Världshandeln i det 21:a århundradet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Världshandeln i det 21:a århundradet"

Transkript

1 Världshandeln i det 21:a århundradet

2 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara spelregler för den internationella handeln. Vi arbetar också för en effektiv inre marknad och ett öppet, starkt multilateralt handelssystem med fortsatta handelspolitiska liberaliseringar. I vårt uppdrag strävar vi efter goda handelsmöjligheter på tre nivåer: på EU:s inre marknad, mellan EU och omvärlden samt globalt, framförallt inom ramen för världshandelsorganisationen WTO. Som expertmyndighet förser vi regeringen med besluts- och förhandlingsunderlag inom handelsområdet. Det handlar såväl om löpande underlag för aktuella handelsförhandlingar som långsiktiga strukturella analyser. Våra utredningar och rapporter syftar till att öka kunskapen om handelns betydelse för samhällsekonomin och för en global hållbar utveckling. Kommerskollegium har också verksamhet som riktar sig mot företag. Exempelvis finns på kollegiet SOLVIT-center som hjälper företag och privatpersoner som stöter på handelshinder på EU:s inre marknad. Kansliet för Sveriges råd för handelsprocedurer, SWEPRO, finns också under vårt paraply. I vår roll som handelsmyndighet ingår dessutom att ge stöd till utvecklingsländer genom handelsrelaterat utvecklingssamarbete. På kollegiet finns också kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden som bistår exportörer från utvecklingsländerna i deras handel med Sverige och EU. Kommerskollegium, September 2013 första tryckningen. ISBN:

3 1. Innehåll 1. Inledning Internationella produktionsnätverk Den stora uppdelningen Utvecklingen mot internationella produktionsnätverk Tjänstefieringen av produktion och handel Ökat tjänsteinnehåll i produktionen Ökat tjänsteinnehåll i försäljningen Ökat tjänsteinnehåll i handeln Tjänstefiering, internationella produktionsnätverk och digitalisering Digitaliseringen Digitalisering, internet och handel Omvandling av industrier och affärsmodeller Ökat antal gränsöverskridande transaktioner Fler och mindre företag som handlar Betydelsen av data överföring, insamling och analys Handel i en förändrad värld Litteraturförteckning

4 1. Inledning Den traditionella bilden av internationell handel som ett fenomen där en vara produceras i ett land och exporteras för konsumtion i ett annat land blir alltmer förlegad. Till att börja med sker inte varuproduktion idag på en specifik geografisk plats utan i internationella nätverk som spänner över en rad olika länder. För det andra är det inte säkert att exporten är en vara. Värdet på svensk export utgörs idag till mer än 50 procent av tjänster. Slutligen är det inte ens säkert att någonting skickas fysiskt. Modern handel kan lika gärna bestå i att vi laddar ner ett dataprogram eller strömmar film till TVn. I takt med att produktionen splittras upp i geografiskt utspridda arbetsmoment blir det allt svårare att tala om att handeln har ett specifikt geografiskt ursprung. Specialiseringen drivs längre och längre. Mer än hälften av alla varor i internationell handel används i en vidare produktionsprocess. Utvecklingen har fått till följd att en del bedömare talar om handel med arbetsmoment ( trade in tasks ) istället för handel med varor och tjänster. Specialiseringen innebär också att personrörligheten över gränserna blir allt viktigare. Det krävs mer personlig kontakt och olika former av nyckelkompetens för att utföra arbetsmoment eller instruera andra att göra det. I denna rapport sammanfattar Kommerskollegium några viktiga tendenser som omkullkastar invanda föreställningar om internationell handel. Rapporten bygger på tidigare analys om handelsutvecklingen från Kommerskollegium och beskriver 1. hur produktionen alltmer sker i geografiskt utspridda nätverk 2. handelns ökade tjänsteinnehåll så kallad tjänstefiering 3. digitaliseringen Av dessa tre utvecklingstendenser är sannolikt digitaliseringen den allra viktigaste. Dels ger den upphov till helt nya former av handel. Dels banar den vägen för tjänstefieringen och uppdelningen i produktionsnätverk. 2

5 2. Internationella produktionsnätverk 2.1 Den stora uppdelningen Produktionens geografiska uppdelning har under senare år uppmärksammats i såväl akademisk litteratur som av internationella institutioner. Istället för att varor och tjänster produceras från ax till limpa inom ett land sker de olika delmomenten av produktionen i olika länder. En del bedömare drar långtgående slutsatser av denna trend. Utvecklingen har beskrivits både som ett ekonomiskt paradigmskifte och som nästa industriella revolution. Klart är att världshandeln är på väg att ändra karaktär och att den traditionella bilden av handel är förlegad. Före den industriella revolutionen var nästan all konsumtion kopplad till produktion i form av självförsörjning. Enligt handelsekonomen Richard Baldwin skedde den första uppdelningen ( the first unbundling ) när den industriella revolutionen möjliggjorde separation av produktion och konsumtion. Fabriker växte fram och inom fabrikerna förlades de olika arbetsmomenten inom produktionsprocessen. Den andra uppdelningen ( the second unbundling ) inleddes, enligt Baldwin, i mitten av 1980-talet och orsakades av fallande transportkostnader, ITrevolutionen samt liberaliseringen av handel och investeringar. Den innebar att produktionsprocessen delades upp i olika arbetsmoment som utfördes på olika platser i världen. Från början hand lade det främst om varuproduktion men utvecklingen har även spridit sig till tjänster. Kort sagt möjliggjorde den första uppdelningen den rumsliga separationen av fabriker och konsumenter. Den andra uppdelningen packade upp fabriker och kontor. (Baldwin, 2006, vår översättning) En rad olika termer har använts för att beskriva utvecklingen mot en alltmer internationaliserad produktion, varav globala värdekedjor hittills har varit den vanligaste. För att understryka fenomenets nätverksmässiga karaktär väljer vi att i denna rapport använda termen internationella produktionsnätverk. 3

6 Figur 1. Importinnehållet i exporten Andel i procent av total export per land Sverige Kina Tyskland Frankrike Indien Japan Storbritannien USA Ryssland Källa: OECD Figur 2. Importinnehållet i världsexporten Exportvägt genomsnitt, andel i procent av total export Källa: OECD/Kommerskollegiums beräkningar 4

7 2.2 Utvecklingen mot internationella produktionsnätverk Det mest vedertagna sättet att beskriva utvecklingen mot internationella produktionsnätverk är att mäta hur stor del av ett lands export som utgörs av import. Figur 1 visar hur exportens importandel såg ut i ett antal utvalda länder 1995 och Som framgår av diagrammet har importberoendet ökat i många länder, i vissa fall med över 100 procent. Det gäller t.ex. asiatiska länder som Japan, Kina och Indien. I länder som Ryssland, vars handel till stor del är råvarubaserad, har däremot exportens importberoende sjunkit. För att få en övergripande bild av hur exportens importberoende har utvecklats redovisas i figur 2 ett exportvägt genomsnitt för 56 ekonomier som tillsammans står för mer än 90 procent av världshandeln. 2 Den illustrerar ett snabbt ökat import beroende fram till finanskrisen Fakta Att mäta den internationella handeln Traditionellt mäts handel i bruttotermer, dvs. det totala värdet av de varor och tjänster som passerar landets gränser. Med detta mått sker dock en dubbelräkning eftersom det även inkluderar det importerade värdet i de varor som exporteras. Ett kompletterande mått är handelsflöden uttryckt i förädlingsvärde. Det mäter det värde som skapas i den inhemska produktionen av de varor eller tjänster som exporteras. På så sätt isoleras exportens inhemska förädlingsvärde. Statistiken över handel i förädlingsvärden beaktar såväl hur stor andel av exporten som utgörs av importerat värde som var det importerade värdet skapas. Därför kan bilaterala handelsbalanser skilja sig från motsvarande handelsbalanser ut tryckta i bruttotermer. Ett tydligt exempel på detta är Kinas handelsöverskott gentemot USA som minskar med nästan en tredjedel när man räknar i förädlingsvärde. Minskningen beror på det höga amerikanska importinnehåll som finns i Kinas export till USA. 1. Statistiken är hämtad ur OECDs databas Trade in Value Added (TiVA) som är baserad på data för åren 1995, 2000, 2005, 2008 och Vi har här valt att använda siffror för det näst sista tillgängliga året (2008) eftersom siffrorna för 2009 påverkades starkt av finanskrisen. Redan 2011 hade bruttohandeln återhämtat sig till samma nivåer som före finanskrisen. Därför finns det skäl att anta att data för 2008 är mer representativ för åren efter finans krisen än 2009 års data. 2. Ett exportvägt genomsnitt innebär att ett stort land som USA påverkar genomsnittet mer än ett litet land som Luxemburg. Som vikter används varje lands export som andel av världsexporten. Vikterna beräknas för varje år. 5

8 Trenden mot produktion i internationella nätverk är även tätt förknippad med utvecklingen vad gäller utländska direktinvesteringar. Sedan 1990 har utländska direktinvesteringar som andel av global BNI ökat från under 10 procent till drygt trettio procent gick för första gången mer än hälften av världens direktinvesteringar till utvecklings länder. Samtidigt har investeringarna tenderat att bli mer specialiserade på företagens kärnverksamhet. Denna trend är förenlig med utvecklingen mot internationella produktionsnätverk som bygger på att företagen köper in mer insatsvaror och insatstjänster för att istället kunna bibehålla och förstärka konkurrensfördelar inom sin kärnverksamhet. Fakta Made in China? Ett berömt exempel på hur missvisande traditionell handelsstatistik kan bli när det gäller att identifiera en varas geografiska ursprung är Apples iphone. I handelsstatistiken bokförs den som kinesisk export, eftersom det sista steget i produktionskedjan, monteringen av iphonens olika komponenter, sker där. Trots att det nominellt rör sig om kinesisk export hamnar mer än 60 procent av värdet från försäljningen av en iphone i USA. Fakta Made in the US? Boeing 787 Dreamliner uppfattas av de flesta som en typisk amerikansk produkt trots att produktionen omfattar 43 olika leverantörer utspridda på 135 olika ställen i världen. Vingarna produceras i Japan, motorerna i Storbritannien och USA, klaffar och skevroder i Kanada och Australien, landningsställen i Frankrike, flygkroppen i Japan, Italien och USA, samt dörrarna i Sverige och Frankrike. Närmare 70 procent av de tusentals komponenter som krävs för att montera flygplanet produceras utanför USA. 6

9 3. Tjänstefieringen av produktion och handel Det har länge talats om att vi är på väg mot ett tjänstesamhälle. Samtidigt konsumeras fler prylar än någonsin. Tjänstesamhället verkar alltså inte innebära att varornas betydelse minskar utan snarare att produktion och konsumtion av varor och tjänster integreras. Tillverkningsindustrin tjänstefieras vilket innebär att den av produktionen arbetade närmare häften av alla anställda inom svenska tillverkningsföretag i tjänsterelaterade yrken, en ökning från strax under 40 procent Ett tydligt exempel på ett tjänstefierat företag är Sandvik Tooling. Som bild 1 visar behöver företaget mer än 40 olika sorters tjänster för att få sin produktion att fungera. 1. köper in och själv producerar mer tjänster än tidigare, samt 2. säljer och exporterar allt fler tjänster, ofta som ett paketerbjudande tillsammans med varan. 3.1 Ökat tjänsteinnehåll i produktionen Tillverkningsföretag använder allt fler tjänster i produktionen. Att utveckla en vara eller att bli konkurrenskraftig inom ett visst arbetsmoment kräver forskning och utveckling. För att kunna styra företaget krävs juridiska tjänster, administration, ekonomistyrning, redovisning och kommunikation. Försäljning kräver marknadsföring och för att få varor till kunden behövs transporttjänster och logistik. Företagen kan antingen producera tjänster själva eller köpa in dem från utomstående leverantörer. Båda formerna har ökat. Exempelvis fördubblades de inköpta tjänsternas andel av produktionsvärdet i svenska tillverkningsföretag mellan 1975 och Men även inom företagen växer tjänsternas andel 7

10 Bild 1. Sandvik Toolings leveranskedja Juridiska tjänster Revision, bokföring Skattetjänster Medicinska tjänster Datatjänster Forskning och utveckling Hyra/leasing Reklamtjänster Marknadsundersökning Tjänster förbundna med tillverkning Bemanning och rekrytering Underhåll och reparation Mässor Säkerhetstjänster Förpackningstjänster Tryckning och publicering Design Lokalvårdstjänster Fotograferingstjänster Kurirtjänster Logistik Posttjänster Teletjänster Audiovisuella tjänster Utbildningstjänster Miljötjänster Banktjänster Försäkringar Hälsovårdstjänster Hotell och restauranger Resebyråtjänster Sjötransport varor Inlandssjöfart varor Flygtransport varor/passagerare Vägtransport varor/passagerare Godshanteringstjänster Lagring och magasineringstjänster Fraktförmedlingstjänster Matartjänster Energitjänster 8

11 3.2 Ökat tjänsteinnehåll i försäljningen Svenska tillverkningsföretag säljer idag också betyd ligt mer tjänster än för ett par decennier sedan. Bara mellan 1997 och 2006 ökade tjänsternas andel av tillverkningsföretagens omsättning med 25 procent. Kunderna efterfrågar numera ofta lösningar där varor och tjänster säljs som ett paket. Tjänster kan utgöra upp emot 80 procent av en del tillverkningsföretags affärserbjudanden och distinktionen mellan varor och tjänster blir allt svårare att göra. Många köper t.ex. sin mobiltelefon i samband med att de tecknar ett abonnemang på de tjänster mobiltelefonoperatörerna erbjuder. 3.3 Ökat tjänsteinnehåll i handeln Tjänster står idag för mer än hälften av svensk export räknat i förädlingsvärde (se faktaruta på nästa sida för en förklaring av olika sätt att mäta exportens tjänsteinnehåll). För svensk export med USA som slutdestination är motsvarande siffra över 60 procent. Figur 3 visar tjänsternas andel av total export ut tryckt i förädlingsvärde. En del länder har som synes haft en ännu kraftigare ökning av exportens tjänsteinnehåll än Sverige, däribland Storbritannien och Indien. I genomsnitt är tjänsternas andel av exporten 50 procent inom OECD. Som en följd av det ökade tjänsteinnehållet i handeln växer behovet för företagens anställda av att röra sig över gränserna. Ett paketerbjudande Fakta Atlas Copco Atlas Copco är ett industriföretag som bland annat säljer gruv- och anläggningsutrustning samt eldrivna verktyg. Företagets affärsmodell går i ökad utsträckning ut på försäljning av tjänster, däribland underhåll och reparation, uthyrning/ leasing av verktyg, produktoptimering, över - vakning, management, samt erbjudanden om reservdelar och diagnostiska verktyg. En del av dessa tjänster följer med produkten, andra säljs separat kom 40 procent av Atlas Copcos intäkter från försäljning av tjänster. Uthyrning och leasing är idag en separat division inom företaget som hyr ut verktyg till kunder. Tekniker som utför underhåll och service följer då med. Genom att hyra ut verktygen erbjuder Atlas Copco kunderna en tjänst där de tidigare sålde en vara. 9

12 med både varor och tjänster kan exempelvis innebära att en person följer med till den utländska kunden för att installera produkten eller utbilda mottagaren i dess användning. När kontor, fabriker och för säljning sprids över många länder växer dess utom behovet av koordinering, logistik och kunskaps överföring. Även det är något som kräver ökad personrörlighet över gränserna och som sammantaget driver upp tjänsteinnehållet i varuhandeln. Fakta Tjänsteinnehållet i svensk export Enligt traditionell handelsstatistik utgör exporten av tjänster cirka 30 procent av svensk export. Det måttet avser värdet på all export som bokförs som en tjänst som andel av total svensk export (dvs. både varor och tjänster). Om man räknar bort värdet på importerade insatsvaror och tjänster i exporten blir den andelen högre. Med detta mått var tjänsteexportens andel av total svensk export 36 procent Att siffran är högre än det traditionella måttet beror på att tjänsteexport generellt sett har en lägre andel importerade insatser än varuexport. Om man beaktar tjänsteinnehållet i produktionen av all export uttryckt i förädlingsvärde, oavsett om den bokförs som en vara eller tjänst när exporttransaktionen sker, ökar andelen ytterligare var den 51 procent. 3.4 Tjänstefiering, internationella produktionsnätverk och digitalisering Tjänstefieringen är på flera sätt förknippad med utvecklingen av internationella produktionsnätverk. Till att börja med hade den geografiska uppdelningen av produktionen inte varit möjlig utan utvecklingen av billigare transport- och logistiktjänster, samt framväxten av moderna IT-tjänster. Dessutom består produktion av såväl varor som tjänster i slutändan av ett antal arbetsmoment. Det innebär att ju mer fabrikerna packas upp desto mer ökar sannolikheten för att en transaktion mellan två parter (inom eller mellan länder) rubriceras som en tjänst. Ju intensivare ekonomisk specialisering desto mindre blir sannolikheten för att ett paket med ett visst antal arbetsmoment blir en vara i handelsstatistikens ögon. Statistikens strikta uppdelning i varor och tjänster blir ur det perspektivet närmast en illusion. Tjänstefieringen och den ökade specialiseringen är även tätt förknippad med och beroende av digitali seringen (se nästa avsnitt). Digitalisering innebär t.ex. att tjänster kan delas upp i tid och rum och sparas. Tidigare behövde de flesta tjänster konsumeras när de producerades. Helt nya tjänster har också uppstått, så som de elektroniska övervakningstjänster i moderna bilar som signalerar om något är fel eller när det är dags för service. 10

13 Figur 3. Tjänsternas andel av exporten Andel i procent av total export mätt i förädlingsvärde Storbritannien Indien Frankrike Sverige USA Tyskland Japan Ryssland Kina Källa: OECD/Kommerskollegiums beräkningar 11

14 4. Digitaliseringen Vi lever i ett alltmer uppkopplat samhälle och digitala lösningar är en del av vår vardag. Digitalisering innebär dels att information omvandlas till digital form, dels att användningen av datorer och internet ökar. Mer än två miljarder människor är uppkopplade, en siffra som förväntas stiga till tre miljarder år I utvecklingsländerna förväntas internetekonomin växa med nästan 20 procent under de kommande fem åren mer än dubbelt så snabbt som i i-länderna. Traditionellt anses förutsättningarna för handel minska med avståndet mellan länder. Digitaliseringen minskar betydelsen av denna barriär. Tack vare den ökade informationstillgång och tillit som onlinelösningar skapar minskar hinder som förknippas med avstånd med två tredjedelar. Utvecklingen av 3D-printers reducerar ytterligare betydelsen av geografiska avstånd. Ungefär hälften av all tjänstehandel vore inte möjlig utan IT-lösningar. En sjötransport går att genomföra utan digitalt stöd (även om informations teknologi bidrar till att optimera tjänsten), men för finansiella tjänster, strömning av musik, arkitekttjänster m.m. är digitaliseringen en förutsättning för att tjänstehandel alls ska uppstå. Se bild 2. Bild 2. Hälften av den globala tjänstehandeln möjliggörs genom digitaliseringen. 4.1 Digitalisering, internet och handel Digitaliseringen har förändrat alla aspekter av samhället inte minst den internationella handeln. Den påverkar företagens affärsmodeller, våra konsumtionsmönster, vilka som handlar, vad som handlas och med vilka vi handlar. Det är idag svårt att tänka sig en affärstransaktion som inte involverar digitaliserade tjänster och processer i ett eller flera led av transaktionen. I takt med att tillverkningsindustrin inkluderar alltmer tjänster i sina produkter, har dataflöden kommit att bli en central del av handeln. 12

15 4.2 Omvandling av industrier och affärsmodeller Från början handlade digitalisering om kostnadsbesparingar genom utspridning av arbetsmoment, men idag är digitala lösningar ofta själva kärnan i varu- och tjänsteutbudet. Moderna affärsmodeller bygger på ökad speciali sering där funktioner som tidigare utfördes inom företag delas upp i separata moment och utförs av flera olika aktörer. Utvecklingen drivs på ytterligare av digitaliseringen och företag blir alltmer beroende av tjänsteproduktionsnätverk. Ett exempel är betalningstjänster. Ett köp i en affär med ett kreditkort kräver kortprocessering och andra finansiella tjänster uppbackade av dataöverföringar och hosting -tjänster för att processa transaktionen. 4.3 Ökat antal gränsöverskridande transaktioner Digitaliseringen ökar antalet transaktioner som sammantaget skapar handelsflöden mellan länder. Det kan handla om fler traditionella affärstransaktioner tack vare möjligheten att leverera digitala tjänster men även om nya, effektivare och billigare lösningar. De flesta transaktioner är små, som t.ex. ett avtal om länkning till en bild på en sajt. Andra exempel på hur antalet transaktioner ökar är tjänster inkorporerade i produkter (t.ex. internet of things där sensorer i fysiska produkter övervakar användande) och köp av tillägg inom t.ex. appar. Det är omöjligt att värdera hur stor denna förändring är, men det är tveklöst en fundamental skillnad mellan en ständigt uppkopplad värld med myriader av små transaktioner och det tidiga 1980-talets världsekonomi. 4.4 Fler och mindre företag som handlar Det har uppskattats att högst fyra procent av alla företag handlar internationellt. Vanligen rör det sig om stora bolag. Genom digitaliseringen utmanas denna uppskattning när allt fler små- och medelstora företag kan nå internationella marknader tack vare internet. En sajt kan nå hela världen, appar når alla som laddat ner dem och digitala marknadsplatser som ebay och Amazon möjliggör för företag att nå en internationell kundkrets. Enligt ebay exporterar 95 procent av företagen som använder deras plattform och 80 procent exporterar till fem länder eller fler. Allt fler företag verkar dessutom endast digitalt. Mojang, skapare av dataspelet Minecraft, sköter t.ex. all sin verksamhet digitalt och tillverkar ingen fysisk produkt. I Storbritannien uppskattas 15 procent av alla företag vara helt digitala. 13

16 4.5 Betydelsen av data överföring, insamling och analys Digitaliserad handel innebär att data i allt större utsträckning förs över nationsgränser. Ofta utgörs själva produkten av data, t.ex. dataprogram eller underhållning, men även affärstransaktionen kräver överföring av data för kontrakt och betalningar. Att kunna överföra data mellan olika länder är avgörande för att överhuvudtaget kunna handla och använda varor och tjänster. All kommersiell aktivitet som använder nätet är beroende av att data kan föras över nationsgränserna. En lagring av ett dokument i Googles molntjänst innebär över 40 dataöverföringar då det delas upp i olika delar och säkerhetskopieras. Möjligheten att ha tillgång till rätt information vid rätt tillfälle förändrar företag och handel. Affärsmodeller bygger ofta på centralisering av data, data som ska kunna analyseras, användas och nås från jordens alla hörn. Företagens verksamhet blir därmed beroende av att det går att flytta, analysera och sammanställa data för att identifiera problem i processer eller erbjuda individuellt anpassade tjänster åt kunderna. 14

17 5. Handel i en förändrad värld Ekonomisk utveckling handlar i grunden om två processer framsteg när det gäller kunskap och teknologi, samt en ökad specialisering av produktionen. Rika samhällen kännetecknas av hög ekonomisk specialisering. Fattigdomen är störst där ekonomin bygger på självförsörjning. I vår tid tar utvecklingen ett nytt språng. IT-revolutionen och andra tekniska landvinningar driver på och samspelar med ekonomisk specialisering i form av tjänstefiering och internationella produktionsnätverk. Den ökade specialiseringen innebär att analysen av handel flyttas från sektorer, företag, varor och tjänster ner till enskilda arbetsmoment. När vi tidigare talade om att Sverige har komparativa fördelar inom fordonssektorn kan det numera istället vara så att vissa arbetsmoment i ett visst led i den internationella fordonstillverkningen utförs här. Dessa arbetsmoment är i sin tur beroende av andra delar av produktionskedjan som utförs i andra delar av världen. Hur långt kan utvecklingen förväntas gå? De tekniska framstegen förknippade med ITrevolutionen är ännu inte uttömda. Därmed kan vi förvänta oss ett fortsatt förändringstryck på hur produktionen organiseras såväl inom länder som internationellt. En osäkerhetsfaktor handlar om i vilken utsträckning nationella och internationella regelverk kommer att möjliggöra/försvåra anpassningen till de produktions- och konsumtionsmönster som den tekniska utvecklingen banar vägen för. Detta gäller inte minst rörligheten för personer och internationell dataöverföring. Ytterligare en förändringsprocess som inte har berörts i denna rapport är de nya tillväxtekono - mi ernas inträde som viktiga aktörer i världsekonomin. Tillsammans samspelar alla dessa faktorer digitalisering, produktionsnätverk, tjänstefiering, regelverk och den förändrade tyngdpunkten i världs ekonomin i en komplex omdaningsprocess. 15

18 Litteraturförteckning Rapporten är baserad på följande studier från Kommerskollegium. Alla rapporter återfinns på Kommerskollegium (2013a). Global Value Chains and the Transatlantic Trade and Investment Partnership. Kommerskollegium (2013b). Minecraft Brick by Brick. Kommerskollegium (2013c). Making Trade Happen Business Perspectives on Cross-Border Movement of Persons. Kommerskollegium (2012a). Business Reality and Trade Policy Closing the Gap. Kommerskollegium (2012b). Everybody is in Services The Impact of Servicification in Manufacturing on Trade and Trade Policy. Kommerskollegium (2010a). Made in Sweden? Kommerskollegium (2010b). Servicification of Swedish Manufacturing. Kommerskollegium (2010c). Till er tjänst Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser. Övrig litteratur. Kontakta Kommerskollegium för närmare källhänvisning. Baldwin, Richard (2006), Globalisation: The Great Unbundling(s), paper for the Economic Council of Finland. Genève: The Graduate Institute. Blinder, Alan (2006), Offshoring: The Next Industrial Revolution?, Foreign Affairs (85:2). ebay (2012), Enabling Traders to Enter and Grow on the Global Stage. Bryssel: ebay. Kraemer, Kenneth L., Greg Linden och Jason Dedrick (2011), Capturing Value in Global Networks: Apple s ipad and iphone. Kalifornien: UC Irvine, UC Berkeley och Syracuse University. Lanz, Rainer, Sébastien Miroudot och Hildegunn Nordås (2011), Trade in Tasks. OECD Trade Policy Working Papers 117. Paris: OECD. Lendle, Andreas, Marcelo Olarreaga, Simon Schropp och Pierre-Louis Vézina (2012), There Goes Gravity: How ebay Reduces Trade Costs. Policy Re search Working Paper Washington DC: Världsbanken. Miroudot, Sébastien, Reiner Lanz and Alexandros Ragoussis (2009), Trade in Intermediate Goods and Services. OECD Trade Policy Working Paper No. 93. Paris: OECD. Newhouse, John och A. A, Knopf (2007), Boeing vs Airbus, The Inside Story of the Greatest International Competition in Business. New York: Vintage Books. OECD (2013), Interconnected Economies Benefitting from Global Value Chains. Paris: OECD. 16

19

20 Box 6803, S Stockholm, Sweden Phone Fax xiv

Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser

Kommerskollegium 2010:2. Till er tjänst. Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser Kommerskollegium 2010:2 Till er tjänst Vikten av tjänster för tillverkningsindustrin och möjliga handelspolitiska konsekvenser 2010 03 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22

Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22 Lena Johansson Generaldirektör 2012-10-22 Kommerskollegium Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik Vår främsta uppgift är att på olika sätt förbättra möjligheterna för internationell handel

Läs mer

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet

Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sveriges export av varor och direktinvesteringar i utlandet Sammanfattande skrift av utredningen The relationship between international trade and foreign direct investments. Kommerskollegium Kommerskollegium

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året

Solvit Sverige 2014. Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Sverige 2014 Ett urval av intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som syftar till att lösa hinder för den grundläggande EU-rättigheten

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster

Kommerskollegium 2009:5. Globala handelsmönster Kommerskollegium 2009:5 Globala handelsmönster 2009 06 Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel

Läs mer

Åtgärder för en förbättrad inre marknad

Åtgärder för en förbättrad inre marknad Åtgärder för en förbättrad inre marknad Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal

TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal TTIP och EU:s övriga frihandelsavtal Annika Widell, Enheten för Handel och tekniska regler Tulldagarna 21 oktober 2014 EU:s frihandelsavtal EU:s förhandlingar om frihandelsavtal Förhandlingar och avtal

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden?

Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Varför handlar vi med omvärlden? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och handelspolitik. Vår främsta

Läs mer

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2012. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2012 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter

Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Enklare att sälja tjänster med EU:s kontaktpunkter Sälja och köpa tjänster inom EU samma villkor som hemma Inom EU råder fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. För dig och ditt företag

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN

Kommerskollegium 2010:6. Made in Sweden? MADE IN. Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import SWEDEN Kommerskollegium 2010:6 Made in Sweden? Ett nytt perspektiv på relationen mellan Sveriges export och import MADE IN SWEDEN Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Kina från ett handels- och affärsperspektiv

Kina från ett handels- och affärsperspektiv Kina från ett handels- och affärsperspektiv S v e r i g e s G e n e r a l k o n s u l a t, K a n t o n ULF SÖRMARK Sveriges närvaro i Kina Ambassaden Peking Generalkonsulatet Shanghai Generalkonsulatet

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014

Näringslivets internationalisering tar nya vägar. Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Näringslivets internationalisering tar nya vägar Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Upplaga:

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet

Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Globala värdekedjor och flytt av verksamhet Daniel Lennartsson SCB Stockholm 27 september Disposition 1. Bakgrund EU projekt 2. Metod 3. Begrepp 4. Publicering 5. Resultat EU projekt Globala värdekedjor

Läs mer

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning?

AGENDA. Information om Business Sweden. Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? BUSINESS SWEDEN AGENDA Information om Business Sweden Varför är exporten viktig för Sverige? Vad ska man tänka på inför en exportsatsning? Praktiska tips och verktyg för internationell affärsutveckling

Läs mer

Kostnadsutvecklingen och inflationen

Kostnadsutvecklingen och inflationen Kostnadsutvecklingen och inflationen PENNINGPOLITISK RAPPORT JULI 13 9 Inflationen har varit låg i Sverige en längre tid och är i nuläget lägre än inflationsmålet. Det finns flera orsaker till detta. Kronan

Läs mer

GMO på världsmarknaden

GMO på världsmarknaden GMO på världsmarknaden En marknadsöversikt för genetiskt modifierade organismer, GMO en kortversion USA, Argentina, Brasilien, Kanada, Kina, Indien, Paraguay och Sydafrika är de länder som producerar mest

Läs mer

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel

LYCK. Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel L e k t i o n st i p s f r å n S w e d b a n k o c h S pa r b a n k e r n a LYCK SLANTEN Tips och idéer till roliga och lärorika lektioner i samband med aktuellt tema i Lyckoslanten. Nr 3 2010 Handel Till

Läs mer

Enkät om handelshinder vid handel med USA

Enkät om handelshinder vid handel med USA Enkät om handelshinder vid handel med USA Frihandelsavtalsförhandlingarna mellan EU och USA Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) har pågått sedan i juli förra året. TTIPförhandlingarna

Läs mer

Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA

Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA Effekter av ett frihandelsavtal mellan EU och USA Per Altenberg 15 januari 2014 Att mäta effekterna av ett transatlantiskt handelsavtal CGE-modell: CGE = computable general equilibrium, dvs. beräkningsbar,

Läs mer

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén

Digitaliseringen av skolan. Jan Hylén Digitaliseringen av skolan Jan Hylén DAGENS TEMATA Argumentationen för IT i skolan Historisk genomgång av nationella satsningar Var står frågan idag? Hur ser det ut i Sveriges skolor? Hur ser det ut i

Läs mer

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året

SOLVIT Sverige 2013. Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året SOLVIT Sverige 2013 Ett urval av principiellt intressanta ärenden under året Solvit Solvit är ett informellt nätverk i Europeiska kommissionens regi som har till uppdrag att lösa hinder för den grundläggande

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Utländska dotterbolag i Finland 2008

Utländska dotterbolag i Finland 2008 Företag 2009 Utländska dotterbolag i Finland 2008 16 procent av företagens anställda arbetade i utländska dotterbolag år 2008 2008 var den sammanräknade omsättningen för utländska dotterbolag i Finland

Läs mer

EXPORTRÅDET 2012-03-08

EXPORTRÅDET 2012-03-08 AGENDA Exportrådets roll i Norden Norden Sveriges viktigaste handelspartner Lyckosamma etableringar VI GÖR DET ENKLARE FÖR SVENSKA FÖRETAG ATT VÄXA INTERNATIONELLT VI ÄR HEMMA PÅ DIN BORTAMARKNAD 500 anställda

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de

Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de Investeringsskyddsavtal (BITs) så funkar de Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och

Läs mer

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning

Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Varför handlar vi med omvärlden? övningar med lärarhandledning Sammanfattning Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Den här lärarhandledningen har tagits fram i

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D

Läs mer

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt

Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt DET GÅR ATT MILDRA KRISENS EFFEKTER Lönar sig utbildning? Om hur ökade krav gör utbildning allt mer lönsamt Roger Mörtvik Globaliseringen flyttar jobb och investeringar Sedan Kinas, Indiens och Rysslands

Läs mer

Globescan Konsumentundersökning 2011

Globescan Konsumentundersökning 2011 Globescan Konsumentundersökning 7 000 respondenter i länder På uppdrag av Fairtrade International Maj Syfte och metod Syftet med undersökningen är att undersöka konsumentattityder och -beteenden i relation

Läs mer

Logistikföretagen och deras utbud

Logistikföretagen och deras utbud Logistikföretagen och deras utbud Källa: Logistik för konkurrenskraft ett ledaransvar (Dag Björnland, Göran Persson, Helge Virum; red), Liber, upplaga 2003 1 Strukturering av logistikföretag Kategori III

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Policy Brief Nummer 2013:2

Policy Brief Nummer 2013:2 Policy Brief Nummer 2013:2 Drivmedel från jordbruket effekter av EU:s krav Enligt EU-direktivet om främjande av energi från förnybara energikällor ska varje medlemsland ha ökat sin konsumtion av förnybara

Läs mer

Möjliga effekter av tjänstedirektivet

Möjliga effekter av tjänstedirektivet Möjliga effekter av tjänstedirektivet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att främja frihandel och klara

Läs mer

USA - en intressant marknad även för småföretag

USA - en intressant marknad även för småföretag Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Onsdagen den 2 maj 2012 SEB:s Företagarpanel om småföretagens utlandssatsningar: USA - en intressant marknad även för småföretag Nära hälften av de svenska småföretagen

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Policy Brief Nummer 2012:2

Policy Brief Nummer 2012:2 Policy Brief Nummer 2012:2 Förenklingar av handelsprocedurer ett sätt att stödja utvecklingsländers export Begreppet handelsprocedurer används för att beskriva alla de administrativa steg som måste uppfyllas

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015

E-handel i Norden. Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 E-handel i Norden Tema: Vägen till e-handelsköpet Q2 2015 Nordisk e-handel för 40,5 miljarder SEK under andra kvartalet FÖRORD E-handeln i Norden ökade kraftigt under andra kvartalet. Nordborna e-handlade

Läs mer

Säkerhetskopiera mobilen

Säkerhetskopiera mobilen Säkerhetskopiera mobilen gratis och helautomatiskt 7 Bästa gratistipsen 7 För Android, Iphone och Windows Phone 7 Säkerhetskopiera till Dropbox. Så fixar du automatisk säkerhetskopiering av mobilen Visst

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Frågor och svar om TTIP

Frågor och svar om TTIP ENHET/HANDLÄGGARE DATUM DIARIENUMMER Internationella enheten/ Susanne Lindberg Elmgren 2015-05-28 MOTTAGARE Frågor och svar om TTIP 1. Vad är TTIP? TTIP är engelsk förkortning för Transatlantic Trade and

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive 1 Förändring Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Data 2 Innovation B i g D a t

Läs mer

E-handel i Norden Q3 2014

E-handel i Norden Q3 2014 E-handel i Norden Q3 2014 TEMA: E-JULHANDELN Nordisk e-handel till ett värde av 34,5 miljarder SEK FÖRORD De nordiska konsumenterna uppskattar att de under det tredje kvartalet har e-handlat till ett värde

Läs mer

Professor och forskningschef bodahlbom.se

Professor och forskningschef bodahlbom.se Bo Dahlbom Professor och forskningschef bodahlbom.se aktivering.se sust.se Staying Alive Sverige år 1900 Bo Dahlbom Sverige år 2000 Bo Dahlbom Olja Samhället som maskin Funktionalism och systemtänkande

Läs mer

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016

Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Pressfrukost Avstamp avtalsrörelsen 2016 Mats Kinnwall Chefekonom Industriarbetsgivarna Global konjunktur Hackandet fortsätter efter finanskrisen USA & Eurozonen Svag återhämtning i historiskt perspektiv

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Klimatpolitikens utmaningar

Klimatpolitikens utmaningar MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Klimatpolitikens utmaningar Eva Samakovlis MILJÖEKONOMI 4 februari 2011 Innehåll Inledning Globala miljöproblem kräver globala lösningar Renodla koldioxid- och energiskatterna

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

BILAGA A till. förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2010 KOM(2010) 774 slutlig Bilaga A/kapitel 14 BILAGA A till förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet

Läs mer

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi

GATS. Ska våra rättigheter. bli varor? www.attac.nu/karlstad. Det fi GATS Ska våra rättigheter Det fi bli varor? www.attac.nu/karlstad GATS Vad är på gång? Världshandel med tjänster Sverige är medlem i världshandelsorganisationen WTO, som arbetar för att liberalisera världshandeln.

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

EUs inre marknad segrar och utmaningar

EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad segrar och utmaningar EUs inre marknad världens största ekonomi Världens största ekonomi är varken Kina eller USA, utan EUs inre marknad. 20 år efter startskottet för den europeiska inre

Läs mer

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73

Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen SOU 2011:73 YTTRANDE 2012-01-27 Dnr 4.1.1-2011/01618-2 För kännedom UD-FIM UD-IH Socialdepartementet Remiss av upphandlingsutredningens delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den

Läs mer

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut

Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Swedbank Analys Nr 13 12 december 2012 Mer krävs om den svenska tjänstesektorns potential ska kunna utnyttjas fullt ut Sedan 2005 har tjänstesektorn i Sverige skapat närmare 300 000 nya arbetstillfällen

Läs mer

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1

Svenskt bud i GATS-förhandlingarna slutlig version 1 YTTRANDE Dnr 115-2446-2002 För kännedom Lars-Olof Lindgren, UD Chefen UD-IH Claes Hammar, UD-IH Louise Bergholm, UD-IH Emma Nilsson, UD-IH Sara Bratberg, UD-EIM Cecilia Julin, amb. Washington Marie-Claire

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET

Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel i Norden Q2 2014 TEMA: VÄGEN TILL E-HANDELSKÖPET E-handel till ett värde av 33 miljarder SEK FÖRORD Den nordiska e-handeln fortsätter starkt under det andra kvartalet 2014. Totalt har de nordiska

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik

Unga företagare. Företagens villkor och verklighet. Fakta & statistik Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar kan också göras till Tillväxtverkets

Läs mer

Så bygger du en ledande FOI-miljö

Så bygger du en ledande FOI-miljö Så bygger du en ledande FOI-miljö Globala innovationsvärdekedjor och lokala innovationsekosystem Göran Hallin Sverige investerar mycket i FoU men ändå allt mindre Sveriges investeringar i FoU ligger på

Läs mer

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Q1 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel för 34 miljarder SEK under första kvartalet FÖRORD Värdet av nordiska konsumenters e-handel under första kvartalet 2014 uppgick till cirka 34 miljarder

Läs mer

Advanced Mobile Device Management

Advanced Mobile Device Management 1 Advanced Mobile Device Management Magnus Janson Produktchef Tele2 Integration Service 2 4 Tele2 en del av Kinnevikgruppen Tele2 är den mobila utmanaren Mer än 40 miljarder kr i omsättning Mer än 30 miljoner

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION

QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC: DIN NYA AFFÄRSDESTINATION QUÉBEC Québec: Din nya affärsdestination Några skäl till varför du ska välja just Québec: Innovation och kreativitet Stockholm Kompetent arbetskraft Los Angeles Chicago

Läs mer

Fusioner och delningar över gränserna

Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Fusioner och delningar över gränserna Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster INLEDNING Bakgrund Med det här samrådet vill vi

Läs mer

Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser!

Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser! F UTRKESHANDEL Fördelar med handel orsaker Vad förklarar handelsstruktur Välfärdseffekter Effekter av handelsbegränsningar Internationell handel = handel mellan länder? Handelsutbyte över nationsgränser!

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas

1(5) 2010-05-06. Peking. Markus Lundgren. Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas 1(5) 2010-05-06 Peking Markus Lundgren Det ekonomiska utbytet mellan Kina och Sverige går in i en ny dynamisk fas Kina är Sveriges största handelspartner i Asien. 2009 uppgick handeln till 75,2 miljarder

Läs mer

7,5 högskolepoäng. Internationell Ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen SIE01A Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen

7,5 högskolepoäng. Internationell Ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen SIE01A Nationalekonomi 1-30 hp, omtentamen Internationell Ekonomi Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 28/8 2014 Tid: 14:00 19:00 Hjälpmedel: Miniräknare, linjal,

Läs mer

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna

Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns utsikter 2013 2014 Försäljnings- och sysselsättningsutsikterna Handelns försäljning 2012 Tot. 129 md euro (exkl. moms) i omsättning 13% 12% 30 % Bilhandel Partihandel Detaljhandel Dagligvaruhandel

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson

Föreläsning 3. Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan. Nationalekonomi VT 2010 Maria Jakobsson Föreläsning 3 Kapitalmarknaden, Utrikeshandeln och valutan 1 Idag! Kapitalmarknaden " Vad är kapitalmarknaden, vad är dess syfte? " Vad handlas på kapitalmarknaden? " Hur fungerar den?! Utrikeshandel och

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar

Så gör du fler exportaffärer. Fem företag berättar Så gör du fler exportaffärer Fem företag berättar Vi hjälper dig till fler och säkrare exportaffärer Möt fem svenska företag från fem branscher. De verkar på olika marknader och skiljer sig i storlek och

Läs mer

Internets betydelse för bankerna och för kunderna

Internets betydelse för bankerna och för kunderna Internets betydelse för bankerna och för kunderna 2002-10-08 Sten Arvidson FöreningsSparbanken Internetbanken - en av flera mötesplatser Snabb tillväxt - kunder, tjänster och affärer Internetbanken - en

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Finansiella risker och lösningar

Finansiella risker och lösningar Finansiella risker och lösningar Jonas Rybring, Deputy General Manager Swedbank Shanghai Branch Shanghai 2008-03-10 1 Lång erfarenhet i Kina Swedbank har gjort affärer i Kina i över 20 år Representationskontor

Läs mer