Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013"

Transkript

1 Kajer mot det gröna Järfälla Kommun Delrapport från workshop 1 Ängen & kraftledningsgatan Mälarvägen / Rånäsvägen den 20 februari 2013 UPPDATERAD arkitekter ab

2 N

3 Backgrund Bakgrund - regionen växer - men hur Stockholmsregionen är för närvarande den snabbast växande i Europa. Byggandet av bostäder har dock inte hållit samma takt. Trycket på de enskilda kommunerna att vara med att klara efterfrågan har ökat. Järfälla har som delmål sagt sig kunna ge plats för invånare. En stor del, invånare, kan rymmas i den nya Barkarbystaden, medan resten antas kunna ske som kompletteringar inom och emellan andra stadsdelar. Förtätningsprojekt blir lätt kontroversiella men kan om de formas just som kompletteringar bli tillskott av kvalitéer i olika viktiga avseenden, t ex genom att förbättra betingelserna för kollektivtrafiken, mixen av upplåtelseformer och lägenhetsstorlekar, tillgången på trygga stråk, lokal service, mm. Workshopen hade två syften, dels att med kringboende berika diskussionen kring en detaljplanering av ängen och kraftledningsgatan vid Mälarvägen/Rånäsvägen, dels se detta som en del av frågan hur bebyggelsestråk möter grönstråk, dvs den generella frågan om gränssnittet och dess kvalitéer, det som ingår i kommunens projekt Kajer mot det gröna.workshopen förbereddes med en rundvandring i området lördagen innan workshopen. Synpunkter snarast Denna rapport redovisar olika uppslag och diskussioner. Sammanfattande konklusioner följer i senare steg. Kompletterande workshop om gränssnittet i ett större perspektiv likaså. Deltagarna ombeds nu att komma med synpunkter på denna rapport och komplettera med de aspekter och idéer man tycker sig sakna. 3

4 STEP-metoden Arken Arkitekters och Ekologigruppens STEP-metod, är en slags workshop med verktygslåda för parter att gemensamt arbeta fram olika alternativ. Konsulterna har parallellt rollen att utifrån workshopens skisser och samtal ta fram slutsatser och förslag till utveckling av detta parti av stadsdelen, både vad gäller grönstrukturen och bebyggelsestrukturen. Workshop enligt den nu nyttjade STEP-metoden lägger vikt vid att grupper inte bara listar viktiga aspekter och programkrav, utan framförallt får till uppgift att i partssammansatta grupper bygga modeller av ett projekt i fråga, hands-on. Det innebär krav på konkretiseringar och avvägningar, på ett tagande och givande, där tålmodigt knådande brukar kunna både frammana nya idéer och lösa låsningar för att bringa parter närmare varandra. För konsulter utifrån innebär metoden ett redskap att snabbt lära känna fakta och åsiktslandskap vilket är bra för att undvika tankespår som annars lätt kan bli till irrgångar och klavertramp. Workshopens idéer om det här gränsnittet mellan natur och bebyggelse finns redovisade i denna Delrapport 1. Deltagarna var engagerade och entusiastiska. Många var som närboende angelägna att understryka att de inte vill ha nån bebyggelse alls, utan framför allt förbättringar i grönstrukturens skötsel. Kommunrepresentanter och konsulter betonade att workshopen är ett tidigt tillfälle att påverka händelsutvecklingen ifall kommunen nu fullföljer sina intentioner om bebyggelse. Delrapporten ska senare kompletteras med en skiss, en syntes som avses utgöra summering av det som modellbyggdes och kommenterades under workshop-kvällen. 4

5 DELTAGARE: Madeleine Algotsson Sven Andersson Paulina Cifuentes Vargas Sandra Bergstrand Johan Billing Stig Blomqvist Hans Bridal Allan Edblom Daniel Hammar Ingemar Hedlund Hans Jenefors Mariann Jenefors Hans Johansson Annika Kilegran Tommy Lillqvist Palle Lindkvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Karolina Rentzhog Svante Sterner Jenny Sterner Anders Strandanger Kerstin Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Tommy Walfridson Tommi Wiktorson Jan Werner Kent Westergren Joakim Öhrström Marie Ann Östlund Från Järfälla Kommun Anders C Eriksson, stadsarkitekt Emelie Grind, samhällsstrateg Ingrid Kennerstedt Bornvall, antikvarie David Nordin, trafikingenjör Elenor Lennartsson, Exploateringskontoret Nils Söderlund, projekt ledare Från Konsultgruppen Torbjörn Einarsson, Arken arkitekter AB Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter AB Jaime Montes, Arken arkitekter AB Malin Gibrand, Trivector Traffic AB Krister Sernbo, Ekologigruppen AB Emma Sandelin, Ekologigruppen AB Karin Görlin, Ekologigruppen AB INLEDNING Anders C Eriksson, stadsarkitekt i Järfälla kommun, beskrev workshopen, förstudien kring ängen och projektet Kajer mot det gröna som stöds av Delegationen för Hålbara Städer och dess relation till pågående översiktsplaneprocess. Torbjörn Einarsson, Arken Arkitekter AB, beskrev STEP-metoden och kvällens olika arbetspass. Historik, omvärldsfrågor, val utifrån prestanda i olika bebyggelsetyper, värderos för stadsdelen idag, rundabordsarbetet, mm Emma Sandelin, Ekologigruppen AB, gav input om traktens kvalitéer utifrån en SWOT, dvs Styrkor, svagheter, möjligheter och hot., sammanställd utifrån platsbesök och tidigare inventeringar. Malin Gibrand, Trivector Traffic AB, beskrev viktiga aspekter om hålbar trafikplanering, dels hur man kan nyttja dagens bussnät bättre, dels hur nya dragningar och färdmedelsval kunde se ut. Krister Sernbo, Ekologigruppen AB, satte fokus på livsstilsfrågor och uppfordrade församlingen att tänka radikalt: för att nå en hållbar stadsplanering måste vi nog bli tio gånger så radikala som vi hittills trott, Hållbara städer är i mycket en fråg om relationen människa och natur, liksom relationen stad och natur, stad och odling.. 5

6 Stadstyps-matris STEP-metoden fokuserar på val av stadstyper som bas för en diskussion om vad som är bra, hållbart stadsbyggande. Detta i motsats till ett tänkande utifrån hustyper eller parkeringslösningar som lätt brukar dominera. STEP-metoden använder en matris av stadstyper och en genomgång av lite stadsbyggnadshistoria för att visa den enorma bredd av bebyggelsearv som finns att inspireras av. Deltagarna ombeds bejaka sina drömmar och minnen, därefter fundera på hur det kunde se ut om trettio år när de besöker t ex sitt uppvuxna barnbarn. På en utdelad matris ombads deltagarna sätta en ring runt stadstyper de vill se mer av, och kryssa över vilka de vill se mindre av i denna del av Järfälla. Matrisen innehåller också tomma rutor där deltagarna kunde fylla i egna förslag, minnesvärda miljöer, etc. 6

7 MATRIS SUMMERING av deltagarnas val av stadstyper & preferenser STEP workshop Järfälla = 24 = 12 = 12 EGNA FAVORITER : - deltagarnas tillägg i vita rutorna: exploateringsgrad = 36 STENSTAD = 45 = 12 = 55 = 12 = 52 = 9 VILLASTAD BLANDAT = 6 = 42 = 61 = 6 = 48 = 6 SMÅHUSOMRÅDE = 67 PROFILERINGS- ARKITEKTUR = 15 = 45 SMÅSTAD JOSÉS HEMSTAD STORGÅRDS- KVARTER INGEN BEBYGGELSE DIN EGEN FAVORIT = 61 FUNKTIONALISTISK STAD = 9 = 48 BY TRÄDGÅRDSSTAD SMALHUSOMRÅDE EKOBY gång cykel bana = 24 = 24 RADHUSOMRÅDE H Jersenius/Arken/Ekologigruppen/Söderlind Gällande ängen: - Ingen bebyggelse alls. - Bevara åkermarken. - Ekoby. - Blanda hus med matproduktion. - Radhus med levande arkitektur. - Flerbostadshus + mindre villor/radhus med arkitektur som smälter in. - Ökad lokaltrafik, gång/cykelstråk till naturområde. - Förstärk övergång mellan bebyggelse ochnatur - Landskap: rekreation, friluftsliv, obebyggd miljö. - En Järfälla kyrkoby. - Som Tyresö strandtorg. Gällande Järfälla: - Lägg mer i Barkabystaden. - Behåll grönområdena. - Mer gång/cykelvägar. - Hus med utsikt, fria vyer. - Stenstad i närheten av stationerna och centrum. - Townhouse som husen nära Spånga. - Flerfamiljhus med integrerade affärer, skolor, arbete - Landmärke i centrum ägostorlek/projektstorlek = mer av trädgårdsstad, by, villastad, småhusområde, småstad... = mindre av profilerings- & funtionalistisk arkitektur, smalhusområde, storgårdskvarter, Josés hemstad... I centrum och nära stationen: mer stenstad, profileringsarkitektur och storgårdskvarter. EGNA FAVORITER: - deltagarnas tillägg i vita rutorna: Gällande ängen: Gällande Järfälla: 7

8 Deltagarnas gemensamma värderos för stadsdelen idag Värderosen är ett verktyg för att utvärdera hur bra olika stadstyper, städer eller stadsdelar fungerar. Som mätetal för bra har valts ett begrepp för bra över tid, dvs hållbarhet, ett begrepp som för att fungera här i STEP-metoden nyttjar en värderos som vilar på fyra ben. Värderosens fyra ben innehåller i sin grundform tolv indikatorer som betygsätter från 0 (dålig) till 100 (perfekt). Deltagare välkomnas addera ekrar om de tycker nån viktig aspekt saknas här tillkom en nya indikator: bostadsutbud. I en gemensam diskussion fylldes punkt för punkt av för stadsdelens värderos, i nuläget. Syftet är tvåfalt, dels att påminna om den mängd av faktorer som man bör hålla levande Värderos i stadsbyggande, Järfälla dels för att man i det efterföljande skissarbetet med modellklossar kan Gemensamt hjälpas åt att bygga mönster för både-och, dvs gå från diskussioner om antingen-eller till stadsformer av både-och, dvs där alla kan få sina aspekter tillgodosedda. Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Trafik (handikapp, säkerhet, buller) Z... Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil tillgänglighet Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 8

9 Rundabordsarbete Vi jobbade i fem grupper, fem bord med olika teman. Redskapen är modellklossar på flygfoton, modellklossar som representerar byggnader, aktiviteter och landskapselement. Färgat papper kan användas för olika aktiviteter som deltagarna kommer på. Varje bord hade till uppgift att studera möjligheten att bygga med olika mycket bostäder/verksamheter, från 100 till 400 enheter. En enhet är 100 kvm, vilket kan representera en bostad eller motsvarande yta för verksamheter, butiker, etc. Skalan på flygfotona var 1: Bordet LARGE tilldelades 400 enheter att placera, borden MEDIUM 250 och borden SMALL 100. Det fanns ett bord LARGE, ett bord MEDIUM Koncentrerat som skulle studera vad som händer om enheterna läggs mer koncentrerat och ett bord MEDIUM Utspritt som studerade vad en mer utspridd layout innebär. På motsvarande sätt fanns ett bord för SMALL Koncentrerat respektive ett bord för SMALL Utspritt. URBAN STEP WORKSHOP I JÄRFÄLLA 20 FEBRUARI 2013 ELEMENT FÖR ATT BYGGA STADEN: BYGGNADER, MELLANRUN, TORG, AKTIVITETER, NATUR, LANDSKAP... 1 VILLA 5 LÄGENHETER á 100 kvm II ½ 10 m 10 m m 10 m MAN KAN ÄNVÄNDA KLOSSAR PÅ TUSEN KREATIVA SÄTT: ETT EXEMPEL... IDROTTSPLAN ELLER 3 RADHUS II ½ 10 m ETT SPECIELLT HUS t.ex: SKOLA m 4 LÄGENHETER á 100 kvm II 10 m 3 1 ODLING I KVARTER m EN STIG TORG EN PARK, GRÖN YTA... ODLING VATTEN t.ex: LEKPLATS... NYA TRÄD BLÅ KLOSSAR: EN VÄXTHUS, EN NATURRUM... 9

10 LARGE N idrott skidspår motionsslinga vatten mötesplats nära hållplats böstader och koppling till centrum 10 gångstigar till befintligt område

11 LARGE: 400 ENHETER Deltagare: Svante Sterner Jenny Sterner Tommy Walfridson Johan Billing David Nordin, Järfälla Kommun Elenor Lennartsson, Järfälla Kommun Karin Görlin, Ekologigruppen Peer-Ove Skånes, Arken arkitekter Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 11

12 MEDIUM KONCENTRERAT N odling dagvattenhantering idrott mötesplats nära hållplats bostäder som koppling till centrum 12

13 MEDIUM KONCENTRERAT: 250 ENHETER Deltagare Jan Werner Hans Bridal Daniel Hammar Anders Strandanger Göran Svensson Gunnel Svensson Karolina Rentzhog Marie Ann Östlund Ingrid Kennerstedt Bornvall, Järfälla Kommun Malin Gibrand, Trivector Krister Sernbo, Ekologigruppen Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 13

14 MEDIUM UTSPRITT N viltpassage odling allé idrott flerfamiljshus nära hållplats gång cykel och buss koppling med staden viltpassage täthet runt Mälarvägen och Viksjöleden 14

15 MEDIUM UTSPRITT: 250 ENHETER Deltagare: Tommi Wiktorson Sven Andersson Stig Blomqvist Klaus Meyer Mathias Nordahl Paulina Cifuentes Vargas Emma Sandelin, Ekologigruppen Emelie Grind, Järfälla Kommun Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 15

16 SMALL KONCENTRERAT N gång-cykel väg till natur småhus med lek/träff rondell för mindre buller kolonilotter trädgårdsstad lek/träff/café gång-cykel väg till centrum flerfamiljshus med lek/träff 16

17 SMALL KONCENTRERAT: 100 ENHETER Deltagare: Tommy Lillqvist Ingemar Hedlund Annika Kilegran Allan Edblom Joakim Öhrström Sandra Bergstrand Hans Johansson Kerstin Strandanger Jaime Montes (Arken arkitekter). Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar EN PRELIMINÄR ALTERNATIV ETT ANDRA ALTERNATIV Äldre boende nära skola och odlinslotter 17

18 SMALL UTSPRITT N små enfamiljshus ingen genomfart 4H gård med kafe mer bostäder i hörnet villor och radhus mötesplats nära befintlig hållplats böstader och kopling till centrum 18

19 SMALL UTSPRITT: 100 ENHETER Deltagare: Hans Jenefors Mariann Jenefors Kent Westergren Madeleine Algotsson Palle Lindkvist Nils Söderlund, projekt ledare Lokala kretslopp Transport- arbete "nära till mycket" Kollektivtrafik tillgänglighet Z... Ekonomisk generering "lätt att öppna butik" Urbanitet händelse r, blan dning, Miljö för Kulturell möten och socialt Bostads utbud förankring, rörelser engagemang identitet 100 X... Gröna yto r, Y... grönstråk Samhällsekonomi långsiktig investering Bil Trafik tillgänglighet (handikapp, säkerhet, buller) Företagsekonomi, etappvänligt, små invest.- trösklar 19

20 Summering WS1 - Flertalet närboende föredrar att det inte byggs. - Kanske bättre att bygga mer i Barkabystaden och mindre vid reservatet. - En argumentering gällde man bör/kan bygga på åkermark eller inte. Befintliga värden: - Naturreserverat - Tystheten - Att få bo nära natur - Jättebra för barn - Utblickar från husen Om man bygger: - Gång-cykel vägar som knyter natur och bebyggelse - Gång-cykel vägen till centrum, Mälarvägen gärna som boulevard - Möjlighet att förtäta längs Mälarvägen - Odling och matproduktion Nya utveckling kan: - förbättra kollektivtrafiken, nu finns lite och dålig synkro. - ge ny service och mötesplatser: café, lek, torg, samlingslokaler Stadstyper: - Ekoby och relation till matproduktion - Ge mångfald av bebyggelsetyper och karaktärer: inte bygga det samma. - Favorit stadstyper är trädgårdsstad, by, villastad, småstad. Nya använding som passar bra i gränsen mellan natur och bebyggelse: - Café. - Kolonilotter. - Äldreboende. - Skola. - Odling relaterad till skola och äldreboende - Lek. - Idrott. 20

21 Vad kommer härnäst? Projektet Kajer mot det gröna s koppling till Översiktsplaneprocessen. Mer mångfald och värden för Järfällas utveckling. Nya platsvandringar och en ny workshop i mars/april ska fokusera på hela reserveratsgränsen. Mål är att hitta mönster och strategier för hur man kan utveckla gränssnitt mellan bebbyggelsestråk och naturstråk på sätt som är gynnsamma för båda. Kommunen och konsulter från Arken Arkitekter, Ekologigruppen och Trivector Traffic ska sammafatta och generalisera förslag och lösningar till en handbok som ska ge både konkreta förslag för Järfälla och mönster som är generellt applicerbara över riket. NÄSTA PROMENAD: 23 Mars 2013 NÄSTA WORKSHOP: 8 och 9 April 2013 Rapporten sammansatt av: arkitekter ab Hökens gata Stockholm Tel:

22 Kommande händelser Följ med på en promenad! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Hjälp till att kartlägga de viktigaste värdena i grönområdet inför Järfälla kommuns planering. Promenaden ingår som en del i projektets medborgardialog, där vi tillsammans upptäcker och beskriver värden, brister och möjligheter i området. Boende, verkande och övriga intresserade i stadsdelen, är välkomna att delta i promenaden. Följ med på promenaden! Ingen anmälan krävs. Lördagen den 23 mars klockan Uppskattad längd är 3 km. Samling: korsningen Kärrvägen/Terrängvägen. Den som vill tar med sig en fikakorg. Vi rekommenderar rejäla kläder då promenaden delvis kommer att vara i naturterräng. Promenaden leds av personal från Ekologigruppen AB. VÄLKOMMEN! Startpunkt: Vretstigen/ Järfällavägen WORKSHOP2 - ta chansen och var med och påverka! Järfälla Kommun planerar för hållbara gränssnitt mellan stad och land. Järfälla kommun har fått projektpengar från Delegationen för hållbara städer för studier kring hållbar stadsutveckling. Ansökan gällde hur vi ska få till bättre stadsbyggande när vi å ena sidan behöver bygga mer och, å andra sidan, behöver värna de gröna kvalitéerna. Workshop 2 ingår som en del i projektets medborgardialog. Är ni intresserade av att vara med och påverka utvecklingen av av ett hållbart gränssnitt mellan stad och land? Då är ni välkomna att tillsammans med oss, i workshops och mindre arbetsgrupper, undersöka de idéer och tankar för förbättringar av området som kommer fram i processen. Workshop 2 omfattar två dagars arbete. Om man endast kan en av dagarna så är det möjligt att bara deltaga den dagen. INBJUDAN: Måndagen den 8 april och tisdagen den 9 april kl till Plats: Jakobsalen, Järfälla kommunhus, Vasaplatsen Vi bjuder på kaffe och smörgås. OSA senast måndagen den 3 april till: telefon eller telefon VÄLKOMMEN! Slutpunkt Bild från tidigare promenad Arbetsomrade för workshop2. Bilder från tidigare workshop.

Kajer mot det gröna Järfälla Kommun

Kajer mot det gröna Järfälla Kommun Kajer mot det gröna Järfälla Kommun Delrapport från workshop 3 Nt-Gymnasiet i Järfälla 2013-09-20 UPPDATERAD 2013-10 - 08 arkitekter ab Bild från tidigare promenad 13.02.16. Bakgrund Bakgrund - regionen

Läs mer

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad

Mars 2015. Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden. Sundbybergs stad Mars 2015 Idéverkstad för klockstapeln med STEP - metoden Sundbybergs stad Innehåll Idéverkstad klockstapeln 3 Förutsättningar 3 STEP-metoden 3 Redovisning av övningar 4 Värderos - nuläge 4 Matris Stads-

Läs mer

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS Gällivare idag Befolkningens beskrivning av hur de vill använda Gällivare Arkitekternas visioner av befolkningens beskrivningar och dagens Gällivare

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

vid Spårvägsstädernas Årsmöteskonferens Torbjörn Einarsson arkitekt SAR MSA

vid Spårvägsstädernas Årsmöteskonferens Torbjörn Einarsson arkitekt SAR MSA Regionala aspekter på hållbar samhällsbyggnad Ansvar, girighet och lusta - för Den moderna attraktiva staden exempel på hur kollektivtrafiken kan skapa nya bebyggelsemönster vid Spårvägsstädernas Årsmöteskonferens

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Innehållsförteckning. Förslag Ekoby -en första syntes Förslag Sjöstad -en första syntes Förslag Sjölänk -en första syntes. sid 2

Innehållsförteckning. Förslag Ekoby -en första syntes Förslag Sjöstad -en första syntes Förslag Sjölänk -en första syntes. sid 2 SJÖUDDEN WORKSHOP 2-3 december 2011 arrangerad av Arken SE Arkitekter AB och Ekologigruppen AB i samarbete med och på uppdrag av Växjö kommun Denna delrapport är gjord av Arken SE Arkitekter & Ekologigruppen

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Sammanställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen Datum: 2013-05-14 Plats: Markuskyrkan, Björkhagen Metod: Open Space Sammarnställning från tidig dialog för program för Hammarbyhöjden-Björkhagen

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

INBJUDAN. till tre kövisningar

INBJUDAN. till tre kövisningar INBJUDAN till tre kövisningar BRF BRYGGHUSEN Norra Sjötorget, Väsjön, Sollentuna I Sollentuna kommer den nya stadsdelen Väsjön växa fram. Här bygger vi lägenheter med bästa läge vid sjön, med närhet till

Läs mer

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen

Synpunkter och förslag. till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Synpunkter och förslag till utvecklingen av Eriksberg och Ekebydalen Från öppet hus 24 september 2015 Så här tycker boende i Eriksberg om utvecklingen av området sammanfattning från öppet hus 24 september

Läs mer

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20

Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. ÅF Samhällsplanering Mia Söderberg Ansvarsstafetten 2013-05-20 Att bygga socialt hållbart. Och lönsamt. Mia Söderberg Arkitekt SAR/MSA och Civilekonom Arbetar med samhällsplanering: Social och ekonomisk hållbarhet i stadsutveckling Hållbar och värdebaserad stadsplanering

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker

Ulleråker. Möte om detaljplan för centrala Ulleråker Ulleråker Möte om detaljplan för centrala Ulleråker 2016-08-24 Ulleråker en del av ett växande Uppsala Ny översiktsplan för Uppsala kommun Prioriteringar En drivande kraft i världen En kommun för alla

Läs mer

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet)

Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) YIMBY Yes in my Back Yard. Stockholm 2008-11-25 SBN/2008:349 Yttrande om nya bostäder vid Solnavägen (kv fältet) - Inledning YIMBY ser det som oerhört positivt att det äntligen görs kraftansträngningar

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16

STADSBYGGNADSKONTORET. Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 STADSBYGGNADSKONTORET Program för Aspudden och Midsommarkransen Sammanställning från tidigt dialogmöte på Konstfack 2012-04-16 Bildcollage från kvällen Kvällen, som hade temat Du får snart fler grannar,

Läs mer

Social konsekvensanalys

Social konsekvensanalys Dnr: PLAN.2010.3654 2016-01-29 Social konsekvensanalys Detaljplan för del av Torstäva 9:43 Torsnäs, Karlskrona kommun Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark

Läs mer

Lillhamra Trädgårdsstad

Lillhamra Trädgårdsstad Lillhamra Trädgårdsstad Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen

Integrerad Barnkonsekvensanalys - fokusområde Söderholmen Sida 1 (9) Syftet med Stockholms stads metod Integrerad barnkonsekvensanalys, är att kartlägga barnens perspektiv på utemiljön genom dialoger för att sedan formulera mål i projekten som ska bidra till

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen

SE Arkitekter tillsammans med Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen Framtid Bro Studie om Bros framtida utveckling i samarbete med Arken SE Arkitekter, Ekologigruppen och Plan- och exploateringsavdelningen i Upplands-Bro kommun, våren 2008. Broar mot vattnet en sammanfattning

Läs mer

Program till Vision Luleå 2050

Program till Vision Luleå 2050 Program till Vision Luleå 2050 Alla ungas medskapande Start och uppväxt för alla Allas röst Entreprenörskap Smarta resor och transporter Vilja uppleva infrastruktur Bredd och spets God livsmiljö Klara

Läs mer

Så blir riksintressena en del av kommunens vision?

Så blir riksintressena en del av kommunens vision? Så blir riksintressena en del av kommunens vision? Vad händer? Bengt Larsén, Boverket Hur blir riksintresse kulturmiljö en tillgång för kommunen? Ulf Lindberg, RAÄ Hur har Järfälla integrerat riksintressena

Läs mer

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö

Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Vi planerar för framtidens kollektivtrafik i Malmö Fakta Malmö 290 000 invånare (2008) Ökande befolkning för 22 året i rad 174 nationaliteter 47 % är under 35 år 28 000 arbetstillfällen 55 000 arbetspendlar

Läs mer

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen

Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen Stadsutveckling i den regionala utvecklingsplaneringen Visionen i RUFS 2010, den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, är att vi ska bli

Läs mer

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa

Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Samhällsplaneringens betydelse för Jämlik hälsa Ett regionalt perspektiv och exempel från Norrköping och Linköping Johan Mases, Region Östergötland Julia Stenström, Norrköpings kommun Ninnie Hedström,

Läs mer

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen

Inte för de fyrkantiga. Historien om Glasvasen Inte för de fyrkantiga Historien om Glasvasen 02 Ett torg i solen Idén om ett hus utan baksidor och med en mjukt rundad form föddes redan 2009. Flera arkitektkontor fick i uppdrag att visa hur området

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå.

Kronan, en modern och centrumnära stadsdel med stark naturprofil i ett attraktivt Luleå. BAKGRUND VISION 2050 Luleå kommun befinner sig i en expansionsfas. Vision 2050 definierar ett mål om 10 000 nya Luleåbor fram tills 2050, varav hälften av dessa beräknas bo i Kronandalen. Vision 2050 blir

Läs mer

Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad

Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad Stormöte Ekängsskolan 17 november 2010 Översiktsplan för Ekängen-Roxtuna och Distorp-Gärstad 1 Vad är en översiktsplan - Långsiktig plan för lämplig mark- och vattenanvändning - Färdriktning/kommunens

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1

SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE 1 SAMMANSTÄLLNING DIALOGMÖTE KRONANDALEN MED OMGIVNINGAR Datum 50423 Plats Spirans förskola Deltagare Boende och intressenter i Kronandalen, Luleå kommun Processledare Strategisk Arkitektur DIALOGMÖTE _

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra

Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra Lillhamra Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde Lillhamra.

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet

studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet studie I kapitlet studeras bebyggelseområdet Hammarby Sjöstad. Syftet är att erfarenheterna från analysen används i utformning av planen för Lövholmen. Studieobjektet beskrivs och analyseras utifrån de

Läs mer

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT

SE DISKRIPANSEN MELLAN POLICY OCH BESLUT Möllevången, 110214 Hej igen kära politiker! Vad bra att ni tittar lite närmare på det som finns att fundera extra kring vad gäller kvarteret Oket. Det är också roligt att så många i stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn

Problemställningar, möjligheter och erfarenheter. Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Problemställningar, möjligheter och erfarenheter Bo Grönlund, arkitekt maa, sa Kunstakademiets Arkitektskole, Köpenhamn Linköping 2002 Fler än 35 andra svenska kommuner sedan 2000 Några problemindikatorer:

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS. Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR SANDSTUGAN VID UTTRANS SJUKHUS 1 Samhällsbyggnadsförvaltningen OKTOBER 2012 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Ekologi Platsen har stor potential genom att det ligger högt med vacker

Läs mer

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05

Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2. Grupparbete workshop 2 BILDPROTOKOLL. Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 2015-03-05 Designdialog Bagarmossen - Skarpnäck Workshop 2 Syftet med grupparbetet var att utifrån två framtidsbilder utveckla ett förslag. Framtidsbilderna visade två olika sätt att sammanfatta kunskap och idéer

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Nybyggarland i Kungens Kurva

Nybyggarland i Kungens Kurva Frågor och svar Uppdaterad i april 2013 Nybyggarland i Kungens Kurva Förslag till ny stadsdel för trähusbyggande Huddinge kommun Vi vill gärna ha en dialog om vårt förslag till ny stadsdel. För synpunkter

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015.

Idéer och värden. Dokumentation från visionsworkshopar. februari/ mars 2015. Idéer och värden Dokumentation från visionsworkshopar om Älvsjö Örby februari/ mars 2015. Bakgrund Stockholm växer. Ett politiskt löfte finns om att bygga 140 000 nya bostäder till år 2030. Älvsjö är

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET. Sammanställning från det tidiga dialogmötet i Bagarmossens Folkets Hus

STADSBYGGNADSKONTORET. Sammanställning från det tidiga dialogmötet i Bagarmossens Folkets Hus STADSBYGGNADSKONTORET Sammanställning från det tidiga dialogmötet i Bagarmossens Folkets Hus 2012-01-30 2 (5) Bildcollage från kvällen Mötet inleds Många deltog på kvällens möte Flera ämnen togs upp Annonsering

Läs mer

Kajer mot det gröna hållbara gränssnitt i mötet stad och land Järfälla kommun 2012-06-19

Kajer mot det gröna hållbara gränssnitt i mötet stad och land Järfälla kommun 2012-06-19 kaj ideogram - Arken arkitekter kaj - Silverdal Ansökan till Delegationen för hållbara städer steg 2: kompletteringsomgång Kajer mot det gröna hållbara gränssnitt i mötet stad och land Järfälla kommun

Läs mer

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på?

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Här nedan följer ett antal frågor där vi vill att du betygsätter din kommun som en plats att bo och leva på. Frågorna handlar bl. a. om arbetsmöjligheter,

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen

ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER Av: Ekologigruppen ATT ILLUSTRERA FRAMTIDEN NÄR SOLEN ALLTID SKINER 2014-09-08 Av: Ekologigruppen En bild säger mer än tusen ord, säger ett gammalt ordspråk och det kunde inte vara mer aktuellt än i dagens debatt om framtidens

Läs mer

Lillhamra Kv. Vänskapen

Lillhamra Kv. Vänskapen Lillhamra Kv. Vänskapen Arosekens område Den nya trädgårdsstaden vid Hamre/Talltorp Lillhamra I östra delen av Västerås, norr om Hamre och öster om villakvarteren på Talltorp, uppförs nu Västerås nya bostadsområde

Läs mer

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun

Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun 2012-11-29 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte för Centralskolans tomt, kv Neptunue, Svedala tätort, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:00 Närvarande: Åhörare:

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING - DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg

5. TRÖINGEBERG. Stadens yttre årsringar 5. Tröingeberg 5. TRÖINGEBERG Tröingeberg införlivades med Falkenbergs stad 1971. Stadsdelen har ett avskilt läge och avgränsades mellan åren 1960 och 1996 från resten av staden av gamla E6:an. Tröingeberg genomkorsas

Läs mer

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön.

Samordning Sickla-Plania Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. 2016-07-05 1 (6) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2016/539 Projekt 9243 Nacka stad ingår i tunnelbaneavtalet. Samordningsprojekt för stadsbyggnadsprojekt inom Sickla- Plania, på västra Sicklaön. Kartan visar områdets

Läs mer

Krokslätts fabriker. Masthusen Breeam

Krokslätts fabriker. Masthusen Breeam Johanna Engberg, arkitekt, miljöspecialist med fokus hållbar stadsutveckling, White Hållbarhetssamordnare projektledare för hållbarhetsfrågor, formulera mål och krav och driva processen Masthusen Breeam

Läs mer

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen

Ett följsamt mini-manhattan på Västra Kungsholmen Pressmeddelande Kjellander + Sjöberg skapar ett nytt infill-bostadshus i den centralt belägna stadsdelen Kungsholmen i Stockholm. Paradiset 19-21 är ett karaktärsfullt tillägg med egen identitet som utvecklas

Läs mer

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan

PLANERA FÖR BOSTÄDER PLANERING AV STAD & LAND. Kontraproduktiva utredningsförslag. Bostadsbehov. Socialt blandat boende Service i samverkan Nr. 1 2013 PLANERING AV STAD & LAND Finansiell omtanke PLANERA FÖR BOSTÄDER Bostadsbehov Kontraproduktiva utredningsförslag Socialt blandat boende Service i samverkan Linking social capital, Praktisera

Läs mer

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA

STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA ARBETSRAPPORT juni 2006 STORÄNGEN - EN DEL AV HUDDINGES STADSKÄRNA - strategiska stadsbyggnadsanalyser - förslag på riktlinjer för stadsutveckling - konceptskiss inför det fortsatta planarbetet Bakgrund

Läs mer

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson

ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson ETT HÅLLBART LIV I TIDAHOLM - Hanna Olsson Gamla torget Taxi Busshållplats 1/25 KONCEPT & VISION Varför ska vi bygga och leva hållbart? Hur kan vi styra Tidaholm mot en hållbar framtid? I mitt förslag

Läs mer

Politikerworkshop

Politikerworkshop Politikerworkshop 2016-10-27 inför Översiktsplan 2018 SAMMANSTÄLLNING RESULTAT 2016-11-09 INTRODUKTION INNEHÅLLSFÖRTECKNING sida Introduktion 2 Vision Stenungsund 2035 3 Erfarenheter & behov 4 Vision och

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl

Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl Sammanställning av workshop för Idéverkstaden 21 februari 2017, kl 16-18 Deltagare: 16 personer, varav 9 killar, 7 tjejer Ålder: 15-19 år Workshopledare: Karin Andersson & Johanna Bratel, Disorder Deltagare

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog

DIALOG SKÄGGETORP. Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog DIALOG SKÄGGETORP Sammanfattning av gruppdiskussioner vid stordialog 160602 Workshop Stordialog 160602 STORDIALOG SKÄGGETORP - GRUPPDISKUSSION 1. VAD TYCKER NI ÄR BRA OCH DÅLIGT I DE OLIKA ALTERNATIVEN?

Läs mer

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop

Dialog Tullinge - bildprotokoll, workshop ca 50 personer deltog i workshopen Hur ska framtida Tullinge se ut? Hur tätt ska det vara? Hur högt ska det vara? Hur grönt ska det vara? osv. Som utgångspunkt för dialogen under Idévecka 2 fanns tre olika

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden?

1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? Svar från Folkpartiet Grönområden 1. Vad vill ni göra under den kommande mandatperioden för att bevara Uppsalas parker och grönområden? När staden växer och förtätas behövs fler parker, lekplatser och

Läs mer

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS

ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS ÅTERUPPLIVNING AV ÄNGSGÄRDET - STADSFÖRNYELSE I CENTRALA VÄSTERÅS examensarbete 20 p - fysisk planering 180 p - bth karlskrona - sebastian gårdendahl 2005.05.11 TY HÄR PÅ JORDEN HAR VI INGEN STAD SOM

Läs mer

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd

Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Stockholms översiktsplan En kort presentation inför samråd Staden har en plan nu ska den uppdateras! Stockholm växer snabbt. De senaste tio åren har befolkningstillväxten varit i snitt 15 000 per år, och

Läs mer

Landskapsarkitektdagarna 2016

Landskapsarkitektdagarna 2016 Årligt forum för dig som arbetar med gröna frågor i staden Landskapsarkitektdagarna 2016 Så planerar du för det gröna värdet Bildkälla White arkitekter Mötesplatser i den täta staden i nära samspel med

Läs mer

Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse

Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse Stockholm, 051121 PM Värdenas förhållande till strandskydd och eventuell ny bebyggelse Ny bebyggelse inom programområdet kan komma att kräva dispens från strandskyddslagen inom Miljöbalken. För att denna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Förslag nytt bo i Od/Alboga

Förslag nytt bo i Od/Alboga 15-05-28 Förslag nytt bo i Od/Alboga Framtaget utifrån resultat av idéträffar FÖRSLAG TILL NYTT BO I OD / ALBOGA Träffar - Förslag - Fortsättning 2 x idéträffar Under april och maj har två idéträffar

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne

Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur. Strukturbild för Skåne Markanvändning, tillgänglighet och flerkärnig ortsstruktur Strukturbild för Skåne Strukturbild för Skåne överbrygga glappet mellan det regionala utvecklingsprogrammet och den kommunala översiktsplaneringen

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan

Sammanställning. Workshop Framtidsbilden. Ängelholms kommun har en översiktsplan Sammanställning Ängelholms kommun har en översiktsplan från 2004. Kommunfullmäktige har tagit beslut att en ny översiktsplan ska tas fram. Den nya översiktsplanen ska utgöra ett strategiskt dokument, en

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se

konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se space studio arkitekt Måns Hallén konsulterande inom samhällsplanering och arkitektur tfn 0532-510 18 mob 070-320 4565 e-post: mans@spacestudio.se Företagspresentation Space studio är ett litet dynamiskt

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2

DANDERYDS KOMMUN. Centrala Danderyd. Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 DANDERYDS KOMMUN Centrala Danderyd Dialog om centrala Danderyd Bilaga 7: Sammanställning av referensgruppsträff 1 + 2 Tisdag 8 oktober träffades 32 engagerade Danderydsbor i Kevingeskolans matsal för att

Läs mer