FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;"

Transkript

1 FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den 17 mars Finansinspektionen föreskriver följande. 1 1 Svenska försäkringsbolag som är riksbolag eller lokala ömsesidiga bolag vars balansomslutning enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger 1000 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall lämna uppgifter om - Kapitalplaceringar (blankett P1A), bilaga 1, - Skulder (blankett P1B), bilaga 2, och - Avkastning och vissa inom-linjenposter (blankett P1C) bilaga 3. Av bilaga 4 framgår hur uppgifterna skall fyllas i. Uppgifterna skall lämnas per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år. De skall ha kommit in till Finansinspektionen senast tre veckor efter varje kvartalsskifte. 3 Finansinspektionen får medge avvikelser från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Dessa föreskrifter träder ikraft den 17 mars 1998 och tillämpas för riksbolag första gången vid rapportering av uppgifter som avser första kvartalet 1998 och för större lokala bolag för skadeförsäkring första gången beträffande uppgifter avseende andra kvartalet Genom författningen upphävs Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering; P1A Kapitalplaceringar, P1B Skulder, och P1C Kapitalavkastning (FFFS 1995:65). Claes Norgren Jörgen Wallinder (Försäkringsmarknadsavdelningen) 1 Enligt 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 Här lämnade uppgifter erhåller sekretesskydd enligt 8 kap 5 och för SCB 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100) PERIODISK RAPPORT -P1A Användare. Finansinspektionen, Sveriges Riksbank, Statistiska Centralbyrån (SCB) Kapitalplaceringar Uppgifter per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december Kapitalplaceringar, sammanställning. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) (C) 1 Kassa, banktillgodohavanden 2 Penningmarknadsinstrument 3 Obligationer 4 Förlagsbevis 5 Aktier och andelar 6 Konverteringslån 7 Lån 8 Byggnader och mark 9 Livförsäkringslån 10 Övriga finansiella placeringar SUMMA Kapitalplaceringar Raden måste fyllas i Med stöd av försäkringsrörelselagen 19 kap 3 och 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790) insamlas dessa uppgifter från svenska riksbolag Samråd har ägt rum med Näringlivets nämnd för Regelgranskning Riktigheten av lämnade uppgifter intygas Chefstjänstemans namnteckning Datum Handläggande tjänstemans namnteckning Datum Blankettutgivare Besöksadress Telefon Telefax Elektronisk adress X.400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

3 PERIODISK RAPPORT - P1A Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1.1 Kassa, svenska banker 1.2 Utländska banker 1.0 Kassa, banktillgodohavanden Nettoökning(N) Nettominskning(R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

4 PERIODISK RAPPORT - P1A Penningmarknadsinstrument Penningmarknadsinstrument. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 2.1 Svenska lånt i SEK 2.2 Utländska lånt i SEK 2.3 Svenska lånt i utl val 2.4 Utländska lånt i utl val 2.0 Penningmarknadsinstrument Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av beloppen av 2.1 och 2.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Staten 2. Kommuner 3. Banker 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

5 PERIODISK RAPPORT-P1A insändas via e-post, Obligationer Obligationer. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 3.1 Svenska lånt i SEK 3.2 Utländska lånt i SEK 3.3 Svenska lånt i utl val 3.4 Utländska lånt i utl val 3.0 Obligationer Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) Specifikation av beloppen av 3.1 och 3.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 1. Staten, realränteobligationer 2. Staten, övriga obligationer 3. Kommuner 4. Banker 5. Bostadsinstitut 6. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 7. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 8. Övriga finansiella företag, ej MFI 9. Icke finansiella företag 10. Övriga svenska låntagare 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) FINANSINSPEKTIONEN Internet: X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

6 PERIODISK RAPPORT-P1A Förlagsbevis Förlagsbevis (inklusive partial - och lånebevis). Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 4.1 Svenska banker 4.2 Övriga svenska finansiella företag 4.3 Övriga svenska låntagare 4.4 Utländska låntagare 4.0 Förlagsbevis Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

7 PERIODISK RAPPORT-P1A Aktier och andelar Aktier och andelar. Belopp kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 5.1 Svenska aktier noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.2 Svenska aktier ej noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.3 Svenska andelar 5.4 Utländska noterade aktier 5.5 Utländska ej noterade aktier 5.6 Teckningsoptioner Svenska Utländska 5.0 Summa aktier och andelar Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Andelar i värdepappersfonder Bruttoökning Bruttominskning Summa (N) Därav Nyteckning (J) Sålt (R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

8 PERIODISK RAPPORT - P1A Konverteringslån Konverteringslån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 6.1 Konverteringslån svenska 6.2 Konverteringslån utländska 6.0 Konverteringslån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

9 PERIODISK RAPPORT - P1A Lån Lån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 7.1 Lån till svenska lånt i SEK 7.2 Lån till utländska lånt i SEK 7.3 Lån till svenska lånt i utl val 7.4 Lån till utlåndska lånt i utl val 7.0 Direktlån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av 7.1 och 7.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Kommuner 2. Banker 3 Försäkringsföretag 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 9. Hushåll 10. Hushållens intresseorganisationer 11. Övriga svenska låntagare 0. Lån till sv lånt i sek och utl val 0.1. Varav koncernföretag med förs.rörelse 0.2. Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

10 PERIODISK RAPPORT - P1A Byggnader och mark Byggnader och mark. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 8.1 Svenska 8.2 Utländska 8.0 Byggnader och mark Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

11 PERIODISK RAPPORT - P1B Skulder Eget Kapital Skulder. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Skuld vid periodens slut 1. Obligationslån 2. Efterställda skulder 3. Skulder till banker 4. Skulder till övriga finansiella företag 5. Derivat 6. Utländska långivare 7. Övriga skulder 0 Summa skulder 0.1 Varav koncernföretag med försäkringsrörelse 0.2 Övriga koncernföretag Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) Totalt (C) Därav utl val (C + 1) Vissa förändringar i Eget kapital under kvartalet. Belopp i kkr. Typ Belopp under perioden 1. Nyemission H Inlösen av egna aktier H Aktieägartillskott H39945 X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

12 PERIODISK RAPPORT-P1C HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER till Finans- inspektionen. Avkastning Poster inom linjen Direkt- resp totalavkastning. Belopp i kkr. Typ Accumulerade värden från årets början kkr Procent H39990 H Summa direktavkastning H39993 H39995 Raden måste fyllas i 2. Summa totalavkastning Borgen- och garantiförbindelser, bokförda värden i kkr vid periodens slut 3. Till förmån för koncernföretag med försäkringsrörelse C39946 C Till förmån för annat koncernföretag Särskilda uppgifter (vissa tillgångsposter). Belopp i kkr Typ 5. Derivat 6. Upplupna ränte- och hyresintäkter 6.1 Varav ränteintäkter Nettoändr. under perioden (H) Marknadsvärde (C) F X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

13 Bilaga Anvisningar för ifyllande av blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-P1C) Allmänt Sektorklassificeringen Till hjälp för sektorklassificeringen tillhandahåller Statistiska centralbyrån ett system för klassificering av institutionella enheter i Sverige. Med hjälp av detta kan varje juridisk enhet hänföras till institutionell sektor i statistiken. EMIs (European Monetary Institute) och ECBs (European Central Bank) register över svenska och utländska monetära finansinstitut (MFI) tillhandahålls som en del av detta register. Affärsdagsredovisning Affärsdagsredovisning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretagens årsredovisning (FFFS 1997:27) skall genomgående tillämpas. Anvisningar rörande affärsdagsredovisning återfinns i denna föreskrifts andra kapitel 1-3. Bruttoökning/bruttominskning Bruttoökningar respektive bruttominskningar skall motsvara kontantflöden,d.v.s belopp som använts för inköp respektive det belopp som erhållits vid försäljning, utlottning, amortering osv. Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av kontantflödena. Samtliga belopp anges i tusental kronor utan decimal och med avrundning enligt vanliga regler. Belopp under 500 kronor anges med 0. Saknas belopp anges också detta med 0. Vid upprättandet av rapporten skall samtliga fält ifyllas. Bruttoredovisning Hela beloppet som betalats vid inköp av en värdehandling skall redovisas som bruttoökning. Motsvarande redovisning gäller även vid försäljning av värdehandlingar. Undantag gäller för kassa- och banktillgodohavanden, vilka skall nettoredovisas. Marknadsvärde (verkligt värde) Vid bestämmande av marknadsvärden för tillgångar och skulder gäller vad som sägs i FFFS 1997:27; 4 kap Repor och andra återköpstransaktioner Dessa transaktioner redovisas enligt 2 kap. 5 FFFS 1997:27. Berörda rader i blanketten är 10 (övriga finansiella placeringstillgångar) respektive rad 7 (skulder till övriga) i P1B-blanketten. Observera att rad 10 även skall omfatta andra finansiella placeringstillgångar som inte kan placeras under annan placeringstillgång, t. ex. fordringar avseende ej likviderade affärer; se post C.III:7 i FFFS 1997:27. Utländsk valuta

14 2 Utländska placeringar värderas vad gäller balansvärden till de på rapportdagen noterade stängningskurserna. Transaktioner omräknas efter affärsdagens stängningskurs. Utländska låntagare/långivare Avser låntagare/långivare med säte utomlands. Kapitalplaceringar, blankett P1A P1A-sida 2 Kassa och banktillgodohavanden Endast periodens nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden skall redovisas. Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, vilka fritt kan disponeras. Se post G.II i FFFS 1997:27. (Jfr. även P1A-sida 8, Lån). Som svenska banker räknas även utländska bankers filialer i Sverige. P1A-sida 3 Penningmarknadsinstrument Med penningmarknadsinstrument avses certifikat och statsskuldväxlar, d.v.s. överlåtbara värdepapper med ursprunglig löptid understigande 1 år. Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar penningmarknadsinstrument utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 2.1 och 2.3 penningmarknadsinstrument utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. 1 Staten Hit hänförs enheter som kontrolleras av staten och som inte är marknadsproducenter samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet. Även Riksgäldskontoret ingår här. 2 Banker Här redovisas fordringar på banker vilka erhållit oktroj enligt bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) samt lagen (1995:1570) om medlemsbanker. 3 Kommuner Hit räknas primärkommuner, landsting, kyrkokommuner och kommunalförbund. 4 Bostadsinstitut Med bostadsinstitut avses här kreditmarknadsföretag som erhållit tillstånd enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag och som enligt bolagsordningen har till huvudändamål att finansiera bostäder samt lagen (1968:756) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Dessa institut utgjordes vid upprättandet av dessa anvisningar av följande institut: Bokredit i Sverige AB. Föreningsbanken Kredit AB. Handelsbanken Hypotek AB. Nordbanken Hypotek AB. S-E Banken Bolån AB.

15 3 SkandiaBanken Bolån AB AB Spintab. Statshypotek AB. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Statens Bostadslåneaktiebolag. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag Svensk bostadsfinansiering AB (Bofab). Venantius AB 5 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Här redovisas övriga svenska kreditmarknadsföretag som är monetära finansinstitut t.ex. Svenska skeppshypotekskassan och Sveriges allmänna hypoteksbank. 6 Icke-finansiella företag Hit räknas juridiska personer vars styrelse har säte i Sverige eller vars huvudkontor finns i Sverige. Till gruppen icke-finanasiella företag räknas även bolag, föreningar och stiftelser som inte går att beteckna såsom finansinstitut eller finansiella företag. Till sektorn hänförs bl.a. de statliga affärsdrivande verken, statliga och kommunala företag samt utländska icke-finansiella företags filialer. Här ingår även icke-finansiella företags intresseorganisationer (t.ex. bransch- och arbetsorganisationer). 7 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Här avses institut som bedriver utlåning, finansiell leasingverksamhet, factoring, avbetalningsköp eller konsumentrådgivning med Finansinspektionens tillstånd och som inte räknas som monetära finansinstitut. 8 Övriga finansiella företag, ej MFI Hit räknas försäkringsföretag, investmentbolag och holdingbolag som kontrollerar enheter vilka ägnar sig åt finansförmedling och serviceverksamhet samt övriga finansinstitut som inte ingår i annan delsektor. Här ingår även finansiella serviceföretag och finansiella företags intresseorganisationer. P1A-sida 4 Obligationer Med obligation avses överlåtbara värdepapper med en ursprunglig löptid (ej räntebindningstid) över 1 år. Även nollkupongsinstrument med ursprunglig löptid över ett år klassificeras här som obligation. Här är specifikationen uppdelad i två delar. Den ena delen visar obligationer utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 3.1 och 3.3. obligationer utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarna P1Asida 3 ovan. P1A-sida 5 Förlagsbevis Under denna rubrik skall långa upplåningsinstument som är artskilda från obligationer redovisas, t.ex. förlags-, partial- och lånebevis samt garantifondbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall också redovisas här. Konvertibla förlagsbevis

16 4 däremot skall redovisas under "Konverteringslån", P1A-sida 7. Under punkt 4.1, 4.2 och 4.3 anges förlagsbevis emitterade i svenska kronor. P1A-sida 6 Aktier och andelar 5.1 Svenska aktier noterade Här avses svenska aktier/andelar noterade på en svensk auktoriserad börs enligt lagen (1992:543) om börs-och clearingverksamhet. 5.3 Svenska andelar Här inkluderas placeringar i värdepappersfonder, vilka även skall specificeras i däravraden nedan. 5.4 Utländska noterade aktier och andelar Här redovisas innehav av utländska aktier/andelar noterade på utländsk börs eller annan liknande marknadsplats som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ och som även i övrigt vad gäller reglering och funktion väsentligen motsvarar vad som gäller anvisningen till rad 5.1 ovan. 5.5 Teckningsoptioner Här ingår även teckningsrättsbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall redovisas i bilaga 4, Förlagsbevis. Raderna Koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Värdepappersfonder utgör däravrader till rad 5.0 summa aktier och andelar. Posten avser andelar i värdepappersfonder för vilka placeringstagaren bär placeringsrisken, d.v.s. balansräkningens post D (FFFS 1997:27). P1A-sida 7 Konverteringslån Här skall alla konvertibla värdepapper, inkl. konvertibla vinstandelsbevis (KVB) redovisas. P1A-sida 8 Lån Med "Lån" avses i allmänhet reverser. Här redovisas bl.a. lån med bankgaranti, statlig garanti, byggnadskreditiv, självrisklån, kapitalmarknadsreverser och skuldförbindelser med säkerhet i fast egendom och tomträtt samt företags- och fartygsinteckningar. Vidare skall här redovisas utlåning till kreditinstitut, där insatta medel är disponibla först efter viss uppsägningstid. (Se post C.III:6 i FFFS 1997:27). Specifikationen av "lån" är uppdelad i två delar. Den ena delen visar värdehandlingar utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 7.1 och 7.3 lån till svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta.

17 5 1 Banker De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarnas P1A-sida 3 punkten 2 ovan. 2 Försäkringsföretag Här redovisas fordringar mot svenska försäkringsföretag vilka fått koncession enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), understödsföreningar enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, pensionsinstitut samt finansiella och ickefinansiella företags pensionsstiftelser. 3 Bostadsinstitut Se P1A-sida 3 punkt 4. 4 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Se P1A-sida 3 punkt 5. 5 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Se P1A-sida 3 punkt 7. 6 Övriga finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 8. 7 Kommuner Se P1A-sida 3 punkt 3. 8 Icke-finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 6. 9 Hushåll (fysiska personer) Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter. Hit räknas även dödsbon, personliga företagare samt familjestiftelser som inte driver rörelse. 10 Hushållens intresseorganisationer Här avses icke vinstdrivande organisationer som betjänar hushållssektorn och som syftar till att tillvarata hushållens intressen eller bedriva hjälpverksamhet. Exempel på sådana organisationer är välgörenhetsorganisationer, frikyrkor, politiska partier, arbetstagar- och yrkesorganisationer, erkända arbetslöshetskassor och idrottsföreningar. 11 Övriga svenska låntagare Här skall redovisas låntagare som inte kan hänföras till någon av de ovan angivna sektorerna. P1A-sida 9 Byggnader och mark

18 6 Här avses endast direktägda byggnader och mark. Marknadsvärdet avser den senaste gjorda värderingen. Med svenska resp. utländska byggnader och mark avses byggnader och mark belägna i Sverige resp. utlandet. Skulder och eget kapital, blankett P1B Under denna rubrik redovisas balansräkningens poster CC. och II. enligt FFFS 1997:27 och med indelning enligt nedan. 1 Obligationslån Skall överensstämma med balansräkningens post II. III i redovisningsföreskrifterna för försäkringsbolag (FFFS 1997:27). 2 Efterställda skulder Se balansräkningens post CC. (FFFS 1997:27). 4 Skulder till övriga finansiella företag Här avses institut som är upptagna under anvisningarnas P1A-sida 3 punkterna 2, 4, 5, 7 och 8. 5 Derivat Se balansräkningens post II. IVa (FFFS 1997:27). 7 Övriga skulder Här redovisas skulder som inte kan placeras under annan post, t.ex. skulder till mottagande part vid s.k. äkta återköpstransaktioner. Förändringar i eget kapital Avser nyemission inkl. överkurs och inlösen av egna aktier samt aktieägartillskott i det egna företaget. Avkastning och poster inom linjen, blankett P1C Avkastning Uppgifterna om direkt- och totalavkastning anges enligt den beräkning, som Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd (FRN) rekommenderar i cirkulär 1/93. Beloppen skall avse ackumulerade värden från årets början och anges i kkr

19 7 och i procent. Borgen- och garantiförbindelser Uppgifterna inryms under balansräkningens poster inom linjen punkt III. (ansvarsförbindelser) i FFFS 1997:27. 5 Derivat Särskilda uppgifter Här redovisas samtliga derivatinstrument med positivt verkligt värde, d. v. s. även de säkringsredovisade derivaten. 6 Upplupna ränte- och hyresintäkter Uppgifterna avser på rapportdagen intjänad men ej erhållen ränta och hyra enligt balansräkningens post H.1 i FFFS 1997:27.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,

Läs mer

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C)

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Bilaga 2 Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Instruktioner Beloppen ska avrundas till närmaste tusental kronor. Belopp under

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om månadsstatistik för vissa värdepappersbolag;

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om månadsstatistik för vissa värdepappersbolag; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om månadsstatistik för vissa värdepappersbolag; beslutade den 26 november 1996. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2010:1) om kvartalsstatistik för

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder

Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Bilaga 14 FFFS 2008:x Anvisningar till blankett Kvartalsrapport för investeringsfonder Allmänt om hur kvartalsrapporteringen ska upprättas Kvartalsrapportering för investeringsfonder görs via Finansinspektionens

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för investeringsfonder Ett bolag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder

Anvisning 2 Kvartalsrapportering för värdepappersfonder och specialfonder Gäller fr.o.m. period 201412 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Anvisning 2 Kvartalsrapportering för

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data

) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW. Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data FM 12 SM 0201 ) UVlNULQJVERODJHQXQGHUIMlUGHNYDUWDOHW 3UHOLPLQlUDXSSJLIWHU Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2001. Preliminary data,nruwdgudj ) UVlNULQJVERODJHQVSODFHULQJVWLOOJnQJDU

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 36 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 36 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 36 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 5 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering- skadeförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. Bilaga 5 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering skadeförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten samt anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av kvalificerat innehav och dotterföretag m.m.; FFFS 1998:33 beslutade den 17 december 1998

Läs mer

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data

Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet Swedish insurance companies during the fourth quarter of Preliminary data FM 12 SM 0301 Försäkringsbolagen under fjärde kvartalet 2002 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the fourth quarter of 2002. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Landstingens finansiella tillgångar och skulder

Landstingens finansiella tillgångar och skulder Sida 1 av 13 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 2 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 2 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 2 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A.

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 3 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering - livförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. FFFS 2015:xx Bilaga 3 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering livförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560)

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag; FFFS 2010:1 Utkom

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2008:16 KVARTALSRAPPORT LIVFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Vissa uppgifter kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån A. Resultaträkning

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB Maj Producerat av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -06-28 FM5001 M05 Innehållsförteckning (klicka på tabellnamnet

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse

Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse Checklista för placeringsriktlinjer för pensionsstiftelse En pensionsstiftelse måste besluta om vissa placeringsriktlinjer för det kapital stiftelsen ska förvalta. Även en kommun eller ett landsting måste

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2010:1 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2010:1) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 23 augusti 2010. RBFS

Läs mer

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2003 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning Finansmarknad 2007-11-07 1(6) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2003 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2001 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om kreditinstituts, svenska kreditinstituts filialer i utlandets och värdepappersbolags rapportering av bokslutsuppgifter

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10

Protokollsbilaga E Direktionens protokoll , 10 Protokollsbilaga E Direktionens protokoll 090205, 10 PM DATUM: 2009-01-16 AVDELNING: HANDLÄGGARE: HANTERINGSKLASS: APP Maria Eriksson SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46

Läs mer

Uppföljning av placeringsverksamheten

Uppföljning av placeringsverksamheten Anvisning 1 (5) Senaste ändring 16.1.2012 VI Uppföljning av placeringsverksamheten Genom VI-rapporteringen insamlas uppgifter om försäkringsanstalternas placeringsverksamhet. Uppgifterna används för Finansinspektionens,

Läs mer

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32

STATISTIK. Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta... 32 Tabell 1 Finansbolagens utlåning och leasing i SEK och utländsk valuta.... 32 Tabell 2 Finansbolagens utlåning i SEK och utländsk valuta. Kundstruktur... 32 Tabell 3 Finansbolagens balansräkning vid utgången

Läs mer

Remissexemplar Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag. Rapportering av kvartalsupplysningar

Remissexemplar Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag. Rapportering av kvartalsupplysningar Bilaga 7 Anvisningar till blankett kompletterande tillsynsrapportering -försäkringsföretag Dessa upplysningar efterfrågas av Riksbanken för att kunna lämna kompletterande upplysningar för den EU-gemensamma

Läs mer

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502

Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 MP/BFM 2010-01-26 1(8) Försäkringsbolagens årsredogörelser 2005 FM0502 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om svenska livförsäkringsbolags skyldighet att lämna uppgifter om nyteckning m.m.; FFFS 1996:6 beslutade den

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 57/34 27.2.2002 RÄTTELSE Rättelse till Europeiska centralbankens förordning (EG) nr 2423/2001 av den 22 november 2001 om konsoliderade balansräkningar för monetära (ECB/2001/13) ( L 333 av den 17 december

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om rapportering av derivatstatistik; beslutade den 17 februari 1998. Finansinspektionen föreskriver följande.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:4) om gruppbaserad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2002:1042 Utkom från trycket den 17 december 2002 utfärdad den 5 december 2002. Regeringen

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt

STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) NR/OEM 2015-09-29 Anita Brandt STATISTISKA CENTRALBYRÅN VARIABELFÖRTECKNING 1(18) SCBFS 2015:25 Bilaga 2 Nedan följer en beskrivning av de variabler som efterfrågas i undersökningen om kommunernas och landstingens finansiella tillgångar

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:15) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2002:1042) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet; SFS 2007:739 Utkom från trycket den 16 oktober 2007 utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB i Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank -07-26 FM5001 M06 Förändringar Finansmarknadsstatistik april Till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2003:772 Utkom från trycket den 25 november 2003 utfärdad den 13 november 2003.

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB December. Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank. Publicerad 2015-01-29 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 6 FFFS 2015:xx KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - FÖRSÄKRINGSFÖRETAG VALUTA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Periodicitet A Kompletterande upplysningar, för värdepapper utan ISIN- kod Kvartal B Värdepapper

Läs mer

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna

Finansinspektionens remiss förslag till ändringar i redovisnings- och rapporteringsföreskrifterna REMISSYTTRANDE Vår referens: 2017/06/025 Er referens: FI Dnr 17-717 1 (5) 2017-08-16 Finansinspektionen Box 7821 103 97 Stockholm Skickat via e-post till Finansinspektionen@fi.se Finansinspektionens remiss

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2015-02-16 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 14-14349 Ändrade föreskrifter om kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank

Regler för bokföring och årsredovisning i Sveriges riksbank Regel BESLUTSDATUM: 2011-12-07 BESLUT AV: BEFATTNING: - ANSVARIG AVDELNING: Direktionen ADM FÖRVALTNINGSANSVARIG: Henrik Gardholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. Bilaga 5 FFFS 2015:XX Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering skadeförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten samt i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560)

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning

2009 FM0501. Försäkringsbolagens kapitalplaceringar. Innehållsförteckning ES/BFM 2009-09-29 1(7) Försäkringsbolagens kapitalplaceringar 2009 FM0501 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2016

Delårsrapport januari juni 2016 Delårsrapport januari juni 2016 Resultatet AI Pensions resultat efter skatt uppgick till -297 (488) miljoner kronor. Resultatet har framförallt påverkats av fortsatt sjunkande räntor vilket gjort att försäkringstekniska

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens allmänna råd om ägar- och ledningsprövning; FFFS 1998:14 beslutade den 18 juni 1998. Omfattningen av de allmänna råden 1

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Sammanställning över investeringsfondens innehav

Sammanställning över investeringsfondens innehav Bilaga 9 FFFS 2008:x Sammanställning över investeringsfondens innehav Investeringsfondens innehav av överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument ska specificeras sista bankdagen av varje kvartal

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om särskild tillsyn över finansiella konglomerat;

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut

Finansiella företag, årsbokslut Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Finansiella företag, årsbokslut 2011 FM0402 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Riksbankens författningssamling

Riksbankens författningssamling Riksbankens författningssamling RBFS 2014:2 ISSN 0349-8344 Riksbankens föreskrifter och allmänna råd (RBFS 2014:2) om instituts rapportering av finansmarknadsstatistik; beslutade den 26 maj 2014. RBFS

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer