NORDPLUS NÄTVERK 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NORDPLUS NÄTVERK 2005"

Transkript

1 NORDPLUS NÄTVERK /2005 Jordbrug Jordbruksvetenskap 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Dansk Center for Jordbrugsuddannelse Jens Thejsen: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Hämeen ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Målsætning: Den overordnede målsætning for netværkssamarbejdet er, at så mange gartnerstuderende som muligt, i alle de nordiske lande, får glæde af det nordiske samarbejde. At samarbejdet fører til faglig og personlig udvikling af de studerende, så det nordiske samarbejde bliver en naturlig del af deres studieliv og senere deres arbejdsliv. En forudsætning for denne overordnede målsætning er: at lærere og administrativt personale, på de forskellige nordiske jordbrugsskoler/gartnerskoler, arbejder sammen på mange forskellige niveauer, fagligt, pædagogisk, planlægningsmæssigt m.m. Et mål for Jordbrug 2000 er, at få Norge inddraget tættere i dette samarbejde, ligeledes ønskes en bedre kontakt til jordbrugsinstitutioner og erhvervsliv i Sydvestgrønland og Færøerne. 1056/2005 NOVA-Nordplus 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE Haavard M. Reksten: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE 1

2 NORGES VETERINÆRHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Helsingfors Universitet, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten Helsingfors Universitet, Veterinärmedicinska fakulteten Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter Syv nordiske landbruks- og veterinæruniversiteter/fakulteter samarbeider i NOVAs Nordplusnettverk. Fagområdene omfatter jordbruk, skogbruk, hagebruk, landskapsarkitektur, matvitenskap, økonomi, natur- og miljøforvaltning samt veterinærmedisin. Nettverket har som formål å øke omfang og kvalitet av lærer- og studentmobiliteten mellom de deltagende institusjoner samt å utvikle og gjennomføre felles utdannelsesaktiviteter. Nettverket er tilknyttet NOVA University Network the Nordic Forestry, Veterinary and Agricultural University Network. 1153/2005 Jordbrugsteknolog-/Agrolog-/Lantmästar-/ och Högskoleutbildning i Norden 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Växtvetenskap Allan Andersson TIETGENSKOLEN VEJLBY LANDBRUGSSKOLE Oulun seudun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HØGSKOLEN I HEDMARK LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Detta nätverkssamarbete på det lantbruksvetenskapliga området startade 1994 och omfattar 2 utbildningsinstitutioner i Danmark, 2 i Finland, 1 på Island, 1 i Norge och 1 i Sverige, totalt 7 nätverkspartner som alla ger undervisning och forskning i natur- och lantbruksvetenskap. Målet är att utveckla gemensamt undervisningsmaterial, ge kännedom om utbildningarna på det lantbruksvetenskapliga området i de övriga nordiska länderna. Nätverket genomför gemensamma intensivkurser för nätverkets studenter med deltagande av nätverkets lärare. Varje år genomförs 1-2 intensivkurser med dagars längd. Dessutom genomförs årligen ett lärarseminarium med olika tema, det har utvecklats gemensamt studiematerial och ett distansundervisningsprogram för nätverket, samt mobilitet för lärare och studenter. 2

3 1155/2005 NORDNATUR 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I HEDMARK Skog- og Utmarksfag Barbara Zimmermann: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET DEN KGL.VETERINÆR- OG LANDBOHØJSKOLE Hämeen ammattikorkeakoulu Rovaniemen ammattikorkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Sydväst HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I NORD-TRØNDELAG NORGES LANDBRUKSHØGSKOLE LANDBUNADARHASKOLI ISLANDS Nettverket NORDNATUR ønsker å samle institusjoner som tilbyr utdanningsprogrammer innen forvaltning av naturressurser. Nettverket legger vekt på utarbeiding av felles studieprogrammer innen bærekraftig økosystemforvaltning. I en første fase vil vi fokusere på økosystemer i skog, fjell og ferskvann med en mulig senere utvidelse til arktiske miljøer og marine økosystem. Nettverket søker om støtte til nettverksbygging, utarbeiding av felles utdanningsprogrammer, og til et begrenset antall mobilitetsstipend for lærere og studenter. 1203/2005 Nordiskt nätverk i lantbruk, skogsbruk och miljövård 1.0 Jordbruksvetenskap Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för naturbruk/lantbruksnäringarna Paul Riesinger: SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET HØGSKOLEN I HEDMARK Målet för nätverket i lantbruk, skogsbruk och miljövård är att öka utbildningsutbudet för studerande, att tillvarata olika enheters särkompetens och att vidareutveckla skolornas kompetens. Formerna för samarbetet är förutom studerande- och lärarutbyten gemensamma intensivkurser. Även yrkespraktik har en viktig roll inom nätverket. 3

4 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering 1094/2005 Nordisk Arkitekturakademi 2.0 Arkitektur, stads- och lokalplanering Koordinerande högskola: KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN Arkitektur HannaSara Karlsson: CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DET KONGELIGE DANSKE KUNSTAKADEMI Oulun yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto Teknillinen korkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO BERGEN ARKITEKTSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Andra aktiviteter Nordisk Arkitekturakademi Den nordiska traditionen inom arkitektur, restaurering, planläggning och design är enastående och respekterad över hela världen samt konkurrenskraftig på den internationella marknaden. Nätverket är upprättat mellan de 12 skolorna mot bakgrund av att samarbetet mellan de nordiska arkitekturskolorna bör stärkas om den positionen ska kunna bevaras och vidareutvecklas. I en värld med starkt ökad internationalisering är det viktigt att inge de studerande en förförståelse för den nordiska arkitekturens egenart och kvalitet. 1023/2005 Sibelius 3.2 Musik och musikvetenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES MUSIKKHØGSKOLE Knut Myhre: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM 4

5 DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Andra aktiviteter Nettverket omfatter alle høgre musikkutdanningsinstitusjoner i Norden. Nettverket arbeider med alle områder innenfor NORDPLUS samarbeidet med unntak av studentmobilitet, som er blitt etablert som egen aktivitet i nettverket "ESPANSIVA", koordinert fra konservatoriet i København. P.g.a. nettverkets størrelse, 30 institusjoner, har arbeidsdeling vært nødvendig. Det er imidlertid de samme institusjoner som deltar i begge nettverk og det årlige nettverksmøte behandler alle aktiviteter innenfor de to nettverk. En arbeidsgruppe, med representanter fra hvert av de nordiske land, er etablert for å effektivisere samarbeidet. Det gjennomføres årlige intensivkurs. Sist år ble det gjennomført 42 lærerutvekslinger, hovedsaklig av en ukes varighet. Nettverket har egen hjemmeside hvor informasjon til institusjonene legges ut. 1038/2005 Nordicil 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: DEN DANSKE FILMSKOLE Tina Sørensen: DRAMATISKA INSTITUTET GÖTEBORGS UNIVERSITET Taideteollinen korkeakoulu Turun ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I LILLEHAMMER 5

6 Intensivkurs/er Andra aktiviteter NORDICIL netværket blev dannet i 1991 gennem en samarbejdsaftale mellem filmskolerne i Danmark, Sverige og Finland, samt Statens Studiesenter for Film i Norge. Siden kom Skolen for fotografi og film, Gøteborg Sverige, Åbo i Finland samt den Norske filmkole med i netværket. 1062/2005 KUNO / Nordplus konst 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) Koordinerande högskola: GÖTEBORGS UNIVERSITET Konsthögskolan Valand Anna Holgén: KONSTFACK KONSTHÖGSKOLAN VALAND KUNGLIGA KONSTHÖGSKOLAN LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI BILLEDKUNSTSKOLERNE Kuvataideakatemia LISTAHASKOLI ISLANDS KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN KUNSTHØGSKOLEN I OSLO NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Gemensamma studieprogram Andra aktiviteter KUNO (KonstUtbildningar i NOrden) är ett nätverk för samarbete mellan de nordiska och de baltiska konsthögskolorna. En mängd aktiviteter bedrivs inom KUNO, däribland märks student- och lärarmobilitet samt seminarier och workshops både för studenter och fack- och administrativ personal. KUNO fungerar också som forum för och pådrivande faktor i den akademiska diskussionen. 1096/2005 M.T.D. Network 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DANSHÖGSKOLAN Pedagogutbildningen Katarina Lundmark: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM SKOLEN FOR MODERNE DANS LISDANSSKOLI ISLANDS 6

7 TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF DANCE TURKU POLYTECHNIC ARTS ACADEMY, DEPARTEMENT OF MUSIC SAVONIA POLYTECHNIC, KUOPIO MUSIC AND DANCE DEPARTEMENT Levande musik, "live music", i den dagliga träningen är en fundamental del av dansares,danspedagogers och korografers utbildning. I nuvarande läge finns ingen formell kvalitativ högskoleutbildning som kan utbilda musiker inom dansområdet. The Musicians training for Dance/M.T.D. Network avser att utveckla ett nätverk för att klargöra och artikulera de pedagogiska och konstnärliga strukturer som krävs för att utbilda musiker för att spela till dans. M.T.D. Network, representerar olika institutioner för högre utbildning i Finland, Sverige, Danmark, Island, England, Holland och Portugal och är början till ett nätverk där de nordiska ländernas medverkan kan möjliggöras via medel från Nordplus. 1112/2005 No-MA-ds 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Egil Bakka: STOCKHOLMS UNIVERSITET KØBENHAVNS UNIVERSITET Tampereen yliopisto Intensivkurs/er Gemensamma studieprogram No-MA-ds vil drive dansevitenskapelig fagutvikling og utvikle dansefaglig undervisningssamarbeid i Norden. I de to periodene nettverket har hatt støtte fra Nordplus har det utviklet og etablert en felles nordisk mastergrad som prøveprosjekt mellom universitetene i København, Stockholm og Trondheim. I skrivende stund er 2 semester gjennomført i samsvar med planen og ved utgangen av våren 2005 vil 3 av 4 semester være gjennomført. Det er en liten gruppe lærere som gjennom tett, idealistisk samarbeid har greidd å etablere et fullt ut felles studieprogram. Det bygger på et emnesmessig og pedagogisk utviklingsarbeid som har skapt nye nordiske perspektiver på faget, styrket arbeidsdeling og vakt interesse i den europeiske danseverdenen. I undervisningsåret blir hovedoppgavene: 1) å fullføre prøveprosjektet ved å føre det første kullet fram til endelig eksamen høsten ) å føre undervisningsopplegget videre med studentkull nr. 2, som opptas høsten ) å evaluere prøveprosjektet og videreutvikle den nordiske mastergraden slik at den kan få en fast etablert form fra tredje studentkull som planlegges opptatt høsten

8 1172/2005 Cirrus 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Taideteollinen korkeakoulu Eija Salmi: Parners: KONSTFACK LUNDS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET ARKITEKTSKOLEN I ÅRHUS DANMARKS DESIGNSKOLE Lahden ammattikorkeakoulu Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS ARKITEKTHOGSKOLEN I OSLO Royal Danish Academy of Arts Designskolen Kolding Estonian Academy of Arts Art Academy of Latvia Vilnius Academy of Fine Arts Kunsthögskolen i Bergen Kunsthögskolen Oslo School of Design and Crafts HDK U. of Gothenburg Stenebyskolan U. of Gothenburg Intensivkurs/er Andra aktiviteter Cirrus är ett nätverk med 19 design och konstinstitutioner som partner. Cirrus representerar all fackområdena från design, ny media till konst. Nätverket har också som partner de Baltiska länderna. Cirrus erbjuder utbildning från BA, MA till doktorand examen. Det är möjligt hos många partner arbeta vidare inom forskning och post-doc områdena, besöka vidareutbildning och delta i det öppna högskolesystemet. Parner också sammanarbetar med samhället, firmor osv och påverkar samhället och business life med stort tryck. Cirrus har påverkat i utvecklingen av design politiska strategier inom olika länder i Norden och Baltikum. Cirrus representerar ett djupt kännedom av design och konst och ty påverka positivt för de här inom olika områdena av våt moderna samhälle - inte minst tex. kulturindustrin eller informationsteknologin av i dag och morgon. 1190/2005 CREATIVE TECHONOLOGY DANCE NETWORK/C.T.D.N. 3.9 Övrigt - konst och design Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Department of Dance, Arts Academy, Turku Polytechnic David Yoken: HÖGSKOLAN PÅ GOTLAND STATENS TEATERSKOLE 8

9 Lapin yliopisto LISTAHASKOLI ISLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER Gotland Interactive Park Greenland Home Rule Silamiut Theatre Company Gotland Interactive Park/GIP Intensivkurs/er The Creative Technology Dance Network (C.T.D.N.) is a Nordic structure that brings together dance institutes and media art institutes in Finland, Sweden, Iceland, Norway, Denmark, and Greenland for collaborative projects that explore new and innovative teaching practises and course curricula development that focus upon the creative use of new media technologies in the field of media performance and media education, dance performance and dance education. 1231/2005 Nordtrad 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Frode Nyvold: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNUVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND COLLEGE NORGES MUSIKKHØGSKOLE UNIVERSITETET I BERGEN Intensivkurs/er Nettverket "Folkemusikkutdanning" består av høgskoleutdanninger i folkemusikk innen Norden og Baltikum. Nettverket skal arbeide for økt samarbeid mellom disse utdanningene slik at den nordiske profilen innen folkemusikk blir styrket faglig og kunstnerisk innenfor de pedagogiske og vitenskapelige institusjonene og i kulturlivet generelt.i dette arbeidet inngår utveksling av studenter og lærere. Nettverket arrangerer hvert år et møte for lærere og studenter tilknyttet nettverket, der faglige drøftinger og kunstnerisk virksomhet står sentralt. 9

10 1249/2005 ESPANSIVA 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: DET KONGELIGE DANSKE MUSIKKONSERVATORIUM Marianne Løkke Jakobsen: GÖTEBORGS UNIVERSITET INGESUNDS MUSIKHÖGSKOLA KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET MUSIKHÖGSKOLAN I MALMÖ - LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Jyväskylän ammattikorkeakoulu Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Lahden ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia Svenska Yrkeshögskolan Turun ammattikorkeakoulu LISTAHASKOLI ISLANDS BARRATT DUES MUSIKKINSTITUTT HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER HØGSKOLEN I TROMSØ NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET UNIVERSITETET I BERGEN Netværket omfatter alle højere musikuddannelsesinstitutioner i Norden. Netværket arbejder særskilt med studentermobilitet. 1258/2005 NORDPULS 3.2 Musik och musikvetenskap Koordinerande högskola: KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN Internationella kontoret Johan Falk: GÖTEBORGS UNIVERSITET KARLSTAD UNIVERSITET LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET ÖREBRO UNIVERSITET 10

11 DET FYNSKE MUSIKKKONSERVATORIUM DET JYSKE MUSIKKONSERVATORIUM NORDJYSK MUSIKKONSERVATORIUM RYTMISK MUSIKKONSERVATORIUM VESTJYSK MUISKKONSERVATORIUM Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu Sibelius-Akatemia HØGESKOLEN I AGDER UNIVERSITETET I STAVANGER NORGES MUSIKKHØGSKOLE NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET TÓNLISTARSKÓLI F.Í.H. Intensivkurs/er Nätverket omfattar alla jazz- rock- eller poputbildningar vid högre musikutbildningar i Norden. Nätverket bedriver utbytesverksamhet för studenter och lärare inom detta ämnesområde, anordnar intensivprojekt och samarbetar kring läroplansutveckling och att stärka jazz- rock- eller poputbildningarnas roll. Nätverket håller ett årligt möte för samtliga medlemmar i nätverket. En särskild arbetsgrupp med en representant från varje land är verkställande organ jämte nätverkskoordinatorn. På den egna hemsidan läggs information, inbjudningar, referat, etc. ut. En särskild informationsbroschyr ges ut. 1263/2005 Textilt nätverk 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Maria Käld: Högskolan i Borås Högskolen i Oslo Skals Fagseminarium Andra aktiviteter Textilt nätverk verkar för att utbildningarna inom det textila hantverket och textil formgivning på högskolenivå i Norden kontinuerligt utvecklas och förnyar sig. I mötet mellan nätverkets parter har kring handvävningen utvecklats en verksamhet som berör textilens gränslöshet; material, struktur, uttryck och funktion. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de skilda nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas kunskaper och möjligheter till specialisering. Student- och 11

12 1276/2005 Skiss 3.1 Konst (måleri, bildhuggarkonst, litografi) lärarmobilitet, liksom gemensamma utbildningsmoduler, är det centrala i nätverkets verksamhet. Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Taideinstituutti Kirsti Nenye: UMEÅ UNIVERSITET Svenska Yrkeshögskolan MYNDLISTASKOLINN Á AKUREYRI Århus Kunstakademi SKISS är ett nordiskt nätverk bildat av institutioner för bildkonst med syfte att främja pedagogiskt samarbete kring nordisk kultur och bildkonst. 1283/2005 NAN 3.4 Fotografering, filmvetenskap Koordinerande högskola: HØGSKULEN I VOLDA animasjon Andres Mand: DEN DANSKE FILMSKOLE Turun ammattikorkeakoulu The Animation Workshop (CVU Midt-Vest) Andra aktiviteter Det finnes få muligheter å studere animasjon på høgskolenivå i Norden Høgskulen i Volda, Åbo Yrkeshögskola, Animation Workshop i Viborg og Den Danske Filmskole, for å nevne de fleste. Gjennom utvekslingen av undervisningspersonalet og studenter kan vi bedre dra nytte av den samlede kompetansen skolene har. 1318/2005 Kunstvitenskap 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: UNIVERSITETET I TROMSØ Det humanistiske fakultet Anne Kjøsnes: KØBENHAVNS UNIVERSITET 12

13 Nettverket ble opprettet for søknadsåret 1995 innenfor rammeavtalen mellom Københavns universitet og Universitetet i Tromsø. Hensikten i første omgang er utveksling av studenter på fordypningsnivå i kunstvitenskap. På grunn av lærersituasjonen har vi foreløpig kun kapasitet til å tilby egen undervisning på fordypningsnivå ett semester per år. Vi ser klart et behov for nærmere faglig samarbeid med fagmiljø i de nordiske kunstsentra. På sikt ønsker vi å fortsette og utvide samarbeidet, slik at studentutveksling kan skje begge veier mellom institusjonene. I tillegg til nettverkskoordinator har Det humanistiske fakultet en fast kontaktperson med administrativt koordineringsansvar for NORDPLUS og andre utvekslingsprogram ved fakultetet. 1338/2005 Nordiskt nätverk i möbeldesign 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: Yrkeshögskolan Sydväst Institutionen för kultur, formgivning och turism Johan Keituri: DANMARKS DESIGNSKOLE SKIVE TEKNISKE SKOLE KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN Andra aktiviteter Nätverket består av fyra olika högskoleutbildningar inom möbeldesign från Finland, Danmark och Norge. Nätverksskolorna kompletterar varandra med sina olika tyngdpunkter och specifika styrkeområden och bildar en mångsidig gemensam kunskap. Genom att utnyttja den specialkompetens som finns inom utbildningarna i de nordiska länderna breddas och fördjupas studenternas och lärarnas möjligheter till specialisering. 1343/2005 free mover kymifin 3.5 Design (grafisk design, industridesign, mode, textil) Koordinerande högskola: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Henrik Luikko: Freemover 1346/2005 Frimover 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HÅNDARBEJDETS FREMMES SEMINARIUM Bente Bang: Ivanahelsinki 13

14 Samarbejde om praktik i uddannelsen Professionsbachelor i tekstile fag og formidling med firmaet Ivanahelsinki for at udveksle erfaring og øge fælles viden og kunnen inden for håndværksbetonet tekstildesign. 1385/2005 Folkekunstutdanning 3.0 Konst och design Koordinerande högskola: HØGSKOLEN I TELEMARK Institutt for folkekultur Bodil Akselvoll: LINKÖPINGS UNIVERSITET FØROYA LÆRERSKÓLI SEMINARIET FOR KUNST OG HÅNDVÆRK HØGSKOLEN I BERGEN Det nordiske nettverket innan folkekunstutdanning består av høgskole/ universitetsutdanningar i Norden og Baltikum Nettverket skal arbeide for eit auka samarbeide om utdanning i folkekunst og handverk. Samarbeidet omfattar student og lærarutveksling, møte og workshop for lærarar, FoU.samarbeide og formidling, studieplansamarbeide. 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 1057/2005 EkoTekNord 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Helsingin liiketalouden ammattikorkeakoulu Internationella kontoret Tarja Hoyer: HÖGSKOLAN DALARNA HÖGSKOLAN I SKÖVDE MALMÖ HÖGSKOLA STIFTELSEN HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING INGENIØRHØJSKOLEN I KØBENHAVN CVU NIELS BROCK, COPENHAGEN BISINESS SCHOOL TIETGENSKOLEN ARCADA - Nylands svenska yrkeshögskola Espoon-Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia HÁSKÓLINN Á AKUREYRI TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS Högskolan på Åland 14

15 HØGSKOLEN I BUSKERUD HØGSKOLEN I OSLO HØGSKOLEN I ØSTFOLD C3L Centrum för livslångt lärande Faeroernes Handelsskole Intensivkurs/er Andra aktiviteter EkoTekNord-nätverket grundades år 1998, då ett antal gamla nordiska nätverk inom ekonomi och teknik sammanslogs. I EkoTekNord ingår idag också studieinriktningarna kommunikation och media. Antalet partner i nätverket är idag 19. Årets nya partner är Handelsskolan på Färöarna. Strategin är att växa kontrollerat och på sikt ha alla de nordiska länderna och de självstyrande områdena presenterade i nätverket, men hellre mera studieinriktningar som finns tillgängliga hos de nuvarande partnerhögskolorna än att ta med helt nya partner. Nätverket strävar till balans angående antalet partner mellan de olika nordiska länderna. Ett godkännande av en potentiell ny partner skall alltid accepteras av nätverket. EkoTekNords främsta mål är att främja student- och lärarmobilitet mellan de nordiska länderna och samtidigt erbjuda studenterna en extra dimension med tvärfackliga studier t.ex. inom ekonomi och ingenjörsvetenskap. För en tid sedan stärktes nätverket med partner som erbjuder studier i kommunikation och media vilka båda visat sig vara populära studieinriktningar för nätverkets studenter och lärare. Færœrnes Handelsskole är en ny partner i år. Skolans tilläggsvärde för nätverket är deras kunskap om Open & Distance Learning samt deras erfarenheter av internationella projekt tillsammans med företag. Deras internationella nätverk inom områden EkoTekNord är inte ännu aktivt. EkoTekNord öppnar dörrat för färingar, både studenter och lärare, till det övriga Norden och förstärker deras kontakter inom högre utbildning i synnerhet med Danmark och Island. Studentmobilitet inom nätverket har stadigt ökat. Under de senaste två avtalsperioderna har nätverket använt alla tillgängliga mobilitetsstipendierna. Framgången med mobilitet baserar sig på den allt intensivare marknadsföringen av nätverkets alla aktiviteter. Dock finns det fortfarande en obalans i mobilitet mellan länderna. Nätverket tänker ta hand om detta genom att engagera fler lärare inom respektive högskolor t.ex. med hjälp av korta besök. Samarbetet främjar det nordiska på olika nivåer vid högskolorna: inom administrationen, bland lärarna och studenterna. Ju fler lärare blir engagerade i nordiska projekt och lärarutbyten desto mer kommer också studenterna att dra nytta av detta samarbete i form av ett nordiskt element i sin hemundervisning. Dessutom ökar intresset för att studera en eller två terminer hos en partnerhögskola. Undervisningen av nordiska språk förstärker också kulturell förståelse. Nätverkets erfarenheter bevisar att ett sätt att bidra till ökad student- och lärarmobilitet är att utveckla gemensamma studiemoduler och implementera intesivkurser. Lärarna inom logistik och finans- och bankväsen har utvecklat sina moduler och nätverket har haft flera intensivveckor t.ex. inom logistik och interkulturell 15

16 kommunikation. Också år 2005 söker nätverket stöd för en ny intensivvecka. För att vidareutveckla nätverket siktar nätverket på att årligen inleda ett nytt projekt så att varje partner skulle ha möjligheten att delta i ett sådant samarbete, som högskolan är genuint intresserad av och därför ger högskolan den största möjliga nordiska nyttan. Inom EkoTekNord håller man med om att Internet är ett medium som dagens studenter flitigt anlitar när de söker information. Därför fortsätter nätverket att satsa på utbyggandet av sina hemsidor. De dokument som behövs för student- och lärarmobilitet samt dokument för administratörer finns redan i elektronisk form, 2005 fokuseras på att lägga till på web-sida en kort presentation av partnerhögskolorna och deras särskilda kompetens inom de olika fackområdena. CIMO och eventuella andra instanser har länk från nätverkets hemsida. C3L Tyresö Sverige har hand on web-sidans administration. Koordinatorn tilslammans med några partner ansvarar för innehållet. Nätverkets egen diskussionsforum via e-post används flitigt både av institutionsansvariga och lärare. Nätverkssamarbetet evalueras i samband med det årliga nätverksmötet. Till stöd av evalueringen får nätverket både studentoch lärarrapporter, sammanfattningar av gemensamma intensivveckor och eventuellla andra aktiviteter. Evalueringen omfattar också kommentarer ifrån representanter från företag som deltagit i nätverkets aktiviteter. De här diskussionerna förstärker dialogen mellan företag och högskola till nytta av studieinnehållet. 1117/2005 Nordiske Turistuddannelsesinstitutioners Netværk 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: HANDELSSKOLEN I RANDERS Anton Christensen: KARLSTAD UNIVERSITET Pohjois-Savon ammattikorkeakoulu HÁSKÓLINN Á AKUREYRI HØGSKOLEN I HARSTAD Netværket har eksisteret siden 2000 med det formål at samarbejde om forskellige opgaver indenfor turismeuddannelse. Vi har indtil dato udvekslet studerende og lærere. Vi har udarbejdet et fælles nordisk kursus indenfor turisme, som vi har afholdt 2 gange tidligere og med planlagt afholdelse i Finland i april Kurset er netbaseret og løber over 4 måneder. Der afsluttes med et intensivt kursus, hvor studerende fra de nordiske lande mødes og samarbejder om løsning af en konkret problemstilling. Netværket har endvidere bl.a. bevirket, at studerende fra Danmark har taget et ekstra år i Harstad og derved opnået en bachelorgrad. Det er vort håb, at vi på sigt kan skabe en fælles nordisk bacheloruddannelse. 1143/2005 NORDA2 4.0 Företagsekonomi och företagsledning 16

17 Koordinerande högskola: Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Merja Ritola: INGENIØRHØJSKOLEN ODENSE TEKNIKUM Tampereen ammattikorkeakoulu HØGSKOLEN I TROMSØ Syftet med Nordplus-projektet NORDA2 (Nordisk affärsekonomi via innovativa metoder) är att få den nordiska dimensionen med i samarbetspartners undervisning. 1146/2005 Creating Nordic Capitalism 4.9 Annan företagsekonomi, företagsledning Koordinerande högskola: HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN Martin Iversen: HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM Helsingin yliopisto HANDELSHØYSKOLEN BI Formålet med Creating Nordic Capitalism er dels at skabe et nyt fælles nordisk undervisningsmodul og dels at udarbejde en ny undervisningsbog. Kursets og bogens målsætninger er at undersøge den historiske baggrund for de succesrige nordiske kapitalistiske systemer - hvilke historiske faktorer kan forklare at samlige nordiske lande idag tilhører verdens 10 mest konkurrencedygige økonomier? Kan vi identificere historiske forskelle og/eller ligheder - og givetfald hvilke. Kurset og bogen henvender sig til såvel nordiske som ikke nordiske studerende, som er interesseret i en baggrundsforståelse af den nordiske kapitalisme. Kurset er planlagt til at finde sted første gang i efterårssemesteret og det vil blive undervist synkront på de største nordiske Handelshøjskoler med ivrig udveksling af nordiske undervisere og forfattere. 1154/2005 POLARIS - Inter-Nordic Cooperation Network for Business Studies 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: Turun ammattikorkeakoulu Bioalat ja liiketalous, Tietoliikenne ja sähköinen kauppa Anne Uuttu: HÖGSKOLAN I KALMAR HÖGSKOLAN I SKÖVDE HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA MÄLARDALENS HÖGSKOLA ÖREBRO UNIVERSITET TAEKNIHASKÓLI ÍSLANDS UNIVERSITETET I STAVANGER 17

18 POLARIS nätverket utvecklar professionella kunskaper för nordiska studeranden i följande ämnesområden: företagsekonomi, turism och restaurangbranchen och informationsbehandling. Under utbyten har studeranden möjligheter att skapa internationella kontakter i deras egen studieinriktning. POLARIS nätverket erbjuder också möjlighet till lärarutbyte mellan partner. 1184/2005 A la carte 4.4 Turism, storhushåll, hotelledning Koordinerande högskola: Lahden ammattikorkeakoulu Institutionen för turism Annamaija Tolonen: ÖREBRO UNIVERSITET Jyväskylän ammattikorkeakoulu UNIVERSITETET I STAVANGER Nätet utvecklar utbildningen i turism- och restaurangbranschen vid universitetsnivå i Norden genom att byta kompetenta lärare inom branschen och ge ett tillfälle för studeranden att plugga en semester i de andra högskolorna i nätet. 1225/2005 NOREK 4.0 Företagsekonomi och företagsledning Koordinerande högskola: SYDDANSK UNIVERSITET Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Dorte Cohrt Nebel: GÖTEBORGS UNIVERSITET HANDELSHÖGSKOLAN I STOCKHOLM HÄLSOHÖGSKOLAN I JÖNKÖPING LINKÖPINGS UNIVERSITET LUNDS UNIVERSITET STOCKHOLMS UNIVERSITET UMEÅ UNIVERSITET UPPSALA UNIVERSITET HANDELSHØJSKOLEN I KØBENHAVN HANDELSHØJSKOLEN I ÅRHUS AALBORGS UNIVERSITET ÅRHUS UNIVERSITET Åbo Akademi Helsingin kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 18

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004 NORDMANNÄTVERKET Koordinerande institution: MÄLARDALENS HÖGSKOLA Institutionen för Vård- och Folkhälsovetenskap Idé, ambition och verklighet Beskrivning och kritisk granskning av Nordmannätverket 1995-2004

Läs mer

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger

nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger nordiska akademiska ekonomutbildningar nordiske akademiske økonomiuddannelser nordiske siviløkonomutdanninger 2010 nordiska akademiska ekonomutbildningar 2010 förord Vad roligt att du är intresserad av

Läs mer

Årsberättelse 2011. Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi. Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no

Årsberättelse 2011. Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi. Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Årsberättelse 2011 Huvudkoordinator Antra Carlsen www.vox.no Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Webbredaktör Larry Kärkkäinen www.folkhogskolor.fi Grönland Birgit Gedionsen www.suliplus.gl

Läs mer

Årsberättelse 2013. www.nvl.org - www.nordvux.net. Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande. Huvudkoordinator Antra Carlsen. www.vox.no

Årsberättelse 2013. www.nvl.org - www.nordvux.net. Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande. Huvudkoordinator Antra Carlsen. www.vox.no Årsberättelse 2013 Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande www.nvl.org - www.nordvux.net Huvudkoordinator Antra Carlsen www.vox.no Administrativ koordinator Albert Einarsson www.vox.no Webbredaktör Larry Kärkkäinen

Läs mer

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island

NORDTERM 2015. Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island NORDTERM 2015 Forvaltning af fagsprog i samfundet Hvem har ansvaret? Hvem tager ansvaret? Reykjavík, Island 9. 12. júní 2015 1 Virpi Kalliokuusi Institut för hälsa och välfärd (THL), Enheten för informationsstrukturer

Läs mer

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene

Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene Nasjonal forskerskole for lærerutdanningene (NAFOL) En utvärdering efter halva tiden Divisjon for samfunn og helse Norges forskningsråd 2013 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO

Läs mer

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport

Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Textilindustrins kulturarv maskiner och människor Konferensrapport Nordisk konferens om framtida utmaningar med fokus på kompetensöverföring Textilmuseet, Borås, 12-13 mars 2012 Innehåll Inledning sid.

Läs mer

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II

Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II Pågående & genomförda aktiviteter i NNM II www.nynordiskmad.org NNM II på dataspelsmässan i San Fransisco i mars 2012. NNM II på filmfestivalen i Cannes i maj 2012. Visionen för Ny Nordisk Mat II är att

Läs mer

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok

NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET. Samdok-forum 2011/3. Samdok NORDISKA MUSEET SAMDOKSEKRETARIATET Samdok-forum 2011/3 Samdok 1 Innehåll Samdoksekretariatet upphör men verksamheten kan fortsätta. Christina Mattsson 3 Om inte Samdok fanns... Magnus Hagberg 3 Lägesrapport

Läs mer

Slutrapport Hälsa över gröna gränser

Slutrapport Hälsa över gröna gränser FYLKESMANNEN I HEDMARK Slutrapport Hälsa över gröna gränser Ett EU finansierat projekt Interreg IIIA Sverige - Norge Europeiska regionala utvecklingsfonden Delområde: Indre Skandinavien Diarienr: IS 3041-90-06

Läs mer

På tröskeln till en okänd värld

På tröskeln till en okänd värld RAPPORT 31/2009 På tröskeln till en okänd värld Forskarutbildning och skolans vardag Annika Andræ Thelin Ni NIFU STEP Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7,

Läs mer

I Kulturkontakt Nords resultatrapport

I Kulturkontakt Nords resultatrapport I Kulturkontakt Nords resultatrapport 1.1 Institusjonens formål og nordiske nytte Kulturkontakt Nord er et organ underlagt Nordisk Ministerråd og lokalisert til øya Sveaborg utenfor Helsingfors. Året 2009

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g

Nordens Välfärdscenter. Rapport. I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g Nordens Välfärdscenter Rapport I n s p i r a t i o n f ö r i n k l u d e r i n g 1 Forord Den nordiske velferdsmodellen er bygget på noen felles verdier. Et sentralt mål er å skape muligheter, slik at

Läs mer

Utveckling och samarbete

Utveckling och samarbete Internationella programkontoret 13 Rapportserie Utveckling och samarbete Projektexempel från vuxenutbildning 2004 Vägen till världens kunskap Internationella programkontoret för utbildningsområdet (IPK)

Läs mer

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007

Förslag till. Framtida samarbetsformer. Nordiska Storbyars miljøkonferens. 11 13 november 2007 Malmö stad Miljöförvaltningen Bilaga 1 Förslag till Framtida samarbetsformer Miljöförvaltningen i Malmö Stad Bergsgatan 17 20580 Malmö Telefon +4640-34 10 00 Nordiska Storbyars miljøkonferens 11 13 november

Läs mer

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4

1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 UTDANNING OG LÆRINGSMILJØ... 4 1.1 AKTIVITET 2011... 4 1.2 STUDENTTALL... 6 1.3 PLANER FOR 2012... 6 2 KUNSTNERISK OG DESIGNFAGLIG UTVIKLINGSARBEID OG FORSKNING... 12 2. 1 AKTIVITET

Läs mer

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte

Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Förslag till insatser i ett kommande Interregprogram för perioden 2007-2013, Sverige Norge, Nordens Gröna Bälte Spång vid Ånn Fotograf: Fredrik Boberg Karen Havdal, Sör Tröndelag Fylkeskommune, Arild Egge,

Läs mer

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret

Internationella programkontorets rapportserie nr 33. Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret Internationella programkontorets rapportserie nr 33 Internationella utbyten för högre utbildning 2010 Internationella programkontoret LU representanter i samspråk med flickor i en moské i Damaskus. foto:

Läs mer

Förändringsprocesser vid nordiska universitet

Förändringsprocesser vid nordiska universitet Förändringsprocesser vid nordiska universitet En statusöversikt Göran Melin, Linda Blomkvist Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Summary

Läs mer

Dags för studier universitet och högskolor i centrum

Dags för studier universitet och högskolor i centrum Dags för studier universitet och högskolor i centrum Nordens Välfärdscenter Inspirationshefte Nordiska goda exempel på stöd till studenter med funktionsnedsättning under utbildningen och under övergången

Läs mer

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder

SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder Projektrapport SIU Social inklusion af unge i udsatte boligområder SIU är ett samarbetsprojekt 2011-2014 i Öresundsregionen med kommunerna Landskrona, Köpenhamn, Kristianstad och Bjuv. EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering

En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education. En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens ansökningar om Erasmus Charter for Higher Education En bild av högskolans internationalisering En bild av högskolans internationalisering En analys av svenska lärosätens

Läs mer

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1

Nummer 4 2010. Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer. c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 Nummer 4 2010 Inför Nationella konferensen i Göteborg Med livet som insats Njurcancer c a n c e r v å r d e n #4 2010 1 P r o g r a m n i o n d e n at i o n e l l a ko n f e r e n s e n m e d l i v e t

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet

VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet VERKSAMHETSPLAN 2011 Avd. kunstakademiet 1 INNEHOLD 0. SAMMANFATTNING... 3 0.1. UTBILDNING OCH LÄRANDEMILJÖ... 3 0.2. KUNSTNÄRLIG- OCH DESIGNFAGLIGT UTVECKLINGSARBETE OCH FORSKNING:... 3 0.3. SAMHÄLLSROLLEN

Läs mer

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB

Omvärldsanalys: Designpedagogik. vad, vem, varför & hur. Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik vad, vem, varför & hur Rhetikfabriken AB Omvärldsanalys: Designpedagogik - vad, vem, varför & hur Sida 2 Innehållsförteckning Designpedagogik med barn och unga i fokus...3

Läs mer

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5

nordicinnovation side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til framgång 5 nordicinnovation För och om det nordiska innovationssystemet Nr 4:2002 Årgang 5 side 3 Open Source Software är framtiden side 7 Nordisk Netværk indenfor Creative Industries God planering - nyckelen til

Läs mer

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen

Kulturmetropol. Øresund. En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Kulturmetropol Øresund En kartläggning av kulturutbudet i Öresundsregionen Denna kartläggning är gjord av Musik i Syd, på uppdrag av Öresundskomiteen med stöd av Kultur Skåne. Projektledare: Martin Martinsson,

Läs mer

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak.

Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Slutrapport INTERREG IVA Öresund-Kattegat- Skagerrak. Projektnamn: MARKIS MARitimt Kompetens- och InnovationsSamarbete Skagerrak&Kattegat Lead Partner: Västra Götalandsregionen, Övriga stödmottagande Partners:

Läs mer