Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (Fi2016/01520/S1)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (Fi2016/01520/S1)"

Transkript

1 Dnr Fi2016/01520/S1 Finansdepartementet Stockholm Remissvar angående Finansdepartementets betänkande Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (Fi2016/01520/S1) Sammanfattning Branschföreningen Svensk Solenergi (SSE) ställer sig positiv till att solkraftverk införs som en kraftverkstyp i fastighetstaxeringslagen och att de värderas enligt effektmetoden med skattesatsen 0,2 procent av taxeringsvärdet. Samtidigt menar SSE att solcellsanläggningar som är monterade på eller integrerade i byggnader som inte är uppförda med det huvudsakliga syftet att producera elektrisk kraft inte ska definieras som kraftverksbyggnader, vilket till del har stöd i utredningen (enligt 6.5.6). SSE menar vidare att intäkter för elcertifikat inte bör ingå i beräkningen vid fastställande av taxeringsvärde. Där ansluter vi oss istället till de särskilda yttrandena från experterna Linda Burenius Magnusson, Inge Pierre (Svensk Energi) och Erik Thornström (Svensk Fjärrvärme). Övergripande kommentarer SSE väljer att i detta remissvar enbart uttala sig om de konsekvenser som betänkandet fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion har för solcellsanläggningar. Vi ställer oss dock, liksom expert Erik Thornström (Svensk Fjärrvärme), mycket tveksamma till utredningens förslag att taxera och beskatta värmecentraler, dels för att det är dåligt underbyggt, dels för att utredningen helt saknar insikt om solvärmesystem som värmecentraler. Holländargatan 17 BG:

2 Sida 2 av 6 Införandet av solkraftverk i fastighetstaxeringslagen SSE instämmer med utredningen SOU 2016:31 och tycker att det är bra att solcellsanläggningar blir behandlade som ett eget energislag i fastighetstaxeringslagen och definieras som solkraftverk. SSE instämmer vidare i att om mark upplåts för byggandet av en solcellsanläggning bör denna anläggning klassificeras som en byggnad (under förutsättning att det är en fast stadigvarande installation) i fastighetstaxeringslagen. Klassas produktionen från en markmonterad solcellsanläggning som kommersiell i enlighet med 2 kap. 2 FTL ska en sådan anläggning således utgöra en kraftverksbyggnad. SSE ställer sig också positiv till att de solcellsanläggningar som klassificeras som en kraftverksbyggnad av typen solkraftverk blir värderade enligt effektmetoden och att det blir samma skattesats för ett solkraftverk som för vindkraftverk, dvs. 0,2 procent av taxeringsvärdet. SSE vill samtidigt framhålla att taxeringsvärdet bör beräknas baserat på drifttid på motsvarande sätt som vindkraftverk. Avvikande drifttid beaktas då genom regelverket för så kallade säregna förhållanden (7 kap. 5 FTL och 1 kap. 34 f FTF). Vid bestämmande av riktvärdesangivelsen för vindkraftverk förutsätts en fullaststid mellan och timmar. Med fullaststid avses kvoten mellan den genomsnittliga årsproduktionen och den installerade effekten. Denna kvot är väsentligt lägre för solkraftverk (än för vindkraftverk), i storleksordningen mellan 800 och timmar.

3 Solcellsanläggningar på byggnader ska inte definieras som kraftverksbyggnader Sida 3 av 6 Majoriteten av solcellsanläggningar i Sverige byggs inte direkt på mark, utan monteras antingen på eller integreras i nya eller redan befintliga byggnader som uppförs eller har uppförts för ett annat syfte än att producera elektrisk kraft. I stort sett alla dessa anläggningar byggs för att producera el som i huvudsak går till de byggnader som anläggningarna sitter på. SSE anser dock att det finns osäkerheter i hur dessa solcellsanläggningar ska bedömas utifrån det liggande förslaget i SOU 2016:31, dels med avseende på om de är inrättade för kommersiell produktion av elektrisk ström, dels med avseende om det går att betrakta en solcellsanläggning på en byggnad som en byggnad i byggnaden. Utredningen i SOU 2016:31 påpekar att en byggnad endast ska fastighetstaxeras som en kraftverksbyggnad om den enligt 2 kap. 2 FTL är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. Enligt utredningen (6.5.6): är en byggnad inte inrättad för kommersiell produktion av starkström om produktion huvudsakligen är för eget bruk. Det förhållandet förändras inte även om ett mindre överskott i förekommande fall skulle säljas. Detta eftersom byggnaden även i ett sådant fall, förenklat uttryckt, är inrättad för elförsörjning inte elförsäljning. Om en sådan byggnad däremot är inrättad för såväl icke-kommersiell som kommersiell produktion av elektrisk starkström, vilket får anses vara fallet om produktionskapaciteten tydligt överstiger förbrukningen, följer det av utredningens förslag (se avsnitt 5.4.5) att den kommer att indelas som en kraftverksbyggnad och en övrig byggnad. Begreppet kommersiell produktion av elektrisk starkström är således central i denna fråga. I förslaget från utredningen SOU 2016:31 definieras inte begreppet kommersiell produktion närmare, utan man skriver (6.5.6): Utredningens bedömning: Så kallad mikroproduktion av el, och annan produktion av el för eget bruk där överskottsproduktionen säljs, innebär normalt inte att en byggnad är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. En sådan byggnad är följaktligen vanligtvis inte kraftverksbyggnad i fastighetstaxeringslagens mening och ska således inte taxeras som elproduktionsenhet. Även om så undantagsvis är fallet ska en sådan byggnad, i vart fall när det gäller mikroproduktion, regelmässigt inte åsättas något taxeringsvärde eftersom den torde omfattas av undantaget för byggnader vars värde inte skulle uppgå till kronor i taxeringsvärdenivå. Svensk Solenergi skulle gärna se att de understrukna begreppen i lagförslaget ovan definieras och anser att det bör utredas vad som menas med att produktionskapaciteten tydligt överstiger förbrukningen. I utredningen SOU 2016:31 framhåller man vidare att: Det bör understrykas att i detta sammanhang är det enbart relevant för fastighetstaxeringen om en byggnad karakteriseras som en kraftverksbyggnad eller inte. Det avgörs enligt 2 kap. 2 FTL av om den är inrättad för kommersiell produktion av elektrisk starkström. Här är alltså t.ex. frågan om hur en mikroproducent definieras i olika andra sammanhang utan betydelse.

4 Sida 4 av 6 I sammanhanget vill SSE framhålla att det i dagsläget inte finns en entydig definition av mikroproduktion i svensk lagstiftning och att begreppet därför kan innebära olika saker. SSE anser till skillnad från utredningen SOU 2016:31 att det vore önskvärt att hänsyn tas till de andra lagstiftningar och regelverk som finns för det som vanligtvis kallas för mikroproduktion. Till exempel använder många elbolag de gränser som finns i ellagen 4 kap. 10, om när ett elnätsbolag får ta betalt för ett inmatningsabonnemang, för att definiera vem som räknas som mikroproducent: En elanvändare som har ett säkringsabonnemang om högst 63 ampere och som producerar el vars inmatning kan ske med en effekt om högst 43,5 kilowatt ska inte betala någon avgift för inmatningen. Detta gäller dock bara om elanvändaren under ett kalenderår har tagit ut mer el från elsystemet än han har matat in på systemet. Ett annat exempel är den beskrivning av mikroproduktion som finns i 67 kap. 27 i inkomstskattelagen (1999:1229) rörande skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Enligt denna lagtext kan skattereduktionen tas del av: En fysisk eller juridisk person har efter begäran rätt till skattereduktion enligt Det gäller den som: 1. framställer förnybar el, 2. i en och samma anslutningspunkt matar in förnybar el och tar ut el, 3. har en säkring om högst 100 ampere i anslutningspunkten, och 4. har anmält till nätkoncessionshavaren att förnybar el framställs och matas in i anslutningspunkten. Första stycket gäller även dödsbon och svenska handelsbolag. Vidare fastslås i 67 kap. 30 att underlaget för denna skattereduktion. Underlag för skattereduktion består av de kilowattimmar förnybar el som har matats in i anslutningspunkten under kalenderåret, dock högst så många kilowattimmar el som tagits ut i anslutningspunkten under det året. Om flera personer har anmält till nätkoncessionshavaren att de framställer och matar in förnybar el i en och samma anslutningspunkt, ska underlaget fördelas lika. Underlaget får inte överstiga kilowattimmar, vare sig per person eller per anslutningspunkt. SSE ifrågasätter vidare att man kan klassa en byggnadsintegrerad solcellsanläggning det vill säga en anläggning där solcellerna utgör byggnadens klimatskal som en kraftverksanläggning genom att betrakta den som en byggnad i byggnaden. I utredningen SOU 2016:31 skriver man (5.4.5): Utredningens förslag: Kraftverksbyggnad ska utgöra en egen byggnad. En byggnad som enligt systematiken i 2 kap. 2 FTL kan indelas både som en kraftverksbyggnad och en eller flera av de andra av de gällande byggnadstyperna, ska indelas som en kraftverksbyggnad och en ytterligare typ av byggnad. Den senare byggnadens typ bestäms av de andra i 2 kap. 2 FTL definierade byggnadstyperna beroende på hur den är inrättad och används eller, om flera typer kan komma i fråga, av det ändamål som byggnaden till övervägande del är

5 inrättad för och det sätt som byggnaden till övervägande del används på (övervägandeprincipen)... och hänvisar till följande utdrag från prop. 2008/09:83, s. 34 (5.4.5): Sida 5 av 6 Av 2 kap. 2 FTL följer att byggnader ska indelas i vissa byggnadstyper, bl.a. småhus och hyreshus. Vad som är byggnad definieras inte i FTL. Klart är emellertid att med detta begrepp avses inte enbart en fristående byggnadskropp, utan även en del av en byggnadskropp kan utgöra en byggnad i lagens mening (se prop. 2003/04:18 s. 18 f.). I exempelvis en byggnad med flera våningsplan där varje våningsplan är tredimensionellt indelad i en egen fastighet utgör varje sådan tredimensionellt avgränsad del av byggnadskroppen en egen byggnad i den mening som avses i FTL. Byggnadsdelen (våningsplanet) utgör en byggnad inom byggnaden. I enlighet med detta bör ägarlägenheter kunna utgöra byggnader i lagens mening. SSE ifrågasätter om även klimatskalet till en byggnad kan klassas som en tredimensionellt avgränsad del av byggnadskroppen och därmed utgöra en annan typ av byggnad än resterande del av byggnaden i den mening som avses i FTL. Med ovanstående som bakgrund finns det ett behov att reda ut begreppen och SSE menar att solcellsanläggningar som är monterade på eller integrerade i byggnader som inte är uppförda med det huvudsakliga syftet att producera elektrisk kraft inte ska definieras som kraftverksbyggnader, vilket till del har stöd i utredningen (enligt 6.5.6). Som motiv för införandet av en sådan gränsdragning vill SSE lyfta fram följande aspekter: En solcellsanläggning som monteras på, eller integreras i, en byggnad (vars huvudsakliga syfte inte är att producera elektrisk kraft) kommer att öka taxeringsvärdet för en byggnad när man monterar/integrerar solceller på den. SSE bedömer vidare att det administrativa arbetet med att bedöma och fastighetstaxera solcellsanläggningar som monteras på, eller integreras i, byggnader (vars huvudsakliga syfte inte är att producera elektrisk kraft) kommer att bli krångligt och tidskrävande. Vidare är det gråskala mellan anläggningar som kan ses som monterade på en byggnad och de som är byggnadsintegrerade. I Sverige har vi i dagsläget inte fastställt regler som definierar vad som klassas som byggnadsintegrerade solceller.

6 Intäkter för elcertifikat bör inte ingå i beräkningen av taxeringsvärdet Sida 6 av 6 Utredningen föreslår att värdet av elcertifikat ska ligga till grund för taxeringsvärdet. SSE menar att elcertifikaten inte bör påverka taxeringsvärdet, utan vara en intäkt som beskattas i rörelsen. Genom bolagsskatten beskattas de eventuella ekonomiska överskott som uppstår vid elproduktion. Elcertifikatsystemet är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar elproduktion som syftar till att öka produktionen av förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet är gemensamt för Sverige och Norge och omfattar i princip all ny förnybar elproduktion. Utredningen har inte tillräckligt tydligt belyst att fastighetsbeskattning av elcertifikaten snedvrider konkurrensen mellan svenska och norska anläggningar på den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden eftersom norska elcertifikatsberättigade anläggningar inte fastighetsbeskattas. Utredningen saknar såväl en nordisk som en mer en internationell utblick. Enligt direktivet ska utredaren vidare belysa förslagens påverkan på de långsiktiga målen och prioriteringarna inom miljö-, energi- och klimatområdet och beakta hur förslagen påverkar förutsättningarna att nå de av riksdagen beslutade energipolitiska målen, miljökvalitetsmålen och generationsmålet. Genom att fastighetsbeskatta intäkterna från elcertifikaten motverkas elcertifikatsystemets syfte som är att stimulera en utbyggnad av förnyelsebar elproduktion. Detta anser Svensk Solenergi strider mot utredningens direktiv som bland annat är: Utredaren ska sträva efter en fastighetstaxering och fastighetsbeskattning som är samhällsekonomiskt effektiv... Vidare kan fastighetstaxeringen inte annat än på mycket lång sikt ta hänsyn till de relativt kraftigt fluktuerande elcertifikatspriser vilket under den nuvarande taxeringsperioden innebär en kraftig överbeskattning utifrån faktiska marknadsvärden. Eftersom tilldelningsperioden för elcertifikat är begränsad till femton år kommer en sådan överbeskattning inte kompenseras i en efterföljande taxeringsperiod. I övrigt hänvisar vi till de särskilda yttrandena från experterna Linda Burenius Magnusson och Inge Pierre (Svensk Energi). Stockholm Johan Lindahl, talesperson Svensk Solenergi Holländargatan Stockholm

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat

Utredning av vissa frågor som rör skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el och elcertifikat Promemoria 2017-08-31 M2017/02099/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten Ämnesråd Jan-Olof Lundgren 08-405 34 12 076-780 66 85 jan-olof.lundgren@regeringskansliet.se Utredning av vissa frågor

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014

Kommittédirektiv. Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter. Dir. 2014:134. Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Kommittédirektiv Översyn av fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Dir. 2014:134 Beslut vid regeringssammanträde den 11 september 2014 Sammanfattning Nuvarande bestämmelser om fastighetstaxering

Läs mer

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Juni 2012 Innehållsförteckning 1 Förslag till lag om fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018...

Läs mer

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning.

Promemoria. Finansdepartementet. Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el. Sammanfattning. Promemoria Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för mervärdesskatt och punktskatter Utredning av vissa skattefrågor med nära koppling till framställning av förnybar el Sammanfattning

Läs mer

Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten

Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten 2018-01-08 Dnr: M2017/02261/Ee Miljö- och energidepartementet Energienheten m.registrator@regeringskansliet.se Remissvar Elmarknadslag Ds 2017:44 I detta remissvar väljer branschföreningen Svensk Solenergi

Läs mer

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 13 september 2012 Anders Borg Christina Eng (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag

Sammanfattning av Solelkommissionens förslag Sammanfattning av Solelkommissionens förslag De reformer av lagstiftningen som föreslås är förändringar som Solelkommissionen anser som absolut nödvändiga för att skapa tydliga förutsättningar och incitament

Läs mer

Dnr M2016/02399/Ee. Miljö- och Energidepartementet Stockholm Sammanfattning

Dnr M2016/02399/Ee. Miljö- och Energidepartementet Stockholm Sammanfattning 2016-11-25 Dnr M2016/02399/Ee Miljö- och Energidepartementet 111 52 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se Remissvar angående Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat delredovisning

Läs mer

AFT FFT FTF FTL OMR SFT

AFT FFT FTF FTL OMR SFT AFT Allmänna fastighetstaxering FFT Förenklad fastighetstaxering FTF Fastighetstaxeringsförordning FTL Fastighetstaxeringslagen OMR Omräkning med omräkningstal SFT Särskild fastighetstaxering från 2002

Läs mer

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk

Hemställan om ändringar i fastighetstaxeringslagen vad gäller kraftvärmeverk ^ g^t Svensk* Fjärrvärme Svensk Fjärrvärme Erik Thornström Svensk Energi Göran Lagerstedt Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia till: Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Hemställan om ändringar

Läs mer

Remissyttrande från Skogsindustrierna över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Remissyttrande från Skogsindustrierna över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) 2016-07-11 Finansdepartementet Anna Holmberg Remiss Fi2016/01520/S1 anna.holmberg@skogsindustrierna.org 08-762 72 44 103 33 STOCKHOLM 072-722 72 44 Remissyttrande från Skogsindustrierna över betänkandet

Läs mer

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Bilaga Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Betänkande av Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Stockholm 2016 SOU 2016:31 SOU och Ds kan köpas från Wolters

Läs mer

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remissvar 1(6) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Remiss 2016-05-03; dnr. Fi2016/01520/S1 1 Sammanfattning Skatteverket

Läs mer

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99)

Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) Stockholm 2016-11-25 Miljö-och energidepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Energimyndighetens rapport Kontrollstation 2017 för elcertifikat Delredovisning 2 (ER2016:99) (M2016/02399/Ee) Branschföreningen

Läs mer

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Betänkande av Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Stockholm 2016 SOU 2016:31 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers

Läs mer

Vissa fastighetstaxeringsfrågor

Vissa fastighetstaxeringsfrågor Skatteutskottets betänkande Vissa fastighetstaxeringsfrågor Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2011/12:41) om att deklarationen och de andra uppgifter som ska lämnas i samband

Läs mer

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015

Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Beskattningsregler för solenergi och vindkraft 18 mars 2015 Kort om Lindahl En av Sveriges största advokatbyråer med ca 400 medarbetare varav två tredjedelar är jurister Bred kapacitet samt lång och gedigen

Läs mer

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar

Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Komplettering av förslaget om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Juni 2014 1 Sammanfattning För att förslaget om skattereduktion för mikroproduktion

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 * Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2013 års allmänna fastighetstaxering

Läs mer

Decentraliserad finansiering av solceller

Decentraliserad finansiering av solceller Decentraliserad finansiering av solceller Emanuel Olofsson November 2018 2018-11-05 1 (7) 1. BAKGRUND Utbyggnaden av solceller i Sverige är ett steg i att nå en förnyelsebar energiproduktion till 2040.

Läs mer

Det här är elcertifikatsystemet

Det här är elcertifikatsystemet MEDDELANDE 1 (7) Datum 2003-04-23 Dnr Det här är elcertifikatsystemet Den 1 maj år 2003 införs elcertifikatsystemet som ska ge en ökad elproduktion från sol, vind, vattenkraft och biobränslen. Systemet

Läs mer

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el

Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016-01-18 Fi2016/04652/S2 Finansdepartementet 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar angående regeringskansliets promemoria Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar

Läs mer

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN

REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN REGELVERKETS BETYDELSE FÖR BESPARING / INTÄKTEN Paradigmskifte inom elenergibranschen Nätägare relationen Ellagen undantag småskalig produktion Nätägaren är skyldigt att installera mätare med tillhörande

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:11

Regeringens proposition 2012/13:11 Regeringens proposition 2012/13:11 Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Prop. 2012/13:11 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 september 2012 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Per e-post:

Per e-post: ni ENERGI FÖRETAGEN Erik Thornström 08-677 27 08 erik.thornstrompenergiforetagen.se Inge Pierre 08-677 28 05 inge.pierre@energiforetagen.se Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2016-07-15 Per

Läs mer

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren

Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren Skatteutskottets betänkande 2012/13:SkU12 Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013 2018 Sammanfattning Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2012/13: 11 Fastighetstaxering

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om vissa frågor rörande 2010 års fastighetstaxering av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter * SKV M 1 Inledning En förenklad fastighetstaxering

Läs mer

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36

Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36 Högsta förvaltningsdomstolen HFD 2017 ref. 36 Målnummer: 6841-16 Avdelning: Avgörandedatum: 2017-06-19 Rubrik: Lagrum: Anskaffningsutgiften för en solcellsanläggning på en lantbruksfastighet har varken

Läs mer

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar 2015 11 11 Olleper Hemlin olleper.hemlin@sp.se 010 516 5553 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Solcellers lönsamhet: Skatter, lagar och förordningar

Läs mer

Yttrande över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31)

Yttrande över betänkandet Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion (SOU 2016:31) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion

Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Fastighetstaxering av anläggningar för el- och värmeproduktion Betänkande av Utredningen om fastighetstaxeringen av elproduktionsenheter Stockholm 2016 SOU 2016:31 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:151

Regeringens proposition 2013/14:151 Regeringens proposition 2013/14:151 Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Prop. 2013/14:151 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 2014 Jan Björklund

Läs mer

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26

Vindkraft - ekonomi. Sara Fogelström 2013-03-26 Vindkraft - ekonomi Sara Fogelström 2013-03-26 Ekonomi Intäkter: Försäljning av el på Nord Pool Försäljning av elcertifikat Elpris Spotpris Fleråriga avtal 40 öre/kwh Elcertifikat Elcertifikatsystemet

Läs mer

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 2015-05- 04 Dnr Fi2015/1733 Finansdepartementet Skatte- och Tullavdelningen 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Remissvar PM om vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1471 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2007:1416 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel

Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Svensk Solenergis synpunkter på delredovisning av uppdraget att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel Informationsinsatser Plattform för regelverk Förslag: I första hand vill Energimyndigheten

Läs mer

Producera din egen el

Producera din egen el E.ON Elnät Producera din egen el Information om hur du blir mikroproducent Med mikroproduktion menar vi en elproduktion som kräver en säkringsstorlek på högst 63 ampere och en produktionseffekt upp till

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 januari 2014 Anders Borg Niklas Ekstrand (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Regeringens proposition 2003/04:18

Regeringens proposition 2003/04:18 Regeringens proposition 2003/04:18 Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Prop. 2003/04:18 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16

Läs mer

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift

Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift *Skatteverket PROMEMORIA Datum Bilaga till dnr 2013-03-25 1 31 137942-13/111 Ett förtydligande av beräkningssättet för fastighetsavgiften respektive spärrbeloppet för sådan avgift www.skatteverket.se Postadress

Läs mer

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi

Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Energimyndigheten Uppdrag Solelstrategi Synpunkter inför utredningen om Solelstrategi Bakgrund Solelkommissionen är mycket positiv till regeringens uppdrag till Energimyndigheten om att ta fram en solelstrategi

Läs mer

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013

Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el. Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Förslag om skattereduktion för förnybar mikroproducerad el Helena Laurell, Svensk Energi 15 oktober 2013 Nettodebiteringsutredningen Uppdraget var bland annat att: Ta fram förslag om införandet av ett

Läs mer

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter.

Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Projektrapport Kartläggning av möjligheter för solel och solvärme på Kungälv kommuns fastigheter. Av Sofia Gink Handledare: Johannes Pelz Kungälvs kommun 2015 INNEHÅLL 1. BAKGRUND 1.1 Inledning 1.1.1.

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde Lagförslag i budgetpropositionen för 2007 (F och G) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-11-02 Närvarande: f.d. regeringsrådet Bengt-Åke Nilsson, regeringsrådet Stefan Ersson och justitierådet Lars Dahllöf. Lagförslag i budgetpropositionen

Läs mer

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen?

Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Vad blev det av Nettodebiteringsutredningen? Maria Stenkvist Balingsholm, 2013-10-02 Vad är nettodebitering? Uppdraget Ta fram förslag om att införa ett system för nettodebitering av el Ska ske inom moms-

Läs mer

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik

Remiss av förslag till strategi för ökad användning av solel [ER 2016:16], samt Förslag till heltäckande solelstatistik TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Kommunledningskontoret 2016-12-15 Avdelningen för biosfär och hållbar utveckling Lennart Erfors 044-136160 lennart.erfors@kristianstad.se Kommunstyrelsens arbetsutskott Remiss av

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl

Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Fastighetstaxering Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller Hyreshus Industri m fl Vad är fastighetstaxering? Klassificering av byggnader och mark

Läs mer

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster

Solel i flerbostads- hus. en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster Solel i flerbostads- hus - en affärsmodell som erbjuder solel till hyresgäster SOLEL I FLERBOSTADSHUS 2 I Sverige finns i dag endast ett fåtal flerbostadshus där fastighetsägaren producerar solel som hyresgästerna

Läs mer

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet

Så vill regeringen utveckla solenergin. Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Så vill regeringen utveckla solenergin Ingemar Nilsson Riksdagsledamot - Näringsutskottet Stor global potential Den globala potentialen för solel är mycket stor, långt mycket större än världens totala

Läs mer

Strategi för ökad användning av solel

Strategi för ökad användning av solel Strategi för ökad användning av solel Solenergi seminarium och inspiration Malmö, 2 december 2016 Sara Grettve, Energimyndigheten Energimyndigheten snabba fakta Expertmyndighet åt regering och departement.

Läs mer

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder

Kort om oss. en ny myndighet sedan 1/1 2008. för el, naturgas och fjärrvärme. och lokalkontor i Stockholm. leveranssäkra nät samt aktiva kunder Nettodebitering Energiutblick den 16 mars 2011 Tommy Johansson Kort om oss Energimarknadsinspektionen (EI) är en ny myndighet sedan 1/1 2008 Tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme

Läs mer

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag

Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag 2013-09- 02 Nettodebiteringsutredningen Oberoende Elhandlares synpunkter och förslag Övergripande OE är positiva till förslaget om en skattereduktion istället för årsvis nettodebitering. Det är mycket

Läs mer

Svensk Solenergis motsätter sig en höjd stödnivå i förordning (2009:689) för investeringsstöd för solceller 2017

Svensk Solenergis motsätter sig en höjd stödnivå i förordning (2009:689) för investeringsstöd för solceller 2017 Miljö- och Energidepartementet 111 52 Stockholm 15 september 2017 Svensk Solenergis motsätter sig en höjd stödnivå i förordning (2009:689) för investeringsstöd för solceller 2017 Sammanfattning Regeringen

Läs mer

Taxering och beskattning av ägarlägenheter

Taxering och beskattning av ägarlägenheter Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU21 Taxering och beskattning av ägarlägenheter Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:83) till ändringar i skattereglerna med anledning

Läs mer

Svensk Solenergis remissvar angående Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02)

Svensk Solenergis remissvar angående Energikommissionens betänkande Kraftsamling för framtidens energi (SOU 2017:02) 24 april 2017 Dnr M2017/00026/Ee Miljö- och Energidepartementet 111 52 Stockholm m.registrator@regeringskansliet.se Svensk Solenergis remissvar angående Energikommissionens betänkande Kraftsamling för

Läs mer

Question today imagine tomorrow create for the future

Question today imagine tomorrow create for the future 2019-05-27 Question today imagine tomorrow create for the future Värdet av överskottselen från solceller hos företag Gustaf Svantesson, Energikonsult Vi arbetar för hållbar samhällsutveckling där resurseffektivitet

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m 2014 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap. 6 fastighetstaxeringsförordningen

Läs mer

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl

FASTIGHETSTAXERING. Vad är fastighetstaxering? Allmänna värderingsregler. Värderingsmodeller. -Hyreshus -Industri -m fl FASTIGHETSTAXERING Vad är fastighetstaxering? Allmänna taxeringsregler Allmänna värderingsregler Värderingsmodeller -Hyreshus -Industri -m fl VAD ÄR FASTIGHETSTAXERING? Klassificering av byggnader och

Läs mer

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm

Stockholm 2015-04-30. Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2015-04-30 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över regeringskansliets promemoria Vissa punktskattefrågor inför budgetpropositionen för 2016 (Diarienummer Fi2015/1733) Branschorganisationen

Läs mer

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil

Läs mer

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi

Alternativa affärsmodeller. ägandeformer för solenergi Alternativa affärsmodeller och ägandeformer för solenergi Johan Nyqvist, Solar Region Skåne Energikontoret Skåne, September 2014, Malmö Innehåll Syfte och bakgrund... 3 Varför är solenergi intressant?...

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin

Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk. Sven Ruin Ekonomiska förutsättningar för gårdsvindkraftverk Sven Ruin EXEMPEL PÅ VÄRDET AV ELENERGI El man köper från nätet kr/kwh El* 0,40 Energiskatt 0,29 Elnätsöverföring 0,16 Moms 0,21 SUMMA 1,06 Lantbruk som

Läs mer

EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R

EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R EXTRA INTÄKTER FRÅN S O L C E L L E R V Å R A P R O D U K T E R O C H T J Ä N S T E R E R B J U D A N D E T I L L D I G S O M I N V E S T E R A T I E N S O L C E L L S A N L Ä G G N I N G SolarVolt AB

Läs mer

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler

Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Solceller för bostadsrättsföreningar teknik, ekonomi, regler Varför solceller? Egen el ersätter köpt el kan medföra minskade elkostnader Kan vara en försäkring mot framtida elprisökningar God miljöprofil

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2015:60 Utkom från trycket den 3 mars 2015 utfärdad den 19 februari 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Bodecker Partners. Vindkraftseminarie Eolus Vind

Bodecker Partners. Vindkraftseminarie Eolus Vind Vindkraftseminarie Eolus Vind 2019-01-26 Vi är BODECKER PARTNERS Oberoende rådgivning och förvaltning av Elcertifikat, utsläppsrätter och nordiska elprisrisker FRAMTIDEN FÖR ELCERTIFIKATEN? Elcertifikat

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14. Enligt en lagrådsremiss den 23 februari 2006 (Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet) 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-14 Närvarande: f.d. justitierådet Staffan Magnusson, justitierådet Leif Thorsson och f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist. Elcertifikat Enligt

Läs mer

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert

Solceller. Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Solceller Diedrik Fälth, energiingenjör och solcellsexpert Den största myten * En film om solel Så här sa ett elföretag år 2000 Sydgas och Sydkrafts intresse ligger i att få praktisk erfarenhet i småskalig

Läs mer

Anslutning av mikroproduktion

Anslutning av mikroproduktion 2015-05-06 Trllhättan Anslutning av mikrprduktin Detta gäller när man vill ansluta mikrprduktin till Trllhättan Energi Elnät ch att prducera till egen förbrukning. Följande krav förutsätter att prduktinsanläggningen

Läs mer

Bilaga 1. Förslag till strategi för ökad användning av solel

Bilaga 1. Förslag till strategi för ökad användning av solel Bilaga 1 Förslag till strategi för ökad användning av solel Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ner via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post

Läs mer

Producera din egen el med solceller

Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak vara en god investering

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 14 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 20 april 2015 i mål

Läs mer

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Energiskatte- och momsregler för solelproducenter Regelverken kring skatterna som rör egenproducerad och konsumerad el upplevs av många som krångliga. I detta dokument försöker Svensk Solenergi reda ut

Läs mer

REGERINGSKANSLIET. Remissinstanser:

REGERINGSKANSLIET. Remissinstanser: Remiss REGERINGSKANSLIET 2011-08-23 Fi2011/2977 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Enheten för inkomstskatt och socialavgifter Peter Österberg 7e/efon Og-405 48 97 ##-;< Skatteverkets promemoria

Läs mer

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja?

Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? FAQ Mikroproduktion FAQ som Svensk Energi har tagit fram. Teknik Fråga: Vilken typ av anläggning för elproduktion ska man välja? Svar: Det beror på vilka förutsättningar man har där man bor samt vilket

Läs mer

Fastighetstaxering av el- och värmeproduktionsenheter och aktuella skattefrågor

Fastighetstaxering av el- och värmeproduktionsenheter och aktuella skattefrågor Fastighetstaxering av el- och värmeproduktionsenheter och aktuella Erik Thornström 1 Innehåll Utredning om fastighetstaxering av eloch värmeproduktion Översyn av industrins energiskatt på el Energibeskattning

Läs mer

Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet vissa frågor inom kontrollstation 2017

Yttrande över promemorian Elcertifikatssystemet vissa frågor inom kontrollstation 2017 Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd Skatteverkets allmänna råd ISSN 1652-1439 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2015 års fastighetstaxering Skatteverket lämnar med stöd av 3 kap.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 1999:630 Utkom från trycket den 30 juni 1999 utfärdad den 17 juni 1999. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Privatpersoner. Producera din egen el med solceller

Privatpersoner. Producera din egen el med solceller Privatpersoner Producera din egen el med solceller Producera din egen el med solceller De senaste åren har priset på solcellssystem minskat kraftigt och idag kan en solcellsanläggning för ett villatak

Läs mer

Yttrande över Promemorian Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2 013-2018 (dnr Fi2 012/2650)

Yttrande över Promemorian Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2 013-2018 (dnr Fi2 012/2650) SVENSK ENERGI Produktion Göran Lagerstedt +46 8 677 27 74, +46 70 677 27 74 qoran.laqerstedttasvenskenerqi.se SVENSK FJÄRRVÄRME Erik Thornström 08-677 27 08 erik.thornstrom@svenskfjarrvarme.se REMISSVAR

Läs mer

Förutsättningarna för solenergi har aldrig varit bättre! Johan Nyqvist, verksamhetsledare Solar Region Skåne

Förutsättningarna för solenergi har aldrig varit bättre! Johan Nyqvist, verksamhetsledare Solar Region Skåne Förutsättningarna för solenergi har aldrig varit bättre! Johan Nyqvist, verksamhetsledare Solar Region Skåne Vi stöttar skånsk solenergi -bli medlem du också! www.solarregion.se Uppdaterad 181005 Samverkansprojekt

Läs mer

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning?

Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Företag Funderar du på att investera i en solcellsanläggning? Kommunens energi- och klimatrådgivare kan ge dig opartiskt stöd i alla steg. Sju tips på vägen: 1. Ta kontakt med en säljare för att få besök

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152); SFS 2009:1407 Utkom från trycket den 14 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-04 Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore samt justitierådet Erik Nymansson Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Producera egen el. Samlad information om hur du kommer igång med solceller.

Producera egen el. Samlad information om hur du kommer igång med solceller. Producera egen el Samlad information om hur du kommer igång med solceller. Innehåll 1. Producera egen el sid. 3 Vem är mikroproducent? sid. 3 Vad kan jag få ersättning för? sid. 3 2. Jag vill producera

Läs mer

Stockholm den 4 april 2018 R-2018/0461. Till Miljö- och energidepartementet. M2018/00560/Ee

Stockholm den 4 april 2018 R-2018/0461. Till Miljö- och energidepartementet. M2018/00560/Ee R-2018/0461 Stockholm den 4 april 2018 Till Miljö- och energidepartementet M2018/00560/Ee Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 1 mars 2018 beretts tillfälle att avge yttrande över Statens energimyndighets

Läs mer

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång!

Vindkraft. Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Vindkraft Varför? Finns det behov? Finns det ekonomi i vindkraft? Samverkan ett recept till framgång! Klimatförändring är ett faktum V i t ä n k e r p å m o r g o n d a g e n s e n e r g i b e h o v -

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge

Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Gemensam elcertifikatmarknad Sverige - Norge Roger Östberg Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ZERO10 23 nov. 2010 Energiutblick Den 15-17 mars 2011 håller Energimyndigheten en nordisk energikonferens

Läs mer

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande:

Miljönämnden beslutar att lämna följande yttrande: Malmö stad Miljönämnden 1 (2) Datum 2016-12-16 Adress Bergsgatan 17 Diarienummer 270:08177-2016 Kommunstyrelsen över remiss från Miljö- och energidepartementet av förslag till strategi för ökad användning

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:41

Regeringens proposition 2011/12:41 Regeringens proposition 2011/12:41 Vissa fastighetstaxeringsfrågor Prop. 2011/12:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 december 2011 Jan Björklund Peter Norman (Finansdepartementet)

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 19 juni 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE AA Ombud: Jur. dr Peter Nilsson LRF Konsult AB Box 565

Läs mer

PM 2003 RI (Dnr /2003)

PM 2003 RI (Dnr /2003) PM 2003 RI (Dnr 115-1510/2003) Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter Remiss från Finansdepartementet av departementspromemoria (Ds 2003:19) Remisstid 16 juli. Förlängd

Läs mer

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge

Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Gemensam elcertifikatmarknaden med Norge Roger Östberg Analysavdelningen Energimyndigheten NORWEA, Oslo 2011-03-30 Gemensam elcertifikatmarknad med Norge - historik och pågående process Elcertifikatsystemet

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa fastighetstaxeringsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa fastighetstaxeringsfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa fastighetstaxeringsfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 10 november 2011 Peter Norman Christina Eng (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el

Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar. Utredning av nätanslutning av förnybar el Nätanslutning av svenska solcellsanläggningar Utredning av nätanslutning av förnybar el SolEl-seminarium 21-22 november 2007 First Hotel Royal Star, Älvsjö-Stockholm Lennart Söder Professor Elkraftsystem

Läs mer