Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013"

Transkript

1 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2013

2

3 Enheten för internationell Dnr: 2013/00386 handelsutveckling Petter Stålenheim Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges export av varor och tjänster minskade första kvartalet 2013 med 6,5 procent jämfört med motsvarande period Första kvartalet 2013 uppgick värdet av Sveriges varuexport till 274 miljarder kronor och varuimporten till 253 miljarder, en minskning för såväl export som import jämfört med motsvarande kvartal Exporten minskade med 10 procent i värde och 5,5 procent i volym och importen med 11 procent i värde och 6,3 procent i volym. Den svenska bytesbalansen visade första kvartalet 2013 ett överskott på 67,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 6,7 procent. Europa som helhet tog under kvartalet emot 73,6 procent av Sveriges totala varuexport. EU:s värdeandel uppgick till 58,1 procent. Trots en minskad export under perioden ökade såväl EU som övriga Europa sina andelar av den svenska varuexporten eftersom exporten till övriga länder minskade ännu mer. Hela 83,2 procent av Sveriges varuimport kommer från Europa och 67,9 procent från EU(27). Från första kvartalet 2012 till motsvarande kvartal i år ökade Afrikas andel från 0,4 till 2,2 procent. Även Asiens importandel ökade, samtidigt som Amerikas och övriga Europas minskade. Första kvartalet 2013 ökade varugrupperna skogsvaror, kemivaror och övriga varor som andel av Sveriges export. Varugrupperna verkstadsvaror och mineralvaror minskade i andel. Varugrupperna mineralvaror och skogsvaror minskade som andel av importen. Övriga varor var den enda grupp som ökade sin importandel. Exporten av tjänster ökade första kvartalet 2013 med 2,1 procent. Tjänsteimporten minskade samtidigt med 1,1 procent. Tjänsteexporten uppgick till 120,9 miljarder kronor och tjänsteimporten till 82,9 miljarder. Överskottet i tjänstehandeln ökade med 3,2 miljarder. Flödet av svenska direktinvesteringar till utlandet uppgick till 123,1 miljarder kronor, en minskning med 2,7 miljarder kronor. Samtidigt minskade de utländska direktinvesteringarna i Sverige med hela 72,2 miljarder och uppgick till 4,3 miljarder kronor. Värdet av de utländska direktinvesteringstillgångarna i Sverige uppgick 2012 till miljarder kronor, en ökning med 3,2 procent från De svenska direktinvesteringstillgångarna i utlandet uppgick 2012 till miljarder kronor, en ökning med 1,1 procent.

4

5 Innehåll 1. Inledning Handelsutvecklingen och krisen Recessionen i EU befäster sitt grepp Framåtblickande exportindikatorer ger blandade utsikter Bytesbalansen Bytesbalansen Handelsbalans Varuhandel Sveriges export och import av varor Geografisk fördelning Fördelat på varugrupper Nettoexport av varor Nettoexport fördelat efter varugrupp Nettoexporten av personbilar Nettoexporten av läkemedel Sveriges varuhandel med den inre marknaden Export Import Sveriges varuhandel med länder utanför EU Svensk export Svensk import Tjänstehandeln Direktinvesteringar Direktinvesteringsflöden Direktinvesteringstillgångar Utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige Svenska direktinvesteringstillgångar i utlandet Bilaga 1 Utrikeshandel, export och import av varor januari-mars 2013, i löpande priser HA 22 SM 1302 Statistiska centralbyrån Tabell 1-7

6

7 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar Utrikeshandel Varor Värde (Mdr SEK) Export 1 138, , ,7 302,7 273,8 Import 1 069, , ,0 283,6 253,1 Nettohandel 68,7 64,4 67,7 19,1 20,6 Export till EU(27) 650,0 679,1 665,6 173,4 159,1 Import från EU(27) 724,0 789,4 747,3 192,7 171,8 Nettohandel (EU(27)) -73,9-110,3-81,6-19,3-12,7 Förändring (%) Export 14,4 6,5-3,5-0,2-9,6 Import 17,3 7,3-4,0 0,4-10,8 Export till (EU(27)) 12,0 4,5-2,0 1,7-8,2 Import från (EU(27)) 15,4 9,0-5,3-0,4-10,8 Tjänster Värde (Mdr SEK) Export 459,3 483,0 515,3 119,6 120,9 Import 339,7 356,7 373,0 88,8 86,9 Nettohandel 119,6 126,3 142,3 30,8 34,0 Förändring (%) Export 3,4 5,2 6,7 12,3 1,1 Import -2,0 5,0 4,6 6,1-2,2 Flöden (Mdr SEK) Direktinvesteringar Svenska DI i utlandet -145,4-182,8-210,7-125,8-123,1 Utländska DI i Sverige -0,5 60,0 96,4 76,5 4,3 Netto -145,9-122,8-114,3-49,4-118, Tillgångar (Mdr SEK) Svenska DI i utlandet Utländska DI i Sverige

8 Sveriges utrikeshandel regionalt fördelad, totalt samt uppdelad efter varor respektive tjänster Mdr SEK Förändring (%) Andel / 2013/ Världen Export Varor och tjänster ,6-6,5 100 Varor ,5-9,6 100 Tjänster ,7 1,1 100 Import Varor och tjänster ,0-8,7 100 Varor ,0-10,8 100 Tjänster ,6-2,2 100 Inre Varor och Export marknaden 1 tjänster ,1-6,8 67,1 Varor ,0-7,7 68,8 Tjänster ,5-4,4 63,5 Import Varor och tjänster ,6-9,1 74,0 Varor ,4-10,9 76,9 Tjänster ,2-2,6 65,6 EU Export Varor och tjänster ,8-6,9 56,0 Varor ,0-8,2 58,1 Tjänster ,4-3,3 51,1 Import Varor och tjänster ,3-9,1 65,9 Varor ,3-10,8 67,9 Tjänster ,0-3,1 60,2 Norden Export Varor och tjänster ,6-5,1 24,0 Varor ,5-4,2 24,0 Tjänster ,7-7,0 23,8 Import Varor och tjänster ,1-6,3 21,8 Varor ,1-7,9 22,7 Tjänster ,8-0,4 19,3 Östersjöländerna tjänster Varor och Export ,4-5,2 38,3 Varor ,1-6,6 39,9 Tjänster ,4-1,3 34,7 Import Varor och tjänster ,3-12,1 44,8 Varor ,5-13,5 49,7 Tjänster ,0-5,0 30,3 1 EU, Island Liechtenstein och Norge 2 CBSS-medlemmarna: Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Polen, Ryssland och Tyskland

9 1. Inledning Sida 1(40) Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar är en rapport som kvartalsvis rapporterar och analyserar statistik över det ackumulerade kalenderåret. Som ett led i Kommerskollegiums arbete med att följa den ekonomiska krisens inverkan på svensk utrikeshandel inleds kvartalsrapporten med ett kapitel som sätter in den senaste tidens handelsutveckling i ett ekonomiskt perspektiv. Kapitel tre presenterar förändringen i bytesbalansen. I kapitel fyra redogörs för den svenska varuhandeln, först export och sedan import. Kapitel fem tar upp utvecklingen inom svensk tjänsteimport och - export. Slutligen tar kapitel sex upp direktinvesteringar, först in- och utflöden och därefter utländska direktinvesteringstillgångar i Sverige och svenska tillgångar i utlandet Bilaga 1 innehåller Tabellerna 1-7 från Statistiska Centralbyråns publikation Utrikeshandel, export och import av varor vilka utgör huvudkällan för rapporten. Där inget annat anges utgör Statistiska Centralbyrån källa för informationen i tabeller och diagram. 2. Handelsutvecklingen och krisen Sveriges export av varor och tjänster minskade första kvartalet 2013 med 6,5 procent jämfört med motsvarande period Det var återigen den krympande varuhandeln som bidrog till minskningen medan tjänstehandeln ökade svagt. Varuexporten sjönk första kvartalet med 9,6 procent och varuimporten med 10,8. Tillskillnad från varuexporten var utvecklingen för tjänstehandeln positiv. Tjänsteexporten ökade med 1,1 procent jämfört med motsvarande kvartal Tjänsteimporten minskade däremot med 2,2 procent. Preliminära siffror för april 2013 visade att utrikeshandeln med varor fortsatte att falla jämfört med april För exporten utgjorde dock minskningen på 1,5 procent en betydligt beskedligare nedgång än tidigare månader. Även varuimportens minskningstakt avtog något, till 7,5 procent. Säsongrensade beräkningar från nationalräkenskaperna visar också på en nedgång för utrikeshandeln med varor och tjänster. Exporten minskade första kvartalet med 1,4 procent jämfört med föregående kvartal och rensat från säsongeffekter. Importen minskade samtidigt med 1,7 procent. Tjänsteexporten ökade med 0,4 procent medan varuexporten minskade med 2,2 procent jämfört med fjärde kvartalet 2012.

10 Sida 2(40) Diagram Förändring i svensk varuexport (januari april 2013) Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv Månadsvis Kvartalsvis Den negativa utvecklingen första kvartalet 2013 innebar att varuexporten visat negativ utveckling sex kvartal i följd, jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Även om den totala nedgången fortfarande inte nått samma nivå som under finanskrisen , är det värt att notera att varuexporten då bara minskade fem kvartal i följd. Räknat i volym dvs. i fasta priser, var nedgången första kvartalet 2013 något mindre. Varuexporten minskade med 5,5 procent och varuimporten med 6,3 procent, jämfört med första kvartalet Varuexporten uppdelad på varugrupper backade på bred front första kvartalet Sveriges enskilt största exportvarugrupp verkstadsvaror, minskade med 13 procent jämfört med motsvarande kvartal Även inom gruppen verkstadsvaror var nedgången generell men det var särskilt vägfordon, elektrooch telekomvaror samt maskiner som minskade, med 16 procent, 14 procent respektive 13 procent. Exporten av personbilar och lastbilar backade med 23 procent respektive 15 procent. Precis som under krisen följer varugrupperna läkemedel och livsmedel ett annat mönster jämfört med den breda nedgången bland övriga varugrupper. Första kvartalet 2013 ökade exporten av livsmedel och läkemedel med 9,5 respektive 33,6 procent jämfört med motsvarande kvartal Som en effekt av vikande världsmarknadspriser på energi minskade värdet av den svenska energivaruexporten med 7,3 procent mellan första kvartalet 2012 och motsvarande kvartal i år. Räknat i volym ökade energivaruexporten med 1,2 procent.

11 Diagram 2.2 Sida 3(40) Tjänsteexporten drabbades senare än varuexporten under krisen Utvecklingen är liknande även under den rådande ekonomiska nedgången. De tre senaste kvartalen har ökningstakten för tjänsteexporten bromsat in men är fortfarande positiv och inbromsningen har kommit betydligt senare än för varuexporten. Precis som för tjänsteexporten saktade ökningstakten för tjänsteimporten in under 2012 års två sista kvartal. Första kvartalet 2013 minskade tjänsteimporten dock. 30 Förändring i svensk varuimport (januari april2013) Procentuell förändring jämfört med motsvarande peirod föregående år kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv 2 kv 3 kv 4 kv Månadsvis Kvartalsvis Varuimporten har i och med den negativa utvecklingen första kvartalet 2013 minskat fyra kvartal i följd. Importen uppdelad på varugrupper visar liksom varuexporten på en bred nedgång. Verkstadsvaror minskade 14,3 procent, där vägfordon, maskiner samt telekomprodukter minskade med respektive 16,7 procent, 16,9 procent respektive 10,3 procent. Även importen av energivaror minskade första kvartalet 2013, med 10,0 procent. 2.1 Recessionen i EU befäster sitt grepp Det ansträngda ekonomiska läget för EU fortsatte även första kvartalet, då BNP sjönk med 0,7 procent, jämfört med motsvarande kvartal EUområdet har nu visat negativ tillväxt fyra kvartal i följd. Euro-området har visat än svagare utveckling och har i och med första kvartalets nedgång på 1,1 procent, utvecklats negativt fem kvartal i följd. Enligt statistik från Eurostat minskade BNP i alla de större EU-länderna utom Storbritannien första kvartalet 2013 jämfört med motsvarande kvartal Sveriges BNP ökade samtidigt med 1,7 procent. Exportnettot bidrog med 0,6 procentenheter till ökningen vilket till stor del beroende på att importen minskat mer än exporten.

12 Diagram 2.3 Sida 4(40) Den svenska varuexporten till tillväxtmarknader så som BRICS visade på en mycket svag utveckling. Undantaget var exporten till Kina som ökade med 3,0 procent jämfört med första kvartalet Minskningen i varuexport till Ryssland med 1,5 procent får betraktas som liten med tanke tidigare nedgångar och minskningarna i övriga BRICS-länder Brasilien, 27 procent, Indien, 22 procent och Sydafrika 26 procent. En jämförelse med länder som har liknande exportstruktur visar att Sveriges varuexport fortsatte att utvecklas påtagligt svagt sedan mitten av Den tyska exporten fortsatte att växa under hela 2012 och minskade bara marginellt första kvartalet USA:s exportutveckling är förvånansvärt svag med tanke på landets allt starkare ekonomi. Exporten ökade dock fortfarande första kvartalet Finlands och Storbritanniens export minskade 2013 års första kvartal. Sveriges varuexport avviker i det här avseendet med en negativ utveckling under hela 2012, en utveckling som fortsatte även första kvartalet Starkast exportutveckling hade EU som helhet första kvartalet Exportutvecklingen i internationell jämförelse ( ) Förändring över motsvarande kvartal föregående år (%) kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv 1 kv 4 kv 3 kv 2 kv EU( Extern) Finland Tyskland USA Sverige Storbritannien Källor: Statistisches Bundesamt Deutschland, U.S. Department of Commerce Bureau of Economic Analysis, Tulli, Finland, Eurostat, SCB och HM Revenue & Customs. 2.2 Framåtblickande exportindikatorer ger blandade utsikter Industrins exportorderingång ger en grov indikering om exportutvecklingen för den närmsta tiden. Första kvartalet 2013 minskade exportorderingången med 7,3 procent jämfört med motsvarande kvartal Siffror för exportorderingången för april 2013 visade däremot på en ökning med 2,2

13 Sida 5(40) procent, vilket innebär att den negativa trenden, precis som under finanskrisen , bröts efter 19 månaders konsekutiv nedgång. Diagram Industrins exportorderingång (januari april 2013) Procentuell förändring jämfört med motsvarande period föregående år Månad Kvartal Källa: SCB Exportchefsindex 1 för andra kvartalet 2013 steg till 51,6 vilket innebär att det för andra kvartalet i följd som fler som tror på en förstärkning än en försvagning. Under 2012 års sista två kvartal visade indexet på nivåer under 50. Siffrorna pekar på att det trots det dystra nuläget finns en positiv syn på framtiden bland många exporterande företag. 3. Bytesbalansen Bytesbalansen utgörs av handelsbalansen, tjänstebalansen, faktorinkomster (löner och kapitalavkastning) samt löpande transfereringar. Handelsbalansen är nettot av ett lands export och import av varor. 2 Tjänstebalansen är nettot av ett lands tjänstetransaktioner med utlandet. Bytesbalansen utgör tillsammans med kapitalbalansen och den finansiella balansen ett lands totala betalningsbalans, vilket är en sammanställning över landets samtliga ekonomiska transaktioner med omvärlden. 1 Business Sweden - Exportchefsindex: 2 SCB:s två publikationer Betalningsbalansen 1:a kvartalet 2013, som är källa till bytesbalansstatistiken ovan, och Utrikeshandel, Export och import på varor och länder, som är huvudsaklig källa för övrig handelsstatistik, har olika syften och metod, varför handelsbalansen som rapporterad i betalningsbalansstatistiken och den nettohandel som kan beräknas från utrikeshandelsstatistiken, kan skilja sig åt markant. I rapporten används termen handelsbalans när statistiken från Betalningsbalansen avses och nettoexport när det är statistik från utrikeshandelsstatistiken som avses.

14 3.1 Bytesbalansen Sida 6(40) Den svenska bytesbalansen visade första kvartalet 2013 ett överskott på 67,9 miljarder kronor, vilket var en ökning med 6,7 procent jämfört med motsvarande kvartal 2012 och motsvarar 7,8 procent av BNP. Diagram ,0 Sveriges bytesbalans ,0 8,0 7,0 Andel av BNP (%) 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, Handelsbalans Första kvartalet 2013 uppgick Sveriges handelsbalans till 23,5 miljarder vilket var 0,1 miljarder mer än motsvarande period Medan handelsbalansen och kapitalavkastningen uppgick till 2,7 respektive 3,0 procent av BNP, motsvarade tjänstenettot 3,9 procent.

15 Sida 7(40) Diagram 3.2 8,0 Handelsbalans, kapitalavkastning, tjänster Handelsbalans Kapitalavkastning Tjänster 7,0 6,0 5,0 Andel av BNP (%) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, Varuhandel Första kvartalet 2013 minskade Sveriges varuexport med 5,5 procent i volym och 9,6 procent i värde jämfört med första kvartalet Samtidigt minskade varuimporten med 6,3 procent i volym och 10,8 procent i värde Sveriges export och import av varor Värdet av Sveriges varuexport uppgick första kvartalet 2013 till 273,8 miljarder kronor och varuimporten uppgick till 253,1 miljarder kronor. Handelsnettot för perioden uppgick till 20,6 miljarder, vilket var 1,6 miljarder mer än motsvarande kvartal Enligt preliminär statistik från SCB visar utfallet över Sveriges handelsnetto för varuhandeln under april 2013 ett överskott på 8,8 miljarder kronor, vilket är 5,4 miljarder kronor mer än under april Varuexporten uppgick preliminärt under april 2013 till 93,9 miljarder kronor. Varuimporten uppgick under samma månad till 85,1 miljarder. 3 Med volymutvecklingen avses värdeförändring rensad för prisförändringar (dvs. i fasta priser). Med värdeutvecklingen avses värdeförändring i löpande priser.

16 Sida 8(40) Geografisk fördelning Tabell 4.1 Sveriges utrikeshandel med varor, miljarder kr Förändring (%) Export 995, , , ,7 302,7 273,8-9,6 intra-eu(27) 580,5 650,0 679,3 665,6 173,4 159,1-8,2 extra-eu(27) 414,6 488,1 533,0 504,1 129,3 114,7-11,3 Import 911, , , ,0 283,6 253,1-10,8 intra-eu(27) 627,3 724,0 789,4 747,3 192,7 171,8-10,8 extra-eu(27) 284,1 345,5 358,5 354,7 91,0 81,3-10,6 Anm: Import från intra-eu(27) enligt avsändningsland. Källa: SCB Europa utgör Sveriges i särklass största exportmarknad. Första kvartalet 2013 tog Europa som helhet emot 73,6 procent av Sveriges totala export. EU:s värdeandel uppgick till 58,1 procent. Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på regioner efter bestämmelseland Andel (%) EU(27) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl Exporten till Afrika minskade första kvartalet 2013 med hela 31,7 procent och utgjorde 2,5 procent av Sveriges totala export. Även Asiens andel av svensk export minskade under perioden från 11,9 till 11,5 procent av Sveriges totala export. Övriga regioner ökade sina värdeandelar. I kronor räknat minskade dock exporten till samtliga regioner.

17 Sida 9(40) Diagram Svensk import Importandelar fördelade på regioner efter avsändningsland Andel (%) EU(27) Övriga Europa Afrika Amerika Asien Oceanien m fl Värdet av den svenska importen minskade med 10,8 procent mellan första kvartalet 2012 och motsvarande kvartal Hela 83,2 procent av Sveriges import kommer från Europa och 67,9 procent från EU(27). Medan andelen av Sveriges totala import som kommer från EU(27) var stabil på 67,9 procent under perioden, ökade importandelarna från Afrika och Asien. Andelen av Sveriges import som kom från Övriga Europa och Amerika minskade Fördelat på varugrupper I tabell 4.2 redovisas handelsutvecklingen i såväl volym som i värde fördelat på varugrupp. Det blir då möjligt att se om utvecklingen beror på prisförändringar, vilket till exempel är väldigt vanligt för energivaror och mineralvaror. Tabell 4.2. Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling export Förändring (%) Värdeandel 2013 Volymutveckling för Export Värdeutveckling för Export Export kv kv kv kv ,3 Skogsvaror 1,3 1,9 1,7 1,0-3,7-5,9-4,4-3,5 10,3 Mineralvaror -0,3-7,8-4,7-19,5-7,8-16,8-14,1-28,4 13,1 Kemivaror 0,8 5,9 2,3 14,0-0,2 2,8-0,7 10,3 10,2 Energivaror 17,3 12,3 15,9 1,2 21,4 14,5 15,0-7,3 41,9 Verkstadsvaror -7,5-11,3-8,9-10,4-9,2-14,2-11,8-13,5 13,2 Övriga varor 4,5 2,2 5,3 0,0 2,9-0,2 3,6 0,2 100,0 Totalt -1,4-4,0-2,3-5,5-3,5-7,7-6,0-9,6 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Källa: SCB

18 Sida 10(40) Tabell 4.3. Utrikeshandelns volym- och värdeutveckling import Förändring (%) Värdeandel Volymutveckling för Värdeutveckling för 2013 Import Import Import kv 4 kv kv 4 kv ,9 Skogsvaror -2,1-3,3-4,3-4,7-6,0-10,5-10,6-8,8 7,6 Mineralvaror -7,6-11,8-14,7-19,0-15,4-21,5-20,3-25,5 12,9 Kemivaror -1,2-2,8 1,2-7,0-2,9-6,8-3,4-10,4 16,2 Energivaror 5,1 13,5 4,6-1,4 9,7 16,3 4,4-10,0 38,4 Verkstadsvaror -5,2-7,0-7,0-10,1-8,0-10,9-11,9-14,3 21,9 Övriga varor 1,3 1,2 2,5 4,4-0,6-2,4-0,3 2,6 100,0 Totalt -2,1-2,3-3,3-6,3-4,1-5,9-7,0-10,8 Anm: Förändring i % från motsvarande period föregående år. Källa: SCB För det svenska exportvärdet fördelat på varuområden minskade andelen för verkstads- och mineralvaror första kvartalet Varugrupperna kemivaror, energivaror samt övriga varor ökade sina andelar och skogsvaruexportens andel var oförändrad. Diagram Svensk export Exportandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt För importen minskade mineral- och verkstadsvaror sina värdeandelar. Varugruppen övriga varor var den enda varugrupp som ökade sin värdeandel mer en marginellt. Skogs- kemi- och energivarornas andelar var i stort oförändrade.

19 Sida 11(40) Diagram Svensk import Importandelar fördelade på varuområden Andel (%) Skog Mineral Kemi Energi Verkstad Övrigt Nettoexport av varor Sveriges nettoexportintäkter kommer från länder utanför EU. Handeln med EU gav första kvartalet 2013 ett exportunderskott på 12,7 miljarder kronor, 6,6 miljarder mindre än motsvarande kvartal Exportöverskottet gentemot länder utanför EU minskade under perioden, från 38,4 miljarder första kvartalet 2012 till 33,3 miljarder första kvartalet Sveriges totala exportöverskott uppgick 2013 års första kvartal till 20,6 miljarder kronor, en ökning med 1,6 miljarder. Diagram Sveriges nettoexport intra-eu(27) extra-eu(27) Nettoexport Mdr SEK

20 Sida 12(40) Då statistiken i EU:s Intrastat inte redovisar ursprungsland för import via annat EU-land, överskattar statistiken för import från EU den faktiska importen, efter På samma sätt underskattas importen från länder utanför EU eftersom denna i importstatistiken redovisas med avsändningsland i EU som svensk motpart Nettoexport fördelat efter varugrupp De traditionella svenska exportvarorna, skogsvaror, mineralvaror och verkstadsvaror, var de varugrupper som gav störst nettoexportintäkter första kvartalet Skogsvaror, dvs. trä, papper och pappersmassa svarade för en nettoexport på 23,5 miljarder kronor, en minskning med 1,6 procent jämfört med motsvarande kvartal Mineralvarornas bidrag till den totala nettoexporten minskade mellan första kvartalet 2012 och motsvarande kvartal i år med hela 34 procent, från 13,7 till 9,1 miljarder kronor. Verkstadsindustrin stod för ett positivt bidrag till exportnettot på 17,5 miljarder kronor, vilket utgör en minskning med 8,4 procent jämfört med första kvartalet Medan exportnettot för kemivaror gick från ett underskott på 4,0 miljarder kronor första kvartalet 2012 till ett överskott på 3,1 miljarder kvartal ett i år, fortsatte både energivaror och gruppen övriga varor att ge starkt, om än minskande, negativa bidrag till nettoexporten. Diagram Sveriges nettoexport Fördelning på varuområden Mdr SEK Skog Mineral Kemi Energi Verkstad (inkl bilar) Övrigt

21 Sida 13(40) Tabell 4.4. Nettoexport av viktiga varuområden Miljarder kr Skogsvaror 94,6 96,1 96,9 94,7 96,7 94,5 91,7 23,9 23,5 Mineralvaror 22,9 11,5 26,4 16,7 30,2 38,3 43,5 13,7 9,1 Järn och stål 22,3 18,2 21,8 10,7 16,7 17,9 17,3 5,8 4,0 Kemivaror 20,5 7,8 0,9 13,7 11,2-4,4-0,4-4,0 3,1 Läkemedel 40,8 34,4 32,1 36,7 36,7 28,5 26,8 3,9 7,9 Energivaror -53,1-52,0-64,6-40,4-57,6-65,6-60,6-15,6-13,2 Verkstadsvaror 121,3 105,3 106,3 65,9 57,9 79,4 66,6 19,1 17,5 Maskiner 64,6 72,8 69,6 58,9 60,5 69,2 73,8 20,0 18,6 Elektrovaror och 5,7-9,4-4,0-8,9-17,5-19,5-28,0-6,6-7,0 telekom Vägfordon 44,5 41,7 38,9 6,8 4,3 21,2 18,7 5,7 5,0 Övriga varor -56,8-63,5-69,4-66,8-69,7-77,8-72,5-18,0-19,3 Livsmedel -32,4-35,8-40,4-42,8-41,4-45,0-44,2-10,6-10,7 TOTAL 149,4 105,2 96,5 83,8 68,7 64,4 68,3 19,1 20,6 Nettoexporten har som tidigare påpekats minskat betydligt på senare år. Det är framförallt verkstadsvarornas bidrag till nettoexporten som minskat. Inom varugruppen är det elektrovaror och telekomutrustning samt vägfordon där nettot minskat kraftigt. Exportnettot för verkstadsvaror minskade första kvartalet 2013 med 1,6 miljarder kronor jämfört med motsvarande period Nettoexporten av personbilar Svensk handel med personbilar gav första kvartalet 2013 ett exportunderskott på 2,0 miljarder kronor, 0,2 miljarder mer än första kvartalet var det första helår sedan 1977 som svensk personbilsimport var större än personbilsexporten, ett förhållande som bestått sedan dess. Första kvartalet 2013 minskade både export och import av personbilar, exporten med 2,5 miljarder kronor och importen med 2,2 miljarder, jämfört med motsvarande kvartal Till skillnad från nettoexporten av personbilar till hela världen, som varit positiv fram till krisåret 2009, har personbilsnettot till den inre marknaden nästan regelmässigt varit negativ under det senaste decenniet. Första kvartalet 2013 exporterades bilar från Sverige till andra EU-länder till ett värde av 4,0 miljarder kronor. Värdet på de personbilar som importerades till Sverige från andra EU-medlemmar uppgick till 8,7 miljarder kronor vilket innebar att underskottet i personbilshandeln med andra EU-länder uppgick till 4,7 miljarder kronor, 0,4 miljarder mindre än motsvarande kvartal 2012.

22 Sida 14(40) Tabell 4.5. Sveriges export och import av personbilar SITC Personbilar Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (27) Export Import Netto Export Import Netto ,3 48,7 20,6 37,9 40,3-2, ,8 39,6 15,3 31,5 32,6-1, ,3 34,1-0,8 19,0 28,8-9, ,3 47,4-9,1 19,5 41,1-21, ,3 51,0-6,7 23,5 45,0-21, ,5 44,9-7,4 19,2 38,9-19, ,6 12,3-1,8 5,6 10,7-5, ,1 10,1-2,0 4,0 8,7-4,7 Diagram Sveriges handel med personbilar SITC Personbilar Export Import Netto Mdr SEK Nettoexporten av läkemedel De läkemedelsföretag som är verksamma i Sverige ger ett allt mindre bidrag till det svenska exportöverskottet. Första kvartalet 2013 utgjorde läkemedelsexporten 5,7 procent av värdet av den totala svenska varuexporten. Handeln med läkemedel gav under kvartalet ett exportöverskott på 8,0 miljarder kronor, dubbelt så mycket som under motsvarande kvartal Medan bara knappt hälften av läkemedelsexporten går till EU står andra EUländer för omkring 80 procent av den svenska läkemedelsimporten.

23 Sida 15(40) Tabell 4.6. Sveriges export och import av läkemedel SITC 54 medicinska och farmaceutiska produkter Miljarder kr, ej bortfallsjusterade värden Totalt EU (27) Export Import Netto Export Import Netto ,7 24,5 34,2 34,3 20,7 13, ,6 27,4 32,3 34,3 22,2 12, ,8 31,0 36,8 39,9 23,2 16, ,2 29,5 36,7 39,2 23,4 15, ,6 29,0 28,6 29,9 23,7 6, ,3 30,5 26,8 29,5 25,1 4, ,7 7,7 4,0 6,7 6,3 0, ,6 7,6 8,0 7,0 6,3 0,8 Diagram Sveriges handel med läkemedel SITC 54 - Läkemedel och farmaceutiska produkte Export Import Netto Mdr SEK Sveriges varuhandel med den inre marknaden Export Sveriges export till de övriga EU-medlemmarna uppgick första kvartalet 2013 till 159,1 miljarder kronor, 58 procent av Sveriges totala export på 273,8 miljarder kronor. Tyskland, Storbritannien, Finland och Danmark är de största mottagarländerna inom EU med ett gemensamt exportvärde på 84,3 miljarder kronor, vilket motsvarar 53 procent av den totala exporten till EU. Exporten till hela den inre marknaden, dvs. EU(27), Island, Liechtenstein och Norge, utgjorde under året 69 procent av Sveriges totala export. 4 I vissa fall används termerna utförsel och införsel används istället för export och import för handel på EU:s inre marknad. För att underlätta läsning av rapporten används här termerna export och import för all internationell handel.

24 Sida 16(40) Exporten minskade första kvartalet 2013 till alla stora marknader inom EU. Exporten ökade endast till sex av EU:s medlemsländer, däribland Irland och Litauen. Diagram Svensk export till EU(27) Andelar av total utförsel till EU Andel (%) Diagram Svensk export till EU(27) Värde för resp land Mdr SEK

25 Sida 17(40) Tabell 4.7. Sveriges export till EU och den inre marknaden 2013 Export till Exportvärde mdr SEK Exportandel i % av total export Värdeförändring i % från 2012 Tyskland 27,8 10,2-9 Storbritannien 19,8 7,2-14 Finland 19,0 6,9-1 Danmark 17,8 6,5-7 Nederländerna 14,3 5,2-11 Frankrike 14,0 5,1-8 Belgien 13,0 4,7-9 Polen 6,9 2,5-17 Italien 6,5 2,4-4 Spanien 4,4 1,6-9 Österrike 2,5 0,9-6 Tjeckien 2,0 0,7-1 Estland 1,9 0,7-27 Irland 1,3 0,5 10 Ungern 1,2 0,4-23 Litauen 1,2 0,4 11 Portugal 1,1 0,4-5 Lettland 0,7 0,3-4 Grekland 0,6 0,2-4 Slovakien 0,5 0,2-7 Rumänien 0,5 0,2 2 Bulgarien 0,3 0,1 36 Slovenien 0,2 0,1-9 Luxemburg 0,2 0,1-12 Malta 0,1 0,0 7 Cypern 0,1 0,0 15 Ospec i EU 1,4 0,5 34 EU totalt 159,1 58,1 0 Norge 28,7 10,5-5 Island 0,4 0,1 5 Norden 1 65,8 24,0-4 Liechtenstein 0,0 0,0 64 Inre marknaden 2 188,2 68,8-8 Övriga länder 85,5 31,2-13 Totalt 273,8 100, Norden: Danmark, Finland, Norge och Island 2 Inre marknaden: EU, Norge, Island och Liechtensten

26 Sida 18(40) Import Svensk import från EU svarade första kvartalet 2013 för 68 procent, eller 171,8 miljarder kronor, av den totala importen på 253,1 miljarder kronor. Tyskland, Danmark, Nederländerna och Storbritannien är de EU-länder från vilka Sverige importerar mest. Första kvartalet 2013 utgjorde det totala värdet för den svenska importen från dessa länder 56 procent av importen från EU. 77 procent av Sveriges import härrörde från den inre marknaden. Diagram Svensk import från EU(27) Andelar av total införsel från EU Andel (%) Diagram Svensk import från EU(27) Värde för resp avsändningsland Mdr SEK

27 Sida 19(40) Tabell 4.8. Sveriges import från EU och den inre marknaden 2013 Import från Importvärde mdr SEK Importandel i % av total import Värdeförändring i % från 2012 Tyskland 42,5 16,8-16 Danmark 21,0 8,3-8 Nederländerna 17,9 7,1 2 Storbritannien 15,7 6,2-19 Finland 13,6 5,4-2 Frankrike 10,2 4,0-20 Belgien 8,9 3,5-20 Polen 7,5 3,0-5 Italien 7,5 2,9-8 Estland 4,3 1,7 17 Irland 4,2 1,7-2 Spanien 3,7 1,5-10 Tjeckien 3,0 1,2-15 Österrike 2,7 1,1-9 Litauen 1,6 0,6-9 Slovakien 1,6 0,6-12 Ungern 1,6 0,6-4 Lettland 1,0 0,4-6 Portugal 0,9 0,4-32 Rumänien 0,8 0,3 5 Luxemburg 0,5 0,2-15 Slovenien 0,3 0,1-16 Grekland 0,3 0,1-14 Bulgarien 0,2 0,1 34 Malta 0,2 0,1 358 Cypern 0,1 0,0 1 Ospec i EU 0, EU totalt 171,8 67,9 0 Norge 22,9 9,0-11 Island 0,0 0,0 1 Norden 57,5 22,7-8 Liechtenstein 0,0 0,0-10 Inre marknaden 194,7 76,9-11 Övriga länder 58,4 23,1-10 Totalt 253,1 100, Norden: Danmark, Finland, Norge och Island 2 Inre marknaden: EU, Norge, Island och Liechtensten

28 4.3 Sveriges varuhandel med länder utanför EU Sida 20(40) Sveriges varuhandel med länder utanför EU (27), dvs. med tredje land, svarade för 42 procent av det totala exportvärdet och 32 procent av värdet av den totala importen 5 första kvartalet Svensk export Diagram 4.13 Regional fördelning av svensk export Andel av total export 2013 EU(27) 58% Oceanien m fl 2% Asien 12% Amerika 10% Afrika 3% Övriga Europa 15% Tabell 4.9. Svensk exportutveckling till Europa utanför EU Miljarder kr och procentuell andel av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Övriga Europa 45,1 42,4 14,9 15,5-6 varav: Norge 30,2 28,7 10,0 10,5-5 Ryssland 4,9 4,9 1,6 1,8-2 Schweiz 4,2 3,3 1,4 1,2-22 Turkiet 3,3 3,2 1,1 1,2-3 Ukraina 0,9 0,6 0,3 0,2-36 Exporten till Övriga Europa (dvs. Europa utanför EU(27)) stod för 15,5 procent av det totala svenska exportvärdet. I denna grupp var Norge det i särklass största mottagarlandet med 10 procent av Sveriges totala exportvärde, följt av Ryssland, Schweiz och Turkiet med mellan en till två procent vardera. Exporten minskade från första kvartalet 2012 till motsvarande kvartal 2013 till samtliga dessa länder. Mest minskad exporten till Schweiz, med 22 procent. 5 Import efter avsändningsland.

29 Sida 21(40) Minskningen till Norge var 5 procent, till Turkiet 3 procent och Ryssland 2 procent. Diagram Sveriges handel med Ryssland Export Import Mdr SEK Sveriges export till Afrika utgjorde 2013 års första kvartal 2,5 procent av Sveriges totala export, 0,8 procentenheter mindre än motsvarande kvartal Exporten minskade under perioden med hela 32 procent. Tabell Svensk exportutveckling till Afrika Miljarder kr och procentuell andel av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Nordafrika 3,8 2,9 1,3 1,1-23 varav: Algeriet 0,8 0,8 0,2 0,3 6 Egypten 1,8 1,0 0,6 0,4-44 Marocko 0,8 0,7 0,3 0,3-4 Västafrika 2,0 1,1 0,6 0,4-43 varav: Nigeria 1,3 0,5 0,4 0,2-59 Centr., Östra o. Södra Afrika 4,3 2,8 1,4 1,0-34 varav: Sydafrika 2,7 2,0 0,9 0,7-26 Totalt 10,1 6,9 3,3 2,5-32 Sveriges export till hela Amerika minskade med 1,8 miljarder kronor mellan första kvartalet 2012 och motsvarande period USA är Amerikas absolut

30 Sida 22(40) största mottagare av svensk export. Första kvartalet 2013 utgjorde USA Sveriges femte största exportmarknad. Så sent som 2005 utgjorde USA Sveriges största exportmarknad. Brasilien och Kanada, våra näst största och tredje största amerikanska exportmarknader, utgör 0,9 respektive 0,8 procent av svensk export. Exporten till Nordamerika minskade under kvartalet med 0,8 procent och till Central- och Sydamerika med 20 procent. Tabell Svensk exportutveckling till Amerika Miljarder kr, andel i % av total export Värde Andel (%) Värdeförändring (%) Nordamerika 21,4 21,2 7,1 7,7-1 varav: Kanada 2,6 2,2 0,9 0,8-18 USA 18,7 18,9 6,2 6,9 1 Central- och Sydamerika 8,2 6,6 2,7 2,4-20 varav: Argentina 0,6 0,3 0,2 0,1-48 Brasilien 3,2 2,4 1,1 0,9-27 Chile 0,8 0,6 0,3 0,2-27 Mexiko 1,6 1,5 0,5 0,5-7 Peru 0,6 0,4 0,2 0,2-34 Totalt 29,6 27,8 9,8 10,1-6 Diagram Sveriges handel med USA Export Import Mdr SEK

31 Sida 23(40) Diagram Sveriges handel med Asien Export Import Mdr SEK Tabell Svensk exportutveckling till Asien Miljarder kr. Andel i % av total export. Värde Andel (%) Värdeförändring (%) När- och Mellanöstern 7,6 7,2 2,5 2,6-5 varav: Förenade Arabemiraten 1,1 1,1 0,4 0,4 4 Israel 0,7 0,7 0,2 0,3-4 Saudiarabien 3,3 3,1 1,1 1,1-6 Övriga Asien 28,4 24,4 9,4 8,9-14 varav: Hongkong 1,3 0,9 0,4 0,3-30 Indien 3,0 2,3 1,0 0,8-22 Indonesien 1,3 0,9 0,4 0,3-33 Japan 5,1 3,4 1,7 1,2-34 Kina 8,9 9,1 2,9 3,3 3 Malaysia 0,9 0,6 0,3 0,2-28 Singapore 1,9 1,6 0,6 0,6-19 Sydkorea 2,0 2,0 0,7 0,7 0 Taiwan 0,8 0,8 0,3 0,3-4 Thailand 1,5 1,2 0,5 0,4-26 Totalt 35,9 31,6 11,9 11,5-12

32 Sida 24(40) De största asiatiska mottagarländerna för svensk export 2013 års första kvartal var Kina, Japan, Saudiarabien och Indien, i nämnd ordning. Kina ensamt tog emot svensk export till ett värde av 9,1 miljarder kronor eller 29 procent av den totala exporten till Asien. Först kvartalet 2013 minskade exporten till Asien med 12 procent, jämfört med motsvarande kvartal Svensk import Diagram 4.17 Regional fördelning av svensk import Andel av total import 2013 EU(27) 68% Oceanien m fl 1% Asien 10% Amerika 4% Afrika 2% Övriga Europa 15% Övriga Europa, utanför EU, svarade första kvartalet för 15 procent av Sveriges import. Värdet på importen från övriga Europa minskade med 20 procent mellan första kvartalet 2012 och motsvarande kvartal Norge var största leverantör med ett importvärde på 9,0 procent av den totala importen. Importen från Ryssland minskade med 36 och importen från Norge minskade med 11 procent. Tabell Svensk importutveckling från övriga Europa utanför EU Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland * Värde Andel Värdeför- Värde ändring (%) Övriga Europa 48,8 38,9 17,2 15, ,4 38,2 varav Norge 25,8 22,9 9,1 9, ,6 21,3 Ryssland 18,0 11,5 6,3 4, ,8 12,5 Schweiz 2,3 1,8 0,8 0,7-19 2,1 1,7 Turkiet 2,3 2,0 0,8 0,8-10 2,3 2,0 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland.

33 Sida 25(40) Importen av råolja utgör en betydande del av den totala importen från både Norge och Ryssland. Medan råolja 2012 stod för 30 procent av Sveriges totala import från Norge utgjorde den hela 76 procent av importen från Ryssland. Tillsammans stod Norge och Ryssland för två tredjedelar av Sveriges totala råoljeimport under Mellan första kvartalet 2012 och motsvarande kvartal i år minskade den svenska oljeimporten med 20 procent från Norge och 37 procent från Ryssland. 6 Tabell Svensk importutveckling från Afrika Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland * Värde Andel Värdeför- Värde ändring (%) Nordafrika 0,2 0,2 0,1 0,1 12 0,2 0,2 Västafrika 0,0 4,8 0,0 1, ,0 4,8 varav Nigeria 0,0 4,7 0,0 1, ,0 4,7 Centr.- Öst- och Södra Afrika 0,9 0,6 0,3 0,3-31 0,9 0,7 varav Sydafrika 0,7 0,5 0,2 0,2-32 0,7 0,5 Totalt 1,2 5,7 0,4 2, ,2 5,8 Sveriges import från Afrika har ökat mycket starkt den senaste tiden. Ökningen består nästan uteslutande av oljeimport från Nigeria. Även importen från Nordafrika ökade, med 12 procent, medan importen från centrala, östra och södra Afrika minskade med 31 procent. Tabell Svensk importutveckling från Amerika Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland * Värde Andel Värdeför- Värde ändring (%) Nordamerika 10,9 7,9 3,8 3, ,4 7,9 varav Kanada 0,8 0,5 0,3 0,2-33 0,8 0,5 USA Central- och 10,1 7,4 3,5 2,9-27 9,6 7,4 Sydamerika 3,3 3,1 1,2 1,2-7 3,4 3,1 varav Brasilien 0,9 0,7 0,3 0,3-18 0,9 0,7 Venezuela 1,1 0,9 0,4 0,3-18 1,1 0,9 Totalt 14,1 11,0 5,0 4, ,8 11,1 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. 6 Se Kommerskollegiums handelsstatistiska faktablad för Norge respektive Ryssland,

34 Sida 26(40) Sveriges import från hela Amerika minskade med 23 procent första kvartalet USA är det största amerikanska leverantörslandet för svensk import och det enda med en andel över en procent av Sveriges totala importvärde. Importen från USA minskade med 27 procent. USA utgjorde under perioden Sveriges trettonde största leverantörsland. Importvärdet från Asien minskade med 4,0 procent mellan första kvartalet 2012 och motsvarande period Medan importen ökade från Kina och Bangladesh minskade den från kraftigt från övriga stora asiatiska leverantörsländer. Hongkong fungerar även som utskeppningshamn för export från andra Asiatiska länder till Sverige, vilket syns vid en värdejämförelse mellan avsändningsland och ursprungsland. Tabell Svensk importutveckling från Asien Miljarder kr. Andel i % av total import. Avsändningsland Ursprungsland * Värde Andel Värdeför- Värde ändring (%) När- och Mellanöstern 0,7 1,7 0,2 0, ,7 1,7 Varav Irak 0,0 0,7 0,0 0, ,0 0,7 Övriga Asien 25,6 23,6 9,0 9,3-8 27,9 25,5 varav Bangladesh 0,6 0,7 0,2 0,3 9 0,6 0,7 Hongkong 2,1 1,8 0,8 0,7-14 0,8 0,6 Indien 1,5 1,2 0,5 0,5-19 1,6 1,3 Japan 3,3 2,5 1,2 1,0-26 4,0 3,0 Kina 10,4 10,9 3,7 4,3 4 12,9 13,1 Malaysia 0,9 0,8 0,3 0,3-9 1,1 0,9 Sydkorea 2,1 1,6 0,8 0,6-27 1,6 1,3 Taiwan 1,4 1,1 0,5 0,4-20 1,9 1,3 Vietnam 0,8 1,1 0,3 0,4 43 1,1 1,3 Totalt 26,3 25,3 9,3 10,0-4 28,6 27,2 * Den del av importen som införs via andra EU-länder har ingen uppgift om ursprungsland. 5. Tjänstehandeln Sveriges export av tjänster ökade första kvartalet 2013 med 1,1 procent. Tjänsteimporten minskade samtidigt med 2,2 procent. Medan värdet på tjänsteexporten för första kvartalet 2013 uppgick till 120,9 miljarder kronor, var värdet på tjänsteimporten 86,9 miljarder.

35 Sida 27(40) I samband med publiceringen av betalningsbalansstatistiken för första kvartalet 2013 utökade SCB antalet tjänstehandelssektorer för vilka man rapporterade, från 11 till 26. Den största förändingen är att det stora kluster av tjänster under rubriken övriga affärstjänster nu fått fler underkategorier. Förutom att det på exportsidan nu går att få reda på hur stor andel av tjänsteexporten som utgörs av merchanting 7, går det även till exempel att läsa ut hur stor Sveriges export och import av forsknings- och utvecklingstjänster (FoU-tjänster), tekniska tjänster, samt marknadsföringstjänster. Nytt är att transporttjänsterna nu rapporteras även efter transportslag och att kommunikationstjänsterna kan delas upp i post och kurir samt teletjänster (se tabell 5.1). Tabell 5.1 Sveriges utrikeshandel med tjänster Miljarder kr. Andel i % Källa: SCB Export Import Netto 2012 Förändring 2013 (%) 2012 Förändring 2013 (%) Transporter 17,0 16,1-5,3 12,7 12,1-5,3 4,3 4,1 Sjötransporttjänster 5,5 5,3-4,3 6,1 5,7-6,2-0,6-0,4 Flygtransporttjänster 4,9 4,9 0,1 4,6 4,2-7,7 0,3 0,7 Järnvägstransporttjänster 0,4 0,3-40,5 0,4 0,5 8,4 0,0-0,2 Vägtransporttjänster 6,2 5,7-8,2 1,6 1,6-0,2 4,5 4,0 Övriga transporttjänster 0,0 0,0.. 0,0 0,0.. 0,0 0,0 Resor 21,9 22,5 2,6 25,6 25,2-1,7-3,7-2,7 Övriga tjänster 80,6 82,3 2,0 50,5 49,6-1,7 30,2 32,7 Kommunikation 2,8 2,9 5,7 3,6 3,3-6,7-0,8-0,4 Post och kurir 0,5 0,5 10,4 0,7 0,7 0,9-0,2-0,2 Tele 2,3 2,4 4,7 2,9 2,6-8,6-0,6-0,2 Byggtjänster 1,3 1,4 14,1 2,4 2,8 18,9-1,1-1,4 Försäkringar 1,5 1,5 1,1 0,6 0,5-11,2 0,9 1,0 Finansiella tjänster 2,1 3,3 58,7 0,8 0,9 13,7 1,2 2,3 Data- och informationstjänster 12,7 12,3-3,2 7,4 7,6 2,7 5,3 4,7 Licenser/royalties 11,6 10,2-12,0 3,9 3,6-8,8 7,7 6,6 Övriga affärstjänster 46,9 49,5 5,4 30,9 29,9-3,3 16,0 19,6 Merchantingtjänster 15,7 15,6-0,8 N/A N/A N/A 15,7 15,6 Varuprovisioner 1,4 1,6 10,5 2,8 2,4-11,8-1,3-0,9 Operationell leasing 1,9 1,9 0,4 1,3 1,1-17,4 0,6 0,9 Diverse konsulttjänster 3,5 3,5-0,6 4,0 3,5-12,7-0,5 0,0 Juridiska 0,6 0,6-5,5 0,4 0,5 14,4 0,2 0,1 Redovisning 1,0 1,1 15,9 0,8 0,8-5,2 0,1 0,3 Administration 2,0 1,8-7,1 2,8 2,2-18,9-0,8-0,4 Marknadsföringstjänster 1,9 1,7-6,7 2,3 2,5 11,7-0,4-0,8 FOU tjänster 3,7 3,9 3,5 7,6 7,8 2,1-3,9-3,9 Tekniska tjänster 3,8 5,3 39,5 1,5 0,7-49,0 2,3 4,5 Jordbruk-, gruv-, och miljötjänster 0,4 0,3-10,5 0,2 0,1-46,9 0,2 0,3 Övriga tjänster 14,6 15,6 7,4 11,3 11,7 3,8 3,3 3,9 Personliga tjänster, kultur m.m. 1,1 0,5-54,1 0,5 0,6 16,1 0,6-0,1 Offentliga tjänster 0,7 0,6-9,9 0,4 0,3-4,6 0,3 0,3 Totalt 119,6 120,9 1,1 88,8 86,9-2,2 30,8 34, Merchanting utgör den försäljningsmarginal som uppstår då svenska företag handlar med varor utanför Sverige och vara aldrig befinner sig i Sverige.

36 Diagram 5.1 Offentliga tj. 1% Personliga tj. kultur m.m. 0% Fördelning av svensk tjänsteexport Transporter 13% 2013 Resor 19% Kommunikation 2% Byggtj. 1% Sida 28(40) Försäkringar 1% Finansiella tj. 3% Data- och informationstj. 10% Övriga affärstj. 41% Licenser/royalties 9% Diagram 5.2 Svensk export av övriga affärstjänster Merchanting 31% 2013 Varuprovisioner 3% Operationell leasing 4% Juridiska tj. 1% Redovisning 2% Administration 4% Marknadsföringstj. 3% FOU 8% Tekniska tj. 11% Övriga tj. 32% Jordbruk-, gruv-, och miljötj. 1%

37 Sida 29(40) Diagram 5.3 Fördelning av svensk tjänsteimport 2013 Resor 29% Offentliga tj. 0% Transporter 14% Kommunikation 4% Personliga tj. kultur m.m. 1% Byggtj. 3% Försäkringar 1% Övriga affärstj. 34% Licenser/royalties 4% Finansiella tj. 1% Data- och informationstj. 9% Diagram 5.4 Svensk import av övriga affärstjänster 2013 Övriga tj. 39% Varuprovisioner 8% Operationell leasing 4% Juridiska tj. 2% Redovisning 3% Administration 8% Marknadsföringstj. 8% Jordbruk-, gruv-, och miljötj. 0% Tekniska tj. 2% FOU 26%

38 Tabell 5.2. Sveriges tjänsteexport Miljarder kr Transporter 67,4 73,8 82,8 75,9 73,8 73,2 74,6 17,0 16,1 Resor 61,5 73,5 73,8 78,5 79,6 89,4 104,5 21,9 22,5 Kommunikation 11,7 12,0 14,4 14,5 13,2 14,1 12,0 2,8 2,9 Byggtjänster 4,9 6,5 6,8 5,2 6,1 5,8 5,2 1,3 1,4 Försäkringar 6,4 6,3 6,8 6,4 5,8 5,9 5,8 1,5 1,5 Finansiella tjänster 13,0 9,1 9,4 8,5 7,6 9,9 10,2 2,1 3,3 Data- och informationstjänster 26,3 43,9 51,5 54,9 51,9 56,5 54,4 12,7 12,3 Licenser/royalties 29,3 31,9 30,8 35,0 42,1 40,9 45,6 11,6 10,2 Övriga affärstjänster 131,6 158,6 177,0 158,4 172,5 181,0 196,3 46,9 49,5 v a merchanting * 43,3 60,9 69,3 47,8 55,5 58,0 65,1 15,7 15,6 FoU 19,7 20,6 23,5 24,9 21,9 16,8 15,6 3,7 3,9 Personliga tjänster, kultur m.m. 2,0 2,2 3,4 2,8 3,0 3,8 3,7 1,1 0,5 Offentliga tjänster 3,3 3,6 4,0 4,1 3,8 2,6 2,8 0,7 0,6 Total tjänsteexport 357,6 421,5 460,5 444,3 459,3 483,0 515,3 119,6 120,9 Källa: SCB Tabell 5.3. Sveriges tjänsteimport Miljarder kr Transporter 47,8 52,0 59,4 52,4 55,0 52,9 54,5 12,7 12,1 Resor 82,8 91,7 96,7 91,1 95,5 102,6 109,1 25,6 25,2 Kommunikation 12,8 12,8 13,9 15,9 16,1 15,8 14,3 3,6 3,3 Byggtjänster 5,1 6,6 7,3 9,3 8,2 11,9 13,4 2,4 2,8 Försäkringar 2,3 2,5 3,1 3,4 2,9 2,8 2,6 0,6 0,5 Finansiella tjänster 7,4 3,7 3,8 3,7 3,4 3,9 3,7 0,8 0,9 Data- och informationstjänster 16,6 20,4 21,8 21,3 19,2 22,0 26,1 7,4 7,6 Licenser/royalties 12,3 12,1 13,1 14,0 10,2 12,2 16,0 3,9 3,6 Övriga affärstjänster 99,4 114,6 130,7 131,3 125,5 128,8 129,3 30,9 29,9 v a FoU 31,6 35,2 40,4 36,3 34,4 31,9 32,7 7,6 7,8 Personliga tjänster, kultur m.m. 1,1 1,8 2,1 2,6 2,4 2,4 2,5 0,5 0,6 Offentliga tjänster 1,0 0,9 1,3 1,6 1,4 1,4 1,5 0,4 0,3 Total tjänsteimport 288,6 319,2 353,2 346,5 339,7 356,7 373,0 88,8 86,9 Källa: SCB Tabell 5.4. Sveriges tjänstehandel, netto Miljarder kr Sida 30(40) Transporter 19,6 21,8 23,5 23,4 18,8 20,3 20,1 4,3 4,1 Resor -21,2-18,2-22,9-12,6-15,9-13,2-4,6-3,7-2,7 Kommunikation -1,1-0,9 0,5-1,4-2,9-1,6-2,2-0,8-0,4 Byggtjänster -0,2-0,1-0,6-4,0-2,1-6,1-8,2-1,1-1,4 Försäkringar 4,1 3,8 3,6 3,0 2,9 3,1 3,2 0,9 1,0 Finansiella tjänster 5,6 5,4 5,6 4,9 4,2 6,0 6,5 1,2 2,3 Data- och informationstjänster 9,8 23,5 29,7 33,6 32,8 34,5 28,3 5,3 4,7 Licenser/royalties 17,0 19,7 17,7 21,0 31,9 28,7 29,6 7,7 6,6 Övriga affärstjänster 32,1 44,0 46,3 27,1 47,0 52,2 67,0 16,0 19,6 v a merchanting * 43,3 60,9 69,3 47,8 55,5 58,0 65,1 15,7 15,6 FoU -11,9-14,5-17,0-11,4-12,4-15,2-17,1-3,9-3,9 Personliga tjänster, kultur m.m. 0,9 0,5 1,3 0,2 0,6 1,3 1,2 0,6-0,1 Offentliga tjänster 2,3 2,6 2,6 2,5 2,4 1,3 1,4 0,3 0,3 Total tjänstehandel, netto 68,9 102,3 107,3 97,7 119,6 126,3 142,3 30,8 34,0 Källa: SCB * Då merchanting utgörs av den försäljningsmarginal som uppstår när svenska företag köper varor och säljer varor utanför Sverige redovisas den endast under export och nettohandel.

39 Sida 31(40) Diagram Tjänstehandel, netto Mdr SEK Direktinvesteringar 6.1 Direktinvesteringsflöden De svenska direktinvesteringarna i utlandet 8 gav första kvartalet 2013 ett utflöde på 123,1 miljarder kronor. Motsvarande period 2012 var utflödet 2,7 miljarder större. Utländska investeringar i Sverige 9 resulterade i ett inflöde på enbart 4,3 miljarder, en minskning med 72,2 miljarder från första kvartalet Resultatet blev således att nettoflödet gick från minus 49,4 miljarder kronor första kvartalet 2012 till minus 118,8 miljarder motsvarande period i år. Tabell 6.1. In- och utflöden av direktinvesteringar Miljarder kr Inflöde Utflöde Nettoflöde ,0-262,5-67, ,1-200,1 43, ,8-198,3-121, ,5-145,4-145, ,0-182,8-122, ,4-210,7-114, ,5-125,8-49, ,3-123,1-118,8 Källa: SCB Både ursprunget för utländska direktinvesteringar i Sverige och riktningen för svenska direktinvesteringar i utlandet varierar kraftigt från år till år. De största aktörerna är dock vanligen USA eller länder inom EU. 8 Nettot av de investeringar respektive desinvesteringar som gjorts i utlandet av svenska företag. 9 Nettot av de investeringar respektive desinvesteringar som utländska företag gjort i Sverige.

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Helåret 2015 2016 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Helåret 2015 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2013 10,0 Sveriges bytesbalans 1998-2013 9,0 8,0 Andel av BNP (%) 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2015 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 2013 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2012 Enheten för internationell 2013-03-19 Dnr: 2013/00386

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 2012 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2012 Enheten för internationell 2012-09-19 Dnr: 2012/00412 handelsutveckling

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2013 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret Enheten för internationell -09-18 Dnr: /00386 handelsutveckling Anna Graneli

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2012 2012-12-18 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2011 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2010 Enheten för internationell 2011-03-10

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för första halvåret 2014 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för första halvåret Enheten för internationell -09-23 Dnr: /00594 handelsutveckling Simon Falck Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 2011 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1-3 kvartalet 2011 Enheten för internationell 2011-12-16 Dnr: 2011/00279

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2012 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för fjärde kvartalet samt helåret 2011 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för 1-3 kvartalen 2014 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för artalen Sveriges utrikeshandel och direktinvesteringar Utrikeshandel 2011 2012 Varor Värde (Mdr SEK) Export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret 2009 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första halvåret WTO och handelsutvecklingen -09-14 Dnr: 190-217- Petter Stålenheim

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Utrikeshandeln för kvartal 12 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Utrikeshandeln för kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första halvåret 2015 09 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första halvåret Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015

Stockholms besöksnäring. Augusti 2015 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med augusti månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015

Stockholms besöksnäring. Oktober 2015 Stockholms besöksnäring. Under oktober månad registrerades över 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 7 jämfört med oktober månad 2014. Cirka 68 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2015

Stockholms besöksnäring. Juni 2015 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades över 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 6 jämfört med juni månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Kvartal 1-3 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export och import av varor

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Februari 2016

Stockholms besöksnäring. Februari 2016 Stockholms besöksnäring. Under februari månad registrerades närmare 820 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 12 jämfört med februari månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2012

Finländska dotterbolag utomlands 2012 Företag 2014 Finländska dotterbolag utomlands 2012 Finländska företag utomlands: nästan 4900 dotterbolag i 119 länder år 2012. Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges handel på den inre marknaden

Sveriges handel på den inre marknaden Enheten för internationell 2011-10-05 Dnr: 2011/00259 handelsutveckling Olle Grünewald Petter Stålenheim Sveriges handel på den inre marknaden Sveriges varuexport till EU:s inre marknad och östersjöländerna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 27 oktober 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 27 oktober Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar RAPPORT Enheten för global handel Dnr: 190-0942-2000 Nils Eric Persson Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för 1999 Bytesbalansen

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 18 maj 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 18 maj 2010 Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2015

Stockholms besöksnäring. April 2015 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades cirka 885 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 9 jämfört med april månad 214. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2013

Finländska dotterbolag utomlands 2013 Företag 2015 Finländska dotterbolag utomlands 2013 Finländska företag utomlands: nästan 4800 dotterbolag i 125 länder år 2013 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2015

Stockholms besöksnäring. Juli 2015 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 20 jämfört med juli månad 2014. Cirka 60 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 september 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 september 2010 Den globala ekonomiska krisens inverkan på Sveriges utrikeshandel Här kan du löpande följa

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2015

Stockholms besöksnäring. Maj 2015 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades cirka 1 200 000 gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2014. Över två tredjedelar av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. November 2016

Stockholms besöksnäring. November 2016 Stockholms besöksnäring. Under november månad registrerades ca 1,1 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med november 2015. Cirka 74 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 30 september 2009 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 30 september Förändring över motsvarande period föregående år (%) 30 Förändring i svensk varuexport (jan - aug

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 2014 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Analys av utrikeshandelsstatistiken för helåret 2013 Sveriges utrikeshandel samt direktinvesteringar 2010 2011 2012 2013

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juli 2016

Stockholms besöksnäring. Juli 2016 Stockholms besöksnäring. Under juli månad registrerades över 1,6 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en minskning med 3 jämfört med juli månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. April 2016

Stockholms besöksnäring. April 2016 Stockholms besöksnäring. Under april månad registrerades över 1 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 16 jämfört med april månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016

Stockholms besöksnäring. Augusti 2016 Stockholms besöksnäring. Under augusti månad registrerades över 1,5 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 2 jämfört med augusti månad 2015. Cirka 57 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Juni 2016

Stockholms besöksnäring. Juni 2016 Stockholms besöksnäring. Under juni månad registrerades närmare 1,3 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 3 jämfört med juni månad 2015. Cirka 58 av övernattningarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010

Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen. 2 juni 2010 Sveriges utrikeshandel och internationella handelsmönster i skuggan av den ekonomiska krisen 2 juni 2010 30 Förändring i svensk varuexport (jan 2008 - april 2010) Förändring över motsvarande period föregående

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016

Stockholms besöksnäring. Oktober 2016 Stockholms besöksnäring. Oktober 216 Under oktober månad registrerades ca 1,2 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 5 jämfört med oktober 215. Cirka 69 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Maj 2016

Stockholms besöksnäring. Maj 2016 Stockholms besöksnäring. Under maj månad registrerades över 1,2 miljon gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 4 jämfört med maj månad 2015. Cirka 64 av övernattningarna

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016

Stockholms besöksnäring. Sommaren 2016 Stockholms besöksnäring. Sommaren Under de tre sommarmånaderna juni, juli och augusti registrerades över 4,4 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var en ökning med 1 jämfört med

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT

VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 2015 MED FYRA PROCENT Fritt för publicering 8.2.216, kl. 9. ÅRSPUBLIKATION: preliminära uppgifter VÄRDET PÅ EXPORTEN SJÖNK ÅR 215 MED FYRA PROCENT Underskottet i handelsbalansen minskade markant på grund av överskottet i handeln

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2014

Finländska dotterbolag utomlands 2014 Företag 2016 Finländska dotterbolag utomlands 201 Finländska företag utomlands, nästan 900 dotterbolag i 121 länder år 201 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna

Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Enheten för internationell handelsutveckling 2012-04-27 Dnr: 2012/00574 Petter Stålenheim Sveriges varuhandel med Östersjöländerna Mellan 2004 och 2007 ökade den svenska exporten till de nya EUmedlemmarna

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Första kvartalet 2016 2016 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Första kvartalet 2016 För att kunna summera statistiken för varuhandel och tjänstehandel baseras informationen om export

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar. Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 2012 06 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Översiktlig analys av utrikeshandelsstatistiken för första kvartalet 2012 Enheten för internationell 2012-06-14 Dnr: 2012/00412

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000

Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Rapport 2001:16 Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000 Internationella enheten 2001-08-31 Referens Håkan Loxbo

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Mars 2016

Stockholms besöksnäring. Mars 2016 Stockholms besöksnäring. Under mars månad registrerades över 870 tusen gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var i nivå med mars månad 2015. Cirka 70 av övernattningarna kom från inhemska

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2015

Stockholms besöksnäring. December 2015 Stockholms besöksnäring. När summeras kan vi se att närmare 13 miljoner gästnätter registrerats på kommersiella boendeanläggningar i, en ökning med 10 jämfört med 2014. Under december registrerades ca

Läs mer

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016

Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE 4,7 PROCENT ÅR 2015 Exportpriserna ökade 0,7 procent 24.3.2016 2.3.216 Årspublicering (detaljerade uppgifter) EXPORTVOLYMEN MINSKADE,7 PROCENT ÅR 21 Exportpriserna ökade,7 procent Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet på Finlands varuexport med fyra

Läs mer

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar

Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar 2015 03 Sveriges utrikeshandel med varor och tjänster samt direktinvesteringar Från och med rapporten för helåret 2014 baseras informationen om export och import av varor och tjänster i sammanfattningstabellerna

Läs mer

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning

PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse, naturvetenskap och digital problemlösning Vad är PISA? OECD:s Programme for International Student Assessment. Matematik, läsförståelse och naturvetenskap,

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror 2012

Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Utrikeshandel med teknikvaror 2012 Kraftigt fall i handeln med teknikvaror 2012 Exporten av teknikvaror föll med drygt 9 procent i värde Teknikvaror till ett värde av ca 520 miljarder SEK exporterades

Läs mer

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07

Inresande studenter 1997/98 2000/01 2003/04 2006/07 Statistisk analys Torbjörn Lindqvist Avdelningen för statistik och analys 08-563 087 07 torbjorn.lindqvist@hsv.se www.hsv.se 2008-02-26 2008/2 Allt fler utländska studenter i Sverige Enligt senast tillgängliga

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2008

Finländska dotterbolag utomlands 2008 Företag 21 Finländska dotterbolag utomlands 28 Anställda i finländska företag utomlands var koncentrerade till EU-länderna år 28 Mätt med antalet anställda var finländska företags verksamhet utomlands

Läs mer

Handel med teknikvaror 2016

Handel med teknikvaror 2016 217-2-8 Handel med teknikvaror 216 Ökad teknikhandel men försämrad handelsbalans Teknikvaror till ett värde av 4 miljarder SEK exporterades från Sverige under 216, vilket är en ökning med 2 procent i värde

Läs mer

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014

Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Wholesaleprislista - IQ Telecom 11-19-2014 Alla priser i svenska kronor exklusive moms. Debiteringsintervall 50 kb för datatrafik. I i Zon 1-2 är debiteringsintervallet 1Kb 1 EUR = 9,0723 Land/nät Zon

Läs mer

Utrikeshandel med varor och tjänster

Utrikeshandel med varor och tjänster Nationalräkenskaper Utrikeshandel med varor och tjänster, Skillnaden mellan export och import av tjänster minskade under första kvartalet Nedgången i importen av tjänster gjorde att skillnaden mellan importen

Läs mer

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD SVENSK HANDEL 2015 SVENSK TJÄNSTEEXPORT PÅ UPPGÅNG OCH EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD BUSINESS SWEDEN Mars 2015 Stockholm SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÄR PÅ UPPGÅNG OCH SVERIGE UTGÖR EN MOGEN INVESTERINGSMARKNAD

Läs mer

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004

Sverige tappar direktinvesteringar. Jonas Frycklund April, 2004 Sverige tappar direktinvesteringar Jonas Frycklund April, 2004 1 Innehåll Sverige som spetsnation... 2 FN:s direktinvesteringsliga... 3 PROGNOS FÖR DIREKTINVESTERINGSLIGAN... 4 STÄMMER ÄVEN PÅ LÅNG SIKT...

Läs mer

Utrikeshandel med tjänster 2009

Utrikeshandel med tjänster 2009 Handel 211 Utrikeshandel med tjänster 2 Överskottet i utrikeshandeln med tjänster minskade år 2 Enligt Statistikcentralens slutliga uppgifter minskade överskottet från utrikeshandeln med tjänster till,

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 33 24 november 2005 God potential för en ökad tjänsteexport De svenska företagen får bättre betalt för sina exporttjänster än för exporten av varor. Under perioden 1995-2004

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2015 Figurer och diagram. 8.2.2016 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 215 Figurer och diagram 8.2.216 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Internationella portföljinvesteringar

Internationella portföljinvesteringar Internationella portföljinvesteringar AV ROGER JOSEFSSON När Internationella valutafonden (IMF) sammanställde de individuella resultaten av en undersökning avseende portföljtillgångar i utlandet (CPIS

Läs mer

Utrikeshandel med teknikvaror

Utrikeshandel med teknikvaror Utrikeshandel med teknikvaror Ekonomisk analys 2012-03-29 Utrikeshandel med teknikvaror Svensk export och import av teknikvaror Teknikvaror till ett värde av 573 miljarder SEK exporterades från Sverige

Läs mer

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000

Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 Statistik 2001:1 INKVARTERINGSSTATISTIK FÖR ÅLAND 2000 INLEDNING Denna rapport utgör den slutliga årsstatistiken för den åländska inkvarteringsverksamheten år 2000. Publikationen följer i stort samma uppläggning

Läs mer

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120.

In- och utvandring. 6. In- och utvandrare Immigrants and emigrants Statistiska centralbyrån 289. Tusental 120. Tabeller över Sveriges befolkning 2007 Befolkningsförändringar in- och utvandring In- och utvandring Under år 2007 invandrade 99 485 personer till Sverige. Det innebär att invandringen, som slog rekord

Läs mer

"Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein)

Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare. (A. Einstein) As easy as that. 12345 "Allting ska göras så enkelt som möjligt men inte enklare." (A. Einstein) 12345 Lenze gör mycket enkelt. Tiderna förändras i rasande takt och bjuder på många utmaningar. I framtiden

Läs mer

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan)

Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) Uppdaterad statistik till läroboken (5:e upplagan) s. 26: Världshandeln per produkt och region 1960 2009 2 s. 29: Världsekonomins topp-20 år 2009 3 s. 35: Sveriges export/import 2010 4 s. 37: Topp-tio

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder.

BEFPAK-Folkmängd Tabell C20KF: Utrikes födda och födda i Sverige med båda¹ föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder. 1 (8) Samtliga Födda i Danmark Födda i Finland Födda i Norge Födda i 448 1 6 6 2 13 19 27 29 62 185 35 17 11 6 6 1 644 1 9 1 5 18 9 14 25 37 74 277 57 32 26 29 12 7 59 6 6 4 1 2 2 1 2 3 3 18 34 4 6 2 2

Läs mer

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor

Industrins lönekostnader internationellt. En genomgång av olika källor Industrins lönekostnader internationellt En genomgång av olika källor Förord För både arbetsgivare och fackliga organisationer är det av intresse att analysera hur svenska arbetskraftskostnader utvecklar

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om reservering för förlustrisker vid export * I detta meddelande finns information om schabloner för beräkning av förlustrisker i samband

Läs mer

Direktinvesteringar 1

Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringar 1 Direktinvesteringsflöden Diagram 1 och tabell 1 visar värdet på in- och utflöden av direktinvesteringar under 2006-2014. Inflöden redovisas som nettot av de investeringar som utländska

Läs mer

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina

Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina 2 På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 214-6-12 Eventuella störningar i svensk handel med Ryssland och Ukraina Sveriges exportvärde för jordbruksprodukter inklusive fisk till Ryssland och

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruket

14 Internationella uppgifter om jordbruket 14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 14 Internationella uppgifter om jordbruket Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion

Läs mer

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1

Finlands utrikeshandel 2014 Figurer och diagram. 27.2.2015 TULLEN Statistik 1 Finlands utrikeshandel 214 Figurer och diagram 27.2.215 TULLEN Statistik 1 IMPORT, EXPORT OCH HANDELSBALANS 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Handelsbalans

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 249 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar, med uppdelning på

Läs mer

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.

Q4 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower. Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower. Q4 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q4/6 Sverige 4

Läs mer

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN

STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES ANALYS: 2016-02 BREXIT ANALYS AV POTENTIELLA EKONOMISKA KONSEKVENSER FÖR SVERIGES LÄN Guldbröllop eller skilsmässa på gamla dar? Kommer Storbritannien att bygga vidare på sitt

Läs mer

Svensk export och import har ökat

Svensk export och import har ökat Svensk export och import har ökat utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 2005 2007 Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 41,5 miljarder under 2007 och importerade för 77 miljarder

Läs mer

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda

Besöksnäringen en jobbmotor för utlandsfödda Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46 63 14 10 99 www.visita.se Besöksnäringen

Läs mer

14 Internationella uppgifter om jordbruk

14 Internationella uppgifter om jordbruk 211 Kapitel 14 innehåller internationella uppgifter om Åkerarealens användning Totalskördar Antal husdjur Animalieproduktion Förvärvsarbetande befolkning inom jordbruk med binäringar Sammanfattning Statistik

Läs mer

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse

Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse Frihandel ger tillväxt Fickfakta om svensk internationell handel och dess betydelse sverige och frihandeln En allt öppnare världshandel, tillsammans med ett stabilt regelverk och fungerande samhällsinstitutioner,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom; SFS 2010:1161 Utkom från trycket den

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE

Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Exportsuccé, innovativ och hållbar 10 fakta om MÖBELNATIONEN SVERIGE Rapport från TMF vi bygger och inreder Sverige, Januari 2015 Om rapporten Denna rapport är baserad på en större studie sammanställd

Läs mer

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning

Direktinvesteringar. Tillgångar och avkastning Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Direktinvesteringar Tillgångar och avkastning 26 Statistiska centralbyrån 27 Foreign Direct Investment Assets and income 26 Statistics Sweden 27 Tidigare

Läs mer

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap

Matematik Läsförståelse Naturvetenskap PISA 212 RESULTAT 52 515 51 55 5 495 49 Matematik Läsförståelse Naturvetenskap 485 48 475 47 2 23 26 29 212 Länder med bättre resultat än Sverige Länder med liknande resultat som Sverige Länder med sämre

Läs mer

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013

HL Display-koncernen Fjärde kvartalet och helårsrapport januari - december 2013 PRESSMEDDELANDE 20 februari 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com HL Display-koncernen

Läs mer

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25

Stålåret 2015. Diagrambilaga 2016-01-29. rev 2016-04-25 Stålåret 215 Diagrambilaga 216-1-29 rev 216-4-25 Procent 15 1 5 BNP-utveckling Årlig procentuell förändring, fasta priser Världen Indien Kina -5 USA Euroområdet 25 27 29 211 213 215 Källa: Konjunkturinstitutet,

Läs mer