Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna"

Transkript

1 Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så kallade exergames ska bli ett nytt läromedel behöver lärarnas kunskaper öka. Jane Meckbach Fil. dr. Gymnastik- och idrottshögskolan B a k g r u n d e n till denna studie är att en ny typ av tv-spel, exergames, har trätt in marknaden. Exempel exergames är Wii sports, Dance Dance Revolution och Your Shape. I dessa spel är fysiska aktiviteter och kroppsrörelser det centrala inslaget. Spelaren är aktiv med hjälp av balansplattor, step-up brädor, motionscyklar, dansmattor eller genom att använda en handkontroll som racket vid exempelvis tennis. Under de senaste åren har exergames i allt större utsträckning lyfts fram i flera länder som en möjlig aktivitet att använda i skolans undervisning i idrott och hälsa, till exempel i England, Kanada, Australien och USA. Kan öka elevernas motivation I både populärvetenskapliga texter och i vetenskaplig litteratur framhålls en rad argument för och emot att använda spelen i undervisningen. En nygjord översiktsstudie (1) framhåller exempelvis att spelen kan fungera som ett sätt att stimulera barn och ungdomar till fysisk aktivitet (2) och därmed motverka problemen med övervikt (3) i syfte att förbättra hälsan hos dagens ungdomar (4). Forskarna bakom studien pekar att en viktig faktor för hur länge en person fortsätter att vara fysiskt aktiv är hur meningsfullt eller roligt något är (3), därmed kan aktiviteter såsom exergames öka elevernas motivation för träning överlag (4). Marina Papastergiou framhåller i en översiktsartikel, Exploring the potential of computer and video games for health and physical education, att exergames kan ge potentiella fördelar som ett pedagogiskt verktyg för idrott och hälsa och att dessa spel kan förbättra ungdomars kunskaper, färdigheter, attityder och beteenden i relation till hälsa och fysisk aktivitet (förf översättning)(4). Även om det finns en rad fördelar finns även argument emot att använda exergames i undervisningen (1). Framför allt framhåller forskare problemet med att spelen kan skapa en negativ självbild genom den verkan och kontroll spelen kan få över ungdomars syn den egna kroppen. Som exempel kan nämnas att den figur (Mii) som representerar spelaren i träningsspelen ofta speglar personens aktuella BMI-värde ju högre BMI desto större Mii-figur. Att se sig själv speglas skärmen i spelet kan verka spelaren positivt om hen är nöjd med sin kropp, men ge negativa effekter om förhållandet är det motsatta (5). Andra problem med att använda exergames i skolan är främst av teknisk eller ekonomisk art, det vill säga att tekniken lätt går sönder eller att den är dyr att köpa in (1). Ingen har ännu studerat vad exergames i undervisningen innebär för elevers kunskaper och lärande avseende exempelvis kropp och hälsa. Spelen framhålls av forskare och pedagoger istället som ett modernt sätt att motionera eller locka till fysisk aktivitet. Användandet av exergames inom forskningen görs därmed främst till en fysiologisk fråga om energiförbrukning snarare än en fråga om kunskaper och lärande i ett skolämne (1). Jonas Almqvist Uppsala universitet Béatrice Gibbs Doktorand Gymnastik- och idrottshögskolan Mikael Quennerstedt Örebro universitet Marie Öhman Örebro universitet 3/213 svensk idrottsforskning 39

2 Dance Dance Revolution är ett dansspel som spelas med fötterna en tryckkänslig platta. Foto: AvantaR/Wikimedia Commons Enkät till lärare Avsikten med vårt forskningsprojekt Tv-spel som hälsofostran är att studera spelen i termer av dess utbildningsvärde. I denna artikel är syftet att beskriva svenska lärares uppfattning om exergames och hur de använder spelen i skolämnet idrott och hälsa. Vi vill även beskriva de hinder och motiv som finns med att använda spelen i undervisningen. Resultaten är hämtade från en enkätstudie som vände sig till lärare i idrott och hälsa i både grund- och gymnasieskolan. Totalt har 493 lärare besvarat enkäten, vilket motsvarar 1 procent av samtliga lärare i idrott och hälsa med pedagogisk högskoleexamen i Sverige (6). Av dessa var 4 procent män och 6 procent kvinnor, varav de flesta lärarna var i åldrarna 3 till 59 år. Nästan alla (9 procent) hade en lärarutbildning i idrott och hälsa. Drygt hälften var så kallade ettämneslärare, 44 procent tvåämneslärare och 4 procent hade annan lärarutbildning med varierande antal högskolepoäng i idrott. Av de som besvarade enkäten arbetade 313 personer i grundskolan (63 procent) och 153 personer (31 procent) gymnasiet. Resterande arbetade i båda skolformerna, högskola eller universitet, studerade eller hade slutat som lärare. Många känner till spelen Det var nästan procent av lärarna som något sätt var bekanta med spelen Nintendo Wii, Kinect eller Move, och då främst med det förstnämnda spelet. Var sjätte lärare spelade själva fritiden och 17 lärare (3 procent) hade provat att använda exergames i sin undervisning, som exempelvis: en valbar aktivitet, stationsträning, ett moment där hela klassen deltog framför en skärm, en möjlighet för elever som inte vill delta i storklass eller övningar för elever med funktionsnedsättning. Upplevda hinder Hindren för att introducera spelen i undervisningen hade enligt en majoritet av lärarna ekonomiska orsaker och att de prioriterade andra aktiviteter. Hälften av lärarna såg också den egna kunskapen som ett hinder, medan den andra hälften inte gjorde det. Nära 7 procent såg inte något hinder när det gäller lokaltillgång, tidsbrist och inställning till spelen. På frågan vilka motiv som lärarna själva hade för att använda exergames i undervisningen fick lärarna grund- respektive gymnasieskolan olika svarsalternativ, eftersom de omfattas av olika styrdokument. Grundskolelärarnas motiv till att använda exergames i undervisningen var främst att det finns stora att spelen De hinder som lärare främst lyfter fram är att spelen kostar för mycket. stimulerar till fysisk aktivitet, att eleverna genom spelen får genomföra olika rörelser och att spelen gör att eleverna har roligt. Mer än 3 procent av lärarna svarade så. Lärarna menade även att det finns vissa 4 svensk idrottsforskning 3/213

3 6 6 Figur 1 Figur Figur Inga Inga Vissa 3 3 Inga Ganska och och mycket Inga Inga 2 2 stora Vet Vet inte inte 3 Vissa Vissa 3 3 Vissa 1 1 Ganska och mycket 6. 2 Statistiska centralbyrån. Register över pedagogisk personal. Ganska Ganska och och mycket mycket stora 2 2 stora stora Vet inte S+mulera +ll +ll fysisk 1 fysisk Lärande 4.aspx. av av fysisk fysisk Genomföra olika olika rörelser Värdera rörelser Värdera synen synen hälsa Värdera hälsa livss+l livss+l Röra Röra sig sig allsidigt allsidigt Ha Ha roligt roligt 27 oktober S+mulera +ll Genomföra Utveckla Hantera Jämställdhet Könsmönster Ergonomi Figur S+mulera Grundskolelärares S+mulera +ll fysisk Lärande +ll Lärande av fysisk Genomföra fysisk av Genomföra svar olika rörelser Värdera kroppslig vilka Värdera rörelser Värdera motiv säkerhet Värdera synen vid som Värdera hälsa Värdera de livss+l anser Röra Röra sig allsidigt finns sig Ha för Ha för roligt roligt att att använda exergames i i undervisningen. fysisk fysisk olika rörelser förmåga rörelser och fysisk synen livss+l allsidigt hälsa hälsa Flera av av kategorierna motsvarar målformuleringar i i skolans styrdokument. Figur 1. svar vilka motiv som de anser finns för att använda exergames i undervisningen. Figur Figur Figur 1. Kategorierna Grundskolelärares Gymnasielärares Grundskolelärares motsvarar förmågor svar svar svar i skolans vilka vilka vilka motiv styrdokument. motiv motiv som som som de de de anser anser anser finns finns finns för för för att att att använda använda använda exergames exergames exergames i i i undervisningen. undervisningen. Figur 1 Figur 2 Flera Flera Flera av kategorierna av av kategorierna kategorierna motsvarar motsvarar motsvarar målformuleringar målformuleringar i skolans i skolans i skolans styrdokument. styrdokument Figur 2 Figur Inga Inga Inga Vissa Vissa 3 Inga Ganska och mycket 4 Inga 4 2 Ganska och och mycket stora 2 stora Vet inte 3 Vissa 3 1 Vet Vissa inte S+mulera +ll +ll Genomföra Utveckla Hantera Jämställdhet Könsmönster Ergonomi S+mulera fysisk 1 fysisk +ll fysisk Lärande av fysisk fysisk Genomföra olika kroppslig rörelser Värdera rörelser Värdera säkerhet synen vid vid Värdera hälsa livss+l Röra sig allsidigt Ha roligt 1 förmåga och och fysisk fysisk hälsa hälsa Figur 2. Gymnasielärares S+mulera +ll Genomföra svar vilka Utveckla motiv som Hantera de anser Jämställdhet finns för att Könsmönster använda exergames Ergonomi i undervisningen. Figur 1. S+mulera Grundskolelärares fysisk +ll Genomföra fysisk Utveckla svar kroppslig vilka Hantera säkerhet motiv Jämställdhet vid som Könsmönster de anser finns Ergonomi för att använda exergames i undervisningen. Figur Kategorierna Gymnasielärares fysisk motsvarar fysisk förmågor svar kroppslig i förmåga vilka skolans säkerhet och motiv styrdokument. fysisk vid som de de anser finns för för att att använda exergames i i undervisningen. Flera av kategorierna motsvarar förmåga och målformuleringar hälsa fysisk i skolans styrdokument. Flera av av kategorierna motsvarar hälsa målformuleringar i i skolans styrdokument. Figur 2. Gymnasielärares svar vilka motiv som de anser finns för att använda exergames i undervisningen. Figur 2. Figur Gymnasielärares 2 att spelet svar skapar vilka ett motiv lärande som de anser är det finns värt för att att notera använda att exergames nära hälften i undervisningen. valt Flera av av fysiska kategorierna aktiviteter motsvarar och att målformuleringar eleverna får i skolans svarsalternativet styrdokument. vet inte eller inte Flera av kategorierna motsvarar målformuleringar i skolans styrdokument. röra 6 sig allsidigt, att eleverna kan värdera besvarat frågan alls (figur 2). olika rörelser och synen hälsa samt värdera 5 och ta ställning till livsstil utifrån Skillnader mellan könen spelen. Dock är det värt att beakta att mer Det är nästan lika många kvinnliga Inga som 4 än var femte lärare valde svarsalternativet manliga lärare som är bekanta med spelen. vet 3 inte och nästan lika många besvarade inte frågan alls (figur 1). (2-39 år) än äldre (4+) som är bekanta Vi kan se en tendens att det är Vissa fler yngre 2 Bland gymnasielärarna menade var med spelen. Kvinnor och män anger i stort fjärde 1 att det finns stora till sett samma anledningar till att introducera exergames i undervisningen. Dock att spelen stimulerar till fysisk aktivitet. Mer än 2 procent menade även att det finner vi en signifikant skillnad där det är S+mulera +ll Genomföra Utveckla Hantera Jämställdhet Könsmönster Ergonomi finns vissa fysisk fysisk att kroppslig eleverna säkerhet genom vid fler kvinnor (54 procent) än män (35 förmåga och fysisk spelet kan genomföra fysiska aktiviteter, procent) som anser att den egna kunskapen hälsa utveckla kroppslig förmåga och hälsa, om spelen upplevs som ett hinder. Det etiskt ta ställning till jämställdhet respektive könsmönster samt att spelet kan lande till yngre män. Vi kan även se en gäller framför allt yngre kvinnor i förhål- Figur 2. Gymnasielärares svar vilka motiv som de anser finns för att använda exergames i undervisningen. Flera anpassa av kategorierna elevernas motsvarar rörelser målformuleringar ergonomiskt. i skolans tendens styrdokument. att något fler män än kvinnor Dock ansåg var fjärde lärare att spelet inte prioriterar andra aktiviteter i undervisningen. bidrar till att eleverna kan hantera säkerhet vid fysiska aktiviteter. Även här Kvinnor och män anger i stort sett 3/213 svensk idrottsforskning 41

4 Bekant med spelen Inte bekant med spelen Hinder Ej hinder Vet inte Hinder Ej hinder Vet inte Utrymmesskäl ** Ekonomiska *** Tidsbrist * Min egen kunskap om spelen *** Min inställning till att använda spelen *** Jag prioriterar andra aktiviteter i min undervisning ** Tabell 1. De hinder som finns mot att använda exergames i undervisningen, enligt lärare som är bekanta med spelen respektive inte bekanta med spelen. Svar från 45 lärare, andelen anges i procent. Chi-två- test: *p<,5 **p<,1 ***p<,1 Spelar fritiden Spelar inte fritiden Hinder Ej hinder Vet inte Hinder Ej hinder Vet inte Utrymmesskäl Ekonomiska ** Tidsbrist Min egen kunskap om spelen *** Min inställning till att använda spelen ** Jag prioriterar andra aktiviteter i min undervisning * Tabell 2. De hinder som finns mot att använda exergames i undervisningen, enligt de lärare som spelar fritiden och de som inte spelar. Svar från 42 lärare, andelen anges i procent. Chi-två- test: *p<,5 **p<,1 ***p<,1 samma motiv för att använda exergames i undervisningen i idrott och hälsa. Dock finner vi en tendens hos grundskolelärarna, där fler kvinnor (93 procent) än män (5 procent) ser att spelet kan bidra till att eleverna anammar ett lärande av fysiska aktiviteter. Hos gymnasielärarna finner vi signifikanta skillnader i motiven jämställdhet och könsmönster. Speciellt i de yngre åldrarna, där fler kvinnor än män ser att spelen kan ge för eleverna att etiskt ta ställning till dessa frågor. Bekanta vs. inte bekanta De lärare som är bekanta med spelen upplever i större utsträckning än övriga att utrymmesskäl och ekonomi är hinder som är av betydelse för att introducera exergames i undervisningen. De som inte är bekanta med spelen ser istället i större grad den egna kunskapen och den egna inställningen till att använda spelen som ett hinder. Tidsbrist är inte något hinder enligt de flesta av lärarna i båda grupperna (cirka 7 procent). Att läraren prioriterar andra aktiviteter i sin undervisning är ett hinder tycker mer än hälften i de båda grupperna (tabell 1). De som är bekanta och inte bekanta med spelen anger i stort sett samma motiv till att använda spelen. Dock finner vi en signifikant skillnad hos grundskolelärarna i frågan om huruvida spelen uppmuntrar eleverna till fysiska aktiviteter. De som är bekanta med spelen ser i större utsträckning (96 procent) detta som ett motiv till att använda dem än de som inte är bekanta med spelen (79 procent). Lärare som spelar fritiden De lärare som spelar exergames fritiden anger i högre grad än övriga att ekonomin är ett hinder för att introducera spelen i undervisningen. Vi finner även ett statistiskt samband där de som spelar i större utsträckning menar att den egna inställningen till spelen inte är något hinder, i förhållande till dem som inte spelar. Å andra sidan menar de som inte spelar fritiden i större omfattning än andra lärare, att både den egna kunskapen och att de 42 svensk idrottsforskning 3/213

5 prioriterar andra aktiviteter i undervisningen är hinder (tabell 2). Lärarna som spelar fritiden anger i stort sett samma motiv till att använda exergames i undervisningen som de andra lärarna gör. Dock framkommer två undantag. Fler grundskolelärare som spelar fritiden (93 procent) än som inte spelar (7 procent) anger att spelet inte får eleverna att värdera synen hälsa. Det andra undantaget är en tendens som vi kan se hos gymnasielärarna, där de som spelar fritiden (6 procent) anser att spelen får eleverna att arbeta med säkerhet vid fysiska aktiviteter. Sextio procent av de spelande lärarna tycker det, medan de som inte spelar i större grad inte tycker detsamma (59 procent). Exergames som läromedel Lärarenkäten visar att de flesta lärare är bekanta med någon form av exergames, men att de i stort sett aldrig spelar själva. Sjutton av 493 lärare har använt spelen i sin undervisning lite olika sätt. De hinder som lärare främst lyfter fram är att spelen kostar för mycket, vilket även framkommer i tidigare studier. Andra hinder är att lärare menar att de har för dåliga kunskaper om spelen samt att de prioriterar andra aktiviteter. De motiv som grundskolelärarna har till att exergames kan användas i undervisningen är framför allt att spelen har ganska eller mycket stora att stimulera eleverna till fysisk aktivitet, att de genomför olika rörelser och att de har roligt. Gymnasielärarnas främsta motiv till att använda spelen i undervisningen är att spelen har ganska eller stora att stimulerar eleverna till fysisk aktivitet. Samtliga dess motiv för att använda spelen stöds av tidigare studier. Vid analysen av resultaten framkommer att majoriteten har en positiv inställning till spelen. Troligtvis behöver lärarnas egna kunskaper om spelen öka för att det ska gå att implementera dem som ett nytt läromedel i ämnet idrott och hälsa. En lärares arbete handlar om att planera, genomföra och följa upp undervisningen. Det handlar således om att göra urval av olika lärsituationer med stöd av olika läromedel och till detta krävs en didaktisk reflektion. Forskning kan här bidra med att problematisera användandet av exergames som läromedel för att visa om, och i så fall hur, spelen kan användas. Det centrala vid införandet av alla läromedel i skolan är således vilket utbildningsvärde de har och inte, som en del forskning framhåller, dess värde för individers energiförbrukning. Referenser 1. Quennerstedt, M. mfl. (in review). Why do Wii teach physical education in school? 2. Fogel, V. mfl. Journal of Applied Behaviour Analysis : Staiano, A. E. mfl. Child Development Perspectives :93-9; Quinn, M. Journal of Pediatric Health Care DOI. pedhc Papastergiou, M. Computer & Education : Song, H. mfl. Journal of Health Communication :14-162; Öhman, M. mfl. (in review) How would you like to work towards a BMI of 22? 6. Statistiska centralbyrån. Register över pedagogisk personal. 27 oktober 212. Kontakt PRENUMERERA CIF:s nyhetsbrev! E-posta till: Gör idrotten någon nytta? Nu är det hög tid att anmäla sig till konferensen Idrott & samhällsnytta maj i Göteborg. Möt företrädare för idrotten, politiken och den akademiska världen för samtal om idrottens förhållande till samhället. Lyssna bland annat Ulf Bjereld, Jorid Hovden och Johan R Norberg. Läs program och anmälan till konferensen Forskarna kritiserar Idrottslyftet Forskare från hela landet har granskat regeringens miljardsatsning unga. I årets första nummer av Svensk Idrottsforskning riktar de kritik mot att idrottsrörelsen inte lyckats lockat nya grupper till idrotten och pekar stora brister i jämställdhets- och jämlikhetsarbetet. Men helt klart har pengarna också varit till nytta för utvecklingen av barn- och ungdomsidrotten. Prenumerera Svensk Idrottsforskning I 2 år har tidningen Svensk Idrottsforskning informerat om det senaste från forskarvärlden. För 2 kr får du en årsprenumeration. Läs om Idrottslyftet i Svensk Idrottsforskning Till prenumerationsbeställning Prenumerera CIF:s nyhetsbrev! 3/213 svensk idrottsforskning 43

Organisera det spontana

Organisera det spontana TEMA DELAKTIGHET Organisera det spontana Spontanidrott pekas ofta ut som föreningsidrottens motsats. Den laddas med förväntningar om att vara roligare, mindre konkurrensinriktad och att den ger nya grupper

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar

Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson Rapporter i Pedagogik, Örebro universitet, 14 Lärares kontakter och samverkan med föräldrar Lars Erikson 1 Rapportens tillkomst och utformning

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor

RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN. Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND OCH SVENSKA IDROTTSLÄRARFÖRENINGEN Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om idrottslärarnas arbetsvillkor Det räcker inte att rulla in en boll En rapport om

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Finns det mer än kunskap i skolan?

Finns det mer än kunskap i skolan? Finns det mer än kunskap i skolan? En undersökning bland elever i grundskolan och gymnasieskolan Genomförd av Exquiro Market Research våren 2009 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd

Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd Svår skolgång för elever i behov av särskilt stöd en undersökning om hur barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det i skolan och hur det påverkar familjen 2014-02-06 Denna rapport är ett

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Att bli en del av laget

Att bli en del av laget TEMA DELAKTIGHET Att bli en del av laget Muslimska flickor idrottar mindre än andra flickor. Intervjuer med volleybolltjejer med muslimsk identitet visar att de har svårt att känna sig som en i laget.

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands?

Många vill - få kommer till skott. Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Många vill - få kommer till skott Varför studerar inte fler utomlands? Diarienr.: 51:12/13 Publiceringsdatum: 2013-05-24 Författare

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén

Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor. Jan Hylén Utvärdering av lärplattor i undervisningen i Gislaveds grundskolor Jan Hylén Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Bakgrund...4 3. Genomförande av undersökningen...4 4. Hur fungerar lärplattorna i skolans

Läs mer

Stöd och stimulans i klassrummet

Stöd och stimulans i klassrummet Rapport 2014:2 Stöd och stimulans i klassrummet Rätten att utvecklas så långt som möjligt Skolinspektionens rapport 2014:2 Diarienummer 2011:6494 Stockholm 2014 Foto: Monica Ryttmarker Förord Skolinspektionen

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer