Utrikeshandel med teknikvaror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utrikeshandel med teknikvaror"

Transkript

1 Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige under 2011, vilket är en ökning med 9,6 procent från året innan. 1 Teknikexporten utvecklades bäst i början av Under november och december minskade däremot teknikexporten jämfört med motsvarande månader året innan. För helåret 2011 är teknikexporten tillbaka på motsvarande nivå som före finanskrisen Under finanskrisen sjönk exporten av teknikvaror kraftigt. Minskningen mellan 2008 och 2009 var 21,4 procent. All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym. TEKNIKVAROR FÖR 573 MILJARDER SEK EXPORTERADES FRÅN SVERIGE 2011 Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och förändring från föregående år) 600 Mdr SEK 30% 15,4% 20% 500 1,7% 9,9% 6,1% 9,0% 4,1% 1,3% 9,6% 10% 0% 2,0% 400 5,0% 10% 21,4% 20% % 1 Teknikvaror definieras som varugrupperna 25 till 30 samt 3205 enligt SNI/SPIN När ingen annat anges är det uppgifter enligt SNI/SPIN 2007 klassificeringen som presenteras. Uppgifterna har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB) under första halvan av mars All handelsstatistik i detta dokument redovisas i löpande priser, vilket gör att uppgifterna inte direkt kan relateras till exempelvis produktionsutveckling eller annan statistik som anges i fasta priser/volym.

2 SVERIGE HAR EN POSITIV HANDELSBALANS GENOM HANDEL MED TEKNIKVAROR Handel med teknikvaror och varor totalt (miljarder SEK och förändring från föregående år) Export av teknikvaror Import av teknikvaror Handelsbalans (teknik) Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK ,1% ,5% ,3% ,7% ,4% ,5% ,4% ,0% ,6% ,0% +80 Varuexport totalt Varuimport totalt Handelsbalans (totalt) Mdr SEK Förändring Mdr SEK Förändring Mdr SEK ,6% ,1% ,8% ,1% ,7% ,0% ,0% ,1% ,8% ,7% +72 Exporten av teknikvaror utgjorde 48 procent av den totala varuexporten från Sverige Värdet på den totala varuexporten var miljarder SEK detta år. Teknikexportens andel minskade tillfälligt under finanskrisen. Nu består återigen nästan halva varuexporten av teknikvaror. Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från Sverige, vilket vi utvecklar sist i detta dokument. Industrin står även för en betydande del av tjänsteexporten från Sverige. Värdet på importen av teknikvaror uppgick till 493 miljarder SEK 2011, vilket är en ökning på 6,0 procent från året innan. Teknikimporten ökade, i likhet med exporten, mest i början av året, när respektive månad jämförs med motsvarande månad året innan. Sammantaget för helåret 2011 är teknikimporten tillbaka på samma nivå som före finanskrisen. Teknikimportens andel av den totala svenska varuimporten var 44 procent Värdet på den totala varuimporten till Sverige var miljarder SEK. NÄSTAN HALVA SVENSKA VARUEXPORTEN BESTÅR AV TEKNIKVAROR Andel teknikexport och import som andel av total varuexport och import (procent) Exportandel Importandel ,9% 45,0% ,2% 42,7% ,5% 42,5% ,5% 43,9% ,7% 43,6% 2

3 Sverige har en positiv handelsbalans genom handel med teknikvaror. Under 2011 var det totala handelsbalansöverskottet 72 miljarder SEK. Handelsbalansöverskottet för teknikvaror var 80 miljarder SEK, medan den övriga varuhandeln istället bidrog något negativt till den svenska handelsbalansen under En viktig orsak till detta är att svensk import till stor del består av råolja och andra petroleumprodukter samt allehanda varor som endast i begränsad utsträckning tillverkas/odlas i Sverige. TEKNIKHANDELN DOMINERAS AV MASKINER, TELEPRODUKTER OCH MOTORFORDON Export av teknikvaror från Sverige (miljarder SEK och årlig procentuell förändring) Export av teknikvaror Maskiner 149,0 163,5 +9,7% Tele, elektronikprodukter och instrument 150,3 148,7 +1,1% Motorfordon 111,9 141,3 +26,2% Elektrisk utrustning 61,2 58,0 +5,5% Metallvaror 37,9 37,6 +0,7% Övriga transportmedel 18,7 17,5 +6,6% Mdr SEK Import av teknikvaror Tele, elektronikprodukter och instrument 157,5 156,9 +0,4% Motorfordon 114,9 106,6 +7,8% Maskiner 101,4 113,5 +12,0% Elektrisk utrustning 59,9 56,6 +5,7% Metallvaror 32,4 30,2 +7,3% Övriga transportmedel 14,4 13,0 +10,8% Mdr SEK

4 Teknikhandeln uppdelad på delbranscher Teknikexporten från Sverige domineras av maskiner, teleprodukter och motorfordon. Dessa tre grupper dominerar även importen av teknikvaror även om denna i större utsträckning än exporten består av insats- och konsumtionsvaror. Importen av varugruppen tele-, elektronikprodukter och instrument består exempelvis i mycket större utsträckning av konsumentelektronik än exporten. På samma sätt består motorfordonsimporten i större utsträckning av personbilar än exporten. Utöver maskiner, teleprodukter och motorfordon exporteras även andra typer av varor till betydande belopp från Sverige. Exporten av elmaskiner och elektrisk utrustning uppgick till 61 miljarder SEK I varugruppen finns bl.a. den elektriska utrustning som tillverkas av en handfull storföretag i Sverige. Teknikhandeln med metallvaror består till stor del av insatsvaror till andra delbranscher. Metallvaror exporterades för 38 miljarder SEK Varugruppen övriga transportmedel består bl.a. av båtar, flygplan och flygplanskomponenter och exportvärdet var 19 miljarder SEK Maskiner Maskinexporten från Sverige uppgick till 164 miljarder SEK 2011, vilket är 9,7 procent mer än året innan. Den domineras av typiska varor från kända industriföretag med verksamhet i Sverige. Produkter från exempelvis Alfa Laval, Atlas Copco, Cargotec, Sandvik, Siemens, SKF, Toyota Material Handling, Volvo Construction Equipment och Väderstad syns tydligt i handelsstatistiken. Den största enskilda kategorin maskiner som exporteras från Sverige är gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner. Under 2011 svarade denna varugrupp för drygt 20 procent av maskinexporten. Därutöver är truckar och lyftanordningar, gas- och ångturbiner, värmeväxlare, kullager, jordbruksmaskiner och kompressorer typiska maskiner som exporteras från Sverige. MASKINEXPORTEN DOMINERAS AV TYPISKA SVENSKA INDUSTRIPRODUKTER Detaljerad redovisning av maskinexporten 2011 (miljarder SEK och årlig procentuell förändring) 2011 Gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner 34,2 Lyft- och godshanteringsanordningar 19,0 Motorer och turbiner (utom för flygplan och fordon) 14,3 Värmeväxlare och ventilationsutrustning (utom för hushåll) 13,8 Lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring 9,9 Jord- och skogsbruksmaskiner 7,4 Pumpar och kompressorer 7,0 Motordrivna handverktyg 6,6 Övriga maskiner (t.ex. pappers-, livsmedels- och verktygsmaskiner) 51,4 Summa maskiner 163,5 4

5 Tele- och elektronikprodukter Exporten av tele-, elektronikprodukter och instrument uppgick till 150 miljarder SEK Teleprodukter utgjorde drygt hälften av detta belopp, eller 76 miljarder SEK. Resterande utgjordes av olika elektronikprodukter och instrument. Den svenska teleexporten var som störst under IT-boomen och allra störst år 2000 då både mobiltelefoner och radiobasstationer levererades från Sverige i stor omfattning. Idag består teleexporten nästan uteslutande av radiobasstationer och annan kommunikationsutrustning från Ericsson. EXPORTEN AV TELEPRODUKTER VAR STÖRST ÅR 2000 Redovisning av handeln med teleprodukter (miljarder SEK)* Mdr SEK Utrikeshandel med teleprodukter Teleexport Teleimport * Klassificeringen SITC rev3/4 har använts i analysen. Teleprodukter definieras som varugruppen 764 (tele- och radiomateriel, delar och tillbehör). Importen av tele-, elektronikprodukter och instrument är mer diversifierad än exporten. Under 2011 utgjorde teleprodukter knappt en tredjedel av importen av denna varugrupp. Därutöver importerades datorer, hemelektronik, elektronikkomponenter och kretskort samt allehanda instrument i stor utsträckning. En del av teleimporten är mobiltelefoner, men merparten är utrustning till teleindustrin. En tydlig skillnad i dagsläget jämfört med för något decennium sedan är att betydligt mer insatsvaror till teleindustrin samt mer eller mindre färdiga radiobasstationer importeras till Sverige från andra länder. I synnerhet teleimporten från Estland, där Ericsson har en fabrik, har mångfaldigats de senaste tre åren och teleprodukter importerades därifrån till ett värde av drygt 10 miljarder SEK Motorfordon och övriga transportmedel Motorfordonsexporten ökade kraftigt under Samtidigt var motorfordonsindustrin den delbransch som drabbades allra hårdast av finanskrisen 2008 och 2009, med en kraftigt minskad export som följd. Under 2011 exporterades motorfordon 5

6 från Sverige till ett värde av 141 miljarder SEK, vilket är 26,2 procent mer än året innan. Personbilsexporten är större än exporten av lastbilar. Under 2011 exporterades personbilar till ett värde av 44 miljarder SEK medan värdet på exporten av lastbilar, dragbilar och släpfordon var 37 miljarder SEK. Därutöver exporterades fordonskomponenter till ett värde av 48 miljarder SEK. Bildelsexporten från Sverige är alltså betydande och vissa år är det samlade exportvärdet på fordonskomponenter större än värdet av färdiga personbilar. PERSONBILAR EXPORTERADES FÖR 44 MDR SEK OCH LASTBILAR FÖR 37 MDR SEK UNDER 2011 Detaljerad redovisning av handeln med motorfordon (miljarder SEK) Personbilar Lastbilar, dragbilar och släpfordon Delar till motorfordon Övrigt (motorfordon) Export Import Export Import Export Import Export Import ,5 49,2 34,7 13,4 47,1 45,3 3,1 4, ,0 40,1 39,8 15,5 45,0 43,5 3,2 4, ,5 34,7 16,7 8,1 29,7 28,4 2,7 4, ,4 48,2 25,2 11,3 41,2 37,6 2,5 6, ,4 51,7 37,4 14,4 48,1 39,7 2,3 5,4 * Klassificeringen SITC rev3/4 har använts för att dela upp motorfordonshandeln i delgrupper. Personbilar definieras som varugruppen 781 (personbilar, stationsvagnar m.m.), lastbilar, dragbilar och släpfordon som grupperna 782 (lastbilar och specialfordon), 7832 (dragbilar för påhängsvagnar) och 786 (släpfordon o.d. samt behållare för godstransport). Delar till fordon definieras som gruppen 784 (delar och tillbehör till motorfordon). Resten av varugruppen 78 benämns ovan som övrigt (motorfordon) och här ingår bland annat motorcyklar och vagnar för rörelsehindrade. Teknikhandeln uppdelad på länder Merparten av den svenska handeln med teknikvaror sker med Europa. Under 2011 gick 63 procent av teknikexporten till de europeiska länderna och motsvarande siffra för teknikimporten var hela 81 procent. I dessa siffror ingår förutom EU och EFTA även andra europeiska länder, däribland Ryssland och Turkiet. Den europeiska andelen av Sveriges totala varuhandel är ytterligare något större än den är för teknikvaror. MERPARTEN AV TEKNIKHANDELN SKER MED DE EUROPEISKA LÄNDERNA Teknikhandeln med Europa (miljarder SEK och andel av total teknikhandel) Export av teknikvaror Import av teknikvaror Mdr SEK Andel Mdr SEK Andel Europeiska unionen (EU27) ,8% ,1% Västra Europa (EU 15) ,3% ,1% Östra Europa (EU 12) 31 5,5% 56 11,9% EFTA 57 10,0% 19 4,0% Summa EU och EFTA ,9% ,1% Europa totalt (inkl. Ryssland och Turkiet) ,7% ,2% 6

7 Inom den Europeiska unionen sker merparten av den svenska teknikhandeln med de gamla medlemsländerna i västra Europa. Hela 41 procent av den totala teknikexporten gick till de gamla EU-länderna under 2011 medan motsvarande siffra var 5,5 procent för de nya medlemsländerna. Mer än hälften av teknikexporten till de nya medlemsländerna gick dessutom till Polen och Estland. Teknikexporten ökade däremot med hela 21 procent till de nya medlemsländerna, medan den bara steg med 8 procent till de gamla medlemsländerna. EFTA, dvs. i huvudsak Norge, var mottagare av 10 procent av den svenska teknikexporten under NORGE, USA OCH TYSKLAND ÄR DE TRE STÖRSTA EXPORTMARKNADERNA FÖR TEKNIKVAROR De största marknaderna för svensk teknikexport 2011 (miljarder SEK) 1) Norge 50,5 2) USA 3) Tyskland 39,3 41,4 4) Belgien 5) Danmark 6) Finland 30,7 30,3 33,5 7) Nederländerna 26,8 8) Frankrike 9) Storbritannien 10) Ryssland 11) Kina 22,8 21,7 21,7 21,6 12) Polen 11,4 13) Australien 10,8 14) Italien 10,8 15) Brasilien 9,8 Mdr SEK De enskilda länder som är Sveriges tre viktigaste exportmarknader för teknikvaror är Norge, USA och Tyskland, i nämnd ordning. Till Norge exporterades teknikvaror för 50 miljarder SEK 2011, vilket är lika mycket som året innan. Andelen av den svenska teknikexporten som gick till Norge var därmed 9 procent. USA, som under 2011 var näst största handelspartner för teknikexport 2011, var den allra viktigaste exportmarknaden för teknikprodukter Detta på grund av 7

8 mycket stora leveranser av telesystem detta år. Teknikexporten till USA ökade med 47 procent mellan 2009 och 2010 för att sedan minska med 21 procent mellan 2010 och Under 2011 dominerade maskiner och teleprodukter teknikexporten till USA och den uppgick sammantaget till 41 miljarder SEK. Till Tyskland exporterades teknikvaror för 39 miljarder SEK 2011, vilket gör landet till den tredje viktigaste exportmarknaden för teknikvaror. Belgien och Nederländerna hamnar högt på listan som rangordnar de största exportmarknaderna för teknikvaror. Det beror till stor del på att ett antal multinationella företag har logistikverksamhet och produktion i dessa länder och inte på att alla slutanvändarna finns i där. Exempelvis AB Volvo och Volvo Cars har fabriker i Belgiska Gent och Scania har produktion i Zwolle i Nederländerna. Dessa företag har även lagerhantering där. Det finns även exempel på andra företag inom teknikbranschen som har centrallager i dessa länder. Ryssland är återigen en viktig exportmarknad för teknikvaror. Under 2011 exporterades teknikvaror för 22 miljarder SEK till Ryssland. Det är 43 procent mer än året innan. Under finanskrisen var Ryssland samtidigt en av de marknader till vilken exporten minskade mest. Motorfordon och teleprodukter dominerar teknikexporten till Ryssland. Teknikexporten till Kina var ungefär lika stor som till Ryssland 2011, dvs. 22 miljarder SEK. Till Kina dominerar maskinexporten bland teknikvarorna. Sett till andel av den kinesiska importen av teknik från hela världen, står svensk teknik för en relativt liten del. Det är samtidigt viktigt att komma ihåg att svenska teknikföretag har betydande egen produktion i landet. Samma sak gäller för Indien och Brasilien. I handeln med Brasilien syns varuflödet av fordonskomponenter tydligt till de stora svenska lastbilsfabrikerna, dvs. till Scania i Saõ Paulo och AB Volvo i Curitiba. Tjänsteexport och teknikbranschens andel av den totala handeln Utöver varor exporteras även en hel del tjänster från Sverige. 2 Den totala exporten från Sverige när även tjänster räknas med uppgick till miljarder SEK under 2011, varav 490 miljarder SEK var export av tjänster. På motsvarande sätt var den totala importen till Sverige miljarder SEK 2011, varav 357 miljarder SEK var import av tjänster. Trots att handeln med tjänster var mindre än handeln med varor bidrog tjänstehandeln i större utsträckning än varuhandeln till en positiv svensk handelsbalans. Tjänsteexporten var hela 132 miljarder SEK större än tjänsteimporten under Tjänsteexporten har även ökat snabbare än varuexporten det senaste decenniet. Industrin (däribland teknikföretag) står för en betydande del av tjänsteexporten från Sverige. Eftersom offentlig statistik inte finns redovisad på branschnivå för tjänstehandeln är det dessvärre svårt att ange någon exakt siffra för industrins andel av tjänsteexporten (och det är ännu svårare för teknikbranschen). För industrin är vår bedömning att ungefär 1/3 av tjänsteexporten är direkt relaterad till industrin och 2 Uppgifter om tjänsteexporten kommer från betalningsbalansen som publiceras av Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Sveriges Riksbank. 8

9 dess varuexport. 3 Eftersom industrin står för ca 95 procent av varuexporten innebär det att industrin står för 75 till 80 procent av den totala exporten av både varor och tjänster. Enligt den grova uppdelning som finns av tjänsteexporten är 18 procent resor och 15 procent transporter. Dessa uppgifter avser år Nästan 12 procent är data- och informationstjänster medan 8 procent är licenser/royalties. Den allra största delen är samtidigt det som benämns övriga affärstjänster, vilket utgör 39 procent av tjänsteexporten. En stor del av dessa övriga affärstjänster är tjänster direkt kopplade till industrins varuexport. Även en stor del av det som benämns licenser/royalties är export från de stora svenska industriföretagen. TJÄNSTEEXPORTEN HAR ÖKAT SNABBARE ÄN VARUEXPORTEN UNDER SENARE ÅR Den totala svenska exporten och importen av varor och tjänster (miljarder SEK) Export (varor och tjänster totalt) Import (varor och tjänster totalt) Mdr SEK Mdr SEK Export av varor och tjänster totalt Varuexport Import av varor och tjänster totalt Varuimport Resonemanget om industrins andel av tjänsteexporten baseras dels på olika publikationer, däribland en rapport som publicerades av exportrådet 2010, dvs. publikationen Gozzo, M (2010), Tjänsteexporten Den snabbast växande sektorn i svensk ekonomi och dels på analys av input/output-tabeller. 9

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016

UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 UTRIKESHANDEL I GÖTEBORGSREGIONEN 2016 En region med lång erfarenhet av utrikeshandel Sjöfart och internationell handel har präglat Göteborgsregionen i snart 400 år. Visserligen är varorna inte desamma

Läs mer

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning

Tulli tiedottaa. Tullen informerar Customs Information. EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information 2.3.217 ÅRSPUBLICERING: detaljerade uppgifter EXPORTVOLYMEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Exportpriserna ökade en aning Enligt Tullens utrikeshandelsstatistik

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 2013 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013 Enheten för internationell 2013-06-19 Dnr: 2013/00386 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram 30.11.2015 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2011-2015 7 Mrd. e 6 5 4 3 2 1 0-1 -2 2011 2012 2013 2014 2015 Export Import

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2017 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2013-2017(1-6) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2013 2014 2015 2016 2017 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram 31.5.2016 TULLEN Statistik 1 MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-3) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 -2 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1

Finlands utrikeshandel 2013 Figurer och diagram. 7.2.2014 TULLI Tilastointi 1 Finlands utrikeshandel 213 Figurer och diagram 7.2.214 TULLI Tilastointi 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-213 mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram Tullen Statistik MÅNATLIGA IMPORTEN, EXPORTEN OCH HANDELSBALANSEN 2012-2016(1-9) 6 Mrd. e 5 4 3 2 1 0-1 2012 2013 2014 2015 2016 Handelsbalans Export Import

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2011

Utrikeshandel med tjänster 2011 Handel 20 Utrikeshandel med tjänster Överskottet i utrikeshandeln med tjänster fortsatte att öka år Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter uppgick exporten av tjänster till omkring 15,1 miljarder

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2012

Utrikeshandel med tjänster 2012 Handel 201 Utrikeshandel med tjänster 20 Utrikeshandeln med tjänster visade ett överskott trots ökad import år 20 Enligt de slutliga uppgifterna för år 20 i Statistikcentralens statistik över utrikeshandel

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln

SMÅFÖRETAGEN. ÄR Större ÄN DU TROR I. utrikeshandeln SMÅFÖRETAGEN ÄR Större ÄN DU TROR I utrikeshandeln Småföretagen allt viktigare för utrikeshandeln Sverige är en liten utrikeshandelsberoende ekonomi. Det samlade importvärdet uppgick till 1036 mdr kronor

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik

Finlands utrikeshandel 2016 Figurer och diagram. Tullen Statistik Finlands utrikeshandel 216 Figurer och diagram Tullen Statistik IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Handelsbalans

Läs mer

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Ryssland Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 570 710 572 571 662 167 117 16-30 2,4 2,3 1,2 2 exkl 22,3 Råvaror och

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012-12-18 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster minskade under andra 2016 Exporten av tjänster fortsatte att minska under andra 2016 och stannade på en nivå som

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 21 Utrikeshandel med tjänster 2 Preliminära resultater Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2012 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 2011 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 Enheten för internationell 2011-12-16 Dnr: 2011/00279

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper 2016 Utrikeshandel med varor och tjänster 2016, Exporten av tjänster fortsatte minska under tredje 2016 Exporten av tjänster minskade ytterligare under tredje 2016 och stannade på en

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008

Utrikeshandel med tjänster 2008 Handel 2010 Utrikeshandel med tjänster 2008 Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de slutliga uppgifterna i statistiken över

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat

Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat 2011-09-06 Underskottet i handelsbalansen för jordbruksvaror och livsmedel har ökat Underskottet i handelsbalansen för handeln med jordbruksvaror och livsmedel ökade något under första halvåret 2011 jämfört

Läs mer

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00

9.2.2015 Fritt för publicering klockan 9.00 ÅRSPUBLICERING (preliminära uppgifter): EXPORTEN ÅR 4 NÄSTAN PÅ SAMMA NIVÅ SOM ÅRET INNAN Handeln med Ryssland avtog markant 9..5 Fritt för publicering klockan 9. Värdet på Finlands export av varor år

Läs mer

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012

Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Arbetskraftskostnadernas utveckling i Sverige och Europa 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Högre ökningstakt i Sverige än i Västeuropa och Euroområdet... 4 Växelkursförändringar av stor

Läs mer

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder

Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Den svenska konsumtionens miljöpåverkan i andra länder Miljöräkenskaper innebär att miljöstatistik systematiseras och redovisas tillsammans med ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Syftet är att

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater

Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Handel 2009 Utrikeshandel med tjänster 2008, preliminära resultater Koncernverksamheter ökade utrikeshandeln med tjänster år 2008 Exporten och importen av tjänster ökade år 2008 enligt de preliminära uppgifter

Läs mer

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016

INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 INTERNATIONELLA HALLAND EXPORT & IMPORT 2016 Oleg Zastenker Regional Exportrådgivare I Halland Maj 2017 PHOTO CREDIT: SARA INGMAN/IMAGEBANK.SWEDEN.SE 2 När Sverige först började handla över gränserna var

Läs mer

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade

Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2016-09-02 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel, exklusive fisk, minskade Det första halvåret 2016 ökade värdet av exporten och importen av jordbruksvaror

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012

Det svenska bytesförhållandets utveckling åren 1998 2012 Fördjupning i Konjunkturläget juni 3 (Konjunkturinstitutet) FÖRDJUPNING Det svenska bytesförhållandets utveckling åren Diagram 97 Andelar av total export och import Procent 7 7 Mellan och försämrades det

Läs mer

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014

Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-09-03 Svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel ökade mycket starkt under det första halvåret 2014 Det första halvåret 2014 ökade värdet

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2013

Utrikeshandel med tjänster 2013 Handel 2014 Utrikeshandel med tjänster Tjänsterna och den globala produktionen gav Finland intäkter på över 4 miljarder euro år Offentliggörandet har korrigerats 22.5.2015. Korrigeringarna har markerats

Läs mer

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008

Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 2008-03-05 Sid. 1(8) Brasilia Handel och investeringar Sverige-Brasilien 2008 Handeln i Brasilien ökade under år 2007 jämfört med året innan. Exporten från Sverige till Brasilien ökade med 17% under 2007

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 30 september Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan - aug

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret WTO och handelsutvecklingen -09-14 Dnr: 190-217- Petter Stålenheim

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Japan Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 240 233 188 246 158 111 138-36 24 1,0 1,1 0,3 2 exkl 22,3 Råvaror och bränslen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län

Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Stockholm, den 7 mars 2016 Brexit Ny analys av potentiella ekonomiska konsekvenser för Sveriges län Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt 43-åriga äktenskap

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Reseströmmar en översikt 2000 2012

Reseströmmar en översikt 2000 2012 Reseströmmar en översikt 2000 2012 Innehållsförteckning 15 Sammanfattning 16 Inledning 18 Utländska gästnätter på hotell i Sverige 12 Samband mellan utrikeshandel och gästnätter 16 Samband mellan växelkursens

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, januari Producentpriserna för industrin sjönk med 2,7 procent från januari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan

Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Priser och kostnader 2015 Producentprisindexen 2015, februari Producentpriserna för industrin sjönk med 1,8 procent från februari året innan Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för industrin

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Made in Sweden? 2011 01 27

Made in Sweden? 2011 01 27 Made in Sweden? 2011 01 27 Lena Johansson 2011 01 27 Henrik Isakson 2011 01 27 Är den här tillverkad i Sverige? 4 En Boeing Dreamliner : Made in America? 43 underleverantörer Utspridda på 135 produktionsfaciliteter

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2016 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen ökade markant Tulli tiedottaa Tullen informerar Customs Information Fritt för publicering 7.2.217 kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 216 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen

Läs mer

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar

Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Promemoria Erik Widman +86 1 6532 979, 8282 erik.widman@foreign.ministry.se Delges: Enl. bif. lista Sveriges handel med Kina - fortsatta framgångar Kina har trätt fram som Sveriges viktigaste handelspartner

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr

Tjänstehandel 1. Sveriges utrikeshandel med tjänster 2006 2014 Flöden (netto), miljarder kr Tjänstehandel 1 Tabellen visar Sveriges utrikeshandel med tjänster för åren 2006-. Under ökade Sveriges export av tjänster med 8,4 procent jämfört med 2013. Tjänsteimporten ökade med 14 procent. Värdet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 juni 2010 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008 - april 2010) Förändring över motsvarande period föregående

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel

Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Miljarder kronor På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-06-05 Fortsatt mycket stark ökningstrend för svensk utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel Det första kvartalet 2014 ökade

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2014-03-21 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2013 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2013 till drygt 63 miljarder kronor,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

Sveriges livsmedelsexport 2006

Sveriges livsmedelsexport 2006 Jordbruksverket 2007-03-02 1(8) Sveriges livsmedelsexport 2006 1. Exportutvecklingen av jordbruksvaror och livsmedel under 2006 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 39,1 miljarder kronor

Läs mer

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring

Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Årsbokslut för svensk turism och turistnäring Turistnäringens effekter på ekonomi och sysselsättning i Sverige Fakta & statistik 2008 ÅrSbokSluT För SvenSk TuriSm och TuriSTnäring 2008 Tillväxtverket Stockholm,

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se

SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK. www.business-sweden.se SKIFTE I VÄRLDSHANDELN EFFEKTER AV FINANSKRISEN MAURO GOZZO, MAGNUS RUNNBECK www.business-sweden.se INLEDNING Finanskrisen 2008-09 var den allvarligaste recessionen i världsekonomin sedan andra världskriget.

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005

Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Christina Lindström, bitr. statistiker Inkvartering 2005:13 Tel. 25491 6.2.2006 Inkvarteringsstatistik för hotell 2005 Övernattningarna minskade under året Totala antalet övernattningar för alla hotell

Läs mer

Sveriges export till Korea, syd- Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i %

Sveriges export till Korea, syd- Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % Sveriges export till Korea, syd- Värde miljoner SEK löpande priser Förändring % Andel i % export 0,1,22,4 Livsmedel, drycker, tobak mm 66 39 39 36 54 38 55 49 44 0,6 0,9 0,1 2 exkl 22,3 Råvaror och bränslen

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014

Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2015-03-20 Svensk handel med jordbruksvaror och livsmedel 2014 Svensk export av jordbruksvaror och livsmedel ökade 2014 till drygt 69 miljarder kronor,

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2014. Rapport 2014:7 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2014 Rapport 2014:7 Halvårsrapport januari - juni 2014 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften

Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Swedbank Analys Nr 4 24 mars 2011 Större överskott i tjänste- än i varuhandeln med utlandet viktigt värna konkurrenskraften Tjänsteexportens betydelse i Sveriges handelsutbyte med omvärlden ökar. Sedan

Läs mer