Vetenskaplig evidens för behandlingen av klimakteriebesvär med akupunktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vetenskaplig evidens för behandlingen av klimakteriebesvär med akupunktur"

Transkript

1 Maj (2) Vetenskaplig evidens för behandlingen av klimakteriebesvär med akupunktur Metodrådets sammanfattande bedömning Ca två tredjedelar av alla kvinnor som kommer i menopausen drabbas av värmevallningar och en fjärdedel har fortsatta symptom i mer än 5 år. Tidigare var behandling med estrogen eller kombinationer av estrogen och gestagener vanlig, men studier under senare år har visat att dessa läkemedel medför en ökad risk för utveckling av hjärta-kärl- och cancersjukdomar. Därför har intresset ökat för andra behandlingsmetoder så som kostterapi, avslappning och akupunktur. Den grupp patienter som inte får tillräcklig effekt av livstils- och koständringar, och inte kan tänka sig eller av medicinska skäl inte bör ha behandling med estrogen eller kombination estrogen och gestagener skulle kunna vara aktuella för akupunkturbehandling. Det finns betydande svårigheter i att göra randomiserade och kontrollerade studier av effekten av akupunkturbehandling främst eftersom det är svårt att få till invändningsfria kontrollgrupper. Den handfull vetenskapligt adekvata studier av effekten av akupunktur på värmevallningar hos kvinnor i menopausen visar att både akupunktur och kontrollbehandlingen minskar förekomsten av värmevallningar. Inga studier av kostnadseffektivitet har identifierats. Behandling med akupunktur bör främst användas inom ramen för studier. Beskrivning av metoden samt den förväntade målgruppens storlek Akupunktur Det finns uppgifter om användningen av akupunktur i terapeutiskt syfte redan i Shang dynastin i Kina ca år 1000 före Kristi födelse. Akupunktur har mer än 250 olika indikationsområden i traditionell kinesisk medicin, men har främst använts vid smärtbehandling i den västliga världen [1, 2]. Kinesisk medicin har en egen teori om verkningsmekanismerna för akupunktur där begreppet meridianer spelar en central roll. Meridianerna anses vara osynliga vägar eller ledningar som får energi att flöda mellan kroppens delar. Sjukdomar anses komma till uttryck genom blockader av flödet av energi längs dessa meridianer, och akupunkturbehandling löser upp de blockader som uppstått. I västlig medicin anser man att akupunktur främst verkar genom att stimulera afferenta neuron (känselsnerver). När dessa för sina signaler till ryggmärgens bakhorn och vidare upp till hjärnan, frisätts flera neurotransmittorer (budbärare i nerverna) som bl a hämmar överföringen av smärtsignaler. Den grupp neurotransmittorer som är mest

2 Maj (2) etablerade i detta sammanhang är endorfinerna och enkefalinerna (kroppens egna morfinliknande substanser) [3, 4]. Klimakteriebesvär Klimakteriebesvär i form av värmevallningar drabbar ca 75% [5, 6] av alla kvinnor som kommer i övergångsåldern [7, 8], och 25% har fortsatta symptom efter 5 år [6, 9]. Livsstils och koständringar kan ha lindrande effekter [7, 10], men de kvinnor som har största besvären erbjuds behandlingar med estrogen eller cykliska kombinationer av estrogen och gestagener alternativt behandling med serotonin återupptagshämmare eller klonidin [9, 11, 12]. Undersökningar i Östergötland visar att var tredje postmenopausal kvinna använder hormonell substitutionsbehandling. Andelen som prövat hormonbehandlingr och slutat med den i ett tidigt stadium var bara 5%. Ca 20% av kvinnorna i övergångsåldern hade prövat naturläkemedel som bot för sina klimakteriebesvär, men den stora majoriteten hade inte hjälp av denna behandling när det gäller värmevallningarna [13]. Studier från Östergötland har visat att andra alternativa behandlingsmetoder som avslappning eller fysisk aktivitet kan ha gynnsamma effekter på klimakteriesymptom. Nedstrand et al. visade 2005 att episoder med vasomotoriska symptom under ett dygn minskade från 6 till 1,7 i medeltal efter en observationstid på ett år jämfört med 8,4 episoder ned till 0,8 episoder vid estrogenbehandling [14]. Fysisk aktivitet minskade värmevallningarna med över 70% [15]. Grundliga populationsstudier under senare år har visat att estrogenbehandling kan vara behäftad med risker för komplikationer från hjärta- kärl, så väl som viss ökning i cancerrisk [16-22]. I Östergötland har dessa fynd minskat användningen av hormonbehandling vid postmenopausala symptom från 41% av kvinnorna i 1999 till 25% av kvinnorna i 2003 [23-25]. Bland alternativa behandlingsformer finns akupunkturbehandling [7, 11, 26-33]. Flera omfattande och välgjorda metaanalyser och consensusdokument om behandling av värmevallningar finns att tillgå [9, 11, 12, 34-36]. Flera av de studier som primärt lade den vetenskapliga grunden för akupunkturbehandling i samband med klimakteriebesvär är utförda i Linköping av Mats Hammar, Yvonne Wyon, Margareta Sandberg och deras medarbetare [37-40]. Wyon et al. randomiserade 24 postmenopausala kvinnor i två grupper att behandlas antigen med elektroakupunktur, eller med ytligt placerade kontrollakupunkturnålar. Värmevallningarna minskade hos båda grupperna, men utan statistisk skillnad mellan dem [38]. Sammantaget visar studierna tydliga effekter på de vasomotoriska symptomen och lindrande effekter på patientens besvär både av akupunturbehandlingen och av kontrollbehandlingen. Det fanns dock inga skillnader i effekterna av akupunktur- och kontrollbehandlingarna. Dessutom har effekter på urinutsöndringen av calcitonin gen-relaterad peptid (CGRP) påvisats. I efterförloppet har de inblandade debatterat offentligt hur resultaten skall tolkas i detalj, där Wyon, Nedstrand och Hammar hävdar att kontrollbehandlingen också är en behandling med bevisade effekter [41, 42], medan Sandberg hävdar att akupunktur inte har effekter vid klimakteriebesvär eftersom dess effekter inte var skilda från kontrollbehandlingen [43, 44].

3 Maj (2) Vi har sammanlagt funnit fem studier där effekten av akupunktur på klimakteriebesvär jämförts med kontrollbehandling [38-40, 45, 46]. Samtliga dessa studier är små (ca 20 pat. i varje grupp), och visar de problem med kontroll- och shambehandlingsgrupper som är vanliga i studier av effekterna av akupunktur. De senaste studierna från 2004 [39] och 2006 [46] bedöms ha högst vetenskaplig tyngd [11] (evidensnivå III). Fyra av studierna visar att både akupunkturbehandling och motsvarande kontrollbehandling lindrar vasomotoriska besvär i samband med menopaus [38, 39, 45, 46] i jämförbar utsträckning. Den fjärde studien fann inte effekter på de vasomotoriska symptomen, men väl förbättrat stämningsläge hos de kvinnor som fick akupunkturbehandlingen [40]. Huangs studie från Stanforduniversitetet i år [46] är randomiserad med kontroll- och sham grupper som inkluderade 29 kvinnor. Man fann minskade nattliga värmevallningar hos 26% av de kvinnor som fick akupunkturbehandlingen, medan värmevallningarna enbart minskade hos 6% av de som fick kontrollbehandlingen. Välkontrollerade kliniska studier har visat att placebobehandlingar i allmänhet minskar värmevallningar med 51% [34-36]. Användningen av kontroll- och shamgrupper i försöksdesignen är därför speciellt viktig för studiekvaliteten av akupunkturstudier [47]. Prognostiserat antal patienter årligen i Östergötland I Östergötland beräknas ca 600 kvinnor årligen komma i fråga för alternativa behandlingsmetoder mot värmevallningar, t ex akupunkturbehandling. Majoriteten av dessa är kvinnor som av medicinska skäl inte kan använda estrogen eller kombinationen estrogen/progesteron t ex vid hormonkänsliga cancersjukdomar eller tromboemboliska sjukdomstillstånd. Det är möjligt att ytterligare kvinnor kommer att begära alternativa behandlingsmetoder kommande år, väl medvetna om resultaten av långtidsstudierna av effekterna av estrogen. Komplikationer och biverkningar Biverkningar och komplikationer är sällsynta vid akupunkturbehandling [1, 49, 50], vilken även har varit fallet i de studier som genomförts i Östergötland.

4 Maj (2) Kostnad och kostnadseffektivitet I SBU rapporten Behandling med östrogen [51] gjordes en uppskattning av årlig sjukvårdskostnad samt läkemedelskostnad hos kvinnor med klimakteriebesvär 1. Kostnaden kan användas som ett riktmärke och illustrera kostnaden ur ett sjukvårdsperspektiv. Beräkningen baseras på kvinnor som är 45 år eller äldre samt recept som förskrivs vid klimakteriebesvär. Det antas att kvinnorna i genomsnitt gör 1-1,5 läkarbesök per år. Den totala kostnaden för sjukvård inklusive läkemedel är ca miljoner kr per år angivet i 2000 års prisnivå, vilket motsvarar mkr per år i Östergötland. Kostnaden för läkemedelsbehandling är omfattande och uppskattas till 370 miljoner kronor per år, ca 17 mkr per år i Östergötland. För närvarande är kostnaden för en hel akupunkturbehandling kr per patient och inkluderar tio behandlingstillfällen (US). Om behandlingen saknar effekt avbryts behandlingen efter fyra tillfällen (Jan Brandinger). Ibland finns ett behov av upprepad behandling, men i regel krävs då färre behandlingstillfällen. Den årliga kostnaden för akupunkturbehandling i Östergötland är ca 2,4 miljoner kr under antagandet att 600 kvinnor får behandling samt fullföljer en behandlingsserie (US). Inga studier har funnits där det är möjligt att se akupunkturens hälsoeffekter på klimakteriebesvär mätt i vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Inte heller har vi funnit någon utvärdering av metodens kostnadseffektivitet. Konsekvensanalys Ekonomiska konsekvenser för sjukvården av att införa metoden I fall 600 kvinnor skall få var sin behandlingsomgång på kr 4000, kommer den årliga kostnaden att bli ca 2,4 miljoner. Sjukvårdens struktur och organisation Den personal som skall ge akupunkturbehandlingen behöver specialutbildas. Vilka etiska konsekvenser har/får användningen av metoden? Vasomotoriska symptom i samband med klimakteriet kan sänka kvinnor livskvalitet påtagligt. Att ge kvinnor alternativ till de väletablerade behandlingarna med könshormoner är mycket positivt ur etisk synvinkel, inte minst när dessa har visat sig öka sjukdomsrisken. 1 I rapporten gjordes en sammanställning av det vetenskapliga underlaget för behandling med östrogen, hur det påverkar klimakteriebesvär och dess verkan som förebyggande medel efter menopaus. Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU ). Rapport nr 159 Maj 2002.

5 Maj (2) Eftersom kunskapsläget fortfarande är svagt kan ett möjligt etiskt problem vara att den som erbjuder akupunkturbehandling till kvinnor riskerar ett utföra en behandling med osäker nytta. Pågående relevanta utvärderingar Flera viktiga utvärderingar, inklusive Cochrane- studier finns av alternativa behandlingsmetoder för värmevallningar i samband med menopaus. Hittills har ingen sådan rapport funnit akupunkturbehandling vara bland förstahandsalternativen [9, 11, 12, 28, 52, 53] i fall det inte föreligger kontraindikation för behandling med estrogen eller kombination av estrogen och gestagener. Uppgiftslämnare/ lokalt sakkunniga Jan Brandinger, legitimerad sjukgymnast, telefon , Andrea Schmidt, Hälsoekonom, IHS, Linköpings Universitet,

6 Maj (2) Referenser [1] Altshuler LH, Maher JH. Acupuncture: a physician's primer, Part I. J Okla State Med Assoc Aug;95(8): [2] Altshuler LH, Maher JH. Acupuncture: a physician's primer, Part II. J Okla State Med Assoc Jan;96(1):13-9. [3] Bonta IL. Acupuncture beyond the endorphin concept? Med Hypotheses Mar;58(3): [4] Cao X. Scientific basis of acupuncture analgesia. Acupuncture & Electro-Therapeutics Res Int. 2002;27:1-14. [5] Hammar M, Berg G, Fahraeus L, Larsson-Cohn U. Climacteric symptoms in an unselected sample of Swedish women. Maturitas Dec;6(4): [6] Studd JWW, Whitehead MI, Greenblatt RB, eds. The Menopause. Oxford: Blackwell Scientific Publications [7] Hammar M, Nedstrand E, Wyon Y. Få alternativ till östrogenbehandling vid vegetativa besvär efter menopaus. Läkartidningen. 2004;18: [8] Berg G, Gottwall T, Hammar M, Lindgren R. Climacteric symptoms among women aged in Linkoping, Sweden, in Maturitas Oct;10(3): [9] Treatment of menopause-associated vasomotor symptoms: position statement of The North American Menopause Society. Menopause Jan-Feb;11(1): [10] Hammar M. Regelbunden motion minskar övergångsbesvären i klimakteriet. Läkartidningen. 2004;101: [11] Nelson HD, Haney E. Management of Menopause-Related Symptoms: Evidence Report/Technology Assessment No Rockville, Md:. Rockville, Md.: Agency for Healthcare Research and Quality; Report No.: 120. [12] Nelson HD, Vesco KK, Haney E, Fu R, Nedrow A, Miller J, et al. Nonhormonal therapies for menopausal hot flashes: systematic review and meta-analysis. Jama May 3;295(17): [13] Hammar M, Frisk J, Brynhildsen J, Dabrosin L, Lindgren R, Nedstrand E, et al. Östrogen och naturmedel vid postmenipausala besvär: P-piller banar väg för hormonsubstitution. Läkartidningen. 1997;12: [14] Nedstrand E. Applied relaxation as treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women. Linköping: Linköping University; [15] Lindh-Astrand L, Nedstrand E, Wyon Y, Hammar M. Vasomotor symptoms and quality of life in previously sedentary postmenopausal women randomised to physical activity or estrogen therapy. Maturitas Jun 15;48(2):

7 Maj (2) [16] Cheung AM, Chaudhry R, Kapral M, Jackevicius C, Robinson G. Perimenopausal and Postmenopausal Health. BMC Womens Health Aug 25;4 Suppl 1:S23. [17] Gebbie A. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. Principal results from the Women's Health Initiative Randomized Controlled Trial. Writing Group for the Women's Health Initiative#10; Investigators. JAMA 2002; 288(3): J Fam Plann Reprod Health Care Oct;28(4):221. [18] Gleason CE, Cholerton B, Carlsson CM, Johnson SC, Asthana S. Neuroprotective effects of female sex steroids in humans: current controversies and future directions. Cell Mol Life Sci Feb;62(3): [19] Murphy S, McCullough L, Littleton-Kearney M, Hurn P. Estrogen and selective estrogen receptor modulators: neuroprotection in the Women's Health Initiative era. Endocrine Jun;21(1): [20] Rossouw JE, Anderson GL, Prentice RL, LaCroix AZ, Kooperberg C, Stefanick ML, et al. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women: principal results From the Women's Health Initiative randomized controlled trial. Jama Jul 17;288(3): [21] Sherwin BB. Estrogen and cognitive aging in women. Neuroscience. 2006;138(3): [22] Ödmark I-S. Hormone replacement therapy. benefits and adverse effects. Umeå: Umeå University; [23] Hoffmann M, Hammar M, Kjellgren KI, Lindh-Astrand L, Brynhildsen J. Changes in women's attitudes towards and use of hormone therapy after HERS and WHI. Maturitas Sep 16;52(1):11-7. [24] Hoffmann M, Lindh-Astrand L, Ahlner J, Hammar M, Kjellgren KI. Hormone replacement therapy in the menopause. Structure and content of risk talk. Maturitas Jan 10;50(1):8-18. [25] Lindh-Astrand L, Brynhildsen J, Hoffmann M, Liffner S, Hammar M. Attitudes towards the menopause and hormone therapy over the turn of the century. Maturitas Jun 22. [26] Fitzpatrick LA. Alternatives to estrogen. Med Clin North Am Sep;87(5): , x. [27] Fitzpatrick LA. Menopause and hot flashes: no easy answers to a complex problem. Mayo Clin Proc Jun;79(6): [28] Flint MP. Complementary and alternative medicines and menopause. Menopause Nov-Dec;10(6): [29] Gordon NP, Sobel DS, Tarazona EZ. Use of and interest in alternative therapies among adult primary care clinicians and adult members in a large health maintenance organization. West J Med Sep;169(3):

8 Maj (2) [30] Newton KM, Buist DS, Keenan NL, Anderson LA, LaCroix AZ. Use of alternative therapies for menopause symptoms: results of a population-based survey. Obstet Gynecol Jul;100(1): [31] Wathen CN. Alternatives to hormone replacement therapy: A multi-method study of women's experiences. Complement Ther Med Sep;14(3): [32] Morelli V, Naquin C. Alternative therapies for traditional disease states: menopause. Am Fam Physician Jul 1;66(1): [33] Philip HA. Hot Flashes - A review of the literature on alternative and complementary treatment approaches. Alternative Medicine Review. 2003;8(3): [34] MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral estrogen replacement therapy versus placebo for hot flushes: a systematic review. Climacteric Mar;4(1): [35] MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral oestrogen replacement therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Database Syst Rev. 2001(1):CD [36] Maclennan AH, Broadbent JL, Lester S, Moore V. Oral oestrogen and combined oestrogen/progestogen therapy versus placebo for hot flushes. Cochrane Database Syst Rev. 2004(4):CD [37] Wyon Y. Vasomotor symptoms in postmenopausal women - the role of acupuncture and Calcitonin Gene-related Peptide. Linköping: Linköping University; [38] Wyon Y, Lindgren R, Lundeberg T, Hammar M. Effects of acupuncture on climacteric vasomotor symptoms, quality of life, and urinary excretion of neuropeptides among postmenopausal women. Menopause. 1995;2:3-12. [39] Wyon Y, Wijma K, Nedstrand E, Hammar M. A comparison of acupuncture and oral estradiol treatment of vasomotor symptoms in postmenopausal women. Climacteric Jun;7(2): [40] Sandberg M, Wijma K, Wyon Y, Nedstrand E, Hammar M. Effects of electroacupuncture on psychological distress in postmenopausal women. Complement Ther Med Sep;10(3): [41] Wyon Y, Nedstrand E, Hammar M. Klimakteriebesvär. Mer forskning behövs om olika behandlingsformer - inklusive akupunktur. Läkartidningen. 2005;102: [42] Wyon Y, Nedstrand E, Hammar M. Response: Acupuncture and menopausal hot flushes - more research is needed. Acupunct Med Jun;24(2):95-7. [43] Sandberg M. Replik: Kontrollmetoden lika bra. Läkartidningen. 2005;102(21): [44] Sandberg M. Klimakteriebesvär: Förväntan, vänligt bemötande, lugn och ro och beröring lindrar - inte akupunktur. Lakartidningen. 2005;102(17): [45] Cohen SM, Rousseau ME, Carey BL. Can acupuncture ease the symptoms of menopause? Holist Nurs Pract Nov-Dec;17(6):295-9.

9 Maj (2) [46] Huang MI, Nir Y, Chen B, Schnyer R, Manber R. A randomized controlled pilot study of acupuncture for postmenopausal hot flashes: effect on nocturnal hot flashes and sleep quality. Fertil Steril Sep;86(3): [47] White AR, Filshie J, Cummings TM. Clinical trials of acupuncture: consensus recommendations for optimal treatment, sham controls and blinding. Complement Ther Med Dec;9(4): [48] Wyon Y, Hammar M, Theodorsson E, Lundeberg T. Effects of physical activity and acupuncture on calcitonin gene-related peptide immunoreactivity in different parts of the rat brain and in cerebrospinal fluid, serum and urine. Acta Physiol Scand Apr;162(4): [49] White A. A cumulative review of the range and incidence of significant adverse events associated with acupuncture. Acupunct Med Sep;22(3): [50] Lao L, Hamilton GR, Fu J, Berman BM. Is acupuncture safe? A systematic review of case reports. Altern Ther Health Med Jan-Feb;9(1): [51] SBU. Behandling med östrogen. Stockholm: Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering (SBU); [52] NIH. Acupuncture. NIH Consensus Statement Nov 3-3, 15(5). 1997:1-34. [53] White AR. A review of controlled trials of acupuncture for women's reproductive health care. J Fam Plann Reprod Health Care Oct;29(4):233-6.

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition

Women s knowledge, attitudes, and management of the. menopausal transition Linköping University Medical Dissertation No. 1153 Women s knowledge, attitudes, and management of the menopausal transition Lotta Lindh-Åstrand Department of Clinical and Experimental Medicine, Division

Läs mer

Komplementär behandling vid ADHD

Komplementär behandling vid ADHD Komplementär behandling vid ADHD Carl Nytell, leg.psykolog ADHD-center, Habilitering och Hälsa, SLSO Innehåll 1. Kort om forskning och evidens 2. Vad säger den befintliga forskningen om olika komplementära

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Arbetsdokument Nationella riktlinjer för tandvård Tillstånd: Idiopatisk ansiktssmärta och atypisk odontalgi Åtgärd: Capsaicinkräm eller Lidokainsalva Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån

Läs mer

Exklusiv enteral nutritionsbehandling

Exklusiv enteral nutritionsbehandling Exklusiv enteral nutritionsbehandling Varför? Till vem? Vad använda? Hur göra? Exklusiv enteral nutritionsbehandling Tillförsel av en komplett nutritionslösning (oralt eller via nasogastrisk sond) samtidigt

Läs mer

Akupunktur, evidens och förlossningssmärta

Akupunktur, evidens och förlossningssmärta Vad finns det bra evidens för? Akupunktur, evidens och förlossningssmärta Bäckensmärta under graviditet Illamående PCOS? Linda Vixner Leg. Sjukgymnast, doktorand lvi@du.se Vad kan det finnas viss/tveksam

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Kvinnokliniken i Linköping och Klimakteriebesvär i övergångsåldern 1(4) Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Uppdraget Inom Landstinget

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

Behandling av depression hos äldre

Behandling av depression hos äldre Behandling av depression hos äldre En systematisk litteraturöversikt Januari 2015 (preliminär version webbpublicerad 2015-01-27) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 maj 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Apr/12 x 10 6 Aug/12 Dec/12 Apr/13

Läs mer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer

Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Biverkningar vid endokrin behandling vid bröstcancer Antonis Valachis ST läkare Onkologkliniken Sörmland Eskilstuna Mars 2012 Översikt När använder man endokrinbehandling? Typer och verkningsmekanism av

Läs mer

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar

Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar 1 av 9 2009 09 17 21:22 Startsida Styrelse Lokalförening Medlem Utbilningar Terapeuter Handledare Litteratur Arkiv Länkar Insomnia Ett område inom sömnforskningen som har rönt stor uppmärksamhet under

Läs mer

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen?

Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Kardiovaskulär primärpreven2on i kri2sk belysning vad håller vi på med egentligen? Moderatorer: Lena Jonasson, Linköping, Peter M Nilsson, Malmö Preven&onens svåra e&k problemets omfa4ning och riktlinjernas

Läs mer

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1

Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 Dabigatran hälsoekonomisk utvärdering Sammanfattning av CMT Rapport 2011:1 I augusti 2011 beslutade den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA att godkänna dabigatran (marknadsfört under namnet Pradaxa)

Läs mer

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv

Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Graviditetsdiabetes hälsokonsekvenser för mor och barn i ett längre perspektiv Ingrid Östlund Kvinnokliniken USÖ SFOG 2010-08-30 Graviditetsdiabetes (GDM) asymptomatiskt tillstånd av glucosintolerans upptäckt

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 augusti 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 x 10 6 Jul 1350 Aug 1590 Sep 1770

Läs mer

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012

Fysisk aktivitet och psykisk hä. hälsa. Jill Taube oktober 2012 Fysisk aktivitet och psykisk hä hälsa Jill Taube oktober 2012 Projekt: Öppna jämförelser 2010 Psykiatrisk vård- Socialstyrelsen EN SLUTSATS: En överdödlighet i somatiska sjukdomar hos patienter som vårdats

Läs mer

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS. Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin TÄT.NU FRÅN FORSKNING TILL IMPLEMENTERING AV APPAR VID INKONTINENS Eva Samuelsson Professor, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin MY DISCLOSURE None of the researchers within the econtinence

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsats

SBU:s sammanfattning och slutsats SBU:s sammanfattning och slutsats SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsats Rapporten sammanställer

Läs mer

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv

EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv EVIDENS BASERAD MEDICIN i ett sensoriskt stim perspektiv -Any truth is better than indefinite doubt Nordenström J. Evidensbaserad medicin i Sherlock Holmes fotspår. Karolinska University Press, 2005. SENSORISK

Läs mer

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar

Riktlinjer för ECT-behandling. PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Riktlinjer för ECT-behandling V U X E N P SYKIATRI SÖDER F A S TSTÄL L T 2012-06-01 V E R S I O N 2012:1 PSYKIATRIFÖRVALTNINGEN Box 601, 391 26 Kalmar Innehåll Inledning 2 ECT-behandling 2 Information

Läs mer

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling

Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Effekter av ultraljudsbehandling och/eller bindvävsmassage vid uppkomst av noduli vid apomorfin-behandling Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i Örebro (CAMTÖ) Zakrisson A-B och Nilsagård Y

Läs mer

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien

Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Tillstånd: Mukosit vid tandimplantat Åtgärd: Förbättrad munhygien Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ingår i Nationella riktlinjer för vuxentandvård.

Läs mer

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie

Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Symtomatisk behandling med NSAID eller antibiotika vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion? en klinisk praktisk interventionsstudie Moa Bjerner, ST-läkare Kalix Vårdcentral Handledare: Med Dr Annika Andén

Läs mer

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern

Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Linköping och Kvinnokliniken Linköping, Katri Vårdprocessprogram som belyser metoder som stöder ökat välbefinnande vid klimakteriebesvär i övergångsåldern Uppdraget Inom Landstinget i ger Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Feldenkrais för behandling och prevention

Feldenkrais för behandling och prevention Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning

XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning PRODUKTINFORMATION XL-S Medical Fettbindare är ingen mirakelkur vid viktminskning Det är ett komplement till kalorisnål kost och anpassad träning som ser till att patientens egen insats gör större skillnad

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral

Mätning av kväveoxid. Klinikerns dilemma. Utandat kväveoxid - eno. eno Con förelsäning Allergistämman 2012 Björn Ställberg Gagnefs vårdcentral Mätning av kväveoxid Klinikerns dilemma Beror symtomen på astma? Är patientens astma välkontrollerad? Skall medicineringen justeras? Utandat kväveoxid - eno Korrelerar med graden av eosinofil inflammation

Läs mer

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping

Rörelse är bästa pillret. Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse är bästa pillret Hans Lingfors Distriktsläkare, MD Habo vårdcentral Primärvårdens FoU-enhet, Jönköping Rörelse har effekt på: Symtom och upplevd hälsa Biologiska riskmarkörer Sjukdom och död www.fyss.se

Läs mer

Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010

Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010 Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Höstterminen 2010 Akupunktur vid menopausala värmevallningar - en

Läs mer

Alternativa behandlingar när hormoner inte är önskvärda.

Alternativa behandlingar när hormoner inte är önskvärda. Alternativa behandlingar när hormoner inte är önskvärda. Mats Hammar KK och Avd för Obstetrik & gynekologi Linköpings Universitet e-post: mats.hammar@liu.se Ill: Cecilia Torudd VECKAN 2015 JÄVSDEKLARATION

Läs mer

Sjukvårdens processer och styrning

Sjukvårdens processer och styrning Sjukvårdens processer och styrning Staffan Lindblad Sjukvårdens utmaningar Allt större krav på hälsa Ökande efterfrågan / behov av vård Allt fler nya metoder bättre resultat Ständigt ökande sjukvårdskostnader

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of

Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Johan Nordgren, Andreas Matussek, Ann Mattsson, Lennart Svensson, Per-Eric Lindgren Division of Medical Microbiology/Molecular Virology Department of Clinical and Experimental Medicine Vinterkräksjukan

Läs mer

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept

PROJEKTRAPPORT. Följsamhet till fysisk aktivitet på recept PROJEKTRAPPORT Följsamhet till fysisk aktivitet på recept Ett ST-projekt inom allmänmedicin på Trångsunds vårdcentral Tobias Gelius Trångsunds vårdcentral tobias.gelius@sll.se Handledare: Bo Christer Bertilsson

Läs mer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer

Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Arbetsdokument: Rekommendation om screening för tjock- och ändtarmscancer Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning. Dokumentet har använts som underlag vid bedömning av screening för

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser Mätningar av blodglukos med hjälp av teststickor är diabetespatientens verktyg för att få insikt i glukosnivåerna i blodet. Systematiska egna mätningar av blodglukos

Läs mer

Bilaga IV. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännanden för försäljning

Bilaga IV. Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännanden för försäljning Bilaga IV Vetenskapliga slutsatser och skäl till ändring av villkoren för godkännanden för försäljning 27 Vetenskapliga slutsatser Övergripande sammanfattning av den vetenskapliga utvärderingen av akutpreventivmedel

Läs mer

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner.

About The Cochrane Collaboration (Cochrane Groups) Information om The Cochrane Collaboration och de olika forskargrupperna och kontaktpersoner. TheCochraneLibrary Vad är The Cochrane Library? Cochrane-biblioteket är ett evidensbaserat beslutsstödsystem med syftet att samla in, kvalitetsvärdera och sammanfatta kliniska studier om effekterna av

Läs mer

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning

Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD UNS) Åtgärd: Hållningsträning Tillstånd: Käkfunktionsstörning utan närmare specifikation (TMD U) Åtgärd: Hållningsträning Det här är resultatet av litteratursökningen utifrån detta tillstånds- och åtgärdspar som ing i Nationella riktlinjer

Läs mer

kommentar och sammanfattning

kommentar och sammanfattning SBU kommenterar och sammanfattar utländska medicinska kunskapsöversikter. SBU granskar översikten men inte de enskilda studierna. Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare. Fysisk

Läs mer

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar

Influensa är ett årligen återkommande gissel som testar EEVA RUOTSALAINEN Med. dr., specialist i invärtesmedicin och infektionssjukdomar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, kliniken för infektionssjukdomar Influensavaccination av personalen är en rekommendation

Läs mer

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Akupunktur vid cancersjukdom

Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Akupunktur vid cancersjukdom Vårdprogram för fysioterapeutisk intervention Akupunktur vid cancersjukdom Syftet med vårdprogrammet är att säkerställa evidensbaserat arbetssätt vid Fysioterapikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Seba: Hjälpmedel för förflyttning från liggande till sittande på sängkanten

Seba: Hjälpmedel för förflyttning från liggande till sittande på sängkanten Seba: Hjälpmedel för förflyttning från liggande till sittande på sängkanten Endast Seba gör det möjligt att på ett säkert och bekvämt sätt förflytta en vårdtagare från liggande till sittande på sängkanten

Läs mer

Faktorer som påverkar resultatet av operationen

Faktorer som påverkar resultatet av operationen Faktorer som påverkar resultatet av operationen Sjukdomen Interventionen Rätt diagnos Bäst teknik / operationsmetod Organisationen Kliniska riktlinjer, vidareutbildning, kvalitetsäkring Patienten ålder,

Läs mer

Allergenfri luft i andningszonen nattetid

Allergenfri luft i andningszonen nattetid Allergenfri luft i andningszonen nattetid Christophe Pedroletti MD, PhD Verksamhetschef Pediatrik Akademiska Barnsjukhuset Bindningar och jäv Publikation av de första två studierna på tekniken. Ekonomiskt

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care SBU:s sammanfattning och slutsatser Inledning Östrogen är

Läs mer

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar

Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Arbetsdokument Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar Detta arbetsdokument är resultatet av en litteratursökning utifrån ett tillstånds- och åtgärdspar. Dokumentet har använts som underlag

Läs mer

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012

Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem. Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Akupunktur vid oro, depression och sömnproblem Kajsa Landgren, Dr Med Vet, leg ssk med spec.utb i psykiatri, akupunktör, SMAS, Stockholm, okt 2012 Oro, depression och sömnproblem är folksjukdomar Många

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv

Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Fysisk aktivitet ISM:s forskningen kring livsstil och hälsa i ett 10 års perspektiv Agneta Lindegård Andersson Med dr, Utvecklingsledare Institutet för Stressmedicin Göteborg Lite bakgrund.. 29 % av Sveriges

Läs mer

Astma- och KOL-behandling

Astma- och KOL-behandling 2011-03-22 Stockholms läns läkemedelskommitté 1 Astma- och KOL-behandling Eva Wikström Jonsson Medlem i Sthlms Läns Läkemedelskommittés expertråd för luftvägs- och allergisjukdomar Biträdande överläkare,

Läs mer

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre?

Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Åldrande 2016-01-26. Varför särskilda hänsyn till äldre? Läkemedelsbehandling hos äldre vad är evidensbaserat? Patrik Midlöv, professor, distriktsläkare, Lunds Universitet patrik.midlov@med.lu.se Åldrande Åldrande är inte en sjukdom År 2050 kommer mer än en

Läs mer

Få alternativ till östrogenbehandling vid vegetativa besvär efter menopaus

Få alternativ till östrogenbehandling vid vegetativa besvär efter menopaus Mats Hammar, professor, överläkare (mats.hammar@lio.se) Elizabeth Nedstrand, ST-läkare, doktorand Yvonne Wyon, med dr, ST-läkare; samtliga vid avdelningen för obstetrik och gynekologi, Hälsouniversitetet,

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson.

B Johansson; Enheten för onkologi 1. Vad är evidensbaserad vård? Evidensbaserad vård. Birgitta Johansson. Evidensbaserad vård Vad är evidensbaserad vård? Birgitta Johansson Universitetslektor i onkologisk omvårdnad Sjuksköterska Enheten för onkologi Uppsala universitet November 2012 EBM evidensbaserad medicin

Läs mer

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral.

Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. Patienters upplevelse av sjukgymnastik vid Vårby vårdcentral. 009 Av: Masudur Rahman ST-Läkare i allmänmedicin Vårby vårdcentral. Klinisk handledare: Jan Dahllöf Specialist i allmänmedicin Vårby vårdcentral.

Läs mer

Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem

Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem Viveca Odlind, professor, Läkemedelsverket, Uppsala (viveca.odlind@mpa.se) Hormonbehandling under klimakteriet från hallelujakör till rekviem Substitutionsbehandling med östrogen (hormone replacement therapy,

Läs mer

Företrädare: Karl-Johan Myren

Företrädare: Karl-Johan Myren BESLUT 1 (8) Läkemedelsförmånsnämnden Datum 2004-11-10 Vår beteckning 583/2004 SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 30037 104 25 Stockholm Företrädare: Karl-Johan Myren SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna

Läs mer

Evidensgrader för slutsatser

Evidensgrader för slutsatser Bilaga 4 Evidensgrader för slutsatser Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Om flera stora studier, från olika centra och med en för frågan lämplig design och högt bevisvärde, givit samma resultat

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol

Vagifem 10 µg. Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi. (10 µg 17 -estradiol) 10µg 17ß-estradiol Vagifem 1 µg (1 µg 17 -estradiol) Ultralåg 1 dos för behandling av vaginal atrofi 1µg 17ß-estradiol Vaginala atrofisymtom Få söker och får hjälp Symtom på vaginal atrofi sänker livskvaliteten för många

Läs mer

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006

Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Calcium plus vitamin D supplementation and the risk of fractures NEJM 354;7 Feb 16, 2006 Women s Health Initiatve(WHI)-studien (primärpreventionsstudie) 36.282 friska postmenopausala kvinnor medelålder

Läs mer

Adherence Compliance Följsamhet. Vad kan vi göra? Köpenhamn, 13 mars 2010

Adherence Compliance Följsamhet. Vad kan vi göra? Köpenhamn, 13 mars 2010 Adherence Compliance Följsamhet Vad kan vi göra? Köpenhamn, 13 mars 2010 Behovet och definitionen av Följsamhetssjuksköterskepositionen har vuxit fram över tid klart våren 2007 Bakgrund Bristande följsamhet

Läs mer

Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare. Pär Persson

Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare. Pär Persson Prolaps efter total- och subtotal hysterektomi- 11år senare Pär Persson Pelvic organ prolapse after subtotal and total hysterectomy: a long-term follow-up of an open randomised controlled multicentre study.

Läs mer

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis

Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis P R E S S M E D D E L A N D E FÖR OMEDELBAR PUBLICERING/ DEN 23 SEPTEMBER Enbrel ger en bestående förbättring av livskvaliteten för patienter med psoriasis Ett års behandling med läkemedlet Enbrel gav

Läs mer

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin?

Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Nya orala antikoagulantia ett alternativ till point-of-care testning och egenvård med warfarin? Professor Peter J Svensson Centre for Thrombosis and Haemostasis, SUS, Malmö Fördelning mellan indikationer

Läs mer

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan

Riktade hälsosamtal Hans Lingfors. Hälsokurvan Riktade hälsosamtal Hans Lingfors Hälsokurvan Riktade hälsosamtal med stöd av Hälsokurvan Erfarenheter från Skaraborg och Jönköpings län Hans Lingfors, distriktsläkare, med dr Primärvårdens FoU-enhet,

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-06-07

BESLUT. Datum 2010-06-07 BESLUT 1 (6) Datum 2010-06-07 Vår beteckning SÖKANDE Eli Lilly Sweden AB Box 721 169 27 Solna SAKEN Ansökan inom läkemedelsförmånerna BESLUT Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, beslutar att nedanstående

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis

The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis The role of X-ray imaging and musculoskeletal ultrasound in the diagnosis and management of rheumatoid arthritis Avhandlingen försvarades den 28 nov 2014 Hamed Rezaei MD. PhD. Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Att underlätta övergången

Att underlätta övergången Institutionen för hälsa, vård och samhälle Avdelningen för sjukgymnastik Utbildningsprogram i Sjukgymnastik 180 hp Examensarbete 15 hp Vårterminen 2011 Att underlätta övergången - en litteraturstudie om

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

När livet känns fel. Maria Strömbäck med dr, specialistfysioterapeut Mottagning unga vuxna, FoU-enheten, Psykiatriska kliniken, NUS

När livet känns fel. Maria Strömbäck med dr, specialistfysioterapeut Mottagning unga vuxna, FoU-enheten, Psykiatriska kliniken, NUS När livet känns fel Maria Strömbäck med dr, specialistfysioterapeut Mottagning unga vuxna, FoU-enheten, Psykiatriska kliniken, NUS Forskningsnätverket Umeå SHY och Flickforsk! Nordic Network for Girlhood

Läs mer

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen.

Inledning. Kapitel 1. Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Kapitel 1 Inledning Det är patienten som skall behandlas, inte blodtrycksförhöjningen. Det framhåller SBU i en omfattande kunskapssammanställning av de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om diagnostik

Läs mer

Nya amerikanska rekommendationer. för hormonbehandling i klimakteriet.

Nya amerikanska rekommendationer. för hormonbehandling i klimakteriet. Martin Stjernquist, docent, universitetslektor, institutionen för obstetrik och gynekologi, Malmö, Lunds universitet, överläkare, kvinnokliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö (martin.stjernquist@obst.mas.lu.se)

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-10-26. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-10-26 Vår beteckning FÖRETAG Merck Sharp & Dohme Sweden AB Box 7125 192 07, Sollentuna SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT

Läs mer

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten

What is evidence? Real life studier vs RCT. Real life studier vs RCT Falun februari 2017 Karin Lisspers. RCT-studier - patienter i verkligheten Real life studier vs RCT Falun 20 februari 2017 What is evidence? RCT-studier - patienter i verkligheten 1 Astma Herland K, et al. Respiratory Medicine (2005) 99, 11 19 Real-life studier jämfört RCTstudier

Läs mer

Bilaga 2. Endometrios. Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar

Bilaga 2. Endometrios. Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar Bilaga 2. Endometrios Underlag till Förstudie om behov av kunskapsstöd för kroniska sjukdomar Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge bilder, fotografier

Läs mer

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman

EPIPAIN. Den vidunderliga generaliserade smärtan. Stefan Bergman EPIPAIN Den vidunderliga generaliserade smärtan Stefan Bergman 1993 läste jag en ar/kel The prevalence of chronic widespread pain in the general popula5on Cro7 P, Rigby AS, Boswell R, Schollum J, Silman

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Det kommer en sommar nästa år igen!

Det kommer en sommar nästa år igen! Det kommer en sommar nästa år igen! Benmärgstransplantation; autolog, allogen/urd. Presentation av egen forskning. Half-time seminar 2009-06-10 Anncarin Svanberg, ssk, doktorand Institutionen för Medicinka

Läs mer

Rökningen är det minsta av deras problem -eller?

Rökningen är det minsta av deras problem -eller? Rökningen är det minsta av deras problem -eller? Tobaksavvänjningskonferens 2013 Barbro Holm Ivarsson Ordförande i Psykologer mot Tobak www.barbroivarsson.se Hur många psykiskt sjuka röker? Befolkningen

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

Lindras kolik av akupunktur?

Lindras kolik av akupunktur? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst 1 juni 2012. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av

Läs mer

Klimakteriebehandling. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland

Klimakteriebehandling. Läkemedelskommitténs. terapirekommendation. för Landstinget i Värmland Klimakteriebehandling Läkemedelskommitténs terapirekommendation för Landstinget i Värmland Fastställd: 1 juni 2014 Gäller: t.o.m. 1 juni 2016 Dokumenttyp Ansvarig verksamhet Version Antal sidor Terapirekommendation

Läs mer

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson

Bästa omhändertagande. av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson 2014-02-03 Stockholms läns läkemedelskommitté Läkemedelsbehandling vid astma Bästa omhändertagande 2014-01-20 av astma och KOL 27 augusti 2012 Eva Wikström Jonsson Biträdande överläkare, Docent Klinisk

Läs mer

Från epidemiologi till klinik SpAScania

Från epidemiologi till klinik SpAScania Från epidemiologi till klinik SpAScania Ann Bremander, PT, PhD Docent vid Lunds Universitet Institutionen för kliniska vetenskaper Avdelningen för reumatologi SpAScania 2007 The impact of SpA on the individual

Läs mer

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

BESLUT. Datum 2010-02-15. Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet BESLUT 1 (6) Datum 2010-02-15 Vår beteckning FÖRETAG Algol Pharma AB Kista Science Tower Färögatan 33, 164 51, Kista SAKEN Beslut om enskild produkt med anledning av genomgången av läkemedelssortimentet

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

D-vitamin. Näringsrekommendationer

D-vitamin. Näringsrekommendationer THE SAHLGRENSKA ACADEMY UNIVERSITY OF GOTHENBURG D-vitamin Näringsrekommendationer Elisabet Rothenberg, docent, dietist adjungerad lektor avdelningen för klinisk näringslära, Sahlgrenska universitetssjukhuset,

Läs mer

Kropp själ eller mittemellan?

Kropp själ eller mittemellan? Kropp själ eller mittemellan? Barn och ungdomar med långvariga smärtor Psykoedukation? Mats Karling Endagskurs nov 2011 Vad är psykoedukation? Ett sätt att lära patienten hur besvären uppkommit Möjliga

Läs mer