FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FFFS 2007:XX STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER"

Transkript

1 Bilaga 1 FFFS 2007:XX E-POSTADRESS HANDLÄGGARE Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank och Statistiska centralbyrån. INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Balansräkning B. Resultaträkning C. Specifikationer: Balansräkning D. Specifikationer: Resultaträkning E. Specifikationer: Svenska filialer i utlandet F. Specifikationer: Värdepappersbolag G. Specifikationer: Balansräkning årsbokslut H. Specifikationer: Eget kapital årsbokslut I. Specifikationer: Resultaträkning årsbokslut J. Specifikationer: Diverse uppgifter årsbokslut K. Specifikationer: Banker årsbokslut L. Specifikationer: Koncerner årsbokslut M. Specifikationer: Företag med BO > 1 mdkr, årsbokslut N. Diverse uppgifter samlad kapitalbedömning REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpar IAS-förordningen, ej möjligt för juridisk person Tillämpar lagbegränsad IFRS, FFFS 2006:16 Att lämnade uppgifter är riktiga intygas: Chefstjänstemans namnteckning Datum Handläggande tjänstemans namnteckning Datum POSTADRESS TELEFON ELEKTRONISK RAPPORTERING FINANSINSPEKTIONEN via Internet: BOX 6750 TELEFAX STOCKHOLM

2 A. BALANSRÄKNING Tillgångar A1 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker A2 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. A3 Utlåning till kreditinstitut A4 Utlåning till allmänheten A5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper A6 Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8) A7 Aktier och andelar i intresseföretag A8 Aktier och andelar i koncernföretag A9 Tillgångar i försäkringsrörelsen A10 Immateriella anläggningstillgångar A11 Materiella tillgångar A12 Tecknat ej inbetalt kapital A13 Övriga tillgångar A14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter A15 Summa tillgångar (A1 : A14) = A16 Koncernfordringar Skulder, avsättningar och eget kapital A17 Skulder till kreditinstitut A18 In- och upplåning från allmänheten A19 Emitterade värdepapper A20 Skulder i försäkringsrörelsen A21 Övriga skulder A22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter A23 Avsättningar A24 Efterställda skulder A25 Obeskattade reserver A26 Minoritetsintressen A27 Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital A28 Överkursfond A29 Uppskrivningsfond A30 Andra fonder A31 Balanserad vinst eller förlust A32 Periodens/årets resultat A33 Summa skulder m.m. (A17 : A32) = A34 Koncernskulder

3 A. BALANSRÄKNING Poster inom linjen A35 A36 A37 A38 A39 A40 För egna skulder ställda säkerheter Övriga ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Åtaganden Förvaltade medel ej upptagna i balansräkningen Klientmedel (mottagna medel med redovisningsskyldighet) Effekter av verkligt värde optionen A41 A42 A43 Balansräkning, redovisat värde tillgångar Balansräkning, redovisat värde skulder Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel A44 Balansräkningen, redovisat värde tillgångar (A41) Specifikation per typ av instrument i balansräkningen Övrigt A45 Balansräkningen, redovisat värde skulder (A42) Specifikation per typ av instrument i balansräkningen Övrigt

4 B. RESULTATRÄKNING B1 Ränteintäkter B2 Leasingintäkter B3 Räntekostnader B4 Erhållna utdelningar B5 Provisionsintäkter B6 Provisionskostnader B7 Nettoresultat av finansiella transaktioner B8 Övriga rörelseintäkter B9 Summa intäkter (B1 : B8) = B10 Allmänna administrationskostnader B11 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar B12 Övriga rörelsekostnader B13 Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12) = B14 Resultat före kreditförluster (B9+B13) = B15 Kreditförluster, netto B17 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar B18 Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar B19 Andelar i intresseföretags resultat B20 Resultat från försäkringsrörelsen B21 Rörelseresultat (B14 : B20) = B22 B23 B24 B25 B26 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Resultat intjänat före förvärv Bokslutsdispositioner Skatt B28 Periodens/årets resultat (B21 : ) = B27 varav resultat hänförligt till minoritetsintressen

5 B. RESULTATRÄKNING Effekter av verkligt värde optionen (VVO) B29 Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO Specifikation av påverkan på resultaträkningen Specifikation (dessa poster ska inte summera upp till B29) B30 Ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder klassificerade enligt VVO B31 Orealiserade vinster i årets resultat per instrument Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument

6 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Utlåning till kreditinstitut (A3) C1 Riksbanken C2 Svenska banker C3 Svenska kreditmarknadsföretag C4 Svenska värdepappersbolag C5 Utländska kreditinstitut C6 Övriga kreditinstitut Utlåning till kreditinstitut (A3) C7 Fordringar till följd av erlagd köpeskilling av mottagande part i en äkta återköpstransaktion C8 Fordringar avseende lämnade kontantsäkerheter vid värdepappersinlåning C9 Övrigt Utlåning till allmänheten (A4) C10 Fordringar till följd av erlagd köpeskilling av mottagande part i en äkta återköpstransaktion C11 Fordringar till följd av lämnade kontantsäkerheter vid värdepappersinlåning C12 Övrigt Utlåning till allmänheten (A4) C13 Svenska kommuner och landsting C14 Svenska icke-finansiella företag C15 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C16 Svenska personliga företagare C17 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C18 Riksgäldskontoret C19 Svenska försäkringsföretag C20 Svenska värdepappersfonder C21 Övrig svensk allmänhet C22 Utländsk allmänhet

7 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C14) C23 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske C24 B. Utvinning av mineral C25 C. Tillverkning C26 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla C27 E. Vattenförsörjning C28 F. Byggverksamhet C29 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar C30 H. Transport och magasinering C31 I. Hotell- och restaurangverksamhet C32 J. Information- och kommunikationsverksamhet C33 K. Finans- och försäkringsverksamhet C34 L. Fastighetsverksamhet C35 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik C36 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster C37 O. Offentlig förvaltning och försvar C38 P. Utbildning C39 Q. Vård och omsorg C40 R. Kultur, nöje och fritid C41 S. Annan serviceverksamhet C42 T. Förvärvsarbete i hushåll C43 U. Verksamhet vid internationella organisationer C44 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C14 (för VP-bolag 100% av C14) Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4) C38 Utlåning över belåningsvärdet C39 Av kunder ställda tilläggssäkerheter Aktier och andelar, övriga (A6) C40 Handelslager C41 För emission C42 Övriga Aktier och andelar, övriga (A6) C43 Utlånade aktier och andelar i form av värdepapperslån C44 Övrigt Aktier och andelar, övriga (A6) Cxx Derivatinstrument Cxx Övrigt

8 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Materiella tillgångar (A11) C45 Inventarier C46 Leasingobjekt C47 Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler C48 Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran C49 Övrigt, byggnader och mark Leasingobjekt (C46) C50 Riksbanken C51 Svenska banker C52 Svenska kreditmarknadsföretag C53 Svenska värdepappersbolag C54 Utländska kreditinstitut C55 Övriga kreditinstitut Leasingobjekt (C46) C56 Svenska kommuner och landsting C57 Svenska icke-finansiella företag C58 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C59 Svenska personliga företagare C60 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C61 Riksgäldskontoret C62 Svenska försäkringsföretag C63 Svenska värdepappersfonder C64 Övrig svensk allmänhet C65 Utländsk allmänhet Övriga tillgångar (A13) C66 Derivatinstrument C67 Skattefordran C68 Fondlikvidfordringar C69 Övriga

9 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Utlåning till kreditinstitut och allmänheten, övriga tillgångar samt poster inom linjen (A3, A4, A13, A35 : A40) C70 Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter nedskrivning C74 C75 C76 C77 Lånefordringar som beviljats en eftergift (bokförda värde) Bokfört värde före beviljandet av eftergiften Bokfört värde efter beviljandet av eftergiften Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter nedskrivning som under perioden återfått status av normal lånefordran Uppgifter avseende låneportföljen Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar före beaktande av nedskrivningar C79 C80 C81 Nedskrivningar Nedskrivning av individuellt värderade lånefordringar Nedskrivning av en grupp av individuellt värderade lånefordringar Nedskrivning för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar C83 Övriga nedskrivningar avseende poster inom linjen C84 Totala nedskrivningar (C79 : C83) = Total nedskrivning (C84) C85 Nedskrivning avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten exklusive leasing C86 Nedskirvning avseende leasing C87 Övriga nedskrivningar

10 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Total nedskrivning (C84) C88 Svenska kommuner och landsting C89 Svenska icke-finansiella företag C90 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C91 Svenska personliga företagare C92 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C93 Riksgäldskontoret C94 Svenska försäkringsföretag C95 Svenska värdepappersfonder C96 Övrig svensk allmänhet C97 Utländsk allmänhet C98 Övriga nedskrivningar (ej allmänheten) Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C89) C99 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske C100 B. Utvinning av mineral C101 C. Tillverkning C102 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla C103 E. Vattenförsörjning C104 F. Byggverksamhet C105 G. Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar C106 H. Transport och magasinering C107 I. Hotell- och restaurangverksamhet C108 J. Information- och kommunikationsverksamhet C109 K. Finans- och försäkringsverksamhet C110 L. Fastighetsverksamhet C111 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik C112 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster C113 O. Offentlig förvaltning och försvar C114 P. Utbildning C115 Q. Vård och omsorg C116 R. Kultur, nöje och fritid C117 S. Annan serviceverksamhet C118 T. Förvärvsarbete i hushåll C119 U. Verksamhet vid internationella organisationer C120 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C14 (för VP-bolag 100% av C14) Skulder till kreditinstitut (A17) C114 Riksbanken C115 Svenska banker C116 Svenska kreditmarknadsföretag C117 Svenska värdepappersbolag C118 Utländska kreditinstitut C119 Övriga kreditinstitut

11 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING

12 C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Skulder till kreditinstitut (A17) C120 Skulder vid värdepappersutlåning till följd av mottagna kontantsäkerheter C121 Skuld till följd av erhållen köpeskilling från mottagande part i en äkta återköpstransaktion C122 Övrigt In- och upplåning från allmänheten (A18) C123 Inlåning C124 -varav inlåning från svenska försäkringsföretag C125 Upplåning C126 -varav upplåning från svenska försäkringsföretag In- och upplåning från allmänheten (A18) C127 Svenska kommuner och landsting C128 Svenska icke-finansiella företag C129 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C130 Svenska personliga företagare C131 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C132 Riksgäldskontoret C133 Svenska försäkringsföretag C134 Svenska värdepappersfonder C135 Övrig svensk allmänhet C136 Utländsk allmänhet In- och upplåning från allmänheten (A18) C137 Skulder vid värdepappersutlåning till följd av mottagna kontantsäkerheter C138 Skuld till följd av erhållen köpeskilling från mottagande part i en äkta återköpstransaktion C139 Övrigt Övriga skulder (A21) C140 Derivatinstrument C141 Skatteskuld C142 Fondlikvidskulder C143 Övriga

13 D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING Ränteintäkter (B1) D1 D2 D3 D4 D5 Utlåning till svenska kreditinstitut Utlåning till utländska kreditinstitut Utlåning till allmänheten Räntebärande värdepapper Övriga ränteintäkter Räntekostnader (B3) D6 D7 D8 D9 D10 D11 Skulder till svenska kreditinstitut Skulder till utländska kreditinstitut In- och upplåning från allmänheten Räntebärande värdepapper Efterställda skulder Övriga räntekostnader Provisionsintäkter (B5) D12 D13 D14 D15 D16 D17 Betalningsförmedlingsprovisioner Utlåningsprovisioner Inlåningsprovisioner Garantiprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Provisionskostnader (B6) D18 D19 D20 Betalningsförmedlingsprovisioner Värdepappersprovisioner Övriga provisioner Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7) D21 D22 D23 D24 Realisationsresultat Orealiserade värdeförändringar Realiserade/orealiserade valutakursförändringar Skuldinlösen Realisationsresultat (D21) D25 D26 D27 Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument

14 D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING Orealiserade värdeförändringar (D22) D28 D29 D30 Aktier/andelar Räntebärande värdepapper Andra finansiella instrument Övriga rörelseintäkter (B8) D31 D32 Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar Övrigt Allmänna administrationskostnader (B10) D33 D34 D35 Personalkostnader Lokalkostnader Övriga administrationskostnader Personalkostnader (D33) D36 D37 D38 D39 D40 Löner och arvoden Bonus och provisioner Sociala avgifter Pensionskostnader Övriga personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (B11) D41 D42 Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Avskrivningar enligt plan (D41) D43 D44 D45 D46 D47 Inventarier Leasingobjekt Byggnader och mark Goodwill Andra immateriella tillgångar Nedskrivningar (D42) D48 D49 Leasingobjekt Övrigt

15 D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING Övriga rörelsekostnader (B12) D50 D51 Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar Övrigt Kreditförluster, netto (B15) Specifik nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar D52 Periodens totala nedskrivningar för kreditförluster D52a -varav nedskrivningar för konstaterade kreditförluster D53 Återförda tidigare gjorda nedskrivningar för sannolika kreditförluster som i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster D55 Inbetalt på tidigare års nedskrivningar för kreditförluster D56 Återförda ej längre erforderliga nedskrivningar för sannolika kreditförluster D57 Periodens nettokostnad (D52 : D56) = D58 D59 D60 D61 D62 Gruppvis nedskrivning för individuellt värderade lånefordringar Nedskrivning/återföring av gruppvis nedskrivning Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster Inbetalt på tidigare års nedskrivningar för konstaterade kreditförluster Nedskrivning/återföring för kreditförluster Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar (D59 : D61) = D64 Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra ansvarsförbindelser D65 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D64) =

16 J. SPECIFIKATIONER: UPPGIFTER ÅRSBOKSLUT Information om företaget J1 Antal anställda st J2 Antal anställda omräknat till heltidstjänster st J3 Antal arbetsställen (J4 : J5) = J4 - i Sverige st J5 - i utlandet st J6 Antal bankautomater ägda av kreditinstitut st Övertagen egendom Byggnader och mark J7 Bokfört värde J8 Nettoavkastning J9 Nettoavkastning i procent % Bostadsrätter J10 Bokfört värde J11 Nettoavkastning J12 Nettoavkastning i procent % Aktier och övriga andelar J13 Bokfört värde J14 Nettoavkastning J15 Nettoavkastning i procent % Annan övertagen egendom J16 Bokfört värde J17 Nettoavkastning J18 Nettoavkastning i procent % Innehav av egna aktier J19 Marknadsvärde J20 Antal st 16

17 J. SPECIFIKATIONER: UPPGIFTER ÅRSBOKSLUT Finansiella tillgångar eller skulder som redovisas som skyddade eller säkrade J21 J22 J23 J24 Vinster som skjutits upp p.g.a. säkringsredovisning Ränta Valuta Aktie Övrigt (inklusive instrument utanför balansräkningen) J25 J26 J27 J28 Förluster som skjutits upp p.g.a. säkringsredovisning Ränta Valuta Aktie Övrigt (inklusive instrument utanför balansräkningen) 17

18 From (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) K. SPECIFIKATIONER: BANKER ÅRSBOKSLUT Aktier och andelar (A6 : A8) K1 Kvalificerat innehav enligt 7 kap lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) K2 Antal kvalificerade innehav enligt 7 kap lag om bank- och finansieringsrörelse (2004:297) st

19 N. UPPGIFTER SAMLAD KAPITALBEDÖMNING Företagets kapitalbehov för andra risker, än kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk, enligt 6 kap. 2 andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt enligt 8 kap. 4 andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna N1 N2 N3 N4 N5 N6 Övrigt N7 Justering (+/-) N8 Summa (N1 : N7) = Diversifieringseffekter N9 Justering av företagets totala kapitalbehovet för diversifieringseffekter

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14

Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period 201103 Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14 Institutnummer 41515 Org.nummer

Läs mer

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:14) om rapportering av kvartals-

Läs mer

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009

Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 RESULTATRÄKNING, Kkr Jan-juni 2010 Jan-juni 2009 Förändring 2009 % Ränteintäkter 55 246 69 023-20% 123 920 Räntekostnader -4 935-19 291-74% -27 606 Räntenetto 50 311 49 732 1% 96 314 Erhållna utdelningar

Läs mer

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år.

Sparbankens räntenetto uppgick till 91,9 Mkr (87,4), vilket är 5 % högre än föregående år. Delårsrapport för Sparbanken Syds, (548000-7425), verksamhet per 30 juni 2012, bankens 186:e verksamhetsår. Verksamheten startade i Ystad den 3 maj 1827. SPARBANKENS RESULTAT Sparbankens räntenetto uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2010 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2010 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT

698/2014 15. Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 698/2014 15 Bilaga 1 RESULTATRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Ränteintäkter Nettointäkter från leasingverksamhet Räntekostnader RÄNTENETTO Intäkter från egetkapitalinstrument Företag inom samma koncern Ägarintresseföretag

Läs mer

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I

Delårsrapport 2011 J A N U A R I - J U N I Delårsrapport 211 J A N U A R I - J U N I Färs & Frosta Sparbank AB Delårsrapport januari juni 211 Allmänt om verksamheten Ränteutveckling Riksbanken har fortsatt den höjning av reporäntan som påbörjades

Läs mer

Delårsrapport för januari september 2012

Delårsrapport för januari september 2012 Delårsrapport för januari september 2012 1 Innehållsförteckning Delårsrapport för januari september 2012 sid 3 Siffror i sammandrag sid 3 Resultaträkning sid 4 Rapport över totalresultat sid 4 Balansräkning

Läs mer

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i %

Sparbanken i Karlshamn Delårsrapport 536200-9481 Sid 3. tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Sid 3 RESULTATRÄKNING tkr 2015 2014 jan-juni jan-juni Förändring i % Ränteintäkter 99 476 121 484 Räntekostnader - 30 787-49 722 Räntenetto 68 689 71 762-4,3% Erhållna utdelningar 10 197 6 702 Provisionsintäkter

Läs mer

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012

Sparbankens ställning i jämförelse med 31 december 2012 Januari juni 2013 Ekeby Sparbank får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2013.01.01 2013-06-30. Sparbankens resultat Ekeby Sparbank redovisar ett rörelseresultat på 9.501

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2007 Styrelsen för Åse och Viste härads Sparbank får härmed avge följande Delårsrapport för januari juni 2007 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Verksamheten inriktas på att vara en fullsortimentsbank

Läs mer

FOREX BANK AB Delårsrapport

FOREX BANK AB Delårsrapport FOREX BANK AB 516406-0104 Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2008 Innehållsförteckning Sida Utveckling av resultat och ställning 3 Väsentliga faktorer för koncernen och moderbolaget 4 Koncernens resultaträkning

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1

DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 DELÅRSRAPPORT PER 2014-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2014-01-01 2014-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

DATUM 12 AUGUSTI 2015

DATUM 12 AUGUSTI 2015 DATUM 12 AUGUSTI Tillägg av den 12 augusti till grundprospekt avseende Skandiabanken Aktiebolags (publ) program för utgivning av säkerställda obligationer. Tillägg till grundprospekt avseende Skandiabanken

Läs mer

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas till Finansinspektionen Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån och Sveriges riksbank A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och

Läs mer

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal.

Räntenettot för perioden var tkr ( tkr). Minskningen beror på det historiskt låga ränteläget vilket medfört en minskad räntemarginal. DELÅRSRAPPORT 2016-06-30 Skurups Sparbank, organisationsnummer 548000-7409, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2016-01-01 2016-06-30. Utveckling av resultat och ställning Jämförelser

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2010

Delårsrapport. Januari juni 2010 Delårsrapport Januari juni 2010 Delårsrapport för januari juni 2010 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari -

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30

DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 DELÅRSRAPPORT 2010-06-30 Skurups Sparbank, 548000-7409, får härmed avlämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2010-01-01 2010-06-30. Verksamheten Under första halvåret har stort fokus

Läs mer

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016

Delårsrapport. Dalslands Sparbank. Januari Juni 2016 Delårsrapport Dalslands Sparbank Januari Juni 2016 Delårsrapport för Januari Juni 2016 Verksamhetens art och inriktning Dalslands Sparbanks verksamhetsområde omfattar Mellerud, Ed, Färgelanda och Bengtsfors

Läs mer

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING FINANS- INSPEKTIONEN FINANSINSPEKTIONENS FÖRFATTNINGSSAMLING Finansinspektionens föreskrifter om kreditinstituts, svenska kreditinstituts filialer i utlandets och värdepappersbolags rapportering av bokslutsuppgifter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2013-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 1 Delårsrapport för perioden 2013-01-01 2013-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166, får härmed

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni Sparbankens resultat Tjörns Sparbanks rörelseresultat för det första halvåret uppgick till 15 403 tkr (5 501 tkr). Intäkter Sparbankens totala intäkter för det första halvåret

Läs mer

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr

Delårsrapport. januari - juni Ikano Bank SE Org nr Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Fortsatt volymtillväxt...3 Resultaträkning...4 Balansräkning...5 Redogörelse för förändringar i eget kapital...6 Kassaflödesanalys...7

Läs mer

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051

Delårsrapport. Ikano Bank SE. januari - juni 2010. Org nr 517100-0051 Delårsrapport januari - juni Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll Om Ikano Bank SE...3 Resultaträkning...4 Rapport över totalresultatet...4 Balansräkning...5 Rapport över förändringar i eget kapital...6

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2017-06-28 FFFS 2017:xx Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska

Läs mer

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Gäller fr.o.m. period 201412 KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Allmänna fonduppgifter B. Tillgångar, skulder och fondens värde C. Transaktioner under kvartalet D.

Läs mer

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal.

Koncerner med en balansomslutning större än 1 miljard kronor (mdkr) får lämna uppgifter som är avrundade till närmaste miljontal. Remissexemplar 2014-03-26 Bilaga 2 Anvisningar till blankett Standardrapport Företag med utländska filialer ska upprätta rapporten för moderföretaget inklusive dess filialer. Uppgifterna ska överensstämma

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2007 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat ett riktigt bra betal- och kreditkort, som vi kallar Fryksdalen Framför Allt kortet. Förutom att

Läs mer

1 januari 30 juni 2014

1 januari 30 juni 2014 www.sevenday.se Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2014. Innehåll Verksamheten 3 Affärsidé

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2013

Delårsrapport. Januari Juni 2013 Delårsrapport Januari Juni 2013 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2013 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport Januari Juni 2012

Delårsrapport Januari Juni 2012 Delårsrapport Januari Juni 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2012 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30

Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Hjälpdokument Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25)

Läs mer

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015

Sparbanken Gotland. Org.nr. 534000-5775. Delårsrapport Januari juni 2015 Sparbanken Gotland Org.nr. 534000-5775 Delårsrapport Januari juni 2015 Delårsrapport för perioden januari - juni 2015 Styrelsen för Sparbanken Gotland (534000-5775) avger härmed delårsrapport för verksamheten

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Innehållsförteckning Utveckling av resultat och ställning 2 Resultaträkning i sammandrag 3 Rapport över totalresultat i sammandrag 4 Balansräkning i sammandrag

Läs mer

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008

Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2008 Allmänt om verksamheten I år har vi lanserat en riktigt bra tjänst som heter Fondguide Premiepension. Tjänsten vänder sig till alla som vill bli

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2016-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005

3.1 Årsredovisning Bilaga 4, uppdaterad 18.12.2007 KONCERNBOKSLUT KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT 1 (9) Dnr 7/120/2005 1 (9) KONCERNBALANSRÄKNING FÖR KREDITINSTITUT Enligt 31 1 mom. i finansministeriets förordning (FMF) om bokslut, koncernbokslut och verksamhetsberättelse i kreditinstitut och värdepappersföretag ska kreditinstitut

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2014

Delårsrapport. Januari juni 2014 Delårsrapport Januari juni 2014 sid 1 (5) Delårsrapport för januari - juni 2014 Styrelsen för Sparbanken Göinge AB, 516406-0716, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Allmänt om verksamheten Riksbankens styrränta har varit 0,25 procentenhet under hela första halvåret. Det är historiskt en mycket låg nivå. Efter

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2009-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2009 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2009-01-01-2009-06-30 (Då

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30

Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 1(8) Orusts Sparbanks delårsrapport för tiden 2007-01-01--06-30 Bästa delårsresultatet hittills Ökad affärsvolym Lysande aktieaffärer Sponsringen av väg 160 Inga kreditförluster Bästa delårsresultatet

Läs mer

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING

Bilaga 1 RESULTATRÄKNING Nr 1259 3403 RESULTATRÄKNING Bilaga 1 Ränteintäkter Leasingnetto Räntekostnader FINANSNETTO Intäkter från investeringar i form av eget kapital I företag inom samma koncern I ägarintresseföretag I övriga

Läs mer

Delårsrapport. Januari Juni 2015

Delårsrapport. Januari Juni 2015 Delårsrapport Januari Juni 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR SPARBANKEN VÄSTRA MÄLARDALEN Januari - Juni 2015 Verkställande direktören för Sparbanken Västra Mälardalen får härmed avlämna delårsrapport för tiden januari

Läs mer

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas

Organisationsnr Institutnr Kvartal År. Riktigheten av lämnade uppgifter i denna blankett och bifogade specifikationer intygas Bilaga 1 REMISSEXEMPLAR FFFS 2015:xx KVARTALSSTATISTIK FÖR VISSA VÄRDEPAPPERSBOLAG Institut Organisationsnr Institutnr Kvartal År Blanketten skall ha kommit in till Statistiska centralbyrån senast den

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten forsätter att visa en stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB

DELÅRSRAPPORT PER SPARBANKEN LIDKÖPING AB DELÅRSRAPPORT PER 2015-06-30 SPARBANKEN LIDKÖPING AB 516401-0166 1 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-06-30 Verkställande direktören för Sparbanken Lidköping AB, organisationsnummer 516401-0166,

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2014 Kreditinstitutens bokslut 2014, 1:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto var oförändrat under första kvartalet 2014 De inhemska bankernas finansnetto uppgick till

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2014. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2014 Allmänt om verksamheten Den extremt låga inflationen och inflationstrycket i Sverige, och större delen av omvärlden, gjorde att Riksbanken i början

Läs mer

Delårsrapport Januari - juni 2016

Delårsrapport Januari - juni 2016 HÄRADSSPARBANKEN MÖNSTERÅS ORG. NR. 532800-6209 Delårsrapport Januari - juni 2016 Delårsrapport för perioden januari juni 2016 Styrelsen för Häradssparbanken Mönsterås (532800-6209) får härmed avge delårsrapport

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen.

Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Pressmeddelande 2009-03-12 Landshypotek står stadigt i en svajig marknad. Ökar med 4 % och höjer återbäringen. Ökad utlåning, noll i kreditförluster och en generös återbäring till sina medlemmar. Landshypotek

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 090630

DELÅRSRAPPORT 090630 DELÅRSRAPPORT 090630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 090101-090630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

Delårsrapport för Resurs Bank AB

Delårsrapport för Resurs Bank AB Delårsrapport för Resurs Bank AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Resurs Bank AB, organisationsnr 516401-0208, får härmed avge delårsrapport för perioden 2010-01-01 2010-08-31.

Läs mer

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten

VADSTENA SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013. Allmänt om verksamheten VADSTENA SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2013 Allmänt om verksamheten forsätter att visa ett stabilt resultat trots sjunkande räntenetto. Räntenettot är 12 % lägre jämfört med 30 juni 2012, provisionsintäkterna

Läs mer

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat

Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken. Ställning. Utveckling av resultat och ställning. Resultat Tjustbygdens Sparbank Den lokala Sparbanken Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Tjustbygdens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012

Delårsrapport januari juni 2012 Delårsrapport januari juni 2012 Styrelsen för Sparbanken Boken, org nr 537600-6234, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2012. 1 Allmänt om verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010.

DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Sid 1 DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2010. Styrelsen för Sparbanken i Karlshamn, 536200-9481, får härmed avge delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden den 1 januari - den 30 juni 2010.

Läs mer

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten

ÅTVIDABERGS SPARBANK. Delårsrapport 1 januari 30 juni, Allmänt om verksamheten ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2011 Allmänt om verksamheten visar en mycket stabil resultatutveckling. Räntenettot stärks varje kvartal och kreditförlusterna är låga. Riksbanken

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2009

Delårsrapport för januari juni 2009 Delårsrapport för januari juni 2009 Allmänt om verksamheten Vi kan med glädje konstatera att banken trots den rådande lågkonjunkturen, gjort ett mycket bra delårsresultat. Resultatet är drygt 100% bättre

Läs mer

IKANO Banken AB (publ) Org nr

IKANO Banken AB (publ) Org nr IKANO Banken AB (publ) Org nr 516401-9753 Delårsrapport januari - juni Innehåll Fortsatt tillväxt... 3 Resultaträkning (Mkr)... 4 Balansräkning (Mkr)... 5 Kassaflödesanalys (Mkr)... 6 Noter (Mkr)... 7

Läs mer

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret?

Fryksdalens Sparbank. Delårsrapport för januari - juni 2015. Allmänt om verksamheten. Vad händer under resten av verksamhetsåret? Fryksdalens Sparbank Delårsrapport för januari - juni 2015 Allmänt om verksamheten Vår omvärld präglas mycket av oro och osäkerhet vad gäller politik, regelverk och penningpolitik. Det är oroligt i och

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2016

Delårsrapport för januari juni 2016 Delårsrapport för januari juni 2016 Innehållsförteckning Delårsrapport för Januari Juni 2016 sid 3 Allmänt om verksamheten sid 3 Sparbankens resultat sid 3 Sparbankens ställning sid 4 Resultatprognos sid

Läs mer

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport

HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport Org.nr. 532800-6217 HÖGSBY SPARBANK Delårsrapport 2011-06-30 Delårsrapport för januari - juni 2011 Högsby Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten under perioden 2011-01-01-2011-06-30 (Då

Läs mer

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek.

Provisionsintäkterna har ökat med 7 % till 9,0 Mkr (8,4 Mkr). Ökning har skett av intäkter för betalningsförmedling samt från Swedbank Hypotek. VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank forsätter att visa ett stabilt resultat. Räntenettot är 3 % högre jämfört med första halvåret och kreditförlusterna

Läs mer

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser

SFS 1995:1560. Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag. 1 kap. Inledande bestämmelser SFS 1995:1560 Lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag 1 kap. Inledande bestämmelser Normgivningsbemyndigande 4 Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Finansinspektionen får

Läs mer

VALDEMARSVIKS SPARBANK

VALDEMARSVIKS SPARBANK VALDEMARSVIKS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Allmänt om verksamheten Halvåret har präglats av god ekonomisk tillväxt i Sverige och oro för försämring av statsfinanserna i de s.k. PIIGS-länderna

Läs mer

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

VIMMERBY SPARBANK AB. Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 VIMMERBY SPARBANK AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Vimmerby Sparbank redovisar ett relativt svagt resultat för första halvåret 2016. Resultat före kreditförluster är 3,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 2009-06-30 Uppgifter inom parentes avser föregående år. Verkställande direktören för Sparbanken i Enköping får härmed på uppdrag av styrelsen lämna delårsrapport för sparbankens

Läs mer

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING

Nr 89 257. Bilaga 1 KONCERNRESULTATRÄKNING Nr 89 257 KONCERNRESULTATRÄKNING Bilaga 1 I Kalkyl över kreditinstitutsverksamhet och investeringstjänster 1 Ränteintäkter Räntekostnader Finansnetto Intäkter från investeringar i form av eget kapital

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009

Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Roslagens Sparbanks delårsrapport för januari-juni 2009 Händelser och aktiviteter första halvåret Under 2009 fyller Roslagens Sparbank 150 år vilket präglat många av aktiviteterna under det första halvåret.

Läs mer

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008

Finnvera Abp. Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Finnvera Abp Tabelldel för ekonomisk översikt 1.1. 30.6.2008 Resultaträkning för koncernen Not 1-06/2008 1-06/2007 Ränteintäkter 55 450 51 183 Ränteintäkter från utlåning 42 302 38 888 Räntestöd som styrts

Läs mer

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommuniké 2012 Ystad den 28 februari 2012 Andra halvåret 2012 jämfört med andra halvåret 2011 Affärsvolymerna ökade med 2,1 % (4,0 %) Rörelseresultatet ökade med 107 mkr (-126 mkr) och uppgick

Läs mer

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys

Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Avsnitt IV Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Kapitel 21 Frivilligt upprättad kassaflödesanalys Tillämpning Lagtext 2 kap. 1 ÅRL En årsredovisning ska bestå av 1. en balansräkning. 2. en resultaträkning,

Läs mer

Kreditinstitutens bokslut

Kreditinstitutens bokslut Finansiering och försäkring 2016 Kreditinstitutens bokslut 2016, 2:a kvartalet De inhemska bankernas finansnetto minskade med 5 procent och rörelsevinsten med 37 procent under andra kvartalet 2016 De inhemska

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni, 2014 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2014 kännetecknas av en begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Vi kan fortfarande inte tala

Läs mer

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank

Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Org nr 533200-5189 Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank Delårsrapport 2007-01-01 2007-06-30 Delårsrapport för januari juni 2007 Styrelsen för Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank får härmed avge delårsrapport för verksamheten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB

DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB DELÅRSRAPPORT Jan-Mars 2017 EnterCard Sverige AB Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...5 Balansräkning...6 Förändringar i eget kapital...7 Kassaflödesanalys...8 Kapitaltäckning...9

Läs mer

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar.

förbättring, vi har fått utdelning på vårt stora innehav av Swedbanks aktier och kreditförlusterna visar positiva siffror tack vare återvinningar. Verkställande direktören för Ulricehamns Sparbank, org.nr 565500-6145, får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 2012-01-01-2012-06-30 Allmänt om verksamheten Världens ekonomi

Läs mer

Delårsrapport per 2015-06-30

Delårsrapport per 2015-06-30 Delårsrapport per 2015-06-30 -DET ÄR VI SOM ÄR TRIVSELBYGDENS BANK- DELÅRSRAPPORT FÖR JANUARI - JUNI 2015 Styrelsen för Mjöbäcks Sparbank, 565000-6520 får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet

Läs mer

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30

VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 VIRSERUMS SPARBANK ------------ DELÅRSRAPPORT 2008-01-01-2008-06-30 Styrelsen för Virserums Sparbank (533200-5247) får härmed lämna delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2008-01-01-2008-06-30.

Läs mer

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015

Tillägg 2015:2 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Tillägg 2015:2 (Fi Dnr 16-3974) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2015 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,1 Mkr (1,9 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2015 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr).

Utdelning på sparbankens innehav av Swedbank-aktier har erhållits med 2,0 Mkr (2,1 Mkr). ÅTVIDABERGS SPARBANK Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Allmänt om verksamheten Det första halvåret 2016 kännetecknas av en fortsatt begränsad, men stabil, tillväxt i affärerna. Kreditefterfrågan har

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1

Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 Översiktstabeller 08:15 Wednesday, March 11, 2015 1 TEXT BLEKIGE LÄ BETSSTALLE_IGSGRE A Jordbruk, skogsbruk och fiske.. 1... 1 C Tillverkning 1 2 1. 1. 5 F Byggverksamhet... 1.. 1 G Handel; reparation

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( )

Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, ( ) DELÅRSBOKSLUT 2014-01-01 2014-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för Virserums Sparbank, (533200-5247) lämnar härmed delårsrapport för Sparbankens verksamhet under perioden 2014.01.01 2014.06.30.

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer