Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013"

Transkript

1 Kajer mot det gröna Järfälla Kommun Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013 UPPDATERAD arkitekter ab

2 N

3 Backgrund Bakgrund - regionen växer - men hur Stockholmsregionen är för närvarande den snabbast växande i Europa. Byggandet av bostäder har dock inte hållit samma takt. Trycket på de enskilda kommunerna att vara med att klara efterfrågan har ökat. Järfälla har som delmål sagt sig kunna ge plats för invånare. En stor del, invånare, kan rymmas i den nya Barkarbystaden, medan resten antas kunna ske som kompletteringar inom och emellan andra stadsdelar. Förtätningsprojekt blir lätt kontroversiella men kan om de formas just som kompletteringar bli tillskott av kvalitéer i olika viktiga avseenden, t ex genom att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken, mixen av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, tillgången på trygga stråk, lokal service, mm. Workshopen hade två syften, dels att med kringboende berika diskussionen kring en detaljplanering av ängen och kraftledningsgatan vid Mälarvägen/Rånäsvägen, dels se detta som en del av frågan hur bebyggelsestråk möter grönstråk, dvs den generella frågan om gränssnittet och dess kvalitéer, det som ingår i kommunens projekt Kajer mot det gröna.workshopen förbereddes med en rundvandring i området lördagen innan workshopen. Synpunkter snarast Denna rapport redovisar olika uppslag och diskussioner. Sammanfattande konklusioner följer i senare steg. Kompletterande workshop om gränssnittet i ett större perspektiv likaså. Deltagarna ombeds nu att komma med synpunkter på denna rapport och komplettera med de aspekter och idéer man tycker sig sakna. 3

4 STEP-metoden Arken Arkitekters och Ekologigruppens STEP-metod, är en slags workshop med verktygslåda för parter att gemensamt arbeta fram olika alternativ. Konsulterna har parallellt rollen att utifrån workshopens skisser och samtal ta fram slutsatser och förslag till utveckling av detta parti av stadsdelen, både vad gäller grönstrukturen och bebyggelsestrukturen. Workshop enligt den nu nyttjade STEP-metoden lägger vikt vid att grupper inte bara listar viktiga aspekter och programkrav, utan framförallt får till uppgift att i partssammansatta grupper bygga modeller av ett projekt i fråga, hands-on. Det innebär krav på konkretiseringar och avvägningar, på ett tagande och givande, där tålmodigt knådande brukar kunna både frammana nya idéer och lösa låsningar för att bringa parter närmare varandra. För konsulter utifrån innebär metoden ett redskap att snabbt lära känna fakta och åsiktslandskap vilket är bra för att undvika tankespår som annars lätt kan bli till irrgångar och klavertramp. Workshopens idéer om det här gränsnittet mellan natur och bebyggelse finns redovisade i denna Delrapport 1. Deltagarna var engagerade och entusiastiska. Många var som närboende angelägna att understryka att de inte vill ha nån bebyggelse alls, utan framför allt förbättringar i grönstrukturens skötsel. Kommunrepresentanter och konsulter betonade att workshopen är ett tidigt tillfälle att påverka händelsutvecklingen ifall kommunen nu fullföljer sina intentioner om bebyggelse. Delrapporten ska senare kompletteras med en skiss, en syntes som avses utgöra summering av det som modellbyggdes och kommenterades under workshop-kvällen. 4

5 DELTAGARE: Madeleine Algotsson Sven Andersson Paulina Cifuentes Vargas Sandra Bergstrand Johan Billing Stig Blomqvist Hans Bridal Allan Edblom Daniel Hammar Ingemar Hedlund Hans Jenefors Mariann Jenefors Hans Johansson Annika Kilegran Tommy Lillqvist Palle Lindkvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Karolina Rentzhog Svante Sterner Jenny Sterner Anders Strandanger Kerstin Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Tommy Walfridson Tommi Wiktorson Jan Werner Kent Westergren Joakim Öhrström Marie Ann Östlund Från Järfälla Kommun Anders C Eriksson, stadsarkitekt Emelie Grind, samhällsstrateg Ingrid Kennerstedt Bornvall, antikvarie David Nordin, trafikingenjör Elenor Lennartsson, Exploateringskontoret Nils Söderlund, projekt ledare Från Konsultgruppen Torbjörn Einarsson, Arken arkitekter AB Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter AB Jaime Montes, Arken arkitekter AB Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Krister Sernbo, Ekologigruppen AB Emma Sandelin, Ekologigruppen AB Karin Görlin, Ekologigruppen AB INLEDNING Anders C Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla kommun, beskrev workshopen, förstudien kring ängen och projektet Kajer mot det gröna som stöds av Delegationen för Hålbara Städer och dess relation till pågående översiktsplaneprocess. Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, beskrev STEP-metoden och kvällens olika arbetspass. Historik, omvärldsfrågor, val utifrån prestanda i olika bebyggelsetyper, värderos för stadsdelen idag, rundabordsarbetet, mm Emma Sandelin, Ekologigruppen AB, gav input om traktens kvalitéer utifrån en SWOT, dvs Styrkor, svagheter, möjligheter och hot., sammanställd utifrån platsbesök och tidigare inventeringar. Malin Gibrand, Trivector Traffic AB, beskrev viktiga aspekter om hålbar trafikplanering, dels hur man kan nyttja dagens bussnät bättre, dels hur nya dragningar och färdmedelsval kunde se ut. Krister Sernbo, Ekologigruppen AB, satte fokus på livsstilsfrågor och uppfordrade församlingen att tänka radikalt: för att nå en hållbar stadsplanering måste vi nog bli tio gånger så radikala som vi hittills trott, Hållbara städer är i mycket en fråg om relationen människa och natur, liksom relationen stad och natur, stad och odling.. 5

6 Stadstyps-matris STEP-metoden fokuserar på val av stadstyper som bas för en diskussion om vad som är bra, hållbart stadsbyggande. Detta i motsats till ett tänkande utifrån hustyper eller parkeringslösningar som lätt brukar dominera. STEP-metoden använder en matris av stadstyper och en genomgång av lite stadsbyggnadshistoria för att visa den enorma bredd av bebyggelsearv som finns att inspireras av. Deltagarna ombeds bejaka sina drömmar och minnen, därefter fundera på hur det kunde se ut om trettio år när de besöker t ex sitt uppvuxna barnbarn. På en utdelad matris ombads deltagarna sätta en ring runt stadstyper de vill se mer av, och kryssa över vilka de vill se mindre av i denna del av Järfälla. Matrisen innehåller också tomma rutor där deltagarna kunde fylla i egna förslag, minnesvärda miljöer, etc. 6

7 MATRIS SUMMERING av deltagarnas val av stadstyper & preferenser STEP workshop Järfälla = 24 = 12 = 12 EGNA FAVORITER : - deltagarnas tillägg i vita rutorna: exploateringsgrad = 36 STENSTAD = 45 = 12 = 55 = 12 = 52 = 9 VILLASTAD BLANDAT = 6 = 42 = 61 = 6 = 48 = 6 SMÅHUSOMRÅDE = 67 PROFILERINGS- ARKITEKTUR = 15 = 45 SMÅSTAD JOSÉS HEMSTAD STORGÅRDS- KVARTER INGEN BEBYGGELSE DIN EGEN FAVORIT = 61 FUNKTIONALISTISK STAD = 9 = 48 BY TRÄDGÅRDSSTAD SMALHUSOMRÅDE EKOBY gång cykel bana = 24 = 24 RADHUSOMRÅDE H Jersenius/Arken/Ekologigruppen/Söderlind Gällande ängen: - Ingen bebyggelse alls. - Bevara åkermarken. - Ekoby. - Blanda hus med matproduktion. - Radhus med levande arkitektur. - Flerbostadshus + mindre villor/radhus med arkitektur som smälter in. - Ökad lokaltrafik, gång/cykelstråk till naturområde. - Förstärk övergång mellan bebyggelse ochnatur - Landskap: rekreation, friluftsliv, obebyggd miljö. - En Järfälla kyrkoby. - Som Tyresö strandtorg. Gällande Järfälla: - Lägg mer i Barkabystaden. - Behåll grönområdena. - Mer gång/cykelvägar. - Hus med utsikt, fria vyer. - Stenstad i närheten av stationerna och centrum. - Townhouse som husen nära Spånga. - Flerfamiljhus med integrerade affärer, skolor, arbete - Landmärke i centrum ägostorlek/projektstorlek = mer av trädgårdsstad, by, villastad, småhusområde, småstad... = mindre av profilerings- & funtionalistisk arkitektur, smalhusområde, storgårdskvarter, Josés hemstad... I centrum och nära stationen: mer stenstad, profileringsarkitektur och storgårdskvarter. EGNA FAVORITER: - deltagarnas tillägg i vita rutorna: Gällande ängen: Gällande Järfälla: 7

8 Deltagarnas gemensamma värderos för stadsdelen idag Värderosen är ett verktyg för att utvärdera hur bra olika stadstyper, städer eller stadsdelar fungerar. Som mätetal för bra har valts ett begrepp för bra över tid, dvs hållbarhet, ett begrepp som för att fungera här i STEP-metoden nyttjar en värderos som vilar på fyra ben. Värderosens fyra ben innehåller i sin grundform tolv indikatorer som betygsätter från 0 (dålig) till 100 (perfekt). Deltagare välkomnas addera ekrar om de tycker nån viktig aspekt saknas här tillkom en nya indikator: bostadsutbud. I en gemensam diskussion fylldes punkt för punkt av för stadsdelens värderos, i nuläget. Syftet är tvåfalt, dels att påminna om den mängd av faktorer som man bör hålla levande Värderos i stadsbyggande, Järfälla dels för att man i det efterföljande skissarbetet med modellklossar kan Gemensamt hjälpas åt att bygga mönster för både-och, dvs gå från diskussioner om antingen-eller till stadsformer av både-och, dvs där alla kan få sina aspekter tillgodosedda. Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Trafik (handikapp, säkerhet, buller) Z... Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil tillgänglighet Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 8

9 Rundabordsarbete Vi jobbade i fem grupper, fem bord med olika teman. Redskapen är modellklossar på flygfoton, modellklossar som representerar byggnader, aktiviteter och landskapselement. Färgat papper kan användas för olika aktiviteter som deltagarna kommer på. Varje bord hade till uppgift att studera möjligheten att bygga med olika mycket bostäder/verksamheter, från 100 till 400 enheter. En enhet är 100 kvm, vilket kan representera en bostad eller motsvarande yta för verksamheter, butiker, etc. Skalan på flygfotona var 1: Bordet LARGE tilldelades 400 enheter att placera, borden MEDIUM 250 och borden SMALL 100. Det fanns ett bord LARGE, ett bord MEDIUM Koncentrerat som skulle studera vad som händer om enheterna läggs mer koncentrerat och ett bord MEDIUM Utspritt som studerade vad en mer utspridd layout innebär. På motsvarande sätt fanns ett bord för SMALL Koncentrerat respektive ett bord för SMALL Utspritt. URBAN STEP WORKSHOP I JÄRFÄLLA 20 FEBRUARI 2013 ELEMENT FÖR ATT BYGGA STADEN: BYGGNADER, MELLANRUN, TORG, AKTIVITETER, NATUR, LANDSKAP... 1 VILLA 5 LÄGENHETER á 100 kvm II ½ 10 m 10 m m 10 m MAN KAN ÄNVÄNDA KLOSSAR PÅ TUSEN KREATIVA SÄTT: ETT EXEMPEL... IDROTTSPLAN ELLER 3 RADHUS II ½ 10 m ETT SPECIELLT HUS t.ex: SKOLA m 4 LÄGENHETER á 100 kvm II 10 m 3 1 ODLING I KVARTER m EN STIG TORG EN PARK, GRÖN YTA... ODLING VATTEN t.ex: LEKPLATS... NYA TRÄD BLÅ KLOSSAR: EN VÄXTHUS, EN NATURRUM... 9

10 LARGE N idrott skidspår motionsslinga vatten mötesplats nära hållplats böstader och koppling till centrum 10 gångstigar till befintligt område

11 LARGE: 400 ENHETER Deltagare: Svante Sterner Jenny Sterner Tommy Walfridson Johan Billing David Nordin, Järfälla Kommun Elenor Lennartsson, Järfälla Kommun Karin Görlin, Ekologigruppen Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 11

12 MEDIUM KONCENTRERAT N odling dagvattenhantering idrott mötesplats nära hållplats bostäder som koppling till centrum 12

13 MEDIUM KONCENTRERAT: 250 ENHETER Deltagare Jan Werner Hans Bridal Daniel Hammar Anders Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Karolina Rentzhog Marie Ann Östlund Ingrid Kennerstedt Bornvall, Järfälla Kommun Malin Gibrand, Trivector Krister Sernbo, Ekologigruppen Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 13

14 MEDIUM UTSPRITT N viltpassage odling allé idrott flerfamiljshus nära hållplats gång cykel och buss koppling med staden viltpassage täthet runt Mälarvägen och Viksjöleden 14

15 MEDIUM UTSPRITT: 250 ENHETER Deltagare: Tommi Wiktorson Sven Andersson Stig Blomqvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Paulina Cifuentes Vargas Emma Sandelin, Ekologigruppen Emelie Grind, Järfälla Kommun Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 15

16 SMALL KONCENTRERAT N gång-cykel väg till natur småhus med lek/träff rondell för mindre buller kolonilotter trädgårdsstad lek/träff/café gång-cykel väg till centrum flerfamiljshus med lek/träff 16

17 SMALL KONCENTRERAT: 100 ENHETER Deltagare: Tommy Lillqvist Ingemar Hedlund Annika Kilegran Allan Edblom Joakim Öhrström Sandra Bergstrand Hans Johansson Kerstin Strandanger Jaime Montes (Arken arkitekter). Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar EN PRELIMINÄR ALTERNATIV ETT ANDRA ALTERNATIV Äldre boende nära skola och odlinslotter 17

18 SMALL UTSPRITT N små enfamiljshus ingen genomfart 4H gård med kafe mer bostäder i hörnet villor och radhus mötesplats nära befintlig hållplats böstader och kopling till centrum 18

19 SMALL UTSPRITT: 100 ENHETER Deltagare: Hans Jenefors Mariann Jenefors Kent Westergren Madeleine Algotsson Palle Lindkvist Nils Söderlund, projekt ledare Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 19

20 Summering WS1 - Flertalet närboende föredrar att det inte byggs. - Kanske bättre att bygga mer i Barkabystaden och mindre vid reservatet. - En argumentering gällde man bör/kan bygga på åkermark eller inte. Befintliga värden: - Naturreserverat - Tystheten - Att få bo nära natur - Jättebra för barn - Utblickar från husen Om man bygger: - Gång-cykel vägar som knyter natur och bebyggelse - Gång-cykel vägen till centrum, Mälarvägen gärna som boulevard - Möjlighet att förtäta längs Mälarvägen - Odling och matproduktion Nya utveckling kan: - förbättra kollektivtrafiken, nu finns lite och dålig synkro. - ge ny service och mötesplatser: café, lek, torg, samlingslokaler Stadstyper: - Ekoby och relation till matproduktion - Ge mångfald av bebyggelsetyper och karaktärer: inte bygga det samma. - Favorit stadstyper är trädgårdsstad, by, villastad, småstad. Nya använding som passar bra i gränsen mellan natur och bebyggelse: - Café. - Kolonilotter. - Äldreboende. - Skola. - Odling relaterad till skola och äldreboende - Lek. - Idrott. 20

21 Vad kommer härnäst? Projektet Kajer mot det gröna s koppling till Översiktsplaneprocessen. Mer mångfald och värden för Järfällas utveckling. Nya platsvandringar och en ny workshop i mars/april ska fokusera på hela reserveratsgränsen. Mål är att hitta mönster och strategier för hur man kan utveckla gränssnitt mellan bebbyggelsestråk och naturstråk på sätt som är gynnsamma för båda. Kommunen och konsulter från Arken Arkitekter, Ekologigruppen och Trivector Traffic ska sammafatta och generalisera förslag och lösningar till en handbok som ska ge både konkreta förslag för Järfälla och mönster som är generellt applicerbara över riket. NÄSTA PROMENAD: 23 Mars 2013 NÄSTA WORKSHOP: 8 och 9 April 2013 Rapporten sammansatt av: arkitekter ab Hökens gata Stockholm Tel:

22 Kommande händelser Följ med på en promenad! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Hjälp till att kartlägga de viktigaste värdena i grönområdet inför Järfälla kommuns planering. Promenaden ingår som en del i projektets medborgardialog, där vi tillsammans upptäcker och beskriver värden, brister och möjligheter i området. Boende, verkande och övriga intresserade i stadsdelen, är välkomna att delta i promenaden. Följ med på promenaden! Ingen anmälan krävs. Lördagen den 23 mars klockan Uppskattad längd är 3 km. Samling: korsningen Kärrvägen/Terrängvägen. Den som vill tar med sig en fikakorg. Vi rekommenderar rejäla kläder då promenaden delvis kommer att vara i naturterräng. Promenaden leds av personal från Ekologigruppen AB. VÄLKOMMEN! Startpunkt: Vretstigen/ Järfällavägen WORKSHOP2 - ta chansen och var med och påverka! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Workshop 2 ingår som en del i projektets medborgardialog. Är ni intresserade av att vara med och påverka utvecklingen av av ett hållbart gränssnitt mellan stad och land? Då är ni välkomna att tillsammans med oss, i workshops och mindre arbetsgrupper, undersöka de idéer och tankar för förbättringar av området som kommer fram i processen. Workshop 2 omfattar två dagars arbete. Om man endast kan en av dagarna så är det möjligt att bara deltaga den dagen. INBJUDAN: Måndagen den 8 april och tisdagen den 9 april kl till Plats: Jakobsalen, Järfälla kommunhus, Vasaplatsen Vi bjuder på kaffe och smörgås. OSA senast måndagen den 3 april till: telefon eller telefon VÄLKOMMEN! Slutpunkt Bild från tidigare promenad Arbetsomrade för workshop2. Bilder från tidigare workshop.

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2

Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Så förtätar vi Malmö! Dialog-pm 2010:2 Malmö stadsbyggnadskontor juni 2010 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Varför förtätning?... 4 Förslag till förtätningsstrategi... 8 En tätare stad...12

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer

Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer UTVÄRDERINGSRAPPORT Trygga rum, nya möten och sociala entreprenörer Forskare från Malmö högskola har på uppdrag av Arvsfondsdelegationen följt upp och utvärderat ett antal aktuella projekt som genomförts

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO

FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STATI FÖRSLÖVS STATION FÖRSLÖVS STATIO FÖRSLÖVS STADSFÖRNYELSE STATION I BÅSTADS KO STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS I BÅSTADS KOMMUN KOM ÖRSLÖVS STATION STADSFÖRNYELSE I BÅSTADS KOMM STADSFÖRNYELSE I

Läs mer

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet

Boverket. En hel stad. Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet En hel stad Om lokala insatsers betydelse för integration i boendet Boverket december 2005 Titel: En hel stad. Om lokala insatsers

Läs mer

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv?

Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? Har Delaktighetsmodellen ökat brukarnas möjligheter och förmåga att ha inflytande över sina liv? En genomlysning av några kommuners arbete med Delaktighetsmodellen i LSS-verksamhet i samarbete med Kommunförbundet

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap

Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap Socialt hållbar bogemenskap genom byggemenskap - Hur kan Göteborgs Stad arbeta med byggemenskaper? Sara Svensson - Examensarbete vid Chalmers tekniska högskola våren 2013 - Masterprogram: Design for sustainable

Läs mer

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen

Stadsutveckling med samverkan. Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Stadsutveckling med samverkan Processer och arbetsmetoder med kultur i Stockholm-Mälarregionen Om Volante Research Huvudförfattare har varit Joakim Sternö, etnograf och analytiker vid Volante. Projektledare

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan.

RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser. Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan. RAPPORT CyCity: Cykelplanering över kommungränser Ett projekt om cykelplanering över kommungränser och betydelsen av samverkan Tillsammans med: November 2012 RAPPORT Ett projekt om cykelplanering över

Läs mer

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1

Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Hur kan Malmö växa hållbart? Dialog-pm 2009:1 Malmö stadsbyggnadskontor mars 2009 Sammanfattning Innehåll Sammanfattning... 2 Hur kan Malmö växa som hållbar och attraktiv stad?... 4 Tre alternativ... 7

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad

KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad KIRUNA 4-EVER Tävlingsbidrag Kiruna stad INLEDNING 4 PROCESS OCH DIALOG 4 MÖTESPLATSER 4 STADSFORM 8 EKONOMI Steg för steg 14 MOBILITET 10 HÅLLBARHET OCH EKOLOGI 12 Kiruna 4-ever Innehållsförteckning

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming

Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt. Brainstorming Framtidsverkstad Mötesplats framtiden Framtidsdialog Statistisk analys Scenariometoden Visionens makt Brainstorming Vart vill vi? Framtidsplanering Brainstorming I varje förening är det viktigt att tänka

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer