KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR"

Transkript

1 Bilaga 4 FFFS 2015:XX INSTITUT KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖR PERIOD HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A B C D E F G H I J Resultaträkning Resultaträkning Balansuppgifter Balansräkning Specifikation av resultatuppgifter Uppgift om premier och försäkringsersättningar Kapitalplaceringar och skulder Trafik Redogörelse fastställda skadelivräntor Förmånsrättsregister K. Specifikation av placeringstillgångar SCB Statistik FiR Finansräkenskaperna PR Produkträkenskaperna SR Sektorräkenskaperna NR Nationalräkenskaperna SBS Eurostat (Structural Business Statistics)

2 Bilaga 4 FFFS 2015:XX RSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUTNUMMER ORG.NUMMER VALUTA Periodicitet År År År År År

3 A. RESULTATRÄKNING Teknisk redovisning A1 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) PR, SBS A2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen SBS A3 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) SBS A4 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) A5 Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) SBS A6 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) SBS A7 Driftskostnader A8 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) SBS A9 Förändring i Utjämningsavsättning SBS A10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (A1 : A9) = SBS Icke-teknisk redovisning A11 Kapitalavkastning, intäkter SBS A12 Orealiserade vinster på placeringstillgångar SBS A13 Kapitalavkastning, kostnader SBS A14 Orealiserade förluster på placeringstillgångar SBS A15 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen SBS A16 Övriga intäkter SBS A17 Övriga kostnader SBS A18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (A10 : A17) = SBS A19 Bokslutsdispositioner SBS A20 Resultat före skatt (A18 : A19) = A21 Skatt på periodens resultat SBS A22 Övriga skatter SBS A23 Periodens resultat (A20 : A22) = SBS Ackumulerade värden Uppgifter om kapitalavkastning från årets början A24 Hyresintäkter och andra intäkter från byggnader och mark NR A25 Driftskostnader från byggnader och mark (-) NR A26 Ränteintäkter m.m. NR A27 varav ränteintäkter derivat NR A28 Räntekostnader m.m. (-) NR A29 varav räntekostnader derivat (-) NR A30 Utdelning på aktier och andelar NR A31

4 B. RESULTATRÄKNING Teknisk redovisning År B1 Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) PR, SBS B2 Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen SBS B3 Övriga tekniska intäkter (efter avgiven återförsäkring) SBS B4 Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) B5 Förändring i övriga försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) SBS B6 Återbäring och rabatter (efter avgiven återförsäkring) SBS B7 Driftskostnader B8 Övriga tekniska kostnader (efter avgiven återförsäkring) SBS B9 Förändring i Utjämningsavsättning SBS B10 Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat (B1 : B9) = SBS Icke-teknisk redovisning B11 Kapitalavkastning, intäkter SBS B12 Orealiserade vinster på placeringstillgångar SBS B13 Kapitalavkastning, kostnader SBS B14 Orealiserade förluster på placeringstillgångar SBS B15 Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen SBS B16 Övriga intäkter SBS B17 Övriga kostnader SBS B18 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (B10 : B17) = SBS B19 Bokslutsdispositioner SBS B20 Resultat före skatt (B18 : B19) = B21 Skatt på årets resultat SBS B22 Övriga skatter SBS B23 Årets resultat (B20 : B22) = SBS B24

5 C. BALANSUPPGIFTER Tillgångar C1 S:a tillgångar FiR C2 varav förutbetalda kostnader och upplupna intäkter FiR Eget kapital, avsättningar och skulder C3 S:a eget kapital, avsättningar och skulder FiR C4 varav upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FiR C5 varav försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) FiR, NR C6

6 D. BALANSRÄKNING Tillgångar D1 Tecknat ej inbetalt kapital D2 Immateriella tillgångar D3 Placeringstillgångar D4 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar SBS D5 Fordringar D6 Andra tillgångar D7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter FiR D8 S:a tillgångar (D1 : D7) = SBS Eget kapital, avsättningar och skulder D9 Aktiekapital eller Garantikapital SBS D10 Verksamhetskapital SBS D11 Förlagsinsatser SBS D12 Överkursfond SBS D13 Uppskrivningsfond SBS D14 Reservfond SBS D15 Fond för verkligt värde SBS D16 Övriga fonder SBS D17 Kapitalandelslån och vinstandelslån SBS D18 Balanserad vinst eller förlust D19 Årets resultat SBS D20 S:a eget kapital (D9 : D19) = PR+SBS D21 Säkerhetsreserv D22 Periodiseringsfond D23 Utjämningsfond D24 Övriga obeskattade reserver D25 S:a obeskattade reserver (D21 : D24) = SBS D26 Eviga förlagslån D27 Tidsbundna förlagslån D28 Övriga efterställda skulder D29 S:a efterställda skulder (D26 : D28) = SBS D30 Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring) FiR, NR D31 Avsättningar för andra risker och kostnader D32 Depåer från återförsäkrare FiR D33 Skulder D34 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter FiR D35 S:a eget kapital, avsättningar och skulder (D20+D25+D29 : D34) = PR År D36

7 INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER E. SPECIFIKATION AV RESULTATUPPGIFTER Totalt Direkt försäkring Mottagen återförsäkring Specifikation av direkt försäkring av svenska risker av svenska av utländska varav från utländska Sjukvårdsförsäkrinförsäkring Sjuk- och olycksfalls- Trygghetsförsäkring vid Trafik- Motor-fordons- Sjöfarts-, luftfartsoch transport- Egendomsförsäkring, Företag och Egendomsförsäkring, Egendomsförsäkring, Husdjur och Ansvars- Kredit- och borgens- Rätts-skydds- Assistans- Inkomst-försäkring och avgångsbidrags- risker risker Totalt företag arbetsskada försäkring försäkring försäkring fastighet Hem och villa gröda försäkring försäkring försäkring försäkringförsäkring Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) (kol 2+3+4) (kol 6 : 20) E1 Inbetalda eller tillgodoförda premier SBS SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E2 Portföljpremier SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E3 Premier för avgiven återförsäkring PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR PR PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR + SBS E4 Ingående avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E5 Beståndsöverlåtelser SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E6 Valutakursförändring PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E7 Utgående avsättning för ej intjänade premier Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir Fir E8 Utgående avsättning för kvardröjande risker Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR E9 Åf andel i ingående avsättning för ej intj.premier o kvardr. risker PR + SBS PR + SBS PR + SBS PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E10 Åf andel i utgående avsättning för ej intj. premier o kvardr. risker Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR Fir+PR E11 S:a premieintäkt (efter avgiven återförsäkring) (E1 : E10) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR År Skadelivräntor Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) E12 Utbetalda försäkringsersättningar SBS SBS SBS NR NR NR SR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR SR NR NR E13 Skaderegleringskostnader PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E14 Återförsäkrares andel i utbetalda försäkringsersättningar PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E15 Ingående avsättningar för oreglerade skador SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E16 Beståndsöverlåtelser SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E17 Fastställda kapitalvärden för skadelivräntor SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E18 Valutakursförändringar SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E19 Utg avsättningar för inträffade och rapporterade försäkringsfall Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E20 Utg. avsättning för inträffade men ej rapporterade (IBNR) Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E21 Utgående avsättning för skaderegleringskostnader Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS E22 Utgående avsättning för liv- och sjukräntor Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS E23 Avdrag för diskontering i utgående avsättningar för oreglerade skador Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir Fir Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS Fir+SBS E24 Åf:s andel i ingående avsättning för oreglerade skador PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR PR PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E25 Åf:s andel i utgående avsättning för oreglerade skador Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR Fir+PR Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS Fir+PR+SBS E26 S:a försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring) (E12 : E25) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Specifikation av driftskostnader E27 Provisionskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E28 Övriga anskaffningskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E29 Förändring av förutbetalda anskaffningskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E30 Administrationskostnader SBS SBS SBS NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR E31 Provisioner och vinstandelar i avgiven återförsäkring PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS PR+SBS E32 S:a driftskostnader (E27 : E31) = PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR E33 varav personalkostnader SBS

8 INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - SKADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER ORG.NUMMER E. SPECIFIKATION AV RESULTATUPPGIFTER Specifikation av kapitalavkastning E34 Ränteintäkter från koncernföretag SBS E35 Ränteintäkter från intresseföretag SBS E36 Utdelning från koncernföretag SBS E37 Utdelning från intresseföretag SBS E38 Av- och nedskrivningar (-) SBS E39 Återförda nedskrivningar SBS E40 Realisationsvinst (netto) SBS E41 Realisationsförlust (netto) (-) SBS E42 Valutakursvinst (netto) SBS E43 Valutakursförlust (netto) (-) SBS Uppgifter om företaget E44 Antal anställda i företaget SBS E45

9 F. UPPGIFT OM PREMIER OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - ACKUMULERADE Premieinkomst Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F1 Sjukvårdsförsäkring F2 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F3 Trygghets försäkring vid arbetsskada F4 Trafikförsäkring F5 Motorfordonsförsäkring F6 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F7 varav Företag och fastighet F8 varav Hem och villa F9 varav Husdjur och gröda F10 Ansvarsförsäkring F11 Kredit- och borgensförsäkring F12 Rättsskyddsförsäkring F13 Assistansförsäkring F14 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F15 S:a direkt försäkring, svenska risker (F1 : F14) = PR + SBS PR + SBS F16 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F17 Mottagen återförsäkring SBS SBS F18 S:a (F15 : F17) = Utbetalda försäkringsersättningar, årets skador Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F19 Sjukvårdsförsäkring F20 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F21 Trygghets försäkring vid arbetsskada F22 Trafikförsäkring F23 Motorfordonsförsäkring F24 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F25 varav Företag och fastighet F26 varav Hem och villa F27 varav Husdjur och gröda F28 Ansvarsförsäkring F29 Kredit- och borgensförsäkring F30 Rättsskyddsförsäkring F31 Assistansförsäkring F32 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F33 Skadelivräntor SBS SBS F34 S:a direkt försäkring, svenska risker (F19 : F33) = PR + SBS PR + SBS F35 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F36 Mottagen återförsäkring SBS SBS F37 S:a (F34 : F36) =

10 F. UPPGIFT OM PREMIER OCH FÖRSÄKRINGSERSÄTTNINGAR - ACKUMULERADE Premieinkomst Utbetalda försäkringsersättningar, tidigare års skador Direktförsäkring, svenska risker Brutto Netto F38 Sjukvårdsförsäkring F39 Sjuk- och olycksfallsförsäkring F40 Trygghets försäkring vid arbetsskada F41 Trafikförsäkring F42 Motorfordonsförsäkring F43 Sjöfarts-, luftfarts- och transportförsäkring Egendomsförsäkring F44 varav Företag och fastighet F45 varav Hem och villa F46 varav Husdjur och gröda F47 Ansvarsförsäkring F48 Kredit- och borgensförsäkring F49 Rättsskyddsförsäkring F50 Assistansförsäkring F51 Inkomstförsäkring och avgångsbidragsförsäkring F52 Skadelivräntor SBS SBS F53 S:a direkt försäkring, svenska risker (F38 : F52) = PR + SBS PR + SBS F54 Direkt försäkring av utländska risker SBS SBS F55 Mottagen återförsäkring SBS SBS F56 S:a (F53 : F55) = Utgående avsättningar vid periodens slut, totalt Brutto Netto F57 Ej intjänade premier FiR, SR FiR, SR F58 Kvardröjande risker FiR, SR FiR, SR F59 Oreglerade skador, årets skador FiR, SR FiR, SR F60 Oreglerade skador, tidigare års skador FiR, SR FiR, SR F61

11 INSTITUT PERIOD KOMPLETTERANDE TILLSYNSRAPPORTERING - S HANDLÄGGARE TELEFONNUMMER G. KAPITALPLACERINGAR OCH SKULDER SCB Statistik kvartal/eurostat år Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter SCB:s Sektorkoder Emittent Penningmarknadsinstrument G1 Svenska låntagare i SEK G2 Utländska låntagare i SEK G3 Svenska låntagare i utländsk valuta G4 Utländska låntagare i utländsk valuta G5 S:a penningmarknadsinstrument (G1 : G4) = G6 varav tillgångar i depåförsäkring Obligationer G7 Svenska låntagare i SEK G8 Utländska låntagare i SEK G9 Svenska låntagare i utländsk valuta G10 Utländska låntagare i utländsk valuta G11 S:a obligationer (G7 : G10) = G12 varav aktieindexobligationer G13 varav tillgångar i depåförsäkring Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Förlagsbevis och konverteringslån G14 Svenska MFI , , , , , , , G15 Svenska finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G16 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G17 Utländska låntagare , , , och G18 S:a förlagsbevis och konverteringslån (G14 : G17) = Aktier och Andelar G19 Svenska aktier noterade (s:a G20 : G21) = G20 Finansiella företag G21 Icke-finansiella företag G22 Svenska aktier ej noterade (s:a G23 : G24) = G23 Finansiella företag G24 Icke-finansiella företag G25 Svenska övriga ägarandelar G26 Utländska noterade aktier 1) G27 Utländska ej noterade aktier G28 Utländska övriga ägarandelar G29 Andelar i penningmarknadsfonder (s:a G30 : G31) = G30 Registrerade i Sverige G31 Registrerade i utlandet G32 Andelar i värdepappersfonder och specialfonder utom penningmarknadsfonder (s:a G33 : G34) = G33 Registrerade i Sverige G34 Registrerade i utlandet G35 Teckningsoptioner och andra ägarandelar (G36 : G37) 2) = G36 Sverige G37 Utlandet G38 S:a aktier och andelar (G19+G22+G25 : G29+G32+G35) = G39 varav koncern eller intresseföretag G40 varav aktier i helägda fastighetsbolag G41 varav fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (fondförsäkring) G42 varav placeringar i korta och långa räntefonder G43 varav placeringar i riskkapitalfonder/private equity G44 varav aktie- och fondtillgångar där livförsäkringstagaren bär placeringsrisken (depåförsäkring) 1) Utländska bolag inefattar även depåbevis och utländska bolags parallellnotering på svensk marknadsplats 2) Andra ägarandelar exempelvis i riskkapitalfonder Lån G45 Lån till svenska låntagare i SEK G46 Lån till utländska låntagare i SEK G47 Lån till svenska låntagare i utländsk valuta G48 Lån till utländska låntagare i utländsk valuta G49 S:a lån (G45 : G48) 3) = G50 varav livförsäkringslån 3) Lån inkluderar även livförsäkringslån Direktägda byggnader och mark G51 Svenska G52 Utländska G53 S:a direktägda byggnader och mark (G51 : G52) = G54 varav för egna verksamheten G55 G56 Repotransaktioner 4) Omvända repor (tillgångar) Repor (skulder) 4) Erlagd köpeskilling från s.k äkta återköpsavtal. Ska ej nettoredovisas Kassa, banktillgodohavanden G57 Kassa, svenska banker G58 Kassa, utländska banker G59 S:a kassa, banktillgodohavanden (G57 : G58) Vissa Tillgångsposter G60 Upplupna ränteintäkter G61 Upplupna hyresintäkter G62 Övriga finansiella placeringar G63 Derivat med positiva marknadsvärden [Länk från G106] G64 S:a kapitalplaceringar = (Summa G5+G11+G18+G38+G49+G53+G55+G59+G60 : G63) G65 varav kapitalplaceringar som ägs via utländsk filial G66 varav depåförsäkring Vissa Skuldposter G67 Efterställda skulder G68 Obligationslån G69 Skulder till svenska MFI , , , , , , , G70 Skulder till svenska finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G71 Skulder till övriga svenska långivare G72 Skulder till utländska långivare SPECIFIKATIONER Svenska penningsmarknadsinstrument. Specifikation av G1 och G3 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Emittent G73 Staten , , G74 Kommuner och landsting , , , , , G75 Icke finansiella företag , , , G76 Banker (MFI) , G77 Bostadsinstitut (MFI) G78 Övriga MFI , , , , G79 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 12 G80 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G81 S:a emittent, svenska penningmarknadsinstrument (G73 : G80) = Svenska obligationer. Specifikation av G7 och G9 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Emittent G82 Staten, realränteobligationer , , G83 Staten, övriga obligationer , , G84 Kommuner och landsting , , , , , G85 Icke finansiella företag , , , G86 Banker (MFI) , G87 Bostadsinstitut (MFI) G88 Övriga MFI , , , , G89 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , ,12910 G90 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G91 S:a emittent, svenska obligationer (G82 : G90) = G92 varav aktieindexobligationer

12 Kapitalplaceringar samt vissa skuldposter SCB:s Sektorkoder Emittent Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Svenska lån. Specifikation av G45 och G47 Nettotransaktioner Marknadsvärde under perioden Låntagare G93 Staten , , G94 Kommuner och landsting , , , , G95 Icke finansiella företag , , , G96 Banker (MFI) , G97 Bostadsinstitut (MFI) G98 Övriga MFI , , , , G99 Finansiella företag, ej MFI , , , , , , , , , , , , 1291 G100 Övriga svenska låntagare , , , , , , , , , G101 S:a svenska låntagare (G93 : G100) = Uppgifter om derivat Derivat med positiva marknadsvärden G102 Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar G103 Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper G104 Derivat med underliggande tillgång valuta G105 Derivat med underliggande tillgångar G106 S:a derivat med positiva marknadsvärden(g102 : G105) 5) [Länk till G63] = G107 varav kontrakt med svenska motparter 6) Nettotransaktioner under perioden Marknadsvärde Derivat med negativa marknadsvärden Nettotransaktioner Marknadsvärde G108 Derivat med underliggande tillgång aktier och andelar G109 Derivat med underliggande tillgång räntebärande papper G110 Derivat med underliggande tillgång valuta G111 Derivat med underliggande tillgångar G112 S:a derivat med negativa marknadsvärden(g108 : G111) 5) = G113 varav kontrakt med svenska motparter 6) 5) Omfattar de derivat som redovisas på balansräkningen. Uppgifterna avser värdet på själva derivatkontatet och ej värdet på underliggande tillgång 6) Derivatets motpart avser derivatavtalets motpart, inte handelsmotpart (köpare/säljare) eller utgivare av underliggande instrument G114

13 KADEFÖRSÄKRINGSFÖRETAG INSTITUTNUMMER ORG.NUMMER 00, ,129300, , , , , , , , , ,

14 00, , ,

15 Räkenskapsår, R H. TRAFIK Utbetalda försäkringsersättningar och avsättningar för skador inträffade före utgången av år R, inklusive fastställda kapitalvärden för skadelivräntor. Företagets egna skador År P-skador. Personskadeersättning E-skador. Annan ersättning, även sådan Summa som uppkommit vid personskada Utbetalda försäkringsersättningar för Avsättning för oreglerade skador (exklusive skaderegleringsk ostnader) Utbetalda försäkringsersättningar för Avsättning för oreglerade skador (exklusive skaderegleringsk ostnader) tom R-1 år R ultimo år R tom R-1 år R ultimo år R (kolumn 1:6) H1 t o m R-15 H2 R-14 H3 R-13 H4 R-12 H5 R-11 H6 R-10 H7 R-9 H8 R-8 H9 R-7 H10 R-6 H11 R-5 H12 R-4 H13 R-3 H14 R-2 H15 R-1 H16 R H17 Summa Skador reglerade eller fördelade av Trafikförsäkringsföreningen H18 H19 Under år R utbetalda försäkringsersättningar Avsättning för oreglerade skador (exkl. skaderegleringskostnader) H20

16 I. REDOGÖRELSE FASTSTÄLLDA SKADELIVRÄNTOR ANALYS AV DÖDLIGHETSANTAGANDEN I FASTSTÄLLDA SKADELIVRÄNTOR År Jämförelse mellan de försäkringstekniska avsättningarnas dödlighetsantaganden och verkligt utfall Fastställda skadelivräntor - Män I1 Årsrisksumma (-) I2 Riskpremie (-) I3 Risksumma inträffade dödsfall (+) I4 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) I5 Resultat män (I1 : I4) = Totalt Trafikskadelivräntor Ansvarslivräntor Övriga skadeliv- Kolumn 2:4 direkt svenska direkt svenska räntor Fastställda skadelivräntor - Kvinnor I6 Årsrisksumma (-) I7 Riskpremie (-) I8 Risksumma inträffade dödsfall (+) I9 Justeringspost p.g.a. ändrade antaganden (+/-) I10 Resultat kvinnor (I6 : I9) = I11 Resultat dödlighet skadelivräntor (I5+I10) = I12

17 J. FÖRMÅNSRÄTTSREGISTER J1 Försäkringstekniska avsättningar, efter avgiven återförsäkring Registerförda tillgångar Tillgångsslag J2 Obligationer och andra skuldförbindelser J3 varav värdepapper utfärdade eller garanterade av stat J4 varav säkerställda obligationer J5 varav företagsobligationer J6 varav strukturerade produkter J7 Skuldförbindelser med säkerhet J8 Aktier och andelar J9 Fastigheter J10 varav direkt ägande i fastigheter J11 varav fastighetsrelarerade tillgångar J12 Investeringsfonder J13 varav aktiefonder J14 varav räntefonder J15 varav blandfonder J16 varav övriga fonder J17 Derivat J18 varav OTC J19 Kassa och banktillgodohavanden J20 varav inte likvida medel J21 Övriga tillgångar J22 Summa (J2+J7+J8+J9+J12+J17+J19+J21) = Specifikation J23 J24 J25 Onoterade fondpapper Aktier i dotterföretag Avgiven återförsäkring Stora exponeringar Enskilda innehav överstigande 5% av FTA, efter avgiven återförsäkring J26 J27 J28 J29 J30 Jxx Summa stora exponeringar (J26 : Jxx) = J31

18 K. SPECIFIKATION AV PLACERINGSTILLGÅNGAR Verkligt värde K1 Fastigheter, tomträtter och byggnader K2 Andelar eller aktier i företag som äger byggnader och mark K3 Summa Byggnader och mark (K1:K2) = K4 Övriga innehav i aktier och andelar K5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper K6 Övriga finansiella placeringstillgångar K7 Depåer hos företag som avgivit återförsäkring K8 Summa Övriga placeringstillgångar (K5:K7) = K9

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:21) om svenska skadeförsäkringsbolags

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401

I korta drag. Försäkringsföretagen under 2013. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1401 FM 12 SM 141 Försäkringsföretagen under 213 Preliminära uppgifter Swedish companies 213. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksföretag för skadeförsäkring och livförsäkringsföretag

Läs mer

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103

I korta drag. Försäkringsbolagen under 2010. Preliminära uppgifter FM 12 SM 1103 FM 12 SM 113 Försäkringsbolagen under 21 Preliminära uppgifter Swedish companies 21. Preliminary data I korta drag Redovisningen avser svenska riksbolag för skadeförsäkring och livförsäkringsbolag (inkl.

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig sakförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig sakförsäkring Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 9 Resultatanalys 11 Balansräkningar 12 Förändringar i eget kapital 13 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor

Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Bilaga 2 FFFS 2006:X Anvisningar till blankett Årsrapport tjänstepensionskassor Begrepp och uttryck i blanketter och i dessa anvisningar har i stort sett den betydelse som anges i lagen (1995:1560) om

Läs mer

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012

TRYGG-HANSA ÅRSREDOVISNING 2012. TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 11 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 12 RESULTATRÄKNING... 13 RAPPORT

Läs mer

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202

Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverige Org. nr 502000-5202 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2013 2 Innehåll Vd har ordet 4 Förvaltningsberättelse 5 Totalavkastning helår 2013 6 Femårsöversikt 7 RESULTATRÄKNING 9 BALANSRÄKNING 10 RESULTATANALYS 12 Förändringar

Läs mer

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Årsredovisning. Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Årsredovisning Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän innehåll Inledning 3 Vd har ordet Verksamheten 4 Allt under samma tak Finansiell rapportering 6 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Resultatanalys

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ;

FINANS- INSPEKTIONEN. Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om periodisk rapportering av kapitalplaceringar, skulder och kapitalavkastning (P1A - P1C) ; beslutade den

Läs mer

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4

VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning VD har ordet...3 Förvaltningsberättelse...4 Fem år i sammandrag... 7 Koncernens resultaträkning...8 Koncernens totalresultat...9 Koncernens balansräkning... 10

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGS AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 BALANSRÄKNING...

Läs mer

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys...

Förvaltningsberättelse... 1. Resultaträkning... 9. Balansräkning... 11. Rapport över förändring i eget kapital... 13. Kassaflödesanalys... Årsredovisning Fondförsäkrings AB SEB Trygg Liv 2013 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 9 Balansräkning... 11 Rapport över förändring i eget kapital... 13 Kassaflödesanalys... 14 Resultatanalys...

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Bostadsgaranti får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång.

Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Årsredovisning 2011 ,, Förtroendet från våra kunder är vår viktigaste tillgång. Nyckeltal Marknadsandelar privat Hem 26,2 % Villahem 38,0 % Fritidshus 40,8 % Motor 30,0 % Marknadsandelar Företag Företagsförsäkring

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

Agria Djurförsäkring Årsredovisning

Agria Djurförsäkring Årsredovisning 2011 Agria Djurförsäkring Årsredovisning Innehåll 1 Vd-kommentar 2 Förvaltningsberättelse 5 Femårsöversikt 7 Resultaträkning 9 Balansräkning 11 Rapport över förändringar i eget kapital 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge

PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge PP Pension är en mindre, medlemsägd försäkringsförening inriktad på mediebranschen. Redan 1882 grundade Publicistklubben föreningen för att ge medlemmarna i branschen en bra pension och en tryggare tillvaro.

Läs mer

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009

Styrelsen och Verkställande direktören för. VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518. får härmed avge. Årsredovisning 2009 Styrelsen och Verkställande direktören för VFF Fondförsäkring AB Organisationsnr 516406-0518 får härmed avge Årsredovisning 2009 Volvoresultats Försäkringsförening Besöksadress Telefon E-mail Organisationsnr

Läs mer

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar

Innehåll. Inledning. Verksamheten. Finansiella rapporter. Bolagsstyrning. Bolagsstämma 2014. 3 Vd-kommentar Årsredovisning 2013 Innehåll Inledning 3 Vd-kommentar Verksamheten 6 Väsentliga händelser under året som gått 8 Våra kunder är också våra ägare 9 Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter 12 Femårsöversikt

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012

Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 2 0 1 2 Länsförsäkringar Stockholm Årsredovisning 2012 Innehåll kommentar Kommentar... 2 Vd:s kommentar... 4 Väsentliga händelser... 6 Vi är verksamma i hela Stockholms län... 8 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243)

SEB Pension och Försäkring AB, årsredovisning 2014 (516401-8243) Årsredovisning SEB Pension och Försäkring AB 2014 Förvaltningsberättelse... 1 Resultaträkning... 10 Balansräkning... 12 Rapport över förändring i eget kapital... 14 Kassaflödesanalys... 15 Resultatanalys...

Läs mer

LEVA LIVET. Våra kunder vågar

LEVA LIVET. Våra kunder vågar V D - A N D E R S S T R A N D S U M M E R A R 2 0 0 7 Våra kunder vågar Sveland Försäkringar AB har under 2007 fortsatt att utveckla sina affärsvolymer. Framför allt har motorförsäkringsaffären haft en

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 12 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 13 RESULTATRÄKNING... 14 RAPPORT

Läs mer

Instruktioner Balansstatistik

Instruktioner Balansstatistik 1(19) Instruktioner Balansstatistik 1 ALLMÄN INFORMATION... 2 2 DEFINITION AV UPPGIFTERNA... 3 2.1 Ställningsvärden... 3 2.2... 3 2.3 er... 4 3 DEFINITION AV VARIABLERNA... 5 3.1 Finansiella tillgångar...

Läs mer

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011

TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 TRYGG-HANSA FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG (publ) ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 13 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION... 14 RESULTATRÄKNING... 15 RAPPORT

Läs mer

AFA Trygghetsförsäkring

AFA Trygghetsförsäkring AFA Trygghetsförsäkring Innehåll FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 99 VINSTDISPOSITION 105 RESULTATRÄKNING 107 BALANSRÄKNING 108 KASSAFLÖDESANALYS 110 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL 111 FEMÅRSÖVERSIKT 112 NOTUPPLYSNINGAR

Läs mer

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring

Årsredovisning 2008. för. Folksam ömsesidig livförsäkring Årsredovisning 2008 för Folksam ömsesidig livförsäkring Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkningar 11 Resultatanalys 12 Balansräkningar 14 Redogörelse för förändringar i eget

Läs mer

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda

Årsredovisning 2013. Något nytt, schysst och annorlunda Årsredovisning 2013 Något nytt, schysst och annorlunda B IKANO FÖRSÄKRING ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 2 Det här är Ikano Försäkring 3 VD-ord 4 Kunder och samarbetspartners 6

Läs mer

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad.

INNEHÅLL. Länsförsäkringar Skaraborgs ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 27 mars klockan 16.00 på Residenset Marieholm i Mariestad. Årsredovisning 2013 INNEHÅLL Korta fakta om Länsförsäkringar Skaraborg 1 Vd-kommentar 2 Samverkan 4 Förvaltningsberättelse 7 - Väsentliga händelser under året 8 - Marknadsutveckling 8 - Resultat och ekonomisk

Läs mer