Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet"

Transkript

1 Effektrapport från Svenska Röda Korset för 2013 Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda Korset, 2012) Vad vill er organisation uppnå? Svenska Röda Korset är på plats före, under och efter katastrofer och kriser. Vår vision är att ingen människa ska lämnas ensam i en katastrof och att så långt det är möjligt förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi vill påverka människors liv till det bättre. Det gör vi genom engagerade medmänniskor som involverar andra medmänniskor som på så sätt själva är med och påverkar sin egen situation. Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Konflikt- och katastrofarbetet sker inte bara internationellt utan i högsta grad även i Sverige då många migranter och flyktingar bär med sig svåra minnen och fysiska skador från krishärdar och väpnade konflikter. Svenska Röda Korset genomför även omfattande nationella insatser som syftar till att hjälpa nyanlända till ett lättare liv. Svenska Röda Korsets arbete utgår från en god förståelse för förändringar i omvärlden. Vårt uppdrag handlar om att identifiera och möta de mest angelägna humanitära behoven i samhället. För att matcha behov inom vårt humanitära mandat inleddes 2010 ett omfattande förändringsarbete som fortfarande pågår. Målen för förändringsarbetet är en tydligare prioritering bland och styrning av vilka verksamheter som Svenska Röda Korset ska bedriva liksom en effektivisering av samarbetsformerna inom organisationen samt en ekonomi i balans. Svenska Röda Korset tillämpar en målstyrningsmodell för att skapa ökad effektivitet och bättre förutsättningar att styra verksamheten mot de övergripande målen. Dessa övergripande mål bryts sedan ner till mål på kortare sikt som i sin tur harmonierar med Svenska Röda Korsets övergripande vision.

2 I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation? Rödakors- och rödahalvmånerörelsen (Illustratör: Daniel Gineman / Från Svenska Röda Korsets årsberättelse 2012) Internationellt Svenska Röda Korset är en del av Internationella rödakors och rödahalvmånerörelsen som består av 189 nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar, Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen (IFRC) och Internationella rödakorskommittén (ICRC). Nätverket breder ut sig över hela världen med 17 miljoner medlemmar och frivilliga. Det internationella arbetet utförs även i nära samarbete med systerföreningar i andra länder. Svenska Röda Korset har ett omfattande samarbete med Internationella rödakorskommittén som har till uppgift att verka i händelse av väpnade konflikter. Internationella rödakorskommittén (ICRC) har en särställning i Genèvekonventionerna och den internationella humanitära rätten och arbetar med att skydda civila och dess egendom, stridande, frihetsberövade personer, sårade och sjuka i krig och väpnade konflikter. ICRC efterforskar även saknade och återförenar splittrade familjer med hjälp av världens alla nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar. Röda Korset arbetar alltid för få de stridande att respektera krigets lagar så att konsekvenserna av krig blir mindre. I Sverige utbildar vi och arbetar för att påverka beslutsfattare för att säkerställa respekten för internationell humanitär rätt. Det övergripande målet för den internationella verksamheten är att rädda liv och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som har utsatts för utdragna humanitära kriser, väpnade konflikter och katastrofer. Till grund för inriktningen ligger analys och bedömning av var och hur Svenska Röda Korset med lokal närvaro, internationell samverkan, internationellt 2

3 erkända grundprinciper och mandat och omfattande erfarenheter på bästa sätt kan göra skillnad och förbättra situationen för människor. Den internationella inriktningen har utarbetats i dialog med ICRC, IFRC, berörda nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar och Sida. Varje år skickar Svenska Röda Korset personal till en rad kriser och konflikthärdar för att bistå vid internationella insatser. Svenska Röda Korsets 13 partnerskapsländer Svenska Röda Korset arbetar i dag långsiktigt tillsammans med rödakors- och rödahalvmåneföreningar i 13 utvalda länder: Afghanistan Irak Palestina Sydsudan Liberia Sudan DR Kongo Somalia Uganda Etiopien Nordkorea Bangladesh Myanmar (Brunn i Uganda / Foto: Lotta Sondell) De länder som Svenska Röda Korset inleder ett närmare partnerskapsarbete med är primärt sådana som har utdragna humanitära kriser och/eller konflikter och där bedömningen är att våra insatser kan göra en betydande skillnad. Samarbetet med dessa länder bygger på förutsättningen att samarbetsföreningarnas ledningar vill skapa starka organisationer i partnerskap med Svenska Röda Korset genom ömsesidiga åtaganden, transparens och resultatstyrning. Fokuseringen syftar till att möjliggöra en fördjupad och mer aktiv involvering. Detta sker genom att Svenska Röda Korset kraftsamlar sina resurser i form av 3

4 tekniskt och finansiellt stöd, uppföljning, delegater, kommunikativa insatser, insamlingar och erfarenhetsutbyten. Svenska Röda Korset svarar vid sidan av dessa långsiktiga samarbeten även på katastrofappeller oavsett var i världen de inträffar. Under 2013 lanserade internationella rödakorsrörelsen 26 vädjanden om katastrofhjälp. Svenska Röda Korset bidrog till 19 av dessa utöver de pågående långsiktiga samarbetena. Nationellt Svenska Röda Korset är en demokratisk styrd förening med medlemmar vid utgången av Svenska Röda Korset grundades 1865 och är den största ideella humanitära organisationen i Sverige med cirka frivilliga organiserade i 985 lokala rödakorskretsar runt om i landet. Idag har Svenska Röda Korset 281 lokala mötesplatser runtom i landet, de flesta med secondhandförsäljning för att inbringa pengar till det lokala arbetet såväl som internationella insatser. På kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Umeå liksom på behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade i Stockholm, Skövde, Malmö, Uppsala och Skellefteå arbetar 272 personer. Svenska Röda Korsets arbete har ända sedan starten utförts av en kombination av både frivilligarbetare, förtroendevalda och anställda. (Illustration av Hallvarsson och Halvarsson / Från Svenska Röda Korsets årsberättelse 2013) 4

5 Vilka strategier har ni för att uppnå era mål? Svenska Röda Korset bedriver verksamhet utifrån stadgar, internationella styrdokument och den av Riksstämman beslutade verksamhetsinriktning för perioden 2012 till Verksamhetsinriktningen tar sin utgångspunkt i IFRC:s Strategi Riksstämman fastställer, som Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ, organisationens verksamhetsinriktning. Nedan följer de viktigaste områden som genomsyrar vårt arbete. Återhämtning och lokal närvaro Vi har genom åren sett att det mest effektiva sättet att bistå människor i utsatthet är att involvera människor och att arbeta genom lokala frivilliga på plats i drabbade länder. Tack vare att Svenska Röda Korset har systerföreningar i så gott som alla länder i världen kan vi, på ett kostnadseffektivt sätt, snabbt bistå människor i händelse av kris eller katastrof. Vi behöver inte ägna resurser åt att skapa strukturer på plats då dessa finns genom den nationella föreningen. Tack vare den nationella rödakors- eller rödahalvmåneföreningen säkrar vi även språk och andra kulturellt viktiga komponenter för att arbetet ska fungera så bra som möjligt. Genom detta system finns rörelsen alltid kvar även efter en katastrof eller kris har avklingat. Kunskapsöverföreningen säkras då det finns personer kvar på plats som kan för kunskapen vidare. Kunskap räddar liv i generationer. Fokus på lokal beredskap och riskreducering (Cyklonvarningsvolontärer i Bangladesh / Foto: Yoshi Shimizu/IFRC) Svenska Röda Korset fokuserar tematiskt på lokal beredskap och riskreducering. I detta ingår komponenter av både hälsa, katastrofberedskap och föreningsutveckling allt för att stärka människors kapacitet att hjälpa sig själva samt bidra till byggandet av starka och väl fungerande nationella föreningar som effektivt kan agera i tider av kris och konflikt. Svenska Röda Korset är en aktiv partner till och utöka det strategiska och operationella samarbetet med ICRC och ska även fortsättningsvis uppmärksamma de glömda katastroferna och konflikterna. 5

6 Specialistkompetens Svenska Röda Korset har inom det internationella arbetet bestämt att fokusera närmare inom 4 specialistområde. Dessa är Sanitet, Frivillighet i konflikt, Uppföljning och lärande samt Genus. Migration är ett område som är prioriterat i Svenska Röda Korsets nationella verksamhet där vi är internationellt ledande. Här bidrar vi med erfarenhet och kompetens i det internationella arbetet. Svenska Röda Korset har de senaste åren i hög grad tydligare kopplat samman det internationella arbetet med insatserna i Sverige. Verksamhetsinriktning Processen för att besluta verksamhetsinriktning pågår. Denna involverar frivilliga, kretsar, regionråd, styrelsen och tjänstemän d.v.s. hela organisationen och beslutas av Riksstämman i maj Viktiga strategiska områden som hittills identifierats för verksamhetsinriktningen är att sätta den humanitära handlingskraften först när det gäller att möta utsatthet och säkerställa att Svenska Röda Korset bidrar till en mer samordnad och effektiv rödakors- och rödahalvmånerörelse. Förutsättning för utvecklingen är också att arbeta med följande områden: Engagemang Demokrati Finansiering och samverkan Kommunikation och påverkan Vår roll i rörelsen rapportering Kultur, ledarskap och lärande Stöd, kvalitet, uppföljning och effekt 6

7 Vilken kapacitet och vilket kunnande har ni för att uppnå ert mål? En föränderlig värld Arbetet i konflikter och långdragna humanitära kriser kommer i än större utsträckning att prioriteras och förutsättningarna för det internationella arbetet, både inom och utom rödakorsoch rödahalvmånerörelsen i Sverige och i världen, förändras ständigt. Inom biståndspolitiken ökar trycket på effektivitet, ansvarstagande och mätbara resultat, också i Sverige. Den svenska regeringen och Sida ställer allt större krav på finansiell och innehållsmässig uppföljning, resultatredovisning och riskhantering. Biståndsaktörer ska visa hur deras insatser påverkar och förändrar förutsättningar lokalt och för berörda individer. För att kunna möta dessa krav måste dessa aktörer arbeta mer fokuserat och specialiserat. IFRC har på olika sätt försökt möta och anpassa sig till de nya kraven. Svenska Röda Korset har stöttat för att stärka exempelvis uppföljnings- och rapporteringssystem. Ett världsomspännande skyddsnät av rödakorsare Svenska Röda Korset kapacitet består av cirka frivilligt engagerade rödakorsare och drygt 270 engagerade anställda medarbetare i Sverige. Under 2013 hade vi 52 internationella medarbetare. Vi samarbetar med våra kollegor i andra nationella rödakors- och rödahalvmåneföreningar samt med ICRC och IFRC. Det är tack vare detta nätverk av 17 miljoner frivilliga och medlemmar över hela världen som vi har möjlighet att bistå människor varje dag. Nätverket består inte bara av individer utan av en enorm intern kunskapsbank som vi har samlat på oss under 150 år och som vi använder oss av varje dag. Symboler som räddar liv (Illustration från IFRC) Röda Korset verkar under de i Genéve konventionen stadgade skyddsemblemen vilket ger oss en unik ställning och möjlighet att arbeta vid konflikter och katastrofer. Det röda korset liksom den röda halvmånen och den röda kristallen, är skyddsemblem enligt den internationella humanitära rätten. Emblemen utmärker skydd för alla sårade och sjuka samt för civil och militär sjukvård i väpnade konflikter. Det är förbjudet att angripa fordon, byggnader eller personal som bär emblemen. 7

8 Skyddsemblemen är skyddade enligt internationell och svensk lag. Att missbruka skyddsemblemen för att exempelvis dölja militär verksamhet är en krigsförbrytelse och ett folkrättsbrott enligt både internationell och svensk lag. Sju grundprinciper enar vårt arbete Humanitet Opartiskhet Neutralitet Självständighet Frivillighet Enhet Universalitet Röda Korset har sju grundprinciper som används över hela världen och som vägleder oss i våra beslut och i det arbete vi utför. Vi gör ingen åtskillnad mellan nationalitet, etnisk tillhörighet, religion, samhällsställning eller politisk åsikt och tar inte heller ställning i fråga om politik, etnisk tillhörighet, religion eller ideologi. Vi är neutrala för att bevara människors förtroende. Det är främst grundprinciperna om humanitet, opartiskhet och neutralitet som gör att rödakors- och rödahalvmånerörelsen åtnjuter ett stort förtroende och därmed får tillgång till platser och människor på ett sätt som ingen annan organisation får. Insamlade medel För att finansiera våra insatser krävs pengar, inte minst långsiktiga och kontinuerliga intäkter. Med anledning av detta har Svenska Röda Korset de senaste åren framgångsrikt satsat på att värva månadsgivare som på månatlig basis stöder organisationens insatser i såväl Sverige som i resten av världen. Varje år har Svenska Röda Korset en planerad insamling på våren till förmån för människor på flykt och en insamling kring jul till förmån för att bryta människors ofrivilliga isolering. Därutöver sker en rad olika akutinsamlingar vid olika hastigt uppkomna kriser och katastrofer. (Bilden är en faksimil från Svenska Röda Korsets årsberättelse 2013) Externa bidrag Utöver insamlade medel får Svenska Röda Korset externa bidrag från Sida, EU, kommuner, landsting, olika myndigheter m fl. 8

9 (Bilden är en faksimil från Svenska Röda Korsets årsberättelse 2013) Finansiella tillgångar Styrelsen har ansvaret för Svenska Röda Korsets totala kapitalförvaltning. Styrelsen fastställer årligen placeringspolicy och utvärderar kapitalförvaltningen. Förvaltningen av Svenska Röda Korsets finansiella investeringar sker externt, via diskretionär förvaltning. Förvaltningen styrs av en placeringspolicy och Röda Korsets finansutskott ansvarar för styrelsens kapitalförvaltning och för att kapitalförvaltningens långsiktiga mål uppnås. Vid utgången av år 2013 uppgick det totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till Mkr. 9

10 (Illustrationerna Så använder vi pengarna och cirkeldiagrammen är gjorda av Hallvarsson och Halvarsson och är hämtade ur Svenska Röda Korsets årsberättelse 2013) 10

11 Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Intern målstyrning och kvartalsrapportering Svenska Röda Korset arbetar kontinuerligt med uppföljning av våra kort- och långsiktiga mål. Vi tillämpar en målstyrningsmodell för att skapa ökad effektivitet och bättre förutsättningar att styra verksamheten mot de övergripande målen. Modellen används även för uppföljning och att bättre kunna mäta resultat av Svenska Röda Korsets arbete. Styrmodellen utgår från följande övergripande fokusområden Finansiering, Effektivitet, Förtroende samt Utvecklig och Innovation och genomsyrar hela tjänstemannaorganisationens arbete. Utifrån dessa fokusområden och verksamhetsinriktningen fastslås uppdrag för varje organisatorisk ledningsnivå under styrelsen. Utifrån uppdragen sätter sedan respektive ledningsnivå upp mål för sin verksamhet och tar fram indikatorer för måluppfyllelse. Styrelsen beslutar inför varje verksamhetsår målstrukturen i sin helhet i form av en verksamhetsplan. Enheterna planerar verksamheten utifrån de fastställda målen och rapporterar därefter kvartalsvis sin måluppfyllelse med hjälp av indikatorer som kopplas till varje mål. En aggregerad sammanställning görs för hela tjänstemannaorganisationen och rapporteras tillsammans med en ekonomisk resultatrapport kvartalsvis till styrelsen. Rapportering till Sida Rapporteringen till Sida är resultatbaserad och bygger på ett övergripande resultatramverk med ett antal aggregerade och semiaggregerade indikatorer som inkluderar både mer långsiktiga resultat/effekter som Svenska Röda Korsets partners är ansvariga för att uppnå och kortsiktiga resultat som Svenska Röda Korset själv har kontroll över. Rapportering till IFRC Via IFRC:s rapporteringssystem rapporterar alla medlemmar inom rödakors- och rödahalvmånerörelsen årligen ett antal nyckeltal, exempelvis; antal frivilliga, antal anställda, antal enheter, totala intäkter, totala kostnader, antal personer som Röda Korset når m.m. Rapportering från kretsarna (Frivilliga rödakorsare från Älvsbykretsen / Foto: Jenny Öhman) 11

12 De lokala kretsarna är egna juridiska personer och rapporterar årligen en ekonomisk sammanställning, balans- och resultatrapport samt verksamhetsuppföljning med fokus på hur många personer som lokalt nås via respektive verksamhet. Detta möjliggör en ekonomisk översikt och en sammanställning över hur många personer vi når i Sverige. Beslut fattade av Riksstämman Svenska Röda Korset arrangerar Riksstämma var fjärde år. Riksstämman är Svenska Röda Korsets högsta beslutande organ. På Riksstämman är medlemmarna genom valda ombud med och fattar de övergripande besluten om Svenska Röda Korsets framtid såsom den långsiktiga verksamhetsinriktningen och organisationens utformning. Inför varje riksstämma säkerställs att samtliga av föregående riksstämma fattade beslut, stora som små, har verkställts och dess resultat redovisas. Förtroendemätningar Vårt arbete och hur vi uppfattats generellt följs löpande via förtroendemätningar. Uppföljning av kvalitet och antal hjälpta All vår verksamhet i Sverige följs löpande upp dels med avseende på hur många personer vi når och dels i många fall med kvalitetsuppföljning i form av brukarundersökningar. Mål och fokusområden Hur verksamheten följs upp och framsteg mäts varierar beroende på inom vilket verksamhetsområde man verkar. Nedan följer en beskrivning av hur vi mäter resultat inom ett antal av våra huvudområden. Vårt internationella katastrofarbete Varje katastrof Svenska Röda Korset väljer att stödja har en appell/plan (internationell vädjan om hjälp) som grund. Den beskriver vilka resultat som är tänkta att uppnås samt vilka aktiviteter som måste genomföras för att uppnå dessa. Dessa planer uppdateras regelbundet beroende på hur katastrofen utvecklas samt vilken finansiering som finns tillgänglig. Katastrofinsatser rapporteras på sex månaders basis då Svenska Röda Korset gör en bedömning av resultaten. Större katastrofinsatser utvärderas också under tiden, så kallade real-time evaluations. Svenska Röda Korset följer även upp insatser genom fältbesök. I samband med årsrapporteringen varje år görs en övergripande analys av alla de katastrofinsatser vi stött under året för övergripande lärande. De nyckeltal vi använder på övergripande nivå är: Antal personer vi nått med insatserna Hur väl insatserna tar hänsyn till genusperspektiv Hur väl insatserna tar hänsyn till genusperspektiv mäts genom en kvalitativ bedömning av handläggarna vid rapportering av insatsen. Utöver ovan används andra indikatorer, vilka väljs utifrån relevans och varierar i varje enskilt fall. 12

13 Vårt långsiktiga arbete Varje insats med våra 13 partnerskapsländer utgår från en plan som Svenska Röda Korset godkänner. Denna plan innehåller ett resultatramverk och en riskanalys. Partners rapporterar sedan mot detta till Svenska Röda Korset på halvårs-, och årsbasis och Svenska Röda Korset gör en bedömning innan ytterligare medel betalas ut. Utöver rapportering görs regelbundna uppföljningsbesök, revisioner samt utvärderingar av olika insatser. Svenska Röda Korsets riktlinjer säger att alla insatser över två år ska utvärderas och varje utvärdering följas upp. Både för det långsiktiga arbetet och för katastrofarbetet genomför Svenska Röda Korset varje år en workshop där resultat lyfts och lärdomar dras inför kommande år. De nyckeltal vi använder på övergripande aggregerad nivå är: Antal personer vi nått med insatsen Antal insatser som har kön/ålder disaggregerad data Hur väl insatsen levererat resultat Hur väl insatserna har inkluderat genus De två sista indikatorerna mäts genom en kvalitativ bedömning av handläggarna baserat på rapportering, fältbesök och utvärderingar. Förutom dessa aggregerbara indikatorer använder vi också ett antal indikatorer som inte mäts i varje insats utan enbart de som faller inom ett visst tema, t ex vatten och sanitet. Vårt nationella arbete Genom bred samverkan fokuserar vi våra insatser inom tre områden; hälsa, social mobilisering och migration. Exempel på områden vi följer upp är: Social mobilisering i storstadsområden Vi följer upp utveckling av social mobilisering i storstadsområden genom att mäta antal verksamheter, antal frivilliga och hur många personer vi når ut till. Migration och återförening Inom detta område följer vi bl.a. kontinuerligt antal migrationsärenden och antal samtal till vår rådgivning. Vård Vår verksamhet för tortyrskadade registrerar bl.a. antal patienter som söker vård och hur deras hälsa förbättras över tid. Här utförs också särskilda brukarundersökningar. Telefonrådgivning, utbildning och stöd Vår telefonrådgivning rapporterar kontinuerligt antal inkomna samtal, antal besvarade samtal, inom vilken kategori samtalen härrör sig till m.m. Vi utför även inom detta område brukarundersökningar. Vi utbildar inom första hjälpen och finns på plats som stöd på sjukhus runt om i landet och följer regelbundet upp hur många människor vi når. 13

14 Vårt påverkansarbete inom våra kärnfrågor Utifrån vår breda erfarenhet och djupa kunskap är vi trovärdiga och kan driva förändringsarbete och åstadkomma förändringar som innebär skillnad för den enskilda människan. Detta arbete mäts kvalitativt under året. Vad har ni åstadkommit så här långt? Under 2013 hade Svenska Röda korset 281 mötesplatser runt om i landet. Röda Korset bedrev verksamhet genom 985 stycken lokalföreningar runt om i Sverige och engagerade cirka frivilliga. I Sverige nådde vi ca människor med våra insatser. Totalt samlade organisationen in ca 287 mkr varav ca 70 miljoner kronor genom lokala rödakorskretsar. Vårt internationella arbete Under 2013 svarade Svenska Röda Korset på 19 (av 26) internationella vädjanden om katastrofhjälp utöver de långsiktiga partnerskapssamarbeten som vi har med systerföreningar i 13 länder. Nedan följer att antal exempel på de resultat som har uppnått under (Svenska Röda Korset har under många år varit en ledande förening inom rörelsen beträffande hälsa/vatten och sanitet. Foto: Tomas Ärlemo) Afghanistan Med fokus på kvinnor och barn Afghanistan är ett av världens fattigaste länder som årligen drabbas av olika naturkatastrofer. Röda Korset stödjer mobila hälsoteam som tar sig till isolerade delar av landet. Under 2013 har barn vaccinerats med hjälp av Röda Korset. Irak Strategier för framtiden Under 2013 eskalerade interna konflikter i olika delar av landet. Svenska Röda Korset arbetar för att stärka rödakors- och rödahalvmånerörelsens närvaro och insatser i landet med fokus på 14

15 Iraks Röda Halvmåne. Under 2013 har en svensk delegat funnits på plats för att bistå Iraks Röda Halvmåne att ta fram strategi inför framtiden. Palestina Ökad kunskap om behövande barn 50 års ockupation har fått stora humanitära konsekvenser. Svenska Röda Korset har stärkt den nationella rödahalvmåneföreningen samt genomfört ett projekt med fokus på insatser för barn med funktionsnedsättningar. Så gott som vart femte barn som besöktes inom projektet hade integrerats bättre i sin familj och i samhället. Sydsudan Civilbefolkningen måste skyddas Sydsudan är ett av väldens yngsta länder som har enorma behov efter ett långt inbördeskrig. Uppdraget har varit att bygga upp strukturer för frivilligengagemang. Under 2013 har Röda Korset i Sydsudan stärkts genom en delegat på plats som arbetat med planering, uppföljning och utvärdering. Liberia Barn lär för livet Många barn och unga i Liberia lider svårt på grund av ett långt och blodigt inbördeskrig. Röda Korets uppdrag är att rehabilitera före detta barnsoldater. Under 2013 har 300 deltagare, både pojkar och flickor, lärt sig läsa, skriva och räkna samt yrkeskunskaper för att kunna försörja sig. Sudan Stora utmaningar i hårt drabbat land Hundratusentals människor i Sudan lever utan rent vatten, mat och sjukvård. Vårt uppdrag är att stödja arbetet med att rekrytera och engagera frivilliga samt arbeta med katastrofförebyggande insatser. Under 2013 har vi varit ett fortsatt stöd vad gäller frivilligutveckling och katastrofförberedande insatser. DR Kongo Lokala Röda Korset stärks för framtiden Landet domineras av återkommande våldsattacker på grund av den pågående konflikten. Svenska Röda Korset har fortsatt att stödja sin systerförening i landet så att den kan fortsätta bistå drabbade i landet. Under 2013 har man genomfört vatten- och sanitetsprojekt för 800 familjer i ett slumområde. Somalia Kliniker har vårdat patienter Interna konflikter i Somalia sedan decennier har resulterat i extrem utsatthet och fattigdom. Svenska Röda Korsets uppdrag har varit förebyggande hälsovård och grundläggande sjukvård. Under de senaste fem åren har patienter fått vård, varav barn under fem år. Uganda Kunskap är den bästa medicinen Uganda drabbas ofta av naturkatastrofer. Dessutom är malaria orsaken till 30 procent av dödsfallen bland barn under fem år. Svenska Röda Korset har under 2013 stöttat gravida och ensamstående kvinnor har fått myggnät personer har fått malariainformation via radio. 15

16 Etiopien Familjer får försörjning tack vare kor I Etiopien är en stor del av befolkningen kroniskt undernärd. Svenska Röda Korset stödjer olika projekt för att öka matsäkerheten i delar av landet. Under 2013 har vi hjälpt till att hitta alternativa bränslen som minskar risken för konflikt bl. a. genom att använda kors spillning. Nordkorea Barn och äldre drabbas hårdast Befolkningen lider svårt på grund av matbrist liksom av återkommande katastrofer. Svenska Röda Korset stödjer bl. a. sin systerförening med insatser rörande katastrofberedskap. Under 2013 har antalet vattenburna sjukdomsfall minskat tack vare insatser för vatten och sanitet. Bangladesh Kunskap räddar liv En stor del av befolkningen befinner sig i kronisk fattigdom. En tredjedel av landets invånare bor i områden som ofta drabbas av cykloner. Vårt uppdrag är att stärka den lokala motståndskraften mot naturkatastrofer. Under 2013 har Röda Korset genomfört katastrofövningar i de södra delarna av landet som är särskilt drabbade av återkommande cykloner. Myanmar frivilliga är engagerade Myanmar drabbas ofta av naturkatastrofer vilket slår hårt mot befolkningen som till största delen bor på landsbygden. Röda Korset arbetar för att förbättra vatten- och sanitetsförhållanden för omkring personer. Tack vare insatser i landet ser människor snabbt resultat med minskat antal vattenburna sjukdomar. Katastrofinsatser 2013 (De svenska rödakorsdelegaterna Monika Hörling och Lotta Wannholm från Svenska Röda Korset delar ut mat och hygienartiklar i Tacloban, Filippinerna efter tyfonen Haiyan i november Foto: Donald Boström) Filippinerna Ingen ska lämnas ensam i en katastrof Den 8 november 2013 drabbades Filippinerna av tyfonen Haiyan, den starkaste tyfonen i landets historia. Sexton miljoner människor drabbades och fyra miljoner blev hemlösa. Redan före katastrofen arbetade rödakorspersonal intensivt med att evakuera familjer och 16

17 kunde på så sätt rädda många liv. Trots detta omkom över personer och över en miljon hem förstördes i stormen. Svenska Röda Korset samlade in 57 miljoner kronor till katastrofarbetet i Filippinerna. Syrien Frivilliga riskerar livet varje dag Den pågående konflikten i Syrien är inne på sitt tredje år och den humanitära situationen är katastrofal. Över nio miljoner människor är i behov av nödhjälp. Framförallt är det hälso- och sjukvård, mat, rent vatten, filtar, madrasser, hygienartiklar och köksutrustning för att kunna klara vardagen. Personal och frivilliga arbetar med att hjälpa behövande i denna svåra situation och riskerar sina liv för att hjälpen ska komma fram. Vårt nationella arbete Nedan följer exempel på resultat inom vårt nationella arbete. Social mobilisering i storstadsområden Inom ramen för vår satsning att finnas på plats i socioekonomiskt utsatta områden har vi rekryterat ett stort antal nyanlända som frivilliga. Projektet har utvecklats positivt i såväl Stockholm som Göteborg och vi kommer framöver även att utveckla detta arbete i Malmö. Även följeforskning är knuten till detta projekt. Migration och återförening Under 2013 tog Svenska Röda Korset hand om ärenden/möten rörande juridisk rådgivning, efterforskning, familjeåterförening samt stöd till den som ska återvända till sitt hemland efter avslag på asylansökan. Direkta möten har kompletterats med telefonrådgivning som mottog nästan samtal. Svenska Röda Korset har under 2013 stärkt arbetet med att dokumentera vilka erfarenheter och behov vi ser i flera rapporter bl. a. Familjeförening en (o) möjlighet? (en nulägesrapport som visar att barn inte får sin ansökan prövad och där svensk lag och praxis inte anpassas till familjernas situation) och Behov och brister i mottagandet och etablering av migranter en kartläggning utifrån lokala Röda Korsets iakttagelser (som bygger på kunskap som hundratals frivilliga rödakorsare i landet fått i sina dagliga möten med asylsökande och nyanlända). Rapporterna finns på Vård Under 2013 har patienter, varav 602 nyinskrivna, fått behandling på våra behandlingscenter för krigs- och tortyrskadade på fem platser i landet. Patientenkäter och jämförandestudier visar att våra center har mycket höga siffror vad gäller patienternas förtroende och upplevelse av Röda Korsets vård. Röda Korsets Högskola har tillsatt en postdoc tjänst halvtid för att kartlägga omfattningen av tortyrskadade i Sverige. Telefonrådgivning stöd och utbildning Röda Korsets telefonjour, som syftar till att vara en stödjande medmänniska, har öppet alla dagar om året och har sedan 2013 även möjlighet att ta emot samtal på arabiska. Rödakorsvärdar finns på sjukhus över hela landet och deras tjänster efterfrågas allt mer. Under 2013 utbildade vi drygt personer i Första hjälpen. Under 2013 fanns cirka 200 frivilliggrupper runt om i Sverige som hjälper till med läxhjälp för både barn och vuxna. 17

18 Vårt påverkansarbete inom våra kärnfrågor Världsläget med fler långvariga väpnade konflikter, växande flyktingströmmar och det ökande behovet av humanitärt bistånd visar att Svenska Röda Korsets långsiktiga påverkansarbete om migration och medmänniskor på flykt ligger rätt i tiden och har betydelse. Papperslösa (Bilden är arrangerad. Foto: Magnus Bergström) Svenska Röda Korsets långsiktiga påverkansarbete gällande rätten till hälsa för papperslösa resulterade i en lagändring den 1 juli 2013 som ger papperslösa samma tillgång till vård som asylsökande. Sedan sommaren 2013 har barn till papperslösa rätt till skolgång. Migration Svenska Röda Korset vann ett ärende i FN:s kommitté för mänskliga rättigheter som vi drivit sedan 2006 som gällde en utvisad homosexuell kvinna från Bangladesh. Beslutet är viktigt och kommer att påverka fler asylsökande. Lagliga vägar för människor på flykt Svenska Röda Korset har lyckats få behovet av lagliga vägar till Europa för människor på flykt på agendan i både Europa och Sverige genom våra ställningstaganden. Tortyr Vi har under 2013 uppnått en medial synlighet och fortsatt opinionsarbetet kring tortyr där vi pekar på vikten av att Sverige uppmärksammar tortyröverlevares rätt och behov av tidigt upptäckt, vård och upprättelse. Bl. a. har arbetet kring tortyrfrågor resulterat i en rapport till FN:s kommitté mot tortyr samt möte med Regeringskansliet. Flera remissvar har resulterat i att Svenska Röda Korsets ställningstaganden synliggjorts och beaktats, t ex avseende nya lagförslag för humanitära omständigheter i asylprocessen. Övergripande nyckeltal och framsteg Förtroendet för Röda Korset fortsätter att öka och i MedieAkademins förtroende barometer klättrade Röda Korset från plats 19 till plats 11 under Under 2013 ökade antalet månadsgivare och uppgick vid årets slut till

19 Under 2013 har Röda Korset använt 15 procent för insamlingskostnader och administration. För ytterligare information se Svenska Röda Korsets årsberättelse för 2013 på 19

Strategisk inriktning 2016 2019

Strategisk inriktning 2016 2019 Strategisk inriktning 2016 2019 1 Vilka vi är...6 2 Trender och utmaningar...8 3 VAD vi gör 2016 2019...14 4 HUR vi arbetar 2016 2019...20 5 Hållbar utveckling...26 Handlingskraft och samverkan i ett Röda

Läs mer

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE ICRC RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella rörelse är världens största humanitära nätverk. Dess syfte är att lindra mänsklig nöd och

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013

HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 HUNGERPROJEKTET BANGLADESH RAPPORT 2013 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har investerat i en framtid fri från

Läs mer

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset (Siffror i parentes avser 2013) Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda

Läs mer

Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015

Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015 Effektrapport, Skåne Stadsmission 2015 1. Vad vill Skåne Stadsmission uppnå? Stiftelsens ändamålsparagraf, 1 i organisationens stadgar: Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund, som

Läs mer

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET?

HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? HUR SER PENGAFLÖDENA UT I SVENSKA RÖDA KORSET? I denna broschyr redovisas ekonomin för den gemensamma verksamhet för vilken Svenska Röda Korsets centralstyrelse är ansvarig och siffrorna avser 2008 års

Läs mer

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset

Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Stadgar för föreningen Svenska Röda Korset Gällande från 2016-01-01 Innehållsförteckning 1 Ändamål...3 2 Legal status...3 3 Mandat och uppgifter...3 4 Medlemskap...4 5 Nationell nivå...6 6 Lokal nivå...6

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap (IOP) Bakgrund, Malmö stad och Region Skåne har sedan 2013 gemensamt finansierat barnverksamheten på s Behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade

Läs mer

Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD

Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD Årsredovisning 2015 TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD B INNEHÅLL 1 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Kassaflödesanalys 10 Noter 17 Revisionsberättelse 18 Svenska Röda Korsets styrning

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Hälsoinsatser syftar till att ge grundläggande barn- och mödravård för grupper. Enskilda insatser för tandvård och behandlingar samt medicinering.

Hälsoinsatser syftar till att ge grundläggande barn- och mödravård för grupper. Enskilda insatser för tandvård och behandlingar samt medicinering. Namn Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta Organisationsnummer 82 20 02-01 87 Juridisk form Ideell förening Vad vill er organisation uppnå? Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta vill genomföra

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Effektrapport. Maj 2015

Effektrapport. Maj 2015 Effektrapport Maj 2015 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå?... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 4. Vilka startegier har

Läs mer

Idag är en viktig dag

Idag är en viktig dag Idag är en viktig dag Delta i Insamlingen Hungerdagen! Foto: Joonas Brandt IDAG ÄR EN VIKTIG DAG Hungerdagen 17-19.9.2015 Hungerdagen i ett nötskal Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj

Läs mer

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar

hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt hjälpbehövande vård, fostran eller utbildning av barn och ungdomar Effektrapport 2014 1 INSAMLINGSSTIFTELSEN SVERIGES LIONS HJÄLPFOND Organisationsnummer: 802405-0406 Organisationsform: Insamlingsstiftelse Denna rapport är utformad enligt de anvisningar som anges av FRII

Läs mer

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP

HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH GEMENSKAP Integration med hjälp av handboll i Vivalla och Brickebacken Örebro SK Handboll Herr Projektansvarig: Vice Ordförande Jerker Lindgren Bakgrund HANDBOLL FÖR HJÄRTA OCH

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Projekt Migration. Refleklera - & Agera

Projekt Migration. Refleklera - & Agera Projekt Migration Refleklera - & Agera Foto: thomas koch/shutterstock.com Flyktingläger nära gränsen mellan Turkiet och Syrien. Migration är en naturlig företeelse som har präglat hela mänsklighetens historia.

Läs mer

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagskampanjen Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagen i ett nötskal Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj för att samla in medel. Vi samlar in pengar till katastroffonden

Läs mer

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare

Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Att vara chef Ny roll för chefer och medarbetare Ny roll för chefer och för medarbetare Vår omvärld förändras i snabb takt och vår verksamhet berörs på många sätt. Det handlar om allt från digitalisering

Läs mer

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet Barn är människor och medborgare i samhället, så "varför ska barnen inte delta" (Kirsten

Läs mer

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Effektrapport 2015 Mentor Sverige Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Rapporten Jobbiga tankar (2015)

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter

Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter 1 Amnesty bedriver en världsomfattande kampanj för flyktingars och migranters rättigheter Det finns över 60 miljoner människor i världen som varit tvugna att lämna sina hem för att söka skydd. Ca 80% av

Läs mer

Plans Barnrättsmanifest. Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik

Plans Barnrättsmanifest. Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik Plans Barnrättsmanifest Så här vill Plan påverka Sveriges utvecklingspolitik Sverige kan göra mer för barns rättigheter runt om i världen! FN:s Barnkonvention har funnits i 25 år men trots stora framsteg

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus

Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus +.öda Korset,,~... ~ SKANE Overenskommelse om Ideburet Offentligt Partnerskap gällande frivilliga på sjukhus Bakgrund 2009 tog Regionstyrelsens ett beslut som innebar att en process för att utveckla formerna

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE!

RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! RÄTTIGHETER FÖR VARENDA UNGE! Ett skolmaterial om barnets rättigheter Källor: INNEHÅLL Rättigheter för varenda unge är baserat på UNICEF Finlands skolmaterial Dags för rättigheter. www.unicef.se Illustrationer:

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Marie Härstedt Personalstrateg 4-675 3 46 Marie.Harstedt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 22--27 Dnr 692 (4) Personal- och arbetsgivarutskottet Studentmedarbetare i Region

Läs mer

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12

Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen. Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Nordisk samverkan inom samhällsskyddet och krisberedskapen Workshop, Snekkersten, Danmark, 2010-11-11 12 Anförande av generalsekreterare Anders M. Johansson, Sveriges Civilförsvarsförbund Det talade ordet

Läs mer

Terrastella. Publikation av Alessandra Mitidieri och Elma Jugo, Na15.

Terrastella. Publikation av Alessandra Mitidieri och Elma Jugo, Na15. Terrastella Syftet med tidningen är att ta upp världsproblem för att få folk medvetna om vilka konflikter som händer just nu. Genom att ta upp dem, så vill vi försöka enas med folk för att hitta en lösning

Läs mer

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling.

Bildningspolicyn är en viktig grund för Svenska Röda Korsets förenings- och verksamhetsutveckling. Inledning Röda Korsets humanitära uppdrag och den stora utmaningen för hela rödakorsrörelsen är att förbättra situationen för och tillsammans med de mest utsatta. Röda Korsets kompetens speglas av förmågan

Läs mer

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare

Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare Avvägningsfrågor Sammanfattning av inkomna svar från reformstödsgruppen för länspolismästare 2014-09-28 Regeringskansliet Postadress Besöksadress Telefonväxel 103 33 Stockholm Karlavägen 100 1 Promemoria

Läs mer

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse

Foto: Eleanor Farmer. Oxfam Sveriges effektrapportering. Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Eleanor Farmer Oxfam Sveriges effektrapportering Namn: Oxfam Sverige Organisationsnummer: 802477-9269 Juridisk form: Stiftelse Foto: Simon Rawles Innehållsförteckning Oxfams Mål och syfte 3 Oxfams

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

2011-05-09. Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se. Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72

2011-05-09. Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se. Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72 2011-05-09 Till Försvarsdepartementet 103 33 Stockholm registrator@defence.ministry.se Yttrande över Folkrättskommitténs betänkande SOU 2010:72 Sammanfattning Svenska Röda Korset tillstyrker utredningens

Läs mer

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod

Effektrapport 2014. En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Effektrapport 2014 En del av FRII:s, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, kvalitetskod Hej! Det här är Barnfondens andra effektrapport och vi är glada att du tar dig tid att läsa den. I den här rapporten

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015

Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 Åtgärder för att möta flyktingkrisen 11 P M NOVEMBER 2015 PM: Åtgärder för att möta flyktingkrisen Det pågår en humanitär kris i världen. Krig, förtryck, islamistiska terrorgrupper samt förföljelse av

Läs mer

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020

Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 Förslag - STADGAR FÖR KUSTLANDET 2014-2020 1 Namn Föreningens namn är Kustlandet 2014-2020, härefter kallad föreningen, och är en allmännyttig ideell förening. Föreningen är självständig och neutral gentemot

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD 0 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2015 RÖDA KORSETS UNGDOMSFÖRBUND STOCKHOLM NORD Innehåll SAMMANFATTNING... 1 SAMARBETE med RÖDA KORSET... 1 MEDLEMMAR... 1 STYRELSEN... 2 FÖRTROENDEVALDA... 2 STYRELSENS ARBETE...

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2016

Verksamhetsplan 2014-2016 Umeå kommun, Vännäs kommun, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen Verksamhetsplan 2014-2016 Budget 2014-2016 Antagen av styrelsen för samordningsförbundet 2013-11-29 Innehållsförteckning

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013

Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 Verksamhetsplan för Samordningsförbundet i Trelleborg 2013 1. Förbundets ändamål och uppgifter Förbundets ändamål anges i förbundsordningen 4. Förbundets ändamål är att inom Trelleborgs kommun svara för

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 22014 HUMANITÄRT BISTÅND SIGNALERAR MEDMÄNSKLIGHET På ett par månader har tidningsrubriker och nyhetsteman förändrats på ett oroväckande sätt. Krig har man alltid kunnat

Läs mer

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015

Kommittédirektiv. En kommission för jämlik hälsa. Dir. 2015:60. Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Kommittédirektiv En kommission för jämlik hälsa Dir. 2015:60 Beslut vid regeringssammanträde den 4 juni 2015 Sammanfattning En kommitté en kommission för jämlik hälsa ska lämna förslag som kan bidra till

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR

HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR HJÄLP! KATASTROFFONDEN INFORMERAR 42013 HJÄLP ÄNDA FRAM Hur klarar man sig när allt som finns kvar av ens hem är en hög bräder? Hur känns det att i ösregn försöka fixa ihop ett tak åt sig av förvridna

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser.

Hållbar utveckling genom återanvändning av insamlade gåvor. Genom detta arbete bidrar Emmaus Björkå till att hushålla med jordens resurser. 1 Föreningen Emmaus Björkå Föreningens namn är Föreningen Emmaus Björkå. Emmaus Björkå är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar på socialistisk grund. Föreningen Emmaus Björkå

Läs mer

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse

Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering av kommunens ledningsplan för extraordinär händelse KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Kylesten Anders Hagström Ingela Asp Hanna Datum 2015-04-16 Diarienummer KSN-2015-0305 Kommunstyrelsen Beslut om att inrätta funktionen tjänsteman i beredskap samt revidering

Läs mer

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd!

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! 6:e Internationella Anhörigkonferensen Göteborg 3-6 September 2015 Marianne Falås, rådgivare Lena Tynnemark, rådgivare Charlotta Karlsdotter, rådgivare Frivilligt/ideellt

Läs mer

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55)

Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-10-21 LS 2015-0942 Landstingsstyrelsen Betänkandet Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018

Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 Give it forwards verksamhetsplan för Hälsa Mera 2015-2018 1. Bakgrund Hälsa Mera och Riksorganisationen Give it forward Denna verksamhetsplan gäller för Give it forwards nationella råd Hälsa Mera, som

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010

Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 1(6) Program för e-förvaltningsutveckling i Norrköpings kommun 2008-2010 Ersätter programmet för utveckling av elektroniska tjänster 2004-03-01 39 Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 214 2(6) Program

Läs mer

Regeringens skrivelse 2013/14:131

Regeringens skrivelse 2013/14:131 Regeringens skrivelse 2013/14:131 Biståndspolitisk plattform Skr. 2013/14:131 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Hillevi Engström (Utrikesdepartementet)

Läs mer

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24

Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 Kommunikationsstrategi för landsbygdsprogrammet 2014-2020 Version 2015-09-24 1 Inledning Under hela perioden för genomförandet av landsbygdsprogrammet 2014-2020 är det viktigt med god information och kommunikation

Läs mer

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET

Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Granskning för utveckling vi säkrar Sverige som kunskapssamhälle EN STRATEGI FÖR UNIVERSITETSKANSLERSÄMBETET Strategi Kunskapskälla och betydelsefull aktör UKÄ ska vara den självklara kunskapskällan om

Läs mer

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport

Hällefors kommun. Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Styrning och ledning Bildningsnämnden Granskningsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 15 Antal bilagor: X Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier

Läs mer

Personalpolicy i Hultsfreds kommun

Personalpolicy i Hultsfreds kommun Personalpolicy 1 (5) Personalpolicy i Hultsfreds kommun Inledning Kommunstyrelsen är det politiska organ som ytterst är ansvarig för personalpolitiken i Hultsfreds kommun. Det är kommunstyrelsen som beslutar

Läs mer

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand

RAPPORT. Översyn av anhörigstödet i Nacka. 2013-01-21 Annika Lindstrand RAPPORT Översyn av anhörigstödet i Nacka 2013-01-21 Annika Lindstrand Sammanfattning En översyn har gjorts av anhörigstödet i Nacka. Syftet är att ge ett förslag till inriktningsbeslut och att utreda tillhörigheten

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Volontärbarometern 2009

Volontärbarometern 2009 Volontärbarometern 2009 Volontärbyråns undersökning kring varför personer engagerar sig ideellt och vad de får ut av sitt engagemang Jag har fått inblick i vad som behövs göras och jag har själv kunnat

Läs mer

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting

Koncept. Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för äldre en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting Koncept Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2011-01-27 nr Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Karin Hellqvist tel. 08 405 59 23 Prestationsbaserat statsbidrag till insatser för

Läs mer

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015

Klimatpakten Nyhetsbrev. April 2015 Klimatpakten Nyhetsbrev April 2015 Välkommen till nya Klimatpakten! Från och med 2015 är Katarina Luhr, miljöborgarråd Stockholms stad, ordförande för Klimatpakten. Läs hennes tankar om Klimatpakten och

Läs mer

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland

ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland ETABLERING I UTVECKLING 2015 En regional överenskommelse om utveckling av nyanländas etablering i Östergötland Avsikt Den här överenskommelsen ska bidra till att utveckla och skapa effektiva insatser för

Läs mer

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet

Ansökan från Kooperativet Fjället avseende överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap för ungdomsverksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-05-26 Diarienummer N131-0259/14 Sektor Kultur och fritid Hasse Ohlson Telefon 031-365 27 05 E-post: hasse.ohlson@angered.goteborg.se Ansökan från Kooperativet Fjället avseende

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS)

Inledning Förbundsorganisation Kongressen Förbundsstyrelsen (FS) Arbetsordning För kongressperioden 2015-2017. Beslutad på förbundsstyrelsemötet den 5-9 augusti 2015. Uppdaterad på förbundsstyrelsemötet den 8-10 januari 2016. Inledning Arbetsordningen syftar till att

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2015:107 Sammanfattning Kommittédirektiv Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända Dir. 2015:107 Beslut vid regeringssammanträde den 5 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att

Läs mer

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13)

Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens län (Ds 2013:13) YTTRANDE 1 (5) s.registrator@regeringskansliet.se s.sfo@regeringskansliet.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM S2013/2054/SFÖ Regionalt utvecklingsansvar i Västernorrland län och Norrbottens

Läs mer

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden

Stockholms universitet Statsvetenskapliga institutionen. Praktikrapport. 1) Allmänna data om praktikperioden Praktikrapport 1) Allmänna data om praktikperioden Arbetsgivare: Svenska Röda Korset/Huvudkontoret Avdelningen för flykting och folkrätt KFÅ (Kontoret för frivillig återvandring) Röda Korset Hornsgatan

Läs mer

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland

Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Inspirations- och dialogmöte 28 april 2015 Lokal Överenskommelse mellan Gotlands föreningsliv och Region Gotland Föreningar som var representerade: Gotlands Föreningsråd Studieförbundet Vuxenskolan Demokrati

Läs mer