Södermöre kommundelsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Södermöre kommundelsnämnd"

Transkript

1 Tid Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 17:00 Plats Tvärskogs bygdegård Omfattning Beslutande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Elisabeth Heimark (S) Roland Petersson (S) Jan-Erik Arvidsson (S) Annika Lindwall (S) Carina Sjögren (C) Jan Martinsson (V) Fredrik Lindström (M) Carl-Henrik Sölvinger (L) Lars Rosén (SD) Ersättare Johan Kesselmark (S) Karin Nilsson (C) Övriga Mats Linde Sara Andersson Micaela Lundgren Christina Erlandsson Ann Gustafsson Maj-Lis Lindberg Per Fryxell Paula Jacobsson Yvonne Håkansson Jessica Ekström Caroline Lustig Marina Liljelli-Persson Anslaget på kommunens anslagstavla den 4 april 2016.

2 2 (21) Sekreterare Linus Hellman Justeras Elisabeth Gustavsson ordförande Jan-Erik Arvidsson

3 3 (21) Beslutsärende 19 Godkännande av föredragningslistan Till Södermöre komundelsnämnd utsänd kallelse godkänns som föredragningslista, med tillägg för informationsärendet Organisation Hagby och Halltorp förskola/skola. Informationsärenden 20 Utbildning i samverkansavtalet Personalutvecklare Ann Gustafsson, tillsammans med Maj Lis Lindberg (Vision), Per Fryxell (Lärarförbundet), Paula Jacobsson (Kommunal) och Yvonne Håkansson (Lärarförbundet), genomför en utbildning i samverkansavtalet. Gruppen inleder med att förklara att utbildningen är en konsekvens av en tvist vid en annan förvaltning. Utbildningen handlar om att belysa hur ärenden ska beredas i samverkan, innan politiska beslut. Samverkansavtalets intentioner handlar om delaktighet, inflytande, tidig information, problemlösning, beredning av frågor samt om förtroende och respekt. tackar för informationen. 21 Tema: Södermöre för alla Från Södermöre För Alla informerar Jessica Ekström, Caroline Lustig och Marina Liljelli-Persson. De berättar att allaktivitetshuset går att boka när som helst, med lite framförhållning. Målgruppen har vidgats, med ambitionen att skapa fler generationsöverskridande och integrationsfrämjande möten. I Södermöre För Allas verksamhet ges möjlighet att utveckla en positiv livsstil och ett gott livsmönster. Verksamheten är frivillig, men inte kravlös. Respekt för allas lika värde ska genomsyra verksamheten. Verksamhetens mål handlar bland annat om nöjdhet, inflytande och jämställdhet. Verksamhet bedrivs, utöver i huvudorten Ljungbyholm, även i Påryd, Hagby, Halltorp och Tvärskog. Under 2015 hade verksamheten i Ljungbyholm 124 öppetkvällar, fördelade på 828,5 öppettimmar, med totalt besök. I genomsnitt 29 besökande ungdomar per kväll. Ytterområdena hade 24 öppetkvällar, 80 öppettimmar och totalt 196 besöka (åtta per kväll). tackar för informationen.

4 4 (21) Beslutsärenden 22 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Dnr SKDN 2016/0030 Handlingar SAM 2015 Bakgrund En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Överläggning Personalutvecklare Ann Gustafsson redogör för den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i Södermöre. Beslut beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

5 5 (21) 23 Årlig uppföljning av omsorgspolitisk färdriktning 2015 Dnr SKDN 2016/0031 Handlingar Omsorgspolitiskt färdriktning i Södermöre kommundel Bakgrund En årlig uppföljning av den omsorgspolitiska färdriktning för , som beslutade om i januari Uppföljning Södermöre har till uppdrag att tillhandahålla en god vård- och omsorg utifrån gällande lagstiftning, Kalmar kommuns styrande fullmäktigemål och färdriktning för äldreomsorgen i Södermöre kommundel. Enligt intentionen i det Omsorgspolitiska programmet ska kommundelsnämnden få en årlig uppföljning. Nöjdhet, sammantaget Skdn Kalmar Riket SÄBO 83% 84% 87% 79% 82% Hemtjänst 84% 100% 95% 90% 89% Inflytande Skdn Kalmar Riket SÄBO 84% 61% 73% 55% 60% Hemtjänst 56% 62% 62% 58% 61% Personalen tar hänsyn till framförda åsikter om hur hjälpen ska utföras (andel ja) Skdn Kalmar Riket SÄBO 88% 82% 74% 74% 79% Hemtjänst 88% 91% 89% 86% 87% Vet var man vänder sig för att framföra synpunkter (andel ja) Skdn Kalmar Riket SÄBO 49% 31% 39% 37% 45% Hemtjänst 58% 63% 60% 61% 62%

6 6 (21) Andelen som upplever trygghet Skdn Kalmar Riket SÄBO 97% 91% 89% 87% 89% Andelen som är nöjda med aktiviteter Skdn Kalmar Riket SÄBO 70% 56% 53% 44% 63% Andelen som är nöjda med frekvensen av att få komma ut Skdn Kalmar Riket SÄBO 82% 67% 53% 49% 58% Andelen som anser att personalen bemöter dem på ett bra sätt Skdn Kalmar Riket SÄBO 94% 92% 95% 95% 94% Hemtjänst 96% 100% 98% 97% 97% Aktiviteter: en trolig förklaring till den låga siffran är att våra träffpunktsledare startade i maj-15. Siffrorna i denna undersökning baseras på en mätning gjord cirka sex månader tidigare. Könsuppdelad statistik, september-december: Påryd: 631 kvinnliga besökare, 402 manliga. Hagby: 645 kvinnliga besökare, 331 manliga. Ljungbyholm (invigd mitten nov): ca 100 besökare, fördelning 60/40 med övervikt kvinnor. Gällande kostnad per brukare så arbetas det med en sammanställning, i samarbete med Ensolution. Sammanställningen beräknas vara klar i april Överläggning Enhetschef Micaela Lundgren redogör för den årliga uppföljningen av den omsorgspolitiska färdriktningen. Beslut beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Protokollsanteckning Ledamöterna för Alliansen i Södermöre (KD), (M) och (L) lämnar följande protokollsanteckning:

7 7 (21) Alliansen i Södermöre glädjer sig över att nöjdheten som helhet tycks öka inom Södermöres äldreomsorg, liksom att Södermöres siffror generellt ser bättre ut än Kalmar kommuns som helhet. Men det finns områden där utvecklingen inte är lika upplyftande. När det gäller de boende på kommundelens särskilda boenden, så ser vi en oroväckande nedåtgående trend gällande de som är nöjda med sitt inflytande, andelen som är nöjda med aktiviteter och andelen som är nöjda med frekvensen av att få komma ut. Men särskilt anmärkningsvärt är den låga nivån av brukare som vet vem de ska vända sig till för att framföra sin synpunkter. Till vissa av de här områdena finns det säkerligen förklaringar och enkelt genomförda åtgärder för att vända trenden. Men det är svårt att med trovärdighet hävda att majoritetens generella besparingar, enligt osthyvelprincipen, inte är bidragande. Att de inte har lett till en ökad sårbarhet inom omsorgen vid t.ex. sjukdom, och i utsträckningen, en såväl försämrad omsorg av våra äldre som en sämre arbetsmiljö för våra anställda.

8 8 (21) 24 Ekonomiskt utfall för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården i Södermöre Dnr SKDN 2016/0026 Bakgrund beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar för verksamhetsområdena äldreomsorg och den kommunala hälso- och sjukvården inom kommundelsnämndens geografika ansvarsområde till och med 1 mars Det beslutades också att det ekonomiska utfallet ska redovisas vid varje nämndsmöte under den period som omsorgsförvaltningen i Kalmar ansvarar för nämnda verksamheter. Utfall januari-februari 2016 Personalkostnaderna i omsorgsverksamheten för januari och februari hamnade totalt på 17,9 % av årsbudgeten (riktpunkt 16,1 %). Inför budget 2016 drogs tilldelningen ner i storleksordningen 0,1 tjänst per boendeplats. Endast en av tre enheter har lyckats hålla sig inom dessa nya ramar. Hemtjänsttimmarna minskade totalt sett något i februari, men ligger fortfarande på en hög nivå. Hanteringen av hemtjänsten ses nu över i hela Södermöre i syfte att använda resurserna på ett mer effektivt sätt. Hemtjänsttimmar Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December TOTALT Centralt Eftersom antalet beviljade hemtjänsttimmar ligger över budget räcker ej den centrala posten för hemtjänstverksamheten för perioden januari-februari. Förbrukningen på övriga kostnadskonton ligger på en lägre nivå än budget. Detta, tillsammans med att intäkterna från omsorgsavgifter har ökat, gör att de centrala omsorgskontona håller budget totalt.

9 9 (21) Team Ljungbyholm Enhetschefstjänsten för Ljungbyhemmet var i januari och februari fortfarande vakant och därmed visar administrationens lönekostnader ett positivt resultat. Efter en stark uppgång av hemtjänsttimmar under 2015 har nu timmarna gått ner något för enheten. Personalkostnaderna har trots detta inte sjunkit, vilket innebär att hemtjänstverksamheten inte går ihop ekonomiskt. Eftersom det ofta är lättare att få ihop verksamheten med stora ärenden istället för många små, kan ett tapp av stora ärenden förklara del av underskottet. Personalkostnaderna för SÄBO låg på en hög nivå i januari, men har sjunkit i februari efter ny schemaplanering, dock ej till budgeterad nivå. Totalt redovisar enheten -223 tkr gentemot budget för januari och februari. 17,4 % av budgeterade personalkostnader är förbrukade (riktpunkt 16,1 %). Team Hagby Övertidskostnader för schemaplanerare gör att administrationens lönekostnader hamnar över budget. Kostnaderna för hemtjänstverksamheten ökade mot slutet av 2015 och ligger fortfarande på en hög nivå, över budget. Tilldelningen av timmar tar inte med restid, vilket kan förklara del av underskottet. En annan anledning är att verksamheten har varit svårplanerad med luckor i ärendena på exempelvis eftermiddagarna. Särskilt boende, som under lång tid har gått med stort minus, ligger nu på budgetnivå både januari och februari efter en stor neddragning av schemalagda timmar. Totalt redovisar enheten -127 tkr gentemot budget för januari och februari. 17,0 % av budgeterade personalkostnader är förbrukade (riktpunkt 16,1 %). Team Påryd Övertidskostnader för schemaplanerare gör att administrationens kostnader hamnar något över budget. En ökning av antalet beviljade timmar gör att Påryd nu är Södermöres största hemstjänstenhet. Enheten redovisar ett stabilt plusresultat för denna verksamhet. Verksamheten inom SÄBO redovisade ett stort negativt resultat 2015 och har fortfarande personalkostnader långt över budget. Arbetet med att få ner timlönerna har fortsatt. De ligger på en hög nivå, men nu på lägsta nivån sen Nattverksamheten har fått utökade kostnader sen årsskiftet på grund av ett ärende som under 2015 låg på nattpatrullen. Totalt redovisar enheten -447 tkr gentemot budget för januari och februari. 18,8 % av budgeterade personalkostnader är förbrukade (riktpunkt 16,1 %). HSL HSL-organisationen har utökats med en tjänst sedan årsskiftet, finansierad av statsbidrag för utökad bemanning och budgeten ligger därmed på 8,0 sjukskötersketjänster. Att tillsätta dessa tjänster har dock varit svårt och bemanningen har i flera fall istället lösts via övertid.

10 10 (21) Lönekostnaderna för januari låg i balans med budget, men i februari ökade kostnaderna för verksamheten stort. Viss del kan förklaras med att två tidigare timanställda nu har blivit månadsanställda; timlönerna släpar en månad och därmed redovisas dubbla löner i övergångsmånaden. Totalt redovisar enheten -74 tkr gentemot budget för januari och februari. Överläggning Ekonom Sara Andersson redogör för det ekonomiska utfallet för äldreomsorgen och den kommunala hälso- och sjukvården i Södermöre, och beskriver bland annat att en ny enhetschef i Team Ljungbyholm förhopningsvis kommer att bidra till större kontroll och kontinuitet. Beslut beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

11 11 (21) 25 Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education (GAFE) Dnr SKDN 2016/0013 Handlingar Uppgifter till förteckning enligt 39 personuppgiftslagen Bakgrund Google Apps for Education (GAFE) kommer att användas i skola och förskola inom Södermöre kommundelsförvaltning och Barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun. Tillgång till verktygsprogram för olika behov i skolarbetet, exempelvis: o Google e-post för kommunikation och information. o Google Drive för att spara, dela och samarbeta kring dokument och filer samt tillgång till olika kontors- och verktygsprogram. o Google Classroom som pedagogisk samarbetsyta mellan lärare och elev, och mellan elever. o Google Kalender för planering, struktur och information. Lagring av dokument och filer med möjlighet till samarbete och delning mellan elever, pedagoger och övrig personal. Delning och samarbete kring pedagogiskt material och arbetsmaterial. Informationsspridning av allmän karaktär mellan elever, pedagoger och övrig personal. Elever och personal kommer att få tillgång till ett personligt e-postkonto via GAFE. Personal har även ett e-postkonto i kommunens ordinarie e- postsystem, vilket är det officiella e-postkontot och ska användas för extern kommunikation. GAFE kommer att försörjas med konton från det skoladministrativa systemet ProCapita. För dokumentation av Individuella utvecklingsplaner (IUP) används lärplattformen edwise. Personuppgifter avseende elever och personal kommer att hanteras av Google. I systemets grundutförande kommer det att finnas uppgifter om namn, e- postadress, skoltillhörighet, årskurs och klass. Enligt 13 PuL finns ett generellt förbud att registrera känsliga uppgifter av typen; ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa, eller sexualliv. Inga känsliga uppgifter ska lagras i Google Apps, vilket ska informeras muntligt och skriftligt.

12 12 (21) Risk- och sårbarhetsanalys enligt SKL:s rekommendationer är genomförd och finns dokumenterad. Införandet kommer att följas av betydande utbildningsinsatser. är enligt personuppgiftslagen personuppgiftsansvarig. Den personuppgiftsansvarige har i denna roll ansvar för att personuppgiftslagen följs och att de registrerade har ett gott skydd för sin personliga integritet. Nämnden har alltså utifrån sin roll som personuppgiftsansvarig att besluta om nämnda personuppgiftsbehandling. Överläggning Utvecklingsledare Linus Hellman redogör för bakgrunden för ärendet. Beslut beslutar att tillstyrka införandet av personuppgiftsbehandling baserat på användning av Google Apps, och att behandlingen förtecknas enligt bilaga Uppgifter till förteckning enligt 39 personuppgiftslagen.

13 13 (21) 26 Remiss - Drogpolitiskt program Dnr SKDN 2016/0029 Handlingar Drogpolitiskt program Bakgrund inkom till en remiss från socialnämnden, i vilken nämnden gavs möjlighet att yttra sig. Möjligheten att lämna remissvar är ovanligt kort, senast ska Södermöre kommundelsnämnd ha hunnit behandla ärendet. Synpunkter Sakfel sid 9: DAGIS står angivet i spindelnätet det borde istället stå FÖRSKOLA. Sid 10: För att t.ex. ska kunna arbeta med stipulerade delmål krävs ett samarbete över nämndsgränserna. Alkoholkonsumtion, som exempel, sker i princip uteslutande utanför skoltid, och de insatser som sker under skoltid kan enbart omfatta informationsinsatser. Det är ytterst vanskligt att dra några slutsatser om måluppfyllelse utifrån dessa informationsinsatser enskilt. Naturligtvis arbetar andra nämnder med frågan utifrån sin horisont, och hur ska någon nämnd kunna veta om eventuellt uppnådda mål baseras på sina eller andras insatser? Uppdraget borde istället vara att representanterna (från varje nämnd) i Kalmar mot drogers samordnande grupp tillsammans arbetar fram gemensamma riktlinjer om vilka insatser respektive nämnd ska fokusera på utifrån respektive delmål. Sedan borde analys av måluppfyllelse ske inom ramen för Kalmar mot drogers samordnade grupp, vilket i sin tur bör föredras som information för respektive nämnd. Sammanfattning synpunkter 1. föreslår en förändring av begreppet dagis till förskola. 2. föreslår att arbetet för att uppnå delmålen överförs från nämndsnivå till ett gemensamt arbete inom ramen för Kalmar mot drogers samordnande grupp. 3. anser att insatserna som beslutas ska finansieras inom ramen för Kalmar mot drogers samordnande grupp. 4. önskar ett förtydligande angående om i vilken utsträckning delmålen som ska uppnås anges i procent eller procentenheter.

14 14 (21) ställer sig skeptisk till valet av bilder eftersom ett flertal individer går att identifiera. Vidare är samtliga bilder på vuxna människor medan ett stort antal av delmålen handlar om barn och ungdomar. Slutligen anser att bilderna framställer eventuell alkoholkonsumtion i ett positivt sken istället för att kunna ses i drogpreventionssammanhang. Överläggning Utvecklingsledare Linus Hellman redogör för förslaget till svar på remissen, och förklarar bland annat att Södermöre kommundelsförvaltning och barnoch ungdomsförvaltningen har haft en tät dialog kring förslaget. Beslut beslutar att överlämna synpunkterna på förslag till Drogpolitiskt program till socialnämnden.

15 15 (21) 27 Remiss - Fråga patienten - nya perspektiv i klagomål och tillsyn Dnr SKDN 2016/0032 Handlingar Fråga patienten - Nya perspektiv i klagomål och tillsyn - Slutbetänkande av Klagomålsutredningen Bakgrund Omsorgsnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande till kommunstyrelsen efter samråd med socialförvaltningen och. Klagomålsutredningens uppdrag var att ge förslag på hur hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården kan bli mer ändamålsenlig och i större utsträckning utgå från patienternas behov. Regeringen beslutade 12 juni 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, mer ändamålsenlig och effektivare. Omsorgsnämnden lämnade i april ett yttrande (ON 2015/ 0037) avseende socialdepartementets delbetänkande av klagomålsutredningen (SOU 2015:14). I slutbetänkandet redogör utredningen inledningsvis för de författningsförslag som läggs fram avseende förslag till en ny lag om stöd vid klagomål mot hälsooch sjukvården som föreslås ersätta nuvarande lag om patientnämndsverksamhet (1998:1656) samt ändringar i patientsäkerhetslagen, patientlagen, lagen om ändring i offentlighets- och sekretesslagen, smittskyddslagen, lagen om gemensam nämnd inom vårdområdet, ändringar i lagen om rättspsykiatrisk vård och lagen om psykiatrisk tvångsvård. Författningsförslagen i slutbetänkandet föreslås träda i kraft den 1 juli Sammanfattning instämmer i de vinster utredningen lyfter fram för patienten såsom att få snabbare svar, svaren från vårdgivaren till patienten blir tydligare och ger förklaringar till vad som hänt, det blir lättare för patienten att förstå vart man ska vända sig med klagomål, tillsynen blir mer patientorienterad, patienternas synpunkter, erfarenheter och klagomål används i utvecklingen av hälso- och sjukvården och IVO kan ge tydligare ställningstaganden huruvida en vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal har handlat felaktigt eller inte. Kommunen som vårdgivare ska vara den första instans patienten föreslås vända sig till. Det är vårdgivaren som kan förklara vad som hänt och som har en möjlighet att vidta åtgärder som gör att patienterna får sina behov tillgodosedda, exempelvis genom uppföljande hembesök eller nya kontaktvägar. Vårdgivaren kan också bättre än någon annan beskriva vad som görs för att en negativ händelse inte ska inträffa igen samt vid behov ge patienten en ursäkt. Eftersom patienten är i beroendeställning gentemot

16 16 (21) vårdgivaren, måste ett fungerande klagomålssystem även innehålla en instans vars uppgift är att stödja patienten och verka för att vårdgivaren verkligen ger svar inom rimlig tid och ger förklaringar till det som inträffat. Patientnämnden föreslås få denna funktion, vilket tycker är bra. I slutbetänkandet föreslås att vissa resurser omfördelas från IVO till patientnämnderna, vilket bör vara nödvändigt. Samverkan mellan den kommunala vården och patientnämnderna behöver utvecklas ytterligare i samband med att ansvarsgränserna förändras. instämmer också i slutbetänkandets förslag att ge patientnämnderna i uppgift att årligen analysera och sammanställa inkomna klagomål och synpunkter, då riskområden och hinder för en säker och patientcentrerad vård i alltför liten grad idag tas tillvara vid utvecklingen av vård och omsorg. IVO:s roll i klagomålssystemet förändras och förtydligas till en mer begränsad utredningsskyldighet i och med att en del av nuvarande ansvar flyttas över till vårdgivaren och patientnämnden. Det är endast klagomål av en viss allvarlighetsgrad som föreslås ligga kvar på IVO, samt med fokus på en mer patientcentrerad tillsyn som förutsätter att patienternas erfarenheter, kunskap och iakttagelser bör få större plats än idag. Den nya lagen om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården samt de författningsändringar som anges föreslås träda i kraft 1 juli Överläggning Verksamhetschef Christina Erlandsson redogör för förslaget till svar på remissen, och beskriver bland annat att det här dokumentet har en viss koppling till patientmaktutredningen. Beslut föreslår att kommunfullmäktige godkänner yttrande avseende socialdepartementets slutbetänkande Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn SOU 2015:102.

17 17 (21) Informationsärenden 28 Information om omfattningen av valfrihet i hemtjänsten (LOV) Utvecklingsledare Linus Hellman informerar om att det idag saknas brukare inom LOV i Södermöre, men att det tidigare har funnits ett par brukare inom verksamheten.

18 18 (21) 29 Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola Dnr SKDN 2016/0028 Handlingar Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola Skolskjutsmanual för handläggare Kalmar kommun Körschema skolskjutshandläggning Bakgrund Gällande skolskjutslinjer reviderades senast Sedan dessa har arbete pågått för att utveckla stödet till rektor i en mängd olika skolskjutsfrågor. En av de stora frågorna har varit på vilket sätt stödet till rektorer i bedömning av trafikförhållanden längs skolväg skulle kunna se ut. I Skolskjutsförordningen :340, står det att: nämnden bestämmer (i vårt fall rektor på delegation) efter att ha inhämtat synpunkter från den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndighet, och väghållare för varje skolskjuts. Detta är ett komplext system där rektor har haft svårt att få fram saklig information för sitt beslutsfattande. I samarbete med samhällsbyggnadskontoret som ansvarar för trafikfrågor i Kalmar kommun har ett mallverktyg tagits fram utifrån trafikverkets kriterier vid bedömning av cykelstråk. Detta mallverktyg finns nu i dokumentet riktlinjer för skolskjuts. Ett förtydligande kring rektors ansvar att utreda har gjorts i dokumentet Kvalitetssäkring av skolskjuts. I förslag till nya skolskjutsriktlinjer finns en förtydligan kring funktionsnedsättning eller andra undantag, då dessa kan vara av tillfällig eller bestående art, samt att de ska styrkas med läkarintyg. Det förtydligas även när Kalmar kommuns olycksfallsförsäkring alternativt vårdnadshavares försäkring kan vara aktuell. Den tredje större förändringen gäller transport till korttidsboende. Transport till korttidsboende är inte att betrakta som skolskjuts enligt skollagen, då det inte handlar om transport mellan elevs folkbokföringsadress och skola. I samarbete med KLT erbjuder Kalmar kommun kostnadsfri transport för elever som har beslut enligt LSS som inte räknas som skolskjuts. Förutsättningar finns beskrivna i skolskjutsriktlinjerna och kommer att utvärderas under våren Överläggning Utvecklingsledare Linus Hellman beskriver bakgrunden till de nya riktlinjerna, och förutsättningarna för dessa. Beslut fattar inget beslut med anledning av informationen.

19 19 (21) 30 Vad tycker de äldre om omsorgen 2015 Enhetschef Micaela Lundgren informerar om Södermöres utfall i Socialstyrelsens undersökning, "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015". Svarsfrekvensen var %. Den fråga där de svarande i Södermöre svarat mest positivt (95 %) var den om bemötandet från personalen. Den fråga som hade lägst andel (28 %) positiva svar i Södermöre, var den om besvär av ensamhet. Sammantaget svarar 87 % av de svarande i Södermöre att de är nöjda med sitt äldreboende. Undersökningens utfall sticker ut positivt för Södermöre i frågan om ifall de svarande fick plats på det äldreboende de ville bo på. Där svarar 94 % av de svarande i Södermöre ja, vilket också är en påtagligt högre siffra än i såväl riket som i Kalmar län och i Kalmar kommun. Negativt sticker utomhusmiljön i Södermöre ut. Av de svarande anser 56 % i Södermöre att det är trivsamt utomhus runt boendet. Utöver att siffran är låg, så är den även sämre än siffrorna för riket, länet och kommunen. Möjligheterna att påverka vilka tider man får hjälp upplevs bättre i Södermöre (73 %) än i riket (60 %), länet (61 %) och kommunen (55 %). 31 Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten Förvaltningschef Mats Linde informerar om skriften Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten 2016, och förklarar bland annat att alla skolor inte har gjort undersökningen inom den tid den ska genomföras, och därför inte syns i skriften. 32 Kalla Fakta Förvaltningschef Mats Linde informerar om skriften Kalla fakta Skriften är en årsredovisning för skol- och förskoledelen i kommunen, uttryckt i diagramform, nedbruten på enhetsnivå.

20 20 (21) 33 Organisation Hagby och Halltorp förskola/skola Förvaltningschef Mats Linde informerar om att Halltorpsskolans rektor, Åse Porsefjord, har fått annat jobb. Som en följd av detta övervägs en förändrad enhetsindelning, vilket i så fall är ett nämndsbeslut. Tanken är att göra enhetsindelningen Halltorp Hagby skola, och Halltorp Hagby förskola. 34 Lägesrapport kommundelsutveckling Sofie Nyström slutar som landsbygdsutvecklare. Skriften Upplev Södermöre är färdig för korrekturläsning. Samarbete mellan biblioteket i Påryd och ICA: Något var fel på ritningen från den förra fastighetsägaren, så ett nytt möte är inbokat. 35 Medborgardialog Det har hållits ett informationsmöte i Påryd efter stormen Gorm. Medverkade gjorde bland annat Eon, Telenor och Kraftringen. Ett 80-tal personer kom på mötet. 36 Förvaltningskontoret informerar Nästa pensionärsråd är inställt. Omsorgsförvaltningens förvaltningschef har försett ordförande Elisabeth Gustavsson med information rörande omsorgsverksamheten. Informationen distribueras till nämndens ledamöter. 37 Rapporter från olika demokratiska mötesformer Inga rapporter från demokratiska mötesformer. 38 Kontaktmannaskap Inget kontaktmannaskap att rapportera. 39 Kommande aktiviteter Inga kommande aktiviteter att rapportera.

21 21 (21) 40 Delegationsbeslut Dnr SKDN 2016/0018 Bakgrund 1. Södermöreskolans rektors beslut om anställning av, visstid, två stycken lärare. 2. Förvaltningschef Mats Lindes beslut om rutinmässiga ombudgeteringar för städkostnader för Södermöreskolan, Ljungbyholmsskolan och Ljungbyholms förskola, samt ombudgetering av hyres- och städkostnader för Södermöreskolan och Ljungbyholmsskolan. Beslut har tagit del av redovisningen av delegationsbesluten. 41 Anmälnings- och kännedomsärenden Dnr SKDN 2016/0019 Bakgrund 1. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. 2. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem - avslutat. 3. Klagomål på städning och dammning. 4. Minnesanteckningar från ledningsgrupp Skola, förskola, fritidshem, kultur & fritid. 5. Tillgång till platser demens. 6. Åsiktsplattform från aktionsgruppen Vindkraftens konsekvenser i Mortorp. 7. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. 8. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. 9. Anmälan till huvudman om diskriminering eller kränkande behandling i grundskola, förskola, förskoleklass och fritidshem. Beslut Informationen om anmälnings- och kännedomsärenden noteras i protokollet.

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1(18) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 23 mars 2016 kl. 17:00 Plats Tvärskogs bygdegård Frånvaro anmäls till Linus Hellman på tfn 0480-45 29 04 Fika serveras från kl. 16:30 Enligt uppdrag Linus

Läs mer

Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education (GAFE)

Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education (GAFE) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0013 52904 Södermöre kommundelsnämnd Teckna personbiträdesavtal för användande av Googles molntjänst Apps for Education

Läs mer

Delårsuppföljning augusti 2016

Delårsuppföljning augusti 2016 Handläggare Datum Maria Engblom -09-08 0480-45 29 02 Delårsuppföljning augusti ÅRET SOM GÅTT Södermöre kommundelsnämnd beslutade den 17 februari att ge omsorgsförvaltningen i Kalmar fullt mandat och ansvar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Barn- och ungdomsnämnden Tid Onsdagen den 18 maj 2016 kl 13:00-17:00 Plats Barn- och ungdomsförvaltningens sammanträdesrum Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson,

Läs mer

Remiss - Drogpolitiskt program

Remiss - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0029 52904 Södermöre kommundelsnämnd Remiss - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 18 oktober 2017 kl. 17:00-18:15 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 74-80 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Karin Lindsten (L) Elisabeth Sjögren Heimark (S) Johan Kesselmark

Läs mer

Årlig uppföljning av omsorgspolitisk färdriktning 2015

Årlig uppföljning av omsorgspolitisk färdriktning 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0031 52904 Södermöre kommundelsnämnd Årlig uppföljning av omsorgspolitisk färdriktning 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1(11) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 17:00 Plats Möregården Frånvaro anmäls till Linus Hellman på tfn 0480-45 29 04 Fika serveras från kl. 16:30 Enligt uppdrag Beslutsärende

Läs mer

Remissvar - Drogpolitiskt program

Remissvar - Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peter Sunnanek 2016-03-02 BUN 2016/0191 0480-45 30 25 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 20 april 2016 kl. 18:00-19:55 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 42-52 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Karin Lindsten (L) Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C) Jan-Erik Arvidsson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 17 februari 2016 kl. 17:00 Plats Kommundelssalen Omfattning 1-18 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Johan Kesselmark (S) Kurt Hallberg (C)

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 17:00 Plats Halltorpsskolans matsal Halltorp Omfattning 112-125 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Carina Sjögren (C), tjänstgörande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 januari 2017 kl. 17:00-17:45 Plats Kommundelssalen i Ljungbyholm Omfattning 1-7 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Yttrande över Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102)

Yttrande över Fråga patienten Nya perspektiv i klagomål och tillsyn (SOU 2015:102) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se HANDIKAPP FÖRBUNDEN 2015-06-16 Dnr.nr S2015/1547/FS Vår referens Sofia Karlsson s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Remissvar: Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 17 maj 2017 kl. 17:00-21.00 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Omfattning 38-45 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 15 juni 2016 kl 18:00 Plats Ekenäs båtklubb Meddela eventuellt förhinder till Iréne Jonsson, tfn 45 30 01 Tillgång till kaffe

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23

Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2014-10-01 ON 2014/0083 53515 Omsorgsnämnden Rätt information på rätt plats i rätt tid, SOU 2014:23 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 19 oktober 2016 kl. 17:00-21.10 Ajournering kl 18:15-18:30 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 88-93 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher

Läs mer

Stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) (Prop. 2016/17:122)

Stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) (Prop. 2016/17:122) Stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372) (Prop. 2016/17:122) Bakgrundsfakta Region Norrbotten 80 60 40 20 0 Synpunkter/klagomål registrerade i verksamheten Patient/närstående - klagomål/synpunkt

Läs mer

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid

Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2014-09-15 SN 2014/0380 0480-450885 Socialnämnden Remiss SOU 2014:23: Rätt information på rätt plats och i rätt tid Förslag till beslut

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 24 januari 2018 kl. 17:00-17:35 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 1-8 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel

Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel Handläggare Datum Ann-Christine Kittel-Olsson 2014-12-01 Omsorgspolitisk färdriktning i Södermöre kommundel 2015-2018 1. Bakgrund Södermöre kommundel har uppdraget att tillhandahålla en god vård- och omsorg.

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Wolfgang Friedh 2016-02-24 BUN 2016/0175 0480-45 30 23 Barn- och ungdomsnämnden Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola

Läs mer

Reglemente för patientnämnden

Reglemente för patientnämnden Ärende 17 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Landstingsdirektörens stab Kanslienheten 2017-09-08 Diarienummer 170589 Landstingsfullmäktige Reglemente för patientnämnden Förslag till beslut Landstingsfullmäktige godkänner

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 14 februari 2018 kl. 15:00-19:40 Ajournering 16:50-17:00 och 18:45-18:55 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 9-17 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik

Läs mer

Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning

Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Hanna Ivarsson 2018-01-05 SKDN 2018/0007 Södermöre kommundelsnämnd Rutin för skötsel av anslagstavlor och skyltar i Södermöre kommundelsförvaltning Förslag

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd 1 (11) Tid Onsdagen den 24 september 2014 kl. 17:00 19:15 Plats Tvärskogs bygdegård Tvärskog Omfattning 97-111 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande Georg Persson

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 22 mars 2017 kl. 17:00-20.50 Plats Hagbyskolan Omfattning 17-23 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande Johan Kesselmark

Läs mer

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan för patientnämnden och patientnämndens kansli 1(7) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2019 2020 för patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Tanken med denna verksamhetsplan är att den ska skapa fokus och riktning för de två kommande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 25 september 2013 kl. 17:00-21:10 Plats Halltorpsskolans matsal Omfattning 123-143 ande Elisabeth Gustafsson (S), ordförande Ingemar Einarsson (C), vice ordförande,

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden PROTOKOLL 6 (15) 30 Mer tid i förskolan för 15-timmarsbarnen Dnr BUN 2013/0305 Handlingar Förvaltningskontorets skrivelse 2015-02-24. Bakgrund Kommunfullmäktige har givit barn-

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola

Riktlinjer för skolskjuts gällande förskoleklass, grundskola och särskola BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Barn- och ungdomsnämnden Planeringssekreterare Wolfgang Friedh 2016-04-20 1 (6) Riktlinjer för skolskjuts gällande

Läs mer

Ekonomisk prognos efter oktober 2017

Ekonomisk prognos efter oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom -10-12 SKDN /0046 0480-45 29 02 Södermöre kommundelsnämnd Ekonomisk prognos efter oktober Förslag till beslut Södermöre kommundelsnämnd

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)

Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-03-13 S2015/1547/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Sedd, hörd och respekterad ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU

Läs mer

Temadag om det nya klagomålssystemet

Temadag om det nya klagomålssystemet Temadag om det nya klagomålssystemet Marie Åberg Petra Carlbaum Inspektionen för vård och omsorg 13 december 2017 Förändrad klagomålshantering 1 januari 2018 IVO Vårdgivaren Patientnämnden Ändamålsenlig

Läs mer

Yttrande över slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82)

Yttrande över slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) 1 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över slutbetänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (SOU 2007:82) Inledningsvis vill Patientnämnden poängtera att nämnden endast kommer att

Läs mer

Användande av Google Apps For Education

Användande av Google Apps For Education Användande av Google Apps For Education Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-06-03 av Kommunstyrelsen 117 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Barn och utbildning Giltighetstid Tills

Läs mer

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget,

1. den hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) som bedrivs av landstinget eller enligt avtal med landstinget, Reglemente för landstingets patientnämnd Allmänna bestämmelser 1 Patientnämnden har i enlighet med lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m. till uppgift att stödja och hjälpa patienter inom 1. den

Läs mer

Motion från Max Troendlé (MP) om bättre hemtjänst

Motion från Max Troendlé (MP) om bättre hemtjänst TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-10-01 KS 2015/0528 50044 Kommunfullmäktige Motion från Max Troendlé (MP) om bättre hemtjänst Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Sedd, hörd och respekterad

Sedd, hörd och respekterad Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Delbetänkande av Klagomålsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:14 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 12 december 2018 kl. 17:00-19:55 Ajournering 18:30-19:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 76-86 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 26 april 2017 kl. 17:00-18.10 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 24-37 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Karin Lindsten (L) Elisabeth Sjögren

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-04-29 2014-04-16 PAN 2/2014 Patientnämnden Tid Onsdagen den 16 april kl. 9 12.10 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 18 april 2018 kl. 17:00-19:05 Ajournering 18:35-18:45 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 28-32 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Pia Waldem

Läs mer

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa

Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden för barns och elevers bästa UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 11-000/4915 SID 1(6) 2011-08-01 Handläggare: Kristina Björkegren Linder Telefon: 08-508 33 890 Till Utbildningsnämnden 2011-08-18 Rapportera,

Läs mer

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Socialutskottets betänkande 2016/17:SoU16 Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ett mer ändamålsenligt klagomålssystem

Läs mer

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Linus Hellman 2016-03-10 SKDN 2016/0030 52904 Södermöre kommundelsnämnd Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2015 Förslag till beslut Södermöre

Läs mer

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2019

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2019 20160101 Dnr PN-2018-1100 Patientnämndens Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidé... 1 2. Medborgarperspektivet... 2 3. Processperspektivet... 2 4. Ekonomiperspektivet... 3 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd 2016-06-15 Anmälnings- och kännedomsärenden s protokoll 2016-03-15. s protokoll 2016-04-20. Skrivelser om byggnationen Halltorpsskolan (dnr 2016/0075). Skrivelse om brister på

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 19 september 2018 kl. 17:00-18:50 Ajournering kl. 18:10-18:20 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 55-64 ande Christopher Dywik (KD), ordförande Johan

Läs mer

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015

Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan 2015 -03-24 Dnr Patientnämndens Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidè... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet... 6 5. Nyckelindikatorer...

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017

Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Engblom 2017-03-03 SKDN 2017/0046 0480-452902 Ekonomiskt utfall och prognos efter februari 2017 Förslag till beslut beslutar att lägga rapporten

Läs mer

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli

Verksamhetsplan patientnämnden och patientnämndens kansli 1(8) Förvaltningsnamn Avsändare Verksamhetsplan 2017 2018 patientnämnden och patientnämndens kansli Inledning Den bärande tanken med en verksamhetsplan är att skapa fokus och riktning för kommande år.

Läs mer

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län

Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Samuelsson 2013-09-06 KFN 2013/0121 kulturutvecklare Kultur- och fritidsnämnden Remiss över Strategi för samverkan mellan skola och kultur i Kalmar

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Torsdagen den 22 november 2018 kl. 13:00 Plats Torsåsgatan 1 B Omfattning 73-82 Beslutande Michael Ländin (S), ordförande Per Dahl (M), 1:e vice ordförande Liselotte Ross (V), 2:e vice

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Överförmyndarnämndens kansli, Kiliansgatan 12, kl. 14.00 16.05 Ledamöter: Elisabeth Iregren (V), ordförande Solveig Ekström Persson (S), ledamot Lars

Läs mer

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD)

Kl Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Johnny Sködt (SD) 1 (8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.00 Arvo Hellman, ordförande (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 15 maj 2019 kl. 17:00-20:20 Ajournering 18:10-18:20 och 18:35-18:45 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Omfattning 42-51 ande Magnus Uhr (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice ordförande

Läs mer

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl

Ordförande Kent Alriksson och vice ordförande Bo Dalesjö justerar protokollet tisdagen den 17 juni kl 1(5) Patientnämnden, Annika Lundgren 2014-06-04 Sammanträdestid Kl. 09.00-12.10 PAN 3/14 ande Kent Alriksson (m) Bo Dalesjö (s) Gullvi Andersson (mp) Nils-Erik Carlström (fp) Jan Lorentzson (sd) Jerker

Läs mer

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

KALLELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 1 (14) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 2018-10-03 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 08:30 Plats Sessionssalen Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare

Läs mer

Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS

Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS Revidering av reglemente avseende patientnämnden med anledning av ny lag 4 LS 2017-1185 1 (2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2017-11-22 LS 2017-1185 Landstingsstyrelsen Revidering av reglemente avseende

Läs mer

Protokoll 1 (18) Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, tisdagen den 11 september 2018, klockan

Protokoll 1 (18) Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, tisdagen den 11 september 2018, klockan Protokoll 1 (18) ande organ Plats och tid ande Utbildningsförvaltningen, Linbanegatan 12, tisdagen den 11 september 2018, klockan 15.00-17.00 Sven Jansson, Ordförande (S) Monica Avås, Vice ordförande (M)

Läs mer

Patientnämndens verksamhetsberättelse

Patientnämndens verksamhetsberättelse Patientnämndens verksamhetsberättelse 2016 1 Verksamhetsberättelse 2016 2 Sammanfattning Under året har Region Kronoberg fattat ett formellt beslut om att arbeta mot en mer personcentrerad vård vilket

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 13 december 2017 kl. 17:00-19:15 Ajournering kl. 18:20-18:30 Plats Kommundelssalen Ljungbyholm Omfattning 94-104 ande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher

Läs mer

Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor

Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2018-11-21 Barn- och ungdomsnämnden 80 Svar på motion: Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor Dnr BUN 2018/0688 Handlingar - Motion Inför porrfilter på Kalmarbygdens skolor.

Läs mer

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun

Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2016-02-12 SN 2016/0083.11.01 0480-450885 Socialnämnden Remiss Drogpolitiskt program för Kalmar kommun 2016-2020 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program

Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Thomas Johansson 2016-03-07 ON 2016/0047 0480-453515 Omsorgsnämnden Remiss - Förslag till Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Omsorgsnämnden

Läs mer

Yttrande över förslag till Patientlag

Yttrande över förslag till Patientlag TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindquist 2013-04-16 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Omsorgsnämnden Yttrande över förslag till Patientlag Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

Klagomål inom hälso- och sjukvård förändringar från 1 januari 2018

Klagomål inom hälso- och sjukvård förändringar från 1 januari 2018 Klagomål inom hälso- och sjukvård förändringar från 1 januari 2018 Eva-Lena Petersson Inspektör och processutvecklare Emelie Karlsson Utredare 21 maj 2018 Bakgrund till förändringen? Vad innebär förändringen?

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (6) Förskolenämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Sammanträdesdatum 26 april 2016 Ordförande Amanda Agestav Plats och tid Stadshuset, rum E454, kl 10:00 Förmöten Majoriteten i F481 09:30

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott KALLELSE Datum 2018-11-01 1(1) Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Tid: Torsdagen den 8 november 2018, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Osby, kommunhuset i Osby Ärende 1 Upprop och protokollets

Läs mer

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018

Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Handläggare Datum Mia Lindgren 2018-12-05 0480-45 29 03 Uppföljning av Södermöre kommundelsnämnds nyckeltal för jämställdhet 2018 Sedan 2016 följer Södermöre kommundel upp jämställdheten inom förvaltningens

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid Kl. 13:00-16:30 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 72-74 Beslutande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning

1 Verksamhetsberättelse Sammanfattning 2016-01-20 Patientnämnden Annika Lundgren, Carina Rissvik, Ingrid Sivermo 1 Verksamhetsberättelse 2015 2 Sammanfattning I januari infördes den nya patientlagen som syftar till att stärka och tydliggöra

Läs mer

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38)

Välfärdsutredningens slutbetänkande Kvalitet i välfärden (SOU 2017:38) Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Förvaltningsyttrande Sida 1 (6) 2017-06-19 Handläggare Carolina Morales Telefon: 08-508 25 146 Till Socialnämnden 2017-08-22 Välfärdsutredningens

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Ekonomisk rapport efter november

Ekonomisk rapport efter november TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Magnus Levin 2014-12-09 ON 2014/0111 53510 Omsorgsnämnden Ekonomisk rapport efter november Förslag till beslut Omsorgsnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Omsorgsnämnden PROTOKOLL

Omsorgsnämnden PROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid kl. 13:00-15:35 Plats Omsorgsförvaltningen Omfattning 104-118 ande Steve Sjögren (S), ordförande Margreth Johansson (KD), 1:e vice ordförande Birgitta Axelsson Edström (V), 2:e vice

Läs mer

Google kalender I kalendern har eleven sitt personliga schema och även händelser som exempelvis prov, uppgifter, etc.

Google kalender I kalendern har eleven sitt personliga schema och även händelser som exempelvis prov, uppgifter, etc. Barn och utbildning Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över Internet. Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Paragrafen, Storuman , kl Ajournering för studiebesök kl

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Paragrafen, Storuman , kl Ajournering för studiebesök kl STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (30) Plats och tid Paragrafen, Storuman 2017-03-01, kl 09.00 12.10. Ajournering för studiebesök kl 13.15 14.30. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande Christer Bergfors (M)

Läs mer

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/

Uppdragsplan Vård- och omsorgsnämnden. Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/ Uppdragsplan 2016 Vård- och omsorgsnämnden Antagen av vård- och omsorgsnämnden 9 december 2015 VON 2015/0864 003 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Ansvarsområden 4 Verksamhetsidé 4 Uppföljning och utvärdering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (12) Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 17 januari 2017 kl. 15.00 18.31 Beslutande Robert Wenglén (M) Lena Wahlgren (M) Richard Jerneborg (M) Eva-Lotta

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande.

I rutinen används begreppet missförhållande genomgående i texten men avser både missförhållande och risk för missförhållande. Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering 2013-11-06, rev. 2015-03-30 1(6) Linda Svensson 046-35 64 55 linda.svensson@lund.se Lex Sarah rutin för ansvarsfördelning och hantering Dnr VOO 2013/0191

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Justerat 2014-09-26 Patientnämnden Tid Onsdagen den 17 september kl. 9 11.30 Plats Närvarande ledamöter Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Centralskolan, Norra skolan kl

Centralskolan, Norra skolan kl 1 (9) Plats och tid Centralskolan, Norra skolan kl. 13.00-15.30 Beslutande Marie Gärdby, (C) ordförande Mikael Malm (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist, (PF) 2:e vice ordförande Veronicha Pettersson,

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd

Södermöre kommundelsnämnd Södermöre kommundelsnämnd Tid Onsdagen den 13 juni 2018 kl. 17:00-19:00 Ajournering 17:45-18:00 Plats Ekenäs Omfattning 39-45 Beslutande Elisabeth Gustavsson (S), ordförande Christopher Dywik (KD), vice

Läs mer

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017

Dnr PN Patientnämndens Verksamhetsplan 2017 20160101 Dnr PN--1 Patientnämndens Verksamhetsplan Verksamhetsplan Innehållsförteckning 1. Vision/verksamhetsidé... 3 2. Medborgarperspektivet... 4 3. Processperspektivet... 5 4. Ekonomiperspektivet...

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden

Protokoll Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 1 Ärendeförteckning sid. 36 Val av justerare... 3 37 Fastställande av ärendelista... 4 38 Anmälan av informationsärenden mars... 5 39 Redovisning av delegeringsbeslut mars... 6 40 Ekonomisk periodrapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Tydligare ansvar och regler för läkemedel, (Slutbetänkande SOU 2018:89)

Tydligare ansvar och regler för läkemedel, (Slutbetänkande SOU 2018:89) PM Rotel VIII (Dnr KS 2019/194) Tydligare ansvar och regler för läkemedel, (Slutbetänkande SOU 2018:89) Remiss från Socialdepartementet Remisstid den 10 maj 2019 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för lärande

Kommunstyrelsens utskott för lärande 1(9) Kommunstyrelsens utskott för lärande Plats och tid: Kyrkbyns skola, expeditionen, 2019-04-11 kl. 13:00 15:25 Beslutande: Susann Lindblad (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S), vice ordförande

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-05-25 KS 2016/0279 Kommunfullmäktige Drogpolitiskt program 2016-2020 Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag till Drogpolitiskt program

Läs mer