NORDPLUS NÄTVERK 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDPLUS NÄTVERK 2005"

Transkript

1 NORDPLUS NÄTVERK /2005 Jordbrug Jordbruksvetenskap 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Jens Thejsen: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Hämeen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Målsætning: Den overordnede målsætning for netværkssamarbejdet er, at så mange gartnerstuderende som muligt, i alle de nordiske lande, får glæde af det nordiske samarbejde. At samarbejdet fører til faglig og personlig udvikling af de studerende, så det nordiske samarbejde bliver en naturlig del af deres studieliv og senere deres arbejdsliv. En forudsætning for denne overordnede målsætning er: at lærere og administrativt personale, på de forskellige nordiske jordbrugsskoler/gartnerskoler, arbejder sammen på mange forskellige niveauer, fagligt, pædagogisk, planlægningsmæssigt m.m. Et mål for Jordbrug 2000 er, at få Norge inddraget tættere i dette samarbejde, ligeledes ønskes en bedre kontakt til jordbrugsinstitutioner og erhvervsliv i Sydvestgrønland og Færøerne. 1056/2005 NOVA-Nordplus 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Haavard M. Reksten: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE 1

2 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Helsingfors Universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors Universitet, Veterinärmedicinska fakulteten Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter Syv nordiske landbruks- og veterinæruniversiteter/fakulteter samarbeider i NOVAs Nordplusnettverk. Fagområdene omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk, landskapsarkitektur, matvitenskap, økonomi, natur- og miljøforvaltning samt veterinærmedisin. Nettverket har som formål å øke omfang og kvalitet av lærer- og studentmobiliteten mellom de deltagende institusjoner samt å utvikle og gjennomføre felles utdannelsesaktiviteter. Nettverket er tilknyttet NOVA University Network the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network. 1153/2005 Jordbrugsteknolog-/Agrolog-/Lantmästar-/ och Högskoleutbildning i Norden 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Växtvetenskap Allan Andersson TIETGENSKOLEN VEJLBY LANDBRUGSSKOLE Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HØGSKOLEN I HEDMARK LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Detta nätverkssamarbete på det lantbruksvetenskapliga området startade 1994 och omfattar 2 utbildningsinstitutioner i Danmark, 2 i Finland, 1 på Island, 1 i Norge och 1 i Sverige, totalt 7 nätverkspartner som alla ger undervisning och forskning i natur- och lantbruksvetenskap. Målet är att utveckla gemensamt undervisningsmaterial, ge kännedom om utbildningarna på det lantbruksvetenskapliga området i de övriga nordiska länderna. Nätverket genomför gemensamma intensivkurser för nätverkets studenter med deltagande av nätverkets lärare. Varje år genomförs 1-2 intensivkurser med dagars längd. Dessutom genomförs årligen ett lärarseminarium med olika tema, det har utvecklats gemensamt studiematerial och ett distansundervisningsprogram för nätverket, samt mobilitet för lärare och studenter. 2

3 1155/2005 NORDNATUR 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I HEDMARK Skog- og Utmarksfag Barbara Zimmermann: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Hämeen ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Nettverket NORDNATUR ønsker å samle institusjoner som tilbyr utdanningsprogrammer innen forvaltning av naturressurser. Nettverket legger vekt på utarbeiding av felles studieprogrammer innen bærekraftig økosystemforvaltning. I en første fase vil vi fokusere på økosystemer i skog, fjell og ferskvann med en mulig senere utvidelse til arktiske miljøer og marine økosystem. Nettverket søker om støtte til nettverksbygging, utarbeiding av felles utdanningsprogrammer, og til et begrenset antall mobilitetsstipend for lærere og studenter. 1203/2005 Nordiskt nätverk i lantbruk, skogsbruk och miljövård 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för naturbruk/lantbruksnäringarna Paul Riesinger: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET HØGSKOLEN I HEDMARK Målet för nätverket i lantbruk, skogsbruk och miljövård är att öka utbildningsutbudet för studerande, att tillvarata olika enheters särkompetens och att vidareutveckla skolornas kompetens. Formerna för samarbetet är förutom studerande- och lärarutbyten gemensamma intensivkurser. Även yrkespraktik har en viktig roll inom nätverket. 3

4 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering 1094/2005 Nordisk Arkitekturakademi 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering Koordinerande högskola: KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Arkitektur HannaSara Karlsson: CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO BERGEN ARKITEKTSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Andra aktiviteter Nordisk Arkitekturakademi Den nordiska traditionen inom arkitektur, restaurering, planläggning och design är enastående och respekterad över hela världen samt konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Nätverket är upprättat mellan de 12 skolorna mot bakgrund av att samarbetet mellan de nordiska arkitekturskolorna bör stärkas om den positionen ska kunna bevaras och vidareutvecklas. I en värld med starkt ökad internationalisering är det viktigt att inge de studerande en förförståelse för den nordiska arkitekturens egenart och kvalitet. 1023/2005 Sibelius 3.2 Musik och musikvetenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES MUSIKKHØGSKOLE Knut Myhre: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM 4

5 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Andra aktiviteter Nettverket omfatter alle høgre musikkutdanningsinstitusjoner i Norden. Nettverket arbeider med alle områder innenfor NORDPLUS samarbeidet med unntak av studentmobilitet, som er blitt etablert som egen aktivitet i nettverket "ESPANSIVA", koordinert fra konservatoriet i København. P.g.a. nettverkets størrelse, 30 institusjoner, har arbeidsdeling vært nødvendig. Det er imidlertid de samme institusjoner som deltar i begge nettverk og det årlige nettverksmøte behandler alle aktiviteter innenfor de to nettverk. En arbeidsgruppe, med representanter fra hvert av de nordiske land, er etablert for å effektivisere samarbeidet. Det gjennomføres årlige intensivkurs. Sist år ble det gjennomført 42 lærerutvekslinger, hovedsaklig av en ukes varighet. Nettverket har egen hjemmeside hvor informasjon til institusjonene legges ut. 1038/2005 Nordicil 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: DEN DANSKE FILMSKOLE Tina Sørensen: DRAMATISKA INSTITUTET GÖTEBORGS UNIVERSITET Taideteollinen korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 5

6 Intensivkurs/er Andra aktiviteter NORDICIL netværket blev dannet i 1991 gennem en samarbejdsaftale mellem filmskolerne i Danmark, Sverige og Finland, samt Statens Studiesenter for Film i Norge. Siden kom Skolen for fotografi og film, Gøteborg Sverige, Åbo i Finland samt den Norske filmkole med i netværket. 1062/2005 KUNO / Nordplus konst 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) Koordinerande högskola: GÖTEBORGS UNIVERSITET Konsthögskolan Valand Anna Holgén: KONSTFACK KONSTHÖGSKOLAN VALAND KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI BILLEDKUNSTSKOLERNE Kuvataideakatemia LISTAHASKOLI ISLANDS KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter KUNO (KonstUtbildningar i NOrden) är ett nätverk för samarbete mellan de nordiska och de baltiska konsthögskolorna. En mängd aktiviteter bedrivs inom KUNO, däribland märks student- och lärarmobilitet samt seminarier och workshops både för studenter och fack- och administrativ personal. KUNO fungerar också som forum för och pådrivande faktor i den akademiska diskussionen. 1096/2005 M.T.D. Network 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DANSHÖGSKOLAN Pedagogutbildningen Katarina Lundmark: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM SKOLEN FOR MODERNE DANS LISDANSSKOLI ISLANDS 6

7 TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF DANCE TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF MUSIC SAVONIA POLYTECHNIC, KUOPIO MUSIC AND DANCE DEPARTEMENT Levande musik, "live music", i den dagliga träningen är en fundamental del av dansares,danspedagogers och korografers utbildning. I nuvarande läge finns ingen formell kvalitativ högskoleutbildning som kan utbilda musiker inom dansområdet. The Musicians training for Dance/M.T.D. Network avser att utveckla ett nätverk för att klargöra och artikulera de pedagogiska och konstnärliga strukturer som krävs för att utbilda musiker för att spela till dans. M.T.D. Network, representerar olika institutioner för högre utbildning i Finland, Sverige, Danmark, Island, England, Holland och Portugal och är början till ett nätverk där de nordiska ländernas medverkan kan möjliggöras via medel från Nordplus. 1112/2005 No-MA-ds 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Egil Bakka: STOCKHOLMS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET Tampereen yliopisto Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram No-MA-ds vil drive dansevitenskapelig fagutvikling og utvikle dansefaglig undervisningssamarbeid i Norden. I de to periodene nettverket har hatt støtte fra Nordplus har det utviklet og etablert en felles nordisk mastergrad som prøveprosjekt mellom universitetene i København, Stockholm og Trondheim. I skrivende stund er 2 semester gjennomført i samsvar med planen og ved utgangen av våren 2005 vil 3 av 4 semester være gjennomført. Det er en liten gruppe lærere som gjennom tett, idealistisk samarbeid har greidd å etablere et fullt ut felles studieprogram. Det bygger på et emnesmessig og pedagogisk utviklingsarbeid som har skapt nye nordiske perspektiver på faget, styrket arbeidsdeling og vakt interesse i den europeiske danseverdenen. I undervisningsåret blir hovedoppgavene: 1) å fullføre prøveprosjektet ved å føre det første kullet fram til endelig eksamen høsten ) å føre undervisningsopplegget videre med studentkull nr. 2, som opptas høsten ) å evaluere prøveprosjektet og videreutvikle den nordiske mastergraden slik at den kan få en fast etablert form fra tredje studentkull som planlegges opptatt høsten

8 1172/2005 Cirrus 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Taideteollinen korkeakoulu Eija Salmi: Parners: KONSTFACK LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DANMARKS DESIGNSKOLE Lahden ammattikorkeakoulu Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO Royal Danish Academy of Arts Designskolen Kolding Estonian Academy of Arts Art Academy of Latvia Vilnius Academy of Fine Arts Kunsthögskolen i Bergen Kunsthögskolen Oslo School of Design and Crafts HDK U. of Gothenburg Stenebyskolan U. of Gothenburg Intensivkurs/er Andra aktiviteter Cirrus är ett nätverk med 19 design och konstinstitutioner som partner. Cirrus representerar all fackområdena från design, ny media till konst. Nätverket har också som partner de Baltiska länderna. Cirrus erbjuder utbildning från BA, MA till doktorand examen. Det är möjligt hos många partner arbeta vidare inom forskning och post-doc områdena, besöka vidareutbildning och delta i det öppna högskolesystemet. Parner också sammanarbetar med samhället, firmor osv och påverkar samhället och business life med stort tryck. Cirrus har påverkat i utvecklingen av design politiska strategier inom olika länder i Norden och Baltikum. Cirrus representerar ett djupt kännedom av design och konst och ty påverka positivt för de här inom olika områdena av våt moderna samhälle - inte minst tex. kulturindustrin eller informationsteknologin av i dag och morgon. 1190/2005 CREATIVE TECHONOLOGY DANCE NETWORK/C.T.D.N. 3.9 Övrigt - konst och design Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Department of Dance, Arts Academy, Turku Polytechnic David Yoken: HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND STATENS TEATERSKOLE 8

9 Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER Gotland Interactive Park Greenland Home Rule Silamiut Theatre Company Gotland Interactive Park/GIP Intensivkurs/er The Creative Technology Dance Network (C.T.D.N.) is a Nordic structure that brings together dance institutes and media art institutes in Finland, Sweden, Iceland, Norway, Denmark, and Greenland for collaborative projects that explore new and innovative teaching practises and course curricula development that focus upon the creative use of new media technologies in the field of media performance and media education, dance performance and dance education. 1231/2005 Nordtrad 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Frode Nyvold: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNUVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND COLLEGE NORGES MUSIKKHØGSKOLE UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Nettverket "Folkemusikkutdanning" består av høgskoleutdanninger i folkemusikk innen Norden og Baltikum. Nettverket skal arbeide for økt samarbeid mellom disse utdanningene slik at den nordiske profilen innen folkemusikk blir styrket faglig og kunstnerisk innenfor de pedagogiske og vitenskapelige institusjonene og i kulturlivet generelt.i dette arbeidet inngår utveksling av studenter og lærere. Nettverket arrangerer hvert år et møte for lærere og studenter tilknyttet nettverket, der faglige drøftinger og kunstnerisk virksomhet står sentralt. 9

10 1249/2005 ESPANSIVA 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM Marianne Løkke Jakobsen: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Netværket omfatter alle højere musikuddannelsesinstitutioner i Norden. Netværket arbejder særskilt med studentermobilitet. 1258/2005 NORDPULS 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN Internationella kontoret Johan Falk: GÖTEBORGS UNIVERSITET KARLSTAD UNIVERSITET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET 10

11 DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET TÓNLISTARSKÓLI F.Í.H. Intensivkurs/er Nätverket omfattar alla jazz- rock- eller poputbildningar vid högre musikutbildningar i Norden. Nätverket bedriver utbytesverksamhet för studenter och lärare inom detta ämnesområde, anordnar intensivprojekt och samarbetar kring läroplansutveckling och att stärka jazz- rock- eller poputbildningarnas roll. Nätverket håller ett årligt möte för samtliga medlemmar i nätverket. En särskild arbetsgrupp med en representant från varje land är verkställande organ jämte nätverkskoordinatorn. På den egna hemsidan läggs information, inbjudningar, referat, etc. ut. En särskild informationsbroschyr ges ut. 1263/2005 Textilt nätverk 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Maria Käld: Högskolan i Borås Högskolen i Oslo Skals Fagseminarium Andra aktiviteter Textilt nätverk verkar för att utbildningarna inom det textila hantverket och textil formgivning på högskolenivå i Norden kontinuerligt utvecklas och förnyar sig. I mötet mellan nätverkets parter har kring handvävningen utvecklats en verksamhet som berör textilens gränslöshet; material, struktur, uttryck och funktion. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de skilda nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas kunskaper och möjligheter till specialisering. Student- och 11

12 1276/2005 Skiss 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) lärarmobilitet, liksom gemensamma utbildningsmoduler, är det centrala i nätverkets verksamhet. Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Taideinstituutti Kirsti Nenye: UMEÅ UNIVERSITET Svenska Yrkeshögskolan MYNDLISTASKOLINN Á AKUREYRI Århus Kunstakademi SKISS är ett nordiskt nätverk bildat av institutioner för bildkonst med syfte att främja pedagogiskt samarbete kring nordisk kultur och bildkonst. 1283/2005 NAN 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKULEN I VOLDA animasjon Andres Mand: DEN DANSKE FILMSKOLE Turun ammattikorkeakoulu The Animation Workshop (CVU Midt-Vest) Andra aktiviteter Det finnes få muligheter å studere animasjon på høgskolenivå i Norden Høgskulen i Volda, Åbo Yrkeshögskola, Animation Workshop i Viborg og Den Danske Filmskole, for å nevne de fleste. Gjennom utvekslingen av undervisningspersonalet og studenter kan vi bedre dra nytte av den samlede kompetansen skolene har. 1318/2005 Kunstvitenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: UNIVERSITETET I TROMSØ Det humanistiske fakultet Anne Kjøsnes: KØBENHAVNS UNIVERSITET 12

13 Nettverket ble opprettet for søknadsåret 1995 innenfor rammeavtalen mellom Københavns universitet og Universitetet i Tromsø. Hensikten i første omgang er utveksling av studenter på fordypningsnivå i kunstvitenskap. På grunn av lærersituasjonen har vi foreløpig kun kapasitet til å tilby egen undervisning på fordypningsnivå ett semester per år. Vi ser klart et behov for nærmere faglig samarbeid med fagmiljø i de nordiske kunstsentra. På sikt ønsker vi å fortsette og utvide samarbeidet, slik at studentutveksling kan skje begge veier mellom institusjonene. I tillegg til nettverkskoordinator har Det humanistiske fakultet en fast kontaktperson med administrativt koordineringsansvar for NORDPLUS og andre utvekslingsprogram ved fakultetet. 1338/2005 Nordiskt nätverk i möbeldesign 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Johan Keituri: DANMARKS DESIGNSKOLE SKIVE TEKNISKE SKOLE KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN Andra aktiviteter Nätverket består av fyra olika högskoleutbildningar inom möbeldesign från Finland, Danmark och Norge. Nätverksskolorna kompletterar varandra med sina olika tyngdpunkter och specifika styrkeområden och bildar en mångsidig gemensam kunskap. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas och lärarnas möjligheter till specialisering. 1343/2005 free mover kymifin 3.5 Design (grafisk design, industridesign, mode, textil) Koordinerande högskola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Henrik Luikko: Freemover 1346/2005 Frimover 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HÅNDARBEJDETS FREMMES SEMINARIUM Bente Bang: Ivanahelsinki 13

14 Samarbejde om praktik i uddannelsen Professionsbachelor i tekstile fag og formidling med firmaet Ivanahelsinki for at udveksle erfaring og øge fælles viden og kunnen inden for håndværksbetonet tekstildesign. 1385/2005 Folkekunstutdanning 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Bodil Akselvoll: LINKÖPINGS UNIVERSITET FØROYA LÆRERSKÓLI SEMINARIET FOR KUNST OG HÅNDVÆRK HØGSKOLEN I BERGEN Det nordiske nettverket innan folkekunstutdanning består av høgskole/ universitetsutdanningar i Norden og Baltikum Nettverket skal arbeide for eit auka samarbeide om utdanning i folkekunst og handverk. Samarbeidet omfattar student og lærarutveksling, møte og workshop for lærarar, FoU.samarbeide og formidling, studieplansamarbeide. 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 1057/2005 EkoTekNord 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Internationella kontoret Tarja Hoyer: HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN I SKÖVDE MALMÖ HÖGSKOLA STIFTELSEN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN CVU NIELS BROCK, COPENHAGEN BISINESS SCHOOL TIETGENSKOLEN ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia HÁSKÓLINN Á AKUREYRI TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS Högskolan på Åland 14

15 HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I ØSTFOLD C3L Centrum för livslångt lärande Faeroernes Handelsskole Intensivkurs/er Andra aktiviteter EkoTekNord-nätverket grundades år 1998, då ett antal gamla nordiska nätverk inom ekonomi och teknik sammanslogs. I EkoTekNord ingår idag också studieinriktningarna kommunikation och media. Antalet partner i nätverket är idag 19. Årets nya partner är Handelsskolan på Färöarna. Strategin är att växa kontrollerat och på sikt ha alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena presenterade i nätverket, men hellre mera studieinriktningar som finns tillgängliga hos de nuvarande partnerhögskolorna än att ta med helt nya partner. Nätverket strävar till balans angående antalet partner mellan de olika nordiska länderna. Ett godkännande av en potentiell ny partner skall alltid accepteras av nätverket. EkoTekNords främsta mål är att främja student- och lärarmobilitet mellan de nordiska länderna och samtidigt erbjuda studenterna en extra dimension med tvärfackliga studier t.ex. inom ekonomi och ingenjörsvetenskap. För en tid sedan stärktes nätverket med partner som erbjuder studier i kommunikation och media vilka båda visat sig vara populära studieinriktningar för nätverkets studenter och lärare. Færœrnes Handelsskole är en ny partner i år. Skolans tilläggsvärde för nätverket är deras kunskap om Open & Distance Learning samt deras erfarenheter av internationella projekt tillsammans med företag. Deras internationella nätverk inom områden EkoTekNord är inte ännu aktivt. EkoTekNord öppnar dörrat för färingar, både studenter och lärare, till det övriga Norden och förstärker deras kontakter inom högre utbildning i synnerhet med Danmark och Island. Studentmobilitet inom nätverket har stadigt ökat. Under de senaste två avtalsperioderna har nätverket använt alla tillgängliga mobilitetsstipendierna. Framgången med mobilitet baserar sig på den allt intensivare marknadsföringen av nätverkets alla aktiviteter. Dock finns det fortfarande en obalans i mobilitet mellan länderna. Nätverket tänker ta hand om detta genom att engagera fler lärare inom respektive högskolor t.ex. med hjälp av korta besök. Samarbetet främjar det nordiska på olika nivåer vid högskolorna: inom administrationen, bland lärarna och studenterna. Ju fler lärare blir engagerade i nordiska projekt och lärarutbyten desto mer kommer också studenterna att dra nytta av detta samarbete i form av ett nordiskt element i sin hemundervisning. Dessutom ökar intresset för att studera en eller två terminer hos en partnerhögskola. Undervisningen av nordiska språk förstärker också kulturell förståelse. Nätverkets erfarenheter bevisar att ett sätt att bidra till ökad student- och lärarmobilitet är att utveckla gemensamma studiemoduler och implementera intesivkurser. Lärarna inom logistik och finans- och bankväsen har utvecklat sina moduler och nätverket har haft flera intensivveckor t.ex. inom logistik och interkulturell 15

16 kommunikation. Också år 2005 söker nätverket stöd för en ny intensivvecka. För att vidareutveckla nätverket siktar nätverket på att årligen inleda ett nytt projekt så att varje partner skulle ha möjligheten att delta i ett sådant samarbete, som högskolan är genuint intresserad av och därför ger högskolan den största möjliga nordiska nyttan. Inom EkoTekNord håller man med om att Internet är ett medium som dagens studenter flitigt anlitar när de söker information. Därför fortsätter nätverket att satsa på utbyggandet av sina hemsidor. De dokument som behövs för student- och lärarmobilitet samt dokument för administratörer finns redan i elektronisk form, 2005 fokuseras på att lägga till på web-sida en kort presentation av partnerhögskolorna och deras särskilda kompetens inom de olika fackområdena. CIMO och eventuella andra instanser har länk från nätverkets hemsida. C3L Tyresö Sverige har hand on web-sidans administration. Koordinatorn tilslammans med några partner ansvarar för innehållet. Nätverkets egen diskussionsforum via e-post används flitigt både av institutionsansvariga och lärare. Nätverkssamarbetet evalueras i samband med det årliga nätverksmötet. Till stöd av evalueringen får nätverket både studentoch lärarrapporter, sammanfattningar av gemensamma intensivveckor och eventuellla andra aktiviteter. Evalueringen omfattar också kommentarer ifrån representanter från företag som deltagit i nätverkets aktiviteter. De här diskussionerna förstärker dialogen mellan företag och högskola till nytta av studieinnehållet. 1117/2005 Nordiske Turistuddannelsesinstitutioners Netværk 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: HANDELSSKOLEN I RANDERS Anton Christensen: KARLSTAD UNIVERSITET Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I HARSTAD Netværket har eksisteret siden 2000 med det formål at samarbejde om forskellige opgaver indenfor turismeuddannelse. Vi har indtil dato udvekslet studerende og lærere. Vi har udarbejdet et fælles nordisk kursus indenfor turisme, som vi har afholdt 2 gange tidligere og med planlagt afholdelse i Finland i april Kurset er netbaseret og løber over 4 måneder. Der afsluttes med et intensivt kursus, hvor studerende fra de nordiske lande mødes og samarbejder om løsning af en konkret problemstilling. Netværket har endvidere bl.a. bevirket, at studerende fra Danmark har taget et ekstra år i Harstad og derved opnået en bachelorgrad. Det er vort håb, at vi på sigt kan skabe en fælles nordisk bacheloruddannelse. 1143/2005 NORDA2 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 16

17 Koordinerande högskola: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Merja Ritola: INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM Tampereen ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I TROMSØ Syftet med Nordplus-projektet NORDA2 (Nordisk affärsekonomi via innovativa metoder) är att få den nordiska dimensionen med i samarbetspartners undervisning. 1146/2005 Creating Nordic Capitalism 4.9 Annan företagsekonomi, företagsledning Koordinerande högskola: HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Martin Iversen: HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Helsingin yliopisto HANDELSHØYSKOLEN BI Formålet med Creating Nordic Capitalism er dels at skabe et nyt fælles nordisk undervisningsmodul og dels at udarbejde en ny undervisningsbog. Kursets og bogens målsætninger er at undersøge den historiske baggrund for de succesrige nordiske kapitalistiske systemer - hvilke historiske faktorer kan forklare at samlige nordiske lande idag tilhører verdens 10 mest konkurrencedygige økonomier? Kan vi identificere historiske forskelle og/eller ligheder - og givetfald hvilke. Kurset og bogen henvender sig til såvel nordiske som ikke nordiske studerende, som er interesseret i en baggrundsforståelse af den nordiske kapitalisme. Kurset er planlagt til at finde sted første gang i efterårssemesteret og det vil blive undervist synkront på de største nordiske Handelshøjskoler med ivrig udveksling af nordiske undervisere og forfattere. 1154/2005 POLARIS - Inter-Nordic Cooperation Network for Business Studies 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Anne Uuttu: HÖGSKOLAN I KALMAR HÖGSKOLAN I SKÖVDE HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA MÄLARDALENS HÖGSKOLA ÖREBRO UNIVERSITET TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER 17

18 POLARIS nätverket utvecklar professionella kunskaper för nordiska studeranden i följande ämnesområden: företagsekonomi, turism och restaurangbranchen och informationsbehandling. Under utbyten har studeranden möjligheter att skapa internationella kontakter i deras egen studieinriktning. POLARIS nätverket erbjuder också möjlighet till lärarutbyte mellan partner. 1184/2005 A la carte 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Institutionen för turism Annamaija Tolonen: ÖREBRO UNIVERSITET Jyväskylän ammattikorkeakoulu UNIVERSITETET I STAVANGER Nätet utvecklar utbildningen i turism- och restaurangbranschen vid universitetsnivå i Norden genom att byta kompetenta lärare inom branschen och ge ett tillfälle för studeranden att plugga en semester i de andra högskolorna i nätet. 1225/2005 NOREK 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: SYDDANSK UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Dorte Cohrt Nebel: GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LINKÖPINGS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET STOCKHOLMS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS AALBORGS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET Åbo Akademi Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 18

19 Oulun yliopisto Svenska Handelshögskolan Tampereen yliopisto Turun kauppakorkeakoulu Vaasan yliopisto HÁSKÓLI ÍSLANDS HANDELSHØYSKOLEN BI NORGES HANDELSHØGSKOLE UNIVERSITETET I BERGEN Gemensamma studieprogram NOREK, Nordplus-netværket for erhvervsøkonomisk uddannelse, har siden etableringen i 1994 arbejdet for at styrke det nordiske samarbejde indenfor de økonomisk uddannelser. NOREK omfatter pt. 26 universiteter fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, som udbyder erhvervsøkonomisk uddannelse til og med PhDniveau. 1322/2005 Esbjerg-Linköping-Molde-Mikkeli 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Mikkelin ammattikorkeakoulu Business and Services Tiina Tervaniemi: LINKÖPINGS UNIVERSITET SYDDANSK UNIVERSITET HØGSKOLEN I MOLDE Institutioner inom företags- och industriell ekonomi och informatik samarbetar inom nätverket ( student- och lärarutbyte) med syfte att dra nytta av varandras komletterande expertkunskaper. 1323/2005 Rusca (Russian Scandinavian Double Degree/Diploma) 4.1 Företagsekonomi med språk Koordinerande högskola: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu (Porvoo/Borgå) Mervi Vuolama-Ristola: HÖGSKOLAN DALARNA UNIVERSITETET I STAVANGER 19

20 RUSCA-programmet (Russian Scandinavian Double Degree/Diploma Program) har två huvudsakliga mål. För det första ska de medverkande högskolorna ge möjlighet till sina studerande och lärare att ge mer kunskaper i deltagande ländernas språk, kultur, ekonomi och samhälle samt ge deltagarna möjlighet att internationalisera sig. För det andra har de deltagande studerande möjlighet att ta dubbelexamen (BBA/tradenom/ekonomie kandidat/filosofie kandidat/diploma i Ryssland). Programmet omfattar studieinriktningar i ekonomi och administration samt turism och hotellbransch. Högskolorna ger möjlighet att ta alla eller några kurser på engelska men det är önskvärt och möjligt att ta kurser på värdhögskolans eget språk. De medverkande högskolorna är Helia (Helsinki Business Polytechnic) i Finland, Högskolan Dalarna i Sverige, Universitetet i Stavanger i Norge och Saint Petersburg State University of Economics and Finance i Ryssland. De deltagande studerande har avlagt 120 ECTS vid sin egen högskola innan de börjar sina studier vid en annan högskola. Där studerar de tredje året och i regel avlägger 60 ECTS, inklusive ett gemensamt slutarbete helst gjort på uppdrag av företag. Programmet kommer att fortsätta utvecklandet av samarbetet i form av gemensamma delar av kurser, information och studiehandledning, där ett årligt möte med alla koordinatorer är viktigt. Man kommer att utveckla möjligheter att använda vidare IT-resurser samt utveckla möjligheter till arbetspraktik i ett annat deltagande land. Genom lärarutbyte tänker man skapa möjligheter att förverkliga gemensamma kurser och projekt. 1326/2005 Nordplus Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: HÖGSKOLAN I HALMSTAD Sektionen för Ekonomi och Teknik Nils Ola Hessel: HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN I HERNING Satakunnan ammattikorkeakoulu Student- och lärarutbyte inom organisation och ledarskap. Intensivkurs Nordic Leadership utvecklas och erbjuds studenter hos samtliga tre partners f.r.o.m. år 2006/07. Seminarier kring forskning vid deltagande institutioner. 1330/2005 Nordiskt högskolesamarbete 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Haaga-Instituutin ammattikorkeakoulu Malmin liiketalousinstituutti Kirsi Lehtoviita: HÖGSKOLAN I GÄVLE KARLSTAD UNIVERSITET 20

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater,

Norge: * Bergen universitet, Inst f medievittenskap, * Oslo Universitetet, Inst f medier og kommunikasjon, * Trondheim, Inst f drama, film, teater, Nordplus (Nordplus information is available only in Nordic languages, please contact the international office at your university.) Nordplus exchange takes place through networks. The following three networks

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution.

Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Beslut om tilldelning av MFS stipendier för år 2012, per lärosäte och institution. Lärosäte Institution Externa Interna Totalt Summa* Blekinge tekniska högskola Studerandeavdelningen, Förvaltningen 9 11

Läs mer

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp*

Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Beslut om tilldelning av MFS-stipendier för år 2013, per lärosäte och institution Lärosäte Institution Interna Externa Totalt Stipendiebelopp* Blekinge Tekniska Högskola Studerandeavd. Förvaltningen 6

Läs mer

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004 Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2004 144 Grundutbildningar Danmark * Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab http://www.

Läs mer

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009.

Utviklingsmidler for Nordic Master Program. Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. UTLYSNING SENTER FOR INTERNASJONALISERING AV HØGRE UTDANNING Utviklingsmidler for Nordic Master Program Utlysningen gjelder støtte til utvikling av Nordic Master Program 2009. Det tildeles opp til 1 million

Läs mer

Yrkeshögskoleutbildning 2013

Yrkeshögskoleutbildning 2013 Utbildning 2014 Yrkeshögskoleutbildning 2013 Yrkeshögskoleexamina Antalet yrkeshögskoleexamina ökade ytterligare Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik för år 2013 avlades 24 800 examina vid yrkeshögskolor,

Läs mer

Sport management i Sverige - utbildning och forskning

Sport management i Sverige - utbildning och forskning Sport management i Sverige - utbildning och forskning Idræt mellem forening og forretning Sportsmanagement i fremtidens danske idrætssektor Aalborg, 18.09.2012 PG Fahlström Linnéuniversitetet, Växjö pergoran.fahlstrom@lnu.se

Läs mer

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN

SMART OCH HÅLLBAR UPPHANDLING inom offentliga kök i NORDEN Uppdaterat program Torsdag 23/1 Varför och hur arbetar vi med upphandling? 11.00 Check-in 12.00 Lunch 13.00 Välkommen och intro Vem är vi och vad önskar vi med oss hem från workshoppen? 13.30 Allmänn session:

Läs mer

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER

INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER INFORMATIONSDAG UTLANDSSTUDIER Vårterminen2013 Internationalisering Vilka stipendier kan man söka att studera utomlands? NORDPLUS STIPENDIER Vi har utbyten inom 2 nätverk DANOSFI NORLYS DANOSFI Högskolan

Läs mer

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp?

Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Læring i Second Life. Tipp-topp eller flipp-flopp? Erfaringer fra undervisning i Second Life Demonstrasjon av Virtuelt Campus Høgskolen i Molde Högskolan i Kalmar Bjørn Jæger bjorn.jager@himolde.no www.himolde.no

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05

Tabeller. Teckenförklaring Explanation of symbols. Noll Zero. Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Universitetskanslersämbetet och SCB 28 UF 23 SM 1401 Tabeller Teckenförklaring Explanation of symbols Noll Zero 0 0,0 Mindre än 0,5 Mindre än 0,05 Less than 0.5 Less than 0.05.. Uppgift inte tillgänglig

Läs mer

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005

ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 ANSÖKNINGSANVISNINGAR NORDPLUS 2005 VIKTIGT! Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant innan du fyller i ansökan! Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret.

Läs mer

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge

Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Utrymme för ökade ambitioner? Genombrottsforskningens villkor i Norge Mats Benner, presentation för den norska produktivitetskommissionen, 20 augusti 2015 Byggd på två rapporter: Evaluation of The Kristian

Läs mer

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge?

Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Kan dit projekt løse fælles udfordringer i Danmark, Sverige og Norge? Om finansiel støtte fra EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? Et

Läs mer

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige

Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Avtale mellom Norsk Kennel Klubb og Svensk Kennel klubb som regulerer medlemsklubbenes jakttrening i Sverige Bakgrunn Mange norske fuglehundklubber tilsluttet Norsk Kennel Klubb (NKK) benytter seg av det

Läs mer

Nordplus Högre Utbildning

Nordplus Högre Utbildning 2014-11-14 Katrin Lilliehöök Nordplus Högre Utbildning Möjligheter för utresande studenter Nordplus högre utbildning Studenter kan beviljas bidrag för 1-12 månaders heltidsstudier eller praktik i ett annat

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun.

Skandinavia. 20% 20% Indre. Steinkjer. Trondheim Nordens grønne belte. Östersund. Sundsvall. Lillehammer. Hamar. Gävle. Falun. Steinkjer Trondheim Nordens grønne belte Östersund Sundsvall 20% 20% Indre Lillehammer Skandinavia Hamar Falun Gävle Oslo Lillestrøm Fredrikstad Grenseløst samarbeid Karlstad Örebro Stockholm Gøteborg

Läs mer

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion Seminar: Elevernas välbefinnande Helsingsfors 27.9.2007 Avdelingschef Gard Titlestad Utdanning Forskning Arbeidsliv gt@norden.org Oversikt: Norden

Läs mer

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark

Innlandet som motor for. Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Innlandet som motor for bioenergibransjen? Bengt G Hillring Campus Evenstad Høgskolen i Hedmark Var ligger de framtida utfordringene? Klima Sikker energiførsyning Resurs hushållning Lokal utveckling Skapandeav

Läs mer

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net

NVL och nätverkande i Norden. Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net NVL och nätverkande i Norden Antra Carlsen, huvudkoordinator www.nordvux.net Nordiskt samarbete inom LLL Policy NMR:s strategiplan (MR U 2011 13) Norden en ledande, dynamisk kunskaps och kompetensregion

Läs mer

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig.

Styrelsen godkände dagordningen. Protokollet tar upp punkterna i den ordning som dagordningen är satt. Styrelsen befanns beslutsmässig. Protokoll från styrelsemöte nr. 1 Litauen Vilnius 2 3 mars 2014 Närvarande Carsten Friberg, ordförande Disa Kamula, styrelsemedlem Johan Söderberg, styrelsemedlem Ingibjörg Elín Halldórsdóttir, styrelsemedlem

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen.

Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Nuvarande lön för nyexade studenter. Nuvarande månadslön (meddellön) från bästa till sämsta placeringen. Område Ämne Lärosäte Nivå Lön Juridik och samhällsvetenskap Data- och systemvetenskap Uppsala universitet

Läs mer

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015

Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige. Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Utdanning til sosialt arbeid - sett fra Sverige Föredrag vid Sosialfagsprojektets konferanse i Oslo 5 maj 2015 Martin Börjeson Department of Social and Welfare Studies, Linköping University martin.borjeson@liu.se

Läs mer

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004

Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 Verksamhetsplan arbetsgruppen utbildning 2003-2004 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Elin Reite, Avdelningsdirektör, Skoleetaten Oslo Ordförande 2003 Lisbeth Fossum, Pedagogisk vägledare,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Internationellt utbyte

Internationellt utbyte Internationellt utbyte Avdelningen för beteendevetenskap och socialt arbete - ABS Socionomprogrammet Oktober2009 INTERNATIONELLA ABS Under dina år på socionomutbildningen kommer du få många möjligheter

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet

Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Datum 2012-02-01 Godkända förvaltande organ som mottagare av bidrag från Vetenskapsrådet Ett förvaltande organ är den juridiska person som förvaltar ett bidrag som Vetenskapsrådet betalar ut. Nedan listas

Läs mer

Projekthandbok Version 2015-01-26

Projekthandbok Version 2015-01-26 1 Planera Inledning Interreg Sverige-Norge har utviklet foreliggende prosjekthåndbok for å veilede deg i prosessen med å utvikle, søke, gjennomføre og avslutte et interregprosjekt. Interreg er et grenseoverskridende

Läs mer

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola

Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola Distribution av avhandling (Dr och Lic) från Odontologiska fakulteten, Malmö högskola 14 Avdelningar på OD, Mah 1. Oral Diagnostik 2. Odontologisk Röntgendiagnostik 3. Oral kirurgi/oral medicin 4. Oral

Läs mer

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer.

NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. 1 NORDISK SAMARBETSAVTAL För sjuksköterskor som arbetar med barn och ungdom och deras familjer. Samarbetsavtalet är godkänt av representanter från de nordiska länderna som deltog på samarbetsmötet 25-26.

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Business Meetpoint 3-5 november 2009

Business Meetpoint 3-5 november 2009 GEMENSAM EVALUERING BUSINESS MEETPOINT 2009 Årets konferanse hadde totalt 125 deltakere. Dette var en god del færre deltakere enn vi hadde håpet på, og vi tror at dette i hovedsak skyldes lavkonjunktur

Läs mer

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29

Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Anders Larsson, Mid Nordic Business Arena Arild Smolan, Høgskolen i Sør-Trøndelag Kick-Off Oslo 2014-10-29 Vad är en innovativ miljö för mig? Tänkbart förslag till generellt svar: Ett liv där jag ofta

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE

Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE SKIP TO MAIN CONTENT Home 2015 Malmö SE Program Program Storstadens hjärta och smärta 2015 Malmö, SE Mind the gaps - att skapa lika förutsättningar för alla unga *Programmet för Storstadens Hjärta och

Läs mer

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010

Gränshindersarbete och politiskt samarbete. Kiruna 17 mars 2010 Gränshindersarbete och politiskt samarbete Kiruna 17 mars 2010 1 The Öresund Region - 3,7 m inhabitants 2 3 4 Ett sammanfogat Øresund 5 2018 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36

Läs mer

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare.

Henrika Zilliacus-Tikkanen förklarade sig frivillig som sekreterare. Den nordiska samarbetskommittén för akademiska journalistutbildningar Protokoll fört vid kommitténs möte i Roskilde den 3 november 2006. Plats: Roskilde Universitets center RUC. 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 138 Grundutbildningar Danmark * Københavns Universitet Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Afdeling for Film- og Medievidenskab http://www.

Läs mer

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til skolen Rundskriv S 09-2015 Oslo, 23. mars 2015 Vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden 15. og 16. april, Nordiska Folkhögskolan, Kungälv, Sverige Nordisk folkehøgskoleråd inviterer

Läs mer

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala

Aktuell adresslista till Regionala utvecklingscentra Uppdaterad 07 09 av RegPed, Uppsala Lärosäte Benämning Adress Kontaktperson Telefon, fax mailadress Borås CSU Högskolan i Borås Centrum för skolutveckling 501 90 Borås Hans Johansson Tel: 033-16 43 85 Mob:0733-32 10 01 Fax: 033-16 40 06

Läs mer

Universities in Sweden

Universities in Sweden Universities in Sweden Blekinge tekniska högskola Office/Enheten för Externa Relationer Postadress: Blekinge Tekniska Högskola, 371 79 Karlskrona Telefon: 0455-38 50 00 Fax: 0455-38 52 07 Enhetschef: Lena

Läs mer

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT

IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT IT PEDAGOGISK UTVECKLING SLUTTRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Projektbeskrivning, målgrupp, resultat, och resultatindikatorer samt effekter... 5 4. Indikatorer... 8 5.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008

ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN. Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 ENTREPRENÖRSKAP SOM DRIVANDE KRAFT I NORDEN Nordisk entreprenörskapskonferens 2008 Entreprenørskap i Norden Norden trenger flere entreprenører. Entreprenørskap er en viktig ingrediens i arbeidet med å

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys

Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Underskattas effekterna av investeringar i kollektivtrafik i storstäderna? v/ Ingunn Opheim Ellis Urbanet Analys Agenda 1. Tidsvärdestudier vad och varför 2. Stora skillnader mellan dels i. olika områden/

Läs mer

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur

Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar, 27-28 oktober 2015 Tema: Barnet/eleven i en inkluderande verksamhetskultur Gemensamma vägar erbjuder återigen en konferens med kvalitet som avser att diskutera specialpedagogiska frågor

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 2220 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITETEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av utbildningsenheternas namn: BA HHH HU HU (SSKH) JoU JU KIH

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Masterprogram Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 högskolepoäng Master in Contemporary Performance and Composition (CoPeCo), 120 credits 1. Identifikation 1.1. Masterprogram

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS

FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS 1039/2013 5 Bilaga FÖRTECKNING ÖVER UTBILDNINGSOMRÅDENA VID UNIVERSITE- TEN, EXAMINAS NAMN OCH DE UNIVERSITET DÄR EXAMINA KAN AVLÄGGAS Förkortningar av universitetens namn: AU Aalto-universitetet Helsingfors

Läs mer

StudentSamarbetet Øresund

StudentSamarbetet Øresund StudentSamarbetet Øresund Referat Möte den 3 november, kl 16 De Studerendes Råd, Danmarks Farmaceutiske Universitet Närvarande Copenhagen Business School (CBS) Stefan K. Madsen Danmarks Farmaceutiske Universitet

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Gods på baneseminar 15 april 2013

Gods på baneseminar 15 april 2013 Tom Granquist, Senior Rådgiver, Akershus fylkeskommune/ Gøteborg Oslo Samarbeidet (GO), 05.04.2013 Gods på baneseminar 15 april 2013 Er det håp for syd-korridoren på bane? På kortsikt? På lengre sikt?

Läs mer

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014,

Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, Studera utomlands INFORMATION OM UTBYTESSTUDIER HT 2014, by the way... Utlandsstudierna var det svåraste och mest krävande jag någonsin gjort. Men herregud vad jag växt som människa. Lätt det bästa jag

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek

Foredragsholdere. Kenneth Isaksson AB Centek Foredragsholdere Kenneth Isaksson AB Centek Centek är representant för nätverket Enterprise Europe Network som är ett viktigt instrument i EU:s strategi för att främja tillväxt och sysselsättning. Nätverket

Läs mer

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap

En hel värld väntar dig. Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap En hel värld väntar dig Internationellt utbyte vid Institutionen för socialvetenskap Ersta Sköndal högskola 2015 0 INNEHÅLL Inledning..2 1. Minor Field Studies...3 2. Erasmus (Europa).4 3. Nordplus (Norden)...5

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2006

Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2006 Utbildningar i medie- och kommunikationsvetenskap 2006 142 Grundutbildningar Danmark * Danmarks Journalisthøjskole http://www.afdelinger.djh.dk/ uddannelse/ Københavns Universitet Institutt for Medier,

Läs mer

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS)

MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Sida 1 av 9 MAGISTEREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE (60 CREDITS) Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är beslutad av Rektor 2008-12-15 och uppdateras fortlöpande, efter nya

Läs mer

Konsthögskolan i Umeå

Konsthögskolan i Umeå Konsthögskolan i Umeå Kandidatprogrammet i fri konst, 180 hp Masterprogrammet i fri konst, 120 hp Konsthögskolan är vackert och centralt belägen vid Umeälvens strand. Skolan startade 1987, i före detta

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning?

Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning? Hur mäter man kvalitet i flexibel utbildning? Martin Burman Institutionen för Molekylärbiologi Umeå universitet Disposition NEVA Bakgrund Utvärderingar Kvalitetsaspekter och standards utomlands Hur mäter

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden

Invitasjon til den nordiske vårkonferansen 2015: Folkehøgskolen i samtiden for framtiden Til folkehøgskolene (vær snill å send videre til:) -rektor, assisterende rektor/inspektør -lokallagsleder Kopi til: Vår ref.: 13/15/A 1.08, Oslo, 30.01.2015 FHF-rundskriv 4/2015 Nordisk folkehøgskoleråd

Läs mer

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13

Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 UF 20 SM 1302 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2012/13 International mobility in higher education from a Swedish perspective 2012/13 I korta drag Fler svenskar studerar

Läs mer

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson

Lisbeth Engström Lizbeth.Engstrom@ped.uu.se Pedagogiska institutionen Uppsala universitet Box 2109 750 02 Uppsala Kristina Hansson DELTAGARE Namn E-mail Adress Päivikki Aarne paivikki.aarne@klinvet.ki.se Talkliniken Kent Adelmann Kent.Adelmann@lut.mah.se Malmö högskola Lärarutbildningen 205 06 Malmö Elisabeth Ahlsén eliza@ling.gu.se

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands

Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14. Fler svenskar studerar utomlands UF 20 SM 1402 Universitet och högskolor Internationell studentmobilitet i högskolan 2013/14 Higher education. International mobility in higher education from a Swedish perspective 2013/14 I korta drag

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

IT Management, 60 högskolepoäng

IT Management, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: ZEG24 IT Management, 60 högskolepoäng IT Management, 60 Credits Denna utbildningsplan är fastställd av Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls och vårdvetenskap

Läs mer

Estetiska programmet (ES)

Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) Estetiska programmet (ES) ska utveckla elevernas kunskaper i och om de estetiska uttrycksformerna och om människan i samtiden, i historien och i världen utifrån konstnärliga,

Läs mer

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE

ONSDAG 6 MARS, 2013. VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE ONSDAG 6 MARS, 2013 VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSDAGARnA PÅ KARLSTADS UNIVERSITET KAU.SE Karta över karlstads universitet uppställning bussar 12A 12B 12 9A 9B 9 9C 9D 9 9E 11C Universitetet 2 11B 11D 11A

Läs mer

Statistiken med kommentarer

Statistiken med kommentarer Universitetskanslersämbetet och SCB 6 UF 20 SM 1302 Statistiken med kommentarer Internationell mobilitet en övergripande bild Syftet med detta Statistiska meddelande (SM) är att ge en bild av den internationella

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL,

Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, Preambel ÞORGERÐUR KATRÍN GUNNARSDÓTTIR, UNDERVISNINGSMINISTER, ØYSTEIN DJUPEDAL, KUNSKAPSMINISTER, BERTEL HAARDER, UNDERVISNINGSMINISTER, LEIF PAGROTSKY UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER, ANTTI KALLIOMÄKI,

Läs mer

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg

Lärarutbildningskonventet Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Lärarutbildningskonventet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-09-13 Wallenbergsalen, Göteborg Närvarande: Caroline Liberg, ordf, Uppsala universitet Björn Åstrand, Umeå universitet, v.ordf. (ej 7) Jane Meckbach,

Läs mer

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete?

What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? What s in it for me? hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för nordiskt - baltiskt samarbete? Internationella programkontoret Statlig myndighet under Utbildningsdepartementet Uppdrag:

Läs mer

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning

Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kvalificerad yrkesutbildning/yrkeshögskoleutbildning 13 Kvalificerad yrkesutbildning (Ky) och yrkeshögskoleutbildning (Yh) Innehåll Fakta om statistiken... 234 Kommentarer

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet.

Kvinnor med en utbildning på forskarnivå. Per Gillström, Universitetskanslersämbetet, tfn 08-563 085 16, per.gillstrom@uk-ambetet. UF 23 SM 1301 Universitet och högskolor Personal vid universitet och högskolor 2012 Higher Education. Employees in Higher Education 2012 I korta drag Personalen allt mer välutbildad Den forskande och undervisande

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2010

FIRST LEGO League. Härnösand 2010 FIRST LEGO League Härnösand 2010 Presentasjon av laget Team Söråker Vi kommer fra Söråkers skola Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 1 jente og 6 gutter. Vi representerer Söråkers skola

Läs mer

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 005 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning vid nya universitet

Läs mer