Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 9 Plats och tid Rotebrorummet, kl. 8: Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Douglas Lithborn (M) Anna-Lena Johansson (FP) Freddie Lundqvist (S) Magnus Ramstrand (KD), Peter Godlund (MP) Magnus Ramstrand (KD), 212 Kommundirektör Katarina Kämpe Kommunjurist Ingegärd Bornelind Kommunsekreterare Birgitta Eriksson Ekonomichef Håkan Wikman Politisk sekreterare (M) Edvin Alam Politisk sekreterare (FP) Moa Rasmusson Politisk sekreterare (KD) Jan Fjellstedt Politisk sekreterare (S) Roger Sjöberg Vd Gösta Söderkvist och chef Ao Avfall Kristina Sjöblom, Sollentuna Energi AB, 207 Miljöutskottets ledamöter och ersättare, Benkt Kullgard (M) Berit Forsberg (S) Barkat Hussain (V) Jeanette Lindberg (M) Per Gibson (FP) Freddie Lundqvist (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, plan kl i Tu re bergshuset Paragrafer Sekreterare Birgitta Eriksson rdförande Justerare 1 Freddie Lundqvist (S)

2 SLLENTUNA KMMUN sens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sidan 2 av 9 Bevis/Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, plan 11, Turebergshuset Underskrift Sign. rdf. j? Justerare Exp. datum Sign.

3 SLLENTUNA KMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sidan 3 av 9 Innehållsförteckning Närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträde 207 Sollentuna Energi AB:s information om affärsområde 208 Avfall Kommundirektörens information till kommunstyreisens 209 arbetsutskott om pågående ärenden 2013 Beslut om förtroendevaldas, m.fl. deltagande i 210 konferenser, kurser, seminarium m.m Yttrande över betänkandet beskattning av 211 mikroproducerad el m.m. (SU 2013:46) Miljöutskottets information 212 Sign. rdf. Justerare Exp. datum Sign.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan 4 av 9 207/2013 Dnr KS 2011/12-12 Närvarorätt vid arbetsutskottets sammanträde Miljöutskottets ledamöter och ersättare har inbjudits till dagens sammanträde. Arbetsutskottets beslut Miljöutskottets ledamöter och ersättare, Benkt Kullgard (M), Berit Forsberg (S), Barkat Hussain (V), Jeanette Lindberg (M) och Per Gibson (FP) får närvara vid arbetsutskottets sammanträde. Beslutsexpediering: Akt Sign. rdf. Juste ra re

5 Sammanträdesprotokoll Sidan 5 av 9 208/2013 Dnr KS 2013/1561 Sollentuna Energi AB:s information om affärsområde Avfall På sammanträdet informerar chef Ao Avfall Kristina Sjöblom och vd Gösta Söderkvist om organisation, verksamhet och resultat. Beslutsexpediering: Akt Sign. rdf.

6 IxH SLLENTUNA KMMUN sens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sidan 6 av 9 209/2013 Dnr 2013/0053 KS-21 Diariekod: 015 Kommundirektörens information till kommunstyrelsens arbetsutskott om pågående ärenden Utgår från dagens sammanträde. Beslutsexpediering: Akt Sign. rdf. Justerare : : 5^ ^llodi

7 SLLENTUNA KMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sidan 7 av 9 210/2013 Dnr KS 2011/ Diariekod: 147 Beslut om förtroendevaldas m.fl. deltagande i konferenser, kurser, seminarium m.m Utgår från dagens sammanträde. Beslutsexpediering: Akt M, L iiodj. civ: Sign. rdf. Justerare Exp. datum Sign. f )

8 Sammanträdesprotokoll Sidan 8 av 9 211/2013 Dnr 2013/0580 KS-3 Diariekod: 131 Yttrande över betänkandet beskattning av mikroproducerad el m.m. (SU 2013:46) I ärendet föreligger tjänsteutlåtande från kommunledningskontoret. Enligt eliagen är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställs i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft och avvänder elen för egen förbrukning. Skattebefrielsen har varit betydelsefull för företags och organisationers investeringsbeslut i vindkraft. Utredningen om nettodebitering av el föreslår i SU 2013:46 att skattebefrielsen för egenproducerad vindkraftsel tas bort. Flera kommuner, bl.a. Upplands Väsby och Sigtuna, har tagit fram ett yttrande som kan skickas till finansdepartementet. Av yttrandet framgår att kommunerna anser att energiskattebefrielsen ska vara kvar. Svaret ska vara finansdepartementet tillhanda senast 9 oktober. Kommunstyrelsen har delegerat beslutanderätten i detta ärende till arbetsutskottet. Överläggning i arbetsutskottet Douglas Lithborn (M) yrkar följande: Proposition Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till 211 till finansdepartementet som sitt yttrande över betänkandet Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SU 2013:46). rdföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottets förslag Sollentuna kommun överlämnar bilaga 1 till 211 till finansdepartementet som sitt yttrande över betänkandet Beskattning av mikroproducerad el m.m. (SU 2013:46). Beslutsexpediering: Akt Finanschef Charlotte Enges Finansdepartementet Meddelande kommunstyrelsen Sign.

9 SLLENTUNA KMMUN Kommunledningskontoret Charlotte Enges Bilaga 1 till 211 Sidan 1 av 3 Dnr 2013/0580 KS-3 Diariekod: Diariekod: 131 Yttrande över betänkandet beskattning av mikroproducerad el m.m. (SU 2013:46) Diarienummer: Fi2013/2381/SKA/S2 Remissvaret berör utredningens förslag om att slopa dagens generella skattefrihet för el från vindkraftverk, som produceras av dem som inte yrkesmässigt levererar el. Sollentuna kommun anser att utredningen förbisett två viktiga aspekter av skattebefrielsen. Dels den egenägda elens betydelse för möjligheten att höja ambitionen för förnybar el, dels dess betydelse för vindkraftens folkliga förankring. Båda dessa aspekter är viktiga för en fortsatt utbyggnad av svensk vindkraft utan att drabba elkonsumenterna med högre elkostnader. Kommunen anser därför att energi skattebefrielsen för den som äger och producerar el för egen förbrukning ska vara kvar. Bakgrund Enligt ellagen är elektrisk kraft inte skattepliktig om den framställs i ett vindkraftverk av en producent som inte yrkesmässigt levererar elektrisk kraft. Det innebär att den som äger och producerar vindkraftsel för egen förbrukning, till exempel en kommun eller ett företag, är befriad från energiskatt på denna el. Våren 2012 gav regeringen uppdrag om att utreda införandet av ett system för så kallad nettodebitering och om vem som bör vara skattskyldig för energiskatt på el. Den 14 juni 2013 överlämnades betänkandet "Beskattning av mikroproducerad el m.m." (SU 2013:46) till finansminister Anders Borg. Utredningen föreslår bland annat att dagens generella skattefrihet för el från vindkraftverk, som produceras av dem som inte yrkesmässigt levererar el, slopas. Syftet anges vara att minska konkurrenssnedvridningar som utredningen menar att nuvarande tolkning av regelverket ger upphov till. Enligt utredningen strider även skattefriheten mot principerna bakom elcertifikatssystemet. Utredningen konstaterar att om möjligheten till skattefri egenförbrukning av el från vindkraft begränsas, kan det medföra en något långsammare utbyggnadstakt av vindkraft. Utredningen menar trots det att förslaget inte Besök Postadress Telefon växel Fax reception internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

10 Bilaga 1 till 211 Dnr. 2013/0580 KS-3 Sidan 2 av 3 kommer att påverka förutsättningarna för att nå målet för förnybar el, eftersom det säkerställs genom elcertifikatsystemet. Kommunen anser att utredningen anlagt ett för snävt perspektiv på sakfrågan och vill lyfta fram några viktiga aspekter av skattefriheten som helt saknas i utredningen. Kommunens synpunkter Energiskattebefrielsen har bidragit till att sprida ägandet på elmarknaden, genom att nya aktörer - kommuner, företag och organisationer - getts ) incitament att investera i egen vindkraftproduktion. Detta breddar ägandet på elmarknaden, ökar konkurrensen och tillför nytt kapital för utbyggnaden av förnybar el. Det ökar också den lokala delaktigheten och folkliga förankringen i vindkraftsutbyggnaden. ) De kommuner som valt att investera i vindkraft får direkt ta del av vindkraftens fördelar, i form av ett stabilt och tryggt elpris och en delaktighet i arbetet för bromsa klimatförändringarna. Även kommunmedborgarna gynnas om kommunen kan undvika oförutsägbara och höga elräkningar. Det är rimligt att anta att kommuner och medborgare som upplever en direkt nytta med vindkraftsinvesteringar också är mer positivt inställda till vindkraft generellt, vilket kan underlätta tillståndsprocesser och möjliggöra att vindkraften kan byggas i de bästa vindlägena. Detta har en mycket stor betydelse för vindkraftens produktionskostnader, och därmed samtliga svenska hushålls kostnader för elcertifikatsystemet. m det däremot saknas lokal acceptans och vindkraften tvingas byggas i sämre vindlägen ökar produktionskostnaden, vilket i slutändan drabbar elkonsumenten. Utredningen konstaterar att en slopad energiskattebefrielse kan medföra en ) långsammare utbyggnadstakt av vindkraften, men menar att detta saknar betydelse eftersom förutsättningarna för att nå målet om förnybar energi säkerställs genom elcertifikatsystemet. Utredningen bortser därmed helt från förslagets konsekvenser för möjligheterna att öka ambitionen för den ) förnybara elen. De senaste årens positiva utveckling för vindkraften och den snabba utbyggnadstakten har bidragit till att sänka såväl priset på elcertifikat som elpriset. Detta har skapat goda möjligheter för Sverige att höja ambitionen för den förnybara elen, utan stora kostnader för konsumenterna, och därmed fortsatt industriell tillväxt i en viktig framtidsbransch. Med en höjd ambitionsnivå stiger förvisso kostnaden för elcertifikaten, men från mycket låga nivåer, och samtidigt kommer den ökade elproduktionen att fortsätta pressa ner priserna på elen. Enligt Energimyndigheten innebär det att totalt kostnaden för konsumenten totalt sett blir lägre. Kommuners incitament att investera i vindkraft spelar också en viktig roll mot bakgrund av det stora prisfallet som varit på elcertifikaten. När kommersiella aktörer med högre avkastningskrav tvekar inför vindkraftsinvesteringar, är den energiskattebefriade vindkraften en viktig

11 Bilagal till 211 Dnr. 2013/0580 KS-3 Sidan 3 av 3 nisch för vindkraftsbranschen. Energi skattebefrielsen bidrar till att upprätthålla en viss vindkraftsutbyggnad till dess att elcertifikatsystemet och kvotplikten ses över vid kontrollstationen 2015, vilket möjliggör för vindkraftsindustrin att fortsätta att bidra till sysselsättning och tillväxt i landet. Slutsats Att låta privatpersoner, kommuner, organisationer och företag vara med i vindkraftsutbyggnaden breddar ägandet på marknaden, ökar konkurrensen och ger nytt kapital till vindkraftsutbyggnaden. Investeringarna i egen förnybar elproduktion innebär att kommunerna kan räkna med en trygg elförsörjning utan att vara utlämnade till elmarknadens prisvariationer. Det är inte bara bra för kommunen och dess medborgare, utan också för elmarknaden som berikas med nya aktörer. Konsekvensen av utredningens förslag blir att ett starkt incitament för kommuner och flertalet företag att äga egen vindkraft försvinner. Mot bakgrund av den globala klimatutmaningen och den utmaning som det svenska elsystemet står inför, anser Sollentuna att det krävs fler incitament för utbyggnaden av förnybar el, inte färre, och att energi skattebefrielsen för egenägd vindkraft bör behållas. o

12 Sammanträdesprotokoll Sidan 9 av 9 212/2013 Dnr KS 2013/1855 Miljöutskottets information Miljöutskottets ordförande Benkt Kullgard (M) informerade om utskottets kommande ärenden avseende revidering av renhållningsföreskrifter och revidering av renhållningstaxa. Kommunstyrelsens delegation till miljöutskottet diskuterades. Beslutsexpediering: Akt Sign.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden.

En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. En bredare skattereduktion för egenägd el Möjligheterna att likställa andelsägd el med mikroproduktion i anslutning till bostaden. 2015-01-21 Jessica Henryson, Westander Klimat och Energi på uppdrag av

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser

Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Anmälan av Sveriges Television till Granskningsnämnden med anledning av ett inslag i Aktuellt om vindkraft och elpriser Den 16 November sände SVT Aktuellt (kl 21:) ett inslag om elpriserna i Sverige. I

Läs mer

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera.

Nedan följer synpunkter våra och förslag Skälen till att Sverige kan få svårt att uppnå målet är flera. Här kommer Svensk Vindkraftförening och SERO:s remissvar på Energimyndighetens skrivelse Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 N2014/734/E Vi delar i stort Energimyndighetens identifiering av vilka

Läs mer

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas

Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel. Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Förbättrade förutsättningar för egenproduktion av solel Solelkommissionens utredning av hur Sveriges stora solelpotential kan tillvaratas Programförklaring Solelkommissionen Solelkommissionen är ett nätverk

Läs mer

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016

Klimatkommunernas svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 s svar pa Finansdepartementets remiss av promemorian Vissa punktskattefra gor info r budgetpropositionen fo r 2016 Sammanfattning av s synpunkter Det finns ett enormt intresse och engagemang för frågor

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Måndagen den 17 oktober 2011, kl. 18.00-20.15 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013

Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Kommunal vindkraft en ekonomisk analys av kommunala vindkraftsinvesteringar Erik Lakomaa timbro April 2013 Om författaren Erik Lakomaa är doktor i ekonomisk historia och chef för institutet för ekonomiskhistorisk

Läs mer

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m.

Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Uppdrag att föreslå nya kvoter i elcertifikatsystemet m.m. Deluppdrag 1. Ökad ambitionsnivå ER 2009:29 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Översyn av elcertifikatsystemet

Översyn av elcertifikatsystemet Översyn av elcertifikatsystemet Delrapport etapp 2 - Allmän översikt av elcertifikatsystemet - De framtida kvotnivåerna - Villkor för konsumenten - Effekter för vindkraften - Statistik om elcertifikatsystemet

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:123

Regeringens proposition 2014/15:123 Regeringens proposition 2014/15:123 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 Prop. 2014/15:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm

Läs mer

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020

Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Finansiering av 30 TWh ny förnybar el till 2020 Redovisning av Uppdrag rörande ambitionshöjning i elcertifikatsystemet till 2020 ER 2015:07 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande

Fredrik Anderstedt (S), ej närvarande Lars-Göran Bromander (S), tjänstgör Göran Eriksson (C), ej närvarande Tid och plats, kl. 08:30-10.25, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Beslutande Ledamöter Agneta Hägglund (S), ordförande, tjänstgör Sjunne Green (Båp), frånvarande, Lars-Göran Bromander (S) 'tiänstgör

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Energimyndigheten Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens samrådsinformation kring kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar Energimyndighetens översyn

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare

Protokoll 1. Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S), justerare Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 11:15-11.40 Beslutande Ewa Lindstrand (S) Jan-Christer Jonsson (S) Petra Perlkvist (S) Johanna Bergsten (S) Bengt Nilsson (S) Stefan Dalin (S) Tony Andersson (M)

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag

Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Pressmeddelande 2007-01-17 Flertalet elbolag bryter mot ny konsumentlag Åtskilliga elbolag bryter mot lagen. Den 1 januari 2007 trädde Förändringar i lagen om elcertifikat i kraft, vilket ska underlätta

Läs mer

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (12) Sammanträdesdatum Paragrafer 2012-11-26 187-195 187 Godkännande av kungörelse. Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets kungörelse. 188 Godkännande av

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Förvärv av vindkraftverk

Förvärv av vindkraftverk KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE Handläggare Datum 2015-04-28 Diarienummer KSN-2014-1682 Kommunstyrelsen Förvärv av vindkraftverk Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastlägga

Läs mer

Elcertifikatsystemet 2010

Elcertifikatsystemet 2010 Elcertifikatsystemet 2010 Böcker och rapporter utgivna av Energimyndigheten kan beställas från Energimyndighetens förlag Orderfax: 016-544 22 59 E-post: energimyndigheten@cm.se De kan också laddas ned

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ÅNGE KOMMUN. Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2007-01-09. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-01-09 1 Plats och tid för sammanträde Beslutande Ej beslutande Övriga deltagande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 9 januari 2007, kl. 10.00 14.00. Ajournering 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-03-07 1 (16) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-17.55 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S), tjänstgör ej 66 Kristina Lindberg

Läs mer

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012.

Kommittédirektiv. Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el. Dir. 2012:39. Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Kommittédirektiv Nettodebitering av el och skattskyldighet för energiskatt på el Dir. 2012:39 Beslut vid regeringssammanträde den 26 april 2012. Sammanfattning Utredaren ska ta fram lagförslag om införandet

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015

Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Till: Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Er referens: N2014/734/E Svensk Vindenergis synpunkter på Energimyndighetens remiss Kontrollstation för elcertifikatsystemet 2015 Svensk Vindenergi välkomnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Spinnerskan i Mark AB 2014-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(18) Plats och tid Örestensrummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 12.00 Beslutande M Tomas Johansson S C S KD Barbro Petersson Anders Andersson Christopher Thorsson Ola Andreasson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Larseric Ramlöv (fp)

Larseric Ramlöv (fp) Plats och tid Hotell de Geer, kl. 14.00 15.25 2008-08-11 1 (20) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Birgit Svärd (s) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Inge

Läs mer