Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT. Telefonnummer FFFS 2008:14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Registrerad hos Finansinspektionen 2011-08-31 STANDARDRAPPORT. Telefonnummer 08-4126500 FFFS 2008:14"

Transkript

1 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer E-postadress RAPPORTERING KVARTAL RÄKENSKAPSÅR Räkenskapsår som uppgifterna avser OBS: Hela räkenskapsåret ska anges fr.o.m. t.o.m (ÅÅÅÅMMDD) (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. Balansräkning Vissa uppgifter kommer att lämnas till Sveriges riksbank och Statistiska centralbyrån. B. Resultaträkning C. Specifikationer: Balansräkning D. Specifikationer: Resultaträkning E. Specifikationer: Svenska filialer i utlandet F. Uppgifter till samlad kapitalbedömning REDOVISNINGSPRINCIPER Tillämpar IAS-förordningen, ej möjligt för juridisk person Tillämpar lagbegränsad IAS, FFFS 2006:16 Innehåll Sida: 1

2 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer A. BALANSRÄKNING Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Tillgångar A1 Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker... A2 Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.... A3 Utlåning till kreditinstitut ,051 A4 Utlåning till allmänheten ,056 A5 Obligationer och andra räntebärande värdepapper... A6 Aktier och andelar, övriga (som ej redovisas på rad A7 och A8)... A7 Aktier och andelar i intresseföretag... A8 Aktier och andelar i koncernföretag... A9 Tillgångar i försäkringsrörelsen... A10 Immateriella anläggningstillgångar... A11 Materiella tillgångar... 82,147 A12 Tecknat ej inbetalt kapital... A13 Övriga tillgångar ,870 A14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter... A15 Summa tillgångar (A1 : A14) [Länk till A33] = ,124 A16 Koncernfordringar... A. Balansräkning Sida: 1

3 Skulder, avsättningar och eget kapital A17 Skulder till kreditinstitut... A18 In- och upplåning från allmänheten... A19 Emitterade värdepapper... A20 Skulder i försäkringsrörelsen... A21 Övriga skulder... A22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter... A23 Avsättningar... A24 Efterställda skulder... A25 Obeskattade reserver... A26 Minoritetsintressen... A27 Aktiekapital / Grundfond / Insatskapital... A28 Överkursfond... A29 Uppskrivningsfond... A30 Andra fonder... A31 Balanserad vinst eller förlust... A32 Periodens/årets resultat... A33 Summa skulder m.m. (A17 : A32) [Länk från A15] =... A34 Koncernskulder... 34,502 32, ,616-35,732-2, ,124 Poster inom linjen A35 För egna skulder ställda säkerheter... A36 Övriga ställda säkerheter... A37 Ansvarsförbindelser... A38 Åtaganden... A. Balansräkning Sida: 2

4 Effekter av verkligt värde-optionen Tillgångar A39 Balansräkning, redovisat värde tillgångar (A40 : A44)... A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 Specifikation av A39 per typ av instrument (de fyra största) Övrigt... Skulder Balansräkning, redovisat värde skulder (A46 : A50)... Specifikation av A45 per typ av instrument (de fyra största) Övrigt... Orealiserade vinster Orealiserade vinster i balanserade vinstmedel... Specifikation: Värdepappersbolag A52 Förvaltade fonders sammanlagda fondvärde... A. Balansräkning Sida: 3

5 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer B. RESULTATRÄKNING Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera B1 Ränteintäkter.. B2 Leasingintäkter.. B3 Räntekostnader.. B4 Erhållna utdelningar.. B5 Provisionsintäkter.. B6 Provisionskostnader.. B7 Nettoresultat av finansiella transaktioner.. B8 Övriga rörelseintäkter.. B9 Summa intäkter (B1 : B8) =.. B10 Allmänna administrationskostnader.. B11 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.. B12 Övriga rörelsekostnader.. B13 Summa kostnader före kreditförluster (B10 : B12) =.. B14 Resultat före kreditförluster (B9+B13) =.. B15 Kreditförluster, netto [Länk till D65].. B16 Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar.. B17 Återföringar av nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar.. B18 Andelar i intresseföretags resultat.. B19 Resultat från försäkringsrörelsen.. B20 Rörelseresultat (B14 : B19) = ,849 1,192 16,520-6,081-12,814-18,895-2, ,328 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 Extraordinära intäkter.. Extraordinära kostnader.. Resultat intjänat före förvärv.. Bokslutsdispositioner.. Skatt.. Periodens/årets resultat från kvarvarande verksamhet (B20 : B25) =.. Periodens/årets resultat från avvecklad verksamhet, efter skatt.. Realisationsresultat från avyttring av avvecklad verksamhet, efter skatt.. Periodens/årets resultat (B26 : B28) =.. - varav resultat hänförligt till minoritetens andel.. -2,328-2,328 B. Resultaträkning Sida: 1

6 Effekter av verkligt värde-optionen (VVO) B31 Nettobelopp i resultaträkningen hänförligt till poster värderade enligt VVO.. Specifikation av påverkan på resultaträkningen B32 Ackumulerat orealiserat resultat på tillgångar och skulder klassificerade enligt VVO.. Orealiserade vinster i årets resultat per instrument Specifikation av beloppsmässigt väsentliga typer av instrument (de fyra största) B B B B36 4 B. Resultaträkning Sida: 2

7 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer C. SPECIFIKATIONER: BALANSRÄKNING Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Utlåning till kreditinstitut (A3) C1 Riksbanken.. C2 Svenska banker.. C3 Svenska kreditmarknadsföretag.. C4 Svenska värdepappersbolag.. C5 Utländska kreditinstitut.. C6 Övriga kreditinstitut.. 380,051 Utlåning till allmänheten (A4) C7 Svenska kommuner och landsting C8 Svenska icke-finansiella företag C9 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C10 Svenska personliga företagare C11 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C12 Riksgäldskontoret C13 Svenska försäkringsföretag C14 Svenska värdepappersfonder C15 Övrig svensk allmänhet C16 Utländsk allmänhet 150,056 C. Specifikationer Balansräkning Sida: 1

8 Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C8) C17 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske C18 B. Utvinning av mineral C19 C. Tillverkning C20 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla C21 E. Vattenförsörjning C22 F. Byggverksamhet C23 G. Handel: reparation av motorfordon och motorcyklar C24 H. Transport och magasinering C25 I. Hotell- och restaurangverksamhet C26 J. Informations- och kommunikationsverksamhet C27 K. Finans- och försäkringsverksamhet C28 L. Fastighetsverksamhet C29 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik C30 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster C31 O. Offentlig förvaltning och försvar C32 P. Utbildning C33 Q. Vård och omsorg C34 R. Kultur, nöje och fritid C35 S. Annan serviceverksamhet C36 T. Förvärvsarbete i hushåll C37 U. Verksamhet vid internationella organisationer C38 Övrigt, ej fördelat max 10 % av C14 (för VP-bolag 100% av C8) Utlåning till allmänheten avseende värdepappershandel (A4) C39 Utlåning över belåningsvärdet C40 Av kunder ställda tilläggssäkerheter 0 Aktier och andelar, övriga (A6) C41 Derivatinstrument C42 Övrigt Materiella tillgångar (A11) C43 Inventarier C44 Leasingobjekt C45 Byggnader och mark för inrymmande av egna lokaler C46 Byggnader och mark övertagna för skyddande av fordran C47 Övrigt, byggnader och mark 82,147 C. Specifikationer Balansräkning Sida: 2

9 Leasingobjekt (C44) C48 Riksbanken C49 Svenska banker C50 Svenska kreditmarknadsföretag C51 Svenska värdepappersbolag C52 Utländska kreditinstitut C53 Övriga kreditinstitut C54 C55 C56 C57 C58 C59 C60 C61 C62 C63 Svenska kommuner och landsting Svenska icke-finansiella företag Svenska hushåll exkl. personliga företagare Svenska personliga företagare Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer Riksgäldskontoret Svenska försäkringsföretag Svenska värdepappersfonder Övrig svensk allmänhet Utländsk allmänhet 82,147 Övriga tillgångar (A13) C64 Derivatinstrument C65 Skattefordran C66 Fondlikvidfordringar C67 Övriga 105,870 C. Specifikationer Balansräkning Sida: 3

10 Utlåning till kreditinstitut och allmänheten, övriga tillgångar samt poster inom linjen (A3, A4, A13, A35 : A40) C68 C69 C70 C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 Osäkra lånefordringars bokförda värde Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering Lånefordringar som beviljats en eftergift (bokfört värde) Bokfört värde före beviljandet av eftergiften Bokfört värde efter beviljandet av eftergiften Bedömt återvinningsvärde av lånefordringar efter reservering som under perioden återfått status av normal lånefordran Uppgifter avseende låneportföljen Upplupet anskaffningsvärde för lånefordringar före beaktande av reserveringar Reserveringar Specifika reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Gruppvisa reserveringar för individuellt värderade lånefordringar Reserveringar för gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar Övriga reserveringar avseende poster inom linjen Total reservering (C73 : C76) = Total reservering (C77) C78 Reservering avseende utlåning till kreditinstitut och allmänheten exklusive leasing C79 Reservering avseende leasing C80 Övriga reserveringar Total reservering (C77) C81 Svenska kommuner och landsting C82 Svenska icke-finansiella företag C83 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C84 Svenska personliga företagare C85 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C86 Riksgäldskontoret C87 Svenska försäkringsföretag C88 Svenska värdepappersfonder C89 Övrig svensk allmänhet C90 Utländsk allmänhet C91 Övriga reserveringar (ej allmänheten) C. Specifikationer Balansräkning Sida: 4

11 Svenska icke-finansiella företag enligt SNI-kodning (C82) C92 A. Jordbruk, skogsbruk och fiske C93 B. Utvinning av mineral C94 C. Tillverkning C95 D. Försörjning av el, gas, värme och kyla C96 E. Vattenförsörjning C97 F. Byggverksamhet C98 G. Handel: reparation av motorfordon och motorcyklar C99 H. Transport och magasinering C100 I. Hotell- och restaurangverksamhet C101 J. Informations- och kommunikationsverksamhet C102 K. Finans- och försäkringsverksamhet C103 L. Fastighetsverksamhet C104 M. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik C105 N. Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster C106 O. Offentlig förvaltning och försvar C107 P. Utbildning C108 Q. Vård och omsorg C109 R. Kultur, nöje och fritid C110 S. Annan serviceverksamhet C111 T. Förvärvsarbete i hushåll C112 U. Verksamhet vid internationella organisationer C113 Övrigt, ej fördelat max 10% av C82 (för VP-bolag 100% av C82) Skulder till kreditinstitut (A17) C114 Riksbanken C115 Svenska banker C116 Svenska kreditmarknadsföretag C117 Svenska värdepappersbolag C118 Utländska kreditinstitut C119 Övriga kreditinstitut C. Specifikationer Balansräkning Sida: 5

12 In- och upplåning från allmänheten (A18) C120 Inlåning C121 -varav inlåning från svenska försäkringsföretag C122 Upplåning C123 -varav upplåning från svenska försäkringsföretag In- och upplåning från allmänheten (A18) C124 Svenska kommuner och landsting C125 Svenska icke-finansiella företag C126 Svenska hushåll exkl. personliga företagare C127 Svenska personliga företagare C128 Svenska hushålls icke-vinstdrivande organisationer C129 Riksgäldskontoret C130 Svenska försäkringsföretag C131 Svenska värdepappersfonder C132 Övrig svensk allmänhet C133 Utländsk allmänhet Övriga skulder (A21) C134 Derivatinstrument C135 Skatteskuld C136 Fondlikvidskulder C137 Övriga 34,502 C. Specifikationer Balansräkning Sida: 6

13 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer D. SPECIFIKATIONER: RESULTATRÄKNING Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Ränteintäkter (B1) D1 Utlåning till svenska kreditinstitut.. D2 Utlåning till utländska kreditinstitut.. D3 Utlåning till allmänheten.. D4 Räntebärande värdepapper.. D5 Övriga ränteintäkter.. 2,479 Räntekostnader (B3) D6 Skulder till svenska kreditinstitut.. D7 Skulder till utländska kreditinstitut.. D8 In- och upplåning från allmänheten.. D9 Räntebärande värdepapper.. D10 Efterställda skulder.. D11 Övriga räntekostnader.. 1,192 Provisionsintäkter (B5) D12 Betalningsförmedlingsprovisioner.. D13 Utlåningsprovisioner.. D14 Inlåningsprovisioner.. D15 Garantiprovisioner.. D16 Värdepappersprovisioner.. D17 Övriga provisioner.. Provisionskostnader (B6) D18 Betalningsförmedlingsprovisioner.. D19 Värdepappersprovisioner.. D20 Övriga provisioner.. Nettoresultat av finansiella transaktioner (B7) D21 Realisationsresultat.. D22 Orealiserade värdeförändringar.. D23 Realiserade/orealiserade valutakursförändringar.. D24 Skuldinlösen.. D. Specifikationer Resultaträkning Sida: 1

14 Realisationsresultat (D21) D25 Aktier/andelar.. D26 Räntebärande värdepapper.. D27 Andra finansiella instrument.. Orealiserade värdeförändringar (D22) D28 Aktier/andelar.. D29 Räntebärande värdepapper.. D30 Andra finansiella instrument.. Övriga rörelseintäkter (B8) D31 Reavinster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar.. D32 Övrigt.. Allmänna administrationskostnader (B10) D33 Personalkostnader.. D34 Lokalkostnader.. D35 Övriga administrationskostnader.. Personalkostnader (D33) D36 Löner och arvoden.. D37 Bonus och provisioner.. D38 Sociala avgifter.. D39 Pensionskostnader.. D40 Övriga personalkostnader.. Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar (B11) D41 Avskrivningar enligt plan.. D42 Nedskrivningar.. Avskrivningar enligt plan (D41) D43 Inventarier.. D44 Leasingobjekt.. D45 Byggnader och mark.. D46 Goodwill.. D47 Andra immateriella tillgångar.. -1, , ,814-12,814 Nedskrivningar (D42) D48 Leasingobjekt.. D49 Övrigt.. D. Specifikationer Resultaträkning Sida: 2

15 Övriga rörelsekostnader (B12) D50 Reaförluster vid avyttring av värdepapper som klassificerats som anläggningstillgångar.. D51 Övrigt.. Kreditförluster, netto (B15) Specifik reservering för individuellt värderade lånefordringar D52 Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster.. D53 Återförda tidigare gjorda reserveringar för sannolika kreditförluster som.. i periodens bokslut redovisas som konstaterade förluster D54 Periodens reserveringar avseende sannolika kreditförluster.. D55 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster.. D56 Återförda ej längre erforderliga reserveringar för sannolika kreditförluster.. D57 Periodens nettokostnad (D52 : D56) = Gruppvis reservering för individuellt värderade lånefordringar D58 Avsättning/upplösning av gruppvis reservering.. Gruppvis värderade homogena grupper av lånefordringar D59 Periodens bortskrivning avseende konstaterade kreditförluster.. D60 Inbetalt på tidigare års konstaterade kreditförluster.. D61 Avsättning/upplösning av reserv för kreditförluster.. D62 Periodens nettokostnad för gruppvis värderade homogena lånefordringar (D59 : D61) =.. D63 Ansvarsförbindelser Periodens nettokostnad för infriande av garantier och andra.. ansvarsförbindelser D64 Kreditförluster, netto (D57+D58+D62+D63) [Länk från B15] = 47.. D. Specifikationer Resultaträkning Sida: 3

16 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer E. SPECIFIKATIONER: SVENSKA FILIALER I UTLANDET Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Mellanhavanden E1 Fordringar på den svenska delen av moderföretaget.. E2 E3 E4 Skulder till den svenska delen av moderföretaget.. Intäkter mot den svenska delen av moderföretaget.. Kostnader mot den svenska delen av moderföretaget.. E. Specifikationer Svenska filialer i utlandet Sida: 1

17 Registrerad hos Finansinspektionen STANDARDRAPPORT Institut CIT Group (Nordic) AB Handläggare Linnea Holmqvist Period Telefonnummer FFFS 2008:14 Institutnummer Org.nummer F. UPPGIFTER TILL SAMLAD KAPITALBEDÖMNING Belopp anges i tkr utan decimaler Summeringar ska balansera Företagets kapitalbehov för andra risker än kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk Företagets kapitalbehov för andra risker än kreditrisk, marknadsrisk och operativ risk, enligt 6 kap. 2 andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt enligt 8 kap. 4 andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden Kapitalbehov Ange kapitalbehovet för de fem största riskerna F Lönsamhetsrisk vid vikande marknad 43,028 F Likviditetsrisk vid förskjutningar i betalningsflöde 77,345 F Koncentrationsrisk- kunkategori/geografisk spridning 62,000 F4 4 Ränterisk vid förtida lösen av leasingavtal.. 0 F5 5 Kreditrisk utöver kapitalkravet.. 3,355 F6 F7 F8 Övrigt.. Justering (+/-).. Summa (F1 : F7) =.. 185,728 Diversifieringseffekter F9 Justering av företagets totala kapitalbehov för diversifieringseffekter.. F. Uppgifter till samlad kapitalbedömning Sida: 1

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER

STANDARDRAPPORT INSTITUT PERIOD INSTITUTNUMMER Bilaga 1 FFFS 2014:xx STANDARDRAPPORT E-POSTADRESS Remissexemplar 2014 03 26 RÄKENSKAPSÅR RÄKENSKAPSÅR SOM UPPGIFTERNA AVSER Fr.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) T.o.m. (ÅÅÅÅMMDD) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rapporten ska lämnas

Läs mer

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009

Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(33) Finansiella företag, årsbokslut 2003-2009 FM0402 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern

DELÅRSRAPPORT. Januari Juni 2006. SkandiaBanken koncern DELÅRSRAPPORT Januari Juni 2006 SkandiaBanken koncern Förvaltningsberättelse koncernen SkandiaBanken Aktiebolag (publ) avger härmed delårsrapport för perioden januari-juni 2006. Resultat SkandiaBankens

Läs mer

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013

Skandiabanken Bokslutskommuniké 2013 Skandiabanken Bokslutskommuniké 203 ekonomisk översikt Skandia är en ledande nordisk leverantör av lösningar för ekonomisk trygghet, pension och långsiktigt sparande. Koncernen har 2,5 miljoner kunder

Läs mer

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007

FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 FOREX BANK AB ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 9 s balansräkning 10 Sammandrag avseende förändringar i koncernens eget kapital 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 0 JURYNS MOTIVERING: Skandiabanken är bättre än andra banker i varje delgren. Internettjänsten är enklare och lättare att förstå, räntorna är bättre, avgifterna lägre

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys

150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys räkningar MODERBOLAGET 149 Rapporter och noter Moderbolaget 150 Resultaträkning 151 Rapport över totalresultat 152 Balansräkning 153 Förändringar i eget kapital 154 Kassaflödesanalys Inledande noter 155

Läs mer

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår.

Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2013, bankens 14:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Delårsrapport 2014-06

Delårsrapport 2014-06 Delårsrapport 2014-06 Ikano Bank AB (publ) Delårsrapport 2014-06-30 Resultat för första halvåret 2014 (jämförelsetal avser -06-30 om inget annat anges) Affärsvolymen ökade med 5 procent till 40 374 msek

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Bokslutskommuniké 2014 Året i sammandrag Skandia är en av Sveriges största bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 150 år och har

Läs mer

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank.

Årsredovisning 2012. Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. Årsredovisning 2012 Den här banken har en lokal ägare. Sparbanksstiftelsen Vimmerby äger 60 % av aktierna i Vimmerby Sparbank. VD:s kommentar Verksamheten 2012 Vimmerby Sparbank AB fortsätter på den inslagna

Läs mer

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1

FOREX BANK AB FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 FOREX BANK AB Årsredovisning 2009 FOREX BANK AB XXXXXXXXXXXXXX 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 8 Koncernens balansräkning... 9 Sammandrag avseende förändringar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 080630

DELÅRSRAPPORT 080630 DELÅRSRAPPORT 080630 Styrelsen för SPARBANKEN ALINGSÅS, 564000-7059, får härmed avge delårsrapportering för sparbankens verksamhet, för perioden 080101-080630. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S

Läs mer

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011

FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank AB Årsredovisning 2011 FOREX Bank Årsredovisning 2011 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse 4 Koncernens resultaträkning 9 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB

Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Årsredovisning och koncernredovisning 2012 för FOREX BANK AB Org.nr 516406-0104 FOREX Bank Årsredovisning 2012 1 2 FOREX Bank Årsredovisning 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension.

heltidsanställda, varav 40 kvinnor och 25 män. Under året lämnade 3 medarbetare banken med avtalspension. Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Styrelsen för Bergslagens Sparbank AB 516401-0109 får härmed avge årsredovisning för år 2014, bankens 15:e verksamhetsår. Adressen till huvudkontoret är Kungsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848.

Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank. Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Årsredovisning 2014 Hälsinglands Sparbank Vi gör skillnad. I Hälsingland sedan 1848. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag - nyckeltal 3 Resultat- och balansräkning 2014-2010

Läs mer

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se

Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941. Årsredovisning 2013. www.bjursassparbank.se Från omslaget av Bjursås Sparbanks årsredovisning 1941 Årsredovisning 2013 www.bjursassparbank.se REDOVISNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013 Styrelsen för Bjursås Sparbank, 583201-2495, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Skandiabanken Aktiebolag (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Halvåret i sammandrag Skandia är en av Sveriges största oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april.

Sparbanksstämman äger rum onsdagen den 24 april. Årsredovisning 2012 Innehåll: VD:s kommentar... 1 Förvaltningsberättelse... 2 Fem år i sammandrag... 4 Förslag till disposition av bankens vinst.... 6 Resultaträkning... 7 Balansräkning. 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning. VD - kommentar

Innehållsförteckning. VD - kommentar Årsredovisning 2012 Innehållsförteckning VD - kommentar Förvaltningsberättelse 1 Fem år i sammandrag 3 Förslag till vinstdisposition 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ VD-ord var ett händelserikt år på den skånska bankmarknaden. Vår samarbetspartner Sparbanken Öresund förvärvades av Swedbank och tre skånska banker valde att bilda en större bank. Förändringen

Läs mer

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714

Tryck: Prinfo Bergs Virserum: 07-5005714 Årsredovisning 2006 Innehållsförteckning VD kommentar................................ 4 Sparbanksstämman........................... 6 Fem år i sammandrag......................... 7 Förvaltningsberättelse.........................

Läs mer

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB

Årsredovisning. Sparbanken Alingsås AB Årsredovisning Sparbanken Alingsås AB 2012 VD har ordet Vi kan nu lägga 2012 bakom oss och konstatera att året har präglats av stor ekonomisk oro i vår värld, främst eurokrisen och budgetunderkott i USA.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015

Bokslutskommuniké 2014 Lund den 26 februari 2015 Lund den 26 februari 2015 Året då en ny bank blev till Sparbanken Skåne vill finnas nära kunderna med engagerade medarbetare, bra service, hög tillgänglighet och smarta tjänster. Med denna tydliga målbilden

Läs mer

Årsredovisning. 2o11

Årsredovisning. 2o11 Årsredovisning 2o11 VD:s kommentar Fram till och med det tredje kvartalet 2011 växte den svenska ekonomin med närmare 5% i årstakt och tillhörde de snabbast växande ekonomierna i Europa. Återhämtningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008

DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 DELÅRSRAPPORT Januari juni 2008 Styrelsen för Sparbanken Boken får härmed lämna delårsrapport för sparbankens verksamhet under perioden 1 januari - 30 juni 2008. 1 Allmänt om verksamheten Sparbanken Boken

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 02-11-06

PRESSMEDDELANDE 02-11-06 PRESSMEDDELANDE 02-11-06 Starkt resultat de första nio månaderna för SBAB SBAB:s rörelseresultat för de första nio månaderna ökade med cirka 18 procent till 509 mnkr (430 mnkr). SBAB:s förbättrade rörelseresultat

Läs mer