Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013"

Transkript

1 Kajer mot det gröna Järfälla Kommun Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013 UPPDATERAD arkitekter ab

2 N

3 Backgrund Bakgrund - regionen växer - men hur Stockholmsregionen är för närvarande den snabbast växande i Europa. Byggandet av bostäder har dock inte hållit samma takt. Trycket på de enskilda kommunerna att vara med att klara efterfrågan har ökat. Järfälla har som delmål sagt sig kunna ge plats för invånare. En stor del, invånare, kan rymmas i den nya Barkarbystaden, medan resten antas kunna ske som kompletteringar inom och emellan andra stadsdelar. Förtätningsprojekt blir lätt kontroversiella men kan om de formas just som kompletteringar bli tillskott av kvalitéer i olika viktiga avseenden, t ex genom att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken, mixen av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, tillgången på trygga stråk, lokal service, mm. Workshopen hade två syften, dels att med kringboende berika diskussionen kring en detaljplanering av ängen och kraftledningsgatan vid Mälarvägen/Rånäsvägen, dels se detta som en del av frågan hur bebyggelsestråk möter grönstråk, dvs den generella frågan om gränssnittet och dess kvalitéer, det som ingår i kommunens projekt Kajer mot det gröna.workshopen förbereddes med en rundvandring i området lördagen innan workshopen. Synpunkter snarast Denna rapport redovisar olika uppslag och diskussioner. Sammanfattande konklusioner följer i senare steg. Kompletterande workshop om gränssnittet i ett större perspektiv likaså. Deltagarna ombeds nu att komma med synpunkter på denna rapport och komplettera med de aspekter och idéer man tycker sig sakna. 3

4 STEP-metoden Arken Arkitekters och Ekologigruppens STEP-metod, är en slags workshop med verktygslåda för parter att gemensamt arbeta fram olika alternativ. Konsulterna har parallellt rollen att utifrån workshopens skisser och samtal ta fram slutsatser och förslag till utveckling av detta parti av stadsdelen, både vad gäller grönstrukturen och bebyggelsestrukturen. Workshop enligt den nu nyttjade STEP-metoden lägger vikt vid att grupper inte bara listar viktiga aspekter och programkrav, utan framförallt får till uppgift att i partssammansatta grupper bygga modeller av ett projekt i fråga, hands-on. Det innebär krav på konkretiseringar och avvägningar, på ett tagande och givande, där tålmodigt knådande brukar kunna både frammana nya idéer och lösa låsningar för att bringa parter närmare varandra. För konsulter utifrån innebär metoden ett redskap att snabbt lära känna fakta och åsiktslandskap vilket är bra för att undvika tankespår som annars lätt kan bli till irrgångar och klavertramp. Workshopens idéer om det här gränsnittet mellan natur och bebyggelse finns redovisade i denna Delrapport 1. Deltagarna var engagerade och entusiastiska. Många var som närboende angelägna att understryka att de inte vill ha nån bebyggelse alls, utan framför allt förbättringar i grönstrukturens skötsel. Kommunrepresentanter och konsulter betonade att workshopen är ett tidigt tillfälle att påverka händelsutvecklingen ifall kommunen nu fullföljer sina intentioner om bebyggelse. Delrapporten ska senare kompletteras med en skiss, en syntes som avses utgöra summering av det som modellbyggdes och kommenterades under workshop-kvällen. 4

5 DELTAGARE: Madeleine Algotsson Sven Andersson Paulina Cifuentes Vargas Sandra Bergstrand Johan Billing Stig Blomqvist Hans Bridal Allan Edblom Daniel Hammar Ingemar Hedlund Hans Jenefors Mariann Jenefors Hans Johansson Annika Kilegran Tommy Lillqvist Palle Lindkvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Karolina Rentzhog Svante Sterner Jenny Sterner Anders Strandanger Kerstin Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Tommy Walfridson Tommi Wiktorson Jan Werner Kent Westergren Joakim Öhrström Marie Ann Östlund Från Järfälla Kommun Anders C Eriksson, stadsarkitekt Emelie Grind, samhällsstrateg Ingrid Kennerstedt Bornvall, antikvarie David Nordin, trafikingenjör Elenor Lennartsson, Exploateringskontoret Nils Söderlund, projekt ledare Från Konsultgruppen Torbjörn Einarsson, Arken arkitekter AB Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter AB Jaime Montes, Arken arkitekter AB Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Krister Sernbo, Ekologigruppen AB Emma Sandelin, Ekologigruppen AB Karin Görlin, Ekologigruppen AB INLEDNING Anders C Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla kommun, beskrev workshopen, förstudien kring ängen och projektet Kajer mot det gröna som stöds av Delegationen för Hålbara Städer och dess relation till pågående översiktsplaneprocess. Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, beskrev STEP-metoden och kvällens olika arbetspass. Historik, omvärldsfrågor, val utifrån prestanda i olika bebyggelsetyper, värderos för stadsdelen idag, rundabordsarbetet, mm Emma Sandelin, Ekologigruppen AB, gav input om traktens kvalitéer utifrån en SWOT, dvs Styrkor, svagheter, möjligheter och hot., sammanställd utifrån platsbesök och tidigare inventeringar. Malin Gibrand, Trivector Traffic AB, beskrev viktiga aspekter om hålbar trafikplanering, dels hur man kan nyttja dagens bussnät bättre, dels hur nya dragningar och färdmedelsval kunde se ut. Krister Sernbo, Ekologigruppen AB, satte fokus på livsstilsfrågor och uppfordrade församlingen att tänka radikalt: för att nå en hållbar stadsplanering måste vi nog bli tio gånger så radikala som vi hittills trott, Hållbara städer är i mycket en fråg om relationen människa och natur, liksom relationen stad och natur, stad och odling.. 5

6 Stadstyps-matris STEP-metoden fokuserar på val av stadstyper som bas för en diskussion om vad som är bra, hållbart stadsbyggande. Detta i motsats till ett tänkande utifrån hustyper eller parkeringslösningar som lätt brukar dominera. STEP-metoden använder en matris av stadstyper och en genomgång av lite stadsbyggnadshistoria för att visa den enorma bredd av bebyggelsearv som finns att inspireras av. Deltagarna ombeds bejaka sina drömmar och minnen, därefter fundera på hur det kunde se ut om trettio år när de besöker t ex sitt uppvuxna barnbarn. På en utdelad matris ombads deltagarna sätta en ring runt stadstyper de vill se mer av, och kryssa över vilka de vill se mindre av i denna del av Järfälla. Matrisen innehåller också tomma rutor där deltagarna kunde fylla i egna förslag, minnesvärda miljöer, etc. 6

7 MATRIS SUMMERING av deltagarnas val av stadstyper & preferenser STEP workshop Järfälla = 24 = 12 = 12 EGNA FAVORITER : - deltagarnas tillägg i vita rutorna: exploateringsgrad = 36 STENSTAD = 45 = 12 = 55 = 12 = 52 = 9 VILLASTAD BLANDAT = 6 = 42 = 61 = 6 = 48 = 6 SMÅHUSOMRÅDE = 67 PROFILERINGS- ARKITEKTUR = 15 = 45 SMÅSTAD JOSÉS HEMSTAD STORGÅRDS- KVARTER INGEN BEBYGGELSE DIN EGEN FAVORIT = 61 FUNKTIONALISTISK STAD = 9 = 48 BY TRÄDGÅRDSSTAD SMALHUSOMRÅDE EKOBY gång cykel bana = 24 = 24 RADHUSOMRÅDE H Jersenius/Arken/Ekologigruppen/Söderlind Gällande ängen: - Ingen bebyggelse alls. - Bevara åkermarken. - Ekoby. - Blanda hus med matproduktion. - Radhus med levande arkitektur. - Flerbostadshus + mindre villor/radhus med arkitektur som smälter in. - Ökad lokaltrafik, gång/cykelstråk till naturområde. - Förstärk övergång mellan bebyggelse ochnatur - Landskap: rekreation, friluftsliv, obebyggd miljö. - En Järfälla kyrkoby. - Som Tyresö strandtorg. Gällande Järfälla: - Lägg mer i Barkabystaden. - Behåll grönområdena. - Mer gång/cykelvägar. - Hus med utsikt, fria vyer. - Stenstad i närheten av stationerna och centrum. - Townhouse som husen nära Spånga. - Flerfamiljhus med integrerade affärer, skolor, arbete - Landmärke i centrum ägostorlek/projektstorlek = mer av trädgårdsstad, by, villastad, småhusområde, småstad... = mindre av profilerings- & funtionalistisk arkitektur, smalhusområde, storgårdskvarter, Josés hemstad... I centrum och nära stationen: mer stenstad, profileringsarkitektur och storgårdskvarter. EGNA FAVORITER: - deltagarnas tillägg i vita rutorna: Gällande ängen: Gällande Järfälla: 7

8 Deltagarnas gemensamma värderos för stadsdelen idag Värderosen är ett verktyg för att utvärdera hur bra olika stadstyper, städer eller stadsdelar fungerar. Som mätetal för bra har valts ett begrepp för bra över tid, dvs hållbarhet, ett begrepp som för att fungera här i STEP-metoden nyttjar en värderos som vilar på fyra ben. Värderosens fyra ben innehåller i sin grundform tolv indikatorer som betygsätter från 0 (dålig) till 100 (perfekt). Deltagare välkomnas addera ekrar om de tycker nån viktig aspekt saknas här tillkom en nya indikator: bostadsutbud. I en gemensam diskussion fylldes punkt för punkt av för stadsdelens värderos, i nuläget. Syftet är tvåfalt, dels att påminna om den mängd av faktorer som man bör hålla levande Värderos i stadsbyggande, Järfälla dels för att man i det efterföljande skissarbetet med modellklossar kan Gemensamt hjälpas åt att bygga mönster för både-och, dvs gå från diskussioner om antingen-eller till stadsformer av både-och, dvs där alla kan få sina aspekter tillgodosedda. Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Trafik (handikapp, säkerhet, buller) Z... Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil tillgänglighet Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 8

9 Rundabordsarbete Vi jobbade i fem grupper, fem bord med olika teman. Redskapen är modellklossar på flygfoton, modellklossar som representerar byggnader, aktiviteter och landskapselement. Färgat papper kan användas för olika aktiviteter som deltagarna kommer på. Varje bord hade till uppgift att studera möjligheten att bygga med olika mycket bostäder/verksamheter, från 100 till 400 enheter. En enhet är 100 kvm, vilket kan representera en bostad eller motsvarande yta för verksamheter, butiker, etc. Skalan på flygfotona var 1: Bordet LARGE tilldelades 400 enheter att placera, borden MEDIUM 250 och borden SMALL 100. Det fanns ett bord LARGE, ett bord MEDIUM Koncentrerat som skulle studera vad som händer om enheterna läggs mer koncentrerat och ett bord MEDIUM Utspritt som studerade vad en mer utspridd layout innebär. På motsvarande sätt fanns ett bord för SMALL Koncentrerat respektive ett bord för SMALL Utspritt. URBAN STEP WORKSHOP I JÄRFÄLLA 20 FEBRUARI 2013 ELEMENT FÖR ATT BYGGA STADEN: BYGGNADER, MELLANRUN, TORG, AKTIVITETER, NATUR, LANDSKAP... 1 VILLA 5 LÄGENHETER á 100 kvm II ½ 10 m 10 m m 10 m MAN KAN ÄNVÄNDA KLOSSAR PÅ TUSEN KREATIVA SÄTT: ETT EXEMPEL... IDROTTSPLAN ELLER 3 RADHUS II ½ 10 m ETT SPECIELLT HUS t.ex: SKOLA m 4 LÄGENHETER á 100 kvm II 10 m 3 1 ODLING I KVARTER m EN STIG TORG EN PARK, GRÖN YTA... ODLING VATTEN t.ex: LEKPLATS... NYA TRÄD BLÅ KLOSSAR: EN VÄXTHUS, EN NATURRUM... 9

10 LARGE N idrott skidspår motionsslinga vatten mötesplats nära hållplats böstader och koppling till centrum 10 gångstigar till befintligt område

11 LARGE: 400 ENHETER Deltagare: Svante Sterner Jenny Sterner Tommy Walfridson Johan Billing David Nordin, Järfälla Kommun Elenor Lennartsson, Järfälla Kommun Karin Görlin, Ekologigruppen Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 11

12 MEDIUM KONCENTRERAT N odling dagvattenhantering idrott mötesplats nära hållplats bostäder som koppling till centrum 12

13 MEDIUM KONCENTRERAT: 250 ENHETER Deltagare Jan Werner Hans Bridal Daniel Hammar Anders Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Karolina Rentzhog Marie Ann Östlund Ingrid Kennerstedt Bornvall, Järfälla Kommun Malin Gibrand, Trivector Krister Sernbo, Ekologigruppen Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 13

14 MEDIUM UTSPRITT N viltpassage odling allé idrott flerfamiljshus nära hållplats gång cykel och buss koppling med staden viltpassage täthet runt Mälarvägen och Viksjöleden 14

15 MEDIUM UTSPRITT: 250 ENHETER Deltagare: Tommi Wiktorson Sven Andersson Stig Blomqvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Paulina Cifuentes Vargas Emma Sandelin, Ekologigruppen Emelie Grind, Järfälla Kommun Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 15

16 SMALL KONCENTRERAT N gång-cykel väg till natur småhus med lek/träff rondell för mindre buller kolonilotter trädgårdsstad lek/träff/café gång-cykel väg till centrum flerfamiljshus med lek/träff 16

17 SMALL KONCENTRERAT: 100 ENHETER Deltagare: Tommy Lillqvist Ingemar Hedlund Annika Kilegran Allan Edblom Joakim Öhrström Sandra Bergstrand Hans Johansson Kerstin Strandanger Jaime Montes (Arken arkitekter). Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar EN PRELIMINÄR ALTERNATIV ETT ANDRA ALTERNATIV Äldre boende nära skola och odlinslotter 17

18 SMALL UTSPRITT N små enfamiljshus ingen genomfart 4H gård med kafe mer bostäder i hörnet villor och radhus mötesplats nära befintlig hållplats böstader och kopling till centrum 18

19 SMALL UTSPRITT: 100 ENHETER Deltagare: Hans Jenefors Mariann Jenefors Kent Westergren Madeleine Algotsson Palle Lindkvist Nils Söderlund, projekt ledare Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 19

20 Summering WS1 - Flertalet närboende föredrar att det inte byggs. - Kanske bättre att bygga mer i Barkabystaden och mindre vid reservatet. - En argumentering gällde man bör/kan bygga på åkermark eller inte. Befintliga värden: - Naturreserverat - Tystheten - Att få bo nära natur - Jättebra för barn - Utblickar från husen Om man bygger: - Gång-cykel vägar som knyter natur och bebyggelse - Gång-cykel vägen till centrum, Mälarvägen gärna som boulevard - Möjlighet att förtäta längs Mälarvägen - Odling och matproduktion Nya utveckling kan: - förbättra kollektivtrafiken, nu finns lite och dålig synkro. - ge ny service och mötesplatser: café, lek, torg, samlingslokaler Stadstyper: - Ekoby och relation till matproduktion - Ge mångfald av bebyggelsetyper och karaktärer: inte bygga det samma. - Favorit stadstyper är trädgårdsstad, by, villastad, småstad. Nya använding som passar bra i gränsen mellan natur och bebyggelse: - Café. - Kolonilotter. - Äldreboende. - Skola. - Odling relaterad till skola och äldreboende - Lek. - Idrott. 20

21 Vad kommer härnäst? Projektet Kajer mot det gröna s koppling till Översiktsplaneprocessen. Mer mångfald och värden för Järfällas utveckling. Nya platsvandringar och en ny workshop i mars/april ska fokusera på hela reserveratsgränsen. Mål är att hitta mönster och strategier för hur man kan utveckla gränssnitt mellan bebbyggelsestråk och naturstråk på sätt som är gynnsamma för båda. Kommunen och konsulter från Arken Arkitekter, Ekologigruppen och Trivector Traffic ska sammafatta och generalisera förslag och lösningar till en handbok som ska ge både konkreta förslag för Järfälla och mönster som är generellt applicerbara över riket. NÄSTA PROMENAD: 23 Mars 2013 NÄSTA WORKSHOP: 8 och 9 April 2013 Rapporten sammansatt av: arkitekter ab Hökens gata Stockholm Tel:

22 Kommande händelser Följ med på en promenad! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Hjälp till att kartlägga de viktigaste värdena i grönområdet inför Järfälla kommuns planering. Promenaden ingår som en del i projektets medborgardialog, där vi tillsammans upptäcker och beskriver värden, brister och möjligheter i området. Boende, verkande och övriga intresserade i stadsdelen, är välkomna att delta i promenaden. Följ med på promenaden! Ingen anmälan krävs. Lördagen den 23 mars klockan Uppskattad längd är 3 km. Samling: korsningen Kärrvägen/Terrängvägen. Den som vill tar med sig en fikakorg. Vi rekommenderar rejäla kläder då promenaden delvis kommer att vara i naturterräng. Promenaden leds av personal från Ekologigruppen AB. VÄLKOMMEN! Startpunkt: Vretstigen/ Järfällavägen WORKSHOP2 - ta chansen och var med och påverka! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Workshop 2 ingår som en del i projektets medborgardialog. Är ni intresserade av att vara med och påverka utvecklingen av av ett hållbart gränssnitt mellan stad och land? Då är ni välkomna att tillsammans med oss, i workshops och mindre arbetsgrupper, undersöka de idéer och tankar för förbättringar av området som kommer fram i processen. Workshop 2 omfattar två dagars arbete. Om man endast kan en av dagarna så är det möjligt att bara deltaga den dagen. INBJUDAN: Måndagen den 8 april och tisdagen den 9 april kl till Plats: Jakobsalen, Järfälla kommunhus, Vasaplatsen Vi bjuder på kaffe och smörgås. OSA senast måndagen den 3 april till: telefon eller telefon VÄLKOMMEN! Slutpunkt Bild från tidigare promenad Arbetsomrade för workshop2. Bilder från tidigare workshop.

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad Mars 2015 Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden Sundbybergs stad Innehåll Idéverkstad klockstapeln 3 Förutsättningar 3 STEP-metoden 3 Redovisning av övningar 4 Värderos - nuläge 4 Matris Stads-

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Mer människor, mindre trafik

Mer människor, mindre trafik Mer människor, mindre trafik Nyckeln till ett större och mer hållbart Göteborg Västlänken En storstad med trivsel och nära till det mesta Året är 2026 och Göteborgsregionen beräknas ha 1,6 miljoner invånare,

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS examensarbete 20 p - fysisk planering 180 p - bth karlskrona - sebastian gårdendahl 2005.05.11 TY HÄR PÅ JORDEN HAR VI INGEN STAD SOM

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB

Huskvarna den 23 oktober. TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB Huskvarna den 23 oktober TÄT+GRÖN = HÅLLBAR STAD Tobias Nordström, planeringsarkitekt och partner på Spacescape AB www.spacescape.se Tät stad Grön stad Tätare stad Grönare stad Ur SVD Brännpunkt 15 okt

Läs mer

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön.

Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Göteborg ska få ett nytt kulturhus. Och det ska ligga i Bergsjön. Nu blir drömmen om ett kulturhus i Bergsjön verklighet. Göteborgs kommunfullmäktige har bestämt att Göteborg ska få ett nytt kulturhus.

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab

gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad ekologigruppen ab gröna mötesplatser grönstrukturens möjligheter att skapa en levande stad Karin Görlin, Landskapsarkitekt LAR/MSA ekologigruppen ab Ekologigruppen Eniro samma struktur Vad är en grön mötesplats? Ekologigruppen

Läs mer

Regional cykelstrategi

Regional cykelstrategi Regional cykelstrategi SATSA II VÄLKOMNA! Agenda 08:30 Inledning Kort uppdatering Nuläge 2012 i länet Trafikverket och Stockholms stad 09:00 Cykel till och på kollektivtrafik - Pelle Envall 09:45 Regionala

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN

Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Nya Årstafältet Stockholms mest spännande arkitekttävling INBJUDAN Stockholm behöver din hjälp! Stockholm är hett. Stockholm är navet i Östersjöområdet och Nordens huvudstad. Stockholm växer. Under de

Läs mer

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg!

Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Hjälp oss få kunskap om ditt barns skolväg! Projektet En lättare framtid arbetar nu med att se över barnens resvanor och skolvägar inom Norrtälje kommun. För att detta arbete ska bli så bra som möjligt

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen betalningsvilja för kontor Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter - betalningsvilja för kontor, stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i

Läs mer

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ

SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ SLUTRAPPORT BOENDE BEBYGGELSE OCH LIVSMILJÖ 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GRUPPENS UPPDRAG...3 GRUPPENS SAMMANSÄTTNING...3 ARBETSGRUPPSMÖTEN...4 ARBETSPROCESS...4 VÅRT RAMVERK...4 AKTIVITETER...4 NULÄGE...5 SLUTSATSER/SAMMANFATTANDE

Läs mer

FlYGVY över NYA ERIKSBERG

FlYGVY över NYA ERIKSBERG FlYGVY över NYA ERIKSBERG individuellt utformade tjänster. 2030 är det en självklarhet att inte behöva äga en bil. 8/ En stadsdel med mänsklig skala Nya Eriksberg planeras utifrån människans perspektiv

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna

Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Jönköping i maj 2012 Sammanställning av synpunkter vid seminarierna Vision för utveckling av Varbergs stadskärna Under våren 2012 hölls fem seminarier för att lägga grunden för visionen. Mötena hade följande

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor

TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor TÄTARE STADSKÄRNOR Alexander Ståhle, landskapsarkitekt & tekn doktor Varför förtätning? KULTUR TÄTHET = MÄNNISKOR = MÖTEN HANDEL FÖRTÄTNING = STADSUTVECKLING Utbildningsnivå Lönenivåer Företagsmångfald

Läs mer

Lokalfakta. TorgEtt Annedal Bromma. Adress: Bällstavägen. 168 70 Bromma. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca:

Lokalfakta. TorgEtt Annedal Bromma. Adress: Bällstavägen. 168 70 Bromma. Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Lokalfakta TorgEtt Annedal Bromma Byggnadsår: Lokalyta ca: Rumshöjd ca: Bällstavägen 168 70 Bromma 2013-2015 43-75 kvm 3,5-4,3 meter brutto Tillträdesdatum: Kvartal 2, 2015 Kontakt: JM AB Maritha Högvik

Läs mer

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025

Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Bilaga 3 Konsekvensbedömning av utvecklingsprogram och målbild för Noltorp 2025 Medverkande Konsekvensbedömningen har genomförts den 30 januari och den 4 februari 2015 av följande arbetsgrupp: Malin Wallin,

Läs mer

Lanthandeln som attraktiv mötesplats för utveckling Förslag på arbetsätt. Version 2012-10-21

Lanthandeln som attraktiv mötesplats för utveckling Förslag på arbetsätt. Version 2012-10-21 Lanthandeln som attraktiv mötesplats för utveckling Förslag på arbetsätt Version 2012-10-21 1 INLEDNING... 4 MÖTESPLATSEN VIKTIGT... 4 VAD ÄR EN ATTRAKTIV MILJÖ?... 4 UTVECKLINGSRESURSER... 5 RESURSER

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP)

Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) MINNESANTECKNINGAR 1 [2] Referens: Alexander Szögi Hallunda-Norsborg Dialogforum Botkyrkas nya översiktsplan (ÖP) Dag och tid 11 April, kl. 18.30-20.30 Plats Hallunda Folkets hus Närvarande Ledamöter i

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Inbjudan till unikt samarbete. - Tegelhagen Mälarstrand

Inbjudan till unikt samarbete. - Tegelhagen Mälarstrand Inbjudan till unikt samarbete - Tegelhagen Mälarstrand Tegelhagen en levande stadsdel mitt i naturen I det gröna området vid Mälarens strand och Bro Hof Golf Club skapar KF Fastigheter en levande stadsdel

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt

Om Byggemenskapen Råbylund. ett funktionsblandad pilotprojekt Om Byggemenskapen Råbylund ett funktionsblandad pilotprojekt Rätt läge? Området bör ha en tydlig inriktning och gemensamma mål. Områdets storlek och karaktär är av betydelse Placering i staden Läget bör

Läs mer

URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM. Parallell idéutredning för centrala Vallentuna. Slutredovisning 2013-05-31

URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM. Parallell idéutredning för centrala Vallentuna. Slutredovisning 2013-05-31 MOTTO KRYSS URBANA STRATEGIER FÖR VALLENTUNA CENTRUM arallell idéutredning för centrala Vallentuna ARKEN Arkitekter AB, Torbjörn Einarsson, Jaime Montes, Gunnar Jutelius, eer-ove Skånes, Ingrid Svenkvist

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering

Riktlinjer för trafik-och stadsplanering Talare: Ida Paunonen 1 Riktlinjer för trafik-och stadsplanering 2 DAGENS PRESENTATION BAKOMLIGGANDE STUDIER LATHUND TÄTHETSMÅTT FÖR EFFEKTIV KOLLEKTVITRAFIK DEL 1 ANALYS AV BEFOLKNINGSTÄTHET DEL 2 ILLUSTRERAD

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Bevara barnens skogar

Bevara barnens skogar Bevara barnens skogar Verksamhetsriktlinjer STÄMMANS BESLUT OM RIKTLINJER 2011-2014 Naturskyddsföreningen ska verka för: att barn- och familjeverksamhet på sikt bedrivs av minst hälften av kretsarna en

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen...

Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Lindholmen Tänk om du hade kontoret på Lindholmen... Förmodligen stöter du på en blivande kund eller samarbetspartner redan på färjan över älven. Till lunch kommer du i samspråk med några branschkollegor

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM

42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM 42 NYPRODUCERADE BOSTADSRÄTTER VALSTA CENTRUM PROJEKTFAKTA ANTAL LÄGENHETER BERÄKNAD INFLYTTNING MÄKLARE BOSTADSUTVECKLARE MER INFORMATION 42 HÖSTEN 2015 SVENSK FASTIGHETSFÖRMEDLING MAGNOLIA BOSTAD AB

Läs mer

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014

Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden. SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 Innovativ gatuutformning i Norra Djurgårdsstaden SKL Trafik- och gatudagar 13-14 oktober 2014 MILJÖSTADSDELEN NORRA DJURGÅRDSSTADEN 2030 ; 12 000 lägenhet och 35 000 arbetsplatser Några övergripande miljömål;

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24

Linköpings. identitet. får vi Linköping. hänga samman? Medborgardialog. Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Hur får vi Linköping Linköpings att hänga samman? identitet Medborgardialog Medborgardialog 2012-04-10 2012-04-24 Om medborgardialogen Medborgardialogmötet dokumenterades av

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet

Känn dig som. hemma. på Östra Lugnet Känn dig som hemma på Östra Lugnet Välplanerade bostäder och Gott om gång- och cykelstråk genom området. lummig småstadskänsla Härliga lek- och mötesplatser för hela familjen. Nu finns drömboendet inom

Läs mer

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10

Ockelbo. Framtidens centrum i fokus. Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Ockelbo Framtidens centrum i fokus Marlene Hassel Svenska Stadskärnor / 2014-02-10 Hur kan vi......utveckla en ort eller stad...öka attraktiviteten...och för vem? Ockelbos situation och möjligheter? -

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Kungsbacka LEADER LEADER HALLAND HALLAND Kungsbacka g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Kungsbacka Workshop i Kungsbacka kommun Den 7 oktober 2013 samlades 25 personer Fjärås bygdegård

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG

Maria. Trädgårdsstad BOSTAD HELSINGBORG BOSTAD HELSINGBORG Jurymotivering: Mariastaden i Helsingborg fortsätter att växa. Under året har NCC färdigställt ett 100-tal bostäder i en attraktiv mix av villor, radhus och kedjehus. Allt med den engelska

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC.

Det goda livet 2013-09-16. TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? TRIVECTOR TRAFFIC. Välkommen till TRAFIKEN OCH DET GODA LIVET - medspelare eller motspelare i stadsutvecklingen? Det goda livet TRIVECTOR TRAFFIC Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 90 anställda, Traffic 50 Kontor i Lund,

Läs mer

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden

4Ossian Adlers Park en del av Å-staden 4Ossian Adlers Park en del av Å-staden Ossian Adlers Park vid Svartån är en idé och vision om att bygga vidare på Å-staden och på historien som en gång startades av örebroaren Ossian Adlers. Visionen ger

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad.

Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konkurrensen om marken - liten plats för barn i tät stad. Konsekvenser för barn och unga i huvudstadens planeringsproblematik. 2015-06-03 Nälsta lekplats Nyréns Arkitektkontor DET HÄR ÄR VI! Emelie Brunge

Läs mer

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015

Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Mötesplats Duvan JULI OCH AUGUSTI 2015 Foto: Annika Sandahl Stadsdelsförvaltningen Norr Vi hälsar alla pensionärer i stadsdel Norr varmt välkomna! Våra aktiviteter är i Mötesplatsens lokaler på Engelbrektsgatan

Läs mer

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014

Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Stockholm Nordost Nyhetsbrev December 2014 Hej! Tiden går fort. Nu har vi snart lagt höstterminen 2014 med alla dess aktiviteter bakom oss. Men nu ser vi framåt. Vi har ytterligare en aktivitet kvar i

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer