FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER"

Transkript

1 presenterar FEM TEXTER OM HEMUPPGIFTER Ett häfte till dig som arbetar med kognitiv beteendeterapi Av: Niklas Laninge

2 INNEHÅLL 3. Hemuppgifter en given väg till förändring 7. Problem är regel snarare än undantag 11. De bästa sätten att mäta följsamhet till hemuppgifter 17. Så ökar du patientens följsamhet till hemuppgifter 22. Vanligaste hemuppgifterna 26. Efterord Häftet är skapat av Niklas Laninge från Hoa s Tool Shop, ett företag som gör applikationen Livvy. Appen av patienter som går i kognitiv beteendeterapi och är ett stöd i deras arbete med hemuppgifter. Läs mer på Livvy.com

3 HEMUPPGIFTER EN GIVEN VÄG TILL FÖRÄNDRING Sammanställning av en meta-analys om hemuppgifter i psykologisk behandling.

4 4 Så gott som alla former av kognitiv beteendeterapi använder sig av hemuppgifter. Faktum är att momentet är så vanligt att forskarna Thase och Callan hade följande att säga om hemuppgifter: We therefore suggest that clinicians who do not regularly utilize homework assignments should: 1) consider the possibility that they are not providing the most effective form of therapy for their patients and 2) should reconsider the appropriateness of calling themselves cognitive-behavior therapists! Definitionerna för hemuppgifter är många, men sammanfattningsvis kan man säga att de handlar om all aktivitet som sker utanför terapirummet som syftar till att öka de effekter man vill uppnå med behandlingen. Eller som Beck uttryckte det: Homework assignments are broadly defined as planned therapeutic activities that are discussed with therapists and completed by clients between scheduled sessions

5 5 Med hemuppgifter kan man med andra ord öka behandlingens omfattning från en timme i veckan till hela 168 timmar. Tre vanliga argument till varför man som psykolog ska arbeta med hemuppgifter är:»» Effektivisera behandlingen genom att utnyttja tiden mellan sessionerna i terapeutiskt syfte»» Öka antalet aktiviteter som leder till att målen med behandlingen lättare uppfylls»» Skapa förutsättningar att angripa problem bundna till specifika situationer eller tidpunkter utanför terapirummet Nikolaos Kazantzis är ett av de största namnen när det kommer till forskning på hemuppgifter. I en av hans studier konstaterar han att hemuppgifter används av så gott som alla terapeuter som arbetar med KBT. Kazantzis har också kunnat visa i en meta-analys från 2010 (46 studier, totalt 1072 deltagare) att 62 procent av patienter som gått i terapi som innehöll hemuppgifter blev friska, jämfört med 38 procent av de som gått i liknande behandling som inte

6 6 innehöll hemuppgifter. Att hemuppgifter är en central del av kognitiv beteendeterapi är svårt att ifrågasätta. Däremot så är det inte alltid det lättaste att få patienter att utföra hemuppgifter. I kommande inlägg ska vi fördjupa oss i just följsamhet och hur man kan mäta det. Här ser du ett exempel på hur det är att arbete med hemuppgiften aktivitetsregistrering i vår applikation Livvy.nytänkande eller han ifrågasätter så bra och är så noga med detaljer. Vi är snabba på att beskriva folk utifrån deras egenskaper. Även om vi tror att vi är specifika så är det väldigt svårt för andra att förstå vad personer som är inspirerande, öppna och ifrågasättande egentligen gör. Referenser Kazantzis, N., Whittington, C., & Dattilio, F. (2010). Meta- Analysis of Homework Effects in Cognitive and Behavioral Therapy: A Replication and Extension. Clinical Psychology: Science and Practice, 17(2),

7 HEMUPPGIFTER DÄR PROBLEM ÄR REGEL SNARARE ÄN UNDANTAG Hemuppgifter är viktigt men utmaningarna är många och problem vanligt

8 8 I artikeln Problems With Homework in Cbt: Rare Exception or Rather Frequent? från 2004 undersöker forskarna Helbig och Fehm vanliga problem och utmaningar som psykologer stöter på kopplat till just hemuppgifter. Tidigare studier har bland annat konstaterat att hela 60 procent av tillfrågade psykologer uppger att deras patienter modifierar de hemuppgifter psykologen gett dem. Hela 53 procent av de tillfrågade psykologerna uppgav att de stötte på problem med hemuppgifter. De vanligaste problemen var:»» Patienten tvivlar på sin förmåga att utföra hemuppgiften (57 % av fallen)»» Patienten oroar sig över att uppgiften är för svår (19 %)»» Patienten vägrade göra hemuppgifter (6,3 %) Vanligtvis brukade psykologerna besvara sådana problem genom att koppla hemuppgifterna till behandlingens mål samt i vissa fall revidera uppgiften genom att förenkla den.

9 9 Att just inte ha kopplat uppgifterna till behandlingsmål är en vanlig miss som många psykologer gör (Dattilio, 2011). Ibland förstår helt enkelt inte patienten varför psykologen ber hen att göra uppgiften. Här behöver psykologen hjälpa patienten att analysera sitt problem och eventuellt revidera hemuppgiften så att den känns meningsfull för patienten. Mer patientspecifika hinder kan vara:»» Att patienten har låg tilltro till behandlingen, kanske som en följd av tidigare erfarenheter av behandling.»» Att patienten är regelstyrd, det vill säga att hen gör hemuppgifter bara för att. Här finns det en risk att lärdomar inte generaliseras till resten av livet utan att de bara är något som skedde i terapin.»» Att patienten inte ser några framsteg, det vill säga att det finns en brist på feedback och förstärkning. Du som arbetar som psykolog eller som haft patienter under din utbildning känner givetvis till alla dessa problem. Vi tycker dock att det är bra att lyfta upp hur pass vanliga

10 10 de är så att man som psykolog inte låter sig nedslås när problem med hemuppgifter dyker upp. Forskningen kring följdsamhet kring hemuppgifter är otroligt intressant. I nästa kapitel ska vi förkovra oss i hur man mäter följsamhet i studier. Kapitlet är nördigt men förhoppningsvis lärorikt. Referens Helbig, S., & Fehm, L. (2004). Problems With Homework in Cbt: Rare Exception or Rather Frequent? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 32(3), Dattilio, F. M., Kazantzis, N., Shinkfield, G., & Carr, A. G. (2011). A survey of homework use, experience of barriers to homework, and attitudes about the barriers to homework among couples and family therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 37(2),

11 DE BÄSTA SÄTTEN ATT MÄTA FÖLJSAMHET TILL HEMUPPGIFTER Ett kapitel för dig som är intresserad av forskning kring hemuppgifter

12 12 Ok, här kommer ett nördigt och mer forskningsinriktat kapitel. Tidigare så har vi ju skrivit om hur viktigt det är med hemuppgifter samt om hur vanligt det är att stöta på problem när man som psykolog delar ut hemuppgifter. Under hösten 2014 kommer vi att utvärdera vår app Livvy för att se huruvida patienter som använder Livvy gör fler hemuppgifter, och blir friskare snabbare. När man dyker in i just följsamhetsforskning märker man hur många olika sätt det finns att mäta följsamhet på. Som tur är finns det en artikel som heter The relationship between homework compliance and therapy outcomes: An updated meta-analysis och som går igenom vilka metoder som är bäst. Studien har utvärderat 23 studier som totalt inkluderat 2183 pateinter. Fråga patient eller terapeut Det kan vara bra att använda både patienten och behandlaren som källa. Studier som mätte på detta vis uppvisade en högre effekt vad gäller följsamhet till hemuppgifter och behandlingsutfall än studier som använde oberoende observatörer. Det bör dock poängteras att den överlägset vanligaste källan är att fråga behandlaren. Elva studier av

13 13 23 använde behandlaren som källa jämfört med två som använde patienten. Fråga ofta eller vid avslutad behandling Att be patienten eller behandlaren att skatta följsamhet efter avslutad behandling hörde ihop med en högre korrelation mellan behandlingsutfall och följsamhet än de studier som mätte följsamhet kontinuerligt. Det är lätt att föreställa sig varför det såg ut så. Patienter som blivit friska tror säkert att de var mer följsamma än vad de egentligen var. Behandlarna kan säkert hamna i samma tankefälla, de som blev friska kanske antas ha följt behandlingen bättre. Eftersom vårt minne är högst påverkbart är det alltid en bra idé att mäta följsamhet vid varje session. Allt som krävs är att patienten eller psykologen svarar på en kort enkät om hur väl patienten utfört de senaste hemuppgifterna. Dikotom- eller likertskala, det är frågan Det visar sig att studier som mäter följsamhet på en likertskala ( skatta mellan 1 till 7 hur väl. ) uppvisar en högre

14 14 effektstorlek beträffande följsamhet till hemuppgifter och behandlingsutfall. Alltså när man jämförde med studier som mätte följsamhet utifrån hur många procent av en hemuppgift som patienten klarat av. Detta talar alltså för att man ska använda likertskala eftersom mätinstrumentet fångar in även de försök patienter gjort med att klara av hemuppgifterna. Att mäta mer diktomt, så som vid klarade/klarade inte, ger således patienten mindre credd för dennes ansträngningar. När man mäter hemuppgifter vill man både fånga in kvaliteten och kvantiteten, följande mått gör just detta (Cammin-Nowak et al., 2013): 1. Behandlaren skattar hur mycket av hemuppgifter som patienten utfört genom att markera: 0=utförde inte alls, 1=utförde mindre än vad som var planerat, 2=utförde hemuppgiften som planerat eller 3=utförde mer än planerat. 2. Kvalitet skattas sedan utifrån: 0=otillräckligt, 1=tillräcklig, 2=bra eller 3=helt perfekt

15 15 Sherlock Holmes-metoden Slutligen så tänkte vi presentera ett krångligt men lite finurligt sätt att mäta följsamhet på. Istället för att förlita sig på behandlaren och patientens svar så lät en studie dels en oberoende bedömare uppge hur följsam patienten varit. I denna studie så bestod en del av hemuppgifterna att patienterna skulle läsa olika texter till nästa behandlingtillfälle. Patienten fick sedan lämna in materialet. Det patienterna inte kände till var att forskarna bakom studien hade limmat fast vissa sidor så att de således kunde se om patienten läst dem. En rätt sneaky lösning eller hur? Värt att notera är att metoden är väldigt ovanligt.

16 16 Referenser Cammin-Nowak, S., Helbig-Lang, S., Lang, T., Gloster, A. T., Fehm, L., Gerlach, A. L., Wittchen, H. U. (2013). Specificity of Homework Compliance Effects on Treatment Outcome in CBT: Evidence from a Controlled Trial on Panic Disorder and Agoraphobia. Journal of Clinical Psychology, 69(6), Mausbach, B. T., Moore, R., Roesch, S., Cardenas, V., & Patterson, T. L. (2010). The relationship between homework compliance and therapy outcomes: An updated metaanalysis. Cognitive Therapy and Research, 34(5),

17 SÅ ÖKAR DU PATIENTENS FÖLJSAMHET TILL HEMUPPGIFTER Ett par snabba tips på hur du kan få dina patienter att göra sina hemuppgifter

18 18 I tidigare kapitel har vi etablerat att problem med hemuppgifter i mångt och mycket är en regel än ett undantag i kognitiv beteendeterapi. Som vi också kunnat konstatera så är behandlingar som innehåller hemuppgifter effektivare än liknande behandlingar som saknar hemuppgifter. Alltså: hemuppgifter, viktigt men svårt att få till. Som tur är finns det en artikel som heter Guidelines for enhancing homework compliance skriven av Tompkins. Och vet du vad som är ännu bättre? Vi har sammanfattat det viktigaste här nedan! Säkerställ att patienten förstått varför hemuppgiften är viktig En hemuppgift ska inte kännas som att den är tagen ur luften. Patienten måste vara väl införstodd i varför du som psykolog vill att hen ska utföra den. Så här kan du säkerställa det: 1. Summera vad ni talat om under sessionen. 2. Visa hur det ni avhandlat i denna session hänger ihop med sådant ni talat om i tidigare sessioner.

19 19 Genom att göra detta ökar du känslan av kontinuitet genom behandlingen. 3. Visa nu hur sessionssummeringen hänger ihop med veckans hemuppgift. Säg att ni pratat om patientens svårighet att käsloreglera. Då kan det ju vara passande att kartlägga i vilka situationer som patientens blir arg. Hemuppgiften situationsanalys känns förhoppningsvis mer begriplig för patienten. 4. Visa nu hur hemuppgiften ligger i linje med de behandlingsmål du och patienten satt upp. 5. Avsluta med att be patienten förklara varför hen ska utföra hemuppgiften. Fråga gärna om hur patienten tror att hemuppgiften kan hjälpa denne. Dela bara ut görbara hemuppgifter Det kan te sig som självklart, men en görbar hemuppgift är konkret och specifik och tar patientens nuvarande förmåga i aktning. Det är alltid lättare att utföra en konkret uppgift snarare än en vag. Tompkins ger följande exemel:

20 20 Sit down at your desk at 9 am Monday through Friday and write on your dissertation for 10 minutes each day; use pencil and paper, and disconnect the telephone before beginning to write; and, after you have written for 10 minutes, reward yourself by reading the sports section of the morning newspaper. In contrast, a vague assignment might read, Write on your dissertation sometime during the coming week. Se alltid till att ha med en back up-plan Lägg några minuter på att överväga eventuella hinder och skapa en plan för hur patienten övervinner dem. Att planera och tänka ut lösningar ökar sannolikheterna för att patienten ska utföra hemuppgiften. Fråga gärna patienten om denne ser några hinder och fråga också om hen har testat att göra något liknande tidigare. Var vaksam om patienten svarar för självsäkert så som det blir inga problem eller jag kommer att kunna hantera hinder som dyker upp. Träna på hemuppgiften i sessionen Detta är något du främst behöver göra om:

21 21»» Om patienten saknar nödvändiga färdigheter och kunskap för att klara av hemuppgiften.»» När patienten ska göra något för allra första gången»» När patienten ska utföra en hemuppgift samtidigt som den upplever en stark känsla. Gick det för fort? Tycker då att du ska kolla in Tompkins artikel, den innehåller massa tydliga exempel. Bör gå att ladda ner här.

22 VANLIGASTE HEMUPPGIFTERNA INOM KBT Det finns många sätt att aktivera patienten mellan sessionerna, här är de vanligaste

23 23 Hur man som psykolog använder sig av hemuppgifter är förstås i mångt och mycket en personlig preferens. Vi har tidigare konstaterat att de som arbetar med kognitiv beteendeterapi så gott som alltid använder sig av hemuppgifter. Däremot så finns det en variation i vilka hemuppgifter som används och för vilken typ av problematik de anävnds. Forskarna Nikolaos Kazantzis och Frank Dattilio (ofta omnämnda i våra texter) lät 827 psykologer svara på en enkät om hemuppgifter. Resultatet finns att hitta i artikeln Definitions of Homework, Types of Homework, and Ratings of the Importance of Homework Among Psychologists With Cognitive Behavior Therapy and Psychoanalytic Theoretical Orientations (behändigt namn va?). Vi tog oss friheten att sammanställa några av resultaten här nedan: Av de svarande så arbetade 41 procent med kognitiv beteendeterapi och 25 procent arbetade psykodynamiska, dessa två var de två stora grupperna. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att hemuppgifter var något viktigt:

24 24 It was also noteworthy that the entire sample agreed that assigning homework is somewhat characteristic of enhanced client-therapist communication and represents a component of treatment manuals De minst vanliga hemupggifterna var monitorering av fysiologiska förändringar, mäta behandlingsutfall kontinuerligt samt testa och validera tankar och antaganden. Läsuppgifter, registrera beteenden, testa tankar och ta sig an nya beteenden var de mest populära hemuppgifterna för de som arbetade med KBT. Vad beträffar problematik så höll båda grupperna med om att hemuppgifter är mindre viktigt när man arbetar med utvecklingsrelaterade sjukdomar, psykos eller kognitiva problem. De var också överens om att hemuppgifter är viktigt när man arbetar med beroendeproblem och uppmärksamhetssvårigheter. De som arbetade med KBT ansåg dock att hemuppgifter var viktigt att använda sig av när man arbetar med ångest, humör- och relationsproblem.

25 25 Trots vissa skillnader så visar ändå ovannämnda studie att hemuppgifter är en viktig del i en behandling. Sen att olika psykologer använder dem på olika vis och vid olika typer av problem är en annan diskussion. Referens Kazantzis, N., & Dattilio, F. M. (2010). Definitions of Homework, Types of Homework, and Ratings of the Importance of Homework Among Psychologists With Cognitive Behavior Therapy and Psychoanalytic Theoretical Orientations, 66(7),

26 EFTERORD Tack för att du laddat hem vår korta e-bok! Hoppas att du haft användning av innehållet. Om du letar efter texter om hemuppgifter som riktar sig till personer som går i KBTbehandling så kan du besöka vår hemsida. Vi har tagit fram en mobilapplikation som du kan använda med dina patienter. Appen hjälper dem hålla koll på sina hemuppgifter. Vill du börja använda den så är det bara att besöka vår sajt. Tusen tack! Niklas Laninge & Team Hoa s Tool Shop

27 Tack! Hör gärna av dig!

bl e n de d t r e at m e n t

bl e n de d t r e at m e n t presenterar bl e n de d t r e at m e n t Fem texter om psykoterapi med smartphone-stöd Av: Niklas Laninge i n n e h å l l 3. Vad är blended treatment? 6. Blended treatment ett fält som växer 10. Hoas resa

Läs mer

Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter

Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter Appar vs. papper och penna: en utforskande studie om patienters följsamhet till hemuppgifter Niklas Laninge Handledare: Per Carlbring, Alexander Rozental & Hoa Ly PSYKOLOGEXAMENUPPSATS, 30 POÄNG VT 2015

Läs mer

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI

ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI presenterar ETT HÄFTE OM DIGITAL TERAPI Åtta texter om hur terapi kan kompleteras med digitala hjälpmedel Sammanställt av Niklas Laninge INNEHÅLL 3. Förord 6. Nuläget för digitalt administrerad terapi

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan

E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende. Självhjälp på terapikartan E-hälsa med fokus på ångest och andra psykiatriska tillstånd inklusive beroende Per Carlbring Leg Psykoterapeut Leg Psykolog Professor Självhjälp på terapikartan 1 2 3 1. Ren självhjälp 2. Väggledd självhjälp

Läs mer

Internetbaserad behandling

Internetbaserad behandling Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Internetbaserad behandling Vad är internetbaserad behandling? Historia Forskningsläget Vad är internetbaserad behandling?

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ

KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ - KBT- sömnbehandling på internet i NSÖ Informationsmaterial till personal på vårdcentraler i NSÖ. Uppdaterad januari 2012. Du hittar även information om projektet på www.susanneprojektet.info Hanna Tillgren

Läs mer

Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem

Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Psykologisk behandling vid sexuella beteendeproblem Hur vi arbetar med de mindre barnen Hur vi arbetar med tonåringarna Metoder, tekniker och bemötande

Läs mer

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON!

Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Vilken behandling skall vi rekommendera? - kan vetenskaplig evidens vara till hjälp? Alexander.Wilczek@primavuxen.se 10 maj 2012 GOD MORGON! Treatment of pneumonia Blood letting Purging No treatment Mortality

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende?

Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende? Hur får man barn och föräldrar att ändra beteende? Gunilla Morinder Specialistsjukgymnast, Med dr, teamledare Rikscentrum Barnobesitas Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge Rikscentrum Barnobesitas

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Behovet av att erbjuda patienter

Behovet av att erbjuda patienter Internetbehandling KBT-behandling med hjälp av datorn Behandling med hjälp av Kognitiv beteendeterapi (KBT) via Internet är ett lämpligt alternativ inom hälso- och sjukvården för att fler patienter ska

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen!

Allmänt: Sammanfatta kort den bakgrundsinformation som insamlats vid bedömning av patienten inför behandling. Var koncis i beskrivningen! Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Utvecklad på Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. www.beckinstitute.org Svensk översättning Skön&Zuber&Nowak I. Bakgrund

Läs mer

Autentiskt Ledarskap

Autentiskt Ledarskap Autentiskt Ledarskap HEM / INLÄGG / OM / ATT LEDA MED AUTENTICITET / FORSKNING NI BEHÖVER INTE GILLA VARANDRA FÖR ATT SAMARBETA Ni behöver inte gilla varandra för att samarbeta Jobbade med en grupp unga

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013

ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 ANVISNINGAR OCH SCHEMA TILL DELKURSEN PSYKOTERAPEUTISK FÖRDJUPNING KOGNITIV BETEENDETERAPI, 4,5 HP INOM KURS 9 PÅ PSYKOLOGPROGRAMMET, TERMIN 9 HT 2013 Innehåll och syfte Delkursen innehåller en teoretisk

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar

Psykiatrisk anamnes och tidigare behandlingar Fall: bakgrund, konceptualisering, behandlingsplan och utvärdering Fri omarbetning efter Beck Institute for Cognitive Therapy and Research. Svensk översättning Makower&Skön. Bearbetning Irena Makower.

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Samtalsteman om alkohol

Samtalsteman om alkohol Samtalsteman om alkohol Sven Andréasson Överläkare RG1, Professor Socialmedicin, Karolinska Institutet Sven Wåhlin Specialist allmänmedicin/överläkare RG1 Anders Hammarberg Leg psykoterapeut, betendevetare,

Läs mer

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland

Självhjälps-KBT i Primärvården. Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Självhjälps-KBT i Primärvården Jonas Almlöv Psykolog Närsjukvården i Östergötland Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Syfte Att behandla patienter med egentlig depression Med kognitiv

Läs mer

Installation av F13 Bråvalla

Installation av F13 Bråvalla Website: http://www.rbdesign.se Installation av F13 Bråvalla RBDESIGN FREEWARE - ESCK Norrköping-Bråvalla 1. Ladda ner och packa upp filerna i en mapp som du har skapat på ett lättöverskådligt ställe utanför

Läs mer

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal

Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal Färdighetsträning Som kompetensutveckling för personal 6 Mars 2013 Carolina Wihrén Btr Föreståndare, DBT/KBT Terapeut Strandhagens Behandlingshem Sävsjö Carolina.wihren@aleris.se Vad är färdighetsträning

Läs mer

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi

Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering Arbetsterapi 901 87 UMEÅ Evidensrapport - kognitiv beteendeterapi för social fobi Studentens namn AT 2/08 VT 2011 Kursansvarig: Britt-Inger

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Det finns flera definitioner av mentalisering, Bateman och Fonagy formulerar det enligt nedan:

Det finns flera definitioner av mentalisering, Bateman och Fonagy formulerar det enligt nedan: Artikel i Sokraten 1/2009 medlemstidning Svenska Föreningen för Kognitiv Beteendeterapi MBT vs. Same, same but different Jag är sedan hösten 2008 överläkare på MBT-teamet Huddinge men är på tisdagar student

Läs mer

KBT. Kognitiv Beteendeterapi.

KBT. Kognitiv Beteendeterapi. KBT Kognitiv Beteendeterapi. Inledning. KBT är en förkortning för kognitiv beteendeterapi, som är en psykoterapeutisk behandlingsmetod med rötterna i både kognitiv terapi och beteendeterapi. URSPRUNGLIGEN

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0

Sparbankerna PDF. ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF ==>Download: Sparbankerna PDF ebook By 0 Sparbankerna PDF By 0 - Are you searching for Sparbankerna pdf Books? Now, you will be happy that Sparbankerna PDF is available at our online library

Läs mer

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått

Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Beteenderelaterade interventioner vid ADHD: en meta-analys av RCT med olika utfallsmått Författare: Daley, van der Oord, Ferrin, Danckaerts, Doepfner, Cortese, Sonuga-Barke Ur Journal of American Academy

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Samtalsbehandling fungerar

Samtalsbehandling fungerar Samtalsbehandling fungerar Det beror inte i någon större utsträckning på metoden som används utan på faktorer hos pa9enten och hos behandlaren. Det verkar inte finnas en typ av samtals- behandling som

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer

Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer 1 Attityder och inställning till kronisk läkemedelsbehandling hos njurtransplanterade personer Annette Lennerling,, leg sjuksköterska, med dr Transplantationscentrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset GöteborgG

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier

Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Respondentens perspektiv i hälsorelaterade enkätstudier Folkhälsocentrum, Landstinget i Östergötland Samhällsmedicin, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet marika.wenemark@liu.se

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem

Innehåll. Förhållningssätt för vuxna. Avslöja myter. Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Nya sätt att stödja barn i familjer med missbruksproblem Växhuset, Västerås den 10 feb 2014 Nicklas Kartengren 0708-636225 / nicklas.kartengren@mac.com Innehåll Förhållningssätt för vuxna Hur många barn

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi

Nu Centrerad Terapi. Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Nu Centrerad Terapi Tredje vågens kognitiva terapiers möte med gestaltterapi Vadstena Gestaltdialog 2011 Vad är nucentrerad terapi (NCT)? NCT är en ny terapiform som integrerar det man ibland kallar den

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter. Functional Analytic Psychotherapy, FAP. Fyra dagars upplevelsebaserad workshop på.

Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter. Functional Analytic Psychotherapy, FAP. Fyra dagars upplevelsebaserad workshop på. Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter Functional Analytic Psychotherapy, FAP Fyra dagars upplevelsebaserad workshop på Guadeloupe 13-17 januari 2014 På många stamkunders önskan förlägger Wise Mind på nytt

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT

INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT INSTRUKTION FÖR HUR MAN SKAPAR ETT ANVÄNDARKONTO PÅ FK-FOCUS FORUM Datum: 2012-11-26 Sida 1 av 15 Upprättad av: Henry Fredrikson Inledning Nedan beskrivs hur man skapar ett användarkonto på FK-Focus Forum.

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott

Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott Idrottspsykologi för prestation och välbefinnande Fil.Dr Goran.Kentta@gih.se Förenklat handlar idrottspsykologin om människors upplevelser, känslor, beteenden och tankar i samband med idrott 1 USOC SPORT

Läs mer

Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende

Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende Psykosociala behandlingsmetoder vid alkoholberoende RFMA 2014-12-02 Anders, Med dr, Leg Psykoterapeut Riddargatan 1 (Beroendecentrum Stockholm) Centrum för Psykiatriforskning och Utbildning (CPFU) Karolinska

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

det psykologiska perspektivet

det psykologiska perspektivet För den som lider av psykisk ohälsa finns en rad behandlingsmetoder, främst olika former av samtalsoch läkemedelsbehandling. Ofta används en kombination. Grundläggande är att man har med sig både det medicinska,

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Psykologifabriken. Vi sprider psykologi genom beteendeförändrande insatser. Certifieringsutbildning

Psykologifabriken. Vi sprider psykologi genom beteendeförändrande insatser. Certifieringsutbildning Psykologifabriken. Vi sprider psykologi genom beteendeförändrande insatser. Certifieringsutbildning Hej hej, här är jag! Presentation: Vem är du? Kartlägga för väntningar helt enkelt Dagens Agenda Introduktion

Läs mer

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF

Get Instant Access to ebook Ta Betalt PDF at Our Huge Library TA BETALT PDF. ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF ==> Download: TA BETALT PDF TA BETALT PDF - Are you searching for Ta Betalt Books? Now, you will be happy that at this time Ta Betalt PDF is available at our online library. With our complete

Läs mer

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Syfte med undervisningen Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: A Year Abroad Lokal pedagogisk planering, åk 8, engelska, Camilla Crona Handen upp om du någon gång funderat på att åka utomlands och plugga? Handen upp om du känner någon som har gjort det? Berätta varför

Läs mer

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm

FTI presenterar Den moderna teknikinformationen. Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm FTI presenterar Den moderna teknikinformationen Inbjudan till konferens 18-19 mars 2015 på Radisson Blu Royal Park Hotell i Stockholm Späckat program med spännande föreläsningar Write less, say more the

Läs mer

Engelska åk 5 höstterminen 2013

Engelska åk 5 höstterminen 2013 gelska åk 5 höstterminen 2013 Under hösten kommer vi att jobba utifrån olika temaområden i engelska. Några områden handlar om länder, intressen och partyinbjudningar. Vi utgår från ett läromedel i engelska

Läs mer

Appendix: FÖRSLAG TILL KORRIGERING OCH UPPDATERING

Appendix: FÖRSLAG TILL KORRIGERING OCH UPPDATERING 1 Appendix: FÖRSLAG TILL KORRIGERING OCH UPPDATERING Detta Appendix är uppdaterat utifrån resultat från aktuell forskning, inom området psykodynamisk terapi. Vi har utgått från den mall som finns för SRV.

Läs mer

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21

Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan. Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Psykisk hälsa och ohälsa ibland elever i särskolan Petra Boström Göteborgs universitet 2015-04-21 Agenda Hur mäter vi psykisk hälsa bland barn med intellektuella funktionsnedsättningar? Hur mår barn och

Läs mer

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen

Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Trauma, PTSD & beroendesjukdom Integrerad behandling & pågående forskning inom BCS EWA/VERA-mottagningen Anna Persson, legitimerad psykolog, BCS Åsa Magnusson, överläkare, BCS, Med.dr, adjunkt, KI Specifik

Läs mer

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up

ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up ADHD in persons with Substance Use Disorder (SUD) - characteristics, treatment and follow-up Berit Bihlar Muld, Leg. psykolog, spec. i klinisk psykologi, doktorand på KI Handledare: Tatja Hirvikoski, Med.dr,

Läs mer

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte.

Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Lägg därför största delen av energin på första sidan i ansökan, för det är här det avgörs om du ska bli finansierad eller inte. Titel det första du kommunicerar till granskaren Ska vara kort max 100 tecken.

Läs mer

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten

Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid för patienten - Vitalis 2015 Tieto Tidstjuvar i vården - effektiv informationshantering kan ge bättre vård och mer tid

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER

UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER UTBILDNINGAR & ÖPPNA SEMINARIER Magelungen Utveckling AB Bondegatan 35 116 33 Stockholm 08-556 93 190 Samtal med barn - en processorienterad utbildning i genomförande av samtal med barn och ungdomar i

Läs mer

Välkommen till avdelning 64

Välkommen till avdelning 64 Välkommen till avdelning 64 Praktisk information Din omvårdnadsansvariga sjuksköterska (OAS) är: Personalen i ditt team är: Morgonmöte hålls varje vardag kl. 08.30 Frukost serveras kl. 08.00 Mellanmål

Läs mer

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS.

Bilaga 4. Forskningsperson-information: Studie om internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för ungdomar med IBS. I. Forskningspersonsinformation Vårdnadshavare Vill du och ditt barn delta i en forskningsstudie med syfte att utforma och utvärdera behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) för ungdomar med irritable

Läs mer

Selektiv mutism och dess behandling

Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Selektiv mutism och dess behandling Första ärenden 1996 Barnorienterad familjeterapi (BOF) - den använda behandlingsmetoden utveckling och anpassning av metoden till

Läs mer

Nya alkoholvanor kräver nya grepp i hälso- och sjukvården

Nya alkoholvanor kräver nya grepp i hälso- och sjukvården Litres per capita 01-10-1 Nya alkoholvanor kräver nya grepp i hälso- och sjukvården Sven Wåhlin Distriktsläkare Uppsala Öl Beroendecentrum Stockholm Alkoholkonsumtionen i Sverige i liter 100% alkohol per

Läs mer

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS?

E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? E V - C E R T I F I K AT: VA R F Ö R A N V Ä N D A D E N S TA R K A S T E S S L AUTENTISERINGSPROCESS? D i n t a l a r e i d a g J o n a t h a n A g e r i u s W e b S e c u r i t y C o n s u l t a n t

Läs mer

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund

Vad är TEACCH? pedagogiskt perspektiv. Helene Tranquist. Bakgrund Vad är TEACCH? Helene Tranquist Jag kommer ofta i kontakt med personal i verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med autism som säger att de arbetar med TEACCH metoden. Vad menar de med det? Jag kan

Läs mer

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003

PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire. En kort introduktion. David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX Psychotherapy Expectations and Experiences Questionnaire En kort introduktion David Clinton och Rolf Sandell 2003 PEX är ett självskattningsformulär som har utvecklats av David Clinton och Rolf Sandell,

Läs mer

KBT behandling vid spelberoende

KBT behandling vid spelberoende KBT behandling vid spelberoende RFMA konferens om spel och spelmissbruk 2011-02-02 Henrik Josephson Psykolog, Beroendecentrum Stockholm Doktorand, Karolinska Institutet, CNS missbruk/beroende henrik.josephson@ki.se

Läs mer

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping

God vård. vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar. Malin Green Landell, BUP-kliniken, Universitetssjukhuset i Linköping God vård vid depression och ångestsyndrom hos barn och ungdomar Aktuellt kunskapsläge Evidens för f r psykologisk behandling och för f läkemedelsbehandling (SSRI) vid ångest- syndrom och depressionssjukdomar

Läs mer

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform

- A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Datavetenskap Opponent(er): Jhonny Carvajal Johan Bjärneryd Respondent(er): Fredrik Häggbom Erik Olsson Haglund Scrumptious - A Scrum Planning Tool Case Study to Evaluate the The Rich AJAX Platform Oppositionsrapport,

Läs mer

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM?

HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? HEMREHABILITERING EFTER STROKE - VAD VET VI OCH VAD BEHÖVER VI LÄRA MER OM? Lena von Koch Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, och Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering

Dynamisk behandling vid missbruk, beroende. En orientering Dynamisk behandling vid missbruk, beroende En orientering Agneta Öjehagen Lunds universitet Evidensbaserade psykosociala metoder - Motivera till förändring (motiverande samtal) - Förändring av missbruksbeteendet

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Uppföljning efter medicinsk abort

Uppföljning efter medicinsk abort Uppföljning efter medicinsk abort, specialistläkare gynekologi och obstetrik Återbesökets vara eller inte vara Rutiner på Östra före 2015 Ingen rutinmässig uppföljning efter VEX Efter med ab v 9-18 återbesök

Läs mer

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala

Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell. Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala Martina Datavs Johansson Ann-Sofie Kardell Utvärdering av KBT i grupp för personer med depression Vid psykiatrisk mottagning 2, allmänpsyk Uppsala BAKGRUND Vid psykiatrisk mottagning 2, (tidigare mottagningen

Läs mer