En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden."

Transkript

1 En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av Linda Burenius Magnusson, OX2

2 Sammanfattning och förslag Alliansregeringen föreslog i mars 2014 att mikroproduktion av förnybar el i anslutning till bostaden (förbrukningsstället) ska få en skattereduktion. S-MP-regeringen valde att gå vidare med förslaget, som införs från den 1 januari Även i allianspartiernas budgetmotion, som fick stöd i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. 1 I S-MP-regeringens budgetproposition angavs: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 2 Det är angeläget att också andelsägd el, snarast möjligt, får någon form av skattefördel. Andelsägande kan enkelt främjas genom en komplettering av 11 kap, 2 i lagen om skatt på energi, gällande undantag från skatteplikt, så att andelsägd el blir skattebefriad. Se kapitel 4.2. Det finns inga hinder mot detta i EU:s energiskattedirektiv. Detta förslag har nyligen framförts av Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningen, HSB, Sala-Heby solelförening, OX2:s vindkraftskooperativ och Oberoende Elhandlare. 3 Andelsägande kan också inkluderas i system för skattereduktion, men då krävs justeringar i regelverket, bland annat så att inmatning och uttag av el inte behöver ske i samma anslutningspunkt. Därför är det bättre att andelsägd el blir skattebefriad, enligt ovan. Storskalig andelsägd vindkraft har generellt bättre ekonomi än små solcellsanläggningar på ett villatak, vilket innebär att en enkel energiskattebefrielse (knappt 30 öre/kwh) troligen är tillräcklig för att motivera till investeringar i andelsägd vindkraft. I en annan del av budgetpropositionen skrev regeringen: Skattereduktionen följs upp och utvärderas när den tillämpats under minst två kalenderår. 4 Men det finns inget skäl att vänta med att undersöka ett stöd till andelsägd förnybar elproduktion, tills man utvärderat hur skattereduktionen för mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden fungerar och kan förbättras. Det är två olika saker. Det kan finnas en motvilja inom delar av regeringskansliet att utvidga skattereduktionen till att också omfatta andelsägande, där produktionen inte sker vid egna bostaden. Också därför är det bättre att, snarast, utreda en helt separat skattefördel med andelsägd elproduktion. 1 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 2 Budgetproposition för 2015, 3 Debattartikel Sydsvenskan, , 4 Förslag till statens budget för 2015, finansplan och skattefrågor, kapitel 1-7: 2

3 Innehåll 1. Inledning Goda skäl att uppmuntra egenproducerad el Egen mikroproduktion och andelsägd el måste likställas Förslag för att främja egenproducerad el Det aktuella förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av el Förslag angående andelsägd el från MP, S, V och C Möjligheter att främja andelsägd el Olika förutsättningar för andelsägd el om mikroproduktion Andelsägande hanteras i separat ordning Andelsägd el inom ramen för skattereduktion Slutsatser angående andelsägd el

4 1. Inledning Den tidigare alliansregeringen lade i mars 2014 fram ett förslag att mikroproduktion av förnybar el i anslutning till bostaden (förbrukningsstället) ska få en skattereduktion. Den nya S-MPregeringen valde att gå vidare med förslaget, som planeras att införas från den 1 januari Även i allianspartiernas budgetmotion, som röstades igenom i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el. 5 I S-MP-regeringens budgetproposition angavs även: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 6 Det är angeläget att andelsägd el ges liknande villkor som mikroproduktion i anslutning till bostaden, så att även de hushåll som bor i lägenhet får möjligheten att bidra till energiomställningen. Det är också viktigt att skattereduktionen blir enkel att förstå och hantera för den enskilde. I denna promemoria ges konkreta förslag för hur skattereduktionen kan förenklas och breddas, i enlighet med regeringens viljeinriktning i budgetpropositionen. En mer omfattande promemoria, Skattereduktion, nettodebitering och andelsägd el (1 oktober 2014) inkluderar även en beskrivning av möjligheterna kring införande av ett nettodebiteringssystem och momsregler. Det bör noteras att promemorian är skriven av en energikonsult som är en lekman på skatteområdet och att alla tolkningar av skatteregler och lagtexter är just en lekmans tolkning. Den mer omfattande promemorian har stämts av och diskuterats med följande personer: Tord af Klintberg, KTH, Anna Wolf, Naturskyddsföreningen, Magnus Ulaner, HSB, Johan Öhnell, Oberoende Elhandlare och Ulrika Grefberg vid skatterådgivningsbyrån Svalner. Det är dock författaren som ensamt ansvarar för innehållet. 5 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 6 Budgetproposition för 2015, 4

5 2. Goda skäl att uppmuntra egenproducerad el 2.1. Egen mikroproduktion och andelsägd el måste likställas Ett bred folklig förankring i utbyggnaden av förnybar energi är nödvändig för att på sikt kunna åstadkomma ett förnybart och uthålligt energisystem. Det finns ett växande intresse bland små elkonsumenter att kunna producera förnybar el och vara delaktiga i energiomställningen. För att tillvara ta detta intresse krävs incitament som gör det tillräckligt lönsamt att investera i egen elproduktion. Alla utredningar som gjorts i syfte att föreslå regelverk som ska främja egen produktion av el har haft som utgångspunkt att den sker i anslutning till den egna bostaden eller fastigheten. Skälet till detta är främst att man vill främja elproduktion som görs i syfte att täcka den egna konsumtionen och då har den direkta kopplingen till bostaden varit en naturlig utgångspunkt. Någon principiell skillnad mellan andelsägd el och elproduktion i anslutning till den egna bostaden finns dock inte. I båda fallen handlar det om att enskilda vill investera i egen elproduktion för att minska behovet av inköpt el från elhandelsföretagen, antingen i syfte att få bättre kontroll över sina elkostnader eller i syfte att bidra till omställningen till mer förnybar el. Andelsägd el innebär att en privatperson eller ett företag ges möjlighet att äga sin egen elproduktion utan att behöva ha fysiska möjligheter att installera en produktionsanläggning i anslutning till den egna fastigheten. Andelsägande kan gälla både större solcellsanläggningar och vindkraft. I Sveriges största andelskooperativ, som drivs av O2 El Ekonomisk Förening, innebär andelsägande att man köper andelar i ett vindkraftverk för kronor per andel och att varje andel berättigar till kwh el per år. Den som äger andelen betalar självkostnadspris för elen, 20 öre/kwh, samt energiskatt, elcertifikat och moms, vilket ger en totalkostnad på 66 öre/kwh. I början av 2009 var omkring 10 procent av vindkraften i Sverige andelsägd och det fanns nästan andelsägare, enligt Energimyndigheten. Antalet andelsägare förväntades då fortsätta att växa kraftigt, väsentligt öka den lokala delaktigheten och möjliggöra för vindkraften att byggas i områden med bra vindlägen. Ett beslut av Skatteverket hösten om att vindkraftskooperativen ska uttagsbeskattas, i kombination med de senaste årens låga el- och certifikatpriser, har lett till att det inte längre är en ekonomiskt attraktiv investering. Försäljningen av vindandelar avstannade från och med I dag är antalet andelsägare i Sverige drygt och endast cirka 3 procent av vindkraften är andelsägd. Det finns flera skäl att säkerställa att andelsägd elproduktion främjas på motsvarande sätt som mikroproduktion i anslutning till bostaden. 7 Skatteverkets ställningstagande Dnr/målnr/löpnr: /111, b82f011a74172e html 5

6 Ett första skäl är att andelsägande är en förutsättning för hushåll att kunna vara delaktiga i utbyggnaden av vindkraft, eftersom det bara i undantagsfall är möjligt för enskilda att investera i egna vindkraftverk. Vindraft är den förnybara energikälla som på kort och medellång sikt har störst potential att bidra till landets elproduktion, vilket gör att acceptansen för vindkraft är avgörande i arbetet för ett förnybart energisystem. En studie från Vindval visar att vindkraften, genom delägarskap och kooperativ, har haft en tydlig förankring hos befolkningen i de länder som haft en positiv utveckling av vindkraften. 8 Lokal delaktighet gör att tillståndsprocessen kan snabbas upp och att vindkraft kan byggas i de bästa vindlägena. Vindkraftsutbyggnaden blir å andra sidan väsentligt dyrare om det saknas lokal acceptans och vindkraften förpassas till sämre vindlägen. Enligt en studie av konsultbolaget Pöyry 9 ökar elkonsumenternas kostnader för den förnybara elen inom elcertifikatsystemet med 36 miljarder kronor (i genomsnitt 1,5 miljarder per år fram till 2035) om medelvinden för nya vindkraftsprojekt minskar med 0,5 meter per sekund. Samtidigt innebär andelsägandet att konsumenterna stärker sin ställning på elmarknaden, då det breddar ägandet och ökar konkurrensen på elmarknaden. Ett andra skäl är att det ur ett samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv är betydligt effektivare att många hushåll gemensamt äger andelar i ett större vindkraftverk, som placeras i ett bra vindläge, jämfört med om hushållen sätter upp egna och mindre effektiva produktionsanläggningar. Ett tredje skäl är att det inte är teknikneutralt att bara stödja teknik i anslutning till den egna bostaden men inte sådan som samägs av många hushåll. Ett fjärde skäl och kanske det viktigaste är att det är orättvist om endast de som bor i villa får ett ekonomiskt incitament att satsa på egen förnybar elproduktion, medan den majoritet av hushållen som bor i lägenhet inte får samma förmånliga villkor. I oktober 2013 skrev en rad aktörer (Naturskyddsföreningen, Sveriges Konsumenter, Hyresgästföreningen, HSB, Sala-Heby solelförening, OX2:s vindkraftskooperativ, Oberoende Elhandlare och Svensk Vindenergi) en debattartikel om vikten av att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden, av de skäl som anges ovan. 10 Denna följdes upp med en ny debattartikel i januari Energiminister Ibrahim Baylan instämde i en replik att frågan är viktig Vindval, Erfarenheter av vindkraftsetablering Förankring, acceptans och motstånd, september Promemoria Svensk Vindenergi, Även lägenheter borde få avdrag för egen elkraft, Debattartikel Sydsvenskan, , 12 Replik Sydsvenskan, , 6

7 3. Förslag för att främja egenproducerad el 3.1. Det aktuella förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av el Den tidigare alliansregeringen lade i mars 2014 fram propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. 13 Förslaget innebär att en skattereduktion ska införas för mikroproduktion av förnybar el. Skattereduktionen uppgår till 60 öre per kwh som matas in på nätet. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som lämnas efter utgången av det år som skattereduktionen gäller. Skattereduktionen gäller för den som i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, vilket innebär att andelsägd el inte omfattas. Förslaget väckte en rad frågor kring vad som gäller skattemässigt om en privatperson inte gratis levererar ut sitt överskott på nätet, utan får betalt av elhandelsbolaget. En skrivelse från Skatteverket den 5 juni 14 gör klart att den som har en solcellsanläggning på en privatbostad inte ska betala energiskatt, varken för egenförbrukad eller för levererad el, under förutsättning att ersättningen för elen under ett kalenderår inte överstiger kr. Mikroproducenten måste däremot registrera sig för och betala moms för den el som matas in på nätet mot ersättning. Skyldigheten att registrera sig för och betala moms gäller oavsett belopp. Den 10 juni meddelade den dåvarande regeringen att det under statsstödsprövningen framkommit att skattereduktion kan komma i konflikt med EU:s statsstödsregler. 15 Den 19 juni presenterade Finansdepartementet promemorian Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, med förslag om hur skattereduktionen kan införas utan godkännande enligt statsstödsreglerna. 16 Den föreslagna lösningen innebär att skattereduktionen lämnas som ett så kallat stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd), vilket inte kräver förhandsgranskning av kommissionen. Detta innebär att mikroproducenter som är företag får göra skattereduktion bara om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda. Skatteverket avstyrkte förslaget att luta sig mot stöd av mindre betydelse och menar att de administrativa kostnaderna blir väsentligt högre och att regelverket blir mer komplicerat. Brist på förutsägbarhet, bland annat vad avser eventuella krav på återbetalning av stöd och därmed rättssäkerheten för skattebetalarna, gör att Skatteverket anser att förslaget är olämpligt. 17 Skatteverket påpekade också att stöd av mindre betydelse tillämpas för företag. EU-rättsligt är dock företag ett mycket brett begrepp som är jämförbart med ekonomisk verksamhet. 13 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad, c c.html 15 Vissa justeringar av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, c html 7

8 Skatteverket hänvisar till en EU-dom som innebär att alla mikroproducenter som matar in el på nätet mot ersättning kan bedömas som företag, även vanliga villahushåll, och därmed behöva hantera den administration som gäller för stöd av mindre betydelse. Den 25 juni meddelades uppskov med behandlingen av ärendet till riksmötet 2014/2015, dvs efter riksdagsvalet. 18 I den nya S-MP-regeringens budgetproposition den 23 oktober läggs förslaget fram för ikraftträdande den 1 januari I propositionen anges även: Regeringen kommer att följa upp och utvärdera skattereduktionen samt undersöka möjligheterna att förenkla förfarandet, ytterligare underlätta för privatpersoners egenproduktion av el, och att låta fler, såsom andelsägare av förnybar el, komma i åtnjutande av skattereduktionen. 19 Samtidigt återkallades den tidigare propositionen, vilket innebär att riksdagen enbart behandlar förslaget som en del av budgeten. 20 Även i allianspartiernas budgetmotion, som röstades igenom i riksdagen, inkluderas förslaget om sänkt skatt för egenproducerad förnybar el Förslag angående andelsägd el från MP, S, V och C Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet har förespråkat att andelsägd el ska gynnas på samma sätt som mikroproduktion i anslutning till bostaden Socialdemokraterna Socialdemokraterna anslöt sig i sin motion angående Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el till de argument kring andelsägande som flera aktörer tidigare lyft fram (se avsnitt 2.1). 22 Socialdemokraterna skriver att skattereduktionen inte blir neutral i förhållande till upplåtelseformerna, dvs de som bor i villa och lägenhet får inte likartade möjligheter; att samhällsekonomi och miljö talar för andelsägande och större produktionsanläggningar när sådan är möjlig; samt att stödet bara främjar teknik i anslutning till den egna bostaden och missgynnar de hushåll som går samman och delar på anläggningar. Socialdemokraterna menar också att skattereduktionen är svår att tillämpa för mikroproducenterna, att Skatteverket får utökade kontrolluppgifter och att de administrativa 18 Betänkande 2013/14:SkU32 Uppskov med behandlingen av vissa ärenden, Budgetproposition för 2015, 20 Regeringens skrivelse 2014/15:3, Återkallelse av propositionen Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el (prop. 2013/14:151), 21 Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015, 22 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, _H102Sk11/?text=true 8

9 kostnaderna för företagen ökar. Socialdemokraterna vill därför egentligen hellre införa ett system för nettodebitering Miljöpartiet Miljöpartiet 23 menar i sin motion att skattereduktionen bland annat saknar den enkelhet och långsiktighet som behövs för att fler ska våga ta steget med egen el. Miljöpartiets mål är att svenska hushåll ska producera egen el genom solceller eller vindkraftverk inom fem år. Miljöpartiet pekar på att nettodebitering sker med automatik till skillnad från regeringens skattereduktion som kräver en större arbetsinsats när hushållet ska göra sitt skatteavdrag. Miljöpartiet framhåller att en nettodebitering bör omfatta andelsägd sol- och vindkraft för att även människor i flerbostadshus ska kunna nettodebitera Vänsterpartiet Vänsterpartiet 24 vill hellre ha ett system likt nettodebitering och menar att även andelsägd solkraft och vindkraft ska kunna inkluderas i systemet, så att alla hushåll kan delta, oavsett om man bor i villa eller lägenhet Centerpartiet I en enkät till riksdagskandidater som OX2 lät göra inför riksdagsvalet framgick att det finns ett stort stöd inom centerpartiet för att gynna andelsägd el. Hela 25 av 28 svarande kandidater (89 procent) svarade ja på frågan: Anser du att också andelsägd förnybar elproduktion ska berättiga till en skattereduktion, alternativt nettodebitering, på samma sätt som förnybar elproduktion på eget tak eller gård? 4. Möjligheter att främja andelsägd el 4.1. Olika förutsättningar för andelsägd el om mikroproduktion Förutsättningarna för andelsägd el är delvis andra än för mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden. Den andelsägda produktionsanläggningen, till exempel ett vindkraftverk eller en solcellspark, kan fysiskt vara placerad i en annan del av landet än där andelsägaren förbrukar elen. Eftersom det inte finns någon direkt fysisk koppling mellan produktionsanläggningen och förbrukningsstället kan ingen del av elproduktionen användas direkt, som i fallet med en solcellsanläggning på taket, utan all el matas först ut på nätet. 23 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, _H102Sk9/?text=true 24 Motion med anledning av prop. 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el, _H102Sk10/?text=true 9

10 Produktionsanläggningen ägs normalt av en ekonomisk förening, som i sin tur ägs av dess medlemmar. Varje medlem äger en eller flera andelar, där varje andel motsvarar en viss mängd elproduktion som medlemmarna får köpa för självkostnadspris. Medlemmarna får maximalt köpa så många andelar som motsvarar den egna elförbrukningen. I dagsläget betalar medlemmen energiskatt och moms på beloppet. Om föreningen producerar ett överskott av el, så säljs det på elmarknaden och ersättningen tillfaller föreningen som betalar skatt och moms på beloppet. I ett system för skattereduktion får villaägaren med en solcellsanläggning på taket energiskatteoch momsbefrielse för den el som används direkt (så är det redan i dag), och 60 öre/kwh tillbaka för den el som levereras ut på nätet, vilket ungefär motsvarar nivån för energiskatt och moms. Med andra ord får villaägaren i praktiken moms- och energiskattebefrielse för hela den egna produktionen. Andelsägaren får i dagsläget inte skattelättnader för någon del av elproduktionen. För att likställa andelsägande med mikroproduktion i anslutning till den egna bostaden behöver regelverket anpassas så att även andelsägare får skattelättnader. Detta kan principiellt ske på olika sätt andelsägandet kan hanteras i separat ordning, eller inkluderas i ett system för skattereduktion. Det enklaste är troligen att det hanteras i separat ordning Andelsägande hanteras i separat ordning Ekonomiska föreningar är energiskattepliktiga Den el som andelsägaren köper från kooperativet belastas, som nämnts ovan, med energiskatt och moms. El från vindkraftverk är skattebefriad om producenten inte levererar el yrkesmässigt, men en ekonomisk förening anses leverera el till sina medlemmar yrkesmässigt. Detta framgår av ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden 25 (2010) som fastställts av Högsta Förvaltningsdomstolen 26 (2012). Föreningen som ställde frågan till Skatterättsnämnden ville göra gällande att elkraften som produceras av vindkraftverken tillhör föreningens medlemmar redan från första produktionstidpunkten, dvs. innan elkraften matats in i elnätet. Föreningen driver kraftverken på medlemmarnas uppdrag och har bara en rent teknisk funktion i förhållande till sina medlemmar genom att äga vindkraftverken och ansvara för deras drift. Det är alltså medlemmarna och inte föreningen som är elproducenter. Skatterättsnämnden gör dock bedömningen att föreningens stadgar att föreningen har till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom driftansvar och i egen regi producera vindkraft för medlemmarnas egen konsumtion innebär att föreningen får anses framställa elen och att denna i enlighet med stadgarna ska levereras till föreningens medlemmar. 25 Energiskatt: Vindkraft, dkraft.5.1a098b721295c544e1f html 26 Högsta förvaltningsdomstolens dom: , pdf 10

11 Frågan är då om elen ska anses vara yrkesmässigt levererad. Enligt Skatterättsnämnden innebär det faktum att det är just en ekonomisk förening som levererar elen, att det sker yrkesmässigt. Skatterättsnämnden skriver: Enligt rättspraxis får det anses ligga i sakens natur att en ekonomisk verksamhet som är så affärsmässigt organiserad att verksamheten i det hänseendet grundar rätt till registrering som ekonomisk förening, är hänförlig till näringsverksamhet om inte alldeles särskilda omständigheter föreligger. Några omständigheter som innebär att föreningens verksamhet inte ska anses utgöra näringsverksamhet anser inte Skatterättsnämnden föreligga, och därmed är föreningens verksamhet yrkesmässig Goda möjligheter till energiskattebefrielse i EU-direktivet Det bör vara möjligt för Sverige att justera det nationella regelverket så att ekonomiska föreningar kan undantas från energiskatt på förnybar el, eller att hushåll som äger andelar undantas från energiskatten. Det tycks åtminstone inte finnas några hinder i EU:s Energiskattedirektiv. Medlemsstaterna får tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse för el från bland annat sol och vind och får till producenten återbetala hela eller delar av den skatt som konsumenten erlagt för [sådan] elektricitet. 27 Den så kallade Nettodebiteringsutredningen undersökte eventuella begränsningar i energiskattedirektivet och ställde bland annat frågor till DG TAXUD 28 om nettodebitering strider mot energiskattedirektivet, eftersom systemet inte är tänkt att omfatta all produktion av el från bland annat solenergi och vindkraft. 29 Utredningen skriver: Tjänstemännen såg inget hinder mot en sådan begränsning, eftersom det är medlemsstaterna som ställer villkoren för den skattebefrielse eller skattenedsättning som de enligt direktivet har rätt att införa. Energiskattedirektivet ger i artikel 15.1 medlemsstat möjlighet att tillämpa fullständig eller partiell skattebefrielse eller skattenedsättning för olika produkter. Villkoren för befrielsen eller nedsättningen ställer sedan respektive medlemsstat själv. Det finns medlemsstater som t.ex. begränsat ett undantag som grundar sig på artikel h på så sätt att skattebefrielsen/skattenedsättningen inte omfattar alla de produkter som kan undantas enligt den punkten. Med hänvisning till ett svar från DG TAXUD gällande frågor om Danmarks nettoavräkningssystem och skriver utredningen: En kombination av båda bestämmelserna [artikel 21.5 och 15.1.b i energiskattedirektivet] leder till slutsatsen att el som produceras av mikroproducenter och förbrukas i hushållen i princip ska beskattas, men att medlemsstaterna får införa skattenedsättning eller helt undanta el om den är av förnybart ursprung. Om den mängd som levereras till nätet överskrider den kvantitet som producenten är tvungen att köpa, kommer 27 Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet, Direktoratet för skatter och tull vid den Europeiska kommissionen 29 Beskattning av mikroproducerad el m.m. 11

12 producenten/konsumenten få en återbetalning från eldistributören. I så fall kommer ingen energiskatt att debiteras om det antas att mikroproducentens köp av el kompenserar för "grön" el som levereras till nätet. Man antar helt enkelt att mikroproducenten/konsumenten köper tillbaka en del av den "gröna" el som han själv levererat. Att energiskattebefrielse är förenlig med energiskattedirektivet innebär dock inte nödvändigtvis att det är förenligt med statsstödsreglerna, om skattebefrielsen ges till företag. Detta kan i så fall möjligen hanteras genom att luta sig mot förordningen om stöd av mindre betydelse, på samma sätt som regeringen föreslår gällande skattereduktion för mikroproduktion, eller genom att utnyttja möjligheter till så kallade gruppundantag. Det kan dock få betydelse om det är andelsägaren eller den ekonomiska föreningen som anses vara elproducenten, då stöd av mindre betydelse endast gäller för stöd upp till EUR under en treårsperiod Komplettering av lagen om skatt på energi? Energiskattebefrielse för andelsägd förnybar el kan möjligen principiellt åstadkommas genom en komplettering av Lag (1994:1776) om skatt på energi 30. I så fall skulle 11 kap, 2 om att Elektrisk kraft är inte skattepliktig om den kompletteras med andemeningen i något av de kursiverade tilläggen (x och y) nedan: 1. framställts i Sverige i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, x. framställts i Sverige i en anläggning för förnybar elproduktion av en ekonomisk förening som levererar elektrisk kraft till sina medlemmar, 2. i annat fall framställts i Sverige av en producent som förfogar över en installerad generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt och som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft, 3. till lägre effekt än 50 kilowatt utan ersättning levererats av en producent eller en leverantör till en förbrukare som inte står i intressegemenskap med producenten eller leverantören, 4. framställts och förbrukats på fartyg eller annat transportmedel, 5. förbrukats för framställning av elektrisk kraft, y. förbrukats av den som äger andelar motsvarande högst kwh per år i en ekonomisk förening som levererar el till sina medlemmar, 6. framställts i ett reservkraftsaggregat. Lag (2005:960). 30 Lag (1994:1776) om skatt på energi,

13 4.3. Andelsägd el inom ramen för skattereduktion Olika inmatnings- och utmatningspunkt vid andelsägd el Det liggande förslaget till skattereduktion syftar till att främja mikroproduktion i anslutning till bostaden eller förbrukningsstället. Det föreslagna regelverket bygger därmed på att inmatning och uttag av el sker i en och samma anslutningspunkt. Enligt den föreslagna lagtexten ska skattereduktion ges till den som: 1. framställer förnybar el, 2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, 3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, 4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Den tidigare finansministern Anders Borg 31 motiverade att andelsägd el inte inkluderas av skattereduktionen med att det skulle öka komplexiteten: Vid andelsägd elproduktion sker, till skillnad från vad som är utgångspunkten i den föreslagna skattereduktionen, in- och utmatning av el i olika anslutningspunkter. Att låta andelsägd elproduktion omfattas av skattereduktionen skulle öka komplexiteten i regelverket. Det innebär att jag inte är beredd att föreslå några förändringar i dessa avseenden. I nettodebiteringsutredningen är det tydligt att syftet med begreppet i en och samma anslutningspunkt är att avgränsa vem som kan få skattereduktionen, så att den inte kan ges till rena elproducenter: Det är egenproducenter av el som ska kunna få skattereduktion, dvs. de som ersätter köpt el med egenproducerad el. Rena elproducenter omfattas alltså inte, utan elproducenten måste också vara elanvändare, dvs. ta ut el i samma punkt som han matar in sin producerade el. Problemet med denna definition är att den utesluter andelsägare trots att dessa också är elanvändare. Om avgränsningen i en och samma anslutningspunkt tas bort måste det dock föras in annan begränsning, som utesluter rena elproducenter. Det är i det föreslagna regelverket möjligt för flera personer att mata in el i samma anslutningspunkt, vilket motsvarar fallet för andelsägande. Maxgränsen om kilowattimmar gäller dock fortfarande för anslutningspunkten. Underlaget ska dessutom fördelas helt lika mellan personerna, vilket innebär att personerna har rätt till 50 procent vardera om det är två personer som matar in el, 25 procent vardera om det är fyra personer osv. Vid andelsägande kommer antalet andelar underlaget för skattereduktionen att variera mellan producenterna, eftersom en lägenhetsinnehavare med kwh i årsförbrukning har en andel och en villaägare med kwh i årsförbrukning kan ha upp till 20 andelar. För att fungera för andelsägd el måste anslutningspunkten (inmatningsstället), administrativt, kunna delas upp i flera delanslutningspunkter så att varje andelsägare tilldelas en 31 Riksdagens protokoll 2013/14:133, Riksdage_H109133/ 13

14 delanslutningspunkt. Denna delanslutningspunkt måste i sin tur vara administrativt kopplad till andelsägarens förbrukningspunkt Slutsatser angående andelsägd el Det enklaste sättet att främja andelsägd el är troligen genom att hantera denna separat genom att andelsägd el ges undantag från energiskatt. Det finns inga hinder mot detta i EU:s energiskattedirektiv, men det kräver justeringar i lagen om skatt på energi. Storskalig andelsägd vindkraft har generellt bättre ekonomi än små solcellsanläggningar på ett villatak, vilket innebär att en enkel energiskattebefrielse, knappt 30 öre/kwh, troligen är tillräckligt för att motivera till investeringar i andelsägd vindkraft. 14

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning.

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning. Promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el Sammanfattning

Läs mer

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2016-11-29 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi och Ulrika Grefberg,

Läs mer

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren

Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Nettodebitering vad gäller? Örjan Lönngren Statliga utredningar och rapporter Svåra skatter (SOU 2003:38) Stärkt konsumentkontroll för utvecklad elmarknad och uthålligt energisystem Proposition 2010/11:153

Läs mer

Kvittning av egenproducerad el

Kvittning av egenproducerad el Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Kvittning av egenproducerad el Sollentuna kommun föreslår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) driver frågan om kvittning av egenproducerad el och

Läs mer

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Juni 2014 1 Sammanfattning För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion

Läs mer

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling

Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas. Lars-Erik Jansson Energi- och Affärsutveckling Skattefrågor vid försäljning av biogas som el/fordonsgas Alla biogasanläggningar ska registreras som lagerhållare Biogas ska beskattas men Har man rätt till statligt stöd (statsstödsreglerna) kan man

Läs mer

SERO:s energiseminarium

SERO:s energiseminarium SERO:s energiseminarium 2011-03-12 2011-03-20 1 2011-03-20 2 2011-03-20 3 2011-03-20 4 Tillståndsprocessen Miljöbalken Samrådsförfarande med berörda myndigheter och allmänheten Tillståndsansökan lämnas

Läs mer

Kundservice stängt den 25 27 november p g a konferens. Men du kan maila oss under tiden så svarar vi när vi är på plats igen måndagen den 30 november.

Kundservice stängt den 25 27 november p g a konferens. Men du kan maila oss under tiden så svarar vi när vi är på plats igen måndagen den 30 november. OX2 Nytt november 2015 Linda Burenius Magnusson, avgående vd OX2 Vindel och O2 El Ekonomisk Förening. Foto: Patrick Miller Hej och hejdå! Hösten är här och snön har redan anlänt till Sveriges norra delar.

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012.

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Kommittédirektiv Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el Dir. 2012:39 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Sammanfattning Utredaren ska ta fram lagförslag om införandet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:151

Regeringens proposition 2013/14:151 Regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Prop. 2013/14:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund

Läs mer

Ert dnr: Fi2015/1733 Stockholm 2015-05-04 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Yttrande om Promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen

Läs mer

CSR: Corporate Social Responsibility

CSR: Corporate Social Responsibility CSR: Corporate Social Responsibility Gari EcoPower tar inget förgivet, utan tar ansvar Utmaningar: miljömässigasåväl som sociala och ekonomiska, lokalt och globalt Nettodebitering som betalningsmodell

Läs mer

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi

Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ny definition av begreppet biogas i lagen om skatt på energi December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag till lag

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Aktuellt från Näringsdepartementet

Aktuellt från Näringsdepartementet Aktuellt från Eva Centeno López Minister och statssekreterare It- och energiminister Anna-Karin Hatt Statssekreterare för It- och energifrågor Daniel Johansson Anna-Karin Hatts tre övergripande mål för

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 5.1.2005 KOM(2004) 852 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Sverige att tillämpa en nedsatt skattesats för el som förbrukas

Läs mer

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016-01-18 Fi2016/04652/S2 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Sänkt skatt på biodrivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Sänkt skatt på biodrivmedel Mars 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll För hållbara biodrivmedel gäller i dag viss befrielse från energiskatt och hel

Läs mer

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn

Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU34 Bättre skattemässiga förutsättningar för biogas samt för landansluten el till fartyg i hamn Sammanfattning I syfte att underlätta en önskvärd övergång till en

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (Fi2016/01520/S1)

Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (Fi2016/01520/S1) 2016-07-21 Dnr Fi2016/01520/S1 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR I LSE. (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017

FÖRÄNDRINGAR I LSE. (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017 FÖRÄNDRINGAR I LSE (Lagen om skatt på energi) Budgetproposition 2017 BUDGETPROPOSITIONEN Å I detta informationsblad upplyser vi om innehållet i Regeringens proposition 2016/17:1 med avgränsning till förändringsförslagen

Läs mer

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Informationsinsatser Plattform för regelverk Förslag: I första hand vill Energimyndigheten

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Remissvar på Beskattning av mikroproducerad el m.m., Dnr Fi2013/2381

Remissvar på Beskattning av mikroproducerad el m.m., Dnr Fi2013/2381 SVENSK ENERGI Produktion Inge Pierre +46 8 677 28 05, +46 70 539 54 26 inge.pierre@svenskenergi.se BREV Datum 2013-10-08 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Kopia Ulf Olovsson Remissvar på Beskattning

Läs mer

Rapport från partienkät

Rapport från partienkät Rapport från partienkät Sammanfattning Svensk Vindenergi har genomfört en enkät till riksdagspartierna om deras syn på förnybar elproduktion och vindkraft. Här följer en sammanfattning av svaren: Socialdemokrafterna,

Läs mer

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Anders Borg Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt

Lönsam solel idag och i framtiden. Johan Öhnell, ordf. Sol i Väst 22 september 2015. Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Lönsam solel idag och i framtiden Vi bygger det hållbara samhället på riktigt Sol i Väst 22 september 2015 Johan Öhnell, ordf Kort om Solkompaniet Göteborg Örebro Stockholm Levererar nyckelfärdiga solcellsanläggningar.

Läs mer

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Yttrande över promemorian Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL

KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige

Mikroproduktion. Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Mikroproduktion Per-Fredrik Löthgren och Frida Grahn, 150925, EG Sverige Agenda Bakgrund 5 min Beslut från riksdagen Vad är mikroproduktion? Mottagningsplikt Ediel-anpassningar Demo i CS Transmission 15

Läs mer

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution

Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw. Vattenfall Distribution Funderar du på egen elproduktion? Mikroproduktion med en effekt på högst 43,5 kw Vattenfall Distribution Att producera sin egen el och på det sättet kunna sänka sin egen elkostnad gör att allt fler väljer

Läs mer

Vindkraft. En investering i framtiden

Vindkraft. En investering i framtiden Vindkraft En investering i framtiden Att som företag eller privatperson investera i vindkraft är säkert och lönsamt. Företagspresentation GoldWind är en ekonomisk förening som investerar i förnyelsebar

Läs mer

Förnybara möjligheter

Förnybara möjligheter Ett inspel från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter och möjligheter för överenskommelser över blockgränserna Oktober 2014 www.fornybarhetsradet.se 1 (14) Sammanfattning Sveriges förnybara energiresurser

Läs mer

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Skatteutskottets betänkande 2016/17:SkU30 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag till en ny skattenedsättning som innebär att energiskatten

Läs mer

Erbjudande till dig som mikroproducent!

Erbjudande till dig som mikroproducent! Erbjudande till dig som mikroproducent! Vårt klimat och miljön omkring oss är lika viktig för oss alla! Från och med den 1 december 2015 börjar vi köpa elcertifikat samt ursprungsgarantier från mikroproducenter.

Läs mer

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning

Header. Body Text. Svensk vindkraftförening. Ideell förening med ca 2000 medlemmar. Verkar för en långsiktigt hållbar vindkraftanvändning Innehåll: Vad är en andel vindkraft? Olika sätt att bli andelsägare Starta ett vindkraftskooperativ Olika modeller för vindkooperativ Köpa vindkraftverk Uttagsskatten, vad hände? Om du vill veta mer...

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

PRODUCERA DIN EGEN EL

PRODUCERA DIN EGEN EL KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION PRODUCERA DIN EGEN EL Höganäs Energi KOM IGÅNG MED MIKROPRODUKTION Allt fler privatpersoner blir mikroproducenter och börjar producera sin egen el från sol, vind eller vatten.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 9 Plats och tid Rotebrorummet, kl. 8:30-9.45 Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen

LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen LATHUND olika begrepp som förekommer i branschen Januari 2010 Siffror 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kwh Sveriges totala elproduktionseffekt år 2009 = cirka 34 000 MW Sveriges sammanlagda

Läs mer

Timmätning för aktiva elkonsumenter

Timmätning för aktiva elkonsumenter Näringsutskottets betänkande 2011/12:NU21 Timmätning för aktiva elkonsumenter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2011/12:98 om timmätning för aktiva elkonsumenter tillsammans

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

6. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:256 av Birger Lahti m.fl. (V) 100 procent förnybar energi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad

Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2016/04652/S2 Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el December 2016 1 Promemorians huvudsakliga innehåll I budgetpropositionen för 2016

Läs mer

SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT

SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT SOLELKOMMISSIONEN 2016 EN TILLBAKABLICK PÅ ÅRET SOM GÅTT Solelkommissionen bildades i början av 2015 och består idag av HSB, JM, Solkompaniet, Telge Energi och Vasakronan. Målsättningen är att anpassa

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

BluePower. Tanka med egen el.

BluePower. Tanka med egen el. BluePower. Tanka med egen el. Ett erbjudande från OX2 och Volkswagen vind el 6h 190 e-up! km Vindparken på Fallåsberget. Foto: Lina Westman, Gefle Dagblad 2 BluePower. Juni 2014. Kör din elbil på el som

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3)

Postnr: Ort: Eventuell mobiltelefon: Anl id: 1) Områdes id: 2) Elhandelsföretag: 3) Årsförbrukning, kwh: 3) DKH Teckningsanmälan Jag tecknar mig för andel/andelar i Dala Vindkraft Ekonomisk förening, org.nr 769613-8911, och ansöker samtidigt om medlemskap (gäller ny medlem). Varje andel kostar 6 600 kronor.

Läs mer

Förutsättningar för vindkraft

Förutsättningar för vindkraft Mats Håkansson affärsutveckling AB Förutsättningar för vindkraft Rapport utförd på uppdrag av Sundbybergs stad Mats Håkansson Tel +46 40 49 65 00 Mobil +46 705 65 31 00 mh@affu.se www.affu.se 1. Bakgrund...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat; SFS 2008:1332 Utkom från trycket den 19 december 2008 utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket.

Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Information om dina solceller På följande sidor hittar du information kring hur det fungerar att ha solceller på taket. Innehållsförteckning - Intro - Så fungerar en solcellsanläggning - Försäljning och

Läs mer

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter

KOM(2004) 728 av den 29 oktober 2004, kommissionens förslag när det gäller förenkling av mervärdesskatterättsliga skyldigheter PM till riksdagen 2005-10-21 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ekofinrådets möte den 8 november 2005 Dagordningspunkt: MOMS: En enda kontaktpunkt. Lägesrapport Dokument: Tidigare dokument

Läs mer

Remiss av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733)

Remiss av promemoria med vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (dnr Fi2015/1733) 2015-05-04 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Svensk Fjärrvärme AB Erik Thornström, 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 Telefon vx: 08-677 25 50 Fax:

Läs mer

God Jul och Gott Nytt År. Tack för ert engagemang!

God Jul och Gott Nytt År. Tack för ert engagemang! OX2 VINDEL OX2 Nytt december 2016 SVERIGES NÖJDASTE PRIVATKUNDER ELHANDEL 2016 God Jul och Gott Nytt År Maevaara vindpark i midvinterskrud. Foto: OX2 Tack för ert engagemang! 2016 har minst sagt varit

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

Så är det! Arne Andersson

Så är det! Arne Andersson Så är det! Vår generation, i västvärlden, är den första någonsin som har kunskap om de stora risker för det mänskliga samhällets fortsatta utveckling på vår blå planeten som våra produktions och konsumtionsvanor

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:246

Regeringens proposition 2013/14:246 Regeringens proposition 2013/14:246 Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Prop. 2013/14:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår

Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Skatteutskottets betänkande Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om att lagen (2013:984) om

Läs mer

Förfaranderegler för alternativa drivmedel

Förfaranderegler för alternativa drivmedel Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förfaranderegler för alternativa drivmedel September 2010 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om

Läs mer

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen

Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Erbjudandet gäller till och med 1 december 2013. Försäljning av vindenergi från Vindpark Stamåsen Statkraft SCA Vind AB Investera i förnybar energi och påverka dina elkostnader Nu kan du som har elabonnemang

Läs mer

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten

Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Hur utvecklas vindbranschen i Sverige? Eric Birksten Varför vindkraft? Möjligheter Utbyggnaden Ekonomi Våra frågor 2 Våra budskap Billigaste förnybara energikällan som finns att tillgå Bidrar till försörjningstrygghet

Läs mer

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007

LAGÄNDRINGAR 1 JANUARI 2007 Energimyndigheten informerar om elcertifikatsystemet Lagändringar OM ELCERTIFIKAT Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem som syftar till att öka den förnybara elproduktionen med 17 TWh

Läs mer

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat

Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Erfarenheter från det svenska elcertifikatsystemet Erfaringer fra Sverige med grønne sertifikat Anna Bergek Linköpings universitet & UiO Presentationen är baserad på en rapport till Finansdepartementets

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om solel

Välkommen till informationsmöte om solel Välkommen till informationsmöte om solel Pauline Saers Staffan Lindberg Staffan Gunnarsson Uppsala Konsert & Kongress 2017-11-28 Kvällens agenda Kort om den kommunala energi- och klimatrådgivningen Pauline

Läs mer

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144)

Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Skatteutskottets betänkande 2003/04:SkU36 Skattebefrielse för el i vissa industriella processer (prop. 2003/04:144) Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2003/04:144 om skattebefrielse

Läs mer

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna

Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU14 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Sammanfattning I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag (prop. 2009/10:19)

Läs mer

Framtidens solel till hyresgäster

Framtidens solel till hyresgäster Framtidens solel till hyresgäster Bakgrund Solenergimarknaden i Sverige är på snabb tillväxt och intresset för solel är stort bland Sveriges befolkning Av Sveriges 2,5 miljoner lägenheter är 62 % hyresrätter

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer