En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden."

Transkript

1 En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av Linda Burenius Magnusson, OX2

2 Sammanfattning och förslag Alliansregeringen föreslog i mars 2014 att mikroproduktion av förnybar el i anslutning till bostaden (förbrukningsstället) ska få en skattereduktion. S-MP-regeringen valde att gå vidare med förslaget, som införs från den 1 januari Även i allianspartiernas budgetmotion, som fick stöd i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. 1 I S-MP-regeringens budgetproposition angavs: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 2 Det är angeläget att också andelsägd el, snarast möjligt, får någon form av skattefördel. Andelsägande kan enkelt främjas genom en komplettering av 11 kap, 2 i lagen om skatt på energi, gällande undantag från skatteplikt, så att andelsägd el blir skattebefriad. Se kapitel 4.2. Det finns inga hinder mot detta i EU:s energiskattedirektiv. Detta förslag har nyligen framförts av Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningen, HSB, Sala-Heby solelförening, OX2:s vindkraftskooperativ och Oberoende Elhandlare. 3 Andelsägande kan också inkluderas i system för skattereduktion, men då krävs justeringar i regelverket, bland annat så att inmatning och uttag av el inte behöver ske i samma anslutningspunkt. Därför är det bättre att andelsägd el blir skattebefriad, enligt ovan. Storskalig andelsägd vindkraft har generellt bättre ekonomi än små solcellsanläggningar på ett villatak, vilket innebär att en enkel energiskattebefrielse (knappt 30 öre/kwh) troligen är tillräcklig för att motivera till investeringar i andelsägd vindkraft. I en annan del av budgetpropositionen skrev regeringen: Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår. 4 Men det finns inget skäl att vänta med att undersöka ett stöd till andelsägd förnybar elproduktion, tills man utvärderat hur skattereduktionen för mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden fungerar och kan förbättras. Det är två olika saker. Det kan finnas en motvilja inom delar av regeringskansliet att utvidga skattereduktionen till att också omfatta andelsägande, där produktionen inte sker vid egna bostaden. Också därför är det bättre att, snarast, utreda en helt separat skattefördel med andelsägd elproduktion. 1 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 2 Budgetproposition för 2015, 3 Debattartikel Sydsvenskan, , 4 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-7: 2

3 Innehåll 1. Inledning Goda skäl att uppmuntra egenproducerad el Egen mikroproduktion och andelsägd el måste likställas Förslag för att främja egenproducerad el Det aktuella förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av el Förslag angående andelsägd el från MP, S, V och C Möjligheter att främja andelsägd el Olika förutsättningar för andelsägd el om mikroproduktion Andelsägande hanteras i separat ordning Andelsägd el inom ramen för skattereduktion Slutsatser angående andelsägd el

4 1. Inledning Den tidigare alliansregeringen lade i mars 2014 fram ett förslag att mikroproduktion av förnybar el i anslutning till bostaden (förbrukningsstället) ska få en skattereduktion. Den nya S-MPregeringen valde att gå vidare med förslaget, som planeras att införas från den 1 januari Även i allianspartiernas budgetmotion, som röstades igenom i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. 5 I S-MP-regeringens budgetproposition angavs även: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 6 Det är angeläget att andelsägd el ges liknande villkor som mikroproduktion i anslutning till bostaden, så att även de hushåll som bor i lägenhet får möjligheten att bidra till energiomställningen. Det är också viktigt att skattereduktionen blir enkel att förstå och hantera för den enskilde. I denna promemoria ges konkreta förslag för hur skattereduktionen kan förenklas och breddas, i enlighet med regeringens viljeinriktning i budgetpropositionen. En mer omfattande promemoria, Skattereduktion, nettodebitering och andelsägd el (1 oktober 2014) inkluderar även en beskrivning av möjligheterna kring införande av ett nettodebiteringssystem och momsregler. Det bör noteras att promemorian är skriven av en energikonsult som är en lekman på skatteområdet och att alla tolkningar av skatteregler och lagtexter är just en lekmans tolkning. Den mer omfattande promemorian har stämts av och diskuterats med följande personer: Tord af Klintberg, KTH, Anna Wolf, Naturskyddsföreningen, Magnus Ulaner, HSB, Johan Öhnell, Oberoende Elhandlare och Ulrika Grefberg vid skatterådgivningsbyrån Svalner. Det är dock författaren som ensamt ansvarar för innehållet. 5 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 6 Budgetproposition för 2015, 4

5 2. Goda skäl att uppmuntra egenproducerad el 2.1. Egen mikroproduktion och andelsägd el måste likställas Ett bred folklig förankring i utbyggnaden av förnybar energi är nödvändig för att på sikt kunna åstadkomma ett förnybart och uthålligt energisystem. Det finns ett växande intresse bland små elkonsumenter att kunna producera förnybar el och vara delaktiga i energiomställningen. För att tillvara ta detta intresse krävs incitament som gör det tillräckligt lönsamt att investera i egen elproduktion. Alla utredningar som gjorts i syfte att föreslå regelverk som ska främja egen produktion av el har haft som utgångspunkt att den sker i anslutning till den egna bostaden eller fastigheten. Skälet till detta är främst att man vill främja elproduktion som görs i syfte att täcka den egna konsumtionen och då har den direkta kopplingen till bostaden varit en naturlig utgångspunkt. Någon principiell skillnad mellan andelsägd el och elproduktion i anslutning till den egna bostaden finns dock inte. I båda fallen handlar det om att enskilda vill investera i egen elproduktion för att minska behovet av inköpt el från elhandelsföretagen, antingen i syfte att få bättre kontroll över sina elkostnader eller i syfte att bidra till omställningen till mer förnybar el. Andelsägd el innebär att en privatperson eller ett företag ges möjlighet att äga sin egen elproduktion utan att behöva ha fysiska möjligheter att installera en produktionsanläggning i anslutning till den egna fastigheten. Andelsägande kan gälla både större solcellsanläggningar och vindkraft. I Sveriges största andelskooperativ, som drivs av O2 El Ekonomisk Förening, innebär andelsägande att man köper andelar i ett vindkraftverk för kronor per andel och att varje andel berättigar till kwh el per år. Den som äger andelen betalar självkostnadspris för elen, 20 öre/kwh, samt energiskatt, elcertifikat och moms, vilket ger en totalkostnad på 66 öre/kwh. I början av 2009 var omkring 10 procent av vindkraften i Sverige andelsägd och det fanns nästan andelsägare, enligt Energimyndigheten. Antalet andelsägare förväntades då fortsätta att växa kraftigt, väsentligt öka den lokala delaktigheten och möjliggöra för vindkraften att byggas i områden med bra vindlägen. Ett beslut av Skatteverket hösten om att vindkraftskooperativen ska uttagsbeskattas, i kombination med de senaste årens låga el- och certifikatpriser, har lett till att det inte längre är en ekonomiskt attraktiv investering. Försäljningen av vindandelar avstannade från och med I dag är antalet andelsägare i Sverige drygt och endast cirka 3 procent av vindkraften är andelsägd. Det finns flera skäl att säkerställa att andelsägd elproduktion främjas på motsvarande sätt som mikroproduktion i anslutning till bostaden. 7 Skatteverkets ställningstagande Dnr/målnr/löpnr: /111, b82f011a74172e html 5

6 Ett första skäl är att andelsägande är en förutsättning för hushåll att kunna vara delaktiga i utbyggnaden av vindkraft, eftersom det bara i undantagsfall är möjligt för enskilda att investera i egna vindkraftverk. Vindraft är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att bidra till landets elproduktion, vilket gör att acceptansen för vindkraft är avgörande i arbetet för ett förnybart energisystem. En studie från Vindval visar att vindkraften, genom delägarskap och kooperativ, har haft en tydlig förankring hos befolkningen i de länder som haft en positiv utveckling av vindkraften. 8 Lokal delaktighet gör att tillståndsprocessen kan snabbas upp och att vindkraft kan byggas i de bästa vindlägena. Vindkraftsutbyggnaden blir å andra sidan väsentligt dyrare om det saknas lokal acceptans och vindkraften förpassas till sämre vindlägen. Enligt en studie av konsultbolaget Pöyry 9 ökar elkonsumenternas kostnader för den förnybara elen inom elcertifikatsystemet med 36 miljarder kronor (i genomsnitt 1,5 miljarder per år fram till 2035) om medelvinden för nya vindkraftsprojekt minskar med 0,5 meter per sekund. Samtidigt innebär andelsägandet att konsumenterna stärker sin ställning på elmarknaden, då det breddar ägandet och ökar konkurrensen på elmarknaden. Ett andra skäl är att det ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv är betydligt effektivare att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk, som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen sätter upp egna och mindre effektiva produktionsanläggningar. Ett tredje skäl är att det inte är teknikneutralt att bara stödja teknik i anslutning till den egna bostaden men inte sådan som samägs av många hushåll. Ett fjärde skäl och kanske det viktigaste är att det är orättvist om endast de som bor i villa får ett ekonomiskt incitament att satsa på egen förnybar elproduktion, medan den majoritet av hushållen som bor i lägenhet inte får samma förmånliga villkor. I oktober 2013 skrev en rad aktörer (Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningen, HSB, Sala-Heby solelförening, OX2:s vindkraftskooperativ, Oberoende Elhandlare och Svensk Vindenergi) en debattartikel om vikten av att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden, av de skäl som anges ovan. 10 Denna följdes upp med en ny debattartikel i januari Energiminister Ibrahim Baylan instämde i en replik att frågan är viktig Vindval, Erfarenheter av vindkraftsetablering Förankring, acceptans och motstånd, september Promemoria Svensk Vindenergi, Även lägenheter borde få avdrag för egen elkraft, Debattartikel Sydsvenskan, , 12 Replik Sydsvenskan, , 6

7 3. Förslag för att främja egenproducerad el 3.1. Det aktuella förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av el Den tidigare alliansregeringen lade i mars 2014 fram propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. 13 Förslaget innebär att en skattereduktion ska införas för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kwh som matas in på nätet. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som lämnas efter utgången av det år som skattereduktionen gäller. Skattereduktionen gäller för den som i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, vilket innebär att andelsägd el inte omfattas. Förslaget väckte en rad frågor kring vad som gäller skattemässigt om en privatperson inte gratis levererar ut sitt överskott på nätet, utan får betalt av elhandelsbolaget. En skrivelse från Skatteverket den 5 juni 14 gör klart att den som har en solcellsanläggning på en privatbostad inte ska betala energiskatt, varken för egenförbrukad eller för levererad el, under förutsättning att ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger kr. Mikroproducenten måste däremot registrera sig för och betala moms för den el som matas in på nätet mot ersättning. Skyldigheten att registrera sig för och betala moms gäller oavsett belopp. Den 10 juni meddelade den dåvarande regeringen att det under statsstödsprövningen framkommit att skattereduktion kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. 15 Den 19 juni presenterade Finansdepartementet promemorian Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, med förslag om hur skattereduktionen kan införas utan godkännande enligt statsstödsreglerna. 16 Den föreslagna lösningen innebär att skattereduktionen lämnas som ett så kallat stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd), vilket inte kräver förhandsgranskning av kommissionen. Detta innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion bara om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda. Skatteverket avstyrkte förslaget att luta sig mot stöd av mindre betydelse och menar att de administrativa kostnaderna blir väsentligt högre och att regelverket blir mer komplicerat. Brist på förutsägbarhet, bland annat vad avser eventuella krav på återbetalning av stöd och därmed rättssäkerheten för skattebetalarna, gör att Skatteverket anser att förslaget är olämpligt. 17 Skatteverket påpekade också att stöd av mindre betydelse tillämpas för företag. EU-rättsligt är dock företag ett mycket brett begrepp som är jämförbart med ekonomisk verksamhet. 13 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad, c c.html 15 Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, https://www.skatteverket.se/rattsinformation/remissvar/2014/remissvar2014/ aa8c78a 1466c html 7

8 Skatteverket hänvisar till en EU-dom som innebär att alla mikroproducenter som matar in el på nätet mot ersättning kan bedömas som företag, även vanliga villahushåll, och därmed behöva hantera den administration som gäller för stöd av mindre betydelse. Den 25 juni meddelades uppskov med behandlingen av ärendet till riksmötet 2014/2015, dvs efter riksdagsvalet. 18 I den nya S-MP-regeringens budgetproposition den 23 oktober läggs förslaget fram för ikraftträdande den 1 januari I propositionen anges även: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 19 Samtidigt återkallades den tidigare propositionen, vilket innebär att riksdagen enbart behandlar förslaget som en del av budgeten. 20 Även i allianspartiernas budgetmotion, som röstades igenom i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el Förslag angående andelsägd el från MP, S, V och C Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har förespråkat att andelsägd el ska gynnas på samma sätt som mikroproduktion i anslutning till bostaden Socialdemokraterna Socialdemokraterna anslöt sig i sin motion angående Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till de argument kring andelsägande som flera aktörer tidigare lyft fram (se avsnitt 2.1). 22 Socialdemokraterna skriver att skattereduktionen inte blir neutral i förhållande till upplåtelseformerna, dvs de som bor i villa och lägenhet får inte likartade möjligheter; att samhällsekonomi och miljö talar för andelsägande och större produktionsanläggningar när sådan är möjlig; samt att stödet bara främjar teknik i anslutning till den egna bostaden och missgynnar de hushåll som går samman och delar på anläggningar. Socialdemokraterna menar också att skattereduktionen är svår att tillämpa för mikroproducenterna, att Skatteverket får utökade kontrolluppgifter och att de administrativa 18 Betänkande 2013/14:SkU32 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/utskottensdokument/betankanden/arenden/201314/sku32/ 19 Budgetproposition för 2015, 20 Regeringens skrivelse 2014/15:3, Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151), https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/forslag/propositioneroch-skrivelser/terkallelse-av-propositionen-_h2033/ 21 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 22 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/forslag/motioner/med-anledning-av-prop _H102Sk11/?text=true 8

9 kostnaderna för företagen ökar. Socialdemokraterna vill därför egentligen hellre införa ett system för nettodebitering Miljöpartiet Miljöpartiet 23 menar i sin motion att skattereduktionen bland annat saknar den enkelhet och långsiktighet som behövs för att fler ska våga ta steget med egen el. Miljöpartiets mål är att svenska hushåll ska producera egen el genom solceller eller vindkraftverk inom fem år. Miljöpartiet pekar på att nettodebitering sker med automatik till skillnad från regeringens skattereduktion som kräver en större arbetsinsats när hushållet ska göra sitt skatteavdrag. Miljöpartiet framhåller att en nettodebitering bör omfatta andelsägd sol- och vindkraft för att även människor i flerbostadshus ska kunna nettodebitera Vänsterpartiet Vänsterpartiet 24 vill hellre ha ett system likt nettodebitering och menar att även andelsägd solkraft och vindkraft ska kunna inkluderas i systemet, så att alla hushåll kan delta, oavsett om man bor i villa eller lägenhet Centerpartiet I en enkät till riksdagskandidater som OX2 lät göra inför riksdagsvalet framgick att det finns ett stort stöd inom centerpartiet för att gynna andelsägd el. Hela 25 av 28 svarande kandidater (89 procent) svarade ja på frågan: Anser du att också andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård? 4. Möjligheter att främja andelsägd el 4.1. Olika förutsättningar för andelsägd el om mikroproduktion Förutsättningarna för andelsägd el är delvis andra än för mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden. Den andelsägda produktionsanläggningen, till exempel ett vindkraftverk eller en solcellspark, kan fysiskt vara placerad i en annan del av landet än där andelsägaren förbrukar elen. Eftersom det inte finns någon direkt fysisk koppling mellan produktionsanläggningen och förbrukningsstället kan ingen del av elproduktionen användas direkt, som i fallet med en solcellsanläggning på taket, utan all el matas först ut på nätet. 23 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/forslag/motioner/med-anledning-av-prop _H102Sk9/?text=true 24 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/forslag/motioner/med-anledning-av-prop _H102Sk10/?text=true 9

10 Produktionsanläggningen ägs normalt av en ekonomisk förening, som i sin tur ägs av dess medlemmar. Varje medlem äger en eller flera andelar, där varje andel motsvarar en viss mängd elproduktion som medlemmarna får köpa för självkostnadspris. Medlemmarna får maximalt köpa så många andelar som motsvarar den egna elförbrukningen. I dagsläget betalar medlemmen energiskatt och moms på beloppet. Om föreningen producerar ett överskott av el, så säljs det på elmarknaden och ersättningen tillfaller föreningen som betalar skatt och moms på beloppet. I ett system för skattereduktion får villaägaren med en solcellsanläggning på taket energiskatteoch momsbefrielse för den el som används direkt (så är det redan i dag), och 60 öre/kwh tillbaka för den el som levereras ut på nätet, vilket ungefär motsvarar nivån för energiskatt och moms. Med andra ord får villaägaren i praktiken moms- och energiskattebefrielse för hela den egna produktionen. Andelsägaren får i dagsläget inte skattelättnader för någon del av elproduktionen. För att likställa andelsägande med mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden behöver regelverket anpassas så att även andelsägare får skattelättnader. Detta kan principiellt ske på olika sätt andelsägandet kan hanteras i separat ordning, eller inkluderas i ett system för skattereduktion. Det enklaste är troligen att det hanteras i separat ordning Andelsägande hanteras i separat ordning Ekonomiska föreningar är energiskattepliktiga Den el som andelsägaren köper från kooperativet belastas, som nämnts ovan, med energiskatt och moms. El från vindkraftverk är skattebefriad om producenten inte levererar el yrkesmässigt, men en ekonomisk förening anses leverera el till sina medlemmar yrkesmässigt. Detta framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 25 (2010) som fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen 26 (2012). Föreningen som ställde frågan till Skatterättsnämnden ville göra gällande att elkraften som produceras av vindkraftverken tillhör föreningens medlemmar redan från första produktionstidpunkten, dvs. innan elkraften matats in i elnätet. Föreningen driver kraftverken på medlemmarnas uppdrag och har bara en rent teknisk funktion i förhållande till sina medlemmar genom att äga vindkraftverken och ansvara för deras drift. Det är alltså medlemmarna och inte föreningen som är elproducenter. Skatterättsnämnden gör dock bedömningen att föreningens stadgar att föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom driftansvar och i egen regi producera vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion innebär att föreningen får anses framställa elen och att denna i enlighet med stadgarna ska levereras till föreningens medlemmar. 25 Energiskatt: Vindkraft, dkraft.5.1a098b721295c544e1f html 26 Högsta förvaltningsdomstolens dom: , pdf 10

11 Frågan är då om elen ska anses vara yrkesmässigt levererad. Enligt Skatterättsnämnden innebär det faktum att det är just en ekonomisk förening som levererar elen, att det sker yrkesmässigt. Skatterättsnämnden skriver: Enligt rättspraxis får det anses ligga i sakens natur att en ekonomisk verksamhet som är så affärsmässigt organiserad att verksamheten i det hänseendet grundar rätt till registrering som ekonomisk förening, är hänförlig till näringsverksamhet om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger. Några omständigheter som innebär att föreningens verksamhet inte ska anses utgöra näringsverksamhet anser inte Skatterättsnämnden föreligga, och därmed är föreningens verksamhet yrkesmässig Goda möjligheter till energiskattebefrielse i EU-direktivet Det bör vara möjligt för Sverige att justera det nationella regelverket så att ekonomiska föreningar kan undantas från energiskatt på förnybar el, eller att hushåll som äger andelar undantas från energiskatten. Det tycks åtminstone inte finnas några hinder i EU:s Energiskattedirektiv. Medlemsstaterna får tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse för el från bland annat sol och vind och får till producenten återbetala hela eller delar av den skatt som konsumenten erlagt för [sådan] elektricitet. 27 Den så kallade Nettodebiteringsutredningen undersökte eventuella begränsningar i energiskattedirektivet och ställde bland annat frågor till DG TAXUD 28 om nettodebitering strider mot energiskattedirektivet, eftersom systemet inte är tänkt att omfatta all produktion av el från bland annat solenergi och vindkraft. 29 Utredningen skriver: Tjänstemännen såg inget hinder mot en sådan begränsning, eftersom det är medlemsstaterna som ställer villkoren för den skattebefrielse eller skattenedsättning som de enligt direktivet har rätt att införa. Energiskattedirektivet ger i artikel 15.1 medlemsstat möjlighet att tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse eller skattenedsättning för olika produkter. Villkoren för befrielsen eller nedsättningen ställer sedan respektive medlemsstat själv. Det finns medlemsstater som t.ex. begränsat ett undantag som grundar sig på artikel h på så sätt att skattebefrielsen/skattenedsättningen inte omfattar alla de produkter som kan undantas enligt den punkten. Med hänvisning till ett svar från DG TAXUD gällande frågor om Danmarks nettoavräkningssystem och skriver utredningen: En kombination av båda bestämmelserna [artikel 21.5 och 15.1.b i energiskattedirektivet] leder till slutsatsen att el som produceras av mikroproducenter och förbrukas i hushållen i princip ska beskattas, men att medlemsstaterna får införa skattenedsättning eller helt undanta el om den är av förnybart ursprung. Om den mängd som levereras till nätet överskrider den kvantitet som producenten är tvungen att köpa, kommer 27 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, Direktoratet för skatter och tull vid den Europeiska kommissionen 29 Beskattning av mikroproducerad el m.m. 11

12 producenten/konsumenten få en återbetalning från eldistributören. I så fall kommer ingen energiskatt att debiteras om det antas att mikroproducentens köp av el kompenserar för "grön" el som levereras till nätet. Man antar helt enkelt att mikroproducenten/konsumenten köper tillbaka en del av den "gröna" el som han själv levererat. Att energiskattebefrielse är förenlig med energiskattedirektivet innebär dock inte nödvändigtvis att det är förenligt med statsstödsreglerna, om skattebefrielsen ges till företag. Detta kan i så fall möjligen hanteras genom att luta sig mot förordningen om stöd av mindre betydelse, på samma sätt som regeringen föreslår gällande skattereduktion för mikroproduktion, eller genom att utnyttja möjligheter till så kallade gruppundantag. Det kan dock få betydelse om det är andelsägaren eller den ekonomiska föreningen som anses vara elproducenten, då stöd av mindre betydelse endast gäller för stöd upp till EUR under en treårsperiod Komplettering av lagen om skatt på energi? Energiskattebefrielse för andelsägd förnybar el kan möjligen principiellt åstadkommas genom en komplettering av Lag (1994:1776) om skatt på energi 30. I så fall skulle 11 kap, 2 om att Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den kompletteras med andemeningen i något av de kursiverade tilläggen (x och y) nedan: 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, x. framställts i Sverige i en anläggning för förnybar elproduktion av en ekonomisk förening som levererar elektrisk kraft till sina medlemmar, 2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören, 4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel, 5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, y. förbrukats av den som äger andelar motsvarande högst kwh per år i en ekonomisk förening som levererar el till sina medlemmar, 6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960). 30 Lag (1994:1776) om skatt på energi,

13 4.3. Andelsägd el inom ramen för skattereduktion Olika inmatnings- och utmatningspunkt vid andelsägd el Det liggande förslaget till skattereduktion syftar till att främja mikroproduktion i anslutning till bostaden eller förbrukningsstället. Det föreslagna regelverket bygger därmed på att inmatning och uttag av el sker i en och samma anslutningspunkt. Enligt den föreslagna lagtexten ska skattereduktion ges till den som: 1. framställer förnybar el, 2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, 3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, 4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Den tidigare finansministern Anders Borg 31 motiverade att andelsägd el inte inkluderas av skattereduktionen med att det skulle öka komplexiteten: Vid andelsägd elproduktion sker, till skillnad från vad som är utgångspunkten i den föreslagna skattereduktionen, in- och utmatning av el i olika anslutningspunkter. Att låta andelsägd elproduktion omfattas av skattereduktionen skulle öka komplexiteten i regelverket. Det innebär att jag inte är beredd att föreslå några förändringar i dessa avseenden. I nettodebiteringsutredningen är det tydligt att syftet med begreppet i en och samma anslutningspunkt är att avgränsa vem som kan få skattereduktionen, så att den inte kan ges till rena elproducenter: Det är egenproducenter av el som ska kunna få skattereduktion, dvs. de som ersätter köpt el med egenproducerad el. Rena elproducenter omfattas alltså inte, utan elproducenten måste också vara elanvändare, dvs. ta ut el i samma punkt som han matar in sin producerade el. Problemet med denna definition är att den utesluter andelsägare trots att dessa också är elanvändare. Om avgränsningen i en och samma anslutningspunkt tas bort måste det dock föras in annan begränsning, som utesluter rena elproducenter. Det är i det föreslagna regelverket möjligt för flera personer att mata in el i samma anslutningspunkt, vilket motsvarar fallet för andelsägande. Maxgränsen om kilowattimmar gäller dock fortfarande för anslutningspunkten. Underlaget ska dessutom fördelas helt lika mellan personerna, vilket innebär att personerna har rätt till 50 procent vardera om det är två personer som matar in el, 25 procent vardera om det är fyra personer osv. Vid andelsägande kommer antalet andelar underlaget för skattereduktionen att variera mellan producenterna, eftersom en lägenhetsinnehavare med kwh i årsförbrukning har en andel och en villaägare med kwh i årsförbrukning kan ha upp till 20 andelar. För att fungera för andelsägd el måste anslutningspunkten (inmatningsstället), administrativt, kunna delas upp i flera delanslutningspunkter så att varje andelsägare tilldelas en 31 Riksdagens protokoll 2013/14:133, https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/kammaren/protokoll/protokoll Riksdage_H109133/ 13

14 delanslutningspunkt. Denna delanslutningspunkt måste i sin tur vara administrativt kopplad till andelsägarens förbrukningspunkt Slutsatser angående andelsägd el Det enklaste sättet att främja andelsägd el är troligen genom att hantera denna separat genom att andelsägd el ges undantag från energiskatt. Det finns inga hinder mot detta i EU:s energiskattedirektiv, men det kräver justeringar i lagen om skatt på energi. Storskalig andelsägd vindkraft har generellt bättre ekonomi än små solcellsanläggningar på ett villatak, vilket innebär att en enkel energiskattebefrielse, knappt 30 öre/kwh, troligen är tillräckligt för att motivera till investeringar i andelsägd vindkraft. 14

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion

Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Rapport Nettodebitera mera! styrmedel för att stimulera småskalig förnybar elproduktion Text: David Kihlberg Faktainsamling: Daniel Arnesson Omslagsfoto: istockphoto Layout: Ingela Espmark Naturskyddsföreningen

Läs mer

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder

Kommitté 14 Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder 128 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Kommitté Förnybar energiförsörjning, hållbara städer, bostäder Miljövänliga bilar, motion.1, :34

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen

Läs mer

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd)

Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Utformning av pilotprojekt avseende ersättning för dubbel miljönytta 2014-2023 (Gödselgasstöd) Denna rapport är slutredovisningen av Jordbruksverkets uppdrag att redovisa möjlig utformning av en ersättning

Läs mer

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet

Finansiering av gemensamma. enligt förnybartdirektivet Finansiering av gemensamma projekt enligt förnybartdirektivet En delrapport i uppdraget om samarbetsmekanismer i Energimyndighetens regleringsbrev 2013 ER 2013:28 Böcker och rapporter utgivna av Statens

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012

Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Mer sol i svensk el Klorofyll Miljökonsult December, 2011 Reviderad Juli, 2012 Rapporten granskad av Bengt Stridh, ABB Corporate Research, Juni, 2012 Ordlisat och definitioner kwh Kilowattimme (energimått)

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket

FÖRSTUDIE. Solcellsanläggningar för lantbruket FÖRSTUDIE Solcellsanläggningar för lantbruket En förstudie om intressenter, affärsmodeller, kvalité säkerhet och underhåll Denna förstudie finansieras av Sammanfattning Idag är det enkelt att installera

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund

CO 2 -snåla hus så blir det möjligt. Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund CO 2 -snåla hus så blir det möjligt Framtagen av Econ Pöyry AB på uppdrag av Villaägarnas Riksförbund Innehåll: SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER... 1 1 INLEDNING... 5 1.1 Syfte och frågeställning... 6 1.2

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Beskattning av mikroproducerad el m.m.

Beskattning av mikroproducerad el m.m. Beskattning av mikroproducerad el m.m. Betänkande av Utredningen om nettodebitering av el Stockholm 2013 SOU 2013:46 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Regelförenkling för vindkraft

Regelförenkling för vindkraft MISSIV Datum Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regelförenkling för vindkraft Regeringen har givit Energimyndigheten i uppdrag att analysera gällande regelverk och komma med förslag till förändringar

Läs mer

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014

o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 o2 El Ekonomisk Förening Årsredovisning 2014 Innehåll O2 El Ekonomisk Förening i korthet 3 VD har ordet 4 Vindkraft i Sverige och världen 5 Produktion i O2 El Ekonomisk Förening 11 Föreningens vindkraftverk

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

6 Skattefrågor. Avdragsrätten för företags utgifter för forskning och utveckling utökas.

6 Skattefrågor. Avdragsrätten för företags utgifter för forskning och utveckling utökas. 6 Skattefrågor Sammanfattning Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med två år. Expertskatten förenklas genom införande av en schablonlönenivå. Beloppsgränsen

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Staten på elmarknaden

Staten på elmarknaden riksrevisionen granskar: staten på marknaden Staten på elmarknaden insatser för en fungerande elöverföring rir 2013:3 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader

tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag kommunernas bostadsförsörjningsansvar tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader 2 tillåtet statsstöd på svaga bostadsmarknader förord Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken?

Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Rapport Är Sverige ett föregångsland inom energipolitiken? Innehåll Förord 1 Sammanfattning 2 1 Politik för ett föregångsland 3 1.1 Vad är ett föregångsland? 3 1.2 Energipolitik för en hållbar utveckling

Läs mer

Promemoria med utkast till lagrådsremiss

Promemoria med utkast till lagrådsremiss Promemoria med utkast till lagrådsremiss Bättre möjlighet till skuldsanering Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den xx juni 2010 Beatrice Ask Magnus Medin (Justitiedepartementet)

Läs mer