Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering"

Transkript

1 isfinspektionen FÖR SOCIALFÖRSÄKRINGEN Rapport 2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering sf

2 Rapport 2014:26 Val av traditionell försäkring eller fondförsäkring vid pensionering En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2014

3 Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) har till uppgift att genom systemtillsyn och effektivitetsgranskning värna rättssäkerheten och effektiviteten inom socialförsäkringsområdet. Systemtillsyn innebär att granska om regelverket tillämpas korrekt och enhetligt. Effektivitetsgranskning innebär att granska om en verksamhet fungerar effektivt med utgångspunkt i det statliga åtagandet. Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box Stockholm Telefon: E-post: Rapporten kan laddas ner från Inspektionen för socialförsäkringen Tryckt av Elanders Sverige AB Stockholm 2014

4 Innehåll Generaldirektörens förord... 5 Sammanfattning... 7 Summary Inledning Syfte och frågeställningar Genomförande och metod Disposition Premiepension och förvaltningsformer Vad är premiepension? Vad är fondförsäkring och traditionell försäkring? Tidigare studier om hur individer påverkas av valsituationer Individernas val påverkas av hur valalternativen framställs Intresset för aktiva val är litet Låg kunskap om den allmänna pensionen Riksrevisionens undersökning av valet av förvaltningsform tyder på att förvalet påverkar Information till blivande och nuvarande pensionärer Information om förvaltningsformerna Information vid ansökningstillfället Motiv till att förvalsblanketten togs bort och återinfördes Vad har regeringen sagt? Sammanfattning Betydelsen av blankettens utformning för valet... 39

5 5.1 Egenskaper som undersöks Varför kan olika grupper påverkas olika av en förändring i blanketten? Sammansättningen bland dem som valde i olika valsituationer Hur påverkade förändringen i valsituationen individernas val? Resultat Känslighetsanalys Bundenheten till förval Sammanfattning Hur uppfattar pensionärerna informationen och valet? Kunskap och engagemang om pension Vilka val görs och vad värdesätts? Förståelse av blanketten Information som saknas i blanketterna Synen på informationsbroschyrerna Sammanfattning Slutsatser och diskussion Blanketten påverkar hur pensionärerna väljer Vilken inverkan har informationen som lämnas? Är konstruktionen av valalternativen lämplig ur ett konsumentperspektiv? Referenser Bilaga... 77

6 Generaldirektörens förord Den som går i pension och ska börja ta ut premiepension kan välja att ha kvar sina pensionsmedel i en fondförsäkring eller byta till en traditionell försäkring. Denna rapport, som är svaret på ett regeringsuppdrag, analyserar detta val ur olika aspekter: hur pensionärerna uppfattar informationen om alternativen, hur blanketten utformas och mer allmänt vilka effekter ett förvalsalternativ kan ha på de blivande pensionärernas beslut. Av rapporten framgår att Pensionsmyndighetens blankett för ansökan om allmän pension har stor betydelse för hur många som väljer fondförsäkring respektive traditionell försäkring. En neutral blankett leder till en jämn fördelning mellan alternativen, medan ett förval är starkt styrande. Analysen visar att personer med generellt sämre finansiella kunskaper är mest bundna av förvalet av fondförsäkring, samtidigt som det är denna grupp som i högst utsträckning väljer traditionell försäkring när de gör ett aktivt val mellan förvaltningsformerna. Enkätundersökningen och intervjuerna i rapporten visar också att de flesta föredrar traditionell försäkring. Det kan finnas fördelar med förval i komplexa valsituationer, men studien visar att ett förval med fondförsäkring tenderar att leda fel. Det finns en stor grupp som har hög risk i sin premiepensionsportfölj vid pensioneringen. Pensionsmyndigheten lämnar i dagsläget ingen information till de pensionärer som redan har gått i pension, varför en förändring av placeringen inte blir aktuell. För den gruppen leder ett förval som styr mot en placering med förhållandevis hög risk därmed till en alltför hög risknivå. Möjliga lösningar på problemet är ett bekräftelseval och en valblankett med en statligt förvaltad generationsfond som förval, exempel AP7 Såfa. Förslagen skisseras endast i rapporten och behöver utredas vidare om önskan är att rätta till den felaktiga styrning som dagens administrativa lösning innebär. 5

7 Rapporten är skriven av Josefina Selin (projektledare), Daniel Hallberg och Marcela Cohen Birman. Värdefulla bidrag till rapporten har lämnats av Nina Granqvist, Per Johansson och Dan Ljungberg. Regeringsuppdraget har genomförts efter samråd med Finansinspektionen. Stockholm i december 2014 Per Molander 6

8 Sammanfattning Denna rapport, som är svaret på ett regeringsuppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), studerar valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring. Det är ett val som den blivande pensionären ställs inför i samband med sitt första uttag av premiepension i det allmänna pensionssystemet. Rapporten beskriver hur pensionärerna uppfattar informationen om traditionell försäkring och fondförsäkring, samt analyserar vilken inverkan information och ansökningsblanketternas utformning kan ha på pensionärernas beslut. Av rapporten framgår att Pensionsmyndighetens blankett för ansökan om allmän pension har stor betydelse för hur många som väljer fondförsäkring respektive traditionell försäkring. Fram till och med år 2009 hade blanketten en utformning där fondförsäkring var förvalsalternativet. Vid årsskiftet 2009/2010 togs förvalet bort och en neutral blankett infördes, där individen var tvungen att själv kryssa i antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring. När förvalet togs bort, steg andelen som valde traditionell försäkring från cirka 10 till cirka 50 procent. Analysresultaten visar att en stor del av ökningen berodde på att förvalet avskaffades. I maj 2011 valde Pensionsmyndigheten att återinföra förvalet. Det medförde att andelen som valde traditionell försäkring sjönk till ungefär samma nivå som innan förvalet togs bort. Utvärderingen av registerdata visar att individer påverkas olika mycket av blanketten med förval, vilket också bekräftas av tidigare forskning. Exempelvis visar analysen att det finns stora förändringar i beteendet bland dem som har varit inaktiva under sparandetiden när förvalet tas bort. Av analysen framgår också att de som förmodas ha en förhållandevis sämre finansiell förmåga är mest bundna av förvalet av fondförsäkring, samtidigt som det är denna grupp som i högst utsträckning väljer traditionell försäkring när de gör ett aktivt val mellan förvaltningsformerna. 7

9 En enkätundersökning och fokusgruppsintervjuer visar att de flesta verkar föredra traditionell försäkring och de egenskaper som förknippas med den. Resultaten indikerar också att en majoritet väljer traditionell försäkring vid en neutral valsituation. Resultaten visar att informationen som lämnas till pensionärerna vid ansökan om allmän pension kan göras tydligare och innehålla mer fakta. Mycket av den information som saknas i blanketten är tillgänglig på Pensionsmyndighetens webbplats och i webbansökan. En slutsats är därför att webbansökan kan användas som utgångspunkt för att se över den information som finns i blanketten. Pensionsmyndigheten lämnar i dagsläget ingen information till de pensionärer som redan har gått i pension. Eftersom relativt många pensionärer har en portfölj med hög risk är det ett problem att de som har valt fondförsäkring med hög risk vid ett senare tillfälle inte får någon information om vikten av att minska riskerna i sitt fondsparande eller möjligheten att välja traditionell försäkring. I rapporten diskuteras införandet av så kallade bekräftelseval som en möjlig lösning. Bekräftelseval innebär att en individ som har varit inaktiv och har kvar samma fondval under lång tid ska bekräfta sitt tidigare fondval. I annat fall överförs individens premiepensionsmedel till en statligt förvaltad fond med en tydlig åldersanpassad riskprofil (AP7 Såfa) för att på så sätt reducera eventuella investeringsmisstag. Sedan tidigare finns en diskussion om att införa bekräftelseval för samtliga sparare inom premiepensionen. Det kan finnas fördelar med förval i komplexa situationer, men studien visar att ett förval med fondförsäkring riskerar att leda fel. Eftersom det finns en stor grupp som har en hög risk i sin premiepensionsportfölj vid pensionering är ett förval som innebär att flertalet kommer att kvarstå i en placering med hög risk kanske det starkaste argumentet mot att ha fondförsäkring som förval. En möjlig lösning på problemet, som ett komplement till så kallade bekräftelseval, kan vara att ha en valblankett med en statligt förvaltad fond som förval, förslagsvis AP7 Såfa. Blanketten skulle med denna lösning innehålla tre valalternativ: fortsatt fondförsäkring, traditionell försäkring och AP7 Såfa (som förval). Detta förslag, liksom det om bekräftelseval, är dock endast skisser på tänkbara lösningar som behöver utredas vidare. 8

10 Summary The choice between life annuity and unitlinked insurance The Swedish Social Insurance Inspectorate (Inspektionen för socialförsäkringen, ISF) is an independent supervisory agency for the Swedish social insurance system. The objectives of the agency are to strengthen compliance with legislation and other statutes, and to improve the efficiency of the social insurance system through system supervision and efficiency analysis and evaluation. The ISF s work is mainly conducted on a project basis and is commissioned by the Government or initiated autonomously by the agency. This report has been commissioned by the Government. Background During the last decade, individuals in Sweden have become more involved in investment decisions when it comes to saving for retirement. A defined contribution plan called the Premium Pension System (PPS), which is a part of the mandatory Swedish public pension scheme, covers all employees and self-employed since July 2000, with yearly contributions equal to 2.5 percent of income. Within the system, future pensioners create their portfolio containing equities, bonds (or both), which are registered with the Swedish Pensions Agency. If an individual is inactive at entry and no choice is made, the contributions are invested in a specific state-managed default fund. Upon retirement and onwards, individuals can opt to keep the premium pension in funds (unit-linked insurance) or opt to change to a life annuity insurance. If an individual decides on unit-linked insurance for the premium pension savings, the individual will keep 9

11 the fund account after retirement and continue investing in mutual funds. If instead choosing life annuity insurance, the Swedish Pensions Agency will take over management of the pension savings. The individual will receive a guaranteed amount each month. If the Swedish Pensions Agency successfully manages the pension savings, the pensioner will receive, apart from the guaranteed amount, an additional amount. The additional amount is recalculated each year, and it may rise or fall. If life annuity insurance has been chosen once, it is not possible to switch back to unit-linked insurance. At the turn of 2009/2010, the Swedish Pensions Agency revised the design of the application form for public pensions in terms of the choice between life annuity insurance and unit-linked insurance. Up until 2009, the design of the application form had a configuration in which unit-linked insurance was the default. At the turn of 2009/2010 the default option was removed, and a new form was introduced, in which the individual had to select either unit-linked insurance or life annuity insurance. When the default option was removed, the proportion that chose life annuity insurance rose from around 10 to about 50 percent. In May 2011, the Swedish Pensions Agency opted to reinstate the former application form with the default option. It caused the proportion that chose life annuity insurance to drop to about the same levels as before the application form was changed. Objectives The report studies the choice between life annuity insurance and unitlinked insurance that pensioners are facing in connection with their initial withdrawal from the PPS. The report describes how pensioners perceive the information that is given concerning the two types of pension administration after retirement, life annuity insurance and unit-linked insurance. It also analyses what impact the information and the design of the application form have on the choice that pensioners make. Methods The study consists of both quantitative and qualitative methods. The analysis is based on documents, focus groups, a questionnaire, and register data. The focus groups consisted of a total of 32 people in four different groups. Issues raised in the focus groups generally 10

12 concerned how individuals view pensions, their knowledge about retirement issues, how they prepare for retirement, their views on unit-linked insurance and life annuity insurance, as well as their opinion on future configuration of pension information and application forms. The questionnaire was based on a randomly stratified sample of people born between 1945 and 1952, and was aimed at quantifying the results that emerged from the focus groups. In total, the questionnaire was answered by 693 respondents, giving a response rate of 49 percent. The econometric analysis used administrative register data from the Swedish Pensions Agency and Statistics Sweden. These data contain information about both the individual pension rights and asset portfolios, along with information about the funds included in the PPS, and individual background characteristics such as place of residence, marital status, income, education and wealth. The analysis was conducted on a 5 percent sample of all those who contributed to the PPS in and who began withdrawals of premium pensions during that period. Findings The study shows that the design of the application form has a significant impact on the choice of type of pension administration after retirement. Furthermore, individuals are affected differently by the design of the forms, which has been confirmed through previous studies. The analysis shows that people with relatively poorer perceived financial capabilities are more constrained by the default option (the unit-linked insurance). Facing a neutral choice, this group opts for life annuity insurance to a much greater extent than other groups, when choosing the type of pension administration. The results from the questionnaire and focus group interviews reveal that most people seem to prefer life annuity insurance and the characteristics associated with this type of insurance. The results also indicate that the majority opt for life annuity insurance, when the form did not have a default option. The results show that the information provided to pensioners when applying for public pension could be made clearer and should be more informative. 11

13 Conclusions One conclusion drawn is that the information for both current and future pensioners can be improved. Many people may be unaware of how the choice affects their future pension, simply because they have forgotten past investment decisions, or because they did not want to make active pension choices, or thought they did not have the ability to make pension choices. It is a particular problem for those who have a fund portfolio with relatively high risk. In order to overcome this problem, the study discusses the possibility of introducing a confirmation choice, where pension savers must verify their selected fund portfolio. Individuals who do not confirm previous fund selection will have their capital in the PPS automatically transferred to a state-managed fund with risk profile, adjusted to age. The report also discusses the possibility of replacing the default choice in the application form. This would imply that the default is a state-managed fund with low risk, instead of the current default choice. 12

14 1 Inledning Inför pensioneringen behöver en blivande pensionär fatta många beslut, bland annat hur medlen som kommer från premiepensionen ska förvaltas under tiden som pensionär. Troligen känner sig många osäkra på vad dessa val innebär och upplever att det är svårt att få en överblick över den kommande pensionen. Låg kunskap och engagemang när det gäller pensionen och dessa val kan medföra att informationen som ges vid ansökan om pension samt utformningen på ansökningsblanketten kan ha stor betydelse för vad den blivande pensionären väljer. Den förvaltningsform som individen väljer vid pensioneringstillfället kan få livslånga konsekvenser för pensionen. I dag utgör premiepensionen vanligtvis en förhållandevis liten del av individens totala pensionsutbetalning, men den kommer att öka i betydelse för de framtida pensionärerna i takt med att en allt större del av pensionen kommer från premiepensionen. Därmed blir valet om till exempel förvaltningsform av pensionsmedlen under tiden som pensionär allt viktigare. Den som går i pension och ska börja ta ut premiepensionen kan välja att ha kvar sina pensionsmedel i en fondförsäkring eller byta till en så kallad traditionell försäkring (en närmare beskrivning av de olika förvaltningsformerna och vad de innebär återfinns i kapitel 2). Mycket tyder på att Pensionsmyndighetens blankett för ansökan om allmän pension har stor betydelse för hur många som väljer fondförsäkring respektive en traditionell försäkring. Figur 1 visar hur andelen som valde traditionell försäkring utvecklades under perioden Fram till och med år 2009 hade blanketten en utformning där fondförsäkring var förvalsalternativ. Det innebar att den blivande pensionären aktivt behövde kryssa för att välja traditionell försäkring, 13

15 2003: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :07 i annat fall blev valet med automatik fondförsäkring. Under denna period var det en minoritet, mellan 7 och 16 procent beroende på år, som valde traditionell försäkring vid pensioneringstillfället. Vid årsskiftet 2009/2010 togs förvalet bort och en neutral blankett infördes där individen var tvungen att själv kryssa i antingen fondförsäkring eller traditionell försäkring. När förvalet togs bort steg andelen som valde traditionell försäkring till ungefär 50 procent (se figur 1). I maj 2011 valde Pensionsmyndigheten att återinföra blanketten med förval. Som figur 1 visar medförde det att andelen som valde traditionell försäkring sjönk till ungefär samma nivå som innan förvalet togs bort. Figur 1. Andel som valt traditionell försäkring vid pensionering mellan januari 2003 och november % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Källa: Pensionsmyndigheten. 1.1 Syfte och frågeställningar Denna rapport, som är svaret på ett regeringsuppdrag till Inspektionen för socialförsäkringen (ISF), fokuserar på valet av förvaltningsform som blivande pensionärer ställs inför i samband med det första uttaget av premiepension i det allmänna pensionssystemet. Rapporten syftar till att bidra med en beskrivning av hur pensionärerna uppfattar informationen, samt med en analys av vilken inverkan informationen och ansökningsblankettens utformning kan ha på pensionärernas beslut. 14

16 Undersökningen syftar till att besvara följande frågor: Vilken information har blivande och nuvarande pensionärer fått när det gäller valet mellan traditionell försäkring och fondförsäkring? Hur uppfattar pensionärerna informationen och valsituationen? Vilken inverkan kan informationen ha på pensionärerna och deras val? Är konstruktionen av valalternativen lämplig ur ett konsumentperspektiv? Avgränsning Rapporten tar inte upp frågan om den traditionella försäkringen bör finnas kvar som alternativ förvaltningsform till fondförsäkring. Frågor om hur den traditionella försäkringen bör konstrueras, vem som bör förvalta den eller hur den bäst förvaltas tas inte heller upp Genomförande och metod Frågan om vilken information blivande och nuvarande pensionärer har fått, har undersökts genom dokumentstudier och genom ett möte med företrädare för Pensionsmyndigheten. Syftet var även att få en bild av hur informationen sett ut tidigare, samt motiven till att förvalet av fondförsäkring togs bort och sedan återinfördes. Mötet med två företrädare för Pensionsmyndigheten skedde i juni Hur pensionärerna uppfattar informationen och valsituationen samt vilken inverkan informationen kan ha, har undersökts genom fokusgrupper och genom en enkätundersökning. Fyra fokusgrupper har genomförts och totalt deltog 32 personer. Två av grupperna bestod av personer i åldrarna år som förväntas gå i pension inom de närmaste 1 2 åren. De andra två grupperna bestod av personer som gick i pension under åren Övergripande 1 Se Ds 2013:35 och Finansmarknadskommitténs rapport 11 för en diskussion kring dessa frågor. 15

17 frågor som behandlades i fokusgrupperna var synen på pensionen, kunskap kring pensionen, förberedelser inför pensionen, diskussion om fondförsäkring och traditionell försäkring, samt utformningen av framtida information och blanketter. Enkätundersökningen syftade till att kvantifiera resultaten som kom fram i fokusgrupperna, att närmare undersöka förståelsen av förvalsblanketten, samt att undersöka vad individerna anser är viktiga egenskaper för fondförsäkring och traditionell försäkring. Urvalet var ett slumpmässigt stratifierat urval av personer födda Ambitionen var att identifiera personer som planerar att gå i ålderspension under de närmaste 1 3 åren ( Snart Pension ), respektive personer som blivit ålderspensionärer under de senaste 3 4 åren, det vill säga perioden ( Pensionärer ). Totalt ställdes elva frågor som gällde självuppskattning av kunskap och engagemang kring pensionsområdet, vad som är viktigt för individerna om hur premiepensionen ska förvaltas, tydligheten i blankettens utformning, samt valet av förvaltningsform och fördelar med detta val. 2 Dataanalys och aktuell forskning inom beteendeekonomi har tillsammans med analysen från fokusgrupperna och enkäten använts som utgångspunkt för en diskussion om huruvida valkonstruktionen är lämplig ur ett konsumentperspektiv. En ekonometrisk analys av individdata från Pensionsmyndighetens och Statistiska centralbyråns (SCB) individdatabaser har genomförts för att studera hur valet av traditionell försäkring och fondförsäkring påverkas av utformningen av ansökningsblanketten och informationen kring detta val. Från datamaterialet har information hämtats om de val som individerna har gjort inom premiepensionssystemet samt om innehavet ska förvaltas i fondförsäkring eller övergå i traditionell försäkring vid pensioneringen. I den ekonometriska analysen kopplas detta till demografiska och socioekonomiska bakgrundsfaktorer för att på så sätt studera om förändringen ledde till olika val för olika grupper. Se metodbilaga för vidare information om hur fokusgrupper, enkätundersökning och dataanalys genomfördes. 2 Fokusgrupperna och enkätundersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ISF. 16

18 1.3 Disposition Kapitel 2 ger en kort beskrivning av förvaltningsformerna fondförsäkring och traditionell försäkring. I kapitel 3 beskrivs tidigare studier och forskning som rör hur individer påverkas av valsituationer. Kapitel 4 återger vilken information blivande och nuvarande pensionärer får när det gäller fondförsäkring och traditionell försäkring. Kapitel 5 innehåller en analys av vilken inverkan utformningen av ansökningsblanketten har på individers val. I kapitel 6 redogörs för empirin om hur pensionärerna uppfattar informationen som finns i blanketten, samt tidigare och nuvarande blanketters utformning. Rapporten avslutas med ett kapitel med diskussion och slutsatser. 17

19 18

20 2 Premiepension och förvaltningsformer Kapitlet ger en kort beskrivning av premiepension och vad förvaltningsformerna fondförsäkring och traditionell försäkring innebär. 2.1 Vad är premiepension? Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen och administreras av Pensionsmyndigheten. De första premiepensionsinsättningarna gjordes år 1995, men först år 2000 blev det möjligt att aktivt välja en egen fondportfölj. Bland dem som tog ut sin ålderspension under år 2013 utgjorde premiepensionen 2,5 procent. I genomsnitt tog pensionärerna ut 250 kronor per månad i premiepension under år De yngre pensionärerna tar i genomsnitt ut högre belopp än de äldre eftersom de har betalat in mer till systemet. Premiepensionens betydelse för hela pensionen blir dock snabbt allt större under de närmaste åren, i takt med att premiepensionssystemet fasas in. 4 För individer födda efter 1975 beräknas premiepensionen utgöra cirka 20 procent av den allmänna pensionen. 5 Pensionsavgiften till den allmänna pensionen uppgår till 18,5 procent av årsinkomsten (upp till max 7,5 inkomstbasbelopp), varav 16 procent avsätts till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Premiepensionen sätts årligen in på ett individuellt premiepensionskonto. Individen har möjlighet att välja att placera sina pengar i olika premiepensionsfonder och kan även välja att inte göra ett aktivt val. Då placeras pengarna i ett så kallat ickevalsalternativ inom ramen för sjunde AP-fonden, AP7 Såfa. 6 3 Pensionsmyndigheten (2013). 4 Ds 2013:35. 5 SOU 2005:87, s. 52 ff. 6 Finansmarknadskommitténs rapport nr 11, s.8. 19

21 Under sparandetiden finns det endast möjlighet att förvalta premiepensionsmedlen i fonder, men vid pensioneringen kan medlen överföras till en traditionell försäkring. Premiepensionssystemet omfattade 6,7 miljoner personer i slutet av år 2013, varav 1,3 miljoner var pensionärer. 7 Av pensionärerna hade cirka personer valt den traditionella försäkringen och cirka 1,1 miljoner hade fondförsäkring Vad är fondförsäkring och traditionell försäkring? Fondförsäkring innebär att premiepensionskapitalet fortsätter att förvaltas i de fonder som individen väljer. Utbetalningen av premiepensionen som pensionären får varierar över tid, beroende på hur de fonder som har valts utvecklas. Under år 2013 hade 80 procent av pensionärerna fondförsäkring och av dessa hade 65 procent en egenvald portfölj, medan 35 procent hade placerat i AP7 Såfa. 9 Eftersom utbetalningarna varierar med en fondförsäkring ville regeringen införa ett sparandealternativ för dem som upplever att variationen innebär en otrygghet. 10 Bland premiepensionärerna hade 20 procent valt traditionell försäkring under år En traditionell försäkring är däremot en vanlig förvaltningsform inom tjänstepensionen och utgör i många fall också ett förval. Inom de stora tjänstepensionsbolagen har en majoritet valt traditionell försäkring. 11 En traditionell försäkring innebär att Pensionsmyndigheten säljer fondandelarna och tar över ansvaret för förvaltningen av pengarna. Den traditionella försäkringen har en viss andel av medlen placerade i räntor och i globala aktier, men fördelningen däremellan varierar över tid beroende på riskutvecklingen. En traditionell försäkring innebär att pensionsspararen får ut minst ett garanterat månadsbelopp i kronor under resten av livet. Om förvaltningen går bra får pensionsspararen även ett tilläggsbelopp utbetalt, utöver det garanterade 7 Pensionsmyndigheten (2013). 8 Pensionsmyndigheten (2014a). 9 Pensionsmyndigheten (2013). 10 Prop. 1997/98:151, s Inom SPV har 70 procent valt traditionell försäkring under år 2013 och inom Fora är andelen cirka 80 procent. Se SPV:s webbplats , Fora, Statistik helår 2013, SAF-LO. 20

22 beloppet. Pensionsbeloppet räknas om varje år och tilläggsbeloppet kan både öka och minska, beroende på hur förvaltningen av pensionsmedlen har gått. Den traditionella försäkringen innebär att Pensionsmyndigheten tar över en del av den finansiella risken genom utfästelsen av ett garanterat belopp. Sedan april 2007 har Pensionsmyndigheten valt att sätta garantiräntan till noll. På så sätt begränsar myndigheten sitt finansiella risktagande. Pensionärerna får därmed utöver det garanterade beloppet en större chans till högre avkastning i form av ett högre tilläggsbelopp, men samtidigt utsätter pensionärerna sitt kapital för en högre finansiell risk. 12 Valet av traditionell försäkring kan inte göras innan pensioneringen, men när som helst under tiden som pensionär. Den som en gång har valt traditionell försäkring kan inte gå tillbaka och placera de återstående medlen i fonder. Om premiepensionären däremot väljer fondförsäkring kan denna övergå till traditionell försäkring vid ett senare tillfälle. Pensionsmyndighetens främsta argument till varför det inte går att byta från traditionell försäkring till fondförsäkring är att det påverkar den långsiktiga förvaltningsstrategin på ett negativt sätt för pensionärerna med traditionell försäkring. Om det gick att byta tillbaka så skulle en större andel av portföljen behöva placeras i mer likvida tillgångar, vilket förväntas leda till en lägre återbäringsränta än om man skulle kunna ha mer illikvida tillgångar. För den som väljer att övergå till traditionell försäkring och har en hög risk i portföljen kan tidpunkten ha stor inverkan på nivån på den livslånga premiepensionsutbetalningen. Om övergången till traditionell försäkring sker vid en tidpunkt när värdet på individens innehav i premiepensionen är lågt på grund av en tillfällig börsnedgång, blir värdet av fonderna relativt sett lägre än om övergången i stället sker när värdet på innehavet är högre. Det innebär också att individen sannolikt får en lägre premiepensionsutbetalning. Till viss del begränsas detta av att även den traditionella försäkringen har ett aktieinnehav och därmed kan det återstående pensionskapitalet följa med i framtida börsuppgångar. 12 Finansmarknadskommitténs rapport 11, s

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60+ (65 år) får prognos Inkomst över taket Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Avdrag för preliminär skatt Tagit ut enbart PP Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad från och med

Läs mer

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen:

Sammanfattningsvis gör ISF följande bedömning av förslagen: REMISSYTTRANDE 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-13 2012-134 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Framställning om ändringar i vissa av socialförsäkringsbalkens bestämmelser och i förordningen

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension Yngre än 28 år utan prognos Pensionsmyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension

Läs mer

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt

Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Premiepension Avdrag för preliminär skatt Partiellt uttag av IP (PP-sparare) Pensionsmyndigheten -01-05 451224-1234 Dina belopp för Din pension och andra ersättningar har räknats om vid årsskiftet. De nya beloppen framgår nedan. Belopp per månad

Läs mer

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att

Själva handeln, eller fondbytet, tar 2-3 dagar. Ytterligare dagar för administration, bland annat den första dagen då det enda som händer är att 1 1. Det finns tre syften med premiepensionen. För det första ger ett fonderat system pensionsspararna möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig den riskpremie som sådana

Läs mer

Din allmänna pension en del av din totala pension

Din allmänna pension en del av din totala pension 60 + Försäkringskassan och smyndigheten Din allmänna pension en del av din totala pension Det här årsbeskedet handlar om den allmänna pensionen. Utöver den får de flesta löntagare tjänstepension från sin

Läs mer

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29

Seminarium på Fafo, 2010-01-29 2010-01-29 Seminarium på Fafo, 1 Det svenska premiepensionssystemet erfarenheter från ett fonderat pensionssystem Sara Bergström, Pensionsmyndigheten Seminarium på Fafo, Oslo, Seminarium på Fafo, 2 Agenda 1. Kort

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare 2012

Kvinnor och män som fondsparare 2012 och män som fondsparare 2012 Fondbolagens förening Oktober 2012 Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av Fondbolagens förening har genomförts av TNS Sifo Prospera under

Läs mer

Nya alternativ för din premiepension

Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ för din premiepension Nya alternativ i premiepensionen Sveriges riksdag har beslutat om nya fondprodukter som ska förbättra premiepensionsvalet för den som inte vill välja fonder på egen

Läs mer

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension

Du bestämmer själv. När du vill ta ut pension Du bestämmer själv När du vill ta ut pension Du bestämmer själv Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och vad som kan vara bra att tänka på när du funderar på att ta ut pension. Det finns

Läs mer

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013

Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Utredning av premiepensionssystemet Stefan Engström 22,maj, 2013 Syfte Kapitalmarknaden och riskpremie Möjlighet att investera på kapitalmarknaden och därigenom tillgodogöra sig en riskpremie. Premiepensionssystemet

Läs mer

Fakta och myter om premiepensionen

Fakta och myter om premiepensionen Fakta och myter om premiepensionen januari 2013 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00,

Läs mer

och pensionärerna Rapport 1: 2008

och pensionärerna Rapport 1: 2008 RPensionsspararna och pensionärerna 2007 Rapport 1: 2008 Pensionsspararna och pensionärerna 2007 Fond- och Finansavdelningen, Inger Johannisson och Daniel Ramse Datum: 2008-05-23 Innehåll 1 Ordlista..................................5

Läs mer

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013

Premiepensionen. Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Premiepensionen Pensionsspararna och pensionärerna 2013 Analysavdelningen 2014 04 16 PID136121 Bengt Norrby, bengt.norrby@pensionsmyndigheten.se Sammanfattning 2013 blev ett av de bästa åren för pensionsspararna

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalsområde ITP 1 och ITPK Faktablad Alecta Optimal Pension Avtalsområde ITP 1 och ITPK Gäller från 30 juni 2015 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension

Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas När du sparar till din allmänna pension Hela livet räknas Den här broschyren handlar om den allmänna pensionen och tar upp vad som kan vara bra att tänka på när du sparar till din framtida

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman

Kunskapsmätning 2012. Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet. Arbetsrapport 2013-1. Marcela Cohen Birman Kunskapsmätning 2012 Kartläggning av pensionsspararnas kunskaper om det allmänna pensionssystemet Marcela Cohen Birman Arbetsrapport 2013-1 2(7) 3(7) Innehåll 1 Kunskaper om det allmänna pensionssystemet...

Läs mer

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS

Faktablad Alecta Optimal Pension Traditionell försäkring med garanti Avtalspension SAF-LO, FTP och PA-KFS Faktablad Alecta Optimal Pension, FTP och PA-KFS Gäller från 1 januari 2014 Detta faktablad ger dig övergripande information om Alecta Optimal Pension. Syftet är bland annat att underlätta jämförelser

Läs mer

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension

Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension 1 (6) PM 215-3-27 Analysavdelningen Hans Karlsson Belopp för tjänstepension, privat pension och inkomstgrundad allmän ålderspension I denna promemoria visas några diagram med totala belopp för inkomstgrundad

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Fondspararundersökning 2012

Fondspararundersökning 2012 Fondspararundersökning 2012 Undersökningen 1 500 telefonintervjuer i ett slumpmässigt draget urval av svenskar i åldern 18-79 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 6 februari tom 1 april

Läs mer

Pensionerna efter pensioneringen

Pensionerna efter pensioneringen Pensionerna efter pensioneringen Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi September 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Hur utvecklas pensionerna efter pensioneringen? 3 Hur fungerar systemet? 3 Pension med

Läs mer

OECD: Vem är berättigad till pension?

OECD: Vem är berättigad till pension? Sverige Nederlä Island Israel Finland Chile Schweiz Österrike Estland Norge Danmark Mexico Polen Ungern Slovakien Belgien USA Kanada Irland England Tyskland Frankrike Korea Italien Luxenburg Spanien Portugal

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen

Mer fakta om premiepensionen Mer fakta om premiepensionen April 2014 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

För dig som är född 1954 eller senare

För dig som är född 1954 eller senare Så funkar det din ålderspension För dig som är född 1954 eller senare + = Din samlade pension + broschyr_janne.indd 1 privat sparande Allmän pension Vi vill ge dig en bild av hur pensionssystemet fungerar.

Läs mer

Valet för din tjänstepension KAP-KL

Valet för din tjänstepension KAP-KL Valet för din tjänstepension KAP-KL Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Du som är anställd i kommun eller landsting får tjänstepension från din arbetsgivare. Tjänstepensionen kommer

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Fondspararundersökningen 2014

Fondspararundersökningen 2014 Fondspararundersökningen 2014 TNS Sifo Prospera har genomfört 1 500 telefonintervjuer, i ett slumpmässigt urval av svenskar i åldern 18-76 år med deklarerad inkomst, genomförda under perioden 9 januari

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Mer fakta om premiepensionen 2.0

Mer fakta om premiepensionen 2.0 Mer fakta om premiepensionen 2.0 April 2015 Fondbolagens förenings pensionsarbetsgrupp Kontaktpersoner: Pia Nilsson och Fredrik Hård STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer

Kvinnor och män som fondsparare

Kvinnor och män som fondsparare och män som fondsparare Rapportförfattare: Fredrik Hård af Segerstad, Fondbolagens förening December 2010 Om undersökningen: Följande rapport grundar sig på en fondspararundersökning som på uppdrag av

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Avtalspension Kompletterande pension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Friplan Länsplan Basplan Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet

Läs mer

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP

En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund. Din tjänstepension från SPP Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. Du som är född 1953 eller tidigare, anställd inom kommunal verksamhet och omfattas

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen

Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Logotype 3 Rapport 2012:16 Utvärdering av externa förvaltningstjänster i premiepensionen Perioden 2001-2010 En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen Stockholm 2012 Rapporten kan beställas från

Läs mer

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande

Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande DET VIKTIGASTE OM FONDSPARANDE 2014 Hej! Här får du tips och råd kring ditt fondsparande Mitt bästa spartips är att börja månadsspara. Vi hoppas att denna fickfolder kan bidra till ökad kunskap om fonder

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Privat Pension Pensionskonto LRF MedlemsPension Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya

Läs mer

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund

Din tjänstepension från SPP. För dig som är född 1953 eller tidigare. Jannora, SPP. En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Din tjänstepension från SPP För dig som är född 1953 eller tidigare Jannora, SPP En pensionsförsäkring med PA-KFS som grund Ett viktigt komplement till den allmänna pensionen Du som är född 1953 eller

Läs mer

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1

Fondkollen FAKTA, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se 1 Fondkollen 2013 FAKTA, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2013 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Dessutom finns en app och sajten www.fondkollen.se

Läs mer

Nio svar om din pension

Nio svar om din pension Sida 1 av 7 Katrin Westling Palm, generaldirektör för Pensionsmyndigheten där Bo Könberg är ordförande. Bild: Scanpix Förstora bild» Nio svar om din pension Publicerad: 11 juli 2009, 01:15 Senast uppdaterad:

Läs mer

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension

Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Ett viktigt val för din framtid. Gör ett aktivt val för din pension. Per, SPP Avtalspension ITPK Egenpension och Livsarbetstidspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem

Läs mer

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år.

Pensionen kan tas ut från och med den månad man fyller 61 år. 1 Den allmänna pensionen betalas inte ut med automatik. Man måste ansöka om sin pension och ansökan bör vara inne hos Pensionsmyndigheten ett par månader i förskott. Detta gäller även för den som har sjukersättning.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag

Valet för din tjänstepension. En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag Valet för din tjänstepension En kollektivavtalad förmån för dig som är anställd inom kommun, landsting eller kommunala bolag 2 Varför får jag denna valinformation? Du har fått denna valinformation för

Läs mer

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP

Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP Vem ska förvalta din tjänstepension? AIP 2 Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden Genom din anställning vid en teater-, dans- eller musikinstitution får du tjänstepension från din arbetsgivare.

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet att ändra villkor till vår nya traditionella förvaltning Nya Trad Du har nu möjlighet att ändra villkor till

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser

Finansinspektionens remissynpunkter på Pensionsmyndighetens Standard för pensionsprognoser 2013-02-22 R E M I S S V A R Pensionsmyndigheten FI Dnr 12-13389 Box 38190 (Anges alltid vid svar) 100 64 Stockholm Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se

Fondkollen RÅD, TIPS & NYHETER. www.fondkollen.se Fondkollen 2012 RÅD, TIPS & NYHETER www.fondkollen.se 1 Välkommen till Fondkollen 2012 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta premiebestämd tjänstepension, itp1 Din tjänstepension i Alecta I den här broschyren kan du läsa om hur det fungerar att ha en premiebestämd tjänstepension itp 1 i Alecta. Innehåll Din tjänstepension är

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2

Bra att veta när du närmar dig pensionen. Vad gör vi på Collectum för dig? ITP 2 Vad gör vi på Collectum för dig? 1,8 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan eget

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet

Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Finansdepartementet Fi2005/5690 Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 21 Utkast till lagrådsremiss om förslag till ändringar i premiepensionssystemet Sammanfattning: Aktiespararna är

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel Pensionskassan

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram

PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram Datum 2010-04-08 PTK Rådgivningstjänst funktion och hur råden tas fram 1. Bakgrund PTK Rådgivningstjänst hjälper dig att säkerställa att du har ett pensionssparande och ett försäkringsskydd som motsvarar

Läs mer

2009-04. Välj din pension själv

2009-04. Välj din pension själv 6 2009-04 Välj din pension själv Välj din pension själv När du så småningom går i pension kommer den ålderspension som betalas ut till dig att komma från två håll: Allmän pension och avtals-/tjänstepension.

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21

ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 ETF:er i praktiken OMX Nasdaq 2014-10-21 Marknadsföringsmaterial Agenda 1. Utvärdering av ETF:er 2. Likviditetshantering 3. Allokering 4. Riskhantering 2 Handelsbanken Asset Management AUM 375 mdr 57 pers

Läs mer

Handledning för broschyren Fonder

Handledning för broschyren Fonder Handledning för broschyren Fonder Broschyren Fonder är framtagen av Fondbolagens förening i samarbete med det landsomfattande nätverket Gilla Din Ekonomi som drivs av Finansinspektionen. Broschyren innehåller

Läs mer

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00

Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 00048512_00 Årsbesked 2013 Anders Andersson 00048512_00 Dina försäkringar hos Brummer & Partners När vi startade vårt försäkringsbolag 2011 var ambitionen att ge fler människor tillgång till en förvaltningsform

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Från och med den 1 januari 2014 omfattar KAP-KL

Läs mer

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015

ODIN Fastighet I. Fondkommentar september 2015 ODIN Fastighet I Fondkommentar september 2015 2 Fondens portfölj ODIN Fastighet I september 2015 Avkastning senaste månaden och hittills i år Fonden hade en avkastning på 0,0 procent under den senaste

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Din tjänstepension PFA

Din tjänstepension PFA Din tjänstepension PFA En kort presentation av PFA Den här broschyren vänder sig till dig som är född 1938 eller senare och som är anställd i inom kommun, landsting/region och kommunala bolag. Den ger

Läs mer

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R

Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Rapport nummer 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Skolverkets rapport nr 168 Högskoleverkets rapportserie 1999:7 R Sammanfattning: Rapporten redovisar en kartläggning av avnämarna av gymnasieskolan

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och

Jämför privat pensionsförsäkring Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och Jämför privat pensionsförsäing Här kan du bland annat jämföra bolagens sätt att hantera utbetalning av pensionskapitalet, livslängdsantaganden och avgifter och som är öppna för nyteckning. Allmänt Traditionell

Läs mer

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE

Fondkollen 2011. råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE Fondkollen 2011 råd, tips & nyheter FONDKOLLEN.SE 1 Välkommen till Fondkollen 2011 I denna folder finns det viktigaste att känna till om fondsparande. Genom att spara i fonder kan alla få del i placeringar

Läs mer

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa

Sveriges pensioner. Premier. Förvaltat kapital. Utbetalningar Allmän pension. Tjänstepension. Privat pension. Summa 1 Sveriges pensioner Premier Förvaltat kapital Utbetalningar Allmän pension 237 1 309 222 Tjänstepension 128 1 509 65 15 423 16 380 3 240 303 Privat pension Summa 2 1 En utgångspunkt och ett förslag i

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning.

Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Om erbjudandet för din pensionsförsäkring med traditionell förvaltning. Fakta om erbjudandet Räntan som det garanterade värdet och framtida premieinbetalningar räknas upp med sänks till 1 procent före

Läs mer

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson

Välkommen till informationsträff med KPA Pension. Åke Andersson Välkommen till informationsträff med KPA Pension Åke Andersson Om KPA Pension KPA Pension är ett serviceorgan för den kommunala sektorn i pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper till att: räkna fram

Läs mer

Till soliga, regniga och äldre dagar

Till soliga, regniga och äldre dagar RAPPORT Till soliga, regniga och äldre dagar en rapport om svenskarnas syn på eget sparande, privat pensionssparande och sparandet inom avtalspensionen Länsförsäkringar, juni 2010 Om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se

Fondspara. råd, tips & nyheter. www.fondspara.se Fondspara 2006 råd, tips & nyheter www.fondspara.se Fondspara 2006 Det är bra att spara för sin trygghet och för att förverkliga önskemål. Att spara i fonder är ett mycket bra alternativ och valfriheten

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier

Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Faktablad Pensionsförsäkring med traditionell förvaltning Garanterade engångspremier i serie/engångspremier Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell

Läs mer

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning

Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Faktablad Tjänstepensionsförsäkring med traditionell förvaltning Detta faktablad innehåller en översiktlig beskrivning av en pensionsförsäkring med traditionell förvaltning som tecknas hos Svensk Handel

Läs mer

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension

Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Ett viktigt val för din framtid. SPPs Avtalspension PA 03 individuell ålderspension Om du fick 100 000 kronor att investera, var skulle du placera dem då? Du som är statligt anställd omfattas av pensionsavtalet

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet

Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet 2009-06-08 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Till Finansdepartementet (Fi2005/5690) Yttrande över lagrådsremiss om Ändringar i premiepensionssystemet Fondbolagens förening

Läs mer

Välj Lärarfonder för din tjänstepension

Välj Lärarfonder för din tjänstepension Tjänstepensionen en viktig del av din ekonomi i framtiden. Välj Lärarfonder för din tjänstepension Vi har skapat Lärarfonder för dig som är lärare Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska

Läs mer

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig.

SAF-LO. Så här påverkar villkorsförändringen dig. SAF-LO Så här påverkar villkorsförändringen dig. Så här påverkar villkorsförändringen dig AMFs uppdrag, som vi fått av våra ägare LO och Svenskt Näringsliv, är att se till så du ska få en så bra tjänstepension

Läs mer

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång

XACT Bull och XACT Bear. Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång XACT Bull och XACT Bear Så fungerar XACTs börshandlade fonder med hävstång 1 Så fungerar fonder med hävstång Den här broschyren är avsedd att ge en beskrivning av XACTs börshandlade fonder ( Exchange Traded

Läs mer