FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;"

Transkript

1 FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den 17 mars Finansinspektionen föreskriver följande. 1 1 Svenska försäkringsbolag som är riksbolag eller lokala ömsesidiga bolag vars balansomslutning enligt balansräkningarna för de två senaste räkenskapsåren överstiger 1000 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall lämna uppgifter om - Kapitalplaceringar (blankett P1A), bilaga 1, - Skulder (blankett P1B), bilaga 2, och - Avkastning och vissa inom-linjenposter (blankett P1C) bilaga 3. Av bilaga 4 framgår hur uppgifterna skall fyllas i. Uppgifterna skall lämnas per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december varje år. De skall ha kommit in till Finansinspektionen senast tre veckor efter varje kvartalsskifte. 3 Finansinspektionen får medge avvikelser från dessa föreskrifter om det finns särskilda skäl. Dessa föreskrifter träder ikraft den 17 mars 1998 och tillämpas för riksbolag första gången vid rapportering av uppgifter som avser första kvartalet 1998 och för större lokala bolag för skadeförsäkring första gången beträffande uppgifter avseende andra kvartalet Genom författningen upphävs Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering; P1A Kapitalplaceringar, P1B Skulder, och P1C Kapitalavkastning (FFFS 1995:65). Claes Norgren Jörgen Wallinder (Försäkringsmarknadsavdelningen) 1 Enligt 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790).

2 Här lämnade uppgifter erhåller sekretesskydd enligt 8 kap 5 och för SCB 9 kap 4 sekretesslagen (SFS 1980:100) PERIODISK RAPPORT -P1A Användare. Finansinspektionen, Sveriges Riksbank, Statistiska Centralbyrån (SCB) Kapitalplaceringar Uppgifter per 31 mars, 30 juni, 30 september och 31 december Kapitalplaceringar, sammanställning. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) (C) 1 Kassa, banktillgodohavanden 2 Penningmarknadsinstrument 3 Obligationer 4 Förlagsbevis 5 Aktier och andelar 6 Konverteringslån 7 Lån 8 Byggnader och mark 9 Livförsäkringslån 10 Övriga finansiella placeringar SUMMA Kapitalplaceringar Raden måste fyllas i Med stöd av försäkringsrörelselagen 19 kap 3 och 49 försäkringsrörelseförordningen (1982:790) insamlas dessa uppgifter från svenska riksbolag Samråd har ägt rum med Näringlivets nämnd för Regelgranskning Riktigheten av lämnade uppgifter intygas Chefstjänstemans namnteckning Datum Handläggande tjänstemans namnteckning Datum Blankettutgivare Besöksadress Telefon Telefax Elektronisk adress X.400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

3 PERIODISK RAPPORT - P1A Kassa och banktillgodohavanden Kassa och banktillgodohavanden. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1.1 Kassa, svenska banker 1.2 Utländska banker 1.0 Kassa, banktillgodohavanden Nettoökning(N) Nettominskning(R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

4 PERIODISK RAPPORT - P1A Penningmarknadsinstrument Penningmarknadsinstrument. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 2.1 Svenska lånt i SEK 2.2 Utländska lånt i SEK 2.3 Svenska lånt i utl val 2.4 Utländska lånt i utl val 2.0 Penningmarknadsinstrument Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av beloppen av 2.1 och 2.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Staten 2. Kommuner 3. Banker 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

5 PERIODISK RAPPORT-P1A insändas via e-post, Obligationer Obligationer. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 3.1 Svenska lånt i SEK 3.2 Utländska lånt i SEK 3.3 Svenska lånt i utl val 3.4 Utländska lånt i utl val 3.0 Obligationer Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) Specifikation av beloppen av 3.1 och 3.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 1. Staten, realränteobligationer 2. Staten, övriga obligationer 3. Kommuner 4. Banker 5. Bostadsinstitut 6. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 7. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 8. Övriga finansiella företag, ej MFI 9. Icke finansiella företag 10. Övriga svenska låntagare 0. Svenska lånt i SEK och utl val Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) FINANSINSPEKTIONEN Internet: X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

6 PERIODISK RAPPORT-P1A Förlagsbevis Förlagsbevis (inklusive partial - och lånebevis). Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 4.1 Svenska banker 4.2 Övriga svenska finansiella företag 4.3 Övriga svenska låntagare 4.4 Utländska låntagare 4.0 Förlagsbevis Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

7 PERIODISK RAPPORT-P1A Aktier och andelar Aktier och andelar. Belopp kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 5.1 Svenska aktier noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.2 Svenska aktier ej noterade Finansiella företag Icke-finansiella företag 5.3 Svenska andelar 5.4 Utländska noterade aktier 5.5 Utländska ej noterade aktier 5.6 Teckningsoptioner Svenska Utländska 5.0 Summa aktier och andelar Varav koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Andelar i värdepappersfonder Bruttoökning Bruttominskning Summa (N) Därav Nyteckning (J) Sålt (R) (C) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

8 PERIODISK RAPPORT - P1A Konverteringslån Konverteringslån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde Nominellt belopp 6.1 Konverteringslån svenska 6.2 Konverteringslån utländska 6.0 Konverteringslån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) (A) X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

9 PERIODISK RAPPORT - P1A Lån Lån. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 7.1 Lån till svenska lånt i SEK 7.2 Lån till utländska lånt i SEK 7.3 Lån till svenska lånt i utl val 7.4 Lån till utlåndska lånt i utl val 7.0 Direktlån Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) Specifikation av 7.1 och 7.3. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 1. Kommuner 2. Banker 3 Försäkringsföretag 4. Bostadsinstitut 5. Övriga kreditmarknadsföretag, MFI 6. Kreditmarknadsföretag, ej MFI 7. Övriga finansiella företag, ej MFI 8. Icke-finansiella företag 9. Hushåll 10. Hushållens intresseorganisationer 11. Övriga svenska låntagare 0. Lån till sv lånt i sek och utl val 0.1. Varav koncernföretag med förs.rörelse 0.2. Övriga koncernföretag Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

10 PERIODISK RAPPORT - P1A Byggnader och mark Byggnader och mark. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Marknadsvärde 8.1 Svenska 8.2 Utländska 8.0 Byggnader och mark Bruttoökning(N) Bruttominskning(R) (C) X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

11 PERIODISK RAPPORT - P1B Skulder Eget Kapital Skulder. Belopp i kkr. Typ Förändringar under perioden Skuld vid periodens slut 1. Obligationslån 2. Efterställda skulder 3. Skulder till banker 4. Skulder till övriga finansiella företag 5. Derivat 6. Utländska långivare 7. Övriga skulder 0 Summa skulder 0.1 Varav koncernföretag med försäkringsrörelse 0.2 Övriga koncernföretag Bruttoökning (N) Bruttominskning (R) Totalt (C) Därav utl val (C + 1) Vissa förändringar i Eget kapital under kvartalet. Belopp i kkr. Typ Belopp under perioden 1. Nyemission H Inlösen av egna aktier H Aktieägartillskott H39945 X400: S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

12 PERIODISK RAPPORT-P1C HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER till Finans- inspektionen. Avkastning Poster inom linjen Direkt- resp totalavkastning. Belopp i kkr. Typ Accumulerade värden från årets början kkr Procent H39990 H Summa direktavkastning H39993 H39995 Raden måste fyllas i 2. Summa totalavkastning Borgen- och garantiförbindelser, bokförda värden i kkr vid periodens slut 3. Till förmån för koncernföretag med försäkringsrörelse C39946 C Till förmån för annat koncernföretag Särskilda uppgifter (vissa tillgångsposter). Belopp i kkr Typ 5. Derivat 6. Upplupna ränte- och hyresintäkter 6.1 Varav ränteintäkter Nettoändr. under perioden (H) Marknadsvärde (C) F X400:S=firapp;O=fi;P=postlan;A=sil;C=se

13 Bilaga Anvisningar för ifyllande av blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-P1C) Allmänt Sektorklassificeringen Till hjälp för sektorklassificeringen tillhandahåller Statistiska centralbyrån ett system för klassificering av institutionella enheter i Sverige. Med hjälp av detta kan varje juridisk enhet hänföras till institutionell sektor i statistiken. EMIs (European Monetary Institute) och ECBs (European Central Bank) register över svenska och utländska monetära finansinstitut (MFI) tillhandahålls som en del av detta register. Affärsdagsredovisning Affärsdagsredovisning enligt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretagens årsredovisning (FFFS 1997:27) skall genomgående tillämpas. Anvisningar rörande affärsdagsredovisning återfinns i denna föreskrifts andra kapitel 1-3. Bruttoökning/bruttominskning Bruttoökningar respektive bruttominskningar skall motsvara kontantflöden,d.v.s belopp som använts för inköp respektive det belopp som erhållits vid försäljning, utlottning, amortering osv. Observera att affärsdagsredovisning gäller vid bestämning av kontantflödena. Samtliga belopp anges i tusental kronor utan decimal och med avrundning enligt vanliga regler. Belopp under 500 kronor anges med 0. Saknas belopp anges också detta med 0. Vid upprättandet av rapporten skall samtliga fält ifyllas. Bruttoredovisning Hela beloppet som betalats vid inköp av en värdehandling skall redovisas som bruttoökning. Motsvarande redovisning gäller även vid försäljning av värdehandlingar. Undantag gäller för kassa- och banktillgodohavanden, vilka skall nettoredovisas. Marknadsvärde (verkligt värde) Vid bestämmande av marknadsvärden för tillgångar och skulder gäller vad som sägs i FFFS 1997:27; 4 kap Repor och andra återköpstransaktioner Dessa transaktioner redovisas enligt 2 kap. 5 FFFS 1997:27. Berörda rader i blanketten är 10 (övriga finansiella placeringstillgångar) respektive rad 7 (skulder till övriga) i P1B-blanketten. Observera att rad 10 även skall omfatta andra finansiella placeringstillgångar som inte kan placeras under annan placeringstillgång, t. ex. fordringar avseende ej likviderade affärer; se post C.III:7 i FFFS 1997:27. Utländsk valuta

14 2 Utländska placeringar värderas vad gäller balansvärden till de på rapportdagen noterade stängningskurserna. Transaktioner omräknas efter affärsdagens stängningskurs. Utländska låntagare/långivare Avser låntagare/långivare med säte utomlands. Kapitalplaceringar, blankett P1A P1A-sida 2 Kassa och banktillgodohavanden Endast periodens nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden skall redovisas. Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, vilka fritt kan disponeras. Se post G.II i FFFS 1997:27. (Jfr. även P1A-sida 8, Lån). Som svenska banker räknas även utländska bankers filialer i Sverige. P1A-sida 3 Penningmarknadsinstrument Med penningmarknadsinstrument avses certifikat och statsskuldväxlar, d.v.s. överlåtbara värdepapper med ursprunglig löptid understigande 1 år. Specifikationen är uppdelad i två delar. Den ena delen visar penningmarknadsinstrument utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 2.1 och 2.3 penningmarknadsinstrument utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. 1 Staten Hit hänförs enheter som kontrolleras av staten och som inte är marknadsproducenter samt enheter som främst ägnar sig åt omfördelning av inkomst och förmögenhet. Även Riksgäldskontoret ingår här. 2 Banker Här redovisas fordringar på banker vilka erhållit oktroj enligt bankaktiebolagslagen (1987:618), sparbankslagen (1987:619) samt lagen (1995:1570) om medlemsbanker. 3 Kommuner Hit räknas primärkommuner, landsting, kyrkokommuner och kommunalförbund. 4 Bostadsinstitut Med bostadsinstitut avses här kreditmarknadsföretag som erhållit tillstånd enligt lagen (1992:1610) om kreditmarknadsbolag och som enligt bolagsordningen har till huvudändamål att finansiera bostäder samt lagen (1968:756) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Dessa institut utgjordes vid upprättandet av dessa anvisningar av följande institut: Bokredit i Sverige AB. Föreningsbanken Kredit AB. Handelsbanken Hypotek AB. Nordbanken Hypotek AB. S-E Banken Bolån AB.

15 3 SkandiaBanken Bolån AB AB Spintab. Statshypotek AB. Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Statens Bostadslåneaktiebolag. Konungariket Sveriges stadshypotekskassa. Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag Svensk bostadsfinansiering AB (Bofab). Venantius AB 5 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Här redovisas övriga svenska kreditmarknadsföretag som är monetära finansinstitut t.ex. Svenska skeppshypotekskassan och Sveriges allmänna hypoteksbank. 6 Icke-finansiella företag Hit räknas juridiska personer vars styrelse har säte i Sverige eller vars huvudkontor finns i Sverige. Till gruppen icke-finanasiella företag räknas även bolag, föreningar och stiftelser som inte går att beteckna såsom finansinstitut eller finansiella företag. Till sektorn hänförs bl.a. de statliga affärsdrivande verken, statliga och kommunala företag samt utländska icke-finansiella företags filialer. Här ingår även icke-finansiella företags intresseorganisationer (t.ex. bransch- och arbetsorganisationer). 7 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Här avses institut som bedriver utlåning, finansiell leasingverksamhet, factoring, avbetalningsköp eller konsumentrådgivning med Finansinspektionens tillstånd och som inte räknas som monetära finansinstitut. 8 Övriga finansiella företag, ej MFI Hit räknas försäkringsföretag, investmentbolag och holdingbolag som kontrollerar enheter vilka ägnar sig åt finansförmedling och serviceverksamhet samt övriga finansinstitut som inte ingår i annan delsektor. Här ingår även finansiella serviceföretag och finansiella företags intresseorganisationer. P1A-sida 4 Obligationer Med obligation avses överlåtbara värdepapper med en ursprunglig löptid (ej räntebindningstid) över 1 år. Även nollkupongsinstrument med ursprunglig löptid över ett år klassificeras här som obligation. Här är specifikationen uppdelad i två delar. Den ena delen visar obligationer utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 3.1 och 3.3. obligationer utgivna av svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarna P1Asida 3 ovan. P1A-sida 5 Förlagsbevis Under denna rubrik skall långa upplåningsinstument som är artskilda från obligationer redovisas, t.ex. förlags-, partial- och lånebevis samt garantifondbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall också redovisas här. Konvertibla förlagsbevis

16 4 däremot skall redovisas under "Konverteringslån", P1A-sida 7. Under punkt 4.1, 4.2 och 4.3 anges förlagsbevis emitterade i svenska kronor. P1A-sida 6 Aktier och andelar 5.1 Svenska aktier noterade Här avses svenska aktier/andelar noterade på en svensk auktoriserad börs enligt lagen (1992:543) om börs-och clearingverksamhet. 5.3 Svenska andelar Här inkluderas placeringar i värdepappersfonder, vilka även skall specificeras i däravraden nedan. 5.4 Utländska noterade aktier och andelar Här redovisas innehav av utländska aktier/andelar noterade på utländsk börs eller annan liknande marknadsplats som står under tillsyn av myndighet eller annat behörigt organ och som även i övrigt vad gäller reglering och funktion väsentligen motsvarar vad som gäller anvisningen till rad 5.1 ovan. 5.5 Teckningsoptioner Här ingår även teckningsrättsbevis. Förlagsbevis med optionsrätt skall redovisas i bilaga 4, Förlagsbevis. Raderna Koncernföretag med försäkringsrörelse Övriga koncernföretag Intresseföretag med försäkringsrörelse Övriga intresseföretag Värdepappersfonder utgör däravrader till rad 5.0 summa aktier och andelar. Posten avser andelar i värdepappersfonder för vilka placeringstagaren bär placeringsrisken, d.v.s. balansräkningens post D (FFFS 1997:27). P1A-sida 7 Konverteringslån Här skall alla konvertibla värdepapper, inkl. konvertibla vinstandelsbevis (KVB) redovisas. P1A-sida 8 Lån Med "Lån" avses i allmänhet reverser. Här redovisas bl.a. lån med bankgaranti, statlig garanti, byggnadskreditiv, självrisklån, kapitalmarknadsreverser och skuldförbindelser med säkerhet i fast egendom och tomträtt samt företags- och fartygsinteckningar. Vidare skall här redovisas utlåning till kreditinstitut, där insatta medel är disponibla först efter viss uppsägningstid. (Se post C.III:6 i FFFS 1997:27). Specifikationen av "lån" är uppdelad i två delar. Den ena delen visar värdehandlingar utgivna av dels svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta, dels utländska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta. Den andra delen är en sektorindelning av 7.1 och 7.3 lån till svenska låntagare i svenska kronor respektive utländsk valuta.

17 5 1 Banker De institut som avses framgår av förteckning under anvisningarnas P1A-sida 3 punkten 2 ovan. 2 Försäkringsföretag Här redovisas fordringar mot svenska försäkringsföretag vilka fått koncession enligt försäkringsrörelselagen (1982:713), understödsföreningar enligt lagen (1972:262) om understödsföreningar, pensionsinstitut samt finansiella och ickefinansiella företags pensionsstiftelser. 3 Bostadsinstitut Se P1A-sida 3 punkt 4. 4 Övriga kreditmarknadsföretag, MFI Se P1A-sida 3 punkt 5. 5 Kreditmarknadsföretag, ej MFI Se P1A-sida 3 punkt 7. 6 Övriga finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 8. 7 Kommuner Se P1A-sida 3 punkt 3. 8 Icke-finansiella företag Se P1A-sida 3 punkt 6. 9 Hushåll (fysiska personer) Med hushåll avses individer eller grupper av individer i egenskap av konsumenter. Hit räknas även dödsbon, personliga företagare samt familjestiftelser som inte driver rörelse. 10 Hushållens intresseorganisationer Här avses icke vinstdrivande organisationer som betjänar hushållssektorn och som syftar till att tillvarata hushållens intressen eller bedriva hjälpverksamhet. Exempel på sådana organisationer är välgörenhetsorganisationer, frikyrkor, politiska partier, arbetstagar- och yrkesorganisationer, erkända arbetslöshetskassor och idrottsföreningar. 11 Övriga svenska låntagare Här skall redovisas låntagare som inte kan hänföras till någon av de ovan angivna sektorerna. P1A-sida 9 Byggnader och mark

18 6 Här avses endast direktägda byggnader och mark. Marknadsvärdet avser den senaste gjorda värderingen. Med svenska resp. utländska byggnader och mark avses byggnader och mark belägna i Sverige resp. utlandet. Skulder och eget kapital, blankett P1B Under denna rubrik redovisas balansräkningens poster CC. och II. enligt FFFS 1997:27 och med indelning enligt nedan. 1 Obligationslån Skall överensstämma med balansräkningens post II. III i redovisningsföreskrifterna för försäkringsbolag (FFFS 1997:27). 2 Efterställda skulder Se balansräkningens post CC. (FFFS 1997:27). 4 Skulder till övriga finansiella företag Här avses institut som är upptagna under anvisningarnas P1A-sida 3 punkterna 2, 4, 5, 7 och 8. 5 Derivat Se balansräkningens post II. IVa (FFFS 1997:27). 7 Övriga skulder Här redovisas skulder som inte kan placeras under annan post, t.ex. skulder till mottagande part vid s.k. äkta återköpstransaktioner. Förändringar i eget kapital Avser nyemission inkl. överkurs och inlösen av egna aktier samt aktieägartillskott i det egna företaget. Avkastning och poster inom linjen, blankett P1C Avkastning Uppgifterna om direkt- och totalavkastning anges enligt den beräkning, som Försäkringsbranschens Redovisningsnämnd (FRN) rekommenderar i cirkulär 1/93. Beloppen skall avse ackumulerade värden från årets början och anges i kkr

19 7 och i procent. Borgen- och garantiförbindelser Uppgifterna inryms under balansräkningens poster inom linjen punkt III. (ansvarsförbindelser) i FFFS 1997:27. 5 Derivat Särskilda uppgifter Här redovisas samtliga derivatinstrument med positivt verkligt värde, d. v. s. även de säkringsredovisade derivaten. 6 Upplupna ränte- och hyresintäkter Uppgifterna avser på rapportdagen intjänad men ej erhållen ränta och hyra enligt balansräkningens post H.1 i FFFS 1997:27.

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012

Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (23) Kommunernas och landstingens finansiella tillgångar och skulder 2012 OE0106 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga.

I avdelningen Kommunens kontaktperson förprintas uppgifter från tidigare undersökningar. Kontrollera dessa uppgifter och ändra om de är felaktiga. Instruktioner KTS 2014-12-09 1(12) Instruktioner 1. Att arbeta med formuläret Allmänt Formuläret innehåller följande avdelningar: Kommunens kontaktperson Finansiella tillgångar Specifikationer av finansiella

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik

HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1(14) HANDLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN MP/FM 734 Balansstatistik 1 INLEDNING... 2 2 ALLMÄN INFORMATION... 2 3 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 3.1 Ställningsvärden... 3 3.2 Omvärderingar... 3 3.3 er... 3

Läs mer

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003

Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(109) Riksbankens finansmarknadsstatistik FMR 2003 FM5001 Innehåll SCBDOK 3.0 0 Administrativa och legala uppgifter 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3

Läs mer

FINANSMARKNADSSTATISTIK

FINANSMARKNADSSTATISTIK FINANSMARKNADSSTATISTIK Enheten för Betalningsbalans- och Finansmarknadsstatistik, SCB November Produceras av SCB på uppdrag av Sveriges riksbank 2013-01-03 FM5001 M11 Förändringar Finansmarknadsstatistik

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING. Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om handel och tjänster på värdepappersmarknaden beslutade den 18 december 1997. Finansinspektionen föreskriver

Läs mer

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten

Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten 2015-04-17 1(59) Instruktioner för rapportering av MFI-blanketten NOVEMBER/DECEMBER 2014 Rapporteringen av finansmarknadsstatistik för monetära finansinstitut (MFI) görs i den så kallade MFI-blanketten.

Läs mer

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik

Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik Meddelanden i samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik MIS 2014:1 Standard för institutionell sektorindelning, INSEKT 2014 Standard för indelning efter ägarkontroll 2000, ÄGAR 2000 Indelning

Läs mer

Finansräkenskaper Kvartal 2003

Finansräkenskaper Kvartal 2003 Finansräkenskaper Kvartal 2003 FM0103 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Finansräkenskaper A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella statistik A.4 Ansvarig

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Rapporteringsanvisningar 1 (94) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING Version 1.7 () Gäller från Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i juni 2010. Rapporteringsanvisningar 2 (94) VERSIONSHISTORIK

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ESV Cirkulär

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER)

ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Rapporteringsanvisningar 1 (104) ANVISNINGAR FÖR MFI-RAPPORTERING (RATI- OCH KOTI-RAPPORTER) Version 1.10 () Gäller från 1.1.2014 Rapportering enligt dessa anvisningar börjar med ställningen i januari

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Anvisning Avdelningen för finansiell stabilitet och RAPPORTERINGSANVISNINGAR FÖR KAPITALFONDER (SIRA) Version 1.0 Gäller från 1.3.2015 Anvisning 1(50) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Datainsamlingstjänst...

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden ISSN 1401-7348 Publikationen kan beställas från Sveriges riksbank, Förrådet, 103 37 Stockholm Fax: 08-21 05 31. E-post: forradet@riksbank.se eller webbplats: www.riksbank.se

Läs mer

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play Case Asset Management AB Box 5352, 102 49 Stockholm, Email: info@case.nu, Tel: 08-662 06 90 INFORMATIONSBROSCHYR ÖVER SPECIALFONDEN SAFE PLAY Informationsbroschyr

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER

RFR 2. Uppdaterad januari 2015 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER RFR 2 Uppdaterad januari 205 REDOVISNING FÖR JURIDISKA PERSONER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 4 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 7 HUVUDREGEL 7 UNDANTAG FRÅN OCH TILLÄGG TILL IFRS 8 IFRS Första gången International

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden 1999 Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014

Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 1 (17) Anvisningar till Svensk Insamlingskontrolls rapportpaket för verksamhetsåret 2014 Utgivna jan 2015 2 (17) Innehållsförteckning Introduktion... 3 1 Vilka handlingar ska skickas in till Svensk Insamlingskontroll?...

Läs mer

Den svenska finansmarknaden

Den svenska finansmarknaden Den svenska finansmarknaden Innehåll INLEDNING 3 FINANSMARKNADEN 4 EN AVREGLERAD MARKNAD 4 RIKSBANKENS ROLL 6 STYRNINGEN AV PENNINGPOLITIKEN 7 VÄRDEPAPPERSMARKNADEN 8 PENNINGMARKNADEN 9 OBLIGATIONSMARKNADEN

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder

Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder 1(6) Banker och kreditmarknadsföretag, tillgångar och skulder Månad / Kvartal 2004 FM0401 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Finansmarknad A.2 Statistikområde Banker och kreditmarknadsföretag A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer