Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna"

Transkript

1 ,._ Fo~~~X!~den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum Sida 1 (3) Dnr LD15/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. Beslutet skall gälla fr Sammanfattning Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig linje i diskussioner med patienten. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Ledningssystemet: Ekonom iprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Under 2014 upptog de sena återbuden totalt 7724 timmar i allmäntandvården. Delvis har klinikerna lyckats att fylla dessa luckor med nya patienter men långt ifrån alla. Tiden för registrerad uteblivande tid uppgår till 5563 timmar, också det i allmäntandvården. Ledningen har under året påtalat att uppsatta riktlinjer om att debitering av sena återbud och uteblivande skall följas för att minska den ekonomiska skadan. Postadress Box Falun Besöksadress Bergsskolegränd 8 A Falun... Ko ntakt Tdalar na.se Org.nr: Handläggare Gunnars-Heligren Karin Fö rvaltningschef

2 Landstinget Dalarna T andvårdsförvaltning Datum Dnr L015/00485 Sida 2 (3) I nuvarande taxa finns följande avgifter för uteblivet besök Det blir ibland många diskussioner med våra patienter om varför man debiterar 350 kr eller 700 kr. Det kan slå fel när den bokade tiden hos tandhygienist ofta är minuter för en undersökning, då uteblivet besök kostar 700 kr för patienten. Motsvarande undersökning hos tandläkare bokas på 20 minuter och då kostar uteblivet besök 350kr. Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig linje i diskussioner med patienten. Uteblivet besök för barn står oförändrat kvar med 250 kr för uteblivet besök. Likabehandling Enhetlig avgift. Ekonomi och finansiering En enhetlig avgift som debiteras för uteblivet besök kan minska antalet uteblivna besök och minska antalet outnyttjade timmar för verksamheten. Patientperspektiv En minskning av antalet uteblivna besök kan ge verksamheten möjligheten att behandla fler patienter och få kortare köer till klinikerna. Miljö - ej relevant Barnperspektiv - ej relevant Juridik - ej relevant Folkhälsa Ju fler som kommer till tandvården, desto mer bidrar vi till Folkhälsan.

3 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Datum Dnr LD15/00485 Sida 3 (3) Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Underlättar med en enhetlig avgift i diskussioner med patienterna. Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling har ägt rum utan erinran. Uppföljning Sker vid årsredovisning för antal timmar för uteblivet besök..,

4 ... ' r---::;~===--=:=-~~~~~~~~~~~~~---ii:ofco~k~umm;;;en~t~tit~e.-1~~~~~~~~~~~~~~~~ "" F 0 llrtandvården Betalningar - arbetsbeskrivning Klinik /Funktion/Process Ekonomi rocessen Upprättad av Anna Rinstad TI A N Utgåva Gäller tro m Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 1 4 Patient betalar Betalkort (ej American Express) Dagligen I T4 görs en fullständig avstämning efter sista patient Töm BABS-terminalen Uttagen stämms av mot dagsavslut i BABS och angiven summa i T4 Stämmer? Ja Nej Spara och signera IT4 Kontrollera varje BABS-kvitto mot kvittojournalen i T4 u~d e r dagen, rätta om möjligt, 1 annat fall tag kontakt med helpdesken. Redovisas på vårt konto hos Swedbank

5 .. Dokumenttitel Betalningar - arbetsbeskrivning Klinik /Funktion/Process Ekonomi rocessen Upprättad av Anna Rinstad Betalningar Utgåva Gällerfro m Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 24 Information Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas skall behandlaren upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar behövs skall behandlaren även upplysa patienten om de beräknade sammanlagda kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsförslaget eller kostnadsberäkningen ändras skall patienten upplysas om detta och om anledningen till ändringen. Betalning Betalning med betalkort gäller vid varje tandvårdsbesök (ej American Express). Fakturering Kontrollera patientens adress innan faktura skrivs ut. Faktureringsavgiften, för nänarande 50 kr/faktura, påförs endast vid debitering av uteblivande och sena återbud. Betalningsvillkor Betalningsvillkor är 30 dagar från fakturadatum. Påminnelse Om fakturan inte betalats efter 30 dagar skickas en betalningspåminnelse. Inkasso (Visma Collectors) Obetalda tandvårdsfakturor sändes till Inkasso ca 30 dagar efter fakturans förfallodatum. Visma skickar ut ett inkassokravbrev (en avgift för nänarande på180 kr+ ränta påförs tidigare skuld). Har betalning inte skett inom 12 dagar gör de en kontroll om gäldenären har betalningsanmärkningar. Finns ingen betalningsanmärkning går ärendet vidare till betalningsföreläggande (en avgift för nänarande på 640 kr påförs skulden). Skulden bevakas livslångt. OBS! Viktigt att påpeka vilka rutiner som finns om inte fakturan betalas i tid. Delbetalning Vid större behandlingar - föreslå delbetalningar (under behandlingsperioden). Avbetalning Folktandvården kan erbjuda avbetalning. Patienten kontaktar ansvarig handläggare på Folktandvårdens kansli för upprättande av avbetalningsplan när patienten fått sin faktura. Avbetalningsplanen görs upp efter Landstinget Dalarnas kreditpolicy. Riktlinjerna är följande: Belopp mindre än kr max 3 månader Belopp mindre än kr max 6 månader Belopp mer än kr max 12 månader

6 -,, ,i=-do--:-ku_m_e-,ntti""" te..., , Betalningar - arbetsbeskrivning Klinik /Funktion/Process Ekonomi recessen Upprättad av Anna Rinstad Utgåva Gällerfro m Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 34 Uteblivet besök - sena återbud Vuxna Patient som uteblir från ett planerat besök utan att meddela kliniken minst 24 timmar i förväg debiteras. Detta gäller även avgiftsfria besökt ex vissa efterkontroller. Vid uteblivande och sena återbud debiteras: 350 kr/besök (Åtg. nr 958) för behandlingstid upp till 30 min. 700 kr/besök (Åtg. nr 959) för behandlingstid mer än 30 min. Använd denna regel med sunt förnuft, t ex: Vid akut sjukdom Äldre patient Tänk er in i patientens situation! Barn och ungdom Ta kontakt med målsman och/eller skolsköterska (bra med ett brev av något slag - för att få veta orsaken till uteblivandet). Vid uteblivande och sena återbud: 250 kr/besök (Åtg. nr 957) Avgifter för journalkopior Patienten erhåller kostnadsfritt kopior av 9 journalsidor. För 10 sidor uttas avgift om 50 kr och för varje sida därutöver ytterligare 2 kr. Detsamma gäller journalkopior till försäkringsbolag. För CD-skiva är avgiften 20 kr och för USB-minne 50 kr. Om kontant betalning (kort) inte kan ske skickas kopior till privatpersoner mot postförskott och porto. Då uttas även postförskottsavgift 50 kr. Om antal kopior understiger 1 O uttas inte postförskottsavgift. Patientuppgifter skickas per post med mottagningsbevis. Utlämnande av kopior Av~ift 0-9 papperskopior Avqiftsfritt 10 papperskopior 50 kr Papperskopia 11 och därutöver 2 kr I st Rek Faktisk kostnad CD-skiva 20 kr USB-minne 50 kr Till juridiska personer (t.ex försäkringsbolag) skickas faktura. Avgift tas inte ut av andra myndigheter (t.ex JO, HSAN eller Försäkringskassan), ej heller av privata vårdgivare, med eller utan avtal, eller mellan landstingsenheter eller av PSR - Personskadereglering AB som hanterar patientförsäkringen.

7 Dokumenttitel Betalningar - arbetsbeskrivning Klinik /Funktion/Process Ekonomi rocessen Upprättad av Anna Rinstad Utgåva Gäller tro m Fastställd av Tandvårdschef Sida (av) 44 Utdrag ur datajournal När en patient begär utdrag ur patientjournal enligt Personuppgiftslagen, har han/hon rätt att erhålla detta en gång per år kostnadsfritt. Begäran om utdrag ska ske skriftligt till Landstingsstyrelsen och informationen ska utlämnas inom en månad från det ansökan gjordes. Landstingsstyrelsen översänder information till personuppgiftsombudet på Folktandvårdens kansli som ansvarar för att patienter inom Folktandvården får sina utdrag. Patientuppgifter skickas per post med mottagningsbevis (Rek). Dokument Betalning - rutin (Ekonomiprocessen) T andvårdslagen SFS 1985: 125 ( 4 - Kostnadsförslag) Personuppgiftslagen SFS 1998:204

8 ~ FoJ12~~X~!:den Tandvårdsförvaltning LO Tandvård Datum Sida 1 (3) Dnr LO 1 5/00485 Uppdnr 1005 Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna Ordförandens förslag 1. En ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. ~-ell~ tgl.g.j.( ~~ f rj..ij10 ~ovv /_ Sammanfattning Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig linje i diskussioner med patienten. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Ledningssystemet: Ekonomiprocessen: Betalningar- arbetsbeskrivning Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Under upptog de sena återbuden totalt 7724 timmar i allmäntandvården. Delvis har klinikerna lyckats att fylla dessa luckor med nya patienter men långt ifrån alla. Tiden för registrerad uteblivande tid uppgår till 5563 timmar, också det i allmäntandvården. Ledningen har under året påtalat att uppsatta riktlinjer om att debitering av sena återbud och uteblivande skall följasrför att minska den ekonomiska skadan. Postadress Box Falun Besök sadress Bergsskolegränd 8 A Falun Kontakt Tdalar na.se Org.nr Handläggare Gunnars-Heligren Karin Förvaltningschef

9 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Datum Dnr LD15/00485 Sida 2 (3) I nuvarande taxa finns följande avgifter för uteblivet besök. T'""-- tiå<:... ~. < Det blir ibland många diskussioner med våra patienter om varför man debiterar 350 kr eller 700 kr. Det kan slå fel när den bokade tiden hos tandhygienist ofta är minuter för en undersökning, då uteblivet besök kostar 700 kr för patienten. Motsvarande undersökning hos tandläkare bokas på 20 minuter och då kostar uteblivet besök 350kr. Förslaget innebär en ändring till en fast avgift på 500 kr för uteblivet besök för vuxna oberoende av hur lång tid som är bokad och hos vem man har bokat besöket. Det skulle underlätta administrationen och ge en enhetlig linje i diskussioner med patienten. Uteblivet besök för barn står oförändrat kvar med 250 kr för uteblivet besök. Likabehandling Enhetlig avgift. Ekonomi och finansiering En enhetlig avgift som debiteras för uteblivet besök kan minska antalet uteblivna besök och minska antalet outnyttjade timmar för verksamheten. Patientperspektiv En minskning av antalet uteblivna besök kan ge verksamheten möjligheten att behandla fler patienter och få kortare köer till klinikerna. Miljö - ej relevant Barnperspektiv - ej relevant Juridik - ej relevant Folkhälsa Ju fler som kommer till tandvården, desto mer bidrar vi till Folkhälsan.

10 Landstinget Dalarna Tandvårdsförvaltning Datum Onr LD15/00485 Sida 3 (3) Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Underlättar med en enhetlig avgift i diskussioner med patienterna. Samverkan med fackliga organisationer MBA-förhandling äger rum Uppföljning Sker vid årsredovisning för antal timmar för uteblivet besök.

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar I ~ Landstinget _ DALARNA 000214 Central förvaltning 2014-06-16- -17 Sida 1 (3) Ledningsenhet Dnr LD14/01393 Uppdnr 781 2014-05-12 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2014-06-02 Landstingsstyrelsen 2014-06-16--17

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18

Kronofogden FÖRELÄGGANDE. BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogden BF~ENHETEN UTBILDNINGSDATABAS Kundeenter Tel 0771-73 73 00 /Fax 026-187544 Öppet kl 8-18 Kronofogdemyndigheten GÄVLEBORGS LÄN 801 2 9 GÄVLE FÖRELÄGGANDE Datum 2010-12-29 840107*9622 Målnummer

Läs mer

Fakturerings- och kravpolicy

Fakturerings- och kravpolicy Fakturerings- och kravpolicy Policydokument för den kommunala organisationen i Bergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-24 Dnr 2014/138 2014-04-07 1 (4) Fakturerings- och kravpolicy för Bergs

Läs mer

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR

FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FULLSTÄNDIGA KÖPVILLKOR FRÅN 2014-01-27 ALLMÄN INFORMATION Alla produkter vi säljer kan användas i Sverige. Alla priser anges i svenska kronor. Alla priser på www.phonehouse.se är webb-priser och gäller

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor.

ALLMÄNNA VILLKOR. Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. ALLMÄNNA VILLKOR Allmänt om uppdraget För Pacta Ekonomi & juridiks tjänster gäller följande allmänna villkor. Tillämpningsområde Förestående villkor skall äga tillämpning på uppdraget mellan klienten å

Läs mer

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete.

För att uppnå så effektiva betalningsströmmar som möjligt, måste samtliga förvaltningar och enheter engageras i detta arbete. KREDIT-/KRAVPOLICY Tillämpningsanvisning Var.bergs Ml!1t!l'.il1M 1.1 INLEDNING I Varbergs kommun är de betalningsströmmar som flyter genom kommunens kassa många och stora. De rutiner som styr in- och utbetalningarna

Läs mer

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB

Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Användarvillkor för Abonnemang avtal mellan privatkund och Julias Rent Hus AB Säljare av tjänst: Julias Rent Hus AB Mörtgatan 10, 5tr. 133 43 Saltsjöbaden 556890-8395 Följande avtal gäller mellan följande

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering

version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering version 9.60 Ekonomi Bokföringsunderlag Kundreskontra Fakturabevakning Räntefakturering Innehållsföreteckning Ekonomi... 3 Efter installation... 3 En fakturas livscykel exemplifierat... 4 Avgifter... 5

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar...

...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... ...teckna el-konto, slipp höga elräkningar... Med el-konto får du pengar över till annat! El-konto är en ny tjänst från Göta energi som hjälper dig att fördela elkostnaden jämnt över hela året. Du slipper

Läs mer

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Avveckling av det enkla bolaget CeHis BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Central förvaltning Datum 2015-02-02 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03690 Uppdnr 970 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Avveckling

Läs mer

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet

Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Riktlinjer för krav- och inkassoverksamhet Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 2014-04-22 För revidering ansvarar: Ekonomienheten För eventuell

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun

Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Blad 1 Bestämmelser för fakturering och kravverksamhet i Uddevalla kommun Fastställda av kommunstyrelsen 20 juni 2012, 193 1. Inledning Dessa bestämmelser omfattar kreditgivning, avtal, fakturering och

Läs mer

Riktlinjer för fakturering & kravhantering

Riktlinjer för fakturering & kravhantering 2011-10-22 2013-08-20 Riktlinjer för fakturering & kravhantering 1 INLEDNING... 1 1.1 RIKTLINJERNAS SYFTE... 1 1.2 ANSVAR OCH ARBETSFÖRDELNING... 1 2 FAKTURERING... 1 2.1 FÖRE FAKTURERING... 1 2.1.1 Betalningsansvar

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om inkasso. (reviderad den 1 april 2006) Datainspektionen informerar 8 Värt att veta om inkasso (reviderad den 1 april 2006) En viktig regel i vårt samhälle är att man ska betala sina räkningar och andra skulder i rätt tid. Ibland händer det

Läs mer

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag.

Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Allmänna villkor Tjänstebeskrivning Knivbrev AB tillhandahåller en professionell slipservice för privatpersoner och företag. Tjänsten som tillhandahålls bygger på att du som kund skickar in dina föremål,

Läs mer

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004)

Datainspektionen informerar. Värt att veta om kreditupplysningar. (reviderad den 1 juni 2004) Datainspektionen informerar 15 Värt att veta om kreditupplysningar (reviderad den 1 juni 2004) Innehåll Vad används kreditupplysningar till?... 3 Vad är en kreditupplysning?... 4 Vem bedriver Ku-verksamhet?...

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård.

Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Tandvårdskonto. Den smidigaste vägen till bättre tandvård. Det finns roligare saker att spara till. Men inte så många bättre. Du kan säkert räkna upp en lång rad saker som du tycker skulle vara roligare

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Kollektivtrafiknämnden Anna Bothom Avd Försäljning anna.bothom@skanetrafiken.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2012-11-05 Dnr [Diarienummer] 1 (5) Kollektivtrafiknämnden Utökad omfattning av studeranderabatt i kollektivtrafiken

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland.

Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Allmänna Villkor för hotell/ B&B/vandrarhem/rum på Öland. Särskilda betalnings- och avbokningsregler gäller vid bokning av stugor/lägenheter. Vid grupp och skolresebokningar gäller avbokningsregler enligt

Läs mer

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03668 Uppdnr 968 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst

Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Aktivering av tjänst Nu, äntligen släpps fakturerring via astra WEB. Vi kommer nu att erbjuda er en möjlighet, att fakturera era kunder via astra WEB. Denna modul, kostar inget, utan kommer att bli en standardfunktion i astra

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga

Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datum Diarienr 2014-11- 10 1890-2014 Inkasso AB Marginalen Box 26134 100 41 Stockholm Beslut efter tillsyn enligt inkassolagen (1974:182) indrivning mot omyndiga Datainspektionens beslut Inkasso AB Marginalen

Läs mer