SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013"

Transkript

1 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Det humanitära biståndet skiljer sig från utvecklingssamarbetet i att det har ett annat syfte - att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Det humanitära biståndet utgår från internationell humanitär rätt, humanitära principer (se bild 1) och principer om gott humanitär givarskap (GHD). Sveriges humanitära bistånd ska svara mot globala humanitära behov, vara snabbt, flexibelt och samordnat. Katastrofförebyggande och tidig återhämtning ska integreras i det humanitära biståndet, liksom ett jämställdhetsperspektiv. Bild 1: Humanitära principer Humanitet mänskligt lidande bör avhjälpas varhelst det uppstår. Opartiskhet det humanitära biståndet ska bestämmas på grundval av nödlidande människors behov, utan åtskillnad med avseende kön, folkgruppstillhörighet, religion eller politisk åskådning. Neutralitet det humanitära biståndet och de som genomför stödet får inte ta ställning i väpnad konflikt eller politiskt betonad meningsmotsättning där en humanitär biståndsinsats genomförs. Oberoende det humanitära biståndet ska vara oavhängigt från icke-humanitära hänsyn. Detta papper ger en översikt över det svenska humanitära biståndet under 2013 vad gäller volym, kanaler och inriktning. 1. UTVECKLING & VOLYM Sveriges samlade humanitära bistånd uppgick 2013 till över 4,9 miljarder kronor, vilket utgör 5,4 % av globalt humanitärt bistånd och gör Sverige till den 4:e största humanitära bilaterala givaren efter USA, Storbritannien och Japan. Det humanitära biståndet utgjorde ca 13 % av Sveriges totala bistånd Bild 2: Sveriges samlade humanitära bistånd Sida UD Sveriges humanitära bistånd har ökat från 3,3 till ca 5 miljarder kronor sedan 2005 (Se bild 2). Sveriges humanitära finansiering utgår dels från Utrikesdepartementet (UD) i form av kärnstöd och från Sida i form av land och regions-baserat stöd. Under perioden har 39,9 miljarder kronor betalats ut för humanitär verksamhet av Sida och UD. 1

2 2. KANALER Sverige kanaliserar det humanitära biståndet genom olika humanitära organisationer baserat på deras komparativa fördelar såsom: - FN-organ för deras roll att leda, samordna och genomföra humanitära insatser och administrera humanitära fonder, - Rödakorsrörelsen för dess unika roll inom internationell humanitär rätt och stärkande av lokal kapacitet, - Organisationer i det civila samhället (CSO) för sin kompetens och kunskap om lokalbefolkning. - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för dess roll att stödja FN, EU, nationella myndigheter och internationella eller regionala organisationer i deras hantering av allvarliga olyckor, kriser och katastrofer. Bild 4: Fördelning UD/Sida av det humanitära biståndet 2013 Sida 56% UD 44% 44 % eller 2177 MKR av Sveriges humanitära bistånd under 2013 utgick i form av kärnstöd från UD och 56 % eller 2805 MKR utgick i form av landoch regionbaserat stöd från Sida (Se bild 4). Kärnstödet går främst till FN och det land- och regionbaserade stödet går till FN, Rödakorsrörelsen och civilsamhällesorganisationer (CSOs). Bild 3: Översikt över Sveriges humanitära bistånd FN organisationer Sida UD Totalt UNHCR 211,0 633,0 844,0 WFP 61,0 556,5 617,5 OCHA/CERF 0,0 510,0 510,0 UNRWA 72,5 282,0 354,5 UNDP/CHF 1 346,0 0,0 346,0 OCHA 115,0 135,0 250,0 UNICEF 202,3 0,0 202,3 OCHA/ERF 132,0 0,0 132,0 FAO 55,4 0,0 55,4 IOM 38,6 3,5 42,1 UNISDR 15,0 11,0 26,0 WHO 20,0 0,0 20,0 2. Rödakorsrörelsen 1 268, , ,8 ICRC 471,0 46,0 517,0 SRK 206,6 0,0 206,6 677,6 46,0 723,6 3. Organisationer i det civila samhället (CSO) NRC 129, ,5 MSF 117, ,0 RB 96,7 0 96,7 Oxfam 73,1 0 73,1 Diakonia 45,6 0 45,6 DRC 42,0 0 42,0 Plan 38,2 0 38,2 ACF 37,8 0 37,8 IRC 35,4 0 35,4 Sv. Kyrkan 32,1 0 32,1 Isl. Relief 18,6 0 18,6 DACAAR 15,0 0 15,0 Andra CSOer 88,2 0 88,2 4. MSB 769, ,2 MSB 89,8 0 89,8 Totalt ,5 MKR går till gemensamma humanitära landfonder (CHF) och 3,5 MKR till UNDP projekt. 2

3 Bild 3 ger en översikt över Sveriges samlade humanitära bistånd 2013 enligt finansieringskanaler. Bild 5 ger en översikt över fördelning av svenskt humanitärt bistånd per kanal. Bild 5: Fördelning av svenskt humanitärt stöd per kanal 2013 MSB CSO 2% 15% Rödakorsrörelsen 15% FN, inkl IOM, VB och fonder 68% A. STÖRSTA KANALER De organisationer som mottog mest svenska humanitära medel 2013 (över 200 MKR) inkluderade i storleksordning FNs Flyktingorganisation (UNHCR), FNs livsmedelsprogram (WFP), Internationella rödakorskommittén (ICRC), FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar (UNRWA), FNs kontor för humanitär samordning (OCHA), Svenska rödakorset (SRK) och FNs barnfond (UNICEF) (se bild 6). Bland de 10 största humanitära kanalerna återfinns gemensamma humanitära fonder såsom FNs katastroffond (CERF/OCHA), Common Humanitarian Funds (CHF/UNDP) och Emergency Response Funds (ERF/OCHA) som utgör viktiga kanaler för det svenska humanitära biståndet Bild: 6: De 10 största svenska humanitära kanalerna 2013 (MKR) UD Sida B. STÖD TILL FN 63 % av stödet till FN utgick från UD i form av kärnstöd. Kärnstödet ger organisationerna flexibilitet och förutsägbarhet. Det land- och regionbaserade stödet går till specifika insatser i fält. De största kärnstöden utgick till UNHCR, WFP och FNs katastroffond (CERF) (se bild 7) ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 0,0 Bild 7: Humanitärt stöd till FN (MKR) UD Sida 3

4 Gemensamma humanitära fonder utgör en allt större del av Sveriges humanitära bistånd uppgick stöd till humanitära fonder till 984,5 MKR eller 20 % av det totala humanitära biståndet. Det största stödet gick till CERF (510 MKR), följt av stöd till CHF (342,5 MKR) och ERF (132 MKR). Sverige gav stöd till 5 CHFer i Sudan, Sydsudan, DR Kongo, Somalia och Centralafrikanska republiken och till 9 ERFer i Syrien (både i Syrien och regionalt), Pakistan, Afghanistan, Jemen, Etiopien, Myanmar, Haiti, Colombia och Palestinska områden (se bild 8). 95 Bild 8: Stöd till gemensamma humanitära landfonder (474,5 MKR) Grön= CHF & Lila=ERF , Vad gäller fördelningen av stöd genom de landbaserade fonderna, gick över 50 % till CSOs. De organisationer som mottar mest medel från humanitära fonder inkluderar UNICEF, WFP, UNHCR och WHO. En mindre del av Sverige humanitära stöd går till att stödja katastrofriskreducering på global nivå. C. STÖD TILL RÖDAKORSRÖRELSEN Sverige stödjer den internationella Rödakors- och Rödahalvmånerörelsen för dess unika mandat och roll inom internationell humanitär rätt, för dess högkvalitativa humanitära insatser i fält med unika möjligheter till humanitärt tillträde (Internationella Rödakorskommittén, ICRC) samt för stärkande av lokal kapacitet (Internationella Rödakorsfederationen, IFRC och Svenska Röda korset, SRK). Under 2013 kanaliserade Sverige 15 % (723,6 MKR) av det totala humanitära biståndet till Rödakorsrörelsen. Den största delen 71 % - av stödet till rödakorset kanaliserades via ICRC (517 MKR) och 29 % via IFRC och SRK (206 MKR). Bild 9: Stöd till Rödakorsrörelsen (MKR) Sida UD 46,0 471,0 206,6 ICRC SRK 4

5 NRC MSF RB Oxfam Diakonia DRC Plan ACF IRC Sv. Kyrkan Isl. Relief DACAAR Andra CSOer D. STÖD TILL ORGANISATIONER I DET CIVILA SAMHÄLLET Sverige stödjer internationella Civilsamhällesorganisationer (CSOer) för deras specifika kompetens samt deras närhet och kunskap om lokalbefolkning och lokala förhållanden. Sverige kanaliserade 15 % (769 MKR) av det humanitära biståndet till CSOer. Svenskt stöd till CSOer betalas ut av Sida. 129,5 117,0 96,7 Bild 10: CSOer som mottog mest humanitära medel 2013 (MSEK) 73,1 45,6 42,0 38,2 37,8 35,4 32,1 18,6 15,0 88,2 Norska flyktingrådet (NRC), Läkare utan gränser (MSF) och Rädda Barnen var de CSOer som mottog mest humanitära medel från Sverige 2013 (MSF, NRC och Oxfam under 2012). Totalt gav Sida stöd till 25 CSOer under Därutöver går cirka hälften av stödet via landbaserade fonder till CSOer, ink. nationella CSOer. E. STÖD GENOM MSB Svenskt humanitärt bistånd finansierar MSB för att stödja FN-operationer inom olika områden såsom logistik och IT. Under 2013 uppgick MSB-stödet till 89,8 MKR (ca 2 %). 3. INRIKTNING 44 % av det humanitära biståndet är kärnstöd, vilket innebär att stödet är icke-specificerat. Detta ger organisationer flexibilitet att bäst bistå med hjälp där behoven är som störst. Det land- och regionbaserade stödet utgjorde 56 % av det totala svenska humanitära stödet För att säkerställa att stödet fördelas i enlighet med humanitära behov och sårbarhet, identifierar Sida varje år ett antal större humanitära kriser och fördelar en del av den årliga budgeten till dessa kriser på basis av ett antal kriterier. Bild 11: Sidas land- och regionbaserade stöd (MKR) Sida åsidosätter också en del av sin årliga budget för plötsligt uppkomna kriser under året. För att säkerställa snabb finansiering i dessa kriser, har Sida utvecklat en snabbinsatsmekanism som möjliggör humanitär finansiering inom alla livräddande sektorer globalt inom 24 timmar. Under året bidrog Sida till att 218 snabba insatser utförts i 46 länder. 5

6 En stor del av det svenska humanitära biståndet (enligt OCHA Financial Tracking Survey) är icke-specificerat då det ges i form av kärnstöd samt går till humanitära landfonder och organisationer som arbetar med att ge skydd och stöd till främst internflyktingar och flyktingar inom flera olika sektorer. Flersektorstöd 4% Bild 12: Sveriges humanitära bistånd per sektor Vatten & Sanitet 3% Hälsa 6% Matbistånd 11% 2013 (%) Annat Skydd 6% 3% Ickespecificerat 55% Uppdaterad Samordning 12% 6

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014

SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014 SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2014 Sverige har en lång historia och erfarenhet av humanitärt bistånd både vad gäller policy och finansiering. Sveriges humanitära bistånd skiljer sig från utvecklingssamarbetet

Läs mer

Sidas humanitära bistånd 2014

Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd 2014 Sidas humanitära bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för människor som utsätts för väpnade konflikter, naturkatastrofer eller

Läs mer

PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND

PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2013 PORTFÖLJANALYS AV SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND Sammanfattning, slutsatser och rekommendationer Stockholm 2013-06-26 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 4 3. Globala humanitära behov, resurser

Läs mer

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 2011 2014 Bilaga 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014

Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Strategirapport för Strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2014 (förlängd tom juni 2015) januari 2014 december 2014 Ärendenummer: 14/000769 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att

Läs mer

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN. Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT

BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer:

Sida redogör för biståndets resultat på fyra nivåer: BISTÅNDSBAROMETERN HUMANITÄRT Humanitärt bistånd syftar till att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för krisdrabbade människor. Här presenterar vi resultatet av det humanitära biståndet

Läs mer

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt

Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt Promemoria 2016-08-31 Utrikesdepartementet Ny biståndssatsning med fokus på barn på flykt De humanitära behoven i världen är enorma. Regeringen föreslår i höständringsbudgeten för 2016, som bygger på en

Läs mer

Det övergripande målet ska uppnås genom effektivt, dvs. snabbt, flexibelt och kvalitetssäkrat, stöd till humanitära insatser.

Det övergripande målet ska uppnås genom effektivt, dvs. snabbt, flexibelt och kvalitetssäkrat, stöd till humanitära insatser. Regeringsbeslut III:2 2011-03-31 UF2011/19399/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 Stockholm Strategi för humanitärt bistånd genom Styrelsen för internationellt

Läs mer

Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida)

Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida) Bilaga till regeringsbeslut 2017-01-26 (UD2017/01299/KH) Strategi fö r Sveriges humanita ra bista nd genöm Styrelsen fö r internatiönellt utvecklingssamarbete (Sida) 2017-2020 1. Inriktning Syftet med

Läs mer

Vi hjälper andra att fungera och agera

Vi hjälper andra att fungera och agera Vi hjälper andra att fungera och agera MSB:s operativa uppdrag Vi möjliggör och stödjer 1 MSB:s vision När det händer Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,

Läs mer

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande

Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Strategirapport för strategin för humanitärt bistånd genom Sida 2011-2016 2015 Ärendenummer: 16/000565 Det humanitära arbetet har som övergripande mål att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig

Läs mer

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015

Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Svenskt arbete för att stärka resursbasen Programdagar för högskolan 2015 Resultatstrategin för kapacitetsutveckling och utbyten 2014-2017 Ökat antal kvalificerade svenskar i av regeringen prioriterade

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag

Riktlinjer. Smärre humanitära rambidrag oktober 2006 Avdelningen för samverkan med enskilda organisationer, humanitärt bistånd och konflikthantering Riktlinjer Smärre humanitära rambidrag Dessa riktlinjer anger förutsättningarna för svenska

Läs mer

Rädda liv och lindra nöd

Rädda liv och lindra nöd Rädda liv och lindra nöd POLICY FÖR SVERIGES HUMANITÄRA BISTÅND 2010 2016 Produktion: Enheten för utvecklingspolitik och UD:s informationstjänst/svensk Information Omslagsfoto:Ung kvinna i flyktingläger

Läs mer

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a

https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a VÅGA BRY DIG https://www.youtube.com/watch?v=r36ohuf3u6a RÖDA KORSET I VÄRLDEN BLAND VÄRLDENS KÄNDASTE SYMBOLER internationellt skyddsemblem symbol för humanitär hjälp RÖDA KORSET I VÄRLDEN RÖDA KORSETS

Läs mer

Statsbudgeten Dispositionsplan (euro)

Statsbudgeten Dispositionsplan (euro) 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 891 844 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet Räntestödsinstrumentet Sammanlagt

(KePa) och informationen om utvecklingssamarbetet Räntestödsinstrumentet Sammanlagt 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 801 422 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet

Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet 1 Stockholm 2016-06-27 Till: Utrikesdepartementet 103 39 Stockholm Ref. UD2016/09273/IU Svenska Röda Korsets yttrande över Policyramverk för det svenska utvecklingssamarbetet Bakgrund Förslaget till policyramverk

Läs mer

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli

Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND. Rädda liv och minska mänskligt lidande. Italian Cooperation/Annalisa Vandelli Europeiska unionens råd HUMANITÄRT BISTÅND Rädda liv och minska mänskligt lidande Italian Cooperation/Annalisa Vandelli ETT UTTRYCK FÖR SOLIDARITET Genom att tillhandahålla humanitärt bistånd försöker

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE

FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM UTVECKLINGSSAMARBETE FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGSSAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM 6b/2005 FINLANDS ANSLAG FÖR UTVECKLINGS SAMARBETE UNDER TIDEN SOM EU MEDLEM Finland ger stöd till utvecklingsländerna både bilateralt

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017

UPPSALA RÖDAKORSKRETS VERKSAMHETSPLAN 2017 VISION UPPDRAG PRIORITERAD MÅLGRUPP VERKTYG ÖVERGRIPANDE MÅL PRIORITERADE OMRÅDEN OCH MÅL INGEN SKALL LÄMNAS ENSAM I KRIS ELLER KATASTROF. VI GER HOPP OCH RÄDDAR LIV I UPPSALA OCH I VÄRLDEN. DE MEST UTSATTA

Läs mer

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform 2014-02-12 Regeringskansliet Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm ud-plattformen@gov.se Yttrande över Regeringens skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Svenska Röda Korset välkomnar att regeringen

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN

BILAGA. till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 385 final ANNEX 3 BILAGA till MEDDELANDET FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET, RÅDET OCH EUROPEISKA INVESTERINGSBANKEN om en

Läs mer

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet

Svenska Röda Korset arbetar såväl nationellt som internationellt inom tre områden: Konflikt och katastrof Migration Hälsa och social delaktighet Effektrapport från Svenska Röda Korset för 2013 Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda Korset, 2012) Vad vill

Läs mer

Finlands utvecklingssamarbete

Finlands utvecklingssamarbete Finlands utvecklingssamarbete 2010 UTRIKESMINISTERIET Fattigdomen har minskat Huvudmålet för Finlands utvecklingspolitik och utvecklingssamarbete är att minska fattigdomen i utvecklingsländerna. Vad får

Läs mer

Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida

Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 1(12) Humanitära enheten 2016-09-30 Ärendenummer: Underlag inför utarbetande av strategi för Sveriges humanitära bistånd genom Sida 2017-2019 1. INLEDNING Det humanitära biståndet utgår från humanitära

Läs mer

Strategi för Sidas humanitära bistånd

Strategi för Sidas humanitära bistånd www.sida.se Sida arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Det kräver samarbete och uthållighet. Genom utvecklingssamarbete stödjer Sverige länder i Afrika,

Läs mer

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga

När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga När ett land utsätts för krig, svält och naturkatastrofer, hjälper regeringar, mellanstatliga humanitära organisationer och icke-statliga organisationer till med humanitärt bistånd. De humanitära insatserna

Läs mer

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING

UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING UNHCR: THE UN Refugee Agency SYRIAN REFUGEES Annika Sandlund, Snr. Protection Officer UNHCR, Ankara EASO MEETING Flyktingsiffrorna i världen Totalt finns det 27.8 miljoner flyktingar, internflyktingar

Läs mer

Beviljade VB-projekt 2017

Beviljade VB-projekt 2017 Beviljade VB-projekt 2017 Här kan du se vilka projekt som beviljats medel under 2017: Organisation: Projekt: Land: Belopp (SEK): SIRA Utbildning för barn med funktionsnedsättning samt läs- och skrivsvårigheter

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:157

Regeringens proposition 2007/08:157 Regeringens proposition 2007/08:157 Fortsatt svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken Prop. 2007/08:157 Regeringen överlämnar denna proposition

Läs mer

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia

REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet. Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23. Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Bil. reg.beslut UF2009/49469/AF 2009-07-23 Förhållningssätt för svenskt utvecklingssamarbete med Somalia Inledning Samtidigt som den politiska utvecklingen har gått

Läs mer

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen

1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats i dispositionsplanen 66. Egentligt utvecklingssamarbete (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas 535 195 000 euro. Anslaget får användas 1) till betalning av utgifter som föranleds av användningsändamål som specificerats

Läs mer

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET

BILAGA. till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 13.6.2017 COM(2017) 323 final ANNEX 2 BILAGA till RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA RÅDET OCH RÅDET Sjätte lägesrapporten om genomförandet

Läs mer

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N

U N I T E D N A T I O N S A S S O C I A T I O N O F S W E D E N EFFEKTRAPPORT 2014 Vi gör skillnad. Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Som medlem och bidragsgivare skapar du hopp och räddar liv. Nu och

Läs mer

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform.

Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. 2014-02-10 Till Utrikesdepartementet Läkare Utan Gränser har genom remiss den 23 januari 2014 inbjudits att lämna synpunkter på regeringens biståndspolitiska plattform. Sammanfattning Läkare Utan Gränser

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser

Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser 1(9) Riktlinjer för Svenska kyrkans humanitära insatser 1. Inledning Dessa riktlinjer syftar till att fastställa övergripande mål och inriktning för Svenska

Läs mer

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE

RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE ICRC RÖDA KORSETS OCH RÖDA HALVMÅNENS INTERNATIONELLA RÖRELSE Röda Korsets och Röda Halvmånens internationella rörelse är världens största humanitära nätverk. Dess syfte är att lindra mänsklig nöd och

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR

NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR NYA ZEELANDS RÖDA KORS / RODNEY DEKKER ETT EMBLEM SOM SKYDDAR SKJUT INTE! I skyddande bruk används det röda korset på vit botten utan någon förklarande text. Man får inte angripa byggnader eller fordon

Läs mer

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak

Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak 2006-12-21 Kompletteringar till förenklad landstrategi för svenskt bistånd till Irak Sammanfattning Syftet med dessa reviderade referensramar är att uppdatera och komplettera den förenklade landstrategin

Läs mer

MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA. Sidas Landrapport 2006. Sudan

MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA. Sidas Landrapport 2006. Sudan MAJ 2007 SVENSKA AMBASSADEN I ADDIS ABABA Sidas Landrapport 2006 Sudan Innehåll 1. Det pågående svenska stödet... 3 2. Humanitära insatser... 4 3. MDTF Gemensamma givarfonder... 6 4. UNIFEM... 9 5. Foundation

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories

INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR. Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories. Data Stories INSAMLING 2014 FRII:S MEDLEMMAR Rapporten är framtagen av FRII i samarbete med Data Stories FRII Data Stories info@frii.se sofia@datastories.se 08-677 30 90 073-998 97 55 Sammanfattning Den totala insamlingen

Läs mer

Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm

Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm Trygghet ska vara en självklarhet, inte en avlägsen dröm eredskap att bistå andra länder och organisationer med humanitär hjälp, minhantering och kapacitetsutredning ständigt färre olyckor och skador Skapar

Läs mer

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees

UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees UNHCR- United Nations High Commissioner for Refugees Innehållsförteckning Definition, antal och förekomsten av flyktingar i världen 1 Flyktingars rättsliga ställning och UNHCR:s arbete 2 Flera internationella

Läs mer

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013)

Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) Sammanställning över insamlingsåret 2015 (Mkr) Statistik för organisationer med 90-konto (jfr åren 2014, 2013) 2015 Utfall 2014 Utfall 2013 Gåvor från allmänheten 7 128 6 152 5 821 Intäkter från myndigheter

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter

Sammanfattning av Svenska Röda Korsets synpunkter Stockholm, 5 oktober 2016 Ju 2015/05069/L5 Till: Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Ju.L5@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över delbetänkandet av utredningen om genomförande av vissa

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr)

Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 13 november 2015 (OR. fr) PUBLIC 13798/15 LIMITE COAFR 322 CFSP/PESC 728 CSDP/PSDC 591 COHAFA 101 COHOM 106 POLMIL 96 I/A-PUNKTSNOT från: till: Ärende: Kommittén

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Krisen på Medelhavet

Krisen på Medelhavet Krisen på Medelhavet Läkare utan gränser Sök och räddningsinsats Juni-dec 2015 Astrid Börjesson-leg ssk/leg bm astrid.borjeson@gmail.com The biggest displacement of people since the Second World War (UNHCR)

Läs mer

Regeringens skrivelse 2004/05:52

Regeringens skrivelse 2004/05:52 Regeringens skrivelse 2004/05:52 Regeringens politik för humanitärt bistånd Skr. 2004/05:52 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 16 december 2004 Göran Persson Carin Jämtin

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016

EFFEKTRAPPORT. Nordisk Hjälp 2016 EFFEKTRAPPORT Nordisk Hjälp 2016 Vad vi vill uppnå: Nordisk Hjälp verkar i Mellanöstern för att hjälpa och stödja fader- /moderlösa barn, flyktingar och fattiga människor. Målet är att förbättra situtionen

Läs mer

Sida i svenskarnas ögon 2010

Sida i svenskarnas ögon 2010 Sida i svenskarnas ögon 2010 en undersökning bland svenskar över 15 år, bosatta i Sverige om synen på bistånd och Sida Inledning Gullers Grupp har på uppdrag av Sidas kommunikationsavdelning genomfört

Läs mer

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt

Hungerdagskampanjen. Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagskampanjen Du kan hjälpa till! Foto: Joonas Brandt Hungerdagen i ett nötskal Hungerdagen är Finlands Röda Kors viktigaste årliga kampanj för att samla in medel. Vi samlar in pengar till katastroffonden

Läs mer

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2969 av Karin Enström m.fl. (M) Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2016 inom utgiftsområde

Läs mer

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan

Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan Guide: Musikhjälpen 2014 Hjälp oss att stoppa spridningen av hiv Musikhjälpen är ett insamlingsevent skapat av stiftelsen Radiohjälpen och har sedan starten 2008 vuxit sig enormt populärt. Genom att rikta

Läs mer

9101/16 /ss 1 DG C 1

9101/16 /ss 1 DG C 1 Europeiska unionens råd Bryssel den 23 maj 2016 (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 23 maj 2016 till: Delegationerna Föreg.

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015)

De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) De största 90-konto organisationerna, år 2016 (jfr 2015) (Plats 1-10/40) Totala insamlingsintäkter (Mkr) 2016 +/- % 2015 Rädda Barnen 1 186-14 % 1 387 Svenska Kyrkan 986-1 % 995 UNICEF 793 17 % 676 Läkare

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Regeringens proposition 2010/11:111

Regeringens proposition 2010/11:111 Regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Prop. 2010/11:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 mars 2011

Läs mer

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen

Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Blir världen bättre? Fakta om utvecklingen i världen Empowered lives. Resilient nations. Blir världen bättre? FN:s utvecklingsprogram, UNDP i samarbete med Staffan Landin BLIR VÄRLDEN BÄTTRE? 3 Innehåll

Läs mer

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå?

Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset. Vad vill er organisation uppnå? Effektrapport 2014 Svenska Röda Korset (Siffror i parentes avser 2013) Namn: Svenska Röda Korset Organisationsnummer: 802002-8711 Juridisk form: Allmännyttig ideell organisation (Annons från Svenska Röda

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2

B8-0488/2016 } B8-0489/2016 } B8-0490/2016 } B8-0491/2016 } B8-0492/2016 } B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 B8-0493/2016 } RC1/Am. 2 2 Stelios Kouloglou, Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Marie- Christine Vergiat,

Läs mer

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd!

Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! Frivilliga en resurs inom anhörigstöd! 6:e Internationella Anhörigkonferensen Göteborg 3-6 September 2015 Marianne Falås, rådgivare Lena Tynnemark, rådgivare Charlotta Karlsdotter, rådgivare Frivilligt/ideellt

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Sverige tar ansvar i en orolig värld

Sverige tar ansvar i en orolig värld Sverige tar ansvar i en orolig värld Finansminister Anders Borg 20 augusti 2014 Svag internationell återhämtning och ökad oro i omvärlden Dämpade tillväxtutsikter i USA, Indien och Kina Upptrappade sanktioner

Läs mer

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld det är MSB:s vision Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Alla i samhället behöver

Läs mer

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se

EU som global ledare. Europas förenta krafter. 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Europas förenta krafter 25 maj 2009 www.centerpartiet.se EU som global ledare Centerpartiet vill: Göra EU till en global ledare som har goda möjligheter att bidra till en hållbar utveckling

Läs mer

Svenskt hälsobistånd 2012 Sammanfattning

Svenskt hälsobistånd 2012 Sammanfattning 2013-09-17 (rev) Svenskt hälsobistånd 2012 Sammanfattning Sammanfattning Sverige har under 2012 påtagligt höjt profilen vad gäller behovet av insatser för att förbättra kvinnor och barns hälsa. Ett tydligt

Läs mer

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete

2015 Europaåret för utvecklingssamarbete 2015 Europaåret för utvecklingssamarbete vår värld vår värdighet vår framtid 1 2015 är ett avgörande år för det globala utvecklings samarbetet. Millenniemålen från 2000 ska uppnås och nya globala utvecklingsmål

Läs mer

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417)

Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) Hälsoupplysning i Myanmar. Foto: Michael Coyet/Röda Korset Mödra- och barnhälsovård i Myanmar (12417) 2 Svenska Röda Korsets partnerskap med Myanmars Röda Kors SRK var Myanmars Röda Kors (officiellt namn)

Läs mer

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72)

Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel (SOU 2015:72) 1 Stockholm 2015-11-03 UD2015/1023/NIS Till: Utrikesdepartementet 103 33 Stockholm Johan.matz@gov.se, ud-nis@gov.se Svenska Röda Korsets yttrande över betänkandet Skärpt exportkontroll av krigsmateriel

Läs mer

Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs?

Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs? Lägesbild Haiti Läget 2010-02-05 kl. 19.00 Jordbävningskatastrofen på Haiti - Vad görs? Innehåll: Humanitära insatser Sverige, EU, FN och andra aktörer och länder Konsulära läget Sverige och EU Bakgrund:

Läs mer

Peter Linnér 24 september 2010 UTSAM/INTSAM

Peter Linnér 24 september 2010 UTSAM/INTSAM Bakgrund till rapporteringen Multilateral rapportering enligt Sidas Regleringsbrev 2010 Sida har fått i uppdrag genom Regleringsbrevet 2010 att senast 30 september 2010 rapportera om de största multilaterala

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan

Europeisering av civil protection - civilskydd. Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan Europeisering av civil protection - civilskydd Fil.dr Malena Britz Institutionen för Säkerhet, Strategi och Ledarskap Försvarshögskolan När kan EU spela en roll som krishanterare? Politiska kriser där

Läs mer

Finlands utvecklingssamarbete. utrikesministeriet

Finlands utvecklingssamarbete. utrikesministeriet Finlands utvecklingssamarbete 1 utrikesministeriet Utvecklingspolitik Med utvecklingspolitik avses de principer och riktlinjer som Finland följer för att förbättra levnadsförhållandena för invånare i utvecklingsländer.

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för utveckling 29.4.2015 2014/2204(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om ebolakrisen: långsiktiga lärdomar och hur hälso- och sjukvårdssystemen i utvecklingsländer kan stärkas

Läs mer

Röda Korsets bistånd i hemlandet

Röda Korsets bistånd i hemlandet Röda Korsets bistånd i hemlandet Så här hjälper vi offer för plötsliga olyckor i Finland VÅGA BRY DIG Utbildning av kontaktpersoner för bistånd i hemlandet Vår hjälp sträcker sig från beredskap till stöd

Läs mer

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan

Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan Humanitära organisationers villkor för civil-militär samverkan Justin MacDermott FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod-

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Humanitet utan. gränser

Humanitet utan. gränser Humanitet utan gränser SVENSKA RÖDA KORSET 2014 Innehåll Humanitet utan gränser 8 Vi är på plats 10 Mångfald en styrka 14 Vi är världens främsta katastroforganisation 16 Vi arbetar för en hållbar framtid

Läs mer

Flykting- och migration

Flykting- och migration Flykting- och migration Sekretariatet madelaine.seidlitz@amnesty.se - ansvarig flykting/migration/folkrätt, EU/Europafrågor tilda.norsten@amnesty.se - handläggare enskilda ärenden, landinformation ida.lundborg@amnesty.se

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. Effektrapport 2015 EFFEKTRAPPORT 2015 SVENSKA RÖDA KORSET

TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD. Effektrapport 2015 EFFEKTRAPPORT 2015 SVENSKA RÖDA KORSET TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD Effektrapport 2015 EFFEKTRAPPORT 2015 SVENSKA RÖDA KORSET 1 Vad vill Svenska Röda Korset uppnå? Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. Vi finns på plats före,

Läs mer

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se

Stockholm 2015-06-17. Ju2015/30/SSK. Justitiedepartementet 103 33 Stockholm. ju.registrator@regeringskansliet.se 1 Stockholm 2015-06-17 Ju2015/30/SSK Justitiedepartementet 103 33 Stockholm ju.registrator@regeringskansliet.se Svenska Röda Korsets yttrande över både MSB:s redovisning av regeringsuppdrag om det civila

Läs mer

Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila. Röda Korset i dagens internationella konflikter. Hangö/ Svensk Ungdom den 14.10.

Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila. Röda Korset i dagens internationella konflikter. Hangö/ Svensk Ungdom den 14.10. 1 Finlands Röda Kors ordförande Pertti Torstila Röda Korset i dagens internationella konflikter Hangö/ Svensk Ungdom den 14.10.2015 Röda Korset som rörelse har sin grund i det modiga ingripande som schweizaren

Läs mer