter att du har nått upp till avgiftstaket får du öppenvårdstjänster antingen helt gratis eller till nedsatt pris. Du ska själv hålla reda på när taket har nåtts. Hör dig på hälsocentralen eller sjukhuset för om du kan få ett kort för uppföljning av avgifterna. Om de avgifter som du redan har betalat har nått över avgiftstaket, kan du anhålla om att få tillbaka avgifterna i efterskott. Avgiftstaket gäller per person, men avgifter som har betalats för familjemedlemmar under 18 år kan räknas in i de avgifter som någondera vårdnadshavaren har betalat. Långvarig slutenvård ordnas för den som inte kan ges nödvändig heldygnsvård hemma eller i en servicebostad. Personer i långvarig slutenvård betalar en avgift som baserar sig på inkomsterna. Avgiften kan uppgå till högst 85 procent av patientens nettoinkomster. Om patienten har en

8 8 make som bor i samma hushåll och som har lägre inkomster, kan avgiften uppgå till högst 42,5 procent av makarnas sammanlagda nettoinkomster. Ett visst minimibelopp av nettoinkomsterna måste kvarstå till patientens eget förfogande. hemtjänst, hemsjukvård och hemvård För tillfällig hemtjänst och hemsjukvård tar kommunen ut en avgift per besök. För fortlöpande hemtjänst och hemsjukvård betalar servicemottagaren en månadsavgift, som beror på mängden och typen av tjänster, inkomsterna och familjens storlek. Också makens inkomster beaktas när mottagarens betalningsförmåga fastställs. Vissa kommuner har infört servicesedlar. Med hjälp av en sedel kan du skaffa hemvårds- och sjukvårdstjänster av privata vårdgivare. Om du har en långtidssjukdom som du kan behandla hemma får du förbrukningsartiklar via sjukvården. Förbrukningsartiklarna ingår i ett vårdbeslut, och behovet av sådana ska utredas i vårdplanen. Som förbrukningsartiklar betraktas till exempel vårdutrustning för diabetiker, förbandsmaterial, stomiprodukter, blöjor och sängskydd. För att du ska få den vårdutrustning som behövs för uppföljning av vården och sjukdomen ska den behandlande läkaren ha fastställt ditt individuella behov. Du börjar få vårdutrustning om läkaren bedömer att behovet är långvarigt, vanligtvis minst tre månader. Hälsocentralen ger ut artiklarna vanligen för tre månaders behov per gång. I samband med överlämningen bedöms alltid om artiklarna är nödvändiga och ändamålsenliga. Hälsocentralen följer upp distributionen och användningen individuellt. Vårdartiklarna kan antingen hämtas på hälsocentralen eller så levereras de hem till exempel i samband med hemsjukvårdens besök. Artiklarna är avgiftsfria, vilket betyder att du inte behöver betala någon självrisk, expeditionsavgift eller andra avgifter.

9 9 FPA:s sjukvårdsersättningar (Sjukförsäkringslagen och sjukförsäkringsförordningen) Om du anlitar privat hälso- och sjukvård ersätter Folkpensionsanstalten (FPA) en del av sjukvårdskostnaderna. Dessutom ersätter FPA resekostnader som uppstår i samband med såväl offentlig som privat sjukvård.

10 10 ersättning för kostnader för privat hälso- och sjukvård Om du anlitar en privat läkare eller tandläkare betalar du alltid en viss självrisk för läkar- eller tandläkararvodet, kostnaderna för själva tandvården och kostnaderna för undersökningen och behandlingen. FPAersättningen grundar sig på ersättningstaxor. FPA ersätter endast en viss procent av taxan för en privat läkares arvode och för själva undersökningen och behandlingen. För exempelvis expeditions-, operationssals-, vårddygns- eller poliklinikavgifter eller avgifter för förebyggande vård på privata inrättningar får du ingen FPA-ersättning över huvud taget. Du kan dock ansöka om ersättning för arvoden för läkarutlåtande som har utfärdats av privatläkare, om läkaren har utfärdat utlåtandet för läkemedelsersättning eller sjukdagpenning, och för intyg som FPA har bett att få. ersättning för läkemedelskostnader Du kan ansöka om FPA-ersättning för läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat som en läkare har ordinerat för behandling av en sjukdom, men alla receptbelagda läkemedel ersätts inte av FPA. Du kan få direktersättning för läkemedel för högst tre månaders tid per inköp på apoteket. FPA ersätter inte kostnaderna för läkemedel som har ordinerats för att upprätthålla hälsotillståndet eller förebygga sjukdom.

11 11 Ersättningsgrupper Grundersättningen för receptbelagda läkemedel är 42 procent. Merparten av de receptbelagda läkemedlen hör till denna ersättningsgrupp. Om du lider av en svår och långvarig sjukdom kan du ansöka om specialersättning för läkemedelsbehandlingen. Till ansökan ska du bifoga ett B- läkarutlåtande. En del dyra läkemedel är begränsat grundersättningsgilla. I sådana fall kan du få grundersättning endast om du lämnar in en ansökan och ett B-läkarutlåtande till FPA. ERSÄTTNINGSGRUPPER Grundersättning Lägre specialersättning Högre specialersättning 42 % av priset på läkemedlet 72 % av priset på läkemedlet 100 %. Självrisken per läkemedel vid ett och samma inköp är 3 euro. Kostnaderna för receptbelagda läkemedel har ett kostnadstak per år. När du har nått taket betalar FPA ersättning för resten av priset på läkemedlet, och du betalar själv bara en självrisk på 1,50 euro per läkemedel vid ett och samma inköp. Du kan lämna in ansökan om ersättning för de kostnader som har överstigit taket för läkemedelskostnader till FPA också i efterskott. Läkemedel som FPA inte betalar ersättning för räknas inte med i taket för läkemedelskostnader. Elektroniska recept Med elektroniska recept, s.k. erecept, avses elektroniskt utfärdade recept som läkaren sparar i en databas, receptcentret. I receptcentret sparas de elektroniska recepten tillsammans med de expedieringsuppgifter som apoteken har antecknat i 2,5 år. Av läkaren får du en patientanvisning med uppgifter om det ordinerade läkemedlet, som underlättar apoteksbesöken. För att du ska få sjukförsäkringsersättning måste du alltjämt visa upp ditt FPA-kort på apoteket. Den som är myndig kan kontrollera sina egna uppgifter i receptcent-

12 12 ret på adressen genom att logga in med sina personliga nätbankskoder eller ett chipförsett ID-kort. Systemet med elektroniska recept införs stegvis i olika områden. ersättning för resekostnader Du kan ansöka om FPA-ersättning för resor till läkare, läkarordinerade undersökningar och behandlingar på hälsocentral, sjukhus eller privat läkarstation och rehabilitering. Du kan få ersättning för resor till en privat hälso- och sjukvårdsenhet endast om du får FPA-ersättning också för själva undersökningen eller behandlingen. Vanligen får du ersättning för färden till närmaste undersöknings- eller vårdenhet enligt billigaste färdmedel. FPA ersätter också resor med egen bil eller taxi om ditt hälsotillstånd eller trafikförhållandena så kräver. För att du ska få ersättning för en resa med allmänt färdmedel till offentlig hälso- och sjukvård eller FPA-rehabilitering räcker det med att du lämnar in en ansökan om reseersättning. Om du anlitar taxi eller något annat specialfordon eller om resan är längre än 50 kilometer ska du till ansökan bifoga kvittot och vårdplatsens motivering till fordonsbehovet. För resor till offentlig hälso- och sjukvård kan en vårdanställd utfärda ett intyg över att du behöver taxi eller specialfordon. Intyget kan gälla per resa eller tills vidare. Om vårdpersonalen har ansett att du behöver en följeslagare ersätts också följeslagarens resekostnader. Följeslagaren ska då ansöka om ersättning i ditt namn. För att du ska få ersättning för resor till öppen- eller slutenvårdsrehabilitering som betalas av FPA måste du ha ett rehabiliteringsbeslut från FPA. Till ansökan om reseersättning ska du bifoga ett deltagarintyg som har utfärdats av serviceproducenten. Du kan också få ersättning för resor till exempelvis anpassningsträningskurser som ordnas av organisationer, om du har sökt dig till kursen med stöd av en skriftlig läkarremiss som rekommenderar detta. Ett annat villkor är att kursprogrammet omfattar vård, behandling, undersökning eller vårdhandledning som ges av en läkare eller någon annan

13 13 vårdanställd (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorska, fysioterapeut, laboratorieskötare, specialtandtekniker eller psykolog). Till ansökan om reseersättning ska du bifoga kursprogrammet och ett deltagarintyg där det anges vilken läkare som har utfärdat remissen för anpassningsträningskursen och en kopia av rehabiliteringsbeslutet. För resor på grund av sjukdom eller rehabilitering betalar du en självrisk per enkelresa. Resekostnaderna har ett årligt avgiftstak. Om du under ett kalenderår når över avgiftstaket, ersätter FPA den överstigande delen helt och hållet. Resekostnaderna kan bestå av dina egna, en följeslagares eller en familjemedlems kostnader. Ansök om ersättning inom sex månader från det att resan har betalats. Genom att underteckna en fullmakt kan du befullmäktiga taxichauffören att för din räkning ansöka om reseersättning med stöd av sjukförsäkringen. Då betalar du endast självrisken för resan. Fullmaktssystemet kommer att ersättas av ett direktersättningssystem under åren Det innebär att du ska beställa resor som ersätts av FPA via en särskild beställningscentral. Du visar upp ditt FPA-kort för taxichauffören och betalar endast självrisken för resan. Spara det intyg över rätten att anlita taxi som du har fått från hälso- och sjukvården. FPA kan begära det efteråt. Om du beställer en resa på något annat sätt än från den särskilda beställningscentralen ska du först betala hela resan själv och därefter ansöka om reseersättning via FPA. Beställ resan via beställningsnumret i ditt eget sjukvårdsdistrikt genast när du har fått reda på mottagningstiden eller senast före kl. 16 dagen före resan. Ring beställningsnumret också i brådskande fall. Du kan be om att få en taxi från din egen hemkommun. När du ringer upp beställningsnumret ska du ange dina personuppgifter och bl.a. eventuella hjälpmedel. Flera passagerare kan åka i samma taxi. Svårt funktionshindrade som får medicinsk rehabilitering har dock rätt att anlita en från tidigare bekant taxi: då beställs resorna direkt via taxichauffören, varvid resorna inte heller samordnas. Närmare information om direktersättningssystemet ges av FPA.

14 14 Rehabilitering (Hälso- och sjukvårdslagen, lagen och förordningen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, förordningen om medicinsk rehabilitering, arbetspensionslagarna, lagen om handikappförmåner, lagen och förordningen om service och stöd på grund av handikapp) Rehabiliteringen har som mål att bevara och förbättra arbets- och funktionsförmågan och möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt. Rehabilitering ordnas av exempelvis den offentliga hälsooch sjukvården, FPA och arbetspensionsanstalterna.

15 15 rehabiliteringsplan Om du behöver rehabilitering ska en skriftlig rehabiliteringsplan göras upp; planen anger hur rehabiliteringen ska genomföras. För vissa förmåner krävs en rehabiliteringsplan enligt lag. Rehabiliteringsplanen är viktig i synnerhet när man planerar en långtidssjuks framtid. Planen görs upp i samråd mellan dig som rehabiliteringsklient, de anhöriga och rehabiliteringspersonalen. Efter behov ska rehabiliteringsplanen ändras eller uppdateras. Rehabiliteringsklienten ska ha en klar uppfattning om hur planen framskrider och vem som bär ansvaret för de olika etapperna. REHABILITERINGSPLAN Rehabiliteringsplanen ska redogöra för rehabiliteringsklientens nuläge och egna föresatser och för de delmål, rehabiliteringsformer och rehabiliteringsmetoder genom vilka målen ska nås. Rehabiliteringsresultaten och rehabiliteringsbehovet ska följas upp och utvärderas. att söka sig till rehabilitering Initiativet till rehabilitering kan tas av klienten själv, social- och hälsovården, företagshälsovården, FPA, ett försäkringsbolag eller arbets- och näringsbyrån. Om du ansöker om rehabilitering ska du foga ett B-läkarutlåtande till ansökan. Om du ansöker om FPA-rehabilitering för personer med en svår funktionsnedsättning ska du dessutom foga en skriftlig rehabiliteringsplan till ansökan.

16 16 rehabilitering inom den offentliga vården Hälsocentralerna och sjukhusen svarar för medicinsk rehabilitering som är direkt sjukvårdsrelaterad. Som medicinsk rehabilitering betraktas till exempel hjälpmedelstjänster, fysioterapi, rehabiliteringshandledning och slutenvårdsrehabilitering. Det är i huvudsak den offentliga vården som ansvarar för rehabiliteringen av rehabiliteringsklienter som inte har svåra funktionsnedsättningar och för rehabiliteringen av svårt funktionshindrade personer över 65 år. rehabilitering via företagshälsovården Företagshälsovården spelar en viktig roll i utredningen av rehabiliteringsbehovet och arbetsförmågan liksom i hänvisningen till rehabilitering. Arbetsförmågan bedöms exempelvis genom arbetsprövning och arbetstidsändringar. Under vissa förutsättningar ordnar arbetspensionsanstalterna yrkesinriktad rehabilitering för anställda som av hälsoskäl riskerar att förlora arbetsförmågan under de närmaste åren. rehabilitering via fpa FPA ordnar och ersätter medicinsk rehabilitering för svårt funktionshindrade som är yngre än 65 år. För andra är medicinisk rehabilitering behovsprövad. FPA ordnar och ersätter också yrkesinriktad rehabilitering för personer med nedsatt funktionsförmåga. FPA-rehabiliteringen har som mål att upprätthålla och främja rehabiliteringsklientens arbetsoch funktionsförmåga. Om du har fått sjukdagpenning i över 60 dagar ska FPA utreda rehabili-

17 17 teringsbehovet och efter 150 dagar med sjukdagpenning informera dig om olika rehabiliteringsmöjligheter. Om du ansöker om FPA-rehabilitering ska du till ansökan bifoga en rehabiliteringsplan som har gjorts upp av en läkare inom den offentliga vården. Planen ska ange rehabiliteringsbehovet, sjukdomen eller skadan och vilka besvär denna orsakar. Medicinsk FPA-rehabilitering för svårt funktionshindrade Den som ansöker om medicinsk FPA-rehabilitering för svårt funktionshindrade ska till ansökan bifoga en skriftlig rehabiliteringsplan från den offentliga vården. Rehabiliteringsplanen ska redogöra för sjukdomen eller skadan, begränsningarna i funktionsförmågan, rehabiliteringens innehåll, mål och medel, rehabiliteringsklientens motivation och tidigare rehabiliteringsresultat. Om det är nödvändigt att en anhörig deltar i en rehabiliteringskurs ska detta anges i rehabiliteringsplanen. Medicinsk FPA-rehabilitering för svårt funktionshindrade kan bestå av perioder med intensiv och individuellt planerad sluten- eller öppenvårdsrehabilitering som grundar sig på specialkompetens. När en klient med en svår funktionsnedsättning fyller 65 år övergår ansvaret för att ordna rehabilitering från FPA till hälso- och sjukvården i klientens hemkommun.

18 18 FPA-rehabilitering enligt prövning FPA ordnar och ersätter rehabilitering enligt prövning i huvudsak för personer i arbetsför ålder som har en skada eller sjukdom som inverkar menligt på arbetsförmågan. Rehabilitering enligt prövning kan i vissa fall beviljas personer över 65 år som inte arbetar. Rehabilitering enligt prövning kan bestå av exempelvis en period av slutenvårdsrehabilitering eller en anpassningsträningskurs. Som rehabilitering enligt prövning kan betraktas också arbetsunderlättande hjälpmedel såvida arbetsgivaren eller hälso- och sjukvården inte har ansvar för att skaffa sådana. Om du ansöker om rehabilitering enligt prövning ska du bifoga ett B-läkarutlåtande till ansökan. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MEDICINSK REHABILITERING FÖR SVÅRT FUNKTIONSHINDRADE Om du har en sjukdom, ett lyte eller en skada som gör det mycket svårt att klara av vardagssysslorna hemma, i skolan, i arbetslivet och i andra livssituationer utanför den offentliga slutenvården betraktas du som svårt funktionshindrad. För att få rehabilitering krävs att du på grund av de besvär som sjukdomen, lytet eller skadan orsakar behöver rehabilitering i minst ett års tid. Ett ytterligare villkor för att få rehabilitering är att du får antingen höjt eller högsta handikappbidrag eller höjt eller högsta vårdbidrag för pensionstagare. Du ska dessutom vara yngre än 65 år. rehabilitering via organisationer Patient- och handikapporganisationerna anordnar anpassningsträning och rehabiliteringskurser. Rehabiliteringen finansieras av FPA, Penningautomatföreningen RAY och den offentliga vården. Närmare information om rehabilitering via organisationer och om ansökan till sådan ges av organisationerna och FPA.

19 19 yrkesinriktad rehabilitering Om din arbetsförmåga är väsentligt nedsatt på grund av en sjukdom eller skada kan du få yrkesinriktad rehabilitering. Yrkesinriktad rehabilitering av personer i arbetslivet och personer med funktionsnedsättning som har arbetat en längre tid (cirka fem år) ordnas av arbetspensionsanstalterna. Rehabiliteringsformerna innefattar till exempel arbetsprövning, arbetsträning och omskolning. Om du ansöker om yrkesinriktad rehabilitering ska du bifoga ett läkarintyg och en rehabiliteringsplan till ansökan. FPA ordnar och ersätter yrkesinriktad rehabilitering för sådana personer med funktionsnedsättning som har en kort eller splittrad arbetshistorik. Dessutom förutsätts att personens arbetsförmåga och inkomstmöjligheter är väsentligt nedsatta eller att personen riskerar att förlora arbetsförmågan på grund av en sjukdom eller funktionsnedsättning. Målet för den yrkesinriktade rehabiliteringen är att bevara eller förbättra arbets- och förvärvsförmågan. I praktiken kan yrkesinriktad rehabilitering bestå av bl.a. utredningar av rehabiliteringsbehovet och rehabiliteringsmöjligheterna, arbets- och utbildningsprövning, yrkesutbildning och arbetsträning. Arbets- och näringsbyråerna ordnar yrkesinriktad rehabilitering i huvudsak för sådana personer med funktionsnedsättning som är eller riskerar att bli arbetslösa. Rehabiliteringen kan bestå av till exempel yrkesvägledning eller arbetskraftsutbildning. För personer med funktionsnedsättning ska bedömning av arbetsförmågan samt arbets- och utbildningsprövning ordnas efter behov. försörjning under rehabiliteringsperioder Rehabiliteringspenning som tryggar försörjningen under en rehabiliteringsperiod kan ansökas via FPA. Rehabiliteringspenning betalas om målet för rehabiliteringen är att du ska komma in på arbetsmarknaden, kunna fortsätta arbeta eller återgå till arbetslivet. Om rehabiliteringen ersätts av ett försäkringsbolag svarar bolaget också för försörjningen under rehabiliteringsperioden.

20 20 Om du är år gammal och deltar i rehabilitering har du rätt till rehabiliteringspenning via FPA för den tid som du är förhindrad att arbeta. För att du ska kunna få rehabiliteringspenning krävs att du har fått ett rehabiliteringsbeslut. FPA kan betala rehabiliteringspenning också till anhöriga som deltar i anpassningsträning och familjerehabilitering. Rehabiliteringspenningen omfattar en självrisktid på 0 30 dagar som varierar enligt rehabiliteringen och de sociala förmåner som du har haft före rehabiliteringen. Under självrisktiden kan du inte få rehabiliteringspenning. Rehabiliteringspenningen är i regel lika stor som den sjukdagpenning som FPA betalar ut. Du kan få rehabiliteringspenning för högst sex dagar per vecka. Rehabiliteringspenningen räknas som skattepliktig inkomst. För att trygga den yrkesinriktade rehabiliteringen och främja sysselsättningen av funktionshindrade ungdomar i åldern år kan FPA bevilja rehabiliteringspenning för unga. Villkoret är då att en sjukdom, ett lyte eller en skada väsentligt försämrar arbetsförmågan eller yrkesvalsmöjligheterna. Kommunen ska göra upp en personlig studie- och rehabiliteringsplan som sökanden sänder in till FPA. Om planen omfattar en examen betalas rehabiliteringspenningen oavsett ålder tills utbildningen har avslutats. Under perioder av yrkesinriktad FPA-rehabilitering uppgår rehabiliteringspenningen till 75 procent av arbetsinkomsterna och minst till rehabiliteringspenningens minimibelopp. Om du får rehabiliteringspenning till minimibelopp kan du dessutom få skattefri ersättning för uppehälle enligt prövning. Ersättningen ger dig kompensation för extra kostnader, till exempel resekostnader, som uppstår på grund av att du deltar i rehabilitering. Ersättning för uppehälle betalas under perioder av rehabilitering företrädesvis inom öppenvården. Arbetspensionsanstalterna betalar rehabiliteringspenning för perioder av aktiv yrkesutbildning. Rehabiliteringspenningens storlek räknas så att din kalkylerade invalidpension höjs med 33 procent. Om du vid sidan av den yrkesinriktade rehabiliteringen delvis fortsätter att förvärvsarbeta kan du få partiell rehabiliteringspenning. Om du till exempel under väntan på rehabilitering eller för tiden mellan två rehabiliteringsperioder varken får sjukdagpenning eller arbetslöshetsdagpenning kan arbetspensionsanstalten bevilja dig rehabiliteringsunderstöd enligt prövning. Arbetspensionsanstalten kan bevilja dig ersättning också för andra kostnader som orsakas av rehabiliteringen, såsom rese- eller studiekostnader.

21 21 Stöd för sysselsättning (Lagen om offentlig arbetskraftsservice, lagen om omställningsskydd, lagen om sociala företag, lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete, lagen om kollektivavtal, arbetsavtalslagen, lagen om företagshälsovård, arbetarskyddslagen, lagen om likabehandling, lagen om integritetsskydd i arbetslivet) Personer med en funktionsnedsättning eller långtidssjukdom kan få många slags stöd för sysselsättning och fortsatt arbete. Stödåtgärderna kan riktas till både arbetsgivare, anställda och praktikanter.

22 22 allmänt Om du har en funktionsnedsättning och söker arbete kan den arbetsgivare som anställer dig få lönesubvention och ekonomiskt stöd för arrangemang som hänför sig till arbetsförhållandena. Arbets- och näringsbyråerna liksom den offentliga vården erbjuder olika tjänster för arbetslösa arbetssökande med en funktionsnedsättning eller långtidssjukdom. Som stöd för rehabiliteringsplaneringen kan arbets- och näringsbyrån ordna såväl undersökningar för bedömning av arbetsförmågan, arbetsoch utbildningsprövning som arbetsträning. Om du är arbetssökande och riskerar att förlora arbetsförmågan kan du ha rätt till yrkesinriktad FPA-rehabilitering. I så fall kan du via FPA få stöd för arbetsprövning eller till exempel för studier till ett nytt yrke. Som anställd kan du erbjudas olika tjänster via företagshälsovården och arbetspensionsanstalterna, som har i uppgift att stöda de anställdas arbetsförmåga och förebygga arbetsoförmåga. Företagshälsovården ordnar efter behov ett s.k. trepartssamtal där företagshälsovården, arbetsgivaren och du som anställd tillsammans kan diskutera olika lösningar som kunde hjälpa dig att fortsätta arbeta. Arbetsgivaren kan få ekonomiskt stöd för arrangemangen. Arbetspensionsanstalterna ordnar yrkesinriktad rehabilitering, till exempel arbetsprövning i olika arbetsuppgifter på arbetsplatsen. stöd till arbetsgivare Lönesubvention Arbets- och näringsbyrån kan bevilja lönesubvention till en arbetsgivare som på den öppna arbetsmarknaden anställer en icke sysselsatt arbetssökande med funktionsnedsättning. Subventionen kan beviljas för arbete i arbetsavtalsförhållande eller läroavtalsutbildning. Lönesubvention kan beviljas för deltidsarbete av hälsorelaterade skäl, men i övrigt måste arbetstiden uppgå till minst 85 procent. Lönesubventionen består av en

23 23 grunddel och en tilläggsdel, som uppgår till procent av grundstödet. Arbetsgivaren ska alltid ansöka om lönesubvention innan ett anställningsförhållande ingås. Arbets- och näringsbyrån klargör på begäran arbetsgivarens rätt till lönesubvention och fattar besluten från fall till fall. Om du söker arbete på egen hand kan arbets- och näringsbyrån bevilja dig en lönesubventionssedel som du kan visa upp som bevis på att arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivaren lönesubvention. Stöd för anpassning av arbetsförhållandena Det är i första hand arbetsgivaren och i vissa situationer FPA och försäkringsbolagen som ansvarar för anpassningen av arbetsförhållanden. Om du är funktionshindrad eller långtidssjuk ska arbetsgivaren på arbetsplatsen vidta skäliga anpassningsåtgärder för att du ska kunna stanna kvar i arbetet och kunna sysselsättas. När det bedöms vad som är skäligt beaktas i synnerhet kostnaderna för åtgärderna, arbetsgivarens ekonomiska ställning och möjligheterna att få stöd av offentliga medel eller från annat håll. FPA svarar dock för dyra och avancerade personliga hjälpmedel som en svårt funktionshindrad person behöver för att kunna arbeta. Stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen Arbets- och näringsbyrån kan på ansökan bevilja en arbetsgivare stöd för specialarrangemang för de yttre förhållandena på arbetsplatsen, såsom för anpassning av maskiner, redskap och metoder och för hjälp som ges av en kollega. Arbetsgivaren ska ansöka om stödet antingen när anställningsförhållandet börjar eller senare för att främja den anställdas möjligheter att klara sig i arbetet. Till ansökan ska arbetsgivaren bifoga ett läkarutlåtande och företagshälsovårdens eller arbetarskyddsmyndighetens bedömning av stödets nödvändighet. Arbetsgivaren kan också ansöka om särskilt stöd för specialarrangemang i fråga om hjälp som ges av en kollega. Stödet för specialarrangemang uppgår till högst euro per anställd. För svårt funktionshindrade är stödet högst euro. Stödbeloppet för anskaffning av nya maskiner, anordningar eller möbler kan vara större om de faktiska kostnaderna överstiger maximibeloppen. För

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten

Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten 1 Bilaga 2014 till Den sociala tryggheten Information om de lagändringar som trädde i kraft i början av 2014 och om ersättningsbeloppen inom vård och omsorg. 2 fpa:s sjukvårdsersättningar Ersättning för

Läs mer

Fpa förmåner vid handikapp

Fpa förmåner vid handikapp Fpa förmåner vid handikapp Mats Enberg 7.2.2012 www.fpa.fi Sjukförsäkringen ersätter Inkomstbortfall Sjukdagpenning vid arbetsoförmåga dagpenning i samband med smittsam sjukdom donationsdagpenning föräldradagpenning

Läs mer

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst

Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Hälsa och rehabilitering Ersättningar och dagpenningar vid sjukdom, rehabilitering och handikapp Kort och lättläst Innehåll Hälsa och rehabilitering 1 När du blir sjuk 2 Vem får stöd av FPA? 2 FPA-kortet

Läs mer

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014

SOCIALKURATORERNA inom SOCIALSKYDDET PATIENTINFORMATION. Ålands hälso- och sjukvård. samt. CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PATIENTINFORMATION SOCIALKURATORERNA inom Ålands hälso- och sjukvård samt SOCIALSKYDDET CHEFLÄKARENS KANSLI Socialkuratorerna 09/2014 Ålands hälso- och sjukvård PB 1055, AX-22111

Läs mer

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst

Arbetslöshet. Stöd för arbetslösa. Kort och lättläst Arbetslöshet Stöd för arbetslösa Kort och lättläst Innehåll Arbetslöshet 1 FPA:s stöd för arbetslösa 2 När du blir arbetslös 3 Arbetslöshetsdagpenning 3 Arbetsmarknadsstöd 4 Integrationsstöd till invandrare

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2012 1 Program 18.00 Inledning Presentation av Keva och aktuella tjänster Pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Flexibelt i pension Ålderspension, förtida ålderspension

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 december 2011 1577/2011 Skatteförvaltningens beslut om sättet för och storleken av förskottsinnehållning Utfärdat i Helsingfors den 29 december

Läs mer

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013

Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 Dina pensionsuppgifter - Kevas info 2013 1 Program 18.00 Inledning Offentliga sektorns pensionsutdrag Tjänsten Dina pensionsuppgifter Pensionsåldern och pensionsbelopp Pensionsförmåner Ålderspension, förtida

Läs mer

LPA-trygghet när du blir äldre

LPA-trygghet när du blir äldre LPA-trygghet när du blir äldre Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd

Läs mer

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014

Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 1 Grundtrygghetssektorn Senior- och sjukhusservicen/hemvården Ojamogatan 34 08100 Lojo tfn 019 3690 Bilaga: Hemvården Lojo grundtrygghetssektors taxa för hemvård och stödtjänster från 1.4.2014 Allmänna

Läs mer

SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011

SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011 SOCIALSKYDD FÖR PSORIASISPATIENTER 2011 PRODUCERING AV VÄLFÄRDSTJÄNSTER Välfärdstjänster hänvisar till tjänster som hjälper att säkerställa människans fysiska, psykiska och sociala hälsa och funktionsförmåga,

Läs mer

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla

STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER. Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla STÖD OCH TJÄNSTER FÖR SENIORER MED MINNESSVÅRIGHETER Annette Wiksten 6.5.2015 Villa Breda Grankulla Föreläsningens innehåll FPA Vårdbidrag Bostadsbidrag för pensionstagare Reseersättningar Färdtjänst Socialvårdslagen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

Registerbeskrivning Förmånsregistret

Registerbeskrivning Förmånsregistret Folkpensionsanstalten Registerbeskrivning 1 Registeransvarig Namn Folkpensionsanstalten (FPA) 15.9.2011 Postadress Postnummer Telefon PB 450 00101 HELSINGFORS 020 634 11 Besöksadress Nordenskiöldsgatan

Läs mer

Arbetspension för arbete

Arbetspension för arbete Arbetspension för arbete! Om pensioner i ett nötskal Åk 9 i grundskolan Illustrationer: Anssi Keränen Socialförsäkringen i Finland Arbetspensionen är en viktig del av den sociala tryggheten i Finland.

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1295 1297 INNEHÅLL Nr Sidan 1295 Lag om statens pensioner... 3929 1296 Lag om införande av lagen om statens pensioner...

Läs mer

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen

RP 217/2005 rd. I denna proposition föreslås att sjukförsäkringslagen Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 kap. 6 och 15 kap. 2 i sjukförsäkringslagen samt 12 i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner

Läs mer

LPA-trygghet för anhöriga

LPA-trygghet för anhöriga LPA-trygghet för anhöriga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas välfärd i

Läs mer

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295

Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 1 of 49 25/08/2011 12:40 Lag om statens pensioner 22.12.2006/1295 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap Lagens syfte och tillämpningsområde 1 Lagens syfte I denna lag föreskrivs om den rätt

Läs mer

Guide för yrkessjukdomspatienter

Guide för yrkessjukdomspatienter Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. Guide för yrkessjukdomspatienter Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets socialarbetarna Irmeli Koskinen och Pirjo Ghazanfari. 1. Yrkessjukdom 1.1. Begreppet yrkessjukdom Vid kortvariga sjukledigheter

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1

Personal och juridiska ärenden/ 14.6.2012 1 Anmälan om frånvaro, anlitande av hälso- och sjukvårdstjänster under arbetstid, inverkningarna av FPA:s ändrade regler på samarbetet med företagshälsovården och ansvarsfördelningen 14.6.2012 1 Anvisningarnas

Läs mer

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi

från och med 1.1.2015 Barnhemsgränd 1, 00180 Helsingfors Telefon 010 680 6700 www.tela.fi 1 Arbetspensionsförsäkrarnas rekommendation för ersättning av kostnader i anslutning till yrkesinriktad rehabilitering samt ersättning av kostnader som föranletts av utredningar till följd av pensionsbeslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1272 1279 INNEHÅLL Nr Sidan 1272 Lag om pension för företagare... 3705 1273 Lag om införande av lagen om pension för företagare...

Läs mer

Handikappservicelagen och aktuella frågor

Handikappservicelagen och aktuella frågor Handikappservicelagen och aktuella frågor Nykarleby handikappråd 11.11.2010 Johanna Lindholm för det finlandssvenska handikappområdet johanna.lindholm@juridisktombud.fi Tel. 09-43423626, 040-5196598 Om

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten.

Läs mer

Cancerpatientens. sociala förmåner

Cancerpatientens. sociala förmåner Cancerpatientens sociala förmåner 1 Innehåll CANCERPATIENTENS SOCIALA FÖRMÅNER I ETT NÖTSKAL.... 2 Myndigheterna är skyldiga att ge råd.... Socialarbetaren.... Patientombudsmannen.... Socialombudsmannen....

Läs mer

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION

SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION SJÖMÄNNENS DELTIDSPENSION 1 Sjömännens deltidspension Syftet med deltidspensionen är att ge äldre arbetstagare en möjlighet att minska sin arbetsinsats och gå stegvis i pension. Ett delmål är även att

Läs mer

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012

Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Informationskväll med juridiskt ombud i Vasa måndagen den 16 januari 2012 Juridiskt ombud Johanna Lindholm inledde kvällen med att berätta lite allmänt om hur den grundläggande socialvården och handikappservicen

Läs mer

Serviceguiden 2. hörselskadade 0

Serviceguiden 2. hörselskadade 0 Serviceguiden 2 för 0 hörselskadade 0 9 Svenska hörselförbundet rf Kajsaniemigatan 3 B 13 00100 Helsingfors www.horsel.fi 2 Serviceguiden för hörselskadade Serviceguiden för hörselskadade ger grundläggande

Läs mer

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI

ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI ANVISNINGAR TILL DEM SOM ANLITAR VANLIG TAXI Färdtjänst enligt socialvårdslagen SJUNDEÅ 2 Bästa färdtjänstkund i Sjundeå kommun! Här får ni en bruksanvisning för färdtjänsten. Färdtjänstresorna är avsedda

Läs mer

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf

Till läsaren. Tammerfors i januari 2010. Riitta Koivuneva. social- och hälsovårdspolitisk expert Diabetesförbundet i Finland rf SOCIAL TRYGGHET FÖR DIG MED DIABETES 2010 Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Koivuneva Redaktör: Mervi Lyytinen Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson Tryck:

Läs mer

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej

Arbetspensionen inte bara de gamlas grej Arbetspensionen inte bara de gamlas grej När man är ung är pensionen knappast det som man i första hand går och funderar på det återstår ju fl era årtionden till pensioneringen. Redan från 18 års älder

Läs mer

Arbetspension för arbete!

Arbetspension för arbete! Arbetspension för arbete! Informationspaket till läraren DIA 1. Den sociala tryggheten i Finland I Finland består den sociala tryggheten av allmänna hälso- och sjukvårdstjänster, socialförsäkringen och

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa 2008

Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Utkomstskydd för arbetslösa 2008 Den arbetslösa arbetssökandens rättigheter och skyldigheter Arbetslöshetsförmån betalas för att trygga den arbetslösa arbetssökandens utkomst under den tid då han eller

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 14 oktober 2013 708/2013 Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis, företagshälsovårdens innehåll samt den utbildning

Läs mer

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN

SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Jag söker utkomststöd för tiden 1 UPPGIFTER OM SÖKANDEN Efternamn och förnamn Ansökan har anlänt: Personbeteckning Gatuadress Postnummer och -anstalt Hemkommun Telefon (hem, arbete, mobil) Utbildning eller

Läs mer

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga

LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga LPA-trygghet vid nedsatt arbetsförmåga Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Närståendevårdarens ABC

Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarens ABC Närståendevårdarna I Finland finns det ca 300 000 närståendevårdare. Utan dem skulle väldigt många fler stödet till både närståendevårdare och vårdta- ständigt strävar efter att

Läs mer

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän

Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Information om socialskyddet och sjukförsäkringen för sjömän Innehåll: Allmänt............................................1 Vilket lands socialskydd omfattas en sjöman av?....1 Flaggregeln....................................1

Läs mer

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013

ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 ABC-HANDBOK OM SOCIAL TRYGGHET 2013 Stora Robertsgatan 20-22 A 00120 Helsingfors tel. 09 476 155 info@reumaliitto.fi www.reumaliitto.fi Innehåll Bästa läsare 2 Var ansöker jag om sociala förmåner 2 Andra

Läs mer

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA

ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA ANVISNINGAR TILL ANVÄNDARE AV TAXI från den 1 oktober 2013 FÄRDTJÄNST ENLIGT HANDIKAPPSERVICELAGEN LÄS NOGA & SPARA Färdtjänsten är avsedd för resor för skötsel av ärenden, rekreation och/eller arbete

Läs mer

LPA-trygghet även för fritiden

LPA-trygghet även för fritiden LPA-trygghet även för fritiden Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarnas LPA-trygghet LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stöder de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Nr 7 Nr 7 LANDSKAPSLAG om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen Föredragen för Republikens President den 22 januari 2010 Utfärdad i Mariehamn

Läs mer

LPA-trygghet för stipendiater

LPA-trygghet för stipendiater LPA-trygghet för stipendiater Betryggande välfärd LPA Allt du behöver veta om LPA-tryggheten! LPA försäkrar stipendiater...3 LPA-trygghet för stipendiater...3 Försäkringsskyldighet...4 Arbete utomlands...6

Läs mer

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer?

Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Arbetshälsa och långa arbetskarriärer? Överläkare Nordiskt arbetsmiljöforum 5.9.2014 Faktorer vi diskuterar under denna session allmänt om pensionsystemet i Finland och om pensionsreformen 2017 lite statistiska

Läs mer

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012)

ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) ARBETS- OCH NÄRINGSBYRÅNS TJÄNSTER FÖR ENSKILDA KUNDER (lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012) 1. Arbetsförmedling 2. Information och rådgivning 3. Sakkunnigbedömningar kartläggning

Läs mer

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se

Advokatfirman Wikner Box 1279 791 12 Falun Tel 023-70 54 40 Fax: 023-395 48 Hemsida www.advokatwikner.se Andra försäkringar Helt vid sidan av ersättningsmöjligheterna från Läkemedelsförsäkringen, staten, GSK eller Patientförsäkringen kan barnen vara täckta av privata försäkringar som kan lämna ersättning

Läs mer

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014

DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 Småbarnsfostran 14.3.2014 PB 364, 20101 Åbo DAGVÅRDSAVGIFTERNA I ÅBO 1.8.2014 För kommunal barndagvård uppbärs en månadsavgift. Avgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social-

Läs mer

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009

REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 1 REKOMMENDATION 26.3.2009 ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER FÖR DELTAGANDE I YRKESUTBILDNING FRÅN OCH MED 1.8.2009 Allmänt om utbetalning av ersättning För att få rehabiliteringsförmåner ska den studerande vid

Läs mer

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning Vårdbidrag Assistansersättning Bilstöd TFP för allvarligt sjukt barn Förlängd TFP Kontaktdagar TFP förhandsbesked Presentationstitel Månad 200X Sida

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd

Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd 2015 Arbetstagarens och företagarens pensionsskydd NÄR FÅR MAN ARBETSPENSION? HUR BILDAS PENSIONEN? Pensionsskyddscentralen ELÄKETURVAKESKUS Pensionsskyddscentralen Arbetspensionssystemets servicecentral

Läs mer

LPA-trygghet för nya företagare

LPA-trygghet för nya företagare LPA-trygghet för nya företagare Betryggande välfärd LPA Lantbruksföretagarens trygghet från LPA LPA, dvs. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, stödjer de finländska lantbruksföretagarnas och stipendiaternas

Läs mer

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå?

Handikapp eller sjukdom. Hurdana svårigheter har ni att röra er (inomhus och utomhus? Hur lång sammanlagd sträcka orkar ni gå? LAPPTRÄSK KOMMUN Socialbyrå Lappträskvägen 20 07800 Lappträsk tel. (019) 510 860 fax (019) 610 124 ANSÖKAN OM FÄRDTJÄNST Anlänt / 20 enligt socialskyddslagen SÖKANDE Efternamn och alla förnamn Personbeteckning

Läs mer

Social trygghet för dig med diabetes

Social trygghet för dig med diabetes 2015 Social trygghet för dig med diabetes Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE

RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE RAMAVTAL OM BETALNING AV SJUKVÅRDSERSÄTTNING TILL SERVICEPRODUCENTEN GENOM DIREKTERSÄTTNINGSFÖRFARANDE Genom detta avtal överenskommer Folkpensionsanstalten (nedan FPA) och Finlands sjuksköterskeförbund

Läs mer

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD

ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD Anlänt / VERIFIKAT SOM BÖR BIFOGAS TILL DEN FÖRSTA UTKOMSTSTÖDSANSÖKAN, se sida 4. TILL VARJE ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD BÖR BIFOGAS VERIFIKAT ÖVER ALLA INKOMSTER/UTGIFTER SAMT DE SENASTE

Läs mer

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning?

Handikappersättning. Hur mycket får man i handikappersättning? Vem kan få handikappersättning? Handikappersättning Du som är över 19 år kan få handikappersätt ning om du behöver extra hjälp eller har extra kostnader på grund av varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är inte graden av nedsättning

Läs mer

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning?

Sjukersättning. Hur mycket får man i sjukersättning? Kan jag få sjukersättning? Hur går det till att få sjukersättning? Sjukersättning Du kan få sjukersättning om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt med minst en fjärdedel. Hur mycket du får i sjukersättning beror på hur mycket du har haft i inkomst. Har du inte haft

Läs mer

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012

KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden. Elise Kivimäki 14.6.2012 KYKY-projektet i rätt tid och i aktiv samverkan med kunden Elise Kivimäki 14.6.2012 Vision Vi stöder och handleder kunder som får sjukdagpenning i återupprättandet av arbetsförmågan i samarbete med andra

Läs mer

Utkomstskydd för arbetslösa

Utkomstskydd för arbetslösa - - - Utkomstskydd för arbetslösa te-tjanster.fi Arbetslösa arbetssökandes rättigheter och skyldigheter En arbetslös arbetssökande person som anmält sig har rätt fftill arbets- och näringsbyråns TE-tjänster

Läs mer

Elektronisk recept på Terveystalo

Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Elektronisk recept på Terveystalo Terveystalo har övergått till elektronisk recept, s.k. erecept. Alla apotek och den offentliga hälso- och sjukvården har redan börjat

Läs mer

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES

SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES SOCIAL TRYGGHET 2014 FÖR DIG MED DIABETES Utgivare: Diabetesförbundet i Finland rf Författare: Riitta Vuorisalo Redaktör: Johanna Häme-Sahinoja Layout: Aino Myllyluoma Översättning: Margareta Gustafsson

Läs mer

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi

Alterneringsledighet. te-tjanster.fi Alterneringsledighet te-tjanster.fi Alterneringsledighet för arbetssökande och arbetsgivare Alterneringsledighet är ett arrangemang där arbetstagaren i enlighet med ett alterneringsavtal som ingåtts med

Läs mer

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst

Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Flytta till Finland eller utomlands Vad som händer med din sociala trygghet när du flyttar till eller från Finland Kort och lättläst Innehåll När du flyttar till eller från Finland 1 Flytta till Finland

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa arbetspensionslagar och av lagen om Folkpensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens

RP 63/2014 rd. I denna proposition föreslås det ändringar av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen och lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner PROPOSITIONENS

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION

SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION SJÖMÄNNENS FAMILJEPENSION 1 FAMILJEPENSION Syftet med familjepensionen är att trygga de anhörigas uppehälle efter familjeförsörjarens frånfälle. Familjepensionens förmånstagare är en person som har rätt

Läs mer

Stig in i arbetslivet

Stig in i arbetslivet Stig in i arbetslivet te-tjanster.fi Stig in i arbetslivet, TE-tjänsterna är tillgängliga för dig Söker du arbete? Vill du byta din nuvarande arbetsplats mot en du gillar bättre? Undrar du hur du kan vidareutbilda

Läs mer

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4)

Ansvarsområdet tjänster för äldre producenter 21.4.2011 1(4) 1(4) för serviceboende Bakgrund Lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (569/2009) trädde i kraft 1.9.2009. Användningen av servicesedeln regleras också av lagen om klientavgifter inom social-

Läs mer

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014

INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 INFORMATION OM KLIENTAVGIFTERNA INOM BARNDAGVÅRDEN 1.8.2014 Vad är en dagvårdsavgift? Dagvårdsavgiften faktureras som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per verksamhetsår (1.8 31.7). Avgiftsfri

Läs mer

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad

Kommunal färdtjänst. Samhällsbyggnad Kommunal färdtjänst 2015 Samhällsbyggnad Vad är färdtjänst? FÄRDTJÄNST är en form av kollektivtrafik för människor med väsentliga funktionsnedsättningar. Många människor med rörelsehinder eller annan funktionsnedsättning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 189/2008 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om premieprocentsatsen för sjukförsäkringens sjukvårdspremie och arbetsgivares folkpensionsavgift PROPOSITIONENS

Läs mer

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN

INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN INFORMATION OM PENSION FÖR TJÄNSTEMÄN OLIKA PENSIONSANSTALTER BEROENDE PÅ ANSTÄLLNINGSDATUM Ålands landskapsregering Anställda med anställningsdatum före 1.1.2008 Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia

Läs mer

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad

Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad Överenskommelse mellan Försäkringskassan och Folkpensionsanstalten/Pensionsskyddscentralen om administrativa rutiner för arbetslivsinriktad rehabilitering i gränsöverskridande situationer Inledning Denna

Läs mer

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015

Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 12.06.2014 Ändring av avgiftsgrunderna för boendeservice enligt socialvårdslagen fr.o.m. 1.7.2014 och 1.1.2015 Vård- och omsorgsnämnden 61 Kommunerna kan själva fastställa avgiftsgrunder

Läs mer

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2)

Till läraren. Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) 1 Till läraren Avbytarservice (rubrikbild 1) Syftet med avbytarservicen är (bild 2) Lantbrukets avbytarservice är ett unikt system i världen. Lantbruksföretagarna är de enda företagare som får avbytarservice!

Läs mer

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst

Studier Stöd för studerande och värnpliktiga. Kort och lättläst Studier Stöd för studerande och värnpliktiga Kort och lättläst Innehåll Studier 1 FPA:s stöd för studerande 2 Studiestöd för gymnasie- och yrkesstuderande 3 Studiestöd för högskolestudier 3 Hur mycket

Läs mer

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen,

RP 44/2011 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, RP 44/2011 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap.

ÅBO Välfärdssektorn. Ansökan om utkomststöd 1 (5) Sänts till klienten. Per post. Inlämnats på byrån. Modersmål. Medborgarskap. ÅBO Välfärdssektorn Ansökan om utkomststöd Ankomstdag 1 (5) Sänts till klienten Per post Inlämnats på byrån Sökande Adress Telefon Medborgarskap För vilken tid ansöker Ni om utkomststöd? Modersmål jag

Läs mer

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST

FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST Informationsblad om: 2013-12-17 1(6) FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST för dig som är bosatt (folkbokförd) i Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Åre kommun. VAD ÄR FÄRDTJÄNST? Färdtjänst

Läs mer

Ansökan om utkomststöd 1 (5)

Ansökan om utkomststöd 1 (5) Ansökan om utkomststöd 1 (5) Inkommit: Ansökan om utkomststöd för tiden s efternamn och förnamn s personbeteckning s yrke s arbetsgivare och arbetsplats Civilstånd ogift gift sambo särboende frånskild

Läs mer

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser.

Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. REGLER FÖR SJUKRESOR LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Landstinget i Uppsala län lämnar ersättning vid sjukresor enligt nedanstående bestämmelser. 1. Personer som har rätt till reseersättning Personer som är bosatta

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 170/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 kap. 8 och 9 i sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås ändringar

Läs mer

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe. Den sociala tryggheten i Finland

Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe. Den sociala tryggheten i Finland Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 2007:9swe Den sociala tryggheten i Finland Helsingfors 2007 Broschyren finns på SHMs webbplats www.stm.fi på finska, svenska och engelska. Den engelska versionen

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård Stöd för närståendevård Antagen av kommunstyrelsen den 9 mars 2015 32. VAD INNEFATTAR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD? Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person som

Läs mer

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN

SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN 2014-06 SAMHÄLLELIGT STÖD TILL DIG SOM ÄR PATIENT PÅ HEMATOLOGEN Vid en långvarig sjukdom kan ekonomin försämras på grund av att inkomsterna minskar och utgifterna ökar, bland annat i form av egenavgifter

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2014 YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Inkluderar en anslutningsblankett AYT-kassan ditt ekonomiska skyddsnät MEDLEMSKAP I KASSAN LÖNAR SIG Syftet med att bli företagare är i allmänhet

Läs mer

hemtjänsterna i skick

hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick hemtjänsterna i skick Vi har i Finland lyckats i vårt gemensamma mål, möjligheten ett njuta av allt längre liv med god hälsa och livskvalitet. Å andra sidan är vi den nation i europa

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd?

Bilstöd. Vem har rätt till bilstöd? Vad är bilstöd? Bilstöd Du som har en funktionsnedsättning som ger dig stora svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att använda allmänna kommunikationer kan få bilstöd. Även du som har barn med funktionsnedsättning

Läs mer