Den äldre personens upplevelse av sin läkemedelshantering en innehållsanalys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Den äldre personens upplevelse av sin läkemedelshantering en innehållsanalys"

Transkript

1 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Den äldre personens upplevelse av sin läkemedelshantering en innehållsanalys Eleonor Larsson-Högström Mars 2005 Uppsats, poäng, C/D-nivå Vårdvetenskap Handledare: Lawrence Teeland Examinator: Marianne Carlsson

2 Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Den äldre personens upplevelse av sin läkemedelshantering en innehållsanalys Eleonor Larsson-Högström Mars 2005 Uppsats, poäng, C/D-nivå Vårdvetenskap Handledare: Lawrence Teeland Examinator: Marianne Carlsson 2

3 ABSTRACT A substantial problem for society and for the individual is the lack of medical compliance. This is first and foremost a problem for the elderly person. A number of different interventions are used in order to improve the medical compliance, but so far no entirely successful methods have been developed. The aim of this study is to investigate how the elderly person experiences his or her medication management in order to achieve greater understanding of the factors that affect the elderly person s medication management. To achieve this aim five persons, aged between 78 and 87 years, have been interviewed. The analysis applied has been a qualitative content analysis. In this study of how the elderly person that manage his or her medication by him/herself, four main categories were developed that are important for how the elderly person experience the medication management: 1) relations to medication, 2) seeking knowledge and developing personal explanations, relation to knowledge, 3) adjustment to daily living and lifestyle, and 4) personal responsibility. The main categories are divided into fourteen subcategories, based on the codes that summarised 255 meaning units. All interviewees can relate to all four main categories. This means that the result of the study can be applicable to larger groups of people. Keywords: aged, medical management, compliance, content analysis, experience 3

4 SAMMANFATTNING Ett stort problem för samhället och individen är den bristande följsamhet till de läkemedelsordinationer, som ges. Framför allt är detta ett problem bland de äldre i samhället. Olika interventioner används för att förbättra följsamheten, men något lyckat genombrott har inte skett. Syftet med denna studie är att undersöka hur den äldre personen upplever sin läkemedelshantering, för att därigenom få större förståelse för de orsaker som påverkar den äldres läkemedelsanvändning. För att uppnå detta syfte har fem personer mellan 78 och 87 år intervjuats. I analysskedet har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats. I denna studie om hur äldre personer, som hanterar sina läkemedel själva, upplever sin läkemedelshantering, har fyra huvudkategorier hittats som har betydelse för hur äldre upplever sin läkemedelshantering: 1) relationer till medicinering, 2) kunskapssökande och egna förklaringsmodeller, relationer till kunskap, 3) vardagsanpassning och livsstilsförändring och 4) eget ansvar. Huvudkategorierna är i sin tur indelade i fjorton underkategorier baserade på de koder, som 255 meningsbärande enheter har fått. Samtliga äldre, som ingår i undersökningen, kan relatera till alla fyra huvudkategorier. Det betyder att undersökningens resultat kan vara tillämpbart på större grupper. Nyckelord: äldre, läkemedelshantering, ordinationsföljsamhet, innehållsanalys, upplevelse 4

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 5

6 ABSTRACT 3 SAMMANFATTNING 4 INLEDNING 6 Följsamhet 6 Följsamhet (compliance) och interventioner 8 De äldres perspektiv på läkemedelshantering 9 Problemformulering 10 Syfte 10 Begreppet läkemedelshantering 10 METOD 11 Metodologisk ansats 11 Urval och urvalsgrupp 12 Forskningsetiska överväganden 13 Förförståelse 13 Datainsamling 14 Provintervju 14 Innehållsanalys 15 RESULTAT 16 Relation till medicinering 17 Kunskapssökande och egna förklaringsmodeller, relation till kunskap 19 Vardagsanpassning och livsstilsförändring 22 Eget ansvar 24 DISKUSSION 26 Huvudresultat 26 Resultatdiskussion 27 Metoddiskussion 30 Allmän diskussion 33 REFERENSER 35 BILAGA 37 6

7 INLEDNING Andelen äldre i samhället utgör ett, både totalt och procentuellt sett, ökande antal. År 2000 uppgick antalet personer i Sverige över 65 år till eller 17.4 % av hela befolkningen. Befolkningsprognosen visar att andelen innevånare över 65 år kommer att öka och år 2010 uppgå till totalt , eller 18.7 % (Statistiska Centralbyrån, 2002). Med stigande ålder utvecklas fler sjukdomssymptom och äldres konsumtion av sjukvård är markant högre än bland de yngre åldersklasserna. Det visar sig bl.a. i en jämförelsevis högre läkemedelskonsumtion. De 17.4 % av Sveriges befolkning som var över 65 år hade ordinerats 60 % av samtliga läkemedel. Till gruppen 75 år och äldre, som utgör 8.5 % av befolkningen ordinerades 35 % av samtliga läkemedel (Landstingsförbundet, 1996; Socialstyrelsen, 2002). Enligt studier i USA använder äldre i genomsnitt tre läkemedel/dag och upp till 85 % av personer 65 år och äldre sköter sin medicinering själva (Fitten, Coleman, Siembieda, Yu, & Ganzell, 1995; Gurwitz & Rochon, 2000). Följsamhet Det är väldokumenterat att många äldre inte följer givna läkemedelsordinationer. Enligt Landstingsförbundets arbetsgrupp för bättre läkemedelsanvändning, ABLA II, beräknas att följsamheten vid långtidsmedicinering är i genomsnitt högst 50 % (Landstingsförbundet, 2001). Detta är ett stort individ- och samhällsproblem. Individen kan drabbas i form av ökad sjuklighet och för samhällets del är det förenat med stora ekonomiska förluster. En orsak till bristande ordinationsföljsamhet är att patienten har dålig kunskap om sina sjukdomar och sina läkemedel (Ragnarsson-Tennvall, Hjelmgren, & Anell, 2001). I en undersökning från Landstingsförbundet framkommer det att patienter till stor del har dålig förståelse för sin läkemedelsordination. Bara ett fåtal visste vilken effekt deras läkemedel hade (Landstingsförbundet, 1999). Enligt Fitten m.fl. hade ett signifikant antal äldre, som bodde i eget boende svårigheter att förstå eller komma ihåg medicinska behandlingsanvisningar (Fitten et al., 1995). Följsamhetsproblemet är inte bara ett informationsproblem. Andra faktorer, än bristande kunskap, påverkar ordinationsföljsamheten. I en brittisk studie beskrivs att i många fall finns 7

8 uppfattningen att läkemedlet inte är nödvändigt att ta. Detta gäller speciellt förebyggande behandlingar. Rädsla för oönskade biverkningar förekommer. Bristande överenskommelse med förskrivaren om sin behandling påverkar också följsamheten. Därtill kommer ekonomiska problem som kan medföra att de som har fått en ordination inte har råd att hämta ut sina läkemedel (Carter, Taylor, & Levenson, 2003). Andra problem som kan uppstå för äldre, som har hand om sin läkemedelshantering själva är uteblivna läkemedelsdoser, felaktigt sätt att ta sitt läkemedel, användande av andras läkemedel och felaktigt användande av receptfria preparat (D.A. Wendt, 1998). När det gäller gruppen äldre personers ordinationsföljsamhet, så tillkommer att dessa oftare bor i ensamhushåll än yngre personer. Det finns ingen som hjälper till med påminnelser. Som äldre har man även en mer komplicerad behandlingsbild än yngre. Enligt Carter m.fl. är andelen personer med kognitiva störningar högre bland de äldre än bland de yngre. Många äldre har även svårt att öppna förpackningar på grund av försämrad fingerfärdighet. Enligt Carter m.fl. påverkar ovanstående faktorer, kombinerade med bristande kunskap, speciellt de äldres bristande ordinationsföljsamhet (Carter et al., 2003). Utifrån åldrandets fysiologi finns det inga skäl, som talar för att äldre bör ha större svårigheter att förstå ordinationer och behandlingsanvisningar, än yngre. Som äldre person har man ingen generellt försämrad intellektuell kapacitet. Intelligensen och inlärningsförmågan avtar inte, även om det ibland kan krävas längre tid att bearbeta information. Däremot är det vanligt att perceptionen försämras genom att synförmåga och hörsel avtar (Carroll & Brue, 1992). Kontakterna med sjukvården kan vara kaotiska för en del äldre. Tiden som är avsatt för ett läkarbesök kan vara otillräcklig eftersom mycket information ska förmedlas under kort tid. Tidsbristen medför att möjligheten att kontrollera att informationen har uppfattats rätt, är begränsad. De medicinska förklaringarna kan vara svåra att uppfatta för den som inte är speciellt insatt i ämnet. När en äldre person, med nedsatt perception och en multiproblematik, konfronteras med sjukvårdens komplicerade värld krävs det mer av vårdgivaren, när denne informerar om sjukdomar och diskuterar behandlingar. Återkopplingen för att förvissa sig om att informationen har uppfattats rätt, och att föreslagen behandling passar patienten är än mer 8

9 viktig i och med att behandlingssituationen är mer komplex och den äldre personen behöver mer tid på sig för att bearbeta informationen. Följsamhet (compliance) och interventioner Medvetenheten om följsamhetsproblematiken till läkemedelsordinationer är mycket stor. Flera studier behandlar frågan om följsamheten till läkemedelsordinationer. En del av studierna är inriktade på kartläggning av hur bristen på följsamhet yttrar sig i relation till diagnos (Carter et al., 2003; Landstingsförbundet, 1999). Flera studier undersöker också hur olika interventioner kan bidra till att höja ordinationsföljsamheten. Interventioner som beskrivs kan vara patientundervisning kombinerad med skriftliga behandlingsanvisningar, uppföljande telefonsamtal av sköterska, automatiska påminnelseanordningar, modifiering av antalet doseringstillfällen (Loew, Raynor, Purvis, Farrin, & Hudson, 2000; D.A. Wendt, 1998). En utveckling av följsamhetsbegreppet, eller compliance, som också används i svenska sammanhang, är begreppet concordance. Detta har inte fått någon svensk översättning, men det innebär att vårdgivaren i samråd med patienten diskuterar och kommer överens om lämpliga behandlingar. Många nyare studier, som avhandlar concordance finns samlade i en brittisk databas, Cochrane Review har gjort en granskning av de artiklar, fram till februari 2002, som behandlar hur olika interventioner bidrar till att förbättra följsamheten till läkemedelsordinationer (Haynes, McDonald, Garg, & Montague, 2003). Resultatet av den granskningen visar att nästan samtliga interventioner som hade någon form av effekt på följsamheten, var komplexa. Det handlade om kombinationer av olika interventioner, som information, påminnelser, system för självkontroll, förstärkningsmekanismer, rådgivning, familjeinblandning och andra former av extra tillsyn eller passning av vårdgivare (t.ex. läkare, sköterskor, farmaceuter). Till och med de mest effektiva interventionerna ledde inte till några större förbättringar av följsamheten och behandlingsresultaten. Cochrane Reviews granskare drar slutsatsen att nuvarande metoder för att försöka förbättra följsamheten av läkemedelsordinationerna för de kroniskt sjuka, är till största delen mycket komplexa och inte särskilt effektiva. De ser ett behov av att förnya metoderna för att försöka få patienterna att bättre följa ordinationerna. 9

10 De äldres perspektiv på läkemedelshantering Enligt flera undersökningar framkommer att framför allt äldre personer har bristande följsamhet till sina läkemedelsordinationer (Buchmann, 1997; Carter et al., 2003). Hur de äldre upplever sin läkemedelshantering är dock lite undersökt. För att titta vidare på frågan om äldres läkemedelshantering inklusive de äldres bristande följsamhet till sina läkemedelsordinationer gjordes en sökning via Cinahl utifrån sökorden: aged, patient compliance, qualitative research och self administration. Ytterligare sökningar gjordes som även inkluderade sökorden polypharmacy och medication compliance. Ämnet är inte behandlat i någon större omfattning och det fanns få studier om hur äldre personer själv beskriver sin hantering av läkemedel. Undantaget var två avhandlingar från USA som använde sig av grounded theory metodiken (Michaud, 1996; D. A. Wendt, 1999). I avhandlingen Older adults managing multiple medication at home, ger D. Wendt en bild av de erfarenheter äldre personer har, av att självständigt hanterar sin medicinering hemma. Det huvudsakliga resultatet är att de äldre som är tvungna att acceptera sin medicinering på grund av sjukdom, genomgår en process för att integrera medicinhanteringen i sitt liv. Processen är indelad i två faser: 1) de äldre utvecklar en rutin för integrering och 2) de äldre tar till sig denna rutin. Den första fasen koncentrerar sig på moment, som att skaffa kunskap om läkemedlen, att veta hur man beställer, förvarar och kommer ihåg sina läkemedel. Hur ska säkerhetsaspekterna beaktas och hur fattas beslut om medicineringen? Även att prova medicinen för att se om medicineringen innebär för stort ingrepp i livsföringen eller har för stora negativa bieffekter, ingår i den första fasen. Den andra fasen handlar om att införliva medicineringen i sin livsföring. Där ingår moment som att de äldre gör individuella anpassningar och förenklingar av läkemedelsordinationerna. De anpassar rutinerna till händelser och inte bara till klockan. De införlivar läkemedelshanteringen i sin vardag, så att den passar den enskildes sätt att leva. Då handlar det om system för att komma ihåg sina läkemedel, sätt att beställa och få hem dessa, hjälp som erbjuds av familjemedlemmar och vänner. Ytterligare delar som påverkar den äldre att ta till sig en fungerande rutin runt läkemedelshanteringen är sättet att klara av problem som uppstår i samband med medicineringen, hur läkemedlet påverkar kroppen rent fysiskt, hur van man är vid att ta läkemedel samt hur väl den äldre personen försonas med det faktum att ha en sjukdom, som behöver behandlas med läkemedel. Slutsatsen är att den äldre personen har stor kapacitet att skapa passande rutiner för att få sin läkemedelshantering att fungera. Något som förskrivare och annan sjukvårdspersonal, som kommer i kontakt med dessa patienter bör ha kunskap om i diskussionen med de äldre om deras medicinering (D. A. Wendt, 1999). 10

11 Avhandlingen Independent older persons managing medication at home: a grounded theory av P. Michaud, har författaren bara tagit del av i form av ett abstract (går att, kostsamt, ta del av hela avhandlingen via microfilm). Beaktande detta ger P. Michaud dock en kompletterande bild av hur den äldre personen hanterar sina läkemedel. Michaud beskriver bland annat att de äldre baserar sina kunskaper om läkemedel på flera olika informationskällor och genom tidigare egna erfarenheter och att den äldre personen är inte en passiv patient, som bara följer sin läkemedelsordination utan reflektion. Problemformulering För vårdgivarna är det viktigt att få ökad förståelse för patienternas upplevelse av det ingrepp i den enskildes liv, som läkemedelshanteringen innebär. Ökad förståelse för patienternas upplevelser kan ge en bättre beredskap för vårdgivarna att bemöta och stötta patienterna i sin läkemedelshantering, vilket kan innebära en mer individualiserad läkemedelsordination med ökad ordinationsföljsamhet som resultat. Syfte Syftet med föreliggande undersökning är att få kunskap om hur äldre personer, som har hand om sina läkemedel själva, upplever sin läkemedelshantering. Begreppet läkemedelshantering Läkemedelshantering är inte ett entydigt begrepp. Här beskrivs begreppets innebörd som står för vad författaren avser med läkemedelshantering. Läkemedelshantering består enligt denna uppfattning av två komponenter, beteende och kunskap. 1. Beteende. Detta syftar på olika aktiviteter, som innebär hur man gör och vad man gör ur flera aspekter. Det gäller t.ex. om läkemedlen tas enligt ordinationen eller på något annat sätt. Andra exempel är om läkemedlen tas direkt från förpackningen eller om någon form av doseringshjälpmedel används samt hur läkemedlen förvaras. Beteendet påverkar också ordinationsföljsamheten. Med ordinationsföljsamhet, eller compliance, avses i vilken grad en persons beteende överensstämmer med ordinationen från vårdgivaren. t.ex. när det gäller läkemedelsordinationer (Landstingsförbundet, 2001). 11

12 2. Kunskap. Det finns en annan komponent som är också kopplad till läkemedelshanteringen, nämligen kunskap. Den innefattar patientens ordinationsförståelse. Patienten ska förstå vikten av och målet med sin medicinering. Patienten ska veta när och hur ett läkemedel ska intas, samt känna till hur läkemedlet ska förvaras för att inte äventyra hållbarheten. Det innebär också kunskap att göra egna bedömningar för att kunna handla adekvat när en medicindos har glömts bort. För att tillföra ytterligare en dimension till läkemedelshanteringen kan den enskilda personens upplevelse av densamma läggas till beteende och kunskap. Upplevelse kan beskrivas som en komplex känsla kopplad till något minnesstarkt. Det kan t.ex. ta sig uttryck i en känsla av trygghet, kompetens, rädsla, förvirring, osäkerhet m.m. METOD Metodologisk ansats En kvalitativ metod valdes eftersom syftet med studien var att beskriva de äldre personernas upplevelse av sin läkemedelshantering. För att uppnå detta syfte har den kvalitativa forskningsintervjun valts, för att genom en dialog ta del av upplevelser och erfarenheter och kunna utveckla kunskap (Kvale, 1997). Enligt Polit och Hungler, så fattas beslutet om valet av den kvalitativa designen efterhand som arbetet fortskrider. Forskaren fattar löpande beslut genom reflektioner och genom den kunskap som forskningen tillförs (Polit & Hungler, 1995). M. Sandelowski beskriver att datainsamling, förberedelser, analys och tolkning är processer som sammanfaller med varandra över tid och som påverkar utvecklingen av dessa begrepp (Sandelowski, 1995). Sandelowski menar också att det inte finns någon klar linje i kvalitativa studier mellan dataförberedelser och analys och mellan analys och tolkning, eftersom dataförberedelseprocessen i sig själv startar analysskedet och en analysmodell ofta är basen för en tolkning. Valet av metoden har föregåtts av diskussioner med handledaren, där jämförelser framför allt har gjorts mellan en fenomenologisk-hermeneutisk analys och innehållsanalys. En fenomenologisk-hermeneutisk analys söker upplevelsens innersta väsen för att förstå det 12

13 sociala och eller andra sammanhang, som upplevelsen knyter an till (Jakobsson, Rahm Hallberg, & Lovén, 2000; Ricoeur, 1992; Robertson-Malt, 1999). Eftersom författaren inte avsett att få fram själva essensen av respektive persons upplevelse av sin läkemedelshantering har den fenomenologiska-hermenutiska metoden inte ansetts lämplig. I analysskedet har en kvalitativ innehållsanalys tillämpats (Graneheim & Lundman, 2004; Nilsson, Larsson, Johnsson, & Saveman, 2002; Polit & Hungler, 1995; Soderberg, Strand, Haapala, & Lundman, 2003; Thome, Dykes, Gunnars, & Hallberg, 2003). Metoden innehållsanalys har valts för att på ett överskådligt, hanterbart sätt skapa en bild av intervjupersonernas upplevelser av sin läkemedelshantering. Urval och urvalsgrupp Undersökningsgruppen har valts ut utifrån följande kriterier: år eller äldre 2. Använder tre eller flera läkemedel 3. Har hand om sin läkemedelshantering själv, utan hjälp av någon annan 4. Bor själv i eget boende 5. Väl fungerande kognitivt 6. God verbal förmåga. Syftet med urvalskriterierna har varit att få kontakt med äldre personer, som har ett flertal läkemedel, som de hanterar självständigt och som har en förmåga att berätta om sina upplevelser och sin historia. Varför det har varit intressant att vända sig till personer som hanterar ett flertal läkemedel är utifrån den förförståelse, som författaren har, där uppfattningen är att ett flertal läkemedel ställer högre krav på individen och därför kan ge en mer komplex bild av deras upplevelser. Urvalet har skett genom att distriktssköterskor på en distriktssköterskemottagning tillfrågats om de har kontakt med patienter, som stämmer in på ovanstående kriterier. När distriktssköterskorna har haft kontakt med patienter, som kan inkluderas, har de överlämnat ett missivbrev från författaren, med förfrågan om att delta i en intervjuundersökning, avseende deras upplevelse av sin läkemedelshantering (bilaga 1). Inkluderat, med brevet har varit en svarstalong och ett svarskuvert. De tillfrågade personerna har uppmanats svara om författaren får kontakta vederbörande eller inte. Vid positiva svar har författaren kontaktat de tilltänkta intervjupersonerna, och kommit överens om tid och plats för intervju. Brev 13

14 överlämnades till personer, som stämde in på kriterierna, successivt. Sammanlagt lämnades nio brev ut. Sex gav positivt svar, två avböjde att delta i undersökningen och en lämnade inget svar. Av de sex som var villiga att delta i undersökningen var fyra kvinnor och två män. Åldern fördelade sig mellan 78 och 87 år, (md=83.5). Fyra personer levde ensamma, medan två levde tillsammans med make/maka. Forskningsetiska överväganden De personer som ingår i urvalsgruppen har via missivbrevet informerats om att deras deltagande är frivilligt och konfidentiellt. De har blivit medvetna om att deltagandet kunde avbrytas när som helst utan motivering. Deltagarna garanterades att uppgifter som förmedlades till författaren skulle hanteras så att ingen deltagande kunde identifieras. Författaren var medveten om att intervjupersonerna, under intervjun, befann sig i en känslig situation och strävade därför att hålla en så neutral och värderingsfri ton, som möjligt. Tillstånd till studien har inhämtats från verksamhetschefen vid aktuell hälsocentral, som tillhandahållit namn på tilltänkta deltagare. Studien har godkänts av Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle (D:nr /04). Förförståelse Ett problem med undersökningar av kvalitativ karaktär kan vara att man som forskare har omfattande egna erfarenheter och upplevelser av det ämne och de fenomen man önskar belysa. Risken finns att vårt s.k. sunda förnuft, våra förkunskaper, våra antaganden gör oss benägna att tolka de fenomen och de utsagor, som kommer oss till del, innan vi har påbörjat något analysarbete. Att helt försöka bortse från sina tidigare erfarenheter är troligtvis inte möjligt. Att försöka förtydliga och medvetandegöra de tankar, antaganden och förutsägelser, den förförståelse, man som forskare kan ha, kan bidra till att ge ett redskap för att hålla förutfattade uppfattningar i schack (van Manen, 1990). Författaren är distriktssköterska med drygt tjugo års yrkeserfarenhet. Genom mångåriga kontakter med äldre och deras läkemedelshantering har författaren en viss erfarenhet av hur äldre upplever sin läkemedelshantering. I samråd med handledaren skrevs de uppfattningar ner, som författaren hade om äldre och deras läkemedelshantering. Denna förförståelse formulerades innan intervjuerna påbörjades. Förförståelsen innehåller bl.a. uppfattningen att den äldre personen är ängsligare för att göra fel och är mer auktoritetsbunden än yngre personer, i sin relation till vårdgivare, framför allt läkare. Vidare innehåller förförståelsen uppfattningar att den äldre personen upplever sin läkemedelshantering svår, att de har problem att hålla reda på recept 14

15 och är okunniga om läkemedel och sjukdomssammanhang. Genom att i ord ha formulerat dessa erfarenheter så minimeras risken att denna uppfattning hos författaren påverkar resultatet. Risken att författaren omedvetet styr intervjun för att få bekräftelse på sin förförståelse minskar. Det är också möjligt att kontrollera om förförståelsen har påverkat resultatet genom att göra jämförelser mellan denna och det erhållna resultatet. Datainsamling De utvalda personerna intervjuades av författaren i deras eget hem. Intervjuerna spelades in på band. Först har intervjupersonerna uppmanats berätta lite om sig själv och vad de har för mediciner. Syftet har varit att genom öppna frågor få intervjupersonerna att berätta fritt om sina upplevelser av sin läkemedelshantering. Följande frågeområden önskades bli täckta genom intervjuerna: 1. Upplevelse av läkemedelshantering relaterat till ordinationsföljsamhet 2. Upplevelse av ändrade ordinationer (insättningar och utsättningar av läkemedel), 3. Upplevelse av att ha ansvar för sina läkemedel 4. Upplevelse av påverkan på livssituationen genom att behöva ha flera läkemedel. Kompletterande frågor och uppföljningsfrågor har behövt ställas för att föra in intervjun på det avsedda ämnet. Verb som inriktar sig på upplevelser, men också konkreta frågor om hur vardagen fungerar i samband med medicinhanteringen. Uppmuntrande och uppmanande ord, för att stimulera intervjupersonerna att berätta mer och fördjupa sina utsagor, inflikades under intervjuernas gång. Intervjupersonerna använde mellan 3 till 12 läkemedel per dag. Behandlingstiden för de aktuella ordinationerna varierade mellan 1 år och 30 år. Intervjuernas längd varierade från 21 minuter till 50 minuter (md= 35). Provintervju Den första intervjun, som gjordes, betraktas som en provintervju. Strax efter intervjutillfället, gjordes en ordagrann utskrift av bandinspelningen. Författaren gjorde också en reflekterande kommentar över vad som var det spontana intrycket av intervjun. Intervjun som helhet diskuterades med handledaren, som framför allt kommenterade intervjuteknik. Efter provintervjun gjordes ytterligare fem intervjuer. Intervjuerna planerades och genomfördes en i taget. Efter respektive intervjutillfälle gjordes en reflektion över intervjun som helhet, kortfattade personbeskrivningar och egna anteckningar av det första, oförstörda intrycket skrevs ner. Därefter skrevs det bandinspelade materialet ut som text ordagrant. 15

16 Texten lästes igenom ett flertal gånger för att få en känsla för textens helhet (Sandelowski, 1995). Texten lästes därefter med syfte att hitta meningsbärande enheter, se analysavsnittet nedan. Understrykningar och anteckningar i marginalen gjordes i ett första steg i en kladdversion. Den första intervjun visades upp för handledaren och diskuterades med denne för att få synpunkter på sättet att hitta meningsbärande enheter. Handledaren läste igenom intervjun för att få en helhetsbild av intervjun och intervjupersonen - hur denna var som person och dennes relation till läkemedelshanteringen. Handledarens bild av den första intervjun diskuterades sedan tillsammans med författaren. Exempel på de eventuella meningsbärande enheterna i texten diskuterades också utifrån ett pedagogiskt syfte, att lära sig hitta i en intervjutext. Steg två var att tydligare identifiera de meningsbärande enheterna i texten för att rubricera dessa, kodning. Upp till tre intervjuer tillkom det nya koder, men efter fem intervjuer tillkom inga nya. Intervjuserien avslutades därför i och med den femte intervjun. Innehållsanalys Texterna har analyserats genom att tillämpa en kvalitativ innehållsanalys. Graneheim och Lundman (Graneheim & Lundman, 2004), som beskriver de olika skikten inom innehållsanalysen, visar på bredden av de tolkningsmöjligheter, som ryms inom begreppet. De beskriver att begreppet utvecklats från att tidigare, under 1950-talet, ha varit en analysmetod, som användes i kvantitativ forskning till att, under 80- och 90-talet användas för att inkludera tolkningar av latenta budskap det undersökta materialet. Det är möjligt att analysera den aktuella analysenheten (t.ex. intervjuutskrifter, observationsprotokoll, filmsekvenser) med varierande grad av abstraktion, det beskrivna, manifesta innehållet och det tolkade, latenta budskapet. I föreliggande studie tillämpas en analys som till stor del baserats sig på en modell av innehållsanalys beskriven av Thomé m.fl.(thome et al., 2003) samt Nilsson m.fl.(nilsson et al., 2002) Enligt Thomé m.fl. relateras texten till ämnet efter en upprepad genomläsning. Texten delas därefter upp i meningsbärande enheter, som beskrivs som den minsta enheten som har ett begripligt innehåll. Det kan handla om enstaka ord, meningar eller längre textavsnitt. Varje meningsenhet värderas utifrån frågeställningarna Vad handlar det här om? och Vad betyder det? Svaret på dessa frågeställningar ger en etikett, eller kod, på den meningsbärande enheten. Koder med likartat innehåll sammanställs i underkategorier. Underkategorierna bedöms sedan efter hur de meningsbärande enheterna i respektive 16

17 underkategori passar ihop med varandra på ett meningsfullt sätt och i vilken utsträckning skillnaden mellan underkategorierna är tydlig. Likartade underkategorier sammanförs sedan i huvudkategorier. RESULTAT När texterna har sammanställts så har fyra olika huvudkategorier utkristalliseras, i enligt med vad Thomé m.fl. beskriver (Thome et al., 2003). Genom att identifiera meningsbärande enheter och abstrahera dessa i underkategorier har huvudkategorierna tagit form. Den processen illustreras med de olika tabellerna under respektive huvudkategori. Antal meningsbärande enheter som har tagits fram ur texterna är totalt 255 stycken. Av utrymmesskäl har inte samtliga meningsenheter tagits med utan tabellerna är en sammanfattning av de enheter som ligger till grund för de olika underkategorierna och huvudkategorierna. De citat som används kan vara andra än de som återfinns i tabellerna, som meningsbärande enheter. Flera enheter i texterna handlar om samma saker och stöder samma underkategori. För att ge en bredare bild av kategorierna används även andra citat. Totalt har 14 underkategorier sammanställts och dessa har i sin tur delats in i fyra huvudkategorier. I enlighet med den kvalitativa analysmetoden är gränsdragningen mellan de olika kategorierna inte alltid entydig. Trots att kategorier egentligen bör vara av den entydigheten att inga data ska kunna falla mellan två stolar, eller passa in i mer än en kategori, så är det emellertid inte alltid möjligt beroende på de mänskliga erfarenheternas komplexa natur, att skapa helt exklusiva kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Följande indelning visar dock på de huvudkategorier och underkategorier som kommer fram i texterna: 1. Relation till medicinering (Tabell 1) - positiv relation till medicinering - ambivalent relation till medicinering - negativ relation till medicinering - likgiltig relation till medicinering - underkastande relation till medicinering 17

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan.

Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Självständigt arbete Ge dem en röst Lärares uppfattningar om hur de skapar förutsättningar för elevers delaktighet i grundsärskolan. Författare: Hanna Karlsson Helen Larsson Handledare: Elisabet Frithiof

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation

Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Mälardalenshögskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Jag måste nog bli sjukare först.. Hjärtsviktspatienters erfarenheter av uppföljning och hälsoinformation Examensarbete: Fördjupningsarbete i Vårdvetenskap

Läs mer

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika

Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Bilaga 2. Kartläggning av receptfria läkemedel: Ungdomars uppfattning om läkemedel med fokus på receptfria analgetika Rapport från Läkemedelsverket i samarbete med Uppsala Universitet 2012-02-29 Postadress/Postal

Läs mer

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Jenny Linansky Ekholm Pia Rosenqvist Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Läs mer

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet?

Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2009:6 Hur upplever kvinnor med diabetes sin graviditet? Moberg Lisa Uppsatsens titel: Författare: Ämne: Nivå och poäng:

Läs mer

MÄNS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET OCH LIVSKVALITET EFTER FÖRLUSTEN AV SIN MAKA, ANSLUTEN VID ETT PALLIATIV TEAM. En kvalitativ intervjustudie

MÄNS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET OCH LIVSKVALITET EFTER FÖRLUSTEN AV SIN MAKA, ANSLUTEN VID ETT PALLIATIV TEAM. En kvalitativ intervjustudie MÄNS UPPLEVELSE AV MENINGSFULLHET OCH LIVSKVALITET EFTER FÖRLUSTEN AV SIN MAKA, ANSLUTEN VID ETT PALLIATIV TEAM En kvalitativ intervjustudie MEN'S EXPERIENCE OF MEANINGFULNESS AND QUALITY OF LIFE AFTER

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal

Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Rehabiliterande förhållningssätt inom hemvården En intervjustudie med vårdpersonal Författare: Carolina Falk Emily Olsson Handledare: Lena Hedlund

Läs mer

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att skapa trygghet till barn (3-6 år) -Tillitens avgörande betydelse

Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att skapa trygghet till barn (3-6 år) -Tillitens avgörande betydelse EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2014:1 Ambulanssjuksköterskans upplevelse av att skapa trygghet till barn (3-6 år) -Tillitens avgörande betydelse Roger

Läs mer

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter

Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsordinationer hos utlandsfödda patienter FoU primärvård Skaraborg Författare: Katharina Köster, ST-läkare Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping Rapport

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Individual information to patients with type two diabetes

Individual information to patients with type two diabetes Metin Bircan & Morayma De Leon Sjuksköterskeprogrammet 180hp, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, V51, VT 2013 Grundnivå Handledare: Åsa Kneck Examinator: Kent

Läs mer

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården

Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras förväntningar på sjukvården UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80p Uppsats 15hsp, D-nivå Invandrarkvinnors erfarenhet av att leva med smärta och deras

Läs mer

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens

Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper Omvårdnad/Avdelningen för omvårdnad Emelia Dahlberg Maria Larsson Nyutbildade intensivvårdssjuksköterskors uppfattningar om sin yrkeskompetens Newly graduated

Läs mer

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie

Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRD- OCH OMSORGSADMINISTRATION VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:55 Chefers stöd till stressade sjuksköterskor - En kvalitativ studie Viktoria Markusson Jeanette

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator

Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:15 Sju personliga assistenters erfarenheter av att arbeta i hemmet där en person är beroende av ventilator Åsa Israelson-Skogsberg

Läs mer

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet?

Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Institutionen för hälsovetenskap Hur ser uppföljningen ut för magsäcksopererade och upplever de ett behov av stöd och rehabilitering efter ingreppet? Olsson, Eleonor Examensarbete (rehabiliteringsvetenskap,

Läs mer

- sjuksköterskors erfarenheter av sin rådgivning på barnavårdscentralen. Författare: Linda Nordfeldt och Sirpa West

- sjuksköterskors erfarenheter av sin rådgivning på barnavårdscentralen. Författare: Linda Nordfeldt och Sirpa West Feber hos barn - sjuksköterskors erfarenheter av sin rådgivning på barnavårdscentralen Författare: Linda Nordfeldt och Sirpa West Handledare: Ing-Marie Chekol Magisteruppsats November 2013 Lunds universitet

Läs mer

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja

Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Upplevelser och uppfattningar om äldres läkemedelsanvändning bland brukare och personal - Att ha full koll eller bara gapa och svälja Master thesis in Pharmaceutical Bioscience Sofia Björkdahl The Pharmaceutical

Läs mer

Missbruk - en familjeangelägenhet

Missbruk - en familjeangelägenhet Missbruk - en familjeangelägenhet En kvalitativ studie av personals och anhörigas erfarenheter kring anhörigskap till missbrukare. Socionomprogrammet C-uppsats: HT 2009 Datum: 14 september 2009 Författare:

Läs mer

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård

Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Distriktssköterskors och distriktsläkares erfarenhet av barns delaktighet inom primärvård Examensarbete i Vårdvetenskap Nivå: Avancerad, 15hp Program: Specialistsjuksköterskeutbildning till distriktssköterska.

Läs mer

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH

ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN. Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans perspektiv FACING LIFE CLOSE TO DEATH Örebro universitet Institutionen för Vårdvetenskap och Omsorg Uppsats 10p inom Omvårdnad, nivå 61-80p D-kurs vt 2004 ATT MÖTA LIVET NÄRA DÖDEN Palliativ omvårdnad sett ur den kompetenta sjuksköterskans

Läs mer

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv Vårdande vård utifrån patientens perspektiv En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården Marie Bjuhr 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15hp Vårdvetenskap Handledare:

Läs mer

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD Ur ett livsvärldsperspektiv

NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD Ur ett livsvärldsperspektiv Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete Magisterprogrammet Kurs VOD 483 Vt 2006 D-uppsats NÄRSTÅENDES DELAKTIGHET INOM PSYKIATRISK SLUTENVÅRD Ur ett livsvärldsperspektiv Författare: Christina

Läs mer