Bilaga 1 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14"

Transkript

1 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader Ap 1 Förvaltningskostnader för AF Ap 2 Nyanländas etablering :2 Bidrag till arbetslöshetsersättning & aktivitetsstöd Ap 1 Aktivitetsstöd Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) varav utvecklingsersättning varav +450 dagar Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) varav utvecklingsersättning Jobbgaranti för ungdomar (UGA) varav utvecklingsersättning Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Förberedande upphandlad utb Arbetslivsintroduktion Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning Beräknad omföring av kostnader 0 0 Bokslutsdisposition -15 Ap 2 Bidrag t arbetslöshetsersättning Ap 3 Statliga ålderspensionsavgifter

2 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Ap 1 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Jobb- & utveckl.garanti (Fas 1-2) Jobb- & utveckl.garanti (Sysselsättningsfasen) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Särskilt anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning (utanför garantierna) Förberedande utbildning (utanför garantierna)/validering FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer Övrigt Beräknad omföring av kostnader 0 0 Ap 2 Reserverade medel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ap 3 Statsbidrag till kommuner 75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 Ap 5 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden 0,4 0,1 0,05 0,04 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40 4,6 0,0 0,0 0,0

3 Bilaga 1 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:4 Lönebidrag och Samhall mm Ap 1 SLönebidrag mm Lönebidrag Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Utvecklingsanställning varav reguljär utvecklingsanställning varav Samhall sysselsättningsfasen Trygghetsanställning Arbetshjälpmedel Projekt Personligt biträde Sius Övrigt Översyn av lönestöden jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:12 Nystartsjobb och yrkesintroduktionsanst Ap 1 Nystartsjobb Äldre än 26 år; (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år; (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år; (enkel nedsättning) Yngre än 26 år; (enkel nedsättning plus nedsättning m faktisk avgift) 2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Ap 2 Stöd för yrkesintroduktionsanställningar ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare :4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ersättning till insatser för vissa nyanlända Ap 1 Sinvandrare Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

4 Prognos för 1:2 ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Bilaga 2 Utgiftsprognos för anslag 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning (anslagspost 2). Den totala anslagsbelastningen viss månad består dels av den ersättning (netto efter avdrag för preliminär skatt) som faktiskt utbetalas till de arbetslösa den månaden, dels preliminär skatt på utbetalad ersättning föregående månad. Ökar eller minskar ersättningen till de arbetslösa kommer den preliminära skatt som betalas följande månad bli låg respektive hög i förhållande till de ersättningar som betalas till de arbetslösa den månaden. Belopp i miljoner kronor om inte annat anges. ANTAL DAGAR MED ERSÄTTNING MM jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Dagar med inkomstrelaterad ers (1000-tal) Inkomstrelaterad dagpenning (kronor) Inkomstrelaterad utbetalning (milj kr) Dagar med grundbelopp (1 000-tal) Dagpenning (grundbelopp) (kronor) Utbetalning av grundbelopp (milj kr) TOTAL UTBETALNING (milj kr) TOTAL ANSLAGSBELASTNING (milj kr)

5 Bilaga 3 Beräknat antal deltagare i program Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser. Deltagare i garantiprogram har beräknats med ledning av senaste prognoser för utvecklingen på arbetsmarknaden. Deltagare i övriga program har beräknats med ledning av bl a förmedlingarnas planering och regeringens förslag i budgetpropositionen :2 ap1 Aktivitetsstöd samt övriga anslag G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Jobb- & utvecklingsgarantin (fas 1 & 2) varav +450 dagar Jobb- & utvecklingsgarantin (syssels. fas) Jobbgaranti för ungdomar (UGA) Arbetsmarknadsutbildning Start av näringsverksamhet Förberedande insatser varav Förberedande utbildning/validering varav Arbetslivsintroduktion varav Kartläggning, vägledning, rehabilitering Arbetspraktik Projekt Utbildningskontrakt Praktik Arbetsträning Praktiskt Basår Totalt Varav volymer i garantiprogram Varav volymer utanför garantiprogram Varav volymer på anslag 1:2 ap1 Aktivitetsstöd Varav volymer i Etableringsuppdraget Varav volymer i Samarbete med Försäkringskassan

6 Bilaga 3 1:3 ap1 Arb.markn.politiska pgm och insatser G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Särskilt anställningsstöd (JOB) Instegsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Totalt :4 ap1 Lönebidrag mm Lönebidrag Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Utvecklingsanställning varav reguljär utvecklingsanställning varav Samhall sysselsättningsfasen Trygghetsanställning Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Äldre än 26 år (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år (dubbel nedsättning) Yngre än 26 år (enkel nedsättning) Yngre än 26 år (enkel nedsättning plus nedsättning m faktisk avgift) Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställningar

7 Bilaga 4 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Beräknade kostnader under anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec JOB, utbildning/arbetsträning FAS varav +450 dagar JOB, kompletterande aktörer FAS varav +450 dagar JOB, anordnarbidrag mm syssels.fasen UGA, utbildning och merkostnader UGA, kompletterande aktörer Särskilt anställningsstöd (JOB) Förstärkt särskilt anställningsstöd Instegsjobb Handledarstöd yrkesintroduktionsutbildningar Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning/validering FUB Folkbildningsrådet Kompletterande aktörer (Introduktion till arbete) Kompletterande aktörer (Stöd och matchning) Kompletterande aktörer (Yrkessvenska B) Kompletterande aktörer (avslutade tjänster) Arbetspraktik Praktisk kompetensutveckling 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Start av näringsverksamhet Arbetslivsinriktad rehab Projekt Arbetslivsintroduktion Resor i samband med program Flytt- och pendlingsstöd Tolk- o utredningskostnader Försäkringsskydd AVP 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Prova-på-platser Kartläggning Sommarjobb Särskilda uppdrag, periodiseringar & övrigt Aktivitetsstöd 0 0 Bokslutsdisposition 0 Summa

8 Bilaga 5 Deltagare i program under anslagen 1:2 och 1:3 Arbetsförmedlingens prognoser JOB (exkl SAS) Fas 1 & Kartläggning Jobbsökning m coaching Kompletterande aktörer Förberedande insatser Arbetspraktik Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Utbildning Övrigt Sysselsättningsfasen UGA Etapp 1 & Kompletterande aktörer Fördjupad kartläggning Studie- & yrkesvägledning Jobbsökaraktiviteter m coachning Etapp Arbetspraktik Utbildning Övriga aktiviteter Arbetslivsinriktad rehab Arbetsträning Start av näringsverksamhet Övriga program Förberedande insatser Arbetslivsintroduktion Övr. förberedande insatser Övriga insatser & åtgärder Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Utbildningskontrakt Övriga program utanför garantierna Särskilt anställningsstöd (JOB) Instegsjobb Förstärkt särskilt anställningsstöd Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Summa konjunkturprogram

9 Bilaga 5 Utgifter under anslagsposterna 1:2 ap1 och 1:3 ap1 Arbetsförmedlingens prognoser JOB (exkl SAS) Aktivitetsstöd Fas 1 & Aktivitetsstöd Sysselsättningsfasen Verksamhet Kompletterande aktörer Ersättningar t deltagare (resor mm) 26 Utbildning Arbetsträning 80 Förstärkt arbetsträning 253 Anordnarbidrag mm Sysselsättningsfasen UGA Aktivitetsstöd Verksamhet Kompletterande aktörer Utbildning 330 Ersättningar t deltagare (resor mm) Merkostnadsersättningar 19 Arbetsträning 2 Förstärkt arbetsträning 4 Övriga insatser & åtgärder Aktivitetsstöd Verksamhet Särskilt anställningsstöd (inkl. förstärkt) Arbetsmarknadsutbildning Förberedande utbildning Folkhögskolesatsningen Instegsjobb Extratjänster för långtidsarbetslösa Traineejobb inom ramen för 90-dagarsgarantin Utbildningskontrakt inom ramen för 90-dagarsgarantin Försäkringskostnader Pendlings- och flyttstöd Tolk- och utredningskostnader Kompletterande aktörer (utanför garantier) Introduktion till arbete Stöd och matchning Yrkessvenska B Avslutade tjänster Övriga insatser & åtgärder Beräknad omföring av kostnader 0 Summa utgifter 1:2 och 1:

10 Bilaga 5 Deltagare & utgifter i program under anslaget 1:4 Deltagare Lönebidrag mm Lönebidrag mm OSA Utvecklingsanställning Trygghetsanställning Summa deltagare Utgifter Lönebidrag mm Volymplanerade åtgärder Övriga insatser Summa utgifter Utgifter under anslaget 1:1 Här redovisas utgifter nettoutgifter under anslaget som är hänförbara till verksamheten och till respektive verksamhetsår. Miljoner kronor. Arbetsförmedlingens prognoser Nettoutgifter Personalkostnader Lokalkostnader Drift Intäkter & övrigt Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter Nettoutgifter

11 Beräknade personmånader i program Beräknade personmånader (PRESTO) i program per månad 2016 med ledning av det genomsnittliga antalet deltagare (Statistik och Analys) per månad och en omräkningsfaktor Bilaga 6 Omräkningsfaktor Kostn/pm 1:2 Aktivitetsstöd jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal pm/månad Jobb- & utvecklingsgarantin, FAS 1&2 1, Jobb- & utvecklingsgarantin, sysselsättningfas 1, Jobbgaranti för ungdomar (UGA) 1, Arbetsmarknadsutbildning 1, Start av näringsverksamhet 1, Arbetspraktik 1, Praktisk kompetensutveckling 1, Förberedande utbildning 1, Arbetslivsintroduktion 0, Kartläggning, vägledning, rehabilitering 1, Projekt m arbetsmarknadspolitisk inriktning 1, Totalt :3 ap1 Arbetsmarknadspolitiska program och insatser Särsk anställningsstöd (JOB) 1, Instegsjobb 1, Förstärkt särskilt anställningsstöd 1, Extratjänster 1, Traineejobb 1, Totalt :4 ap1 Lönebidrag och Samhall mm Lönebidrag 1, Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare 1, Utvecklingsanställning 1, varav reguljär utvecklingsanställning 1, varav Samhall 1, Trygghetsanställning 1, Totalt :12 ap1 Nystartsjobb Nystartsjobb 1, Totalt :12 ap2 Yrkesintroduktionsanställning Yrkesintroduktionsanställning 1, Totalt

12 Bilaga 7 Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO13 anslag 1:3 ap1 så redovisas utbetalade kostnader; ej anslagsavräknade) ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 14 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 1:1 Af: s förvaltningskostnader Ap ANSLAG INOM UTGIFTSOMRÅDE 13 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare Ap 1 Etableringsersättning Etableringsersättning vid upprättande av plan Etableringsersättning vid deltagande i plan Bostadsersättning Etableringstillägg Bokslutsdisposition 17 0,0 0 1:4 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ap 1 Ersättning till insatser för vissa nyanlända invandrare Ersättning till Lots Tolkkostnad Förberedande utbildning/validering Folkhögskolesatsning Arbetsmarknadsutbildning Resor Praktik arbetsträning Praktiskt basår Kompletterande aktörer Yrkessvenska B Kompletterande aktörer Introduktion till arbete Kompletterande aktörer Stöd och Matchning Projekt Övrigt Etableringsresurs (egen personal) Fördjupad kompetenskartläggning ABO Ap 3 Främjande- och utvecklingsinsatser för snabbspår

13 Beräknat antal deltagare i program i etableringsuppdraget Antal deltagare i program månadsvis 2016 enligt Arbetsförmedlingens månadsstatistik & prognoser Bilaga 7 Beräknat antal deltagare G-snitt jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Genomsnittligt antal deltagare resp år Totalt antal deltagare i etableringsuppdraget varav bosättningsärende varav etableringsärende Personmånader med etableringsersättning Vid medverkan Vid deltagande Deltagare i program Förberedande utbildning Arbetsmarknadsutbildning Arbetspraktik Kartläggning, vägledning, rehabilitering Projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning Start av näringsverksamhet Praktik Arbetsträning Praktiskt Basår

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren 2019-2022 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3

Läs mer

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

ap2 Bidrag till arbetslöshetsersättning Bilaga 1 Prognos för utbetalningar budgetåren 2019-2022 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i miljoner kronor. (För UO14 anslag 1:2 ap1 samt UO13 anslag 1:3

Läs mer

Utgiftsprognoser för budgetåren "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor.

Utgiftsprognoser för budgetåren Svarta månader redovisas faktiskt utfall, röda månader prognosvärden. Belopp i Kkronor. Utgiftsprognoser för budgetåren 2009-2012 "Svarta" månader redovisas faktiskt utfall, "röda" månader prognosvärden. Belopp i Kkronor. 09-07-30 Bilaga 1 2009 2010 2011 2012 jan feb mar apr maj jun jul aug

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Januari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Januari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Februari 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-01-20 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr: Af-2015/019962 Datum 2015-01-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2011 December 2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2011 2011 Sid 2 av 10 Sändlista: Arbetsmarknadsdepartementet Klas Falk Kristina Lindström Kurt Olsson Marianne Wigselius Markus Martinelle Nina Wadenström

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Januari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Januari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Augusti 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2012 Augusti 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering under budgetåret 2012 2012 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2015 Februari 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 under budgetåret 2015 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-01-16 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-01-16 Prognoser för utbetalningar 2014-2018 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2016-2020 2016-01-20 Arbetsförmedlingen, 2015 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: 2016-01-20 Diarienummer: AF2016/021512 Prognoser för utbetalningar 2016-2020

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-02-20 Sida: 2 av 76 Sida: 3 av 76 Dnr: Af-2015/077920 Datum 2015-02-20 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-01-16 Sida: 2 av 30 Sida: 3 av 30 Datum: 2013-01-16 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Prognoser för utbetalningar 2011 2015 2011-10-28 Sida: 2 av 68 Sida: 3 av 68 Dnr: AF-2010/436389 Datum: 2011-10-28 Återrapportering enligt regleringsbrevet för

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer 21-1-18 Dnr 2.4-21/12135 Prognoser för utbetalningar 21 213 Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 21, redovisa prognoser för hur mycket som beräknas

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar SID: 1 AV 50 Dnr: 1.1-2010/436389 Datum: 2011-02-23 Prognoser för utbetalningar 2011-2015 Sammanfattning Den totala arbetslösheten 2010 blev 8,4 %. Under 2011 förväntas arbetslösheten minska, men bara

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar 2013 2013-02-20 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Datum: 2013-02-20 Dnr: Af-2012/445712 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2013 Prognoser för utbetalningar 2013-2017 Arbetsförmedlingen ska redovisa

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering2012 2012-02-22 Sida: 2 av 74 Sida: 3 av 74 Dnr: Af-2011/414101 Datum: 2012-02-22 Återrapportering enligt regleringsbrevet för 2012 Prognoser för utbetalningar 2012-2016

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Månad: Län: Kommun: Maj 2009 Västerbottens län Samtliga Arbetsmarknadsdata 0905

Läs mer

Prognoser 2015-05-055

Prognoser 2015-05-055 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Prognoser för utbetalningar 2015 2019 2015-05-055 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2015/216951 Datum 2015-05-05 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-07-27 Sida: 2 av 82 Sida: 3 av 82 Dnr: Af-2015/355836 Datum 2015-07-27 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer 21-2-25 Dnr 2.4-21/12135 Prognoser för utbetalningar 21-214 Sammanfattning Arbetsförmedlingen räknar med fortsatt försämring av arbetsmarknaden 21, men inte i samma takt som tidigare. Antalet

Läs mer

A B C D Kvarstående sökande i etableringsuppdraget vid månadens slut Period Samtliga Kvinnor Män dec jan feb

A B C D Kvarstående sökande i etableringsuppdraget vid månadens slut Period Samtliga Kvinnor Män dec jan feb 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 0 4 5 6 7 8 9 40 4 4 4 44 45 46 47 48 49 50 5 5 5 54 55 56 57 58 59 60 6 6 6 64 65 66 67 68 69 70 7 7 7 74 75 76 A B C D Kvarstående sökande i etableringsuppdraget

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar SID: 1 AV 35 Dnr: 1.1-2009/294720 Datum: 2010-10-28 Enheten Ekonomistyrning Kristina Schönberg Rickard Wihlmér Prognoser för utbetalningar 2010-2014 Sammanfattning Den svenska ekonomin fortsätter att utvecklas

Läs mer

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011

Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Bilaga 4 till Statskontorets rapport Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (2012:16) Bilaga 4 Beräkningar av vissa förvaltningskostnader för hanteringen av sakanslagen år 2011 Inledning och metod Denna

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 Augusti 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Ekonomiskt utfall inom Arbetsförmedlingen under budgetåret 2014 April 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 under budgetåret 2014 Försäkringskassan som ansvarar för utbetalningarna till enskilda deltagare. Detta preliminära belopp avräknas anslaget och ingår i sammanställningen

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2018-2021 2018-11-23 Af 00009_4.0_(2018-06-19, AF5000) Arbetsförmedlingen Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: 2018-11-23 Diarienummer: Af-2018/0054 2741

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2018-2021 Arbetsförmedlingen, 2018 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: Diarienummer: Af-2018/0035 4872 Prognoser för utbetalningar 2018-2021 Arbetsförmedlingen

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2016-2020 2016-05-03 Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: 2016-05-03 Diarienummer: AF2016/210014 Prognos för utbetalningar 2016-2020

Läs mer

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun maj 2019

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun maj 2019 KOMMUNKANSLIET Datum Brevnr/Diarienr 219-6-11 Handläggare: Birgitta Hägg Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun maj 219 Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 219-5-1 samt Arbetsförmedlingens

Läs mer

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun juni 2019

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun juni 2019 KOMMUNKANSLIET Datum Brevnr/Diarienr 2019-07-29 Handläggare: Birgitta Hägg Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun juni 2019 Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-06-01 samt

Läs mer

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun april 2019

Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun april 2019 KOMMUNKANSLIET Datum Brevnr/Diarienr 2019-04-18 Handläggare: Birgitta Hägg Lägesrapport flyktingsituationen, Avesta kommun april 2019 Statistik är inhämtad från Migrationsverket, daterad 2019-04-01 samt

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '0909 '0809 Δ NYANMÄLDA PLATSER 662 753-12,10% KVARSTÅENDE PLATSER 484 475 1,90% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1380 1246 10,80% KVARSTÅENDE

Läs mer

Prognos för utbetalningar

Prognos för utbetalningar Prognos för utbetalningar 2016-2020 Arbetsförmedlingen, 2016 Författare: Kristina Schönberg och Rickard Wihlmér Datum: Diarienummer: AF2016/210014 Prognoser för utbetalningar 2016-2020 Arbetsförmedlingen

Läs mer

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT ,50% ARBETSLÖSA

KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT ,50% ARBETSLÖSA Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsmarknadsdata '0905 '0805 Δ NYANMÄLDA PLATSER 634 1075-41,00% KVARSTÅENDE

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer 2009-07-30 Dnr 1.1-2008/232352 Prognoser för utbetalningar 2009-2012 Arbetsförmedlingen ska enligt regeringens beslut om Regleringsbrev för budgetåret 2009, redovisa prognoser för hur mycket

Läs mer

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2018

Arbetsförmedlingen Återrapportering 2018 Arbetsförmedlingen Återrapportering 2018 Årsrapport 2017 2018-05-04 Arbetsförmedlingen, 2018 Analysavdelningen, Statistikenheten Författare: Jan Norberg Datum: 2018-05-04 Diarienummer: Af-2018/00188433

Läs mer

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år.

Arbetsförmedlingens månadsstatistik år. Symbolen Δ avser procentuell förändring mot motsvarande period föregående år. Arbetsförmedlingens månadsstatistik 16-64 år. Arbetsmarknadsdata '1001 '0901 Δ NYANMÄLDA PLATSER 2915 3244-10,10% KVARSTÅENDE PLATSER 2795 3217-13,10% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 1160 961 20,70% KVARSTÅENDE

Läs mer

Arbetsförmedlingens återrapportering 2018

Arbetsförmedlingens återrapportering 2018 Arbetsförmedlingens återrapportering 2018 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2018 6 maj 2019 Projektledare: Jan Norberg Af 00009_4.0_(2018-06-19, AF5000) Arbetsförmedlingen Projektledare: Jan Norberg

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 15 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02467/A A2016/02403/SV (delvis) A2016/02422/SV (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 218 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 4. 2014-08-01 . Af-2013/508922 Datum: 2014-08-01 Detta är en uppdatering av några tabeller och figurer från återrapporten 4) och som lämnades till regeringen den

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 4 2016-02-25 A2016/00425/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 11399 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 218 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport februari The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport februari The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport februari 218 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Prognoser för utbetalningar

Prognoser för utbetalningar Lars Beijer Rickard Wihlmér 21-7-29 Dnr 1.1-29/29472 Prognoser för utbetalningar 21-214 Sammanfattning Svensk ekonomi återhämtar sig snabbare från den senaste konjunkturnedgången än vad många räknat med.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport maj The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport maj The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport maj 219 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 23 Arbetsmarknadsdepartementet 2017-12-18 A2017/02442/A A2017/02368/SV A2017/02382/SV (delvis) m.fl. Se bilaga 1 Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm Regleringsbrev för

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen Regeringsbeslut 1 2015-09-24 A2015/02415/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har

Läs mer

Underlag a. Kompletterande tabeller

Underlag a. Kompletterande tabeller UNDERLAG GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 31-2014- 1469 Underlag a. Kompletterande tabeller RiR 2016:21 Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning RIKSREVISIONEN

Läs mer

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik

Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Åtgärder för förbättrade resultat hos Arbetsförmedlingen - i linje med regeringens aktiva arbetsmarknadspolitik Ylva Johansson Arbetsmarknads- och etableringsminister 4 maj 2017 Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden September 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan

Kort om Arbetsförmedlingen Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Kort om Arbetsförmedlingen 160906 Helene Ohlsson Arbetsterapeut AR Enheten Trollhättan Uppdraget Vårt uppdrag kommer från riksdag och regering. Vi ska förbättra arbetsmarknaden genom att: Sammanföra dem

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 26 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november 217 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Society AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

VERKSAMHET Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Regeringsbeslut I2 2019-05-02 A2019/00875/A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Arbetsförmedlingen Riksdagen har

Läs mer

VERKSAMHET Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen.

VERKSAMHET Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordningen (2007:1030) med instruktion för Arbetsförmedlingen. Regeringsbeslut 6 Arbetsmarknadsdepartementet 2018-12-21 A2018/02000/A A2018/01994/SV(delvis) A2018/01993/SV Arbetsförmedlingen Hälsingegatan 38 113 99 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden November 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län april 2016: 54 139 (6,7%) 23 670 kvinnor

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 april 2016 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Hallands län mars 2016: 9 677 (6,3%) 4 337 kvinnor (5,8%)

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 2015-10-26 Sida: 2 av 86 Sida: 3 av 86 Dnr: Af-2015/499231 Datum 2015-10-26 Prognoser för utbetalningar 2015-2019 Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Valdete Hashani Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik februari 2017 600 påbörjade något arbete I Kronobergs län påbörjade omkring 600 personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE Platser och sökande 2009-05 Förändr. NYANMÄLDA PLATSER 1 179 743 58,7% KVARSTÅENDE PLATSER 889 538 65,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 2 415 2 042 18,3% KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 24 522 22 698 8,0% ARBETSLÖSA

Läs mer

Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik

Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik Definitioner och förklaringar Arbetsförmedlingens statistik Definition i Arbetsförmedlingens kod/sökandekategori inom parantes. Förklaring till kod för sökandekategori och avaktualiseringsorsak finns längst

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Januari 213 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 2014. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport april 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 10 september 2015 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Västra Götalands län augusti 2015: 56 965 (7,1%) 25

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: STADSDELSOMRåDEN Oktober 2011. SA 2011: 2011-1 - Patrik Waaranperä 08-613 08 81 STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: ArbetssöKANDE i STADSDELSOMRåDEN Oktober 211 SA 211: 211-1 - Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport november 214 The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

Jobb- och utvecklingsgarantin

Jobb- och utvecklingsgarantin Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-04. Lättläst svenska Jobb- och utvecklingsgarantin Du kan få ersättning om du tar emot personer som är med i jobb- och utvecklingsgarantin när du erbjuder

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling och trygghet SOU 2012:31 s nuvarande uppdrag Översyn av regelverket om arbetshjälpmedel Krav på arbetsmarknadsförsäkringar vid anställningar med lönesubvention

Läs mer

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm. Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport december 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: November SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: November SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i STADSDELSOMRåden November 211 SA 211:11 211-12-15 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009

Arbetsmarknadspolitiska program. Årsrapport 2009 Ure 2010:1 ISBN 978-91-077809-6-4 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2009 Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Ure som utges av Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Juli 21 SA 21:7 21-8-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden

om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Statistik om Stockholm Arbetsmarknad Arbetssökande i stadsdelsområden Juni 212 FÖRORD Denna rapport görs av Sweco Eurofutures AB på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en statistisk sammanställning

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027

Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 2011. SA 2011:05 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Maj 211 SA 211:5 211-6-17 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är en

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Oktober 21 SA 21:1 21-11-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden September 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden September 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 21 SA 21:9 21-1-13 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Arbetssökande i stadsdelsområden Månadsrapport januari 215 The Capital of Scandinavia stockholm.se Förord Denna rapport görs av Sweco Strategy AB på uppdrag av Stadsledningskontoret.

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden November 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden November 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden November 21 SA 21:11 21-12-16 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs

Läs mer

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä

STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: September SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden September 211 SA 211:9 211-1-17 Patrik Waaranperä 8-613 8 81 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten

Läs mer

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011

Arbetsförmedlingens. Återrapportering. Arbetsmarknadspolitiska program 2012-05-01. Årsrapport 2011 Arbetsförmedlingens 2012 Återrapportering Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 2012-05-01 2 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011 3 Arbetsmarknadspolitiska program Årsrapport 2011

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Göteborg, 12 maj 2016 Jens Sandahl, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län april 2016: 10 798 (6,3%) 5 899 män (6,6%) 4

Läs mer

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä

Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti SA 2011: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM Arbetsmarknad: Arbetssökande i stadsdelsområden Augusti 211 SA 211:8 211-9-15 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 FÖRORD Denna rapport görs på uppdrag av Stadsledningskontoret. Rapporten är

Läs mer

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år

2016, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna år 216, Arbetslösa samt arbetslösa i program i GR i åldrarna 16-64 år Öppet arbetslösa i GR (16-64år) Göteborg Totalt Göteborg Totalt jan 328 514 13 351 418 743 372 351 169 762 422 31 155 93 17 988 jan 342

Läs mer

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä

STHLM STATISTIK OM. Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 2010 ARBETSMARKNAD: SA 2010: Patrik Waaranperä STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Arbetssökande i stadsdelsområden Mars 21 SA 21:3 21-4-19 Patrik Waaranperä 8-58 35 27 STOCKHOLMS STADS UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTOR AB FÖRORD Denna rapport görs på

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer