KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR"

Transkript

1 Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning Specifikation av resultatuppgifter Uppgift om premier och försäkringsersättningar Kapitalplaceringar och skulder Trafik Redogörelse fastställda skadelivräntor Förmånsrättsregister K. Specifikation av placeringstillgångar SCB Statistik FiR Finansräkenskaperna PR Produkträkenskaperna SR Sektorräkenskaperna NR Nationalräkenskaperna SBS Eurostat (Structural Business Statistics)

2 Bilaga 4 FFFS 2015:XX RSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUTNUMMER ORG.NUMMER VALUTA Periodicitet År År År År År

3 A. RESULTATRÄKNING Teknisk redovisning A1 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) PR, SBS A2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen SBS A3 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) SBS A4 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) A5 Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) SBS A6 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) SBS A7 Driftskostnader A8 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) SBS A9 Förändring i Utjämningsavsättning SBS A10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A9) = SBS Icke-teknisk redovisning A11 Kapitalavkastning, intäkter SBS A12 Orealiserade vinster på placeringstillgångar SBS A13 Kapitalavkastning, kostnader SBS A14 Orealiserade förluster på placeringstillgångar SBS A15 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen SBS A16 Övriga intäkter SBS A17 Övriga kostnader SBS A18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A10 : A17) = SBS A19 Bokslutsdispositioner SBS A20 Resultat före skatt (A18 : A19) = A21 Skatt på periodens resultat SBS A22 Övriga skatter SBS A23 Periodens resultat (A20 : A22) = SBS Ackumulerade värden Uppgifter om kapitalavkastning från årets början A24 Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark NR A25 Driftskostnader från byggnader och mark (-) NR A26 Ränteintäkter m.m. NR A27 varav ränteintäkter derivat NR A28 Räntekostnader m.m. (-) NR A29 varav räntekostnader derivat (-) NR A30 Utdelning på aktier och andelar NR A31

4 B. RESULTATRÄKNING Teknisk redovisning År B1 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) PR, SBS B2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen SBS B3 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) SBS B4 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) B5 Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) SBS B6 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) SBS B7 Driftskostnader B8 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) SBS B9 Förändring i Utjämningsavsättning SBS B10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (B1 : B9) = SBS Icke-teknisk redovisning B11 Kapitalavkastning, intäkter SBS B12 Orealiserade vinster på placeringstillgångar SBS B13 Kapitalavkastning, kostnader SBS B14 Orealiserade förluster på placeringstillgångar SBS B15 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen SBS B16 Övriga intäkter SBS B17 Övriga kostnader SBS B18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (B10 : B17) = SBS B19 Bokslutsdispositioner SBS B20 Resultat före skatt (B18 : B19) = B21 Skatt på årets resultat SBS B22 Övriga skatter SBS B23 Årets resultat (B20 : B22) = SBS B24

5 C. BALANSUPPGIFTER Tillgångar C1 S:a tillgångar FiR C2 varav förutbetalda kostnader och upplupna intäkter FiR Eget kapital, avsättningar och skulder C3 S:a eget kapital, avsättningar och skulder FiR C4 varav upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FiR C5 varav försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) FiR, NR C6

6 D. BALANSRÄKNING Tillgångar D1 Tecknat ej inbetalt kapital D2 Immateriella tillgångar D3 Placeringstillgångar D4 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar SBS D5 Fordringar D6 Andra tillgångar D7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter FiR D8 S:a tillgångar (D1 : D7) = SBS Eget kapital, avsättningar och skulder D9 Aktiekapital eller Garantikapital SBS D10 Verksamhetskapital SBS D11 Förlagsinsatser SBS D12 Överkursfond SBS D13 Uppskrivningsfond SBS D14 Reservfond SBS D15 Fond för verkligt värde SBS D16 Övriga fonder SBS D17 Kapitalandelslån och vinstandelslån SBS D18 Balanserad vinst eller förlust D19 Årets resultat SBS D20 S:a eget kapital (D9 : D19) = PR+SBS D21 Säkerhetsreserv D22 Periodiseringsfond D23 Utjämningsfond D24 Övriga obeskattade reserver D25 S:a obeskattade reserver (D21 : D24) = SBS D26 Eviga förlagslån D27 Tidsbundna förlagslån D28 Övriga efterställda skulder D29 S:a efterställda skulder (D26 : D28) = SBS D30 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) FiR, NR D31 Avsättningar för andra risker och kostnader D32 Depåer från återförsäkrare FiR D33 Skulder D34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FiR D35 S:a eget kapital, avsättningar och skulder (D20+D25+D29 : D34) = PR År D36

7 INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER E. SPECIFIKATION AV RESULTATUPPGIFTER Totalt Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Specifikation av direkt försäkring av svenska risker av svenska av utländska varav från utländska Sjukvårdsförsäkrinförsäkring Sjuk- och olycksfalls- Trygghetsförsäkring vid Trafik- Motor-fordons- Sjöfarts-, luftfartsoch transport- Egendomsförsäkring, Företag och Egendomsförsäkring, Egendomsförsäkring, Husdjur och Ansvars- Kredit- och borgens- Rätts-skydds- Assistans- Inkomst-försäkring och avgångsbidrags- risker risker Totalt företag arbetsskada försäkring försäkring försäkring fastighet Hem och villa gröda försäkring försäkring försäkring försäkringförsäkring Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) (kol 2+3+4) (kol 6 : 20) E1 Inbetalda eller tillgodoförda premier SBS SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E2 Portföljpremier SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E3 Premier för avgiven återförsäkring PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR PR PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS E4 Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E5 Beståndsöverlåtelser SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E6 Valutakursförändring PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E7 Utgående avsättning för ej intjänade premier Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir E8 Utgående avsättning för kvardröjande risker Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR E9 Åf andel i ingående avsättning för ej intj.premier o kvardr. risker PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E10 Åf andel i utgående avsättning för ej intj. premier o kvardr. risker Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR E11 S:a premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) (E1 : E10) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR År Skadelivräntor Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) E12 Utbetalda försäkringsersättningar SBS SBS SBS NR NR NR SR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR SR NR NR E13 Skaderegleringskostnader PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E14 Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E15 Ingående avsättningar för oreglerade skador SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E16 Beståndsöverlåtelser SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E17 Fastställda kapitalvärden för skadelivräntor SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E18 Valutakursförändringar SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E19 Utg avsättningar för inträffade och rapporterade försäkringsfall Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E20 Utg. avsättning för inträffade men ej rapporterade (IBNR) Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E21 Utgående avsättning för skaderegleringskostnader Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS E22 Utgående avsättning för liv- och sjukräntor Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS E23 Avdrag för diskontering i utgående avsättningar för oreglerade skador Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E24 Åf:s andel i ingående avsättning för oreglerade skador PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E25 Åf:s andel i utgående avsättning för oreglerade skador Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS E26 S:a försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (E12 : E25) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Specifikation av driftskostnader E27 Provisionskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E28 Övriga anskaffningskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E29 Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E30 Administrationskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E31 Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E32 S:a driftskostnader (E27 : E31) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E33 varav personalkostnader SBS

8 INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER E. SPECIFIKATION AV RESULTATUPPGIFTER Specifikation av kapitalavkastning E34 Ränteintäkter från koncernföretag SBS E35 Ränteintäkter från intresseföretag SBS E36 Utdelning från koncernföretag SBS E37 Utdelning från intresseföretag SBS E38 Av- och nedskrivningar (-) SBS E39 Återförda nedskrivningar SBS E40 Realisationsvinst (netto) SBS E41 Realisationsförlust (netto) (-) SBS E42 Valutakursvinst (netto) SBS E43 Valutakursförlust (netto) (-) SBS Uppgifter om företaget E44 Antal anställda i företaget SBS E45

9 F. UPPGIFT OM PREMIER OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - ACKUMULERADE Premieinkomst Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F1 Sjukvårdsförsäkring F2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F3 Trygghets försäkring vid arbetsskada F4 Trafikförsäkring F5 Motorfordonsförsäkring F6 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F7 varav Företag och fastighet F8 varav Hem och villa F9 varav Husdjur och gröda F10 Ansvarsförsäkring F11 Kredit- och borgensförsäkring F12 Rättsskyddsförsäkring F13 Assistansförsäkring F14 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F15 S:a direkt försäkring, svenska risker (F1 : F14) = PR + SBS PR + SBS F16 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F17 Mottagen återförsäkring SBS SBS F18 S:a (F15 : F17) = Utbetalda försäkringsersättningar, årets skador Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F19 Sjukvårdsförsäkring F20 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F21 Trygghets försäkring vid arbetsskada F22 Trafikförsäkring F23 Motorfordonsförsäkring F24 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F25 varav Företag och fastighet F26 varav Hem och villa F27 varav Husdjur och gröda F28 Ansvarsförsäkring F29 Kredit- och borgensförsäkring F30 Rättsskyddsförsäkring F31 Assistansförsäkring F32 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F33 Skadelivräntor SBS SBS F34 S:a direkt försäkring, svenska risker (F19 : F33) = PR + SBS PR + SBS F35 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F36 Mottagen återförsäkring SBS SBS F37 S:a (F34 : F36) =

10 F. UPPGIFT OM PREMIER OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - ACKUMULERADE Premieinkomst Utbetalda försäkringsersättningar, tidigare års skador Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F38 Sjukvårdsförsäkring F39 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F40 Trygghets försäkring vid arbetsskada F41 Trafikförsäkring F42 Motorfordonsförsäkring F43 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F44 varav Företag och fastighet F45 varav Hem och villa F46 varav Husdjur och gröda F47 Ansvarsförsäkring F48 Kredit- och borgensförsäkring F49 Rättsskyddsförsäkring F50 Assistansförsäkring F51 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F52 Skadelivräntor SBS SBS F53 S:a direkt försäkring, svenska risker (F38 : F52) = PR + SBS PR + SBS F54 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F55 Mottagen återförsäkring SBS SBS F56 S:a (F53 : F55) = Utgående avsättningar vid periodens slut, totalt Brutto Netto F57 Ej intjänade premier FiR, SR FiR, SR F58 Kvardröjande risker FiR, SR FiR, SR F59 Oreglerade skador, årets skador FiR, SR FiR, SR F60 Oreglerade skador, tidigare års skador FiR, SR FiR, SR F61

11 INSTITUT PERIOD KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - S HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER G. KAPITALPLACERINGAR OCH SKULDER SCB Statistik kvartal/eurostat år Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter SCB:s Sektorkoder Emittent Penningmarknadsinstrument G1 Svenska låntagare i SEK G2 Utländska låntagare i SEK G3 Svenska låntagare i utländsk valuta G4 Utländska låntagare i utländsk valuta G5 S:a penningmarknadsinstrument (G1 : G4) = G6 varav tillgångar i depåförsäkring Obligationer G7 Svenska låntagare i SEK G8 Utländska låntagare i SEK G9 Svenska låntagare i utländsk valuta G10 Utländska låntagare i utländsk valuta G11 S:a obligationer (G7 : G10) = G12 varav aktieindexobligationer G13 varav tillgångar i depåförsäkring Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Förlagsbevis och konverteringslån G14 Svenska MFI , , , , , , , G15 Svenska finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G16 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G17 Utländska låntagare , , , och G18 S:a förlagsbevis och konverteringslån (G14 : G17) = Aktier och Andelar G19 Svenska aktier noterade (s:a G20 : G21) = G20 Finansiella företag G21 Icke-finansiella företag G22 Svenska aktier ej noterade (s:a G23 : G24) = G23 Finansiella företag G24 Icke-finansiella företag G25 Svenska övriga ägarandelar G26 Utländska noterade aktier 1) G27 Utländska ej noterade aktier G28 Utländska övriga ägarandelar G29 Andelar i penningmarknadsfonder (s:a G30 : G31) = G30 Registrerade i Sverige G31 Registrerade i utlandet G32 Andelar i värdepappersfonder och specialfonder utom penningmarknadsfonder (s:a G33 : G34) = G33 Registrerade i Sverige G34 Registrerade i utlandet G35 Teckningsoptioner och andra ägarandelar (G36 : G37) 2) = G36 Sverige G37 Utlandet G38 S:a aktier och andelar (G19+G22+G25 : G29+G32+G35) = G39 varav koncern eller intresseföretag G40 varav aktier i helägda fastighetsbolag G41 varav fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (fondförsäkring) G42 varav placeringar i korta och långa räntefonder G43 varav placeringar i riskkapitalfonder/private equity G44 varav aktie- och fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (depåförsäkring) 1) Utländska bolag inefattar även depåbevis och utländska bolags parallellnotering på svensk marknadsplats 2) Andra ägarandelar exempelvis i riskkapitalfonder Lån G45 Lån till svenska låntagare i SEK G46 Lån till utländska låntagare i SEK G47 Lån till svenska låntagare i utländsk valuta G48 Lån till utländska låntagare i utländsk valuta G49 S:a lån (G45 : G48) 3) = G50 varav livförsäkringslån 3) Lån inkluderar även livförsäkringslån Direktägda byggnader och mark G51 Svenska G52 Utländska G53 S:a direktägda byggnader och mark (G51 : G52) = G54 varav för egna verksamheten G55 G56 Repotransaktioner 4) Omvända repor (tillgångar) Repor (skulder) 4) Erlagd köpeskilling från s.k äkta återköpsavtal. Ska ej nettoredovisas Kassa, banktillgodohavanden G57 Kassa, svenska banker G58 Kassa, utländska banker G59 S:a kassa, banktillgodohavanden (G57 : G58) Vissa Tillgångsposter G60 Upplupna ränteintäkter G61 Upplupna hyresintäkter G62 Övriga finansiella placeringar G63 Derivat med positiva marknadsvärden [Länk från G106] G64 S:a kapitalplaceringar = (Summa G5+G11+G18+G38+G49+G53+G55+G59+G60 : G63) G65 varav kapitalplaceringar som ägs via utländsk filial G66 varav depåförsäkring Vissa Skuldposter G67 Efterställda skulder G68 Obligationslån G69 Skulder till svenska MFI , , , , , , , G70 Skulder till svenska finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G71 Skulder till övriga svenska långivare G72 Skulder till utländska långivare SPECIFIKATIONER Svenska penningsmarknadsinstrument. Specifikation av G1 och G3 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Emittent G73 Staten , , G74 Kommuner och landsting , , , , , G75 Icke finansiella företag , , , G76 Banker (MFI) , G77 Bostadsinstitut (MFI) G78 Övriga MFI , , , , G79 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 12 G80 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G81 S:a emittent, svenska penningmarknadsinstrument (G73 : G80) = Svenska obligationer. Specifikation av G7 och G9 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Emittent G82 Staten, realränteobligationer , , G83 Staten, övriga obligationer , , G84 Kommuner och landsting , , , , , G85 Icke finansiella företag , , , G86 Banker (MFI) , G87 Bostadsinstitut (MFI) G88 Övriga MFI , , , , G89 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , ,12910 G90 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G91 S:a emittent, svenska obligationer (G82 : G90) = G92 varav aktieindexobligationer

12 Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter SCB:s Sektorkoder Emittent Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Svenska lån. Specifikation av G45 och G47 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Låntagare G93 Staten , , G94 Kommuner och landsting , , , , G95 Icke finansiella företag , , , G96 Banker (MFI) , G97 Bostadsinstitut (MFI) G98 Övriga MFI , , , , G99 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G100 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G101 S:a svenska låntagare (G93 : G100) = Uppgifter om derivat Derivat med positiva marknadsvärden G102 Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar G103 Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper G104 Derivat med underliggande tillgång valuta G105 Derivat med underliggande tillgångar G106 S:a derivat med positiva marknadsvärden(g102 : G105) 5) [Länk till G63] = G107 varav kontrakt med svenska motparter 6) Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Derivat med negativa marknadsvärden Nettotransaktioner Marknadsvärde G108 Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar G109 Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper G110 Derivat med underliggande tillgång valuta G111 Derivat med underliggande tillgångar G112 S:a derivat med negativa marknadsvärden(g108 : G111) 5) = G113 varav kontrakt med svenska motparter 6) 5) Omfattar de derivat som redovisas på balansräkningen. Uppgifterna avser värdet på själva derivatkontatet och ej värdet på underliggande tillgång 6) Derivatets motpart avser derivatavtalets motpart, inte handelsmotpart (köpare/säljare) eller utgivare av underliggande instrument G114

13 KADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUTNUMMER ORG.NUMMER 00, ,129300, , , , , , , , , ,

14 00, , ,

15 Räkenskapsår, R H. TRAFIK Utbetalda försäkringsersättningar och avsättningar för skador inträffade före utgången av år R, inklusive fastställda kapitalvärden för skadelivräntor. Företagets egna skador År P-skador. Personskadeersättning E-skador. Annan ersättning, även sådan Summa som uppkommit vid personskada Utbetalda försäkringsersättningar för Avsättning för oreglerade skador (exklusive skaderegleringsk ostnader) Utbetalda försäkringsersättningar för Avsättning för oreglerade skador (exklusive skaderegleringsk ostnader) tom R-1 år R ultimo år R tom R-1 år R ultimo år R (kolumn 1:6) H1 t o m R-15 H2 R-14 H3 R-13 H4 R-12 H5 R-11 H6 R-10 H7 R-9 H8 R-8 H9 R-7 H10 R-6 H11 R-5 H12 R-4 H13 R-3 H14 R-2 H15 R-1 H16 R H17 Summa Skador reglerade eller fördelade av Trafikförsäkringsföreningen H18 H19 Under år R utbetalda försäkringsersättningar Avsättning för oreglerade skador (exkl. skaderegleringskostnader) H20

16 I. REDOGÖRELSE FASTSTÄLLDA SKADELIVRÄNTOR ANALYS AV DÖDLIGHETSANTAGANDEN I FASTSTÄLLDA SKADELIVRÄNTOR År Jämförelse mellan de försäkringstekniska avsättningarnas dödlighetsantaganden och verkligt utfall Fastställda skadelivräntor - Män I1 Årsrisksumma (-) I2 Riskpremie (-) I3 Risksumma inträffade dödsfall (+) I4 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) I5 Resultat män (I1 : I4) = Totalt Trafikskadelivräntor Ansvarslivräntor Övriga skadeliv- Kolumn 2:4 direkt svenska direkt svenska räntor Fastställda skadelivräntor - Kvinnor I6 Årsrisksumma (-) I7 Riskpremie (-) I8 Risksumma inträffade dödsfall (+) I9 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) I10 Resultat kvinnor (I6 : I9) = I11 Resultat dödlighet skadelivräntor (I5+I10) = I12

17 J. FÖRMÅNSRÄTTSREGISTER J1 Försäkringstekniska avsättningar, efter avgiven återförsäkring Registerförda tillgångar Tillgångsslag J2 Obligationer och andra skuldförbindelser J3 varav värdepapper utfärdade eller garanterade av stat J4 varav säkerställda obligationer J5 varav företagsobligationer J6 varav strukturerade produkter J7 Skuldförbindelser med säkerhet J8 Aktier och andelar J9 Fastigheter J10 varav direkt ägande i fastigheter J11 varav fastighetsrelarerade tillgångar J12 Investeringsfonder J13 varav aktiefonder J14 varav räntefonder J15 varav blandfonder J16 varav övriga fonder J17 Derivat J18 varav OTC J19 Kassa och banktillgodohavanden J20 varav inte likvida medel J21 Övriga tillgångar J22 Summa (J2+J7+J8+J9+J12+J17+J19+J21) = Specifikation J23 J24 J25 Onoterade fondpapper Aktier i dotterföretag Avgiven återförsäkring Stora exponeringar Enskilda innehav överstigande 5% av FTA, efter avgiven återförsäkring J26 J27 J28 J29 J30 Jxx Summa stora exponeringar (J26 : Jxx) = J31

18 K. SPECIFIKATION AV PLACERINGSTILLGÅNGAR Verkligt värde K1 Fastigheter, tomträtter och byggnader K2 Andelar eller aktier i företag som äger byggnader och mark K3 Summa Byggnader och mark (K1:K2) = K4 Övriga innehav i aktier och andelar K5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper K6 Övriga finansiella placeringstillgångar K7 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring K8 Summa Övriga placeringstillgångar (K5:K7) = K9

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 5 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering- skadeförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. Bilaga 5 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering skadeförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten samt anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om

Läs mer

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt.

Rad 9. Kassa, banktillgodohavanden Posten omfattar betalningsmedel, inklusive utländska sedlar och mynt, som kan disponeras fritt. Bilaga 2 Spec A1. Kapitalplaceringar Rad 8. Omvända repor På posten omvända repor redovisas den erlagda köpeskillingen vid äkta återköpsavtal. Omvända repor och repor ska redovisas separat på Spec A1.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska skadeförsäkringsbolags skyldighet att rapportera kvartalsuppgifter;

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om svenska försäkringsbolags skyldighet att rapportera kapitalplaceringar,

Läs mer

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C)

Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Bilaga 2 Anvisningar till blanketter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A-C) Instruktioner Beloppen ska avrundas till närmaste tusental kronor. Belopp under

Läs mer

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning.

De avsnitt som rapporteras för aktuell period ska markeras med kryss i rutan i blankettens innehållsförteckning. FFFS 2015:xx Bilaga 3 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering livförsäkringsföretag Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560)

Läs mer

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten.

Det går att förtydliga lämnade uppgifter under Kommentarer i varje avsnitt i blanketten. Bilaga 3 FFFS 2015:xx Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering - livförsäkringsföretag Ange samtliga belopp i enheter utan decimal. Beloppen får avrundas till närmaste tusen enheter.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29

KA Löpande 732-698 -13-36 KA. RR Intäkter 985 RR. BR Anläggnings- 49. #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4. Investering. Finansiering -29 Lösningsförslag (BLZ) #1 #2 #3 Lån, Rta #3 Hyra #4 KA Löpande 732-698 -13-36 KA Investering 280-67 -7-38 153 Finansiering -29 Årets kassaflöde 1012-765 -49-74 124 RR Intäkter 985 RR Kostnader -769-19 -72-37

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006. Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data FM 12 SM 0602 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2006 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2006. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003

Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data

Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004. Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data FM 12 SM 0405 Försäkringsbolagen under tredje kvartalet 2004 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the third quarter of 2004. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data

Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005. Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data FM 12 SM 0502 Försäkringsbolagen under första kvartalet 2005 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies during the first quarter of 2005. Preliminary data I korta drag Försäkringsbolagens placeringstillgångar

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1)

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING. I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) 1934 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING I Försäkringsteknisk kalkyl Skadeförsäkring 1) Premieintäkter Premieinkomst Återförsäkrares andel Förändring av premieansvaret Återförsäkrares andel Andel av placeringsverksamhetens

Läs mer

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1

If Livförsäkring AB. Årsredovisning 2009. Org nr 516406-0252 1 Årsredovisning 2009 Org nr 516406-0252 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 3 Fem år i sammandrag 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 8 Förändringar i eget kapital 9 Noter 10

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630

Orgnr.816400-4056. Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Orgnr.816400-4056 Delårsrapport 2012 20120101-20120630 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr M2:7 Götaverksgatan + 46 (0)31-661210 vff@volvo.com 816400-4056 405

Läs mer

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag

Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Datum 2014-03-31 Rapport över skuldtäckning Skadeförsäkringsföretag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005

Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Organisationsnummer 516401-8193 Publikt Årsredovisning för räkenskapsåret 2005 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse

Läs mer

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar

Premieinkomsten för livförsäkringsbolagen minskade. Livbolagens fördelning av premieinkomst på tjänstepensionsförsäkringsgrenar FM 12 SM 74 Försäkringsbolagen under 26 Preliminära uppgifter Swedish companies 26. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om utländska försäkringsföretags skyldighet att lämna uppgifter om verksamheten i Sverige; FFFS 1997:19 beslutade

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2014. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1503 FM 12 SM 153 Försäkringsföretagen under 214 Preliminära uppgifter Swedish companies 214. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2014 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799)

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) (Org nr 516401-7799) THF:1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag avger härmed årsredovisning för år

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden

Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(10) Anvisningar för kvartalsvis rapportering för APfonderna, exklusive 7:e AP-fonden Allmänt Kvartalsrapport för AP-fonder ska insändas till Statistiska centralbyrån senast 45

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ)

Årsredovisning 2001 Nordea Livförsäkring II Sverige AB (publ) Årsredovisning 2001 Sverige AB (publ) Nordea Livförsäkring I 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Sverige AB (publ) (Nordea Liv II), under året namnändrat från Livförsäkringsaktiebolaget

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Kommentar till delårsrapporten januari juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören för SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2011. Preliminära uppgifter. FM 12 SM 1203, korrigerad version FM 12 SM 123, korrigerad version Försäkringsbolagen under 211 Preliminära uppgifter Swedish companies 211. Preliminary data I korta drag Korrigering 212-9-19 Tabell 2.2 har kompletterats med värden avseende

Läs mer

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015

Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Delårsrapport januari juni 2015 Innehåll Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) (Skandia AB) är ett helägt dotterbolag till Livförsäkringsbolaget Skandia ömsesidigt

Läs mer

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid.

Årsöversikt 2012. Vi handlar för din framtid. Årsöversikt 2012 Vi handlar för din framtid. Vi handlar för din framtid. Svensk Handel Försäkringar har över sextio års erfarenhet av att hjälpa företagare inom handeln i försäkrings- och placeringsfrågor.

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2001

Försäkringsbolagen under 2001 1 FM 12 SM 0204 Försäkringsbolagen under 2001 Preliminära uppgifter Swedish insurance companies 2001. Preliminary data Redovisningen avser svenska riksbolag (inalles 124 bolag, varav 26 är traditionella

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Thomson Fakta AB, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tfn 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar

Sida 1 av 11. Innan du börjar. Sida 2 av 11. A1 Finansiella tillgångar, per den 31/12 2014. A1 Finansiella anläggnings- och omsättningstillgångar KTS Test 4:e kvartalet 2014 Testmyndighet nr 1 TEST Landstingens finansiella tillgångar och skulder Påbörjad, skicka in senast 2014-12-31 Myndighet 1a Sida 1 av 11 Innan du börjar Sidor och frågor i blanketten

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag

Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Årsrapport mindre lokala skadeförsäkringsbolag Instruktioner Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har den betydelse som anges i lagen (1995:1560)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i årsredovisningslagen (1995:1554); SFS 2000:73 Utkom från trycket den 7 mars 2000 utfärdad den 24 februari 2000. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2014 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE....3 NYCKELTAL... 6 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG... 7 RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT... 7 BALANSRÄKNING I

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2011:30) om svenska livförsäkringsföretags

Läs mer

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2013 för. Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 för Dina Dina Försäkringar Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2013. avger härmed årsredovisning

Läs mer

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället

Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället FÖRSÄKRINGAR I SVERIGE STATISTIK 213 Trygghet för den enskilde tillväxt för samhället Risk är något som vi alla är utsatta för. Det kan handla om risken för att drabbas av en trafikolycka eller för brand

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning

Läs mer

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag

Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag Bilaga 2 Anvisningar till blankett Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag 2. Klassificering av motparter I blanketten klassificeras motparter enligt Standard för institutionell sektor indelning

Läs mer

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004.

Försäkringsbolagen under 2004 FM 12 SM 0504. Preliminära uppgifter. Livförsäkringsbolagen. Swedish insurance companies 2004. FM 12 SM 0504 Försäkringsbolagen under 2004 Preliminära uppgifter Swedish companies 2004. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser 122 svenska riksbolag, varav 31 är traditionella livförsäkringsbolag,

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142

Försäkringsbranschens Pensionskassa. DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005. FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 Försäkringsbranschens Pensionskassa DELÅRSRAPPORT Januari - juni 2005 FPK - Försäkringsbranschens Pensionskassa Säte: Stockholm Org nr: 802005-6142 FPK - FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS PENSIONSKASSA DELÅRSRAPPORT

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag

Läs mer

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA

Januari juni DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA 1 2015 KÅPAN PENSIONER delårsrapport januari juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR STATLIGT ANSTÄLLDA Januari juni Det första halvåret av 2015 har präglats av en fortsatt stabil kapitalmarknad även om förhandlingarna

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent.

Skandia Liv har en för branschen stark solvensgrad som vid årsskiftet uppgick till 142 (176) 2 procent. Pressmeddelande 19 februari 2003 Skandia Liv 103 50 Stockholm Telefon vx 788 10 00 Telefax 788 15 66 Besöksadress: Sveavägen 44 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2002 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) 1 Skandia

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Gent Jansson, Finansinspektionen, P.O. Box 6750, SE-113 85 Stockholm, Tel +46 8 787 80 00, Fax +46 8 24 13 35. Prenumerera via e-post på www.fi.se. ISSN

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012.

Dina Försäkring AB. Årsredovisning 2012. Dina Försäkring AB. Årsredovisning. Innehåll: VD-ord... 4 Förvaltningsberättelse... 6 Femårsöversikt... 9 Resultaträkning... 10 Resultatanalys... 12 Balansräkning... 14 Rapport över förändringar i eget

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland

Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland Årsredovisning 2014 för Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland avger härmed årsredovisning för tiden 1 januari - 31 december 2014. Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2-3 Femårsöversikt 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer