Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning Jane Meckbach, fil dr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar. Docentföreläsning 2014-02-27 Jane Meckbach, fil dr"

Transkript

1 Idrottsledare och idrottslärare ungdomar, uppdrag och utmaningar Docentföreläsning Jane Meckbach, fil dr

2 Disposition Idrottsledare unga ledare - Ungdomar som rekryteras - Uppdrag som ledare - Utmaningar för idrottsrörelsen Lärare i idrott och hälsa - Ungdomar som söker idrottslärarutbildning - Uppdrag som lärare - Utmaningar för lärarutbildningen Diskussion och frågestund

3 Idag Idrottsrörelsen ledare (65% m, 35% kv) - ideellt arbete (48% barn- o ungdomar) - ledarbrist och hur man ska kunna engagera och utbilda kunniga och duktiga ledare är en ständigt återkommande fråga som idrottsrörelsen brottas med (Lindroth, 2002; Eriksson, 2006; Norberg 2009; Hertting 2010; Larsson & Meckbach 2010; Meckbach & Larsson 2012; Bouchet & Lehe 2010; )

4 Idrottens policydokument Idrotten vill (2009, s.37) - satsningar på att rekrytera och utbilda unga ledare - räcker inte med att engagera föräldrar som själva varit aktiva - ungdomar, kvinnor och personer med invandrarbakgrund - behålla och utveckla ledarna som finns

5 Idrottsledarna - har hög utbildning, svenskt ursprung, tillhör medelklassen (Redelius 2002; Redelius m fl 2004; Eriksson 2006) - dominans av manliga ledare och villkoren skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga ledare (Larsson 2006) - rekryteras från egna leden och införlivat idrottens kärnlogik (Trondman 2011) - pojkar är mer aktiva som ledare och deltar oftare i utbildning (RF 2005:6)

6 Idrottslyftet Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Jane Meckbach & Lena Larsson

7 Textmaterial Datainsamling - Årsrapporter och utvecklingsplaner - Projektbeskrivningar och utvärderingar - Ansökningar från enskilda föreningar Intervjuer - Fokusgruppsintervjuer (20 kvinnor och 17 män) - Urvalskriterier: geografisk spridning, båda könen, aktivitets- och organisationsledare, olika idrotter Enkäter (219 män och 321 kvinnor)

8 Ungdomarna unga ledarna

9 Unga ledarna - majoriteten har svensk bakgrund - företrädesvis mellan 15 och 20 år - vuxit upp i en medelstor tätort - oftare kvinna än man - studieförberedande program (55,5 %) - aktiva utövare inom en eller flera idrotter - idrottsliga kontakter (Meckbach & Larsson in press)

10 De utvalda ledarna - inte vem som helst som kommer på fråga habitus som matchar det sociala sammanhanget - ha smak för idrott och inlemmat idrottens kärnlogik - bekväma inom idrottsrörelsen inlemmats i en miljö - idrottsliga meriter - ledarämne och ambassadör för föreningen (Larsson & Meckbach 2013)

11 Vem är den rätta ledaren? - aktiva idrottsutövare - redan är eller vill bli ledare - förväntas kunna utveckla ett gott självförtroende, kan fungera som förebild för andra ungdomar - har studieintresse, datorvana och förmåga att uttrycka sig både i tal och i skrift (Meckbach & Larsson 2012)

12 Idrottsledaruppdraget

13 Uppdraget - fler kvinnor än män är organisationsledare - kvinnor är i högre grad ledare i individuella idrotter - kvinnor är i oftare ledare för flickor medan män är ledare för alla oavsett kön - kvinnorna är ledare för yngre barn - inga skillnader mellan könen för antal tillfällen eller timmar per vecka - ideellt arbete (Meckbach & Larsson in press)

14 Uppdraget Positiva och negativa bilder framträder: - möter barn och ungdomar i en idrott/sport - ledarutbildning - stödjande miljö (mentor) - press från föräldrar - ej tagna på allvar!

15 - de har lärt sig mycket Utbildning (ungdomars röster) - betydelse för deras personliga utveckling - social gemenskap som varit betydelsefull och något som de vill bygga vidare på Det har fått mig att känna mig mera vuxen och ansvarig. Det har varit en bra gemenskap. Det har fått mig att våga lite mer. Bra diskussioner. Mer idéutbyte hade varit bra

16 Bra stödjande miljöer handlar om. (ungdomarnas röster) - mentorskap bra, men viktigt vem som blir mentor - mentorn ska vara engagerad och inte ha en överlägsen attityd - mentorn ska vara bollplank, behjälplig att sätta upp lagom svåra mål, introducera den nya ledaren i styrelsen, förklara hur beslut tas, vara med på träningar och ge konstruktiv feedback, vara ett stöd om det uppstår problem

17 Bra stödjande miljöer handlar om. (ungdomarnas röster) - delat ledarskap - tydlig struktur, arbetsbeskrivning och organisation - alla i föreningen ska känna till att det finns nya unga ledare - uppmuntran - tillhörighet till föreningen

18 Utmaningar

19 Delaktighet och inflytande - är något inte vem som helst kan få utan det är något som måste erövras, men det är inte heller något alla vill ha - stöd i form av utbildning och betydelsefulla andra - strategier - egna initiativ - utmana traditioner och makthavarna

20 Utmaningar för idrottsrörelsen - fråga fler även utanför idrottsrörelsen - erbjud utbildning, merit även utanför idrottsrörelsen - var rädd om de ledare som finns, se dem - ta till vara ungdomarnas röster - se till att det finns kloka erfarna som hjälper och stöttar - bemöt ungdomarna med respekt - tänk på att unga ledare inte har så mycket tid - hjälp er ledare till en ny förening när de flyttar (studier) - skapa en ungdomssektion där blivande styrelseledamöter skolas in - ändra mötesformerna, bjud in unga ledare till möten

21 Idrottslärarutbildning 1813 GCI sedermera GIH 1966 GIH-S och GIH-Ö 1993 tillkom Göteborg och Umeå universitet lärosäten lärosäten lärosäten (Annerstedt & Bergendahl 2002; Meckbach & Wedman 2007; Meckbach& Lundvall 2013)

22 Idrottslärarutbildning efter lärosäten varav 16 idrott & hälsa (HSV 2005:44R) - fler män än kvinnor väljer idrott och hälsa (HSV 2005:44R) - idrott & hälsa tredje populäraste inriktning (HSV 2005:44R) - antal studieplatser 646 (HSV/LUK:s statistikgrupp 2005) Vid GIH antagning ht söktal 1203 varav 352 förstahandssökande (50 platser) - fler kvinnor (28) än män (22) medelålder 24 år - medelpoäng 17,2 (19,57 16,20) - högskoleprovet 1,9 1,2 (Meckbach & Wedman 2007)

23 GIH studenten alla upplevde skoltiden som positiv, goda studieresultat - mer än ¾ av föräldrarna hade gymnasieutbildning många hade högskoleutbildning - valt utbildningen i 1:a hand - hälften högskolestudier - majoriteten yrkeserfarenhet - mer än hälften tränarerfarenhet - fritiden präglad av idrott - alla var/varit på elitnivå (Meckbach & Wedman 2007)

24 Svenska idrottslärarstudenter Syftet vara att beskriva den svenska idrottslärarstudenten 16 lärosäten Studien genomfördes vt 05 Enkät SPSS analys bakgrund skattad kunskap i idrott skattad kunskap i skolämnet idrott och hälsa (Meckbach, Wahlgren & Wedman, 2006)

25 Idrottslärarstudenterna - 14 lärosäten (19-77 studenter på lärosätena) studenter (70% svarsfrekvens) - manliga studenter (54%) - fler kvinnor än män (2 univ/högskola) - mycket mer män (2 univ/högskola) - majoriteten vuxit upp i närheten av utbildningsorten - GIH riksrekryterande (Meckbach, Wahlgren & Wedman, 2006)

26 Idrottslärarstudenterna - majoriteten bedömde sig som toppelev - mammor högre utbildning än pappor - fler pappor hade lärarutbildning - fler män än kvinnor - mycket idrottsaktiva - de kan simma 200m, bollspel, förstå samband mellan fysisk aktivitet och hälsa - sämre kan de valla längdåkningsskidor, stå på händer utan hjälp, dansa

27 Nya lärarutbildningar från Sjunkande söktryck till lärarutbildning (HSV 2012/15) - Lärarstudenter från icke akademiska hem (Bertilsson 2009) - Andelen män ca 20 procent (HSV 2012/15) - Idrottslärarstudenter 60 procent män - Söktrycket stabilare än övriga lärarutbildningar (Larsson, Meckbach & Larsson, opublicerat)

28 Idrottslärarstudenterna 2011 Syfte var att studera idrottslärarstudenters dispositioner, tillgångar och smaker Bourdieus teorier och begrepp för att få fatt i studenternas smaker, praktiker och livsstilar Enkätundersökning (35 frågor; öppna och slutna) 207 studenter från 7 lärosäten med examensrätt (Larsson, Meckbach & Larsson, opublicerat)

29 Idrottslärarstudenterna män (63%) och kvinnor (37%) - ålder år (40%), år (50%), >25 år (10%) - drygt hälften har gått ett studieförberedande program av dessa drygt 40% idrottsinriktat - 60% har en eller två föräldrar med univ-/högskoleutbildning - majoriteten (75%) har idrotts- och ledarerfarenhet - sökt till utbildningen: 98 % ämnesintresse 27% inte intresserade av barn 17% inte intresserade av undervisning (Larsson, Meckbach & Larsson, opublicerat)

30 Idrottslärarstudenterna vid GIH Antagning ht söktal 850 varav 216 förstahandssökande - 3 inriktningar - antagna fler män (61%) än kvinnor (39%) - meritvärdet 19,00 11,10 - högskoleprovet 1,3 0,1

31 Idrottsläraruppdraget och skolan - myndighetsuppdrag - komplext - teorier om lärande - obligatoriskt ämne (Holmqvist, 2011; Meckbach & Larsson in press)

32 Idrottsämnets förändring över tid Gymnastik Gymnastik med lek och idrott Gymnastik Idrott Idrott och hälsa Idrott och hälsa Folk/grundskola Läroverk/gymnasium Ling gymnastik Fysiologisk träning, idrotter, social interaktion Hälsa och livsstil Fysisk aktivitet och hälsa Särundervisning Samundervisning Medicinsk hälso-/hygiendiskurs Fysiologisk diskurs Pedagogisk diskurs Kunskaps diskurs (Lundvall & Meckbach, 2010; Meckbach & Lundvall, 2013)

33 Läraruppdraget didaktiska utmaningar LÄRARE STATEN PRODUCENT Undervisning ELEV TEXT/ARTEFAKT SAMHÄLLET (Selander 2001; Meckbach & Lundvall 2007)

34 Utmaningar för lärarutbildningen Utbildning Omfattning Ämneskurser Idrott HB/HumSam Examensarbete hp 90 p (75/15) Ämneskurser Idrott BO/FL/GF/RD 30 hp (8/10/6/6) Utbildningsvetenskap Verksamhetsförlagd utbildning Inriktning Annat ämne 90 hp (60/30) 90 hp 5 år 30% 10% 30% 30% (Meckbach & Lundvall, 2013)

35 idrottsledare - idrottslärare Likheter? Skillnader? Möts praktikerna?

36 Tack!

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram

Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram Stödjande miljöer för unga ledare vilka är de och för vem? En studie av satsningar på rekrytering av unga ledare inom Idrottslyftets ram GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Jane Meckbach, Lena Larsson STOCKHOLM

Läs mer

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN

SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG FÖRENINGSNAMN SKATTNINGSVERKTYG Hur nöjda är ni med läget just nu inom de olika områdena? Läs igenom utgångspunkterna på sid 4-6 innan ni påbörjar skattningen. Tänk på! Det är viktigt

Läs mer

Mycket idrott och lite hälsa

Mycket idrott och lite hälsa 1 (14) Mycket idrott och lite hälsa Skolinspektionens rapport från den flygande tillsynen i idrott och hälsa Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00,

Läs mer

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina

Alumnistudie. Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9. Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina Praktiknära forskning inom ämnet idrott och hälsa Rapport nr. 2009:9 Alumnistudie Vad gör idrottslärarstudenterna när de avslutat sina studier vid GIH? Béatrice Gangnebien GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025

till viss del? En komparativ studie av Lpo 94 och Lgr 11 i ämnet idrott och hälsa. Författare: Emelie Sölgen & Marina Söderholm Rapport nr: 2011ht5025 Rapport nr: 2011ht5025 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i utbildningsvetenskap inom allmänt utbildningsområde, 15 hp till viss del? En komparativ studie av Lpo

Läs mer

Vad menas med att ha kul i sin idrott?

Vad menas med att ha kul i sin idrott? Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Campus Växjö Vad menas med att ha kul i sin idrott? - En intervjustudie om hur unga fotbollsspelande tonårstjejer upplever sin idrott. Annika

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan?

Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Handslagsrapport 2007:4 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet 2007:2 Book

Läs mer

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna

Idrottslärare vill ha tv-spel på lektionerna Idrottslärare vill ha tv-spel lektionerna Tv-spel där spelaren är fysiskt aktiv är mycket populära bland barn och ungdomar. En stor enkätundersökning visar att lärarna är positiva till spelen. Men om så

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Idrottsledare i skolan behöver utbildning

Idrottsledare i skolan behöver utbildning Idrottsledare i skolan behöver utbildning Sammanfattning av forskningsrapporten Hur ser utbildningsbehovet ut bland idrottsledare i skolan? Ingegerd Ericsson Idrottsvetenskap Lärarutbildningen Malmö högskola

Läs mer

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör?

Vil Vi ka st lka stann n a nar k r kva v r r oc o h c va h varför ör? En studie av ungdomars deltagande i föreningsidrott FoU-rapport 2008:4 STOCKHOLM FEBRUARI 2009 ANDRÈN & HOLM FOTO: BILDBYRÅN FoU-rapporter 2004:1 Ätstörningar en kunskapsöversikt (Christian Carlsson) 2004:2

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

Hur tacklas utmaningen?

Hur tacklas utmaningen? Hur tacklas utmaningen? Tre idrottslärares erfarenheter av att undervisa elever med grav synskada Per Källman Specialpedagogiska institutionen Examensarbete 15 hp Magisterexamen med ämnesbredd i Synpedagogik

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner

Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner Om ideella ledare i barn- och ungdomsidrotten och idrottsledarskapets sociala dimensioner ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA Johan von Essen STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

Investera i utbildning

Investera i utbildning Socialdemokraterna Investera i utbildning Politik för en kunskapsbaserad ekonomi 2 (12) Innehållsförteckning Investera i utbildning... 3 Nya utbildningspolitiska mål... 3 Högre resultat genom investeringar

Läs mer

Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007

Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007 Lärandets form och innehåll lärares och elevers uppfattning om lärande och kompetens inom ämnet idrott och hälsa, SIH 2001 till SIH 2007 Vilket lärande är det egentligen som eftersträvas inom ämnet idrott

Läs mer

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12

Som hand i handsken. en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Som hand i handsken en satsning på flickors idrott eller på idrottens flickor? Handslagsrapport 2007:12 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Att bli en del av laget

Att bli en del av laget TEMA DELAKTIGHET Att bli en del av laget Muslimska flickor idrottar mindre än andra flickor. Intervjuer med volleybolltjejer med muslimsk identitet visar att de har svårt att känna sig som en i laget.

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan

EXAMENSARBETE. Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan EXAMENSARBETE 2009:025 Kan man ha hälsa och samtidigt sitta i rullstol? En studie av lärares och elevers uppfattning om hälsa i gymnasieskolan Adam Bergholm Andreas Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning

Läs mer

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet

En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer. Ideell mångfald Att välkomna alla i vår verksamhet En skrift om att kartlägga mångfalden i våra organisationer 2 Inledning Vill ni ha fler volontärer till er verksamhet? Vill ni ha nya idéer och synsätt på hur ni kan driva er verksamhet och nå nya grupper?

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer