Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum Framåt. med innovativa steg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vågenergi. från havsbotten. Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Fortum 1 2008. Framåt. med innovativa steg"

Transkript

1 Vågenergi från havsbotten Fortum Hur påverkar klimatförändringarna energisektorn som investeringsobjekt? Framåt med innovativa steg

2 Innovationer kan reducera klimatförändringar 26 Fortum möter framtiden genom att intensifiera satsningen på hållbar utveckling. Vår ambition är att vara en föregångare, vilket vi redan fått bevis på att vi är. Idag är 89 procent av den el Fortum producerar koldioxidfri och Fortum Markets är den ledande leverantören av miljömärkt el i Norden av våra kunder köper miljömärkt el. De som tecknat Kesto-elavtal i Finland får miljömärkt el s k Norppasähkö och i Sverige får kunderna som tecknat Fortum Enkel-elavtal en Bra miljöval-märkt el. Vi är övertygade om att hållbar utveckling är en framgångsfaktor och en av våra främsta uppgifter är att bekämpa klimatförändringen. Att minska utsläppen av koldioxid ser vi som ett konkurrensmedel och här är vi idag väl positionerade. Därför satsar vi på Fortum också på forskning i förnyelsebara energikällor, såsom vågkraft. Vi har också ett utvecklingsprogram för att öka användningen av bioenergi. Till detta kan tilläggas de kommande investeringarna i kapitalfonder för miljöteknik där vi bidrar till forskningen inom energiteknik. Användningen av fossila bränslen är dock någonting som inte går att undvika inte i dag och inte i framtiden. Därför satsar Fortum tillsammans med Industrins Kraft på ett projekt vid det koleldade kondenskraftverket Meri-Pori i Finland med målet att utveckla ett system för tillvaratagande och avskiljning av koldioxid. De alternativa teknikerna skall analyseras och siktet är inställt på att vara i bruk år Vi hoppas att kraftverket kan bli ett av EU:s kommande pilotprojekt. Koldioxidavskiljning testas också vid vårt värmekraftverk i Värtan i Stockholm, vilket hittills har gett ett gott resultat. För att kunna vara en vägvisare måste Fortum satsa på tillväxt ett av våra främsta strategiska mål. Ett sätt att nå tillväxt är att uppmuntra medarbetarna till innovationer som gynnar såväl arbetstagaren som företaget. Därför har Fortum instiftat ett Innovationspris. Syftet är att stimulera medarbetarna till att kläcka idéer eller uppfinna något som kan öka effektiviteten i vår verksamhet. Tillväxt och hållbar utveckling kan gå hand i hand. Det är Fortum ett levande bevis för. Maria Romantschuk kommunikationsdirektör ENERGIBRANSCHEN I SIFFROR Sverige Finland 5,6 10,6 Koldioxidutsläpp i energiproduktionen ton/invånare år I USA var utsläppen 19,6, i Kina 3,9 och i Indien 1,1 ton per invånare. 2 FORTE 1/2008 Källa: IEA Statistics

3 Svensk Friidrott, Ryno Quantz I DETTA NUMMER Aktuellt... 4 Ren utveckling... 8 Energi från havsbotten Påhittad energieffektivitet Tekniker för avskiljning av koldioxid Spillvärme tas tillvara Värtaverket visar gott exempel Framtidens talanger Upplevelser till salu Kunden frågar, Fortum svarar Turbulens bland investerare Sebastian Johansen i serien Fortums ansikten Stefan Holm siktar mot högre höjder Fortum är ett ledande energiföretag i Norden och Östersjö regionen. Vi producerar, säljer och distribuerar el och värme, erbjuder drift och underhåll av kraftverk samt andra energirelaterade tjänster. Våra huvud produkter är el, värme och processånga. Vi strävar efter att i all vår verksamhet skapa resultat av toppkvalitet. Vårt mål är att bli kundernas naturliga val av energileverantör i Norden och Östersjöområdet. Fortum Abp:s aktie är noterad på Helsingforsbörsen. 1/2008 Forte är Fortums kundtidning. Chefredaktör: Maria Romantschuk Redaktionschef: Eija Johansson Redaktion: Compositor Oy Layout: Neutron Design Utgivare: Fortum Abp, tel , fax PB 1, FORTUM, Tryck: Libris Oy Omslagsbild: Tomi Parkkonen Adresskälla: Tidningens prenumerantregister Adressändringar: Tel , fax ISSN Produkt- eller företagsnamn som nämns i artiklar är varumärken eller registrerade varumärken för respektive företag. Lämna gärna feedback på adressen FORTE 1/2008 3

4 AKTUELLT Högre elproduktion men fortsatt import Elkonsumtionen i Sverige 2007 blev 145,9 TWh, i stort sett oförändrat jämfört med fjolåret. Elproduktionen ökade med cirka tre procent. Därmed minskade importbehovet. Främst är det vattenkraften som bidragit till den ökade produktionen tack vare bättre vattentillgång än under det torra året Vindkraften, som nu på allvar börjar lämna bidrag, ökade med 40 procent. Nu när allt mer fokus riktas mot världens klimatproblem, är det viktigt att framhålla att Sverige har en elproduktion som till 97 procent kommer från vatten-, vind- och kärnkraft samt från bioeldade verk, kommenterar Svensk Energis VD Bo Källstrand summeringen. Nytt dotterbolag för investeringsrådgivning CRESTOCK Strandmiljöer restaureras Fortums Nordiska miljöfond finansierar restaureringen av älvängar längs nedre delen av Dalälven. Restaureringen av älvängarna gynnar hotade växtarter men också djur och friluftsliv. Ista naturreservat är en del av nedre Dalälvsområdet, ett av länets och kanske Sveriges finaste naturområden. Naturreservaten är till för att bevara värdefulla våtmarker, strandskogar och rullstensåsar. Med stöd av vår Nordiska miljöfond har Fortum även bidragit till projekt i bland annat Gullspångsälven, Klarälven samt i sjön Sommen. Fortum Markets Oy startade i början av året ett nytt dotterbolag, Fortum Portofolio Services Oy, som ger rådgivning för investerare. Det nya bolaget har helt eller delvis tagit över ansvaret för Fortum Markets Oy:s nuvarande avtal för förvaltning av aktieportfölj och avtal för förmedling av derivat. Den nya lagstiftningen som grundar sig på EU:s direktiv om marknaden för finansieringsmedel ledde till många ändringar i den finska lagstiftningen som styr värdepappershandeln. Den viktigaste förändringen handlar om investeringsrådgivning. I fortsättningen krävs att ett företag som erbjuder rådgivning för investerare måste ha ett tillstånd som övervakas av Finansinspektionen. Miljövänlig fjärrvärme har minst prisökningar Priset på fjärrvärme ökar mindre än på andra uppvärmningsalternativ, visar den nyaste Nils Holgerssonundersökningen, bostadsorganisationernas årliga prisjämförelse. Det genomsnittliga priset på fjärrvärme ökade med knappt tre procent från 2005 till Trots låga prisökningar investerar fjärrvärmebranschen årligen miljardbelopp i miljövänlig produktion. Fjärrvärme är ett prisvärt alternativ med låg klimatpåverkan. Fjärrvärme är enkelt, tryggt och bekvämt, och det är därför fjärrvärmen i dag värmer halva Sverige och fortsätter att växa, säger Lena Sommestad, VD för Svensk Fjärrvärme. 4 FORTE 1/2008

5 Tre fjärdedelar av Finlands fjärrvärmeleverantörer har fått Reko fjärrvärme kvalitetsmärkning Finsk Energiindustri tilldelade i december kvalitetsmärkningen Reko fjärrvärme till elva av sina medlemsföretag, bland dem Fortum Power and Heat Oy. Fortums kvalitetsmärkning gäller nu i hela Finland Fortums fjärrvärme i Esbo fick denna utmärkelse redan hösten Systemet med Reko fjärrvärme startades hösten För att få utmärkelsen måste energi- och fjärrvärmebolag uppfylla ett antal krav, bland annat beträffande transparens och öppenhet. Fjärrvärme måste utvecklas som en produkt med hög kvalitet och prissättningen måste präglas av öppenhet och jämförbarhet. Kundsäkerheten ska ligga på hög nivå och information samt samarbetet med olika intressegrupper måste ske i en öppen atmosfär. I Finland finns totalt 34 Reko fjärrvärmeföretag. Deras sammanlagda försäljning ligger på cirka 22 TWh, vilket är cirka 73 procent av den totala försäljningen av fjärrvärme i Finland. I Sverige utsåg Svensk Fjärrvärme Fortum Värme till en Reko fjärrvärmeleverantör redan Ett stort steg till Ryssland Fortum kommer att förvärva en majoritetsandel i det ryska regionala energiföretaget TGC-10. Under affärens första fas kommer Fortum att förvärva procent av aktierna, men målet är att få 100 procent av aktierna genom att ge ett inlösningsanbud till minoritetsägarna. Det totala värdet av affären kommer då att uppgå till 2,7 miljarder euro. TGC-10 ligger öster om Uralbergen, ett område med snabb ekonomisk tillväxt. TGC-10 består av åtta anläggningar som producerar både el och värme. Genom förvärvet kommer Fortums produktion av el (52 TWh 2007) att öka med 17 TWh, vilket ytterligare fördubblas när ett investeringsprogram på 2,2 miljarder euro har genomförts fram till Försäljningen av värme kommer att passera 50TWh (27 TWh 2007). TGC-10 har cirka anställda. Den ryska elmarknadsreformen, som startades 2003, beräknas vara fullt genomförd i juli Då ska samtliga sex statliga produktionsbolag (WGC) och fjorton regionala bolag (TGC) vara privatiserade. Den ryska regeringen har som mål antagit en tidtabell vilket innebär att elpriserna ska släppas fria senast CRESTOCK Vindpark till Dalarna I januari startade bygget av en vindpark i Orsa Finnmark i Dalarna. På området där vindturbinerna ska byggas under byggdes först ett 80 meter högt torn som samlar och mäter information om vindförhållanden. Fortum genomför projektet i samarbete med jord- och skogsägarkooperativet Orsa Besparingsskog. Målet är att bygga åtta vindturbiner som har en effekt på tre megawatt var. Projektet är banbrytande när det gäller produktionen av förnybar energi: i placeringen av vindparken togs också hänsyn till andra faktorer än bara goda och stabila vindförhållanden, och en viktig faktor är att parken ligger nära vattenkraftverken Vässinkoski och Noppikoski. Vindturbinerna ska fjärrstyras från Fortums driftcentral i Sveg och vindkraftanläggningens drift ska planeras och verkställas i samarbete med vattenkraftverken. Fortum Generation Nät AB äger dessutom en kraftledning på 50 kilovolt mellan elstationerna i Vässinkoski och Furudal. Med andra ord, huvuddelen av infrastrukturen som behövs finns redan tillgänglig. Vårt produktionskoncept med både vind och vatten har redan fått internationellt beröm, bland annat från WWF:s australiensiska representant som besökte Stockholm förra året, berättar Magnus Bergman, projektansvarig på enheten förnybar energi på Generation. FORTE 1/2008 5

6 AKTUELLT CRESTOCK Fortum med på listan över världens mest ansvarsfulla företag Fortum har för första gången valts in på listan över världens mest ansvarsfulla företag. Listan The Global 100 Most Sustainable Corporations publicerades på Världsekonomiskt Forum i januari. Utöver Fortum fanns ett dussintal andra nordiska företag med på listan. I bedömningen tittar man på företagets förmåga att administrera miljömässiga, sociala och administrativa risker samt skickligheten att vända dessa risker till möjligheter. Fortum har sedan 2004 också varit med på Dow Jones index över hållbar utveckling. EU presenterade gemensamt klimatoch energiprogram Europeiska kommissionen presenterade den 23 januari 2008 ett klimat- och energiprogram. Syftet med programmet är att förverkliga de klimat- och energipolitiska mål som Europarådet antog för ett år sedan. Programmet innehåller flera lagförslag, varav de viktigaste berör förändringar i direktivet för utsläppshandeln för perioden , förslag till ett nytt ramdirektiv för förnybar energi och förslag om att utsläppsförpliktelserna också ska gälla sektorer utanför utsläppshandeln. Programmet måste förhandlas klart och beslutet tas under 2008 på grund av valet till Europarlamentet sommaren Energieffektivitetsavtal hjälper till att spara energi Det nya energieffektivitetsavtalet är avsett för företag som vill spara energi frivilligt. I Finland har näringslivet och staten gjort ett ramavtal om energieffektivitet för Med hjälp av avtalet kan näringslivet uppfylla kraven i EU:s energitjänstedirektiv, som har som mål att slutanvändningen av energi ska minska med nio procent. Information om energieffektivitet ska systematiskt spridas till allt fler företag och till nya branscher, som till exempel till turist- och restaurangbranscherna. Ett företag som skriver under energieffektivitetsavtalet förbinder sig att minska sin energianvändning. Företaget ska först kartlägga vad som kan förbättras och sedan ska besparingsåtgärderna genomföras enlig planen. Uppnådda besparingsmål ska rapporteras. Byggandet av kraftverket i Suomenoja har startats Våren 2006 togs investeringsbeslutet att bygga ett nytt kraftverk i Suomenoja i Finland. Byggarbetet har nu kommit i gång. Vid årsskiftet påbörjades förstärkningen av grunden och arbetet med själva grundkonstruktionen kommer igång under mars. Kraftverket i Suomenoja blir ett gaskombikraftverk (combined cycle and gas turbine plant), vilket innebär att enheten kommer att bestå av en gasturbin, panna och ångturbin. Det nya kraftverket kommer att ha en eleffekt på 234 megawatt och en fjärrvärmeeffekt på 214 megawatt. Kraftverket drivs med naturgas vilket minskar kolanvändningen i Suonenjoki med cirka 30 procent. 6 FORTE 1/2008

7 2007 kännetecknades av mycket nederbörd och milda vintertemperaturer. Under året ledde den goda vattenbalansen i kombination med låga priser på utsläppsrätter för koldioxid till generellt sett låga spotpriser i Norden. Trots detta har Fortum förbättrat sitt resultat jämfört med föregående år och bolagets finansiella ställning är fortsatt stark. Det jämförbara rörelseresultatet ökade förra året med nio procent och uppgick till (1 437) miljoner euro. Resultat före skatter uppgick till (1 421) miljoner euro, en ökning med 36 %. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till (1 151) miljoner euro. Resultatet per aktie var 1,74 euro (1,22), vilket var 43 % bättre än året innan. Av detta var 0,46 euro/aktie vinster av engångskaraktär. Under året 2007 var cirka 89 % av Fortums elproduktion koldioxidfri. Fortum hade ett bra år 2007 Det jämförbara rörelseresultatet för segmentet Distribution under året var 231 miljoner euro, 19 miljoner euro lägre än föregående år. Huvudanledningen till minskningen under 2007 jämfört med året innan var kostnader på 13 miljoner euro som uppkom i samband med stormarna i början av Under 2007 gick det inte att nå ett positivt jämförbart rörelseresultat för Markets. Det berodde delvis på detaljförsäljningen i Finland där konsumentpriserna inte ökade i samma takt som marknadens anskaffningspriser (grossistpriser på Nord Pool). Trots den hårda priskonkurrensen hade Fortum en tydlig ökning av kundstocken i Finland under 2007, vilket framför allt kan tillskrivas ökad försäljning av miljömärkta elprodukter. Fortum är marknadsledare på försäljning av miljömärkt el på den nordiska marknaden. Segmentanalyser Under 2007 var segmentet Kraftproduktions pris på producerad kraft i Norden 39,7 (37,1) euro per megawattimme (MWh), en ökning med 7 % från föregående år och klart högre än det genomsnittliga spotpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool. Detta uppnåddes tack vare Fortums konsekventa säkringsstrategi. Under januari till december var det jämförbara rörelseresultatet 108 miljoner euro högre än föregående år. Det jämförbara rörelseresultatet för segmentet Värme var 37 miljoner euro högre 2007 än En effektiv bränslemix hade en positiv effekt på resultatet i Sverige. Förvärvet av Fortum Esbo (E.ON Finland) samt förbättringar av effektiviteten i Polen bidrog också till ett positivt resultat. Prognos Den marknadsfaktor som främst påverkar Fortums resultat är grossistpriset på el i Norden. De centrala faktorerna för utvecklingen av kraftpriset är den nordiska vattenbalansen, balansen mellan tillgång och efterfrågan, priserna på utsläppsrätter för koldioxid samt bränslepriser. Den allmänna bedömningen på marknaden är att elförbrukningen i Norden kommer att öka med cirka 1 % per år under de närmaste åren. I början av januari 2008 hade Fortum prissäkrat omkring 70 % av segmentet Kraftproduktions uppskattade energiförsäljning i Norden för resten av 2008 till ungefär 44 euro per MWh. För kalenderåret 2009 hade omkring 25 % av segmentet Kraftproduktions uppskattade energiförsäljning i Norden säkrats till omkring 46 euro per MWh. Med en flexibel och miljövänlig produktionsportfölj fortsätter Fortum att vara väl positionerat för framtiden. TOMI PARKKONEN 2007 utmärkt produktionsår för kärnkraftverket i Lovisa Fortums kraftverk i Lovisa i Finland överträffade för andra året i rad produktionsgränsen åtta terawattimmar. Enhet två uppnådde sitt bästa resultat någonsin fyra terawattimmar. Också kraftverkets totala energitillgänglighet var hög, 95,4 procent. En kortare service som görs årligen gjordes både på Lovisa 1 och Lovisa 2. Den finska regeringen, statsrådet, beviljade för båda enheterna nya drifttillstånd som går ut i slutet av Under förra året startades provdriften på ett konsolideringsverk för avfall i vätskeform. I slutet av 2007 förbereddes installationsarbeten som ska genomföras under Arbetet ingår i ett moderniseringsprojekt för automation som ska fortsätta fram till Förra årets elproduktion i Lovisa räcker till att värma upp cirka eluppvärmda villor under ett år, vilket gör att koldioxidutsläppen blir cirka sex miljoner ton lägre om året. FORTE 1/2008 7

8 RENutveckling Energiteknik är nyckeln till en hållbar utveckling, men för att kunna nyttja den fullt ut krävs politiskt samförstånd. 8 FORTE 1/2008

9 Begreppet hållbar utveckling kan betyda många olika saker. En av de mest långlivade förklaringarna är från 1980-talet. En FN-kommission, som leddes av Norges tidigare statsminister Gro Harlem Brundtland, definierade begreppet som en utveckling som garanterar goda livsvillkor för dagens generationer, utan att försämra livsvillkoren för kommande generationer. Hållbar utveckling är med andra ord en styrd och ständigt pågående världsomspännande, regional och lokal samhällsförändringsprocess där miljö, människor och ekonomi uppmärksammas i allt beslutsfattande. I energibranschen konkretiseras den hållbara utvecklingen i forsknings- och utvecklingsarbete. Rent allmänt kritiseras att energibolagens investeringar i forskning och utveckling, som varierar från 0,1 till 0,8 Utan effektiv elanvändning och elproduktion går det inte att reducera koldioxidutsläppen tillräckligt mycket och snabbt, säger Lundström. Mot förnybara energikällor Ser man minskningen av koldioxidutsläpp på längre sikt så är förnybara energikällor ett alternativ energisystemet måste förr eller senare bli utsläppsfri. Vind- och vågkraft samt solenergi skapar inga CO2-utsläpp och bioenergi är koldioxidneutral. Även om det frigörs koldioxid vid förbränning av biomassa så förbinder växterna lika mycket koldioxid när de växer TEXT: TIIA TERONEN, COMPOSITOR OY FOTO: TOMI PARKKONEN Sol- och vågkraft kan bli viktiga energikällor om några decennier. procent av försäljningen, är för låga. Energiproduktionssystemet måste förändras och det är viktigt att diskutera vilken roll energibolag ska spela i förändringsprocessen. Siffrorna i sig säger ingenting om innehållet av utvecklingsarbetet, vilket kanske borde vara det mest centrala diskussionsämnet. Det verkar dock troligt att flera bolag är beredda att öka sina investeringar i forskning- och utveckling inom energiteknik, säger Fortums teknikdirektör Petra Lundström. Vilka är då Fortums prioriteringar i utvecklingsarbetet? Det är två krafter som för vidare den energitekniska utvecklingen: klimatförändringarna och energisäkerhet. Energibranschen måste klara av att utveckla nya energikällor och under tiden måste vi kunna avskilja koldioxid för att förhindra att den hamnar i atmosfären. Samtidigt måste vi se till att vi inte blir alltför beroende av importerad el, säger Lundström och nämner fyra sätt att agera. För det första måste vi spara energi och enligt Lundström bör det vara energibolagens uppgift att uppmuntra och vägleda sina kunder till detta. Tjänster som ger bättre energieffektivitet kan i framtiden vara en del av affärsverksamheten. upp, säger Petra Lundström. Fortum har ett eget program för att öka användningen av biobränslen. Till exempel görs på kraftverken provförbränningar där målet är att ersätta fossila bränslen med biobränslen. Fortum är också med i ett bioförädlingsutvecklingsprojekt som grundar sig på pyrolys. I en pyrolys bryts de fasta ämnen ned genom att hetta upp dem i ett syrelöst utrymme. Syftet med förädlingskonceptet är att kunna producera bioolja med hjälp av pyrolys, samtidigt som man producerar el och värme med biomassa. Av de andra energikällorna som Lundström nämner är vindkraften redan känd för allmänheten. Däremot har många svårt att tro på potentialen av våg- och solenergi. Vågor och framförallt solen kan bli betydande energikällor redan om några decennier, försäkrar Lundström. För att kunna bromsa klimatförändringarna behöver vi både framtidens teknik och lösningar som är färdiga att användas direkt. Vi måste få problemet under kontroll, fortsätter hon. Att utveckla tekniker som knyter till sig koldioxidfri kärnkraft är därför det tredje viktiga delområdet i Fortums forsknings- och utvecklingspaket. Koldioxid måste avskiljas Energisparande, förnybara energikällor och kärnkraft är dock inte tillräckligt för att den hållbara utveck- FORTE 1/2008 9

10 lingen ska kunna bli verklighet. Globalt kommer kolen att spela en viktig roll under lång tid framöver. Cirka 40 procent av elen i världen produceras med kol och i Asien växer det upp nya kolkraftverk som svampar ur jorden. Bara i Kina startas till exempel ett eller två nya kolkraftverk varje vecka. Vi har ett låst läge för flera decennier framåt. Det går inte helt att ersätta kolen och å andra sidan har västländer ingen rätt att förhindra dessa länder att utvecklas, säger Lundström. Det finns alltså inga alternativ: koldioxid som kolkraftverken släpper ut i luften måste avskiljas och lagras. EU håller på att starta ett demonstrationsprogram vars syfte är att skapa ett tiotal rena kraftverk som använder fossila bränslen. I dessa kraftverk ska koldioxid avskiljas och lagras innan den hamnar i luften. Fortums mål är att ett av dessa provkraftverk ska ligga i Norden och för att lyckas med målet deltar Fortum i flera olika projekt. I början av året startade Fortum och finska kraftbolaget Teollisuuden Voima (TVO) ett samarbetsprojekt som har i syfte att hitta alternativa tekniska lösningar för avskiljning och lagring av koldioxid. Målet är att tekniken som väljs kan tas i bruk år Även på Värtaverken i Stockholm testas en teknik för avskiljning av koldioxid från rökgaserna. Det ser lovande ut: vi har lyckats avskilja 99 procent av koldioxiden. Det finns flera sätt att avskilja och lagra CO2 och det är ännu inte alls klart vilken teknik som är bäst för olika typer av kraftverk. För närvarande vill Fortum vara med i flera olika utvecklingsprojekt, säger Lundström. Två krafter för vidare utveckling av energitekniker: klimatförändringen och energisäkerheten. Global koncensus Energiteknik är framtidens bransch. Enbart EU:s strikta utsläppsmål innebär att reduceringen av utsläpp kommer att vara en prioriterad fråga. Men är det realistiskt att tro att det fortfarande går att rädda världen som lider av klimatförändringarna? Ja, om man ser frågan ur rent teknisk synvinkel, svarar Lundström. Bättre energieffektivitet är inte ett tekniskt problem, däremot måste vi alla ändra våra attityder och göra kloka val i våra dagliga liv. Det finns också förnybara energiformer som redan producerar el och det finns även många energiformer där produktionen kan ökas. Det finns fortfarande tekniska utmaningar när det gäller solenergi och bränsleceller, men inga större problem som vi inte kan lösa. Kärnkraften är närmast ett politiskt problem: många upplever kärnkraften som något obehagligt. Att avskilja och lagra koldioxid är inget science fiction, även om det finns kvar vissa problem som måste lösas. Lundström understryker att det främst krävs gemensamma beslut för att komma tillrätta med klimatförändringarna. Alla aktörer måste reducera sina utsläpp och man måste hitta en politisk koncensus globalt. Vi frågade Carola Teir-Lehtinen, Fortums direktör för hållbar utveckling, hur energibolagens roll ser ut när det gäller utvecklingen av koldioxidfri produktion. Av alla koldioxidutsläpp i Europa kommer 80 procent från energisektorn. Eftersom efterfrågan på el väntas öka står elbolagen inför stora utmaningar och vi har ett stort ansvar. Vi på Fortum har sedan flera år tillbaka tagit utmaningen på allvar och det synliga beviset på detta är att vi gradvis har ökat produktionen av utsläppsfri el under de senaste femton åren. För närvarande håller vi på att genomföra ett omfattande investeringsprogram på tre miljarder euro som till cirka 90 procent består av koldioxidfri produktion. Vi är Nordens största leverantör av miljömärkt el av våra kunder köper miljömärkt el. I början av året lanserade vi två nya produkter för våra företagskunder: Fortum Carbon Free el som inte skapar koldioxidutsläpp när den produceras och Fortum Renewable-el som endast produceras med förnybara energiformer. Vårt mål är att öka efterfrågan på koldioxidfri el och på detta sätt öka den koldioxidfria produktionen. Fortum Carbon Free och Fortum Renewable Fortum Carbon Free och Fortum Renewable är Fortums egna miljömärkningar som finns tillgängliga för företagskunder både på den svenska och på den finska marknaden. De nya produkterna lanserades på marknaden för att bli arbetsredskap för kunderna: genom att välja Carbon Free eller Fortum Renewable produkter kan kunden vara med och reducera klimatförändringarna. Elen med miljömärkning Fortum Carbon Free produceras huvudsakligen med kärnkraft och kostar inget extra för kunden. Cirka tusen av bolagets befintliga kunder kommer att få miljömärkningen automatiskt. El märkt med Fortum Renewable produceras till hundra procent med förnybara energikällor, bio-, vind,- sol- och vattenkraft. Renewable-märkt miljövärde kan köpas från Fortum, även om elen fysiskt köps från en annan leverantör. Fortums mindre kunder kan fortfarande köpa el märkt med Bra Miljöval som produceras med förnybara energikällor. Fortums miljömärkta el produceras i Norden och en utomstående revisor kontrollerar varje år att andelen miljömärkt producerad el motsvarar mängden av miljövärdet som sålts. Fortum Carbon Free och Fortum Renewable baseras på den internationella standarden ISO Miljövärdet som har erhållits genom Fortum Renewable har dessutom registrerats på EU:s ursprungsregister över förnybar energiproduktion och den har tagits med i systemet för RECS International Quality Standard (RECS är en internationell organisation som utfärdar gröna certifikat). 10 FORTE 1/2008

11 Energi från TEXT: SAMI LAAKSO, COMPOSITOR OY FOTO: CRESTOCK, TOMI PARKKONEN Oändliga mängder vågkraft på havsbottnen och exploatering på distans av ett världsledande företag. Om det låter fantastiskt så är också historiens början som taget ur en äventyrsbok. Yrkesdykaren Rauno Koivusaari är en rutinerad forskare av båtvrak. Under en dykning upptäckte han flera meter under havsytan, nära havsbotten, en timmerstock som rörde sig först framåt en bit och sedan tillbaka igen. Samma rörelse upprepades om och om igen. Därefter upptäckte Koivusaari att också båtvraken rörde sig på samma sätt, oavbrutet fram och tillbaka. Koivusaari fortsatte att grubbla över sina observationer under dykningen, även om undervattensvågor som kan flytta saker inte är ett okänt fenomen för dykare och vågforskare. Så småningom utvecklades idén att undervattensvågorna skulle kunna användas för energiproduktion. Hans idé från 1990-talet om att utnyttja energin från undervattensvågor har nu utvecklats till en konkret produkt som utnyttjar fenomenet. WaveRoller kallas tekniken som AW-Energy Oy har fått patent på i flera länder. Havets skatter AW-Energys vd Tuomo Hyysalo och projektledaren Erkki Kasanen blir inte förvånade över frågan om hur det kommer sig att ett företag som ligger i Esbo, i Finland utvecklar en teknik som kan ta tillvara på vågkraften i de stora oceanerna. Man måste förstå hur vågorna rör sig och den kompetensen har vår personal. Dessutom måste man ha goda kunskaper i hydraulik, elöverföring och kontroll teknik, vilket vi också har, säger Hyysalo. Exploateringen av förnybara energikällor har blivit aktuellt när man försöker hitta alternativ till fos- FORTE 1/

12 sila energiformer i syfte att begränsa klimathotet. Vind- och solenergi har varit mest aktuella, men nu riktas blickarna också mot havet. Hyysalo och Kasanen kan visa imponerande siffror för exploateringsmöjligheterna av vågkraften. WaveRoller-teknikens globala produktionspotential uppskattas till 530 terawattimmar om året, vilket motsvarar cirka 60 gigawatt baserad på kraftverkens AW-Energy kan vågkraften, säger vd Tuomo Hyysalo och projektledaren Erkki Kasanen. genomsnittliga effekt, säger Kasanen. Hyysalo säger att tekniken som utnyttjar undervattensvågor endast är ett sätt att exploatera vågkraften. Den totala potentialen av vågkraften beräknas uppgå till terawattimmar om året fram till 2025, säger Hyysalo. Den beräknade produktionskapaciteten av WaveRoller-tekniken motsvarar effekten på cirka FORTE 1/2008

13 moderna kärnkraftverk. Även om siffrorna bara skulle vara vägledande så är budskapet tydligt: det finns enorma energiresurser i haven. Frågan är bara vilka delar av energiresurserna som kan exploateras på ett ekonomiskt rationellt sätt. Olika utvecklingsfaser Runt om i världen har det också utvecklats olika typer av tekniker för att ta tillvara vågkraften på havsytan: det finns bojar som rör sig upp och ner, flottor av olika storlekar och form samt vågkraftverk som har byggts på stränderna. WaveRoller-tekniken har en enkel konstruktion. Prototypen som testas är en platta på cirka sexton kvadratmeter som monteras lodrätt på havsbotten. Vattnet som strömmar rör plattan fram och tillbaka. Den här rörelseenergin förvandlas med hjälp av en kolv, en hydraulmotor och en generator till el som via en kabel överförs till en transformator som finns på stranden. Ett vågkraftverk skulle bestå av flera plattor som ligger bredvid och efter varandra i moduler. På vågtoppen Fortum har investerat sex miljoner kronor i forskning och utveckling av vågkraft i Sverige för nordiska vågförhållanden och kommer att förvärva en andel av vågkraftparken i Islandberg. Till skillnad mot WaveRoller-tekniken, som utnyttjar undervattenvågor producerar Islandsbergs kraftverk el av vågrörelserna på havsytan och tekniken har utvecklats för nordiska vågförhållanden. skapas av vindarna. Han kan också på ett enkelt sätt förklara skillnaden mellan dyningar och andra typer av vågor. Dyningar kan till exempel skapas av stormar utanför Grönland och de fortsätter sedan sin resa hundratals mil genom Atlanten utan att nämnbart förlora energi under resans gång. Dyningarna kan vara över hundra meter långa, vilket gör att de har stor rörelsemassa och kraft. Olika produktionsmetoder för vågkraft utesluter inte varandra, det finns behov av olika lösningar. Plattor som används i produktionen skulle kunna vara cirka femtio kvadratmeter stora. Ett område med plattor, stort som två fotbollsplaner, skulle kunna producera cirka en megawatt el. Ett kraftverk med en produktionskapacitet på tio megawatt skulle alltså inte behöva ta ett alltför stort område av havet i anspråk, säger Hyysalo. Kasanen och Pyysalo betonar att de olika produktionsmetoderna av vågkraften inte utesluter varandra utan att det behövs olika lösningar. Men de har en lång lista av argument som stöder WaveRoller-tekniken för exploateringen av bottenvågorna. Ett vågkraftverk skapar inga visuella nackdelar eftersom det ligger meter under havsytan. Andra fördelar är att kraftverkets konstruktion är enkel, lätt att bygga och att miljöpåverkan är låg, säger Pyysalo. Enligt honom är lämpliga platser för kraftverk havsområdena strax utanför stränderna vid de stora oceanerna där havet står öppet och stranden lämpar sig för uppbyggnad av ett kraftverk. Ofta handlar det om samma områden där surfarna trivs, säger Hyysalo. En del av vågkraften som finns längre ut i havet försvinner när kraftverken placeras nära stranden, utanför vågornas brytningspunkt. Samtidigt blir dock investeringskostnaden lägre och arbetsförhållandena enklare. Dessutom förlorar man energi ju djupare man går, men en stor fördel är att man slipper de ibland extrema förhållandena på havsytan, som till exempel kraftiga stormar som kan förstöra tekniken. Fördelarna med WaveRoller-tekniken har också övertygat Fortum och andra externa finansiärer som deltar i företagets utvecklingsarbete. AW-Energy har byggt ett prototypkraftverk utanför stranden i Peniche i Portugal där WaveRoller testas i verkliga förhållanden. Enligt Hyysalo visar resultaten hittills att priset på el som prototypkraftverket producerar borde sänkas till en fjärdedel av nuvarande priset för att produktionen skulle kunna konkurrera med andra produktionsmetoder. Man ska komma ihåg att när man började utveckla vindenergin så var produktionen mycket dyrare, men idag har vindenergin blivit en betydande produktionsmetod. Stormarna stör inte Kasanen säger att WaveRoll-tekniken nyttjar havets dyningar istället för lokalt förekommande vågor som FORTE 1/

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden

Nya tag i vår sponsring. Lignin. ska ersätta kol. Fortum 4 2008. ryska. energimarknaden Nya tag i vår sponsring Lignin ska ersätta kol Fortum 4 2008 EN FÖRÄNDRINGSRESA PÅ DEN ryska energimarknaden Framgångssteg i Ryssland Elmarknaden i Ryssland befinner sig i ett skede av omvälvande förändringar.

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas

En djupdykning in i badanläggningens värme. Fokus på elpriset. Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fokus på elpriset Klimatförändringen kommer världen ska räddas Fortum 1 2007 Energisektorn som investeringsobjekt? En djupdykning in i badanläggningens värme 15 18 Dags för åtgärder Europa har verkligen

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

Utsläppsrätterna aktuella igen. Det händer mycket på den ryska marknaden. Fortum 4 2007. Kulturgärningar. och varumärken

Utsläppsrätterna aktuella igen. Det händer mycket på den ryska marknaden. Fortum 4 2007. Kulturgärningar. och varumärken Utsläppsrätterna aktuella igen Fortum 4 2007 Det händer mycket på den ryska marknaden Kulturgärningar och varumärken 26 16 24 Energi av kulturupplevelse Premiär utställningen i Konsthallen i Helsingfors

Läs mer

Kompetens ger resultat

Kompetens ger resultat Kompetens ger resultat Årsöversikt 29 Vår energi gör livet bättre idag och för kommande generationer Fortum är ett ledande energibolag som fokuserar på Norden, Ryssland och området runt Östersjön. Vår

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

CSR Redovisning 2006. vem bryr sig? Om vår roll i samhället CSR Redovisning 2006 vem bryr sig? Om vår roll i samhället Är det någon som bryr sig? 25 Sponsor för livet. Läs mer om vattenprovet på sid 25. 9 15 29 Läs om Anders Jonasson som i nionde generationen driver

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Energi ger växtkraft

Energi ger växtkraft ÖRESUNDSKRAFT 2005 Energi ger växtkraft Energi ger ljus, kraft och värme men även kraft att växa som människa, företag, organisation, stad och kund. Under det gångna året har vi på Öresundskraft på olika

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete?

Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Påverka eller påverkas Vilken roll tar du i EU:s klimatarbete? Copyright 2011 KFUK-KFUM Sverige Text: Caroline Daly Form: Daniel Anundi KFUK-KFUM Sverige Box 2054 103 12 Stockholm Innehåll Gemensam framtid

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer