FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;"

Transkript

1 FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den 17 mars Finansinspektionen föreskriver följande. 1 1 Svenska försäkringsbolag som är riksbolag eller lokala ömsesidiga bolag vars balansomslutning enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger 1000 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall lämna uppgifter om - Kapitalplaceringar (blankett P1A), bilaga 1, - Skulder (blankett P1B), bilaga 2, och - Avkastning och vissa inom-linjenposter (blankett P1C) bilaga 3. Av bilaga 4 framgår hur uppgifterna skall fyllas i. Uppgifterna skall lämnas per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år. De skall ha kommit in till Finansinspektionen senast tre veckor efter varje kvartalsskifte. 3 Finansinspektionen får medge avvikelser från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Dessa föreskrifter träder ikraft den 17 mars 1998 och tillämpas för riksbolag första gången vid rapportering av uppgifter som avser första kvartalet 1998 och för större lokala bolag för skadeförsäkring första gången beträffande uppgifter avseende andra kvartalet Genom författningen upphävs Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering; P1A Kapitalplaceringar, P1B Skulder, och P1C Kapitalavkastning (FFFS 1995:65). Claes Norgren Jörgen Wallinder (Försäkringsmarknadsavdelningen) 1 Enligt 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 Här lämnade uppgifter erhåller sekretesskydd enligt 8 kap 5 och för SCB 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100) PERIODISK RAPPORT -P1A Användare. Finansinspektionen, Sveriges Riksbank, Statistiska Centralbyrån (SCB) Kapitalplaceringar Uppgifter per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december Kapitalplaceringar, sammanställning. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) (C) 1 Kassa, banktillgodohavanden 2 Penningmarknadsinstrument 3 Obligationer 4 Förlagsbevis 5 Aktier och andelar 6 Konverteringslån 7 Lån 8 Byggnader och mark 9 Livförsäkringslån 10 Övriga finansiella placeringar SUMMA Kapitalplaceringar Raden måste fyllas i Med stöd av försäkringsrörelselagen 19 kap 3 och 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790) insamlas dessa uppgifter från svenska riksbolag Samråd har ägt rum med Näringlivets nämnd för Regelgranskning Riktigheten av lämnade uppgifter intygas Chefstjänstemans namnteckning Datum Handläggande tjänstemans namnteckning Datum Blankettutgivare Besöksadress Telefon Telefax Elektronisk adress X.400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

3 PERIODISK RAPPORT - P1A Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1.1 Kassa, svenska banker 1.2 Utländska banker 1.0 Kassa, banktillgodohavanden Nettoökning(N) Nettominskning(R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

4 PERIODISK RAPPORT - P1A Penningmarknadsinstrument Penningmarknadsinstrument. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 2.1 Svenska lånt i SEK 2.2 Utländska lånt i SEK 2.3 Svenska lånt i utl val 2.4 Utländska lånt i utl val 2.0 Penningmarknadsinstrument Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av beloppen av 2.1 och 2.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Staten 2. Kommuner 3. Banker 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

5 PERIODISK RAPPORT-P1A insändas via e-post, Obligationer Obligationer. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 3.1 Svenska lånt i SEK 3.2 Utländska lånt i SEK 3.3 Svenska lånt i utl val 3.4 Utländska lånt i utl val 3.0 Obligationer Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) Specifikation av beloppen av 3.1 och 3.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 1. Staten, realränteobligationer 2. Staten, övriga obligationer 3. Kommuner 4. Banker 5. Bostadsinstitut 6. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 7. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 8. Övriga finansiella företag, ej MFI 9. Icke finansiella företag 10. Övriga svenska låntagare 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) FINANSINSPEKTIONEN Internet: X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

6 PERIODISK RAPPORT-P1A Förlagsbevis Förlagsbevis (inklusive partial - och lånebevis). Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 4.1 Svenska banker 4.2 Övriga svenska finansiella företag 4.3 Övriga svenska låntagare 4.4 Utländska låntagare 4.0 Förlagsbevis Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

7 PERIODISK RAPPORT-P1A Aktier och andelar Aktier och andelar. Belopp kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 5.1 Svenska aktier noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.2 Svenska aktier ej noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.3 Svenska andelar 5.4 Utländska noterade aktier 5.5 Utländska ej noterade aktier 5.6 Teckningsoptioner Svenska Utländska 5.0 Summa aktier och andelar Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Andelar i värdepappersfonder Bruttoökning Bruttominskning Summa (N) Därav Nyteckning (J) Sålt (R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

8 PERIODISK RAPPORT - P1A Konverteringslån Konverteringslån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 6.1 Konverteringslån svenska 6.2 Konverteringslån utländska 6.0 Konverteringslån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

9 PERIODISK RAPPORT - P1A Lån Lån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 7.1 Lån till svenska lånt i SEK 7.2 Lån till utländska lånt i SEK 7.3 Lån till svenska lånt i utl val 7.4 Lån till utlåndska lånt i utl val 7.0 Direktlån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av 7.1 och 7.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Kommuner 2. Banker 3 Försäkringsföretag 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 9. Hushåll 10. Hushållens intresseorganisationer 11. Övriga svenska låntagare 0. Lån till sv lånt i sek och utl val 0.1. Varav koncernföretag med förs.rörelse 0.2. Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

10 PERIODISK RAPPORT - P1A Byggnader och mark Byggnader och mark. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 8.1 Svenska 8.2 Utländska 8.0 Byggnader och mark Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

11 PERIODISK RAPPORT - P1B Skulder Eget Kapital Skulder. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Skuld vid periodens slut 1. Obligationslån 2. Efterställda skulder 3. Skulder till banker 4. Skulder till övriga finansiella företag 5. Derivat 6. Utländska långivare 7. Övriga skulder 0 Summa skulder 0.1 Varav koncernföretag med försäkringsrörelse 0.2 Övriga koncernföretag Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) Totalt (C) Därav utl val (C + 1) Vissa förändringar i Eget kapital under kvartalet. Belopp i kkr. Typ Belopp under perioden 1. Nyemission H Inlösen av egna aktier H Aktieägartillskott H39945 X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

12 PERIODISK RAPPORT-P1C HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER till Finans- inspektionen. Avkastning Poster inom linjen Direkt- resp totalavkastning. Belopp i kkr. Typ Accumulerade värden från årets början kkr Procent H39990 H Summa direktavkastning H39993 H39995 Raden måste fyllas i 2. Summa totalavkastning Borgen- och garantiförbindelser, bokförda värden i kkr vid periodens slut 3. Till förmån för koncernföretag med försäkringsrörelse C39946 C Till förmån för annat koncernföretag Särskilda uppgifter (vissa tillgångsposter). Belopp i kkr Typ 5. Derivat 6. Upplupna ränte- och hyresintäkter 6.1 Varav ränteintäkter Nettoändr. under perioden (H) Marknadsvärde (C) F X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

13 Bilaga Anvisningar för ifyllande av blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-P1C) Allmänt Sektorklassificeringen Till hjälp för sektorklassificeringen tillhandahåller Statistiska centralbyrån ett system för klassificering av institutionella enheter i Sverige. Med hjälp av detta kan varje juridisk enhet hänföras till institutionell sektor i statistiken. EMIs (European Monetary Institute) och ECBs (European Central Bank) register över svenska och utländska monetära finansinstitut (MFI) tillhandahålls som en del av detta register. Affärsdagsredovisning Affärsdagsredovisning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretagens årsredovisning (FFFS 1997:27) skall genomgående tillämpas. Anvisningar rörande affärsdagsredovisning återfinns i denna föreskrifts andra kapitel 1-3. Bruttoökning/bruttominskning Bruttoökningar respektive bruttominskningar skall motsvara kontantflöden,d.v.s belopp som använts för inköp respektive det belopp som erhållits vid försäljning, utlottning, amortering osv. Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av kontantflödena. Samtliga belopp anges i tusental kronor utan decimal och med avrundning enligt vanliga regler. Belopp under 500 kronor anges med 0. Saknas belopp anges också detta med 0. Vid upprättandet av rapporten skall samtliga fält ifyllas. Bruttoredovisning Hela beloppet som betalats vid inköp av en värdehandling skall redovisas som bruttoökning. Motsvarande redovisning gäller även vid försäljning av värdehandlingar. Undantag gäller för kassa- och banktillgodohavanden, vilka skall nettoredovisas. Marknadsvärde (verkligt värde) Vid bestämmande av marknadsvärden för tillgångar och skulder gäller vad som sägs i FFFS 1997:27; 4 kap Repor och andra återköpstransaktioner Dessa transaktioner redovisas enligt 2 kap. 5 FFFS 1997:27. Berörda rader i blanketten är 10 (övriga finansiella placeringstillgångar) respektive rad 7 (skulder till övriga) i P1B-blanketten. Observera att rad 10 även skall omfatta andra finansiella placeringstillgångar som inte kan placeras under annan placeringstillgång, t. ex. fordringar avseende ej likviderade affärer; se post C.III:7 i FFFS 1997:27. Utländsk valuta

14 2 Utländska placeringar värderas vad gäller balansvärden till de på rapportdagen noterade stängningskurserna. Transaktioner omräknas efter affärsdagens stängningskurs. Utländska låntagare/långivare Avser låntagare/långivare med säte utomlands. Kapitalplaceringar, blankett P1A P1A-sida 2 Kassa och banktillgodohavanden Endast periodens nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden skall redovisas. Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, vilka fritt kan disponeras. Se post G.II i FFFS 1997:27. (Jfr. även P1A-sida 8, Lån). Som svenska banker räknas även utländska bankers filialer i Sverige. P1A-sida 3 Penningmarknadsinstrument Med penningmarknadsinstrument avses certifikat och statsskuldväxlar, d.v.s. överlåtbara värdepapper med ursprunglig löptid understigande 1 år. Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar penningmarknadsinstrument utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 2.1 och 2.3 penningmarknadsinstrument utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. 1 Staten Hit hänförs enheter som kontrolleras av staten och som inte är marknadsproducenter samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet. Även Riksgäldskontoret ingår här. 2 Banker Här redovisas fordringar på banker vilka erhållit oktroj enligt bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) samt lagen (1995:1570) om medlemsbanker. 3 Kommuner Hit räknas primärkommuner, landsting, kyrkokommuner och kommunalförbund. 4 Bostadsinstitut Med bostadsinstitut avses här kreditmarknadsföretag som erhållit tillstånd enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag och som enligt bolagsordningen har till huvudändamål att finansiera bostäder samt lagen (1968:756) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Dessa institut utgjordes vid upprättandet av dessa anvisningar av följande institut: Bokredit i Sverige AB. Föreningsbanken Kredit AB. Handelsbanken Hypotek AB. Nordbanken Hypotek AB. S-E Banken Bolån AB.

15 3 SkandiaBanken Bolån AB AB Spintab. Statshypotek AB. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Statens Bostadslåneaktiebolag. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag Svensk bostadsfinansiering AB (Bofab). Venantius AB 5 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Här redovisas övriga svenska kreditmarknadsföretag som är monetära finansinstitut t.ex. Svenska skeppshypotekskassan och Sveriges allmänna hypoteksbank. 6 Icke-finansiella företag Hit räknas juridiska personer vars styrelse har säte i Sverige eller vars huvudkontor finns i Sverige. Till gruppen icke-finanasiella företag räknas även bolag, föreningar och stiftelser som inte går att beteckna såsom finansinstitut eller finansiella företag. Till sektorn hänförs bl.a. de statliga affärsdrivande verken, statliga och kommunala företag samt utländska icke-finansiella företags filialer. Här ingår även icke-finansiella företags intresseorganisationer (t.ex. bransch- och arbetsorganisationer). 7 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Här avses institut som bedriver utlåning, finansiell leasingverksamhet, factoring, avbetalningsköp eller konsumentrådgivning med Finansinspektionens tillstånd och som inte räknas som monetära finansinstitut. 8 Övriga finansiella företag, ej MFI Hit räknas försäkringsföretag, investmentbolag och holdingbolag som kontrollerar enheter vilka ägnar sig åt finansförmedling och serviceverksamhet samt övriga finansinstitut som inte ingår i annan delsektor. Här ingår även finansiella serviceföretag och finansiella företags intresseorganisationer. P1A-sida 4 Obligationer Med obligation avses överlåtbara värdepapper med en ursprunglig löptid (ej räntebindningstid) över 1 år. Även nollkupongsinstrument med ursprunglig löptid över ett år klassificeras här som obligation. Här är specifikationen uppdelad i två delar. Den ena delen visar obligationer utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 3.1 och 3.3. obligationer utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarna P1Asida 3 ovan. P1A-sida 5 Förlagsbevis Under denna rubrik skall långa upplåningsinstument som är artskilda från obligationer redovisas, t.ex. förlags-, partial- och lånebevis samt garantifondbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall också redovisas här. Konvertibla förlagsbevis

16 4 däremot skall redovisas under "Konverteringslån", P1A-sida 7. Under punkt 4.1, 4.2 och 4.3 anges förlagsbevis emitterade i svenska kronor. P1A-sida 6 Aktier och andelar 5.1 Svenska aktier noterade Här avses svenska aktier/andelar noterade på en svensk auktoriserad börs enligt lagen (1992:543) om börs-och clearingverksamhet. 5.3 Svenska andelar Här inkluderas placeringar i värdepappersfonder, vilka även skall specificeras i däravraden nedan. 5.4 Utländska noterade aktier och andelar Här redovisas innehav av utländska aktier/andelar noterade på utländsk börs eller annan liknande marknadsplats som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ och som även i övrigt vad gäller reglering och funktion väsentligen motsvarar vad som gäller anvisningen till rad 5.1 ovan. 5.5 Teckningsoptioner Här ingår även teckningsrättsbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall redovisas i bilaga 4, Förlagsbevis. Raderna Koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Värdepappersfonder utgör däravrader till rad 5.0 summa aktier och andelar. Posten avser andelar i värdepappersfonder för vilka placeringstagaren bär placeringsrisken, d.v.s. balansräkningens post D (FFFS 1997:27). P1A-sida 7 Konverteringslån Här skall alla konvertibla värdepapper, inkl. konvertibla vinstandelsbevis (KVB) redovisas. P1A-sida 8 Lån Med "Lån" avses i allmänhet reverser. Här redovisas bl.a. lån med bankgaranti, statlig garanti, byggnadskreditiv, självrisklån, kapitalmarknadsreverser och skuldförbindelser med säkerhet i fast egendom och tomträtt samt företags- och fartygsinteckningar. Vidare skall här redovisas utlåning till kreditinstitut, där insatta medel är disponibla först efter viss uppsägningstid. (Se post C.III:6 i FFFS 1997:27). Specifikationen av "lån" är uppdelad i två delar. Den ena delen visar värdehandlingar utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 7.1 och 7.3 lån till svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta.

17 5 1 Banker De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarnas P1A-sida 3 punkten 2 ovan. 2 Försäkringsföretag Här redovisas fordringar mot svenska försäkringsföretag vilka fått koncession enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), understödsföreningar enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, pensionsinstitut samt finansiella och ickefinansiella företags pensionsstiftelser. 3 Bostadsinstitut Se P1A-sida 3 punkt 4. 4 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Se P1A-sida 3 punkt 5. 5 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Se P1A-sida 3 punkt 7. 6 Övriga finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 8. 7 Kommuner Se P1A-sida 3 punkt 3. 8 Icke-finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 6. 9 Hushåll (fysiska personer) Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter. Hit räknas även dödsbon, personliga företagare samt familjestiftelser som inte driver rörelse. 10 Hushållens intresseorganisationer Här avses icke vinstdrivande organisationer som betjänar hushållssektorn och som syftar till att tillvarata hushållens intressen eller bedriva hjälpverksamhet. Exempel på sådana organisationer är välgörenhetsorganisationer, frikyrkor, politiska partier, arbetstagar- och yrkesorganisationer, erkända arbetslöshetskassor och idrottsföreningar. 11 Övriga svenska låntagare Här skall redovisas låntagare som inte kan hänföras till någon av de ovan angivna sektorerna. P1A-sida 9 Byggnader och mark

18 6 Här avses endast direktägda byggnader och mark. Marknadsvärdet avser den senaste gjorda värderingen. Med svenska resp. utländska byggnader och mark avses byggnader och mark belägna i Sverige resp. utlandet. Skulder och eget kapital, blankett P1B Under denna rubrik redovisas balansräkningens poster CC. och II. enligt FFFS 1997:27 och med indelning enligt nedan. 1 Obligationslån Skall överensstämma med balansräkningens post II. III i redovisningsföreskrifterna för försäkringsbolag (FFFS 1997:27). 2 Efterställda skulder Se balansräkningens post CC. (FFFS 1997:27). 4 Skulder till övriga finansiella företag Här avses institut som är upptagna under anvisningarnas P1A-sida 3 punkterna 2, 4, 5, 7 och 8. 5 Derivat Se balansräkningens post II. IVa (FFFS 1997:27). 7 Övriga skulder Här redovisas skulder som inte kan placeras under annan post, t.ex. skulder till mottagande part vid s.k. äkta återköpstransaktioner. Förändringar i eget kapital Avser nyemission inkl. överkurs och inlösen av egna aktier samt aktieägartillskott i det egna företaget. Avkastning och poster inom linjen, blankett P1C Avkastning Uppgifterna om direkt- och totalavkastning anges enligt den beräkning, som Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd (FRN) rekommenderar i cirkulär 1/93. Beloppen skall avse ackumulerade värden från årets början och anges i kkr

19 7 och i procent. Borgen- och garantiförbindelser Uppgifterna inryms under balansräkningens poster inom linjen punkt III. (ansvarsförbindelser) i FFFS 1997:27. 5 Derivat Särskilda uppgifter Här redovisas samtliga derivatinstrument med positivt verkligt värde, d. v. s. även de säkringsredovisade derivaten. 6 Upplupna ränte- och hyresintäkter Uppgifterna avser på rapportdagen intjänad men ej erhållen ränta och hyra enligt balansräkningens post H.1 i FFFS 1997:27.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,

Läs mer

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C)

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Bilaga 2 Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Instruktioner Beloppen ska avrundas till närmaste tusental kronor. Belopp under

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 5 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering- skadeförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. Bilaga 5 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering skadeförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten samt anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 3 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering - livförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. FFFS 2015:xx Bilaga 3 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering livförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2004:1175 Utkom från trycket den 15 december 2004 utfärdad den 2 december 2004.

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet.

Förvaltning ska tillförsäkra en långsiktig godtagbar tillväxt av kapitalet. Placeringspolicy Inledning Hörselskadades Riksförbund, HRF, väljer från fall till fall om gåvor i form av fonder eller aktier ska säljas direkt eller vara kvar som långsiktig placering. Primärt arbetar

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Juni. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad -07-27. Innehållsförteckning 1. Inledning och

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-27 FM5001 M06 Uppdaterad Finansmarknadsstatistik september

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen.

Denna rekommendation ersätter den tidigare rekommendationen för den offentliga förvaltningen 124 Den institutionella sektorindelningen. JUHTA JHS 124 Sektorindelningen 2000 Version: 31.9.2005 Fastställd: 13.12.2000 Giltighetstid: tillsvidare Innehåll 1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 2. DEFINITIONER, UPPBYGGNAD OCH NOMENKLATUR 2.1. DEFINITIONER PÅ

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1997:15 beslutade den 26 juni 1997. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet

Placeringspolicy. för stiftelser anknutna till. Stockholms universitet Dnr SU 33-0932-10 Placeringspolicy för stiftelser anknutna till Stockholms universitet Fastställda av universitetsstyrelsen 20100416 1. Inledning 1.1 Målsättning 1.2 Syfte med placeringspolicyn 1.3 Uppdatering

Läs mer

2014-09-09 FI Dnr 14-5565

2014-09-09 FI Dnr 14-5565 2014-09-09 FI Dnr 14-5565 REMISSPROMEMORIA Ändrade föreskrifter om försäkringsföretags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar och kvartalsuppgifter för livförsäkringsföretag Sammanfattning Finansinspektionen

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB December. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad 2015-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001

Svenska Bankföreningen BANK- OCH FINANS- STATISTIK 2001 BANK- OCH FINANS- STATISTIK 00 Publicerad i maj 00 publicerar årligen statistik över den svenska bank- och finansmarknaden. Statistiken presenterar de viktigaste aktörerna på finansmarknaden samt deras

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Februari Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -03-27 FM5001 M02 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB ember Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2014-01-29 FM5001 M12 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal

Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Remissexemplar 2010-12-14 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Deklaration av gruppbaserad kapitalbas och solvensmarginal Samtliga belopp ska anges i tusentals kronor (tkr), utan decimal, och avrundas enligt

Läs mer

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09

Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Kapitaltäckning och likviditet 2014-09 Periodisk information per 30 september 2014 - Kapitaltäckning och likviditet Denna information om kapitaltäckning och likviditet för Ikano Bank AB (Publ), organisationsnummer

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Sveriges officiella statistik Statistiska Centralbyrån 2001. Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2001

Sveriges officiella statistik Statistiska Centralbyrån 2001. Official Statistics of Sweden Statistics Sweden 2001 Standard för institutionell sektorindelning 2000, INSEKT 2000 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning efter juridisk form, JURFORM (JURFORM kompletterade efter 2001) Standard

Läs mer

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit

Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år 2008 har utkommit Nationalräkenskaper 2010 Finansräkenskaper Finansräkenskapernas reviderade uppgifter för år har utkommit Finansräkenskapernas årsuppgifter för år har reviderats på basis av kompletterade källuppgifter.

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i försäkringsrörelseförordningen (1982:790); SFS 1999:690 Utkom från trycket den 6 juli 1999 utfärdad den 10 juni 1999. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige; FFFS 1997:19 beslutade

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 OE 12 SM 0401 Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder den 31 december 2003 Financial assets and liabilities for municipalities and county councils, 31 December 2003 I korta drag

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL

Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL Fastställd av kommunfullmäktige 1999-12-13 282 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-24 40 POLICY FÖR FÖRVALTNING AV PENSIONSMEDEL 1 INLEDNING 1.1 Kiruna kommuns pensionsåtagande Kiruna kommun har i kommunfullmäktige

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011

D 2. Placeringsstrategi. För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser. Maj 2011 Placeringsstrategi För Neuroförbundet och till Neuroförbundet anknutna stiftelser Maj 2011 Reviderat 2014 med anledning av namnbyte, enda ändringen 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INTRODUKTION 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2013R1073 SV 27.11.2013 000.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) nr 1073/2013

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000

Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 Balansstatistik för icke-finansiella företag (BAST) Kvartal 2000 NV1006 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Näringsverksamhet. A.2 Statistikområde Företagssektorns finanser. A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om utgivning av säkerställda obligationer; SFS 2003:1223 Utkom från trycket den 14 januari 2004 utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande.

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5)

FÖRESKRIFT Nr 306.2 Dnr 44/420/98 1 (5) 1 (5) NOTER TILL BOKSLUTET I noter till bokslutet skall redovisas följande: Noter angående upprättandet av bokslutet I noterna skall ingå en beskrivning av redovisningsprinciperna för upprättande av sammanslutningens

Läs mer