UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv."

Transkript

1 GRÖNPLAN

2 UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade , att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. Områden som även ska bevakas är biologisk mångfald, klimataspekter samt relevanta ekosystemtjänster

3 SYFTE Göteborg är idag en grön stad med ett varierat landskap med stora kvaliteter. Grönplanens syfte är att visa hur Göteborg kan förbli och ytterligare utvecklas till en stad med stora gröna kvaliteter, ur såväl ett socialt som ekologiskt perspektiv, samtidigt som vi bygger staden tätare. Samla redan antagna ställningstaganden för det gröna. Fördjupa dessa i mål, delmål, strategier, rekommendationer till fortsatt arbete. Underlag i planprocessen, investeringsplanering, driftsplanering etc. Kommunal mark

4 UPPLÄGG Mål1 Människa Mål 2 Ekologi Mål 3 Karaktär Utmaningar för stad i förändring Konsekvenser Fortsatt arbete Remissfråga: vad saknas? RUBRIK RUBRIK RUBRIK 4

5 MÅL 1. EN GRÖN STAD FÖR GÖTEBORGARE OCH BESÖKARE DELMÅL 1.1 Göteborgarna ska ha god tillgång till olika typer av parker och naturområden (ytor: storlek, antal kvm) 1.2 Parker och naturområden ska vara lätta att nå. (vägen dit: barriärer, hur långt, orienterbart, entréer) 1.3 Parker och naturområden ska bidra med rika upplevelser, ge möjlighet till ett hälsosamt liv och upplevas som trygga och välkomnande för alla. (innehåll: skönhet, hälsa, trygghet, variationsrikedom i upplevelser, rikt växt- och djurliv ) 5

6 SAMMANFATTANDE TABELL, MÄNNISKANS PERSPEKTIV Typ av område Bostadsnära park/natur Liten park som används främst av boende i omgivande kvarter. Närhet till bostad utan barriär 300 m, Inte korsa trafikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader Storlek Min 0,2 ha Kvaliteter Sociotopvärden: Grön oas, vila eller mötesplats. Varierat växt- och djurliv Stadsdelspark Park som framförallt besöks av dem som bor i den omgivande stadsdelen. I km, 15 min promenad Inte korsa trafikleder, större vattendrag eller större nivåskillnader Min 2 ha Många sociotopvärden och aktiviteter. Mötesplatser, aktiviteter, vila. Variation i karaktär mellan närliggande stadsdelsparker. Varierat växt- och djurliv, Stadspark Mångfunktionell park som är så attraktiv att den lockar människor från hela Göteborg. 30 min kollektivtrafik Tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka många människor och tåla användning. Tydlig särpräglad karaktär, Variation mellan olika stadsparker. Rikt växt- och djurliv. Större natur och rekreationsområde Stort naturområde med ett flertal biologiska och rekreativa värden. 30 min kollektivtrafik Tillräckligt stor och attraktiv för att rymma och locka många människor och tåla användning. Tydlig särpräglad karaktär. Variation mellan olika områden. Rikt växt- och djurliv Attraktionsområden Områden som man tar sig till oberoende av avstånd, se ÖP

7 BRIST BOSTADSNÄRA PARK SOCIOTOPVÄRDEN GRÖN OAS, VILA/MÖTESPLATS

8 STADSPARK OCH STÖRRE NATUR- OCH REKREATIONSOMRÅDEN

9 REMISSFRÅGOR Har det sociala perspektivet/barnperspektivet utifrån park- och naturområden tillgodosetts? Finns det aspekter som saknas? Är riktvärdena i tabellen gällande avstånd, storlek och kvaliteter för olika typer av parkoch naturområden relevanta? Riktvärden som saknas? 9

10 MÅL 2. EN GRÖN STAD MED ETT RIKT VÄXT OCH DJURLIV, DÄR EKOSYSTEMENS TJÄNSTER TAS TILL VARA DELMÅL: 2.1 Göteborgs parker och naturområden ska ha ett rikt växt och djurliv. (ytor, storlek, stråk, karaktär) 2.2 Mängden ekosystemtjänster ska öka i stadens gröna områden. (Klimatreglering, luft- och vattenhantering, rekreation, biologisk mångfald, bullerdämpning) 10

11 REMISSFRÅGOR Saknas någon viktig aspekt? Är någon strategi särskilt viktig att beakta för att uppnå målet? Är det något naturområde som är särskilt viktigt att prioritera att skydda, till exempel genom naturreservatsbildning. Vilka ekosystemtjänster är särskilt viktiga att ta tillvara i den täta staden? 11

12 MÅL 3. EN GRÖN STAD MED TYDLIG KARAKTÄR OCH STOR VARIATION BLAND STADENS PARKER OCH NATUROMRÅDEN. DELMÅL 3.1 De regionövergripande gröna kilarna ska bevaras och utvecklas. Natur- och rekreationsområde Stadspark Gröna kilar Mellanstaden Centrala staden Centrumkärnan Kust och stora vattendrag Stora transportleder

13 MÅL 3. EN GRÖN STAD MED TYDLIG KARAKTÄR OCH STOR VARIATION BLAND STADENS PARKER OCH NATUROMRÅDEN. 3.2 Landskapets karaktär ska lyftas fram. 3.3 De byggda gröna historiska karaktärerna från olika epoker ska värnas 13

14 REMISSFRÅGOR Hur ser kranskommunerna på de gröna kilarna? På vilket sätt kan landskapskaraktärerna utnyttjas och på så sätt stärka stadens identitet? Hur kan vi värna de gröna kvaliteterna på bästa sätt om staden, och befintliga bostadsområden förtätas? 14

15 GRÖNA UTMANINGAR FÖR EN STAD I FÖRÄNDRING Gjut liv i staden med temporära platser och aktiviteter Använd parken som motor i stadsutvecklingen Stadslivet förändras snabbt, möt göteborgarnas nya behov Växt- och djurliv förändras, gör rum för biologisk mångfald Klimatet förändras anpassa, bejaka Ökad användning, ökat slitage - anpassa skötsel till en tätare stad Göteborgarnas egen initiativkraft bör användas mer för att gjuta liv i platser Visa göteborgarna vägen till våra smultronställen Visa upp Göteborg som den gröna staden vid vattnet - unik och attraktiv 15

16 KONSEKVENSER Social hållbarhet (Mål1) Ekologisk hållbarhet (Mål 2) Ekonomisk hållbarhet Om mål och 1 och 2 uppfylls har vi möjlighet att: Få en attraktiv stad där människor vill bo och dit företagen vill flytta Använda ekosystemen och deras tjänster på ett ekonomiskt hållbart vis. Använda skattemedel på ett långsiktigt hållbart vis genom god samordning 16

17 FORTSATT ARBETE Fortsatta arbeten - ett axplock Ekologisk landskapsanalys Kunskapsunderlaget natur, kultur och sociotop Stadsdelsvisa parkplaner Formasprojekt ekosystemtjänser tillsammans med GU Mistra Grönytefaktorer Kompensationsåtgärder Med mera med mera..listan kan göras lång Samverkan 17

18 REMISSFRÅGOR Vilka ekonomiska, ekologiska och sociala konsekvenser medför grönplanen ur ert perspektiv Ytterligare utmaningar som bör tas med? Några ytterligare arbeten som behöver tas med under rubriken fortsatt arbete? 18

19 19

Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare

Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi Tät och grön stad Helena Bjarnegård Stadsträdgårdsmästare Parker och naturområden Park- och naturförvaltningen förvaltar 11 900 hektar mark och vattenområden, vilket gör oss till stadens största

Läs mer

Göteborg grön och nära

Göteborg grön och nära Göteborg grön och nära Grönstruktur för en hållbar stadsutveckling Cecilia Dalman Eek, ordförande park- och naturnämnden Helena Bjarnegård, stadsträdgårdsmästare Om park och natur Park och naturförvaltningen

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare

Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg. Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Riktlinjer och policies för barns och ungas utemiljöer i Göteborg Helena Bjarnegård, Stadsträdgårdsmästare Grönstrategi, Lekplatspolicy Riktlinjer för jämställdhet och tillgänglighet HÅLLBAR STAD ÖPPEN

Läs mer

Uppdrag. Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt. Lars Johansson

Uppdrag. Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt. Lars Johansson Uppdrag Erfarenhet från att arbeta med det gröna strategiskt Lars Johansson 2016-05-26 2016-07-29 Begreppet Grönstruktur Boverket: Grönstruktur i städer och tätorter är, liksom bebyggelsestruktur och trafikstruktur,

Läs mer

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf

Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG. Presentation på Visioner för ett hållbart växande Västsverige , Ylva Löf Förslag till ny ÖVERSIKTSPLAN FÖR GÖTEBORG Process till antagande BN-beslut Samråd BN-beslut Utställning BN-beslut Godkänd Antagande KF STRATEGIER FÖR STADENS UTBYGGNAD Bygg och utveckla centralt! Komplettera

Läs mer

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster

En ny grönplan för Eskilstuna kommun. strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster En ny grönplan för Eskilstuna kommun strategier och konceptutveckling med utgångspunkt från prioriterade ekosystemtjänster Eskilstuna industristad i omvandling som växer genom förtätning Ställningstaganden

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete

miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Utskriftsversion Göteborgs Stads miljöprogram den gröna tråden i vårt miljöarbete Läs miljöprogrammet i sin helhet på: www.goteborg.se/miljoprogram Foto: Peter Svenson Miljömålen visar vägen Göteborg ska

Läs mer

JIL Stockholms läns landsting i (4)

JIL Stockholms läns landsting i (4) JIL Stockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Grönstrukturplan för Nynäshamns stad Arendebeskrivning

Läs mer

Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag

Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag Ny översiktsplan för Göteborg Samrådsförslag Vad är en översiktsplan? En långsiktig och hållbar målbild för användning av mark, vatten och bebyggd miljö En samlad framtidsdiskussion med medborgarna och

Läs mer

Tomtebogård gröna kvaliteter

Tomtebogård gröna kvaliteter Tomtebogård gröna kvaliteter Vad kan det gröna bidra med i ny stadsdel Utgå från förutsättningarna Stadsbyggnad samverka med bebyggelse, skapa spännande stad Skapa ett nätverk av gröna och blå platser

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Strategisk inriktning för fortsatt stadsutveckling i Hallonbergen och Ör

Strategisk inriktning för fortsatt stadsutveckling i Hallonbergen och Ör Strategisk inriktning för fortsatt stadsutveckling i Hallonbergen och Ör SUNDBYBERGS STAD Så här utvecklar vi Hallonbergen och Ör DET HÄR ÄR ETT DOKUMENT som anger hur stadsutvecklingen i Hallonbergen

Läs mer

Gottsundaområdet Planprogram

Gottsundaområdet Planprogram Kortversion av förslag till Gottsundaområdet Planprogram 2018 Samrådshandling 23 april 2018 till 4 juni 2018 Visionsbild som visar hur området kring Gottsunda centrum skulle kunna se ut. Kommunstyrelsen,

Läs mer

Vad är planen med det Gröna? Dialog rörande grönytor i Uppsala

Vad är planen med det Gröna? Dialog rörande grönytor i Uppsala Program - dialog om grönstrukturen i Uppsala 9.15-9.30 Forskning & existerande underlag Tankesmedjan Grön Stad. Marcus Hedblom 9.30-9.45 Varför en grönplan? Erfarenheter kring att ta fram underlag för

Läs mer

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne

Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Ett rikt växt- och djurliv i Skåne Länsstyrelsens arbete med miljökvalitetsmålet Gabrielle Rosquist Vad innebär miljömålet Ett rikt växt- och djurliv? Beskrivning av miljömålet Den biologiska mångfalden

Läs mer

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER

INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2014-15... 4 1. STUDIERESA... 4 2. MARKNADSFÖRING... 4 3. KILINVENTERING... 5 4. VANDRINGSLEDER... 5 MÖTESSCHEMA 2014... 6 2 Inledning

Läs mer

Öresundsvägens utvecklingsområde. Projektforum 2 juni

Öresundsvägens utvecklingsområde. Projektforum 2 juni Öresundsvägens utvecklingsområde Projektforum 2 juni Agenda 13.00 Start. Välkommen, presentation 13.15 Knäckfrågor just nu i projektet 13.30 Tema-WS Disposition grön-blå infrastruktur Inledning om vad

Läs mer

Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA

Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA En sammanfattning 2 (12) Januari 2019. Kortversion av rapporten Trygg stadsplanering enligt Hyresgästföreningen LITA. Författare: Kenneth Berglund, utredare Stadsutveckling, Hyresgästföreningen, kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

Framtidens goda stad. Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser - Sveriges utveckling utifrån ett stad- och landperspektiv

Framtidens goda stad. Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser - Sveriges utveckling utifrån ett stad- och landperspektiv Framtidens goda stad Den urbana utvecklingens drivkrafter och konsekvenser - Sveriges utveckling utifrån ett stad- och landperspektiv Staffan Eriksson, IVA, 5 december 2017 Det här är IVA Akademi som samlar

Läs mer

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt

Helsingborg och Malmö. Bygg tätt och grönt Helsingborg och Malmö Bygg tätt och grönt Två stadsträdgårdsmästare! Oh no Martin Hadmyr Helsingborg Ola Melin - Malmö Gemensam utmaning - Pågående urbanisering. 85% av befolkningen bor på 1,3% av Sveriges

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Sofia Thorsson och Yvonne Andersson-Sköld Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet Transdisciplinärt forskningsprojekt (2013-2016) Göteborgs

Läs mer

STADSBYGGNADSKONTORET, Grönstrukturplan Åsa Lindblom,

STADSBYGGNADSKONTORET, Grönstrukturplan Åsa Lindblom, Grönområden bidrar med 84 procent av svenskarna svarar att det är mycket viktigt med träd i städer. (sifo) drygt 60 procent mindre regnvatten rinner av från asfalterade ytor med träd jämfört med rena asfaltytor

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Spridningssamband Vaxö Vaxholm

Spridningssamband Vaxö Vaxholm Spridningssamband Vaxö Vaxholm Inledning Nuläge Åtgärder Innehållsförteckning Inledning... Vaxö program... Miljöbedömning... Kompensationsprincipen... Grön infrastruktur i stadsutveckling Ekologiska spridningskorridorer...

Läs mer

Att skapa en strategisk och levande översiktsplan och säkra kvalité i byggandet. Sven Andersson Översiktsplanerare, Nacka kommun

Att skapa en strategisk och levande översiktsplan och säkra kvalité i byggandet. Sven Andersson Översiktsplanerare, Nacka kommun Att skapa en strategisk och levande översiktsplan och säkra kvalité i byggandet Sven Andersson Översiktsplanerare, Nacka kommun Föredragets frågeställningar Så blir översiktsplanen ett mer strategiskt

Läs mer

Planprogram för Södra Ryd oktober 2018

Planprogram för Södra Ryd oktober 2018 Kortversion av samrådsförslag Planprogram för Södra Ryd oktober 2018 Södra Ryds framtid i dina händer Södra Ryd är Skövdes största stadsdel och byggdes ut på 70-talet. Stadsdelen var en del av miljonprogrammet

Läs mer

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader)

Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG. Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak. Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Kompensationsåtgärder Grönytefaktor GYF i GBG Gröna oaser / Gröna stråk Gröna väggar och tak Vägledning Gröna väggar och tak (kommunens byggnader) Vegetationsvägg på Kv. Traktören Träd i hård stadsmiljö

Läs mer

HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN

HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN VERSION 2019-04-24 HANDLINGSPLAN BILAGA 1. GRÖNPROGRAM FÖR LUNDS KOMMUN 1 Om handlingsplanen Handlingsplanen tar utgångspunkt i Grönprogram för Lunds kommun och syftar till att förverkliga grönprogrammets

Läs mer

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan samråd för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021

Yttrande till byggnadsnämnden över förslag till detaljplan samråd för bostäder i Högsbohöjd inom stadsdelen Järnbrott i Göteborg, en del av BoStad2021 1(6) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-23 Diarienummer 0961/15 Förvaltning och planering, Stadsutveckling Kalle Magnér Telefon: 031-365 58 46 E-post: kalle.magner@ponf.goteborg.se Yttrande till byggnadsnämnden

Läs mer

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen

Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt. Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Landskapsstrategi för Jönköping län ett samverkansprojekt Vy över Östra Vätterbranterna Foto Anna Lindhagen Syfte tar sin utgångspunkt i naturvärden Syftet har varit att ta fram en strategi för hur biologisk

Läs mer

Västerbro projektforum. 26 januari 2018

Västerbro projektforum. 26 januari 2018 Västerbro projektforum 26 januari 2018 Huvudtidplan Planeringsfasen pågår Syfte med Planeringsfasen Djupare kunskap än FÖP för projektområdets förutsättningar.(föp är större område) Fördjupade analyser

Läs mer

Planering för ekosystemtjänster

Planering för ekosystemtjänster Planering för ekosystemtjänster Anna Åhr Evertson Miljöplanerare Upplands Väsby kommun Strategier och metoder Kartläggning av ekosystemtjänster Upplands Väsby Street View spännande projektet på vår hemsida

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Visioner för nya typer av grönska i förtätad stad Carola Wingren Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp

Visioner för nya typer av grönska i förtätad stad Carola Wingren Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp Nätverksträff Movium Partnerskap 15 november 2012 Visioner för nya typer av grönska i förtätad stad Carola Wingren Landskapsarkitektur, SLU, Alnarp Projektet och dess utgångspunkter I ett gränsöverskridande

Läs mer

Göteborg - modig förebild inom arkitektur. Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad

Göteborg - modig förebild inom arkitektur. Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad Göteborg - modig förebild inom arkitektur Arkitekturpolicy för Göteborgs Stad Innehåll Inledning... 2 Syftet med denna policy... 2 Vem omfattas av policyn... 2 Bakgrund... 2 Koppling till andra styrande

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys

Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys Social konsekvensanalys och Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa, Bollebygd kommun 2018-05-08 2018-06-01 SKA/BKA Västra Forsa 1 Inventering Hur fungerar området idag? Hur fungerar platsen för

Läs mer

Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015

Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015 Mål-och inriktningsdokument för park-och naturnämnden 2015 Ledning och styrning Syftet med det här dokumentet är att lyfta fram politiska mål, inriktningar och uppdrag som är särskilt prioriterade för

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd.

ÖVERSIKTSPLAN 2035 ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samråd. ÖVERSIKTSPLAN 2035 Samråd ÄNGELHOLMS KOMMUN FOLDER www.engelholm.se/op2035 2(32) HUVUDDRAGEN I ÖVERSIKTSPLAN Den nya översiktsplanen är ett strategiskt dokument, en vision över den framtida utvecklingen

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret

SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret SOCIAL KONSEKVENSANALYS FÖR GRÅBERGET Stadsbyggnadskontoret 2011-02-11 SAMMANFATTNING Identitet Nivåskillnaden och de många grönytorna gör att Gråberget upplevs som en avskild del i Majorna och enligt

Läs mer

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska

Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska Sofia Thorsson, Institutionen för Geovetenskaper, Göteborgs universitet Bengt Gunnarsson, Institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet

Läs mer

UNDERLAG OCH FÖRDJUPNING PROGRAM FÖR UTVECKLING AV NORDÖSTRA HÖGSBO BILAGA, TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE SAMRÅDSHANDLING JUNI 2015 DIARIENUMMER: 0600/13

UNDERLAG OCH FÖRDJUPNING PROGRAM FÖR UTVECKLING AV NORDÖSTRA HÖGSBO BILAGA, TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE SAMRÅDSHANDLING JUNI 2015 DIARIENUMMER: 0600/13 UNDERLAG OCH FÖRDJUPNING PROGRAM FÖR UTVECKLING AV NORDÖSTRA HÖGSBO BILAGA, TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE SAMRÅDSHANDLING JUNI 2015 DIARIENUMMER: 0600/13 Medverkande Daniela Kragulj-Berggren, stadsbyggnadskontoret

Läs mer

FÖP NORRA BRYNÄS MÅL- OCH VISIONSARBETE. Ortofoto avgränsning

FÖP NORRA BRYNÄS MÅL- OCH VISIONSARBETE. Ortofoto avgränsning FÖP NORRA BRYNÄS MÅL- OCH VISIONSARBETE Gävle kommun 2018-11-08 1 Ortofoto avgränsning FÖP NORRA BRYNÄS MÅL- OCH VISIONSARBETE FOKUSOMRÅDEN Norra Brynäs en stadsdel vid vatten och grönska Norra Brynäs

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING

VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING VÄRDESKAPANDE STADSUTVECKLING Värdering av stadskvaliteter för bostäder, Undertitel kontor och handel i Göteborgsregionen 161206 Datum METOD METOD Spatiala analyser Statistiska analyser Förklaringsmodell

Läs mer

Park- och naturnämnden justerar paragrafen omedelbart. Bilagor Bilaga 1 illustrationsritning som visar planområdet

Park- och naturnämnden justerar paragrafen omedelbart. Bilagor Bilaga 1 illustrationsritning som visar planområdet 1(4) Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-06 Diarienummer 0441/16 Stadsutveckling/Förvaltning och planering Johan Rehngren Telefon 031-365 57 97 E-post: johan.rehngren@ponf.goteborg.se Yttrande till byggnadsnämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Indikatorer Hållbart resande. Henrik Markhede

Indikatorer Hållbart resande. Henrik Markhede Indikatorer Hållbart resande Henrik Markhede 2 3 4 5 6 7 https://eastasiabybike.wordpress.com HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Arkitekturprogrammet HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 9 10 11 12 13 Göteborgs

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP...

Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 1 Innehållsförteckning INLEDNING... 3 VISION... 3 BUDGET... 3 VERKSAMHETER 2012... 4 1. STUDIERESA... 4 2. PAPPERSKARTA OCH/ELLER APP... 4 2 Inledning Tillgång till bostadsnära natur av god kvalitet, en

Läs mer

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden

Grönare Stockholm- Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden Skärholmens stadsdelsförvaltning Stadsutveckling och medborgarservice Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) Handläggare Love Örsan Telefon: 08-508 24 019 Till Skärholmens stadsdelsnämnd Grönare Stockholm- Förslag

Läs mer

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15

Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Ekologisk Utvecklingsplan för

Läs mer

Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby

Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby Planering ekosystemtjänster och stadsplanering i Väsby Vi utvecklar och skapar stadskvaliteter som gynnar huvud, hjärta och hjärna Vi skapar en transparant planeringsprocess Vi minskar vårt importbehov

Läs mer

Året är Håbo år 2030 är en kommun för framtiden.

Året är Håbo år 2030 är en kommun för framtiden. vårt håbo 2030 Året är 2030 Året är 2030 och Håbo kommun i hjärtat av Mälardalen är en plats för hela livet. Det bor 25 000 invånare i vår växande kommun och vi har hög kvalitet i alla våra verksamheter.

Läs mer

Remiss: Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar

Remiss: Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2013-08-15 UAN-2013-0315.43 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan

Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan Ett förslag från Medborgarkraften till lösning av Göteborgs universitets behov av ytterligare lokaler i anslutning till Vasagatan samt ett steg i processen och visionen om en hållbar stadsutveckling där

Läs mer

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83).

Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Hägersten 2009-11-17 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Remissvar angående Miljömål i nya perspektiv (SOU 2009:83). Inledning Utredningens förslag ger miljömålssystemet ett tydligare internationellt perspektiv.

Läs mer

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer?

Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Expansiv kranskommun Kan vi bygga nytt utan att skapa barriärer? Och hur kan det gröna förstärka lokala karaktärer? 1 2012-09-21 Sektorn för samhällsbyggnad, Karin Meyer, miljösamordnare GR seminarium

Läs mer

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket

Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan. Arrangör: Boverket Session: Grön infrastruktur i fysisk planering vinsterna med att sätta gröna samband på kartan Arrangör: Boverket Gröna infrastrukturens roll för ekosystemtjänster i den byggda miljön Hur hanteras grön

Läs mer

Landsbygdsutveckling i ÖP

Landsbygdsutveckling i ÖP Översiktsplan Sundsvall 2021 Landsbygdsutveckling i ÖP 1. Riktlinjer på olika nivåer 2. Tankar med planeringen 3. Utpekade områden 4. Nästa steg Ulrika Edlund, 2015-09-04 Mål och prioriteringar Attraktiva

Läs mer

Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Kristin Lindström

Regional handlingsplan för grön infrastruktur. Kristin Lindström Regional handlingsplan för grön infrastruktur Kristin Lindström Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande Grön

Läs mer

Motion till Kommunfullmäktige

Motion till Kommunfullmäktige Motion till Kommunfullmäktige Det ska vara enkelt att vara klimatsmart i Linköping Inledning Det står klart att klimatförändringarna är orsakade av människor. Och det är vi människor som skapat problemen

Läs mer

Räkna med ekosystemtjänster för en tät och grön stad. Kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsprojekt

Räkna med ekosystemtjänster för en tät och grön stad. Kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsprojekt Räkna med ekosystemtjänster för en tät och grön stad Kompensationsåtgärder i plan- och exploateringsprojekt En hållbar stad en stor utmaning Foto: Scandinav bildbyrå 2 Ekosystemtjänster naturens gratistjänster

Läs mer

Bilaga 1. Sammanställning av underlag som berör Röda stugan

Bilaga 1. Sammanställning av underlag som berör Röda stugan Bilaga 1. Sammanställning av underlag som berör Röda stugan Del 1. Nu gällande översiktsplan, Promenadstaden. Det finns flera saker som efterfrågas i gällande översiksplan och som Röda stugan kan hjälpa

Läs mer

Mål och inriktning 2016

Mål och inriktning 2016 Mål och inriktning 2016 Park- och naturnämnden Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Göteborgs stad Inledning Kommunfullmäktiges budget gäller i sin helhet inklusive de inriktningstexter

Läs mer

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv

STADSLIV. Utgångspunkter för stadsliv Utgångspunkter för stadsliv Utveckla centrala staden med attraktiva och flexibla mötesplatser för alla Prioritera centrala staden för gående och vistelse Sammankoppla stadens centrala delar i ett mer finmaskigt

Läs mer

rör naturvård, lokalisering och exploatering. DEL 1 FAKTA Dokumentet finns på www.halmstad.se/natur

rör naturvård, lokalisering och exploatering. DEL 1 FAKTA Dokumentet finns på www.halmstad.se/natur Halmstads Från insektsliv till Friluftsliv Halmstads kommun är fantastisk med sin rika och omväxlande natur, där kusten, åarna, myrmarkerna, slättlandskapet, skogarna och stadsmiljöerna skapar en variation

Läs mer

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna

Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna Plattform för samverkan i Angarns-, Bogesunds och Rösjökilarna 2016-2023 2016-02-19 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Visionen 4 3. Mål och delmål 4 4. Organisation och arbetsform 6 5. Finansiering

Läs mer

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS

NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS NYA GÄLLIVARE EN ARKTISK SMÅSTAD I VÄRLDSKLASS Gällivare idag Befolkningens beskrivning av hur de vill använda Gällivare Arkitekternas visioner av befolkningens beskrivningar och dagens Gällivare

Läs mer

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION

REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION 2018-10-04 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.registrator@regeringskansliet.se REMISSVAR: EKOLOGISK KOMPENSATION ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA NETTOFÖRLUSTER AV BIOLOGISK MÅNGFALD OCH EKOSYSTEMTJÄNSTER,

Läs mer

Förslag till beslut Park- och naturnämnden beslutar att godkänna Grönstrategi för en tät och grön stad

Förslag till beslut Park- och naturnämnden beslutar att godkänna Grönstrategi för en tät och grön stad Tjänsteutlåtande Utfärdat 2014-01-08 Diarienummer 0480/11 Verksamhetsområde/avdelning Helena Bjarnegård Telefon 031-365 57 00 E-post: helena.bjarnegard@ponf.goteborg.se Förslag till Grönstrategi för en

Läs mer

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun

Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun KS 2017/0149 Inriktningsdokument för miljöpolitiken i Norrköpings kommun norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun instagram.com/norrkopings_kommun Inledning Norrköping är en kommun i förvandling och

Läs mer

Välkomna! Stadsdelsprogram Frölunda. Onsdag 18 mars 2015 Kl och 18.00

Välkomna! Stadsdelsprogram Frölunda. Onsdag 18 mars 2015 Kl och 18.00 Välkomna! Stadsdelsprogram Frölunda Onsdag 18 mars 2015 Kl. 15.00 och 18.00 - Presentation - Uppdrag Stadsdelsprogram Frölunda - Frågestund - Diskussion om platser på kartan Medverkande Patrik Centerwall

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM

TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM TROLLHÄTTANS PARKPROGRAM - 2016 Antagandehandling November 2016 Producerad av: Projektledare: Referensgrupp: Text: Foto: Illustrationer: Trollhättans Stad, Stadsbyggnadsförvaltningen Linn Arnås, Projektanställd

Läs mer

Ekologisk kompensation Ett verktyg för hållbar samhällsplanering

Ekologisk kompensation Ett verktyg för hållbar samhällsplanering Ekologisk kompensation Ett verktyg för hållbar samhällsplanering Hållbar kommun, 23 Januari 2018 Jörgen Sundin, Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-01-24 1 Vad

Läs mer

att som svar på remiss Uppsalas parker. Riktlinjer och anvisningar till kommunstyrelsen sända upprättat förslag till yttrande.

att som svar på remiss Uppsalas parker. Riktlinjer och anvisningar till kommunstyrelsen sända upprättat förslag till yttrande. Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Astrid Nyström Datum Diarienummer 2013-08-26 BUN-2013-0373.33 Barn- och ungdomsnämnden Remiss: Uppsalas parker: riktlinjer och anvisningar

Läs mer

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare

Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Göteborg 2035 Ordbok för stadsutvecklare Hållbar stad öppen för världen Nära storstad 4 Hållbar 6 Viljestyrd 8 Grön 10 Sammanhållen stad 12 Stadsliv 14 Blandad 16 Täthet 18 Tillgång 20 Regionkärna 22 Strategidokumenten

Läs mer

Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab. Henric Wahlgren

Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab. Henric Wahlgren Hållbar stadsutveckling Skeppsbron och Citylab Henric Wahlgren 0725-749327 Henric.wahlgren@sodramunksjon.se Filmtajm! https://youtu.be/1az2ge5mcvi Vi bygger knutpunkten i framtidens Jönköping Södra

Läs mer

dig omkring! Det är fantastiskt vackert i Nacka. Hav, klippor, naturområden och dessutom nära centrala Stockholm. Nacka är en plats människor vill

dig omkring! Det är fantastiskt vackert i Nacka. Hav, klippor, naturområden och dessutom nära centrala Stockholm. Nacka är en plats människor vill VÄLKOMNA! Se dig omkring! Det är fantastiskt vackert i Nacka. Hav, klippor, naturområden och dessutom nära centrala Stockholm. Nacka är en plats människor vill till och kommer de dit så ska jag se till

Läs mer

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt!

Ny översiktsplan. Om Borås framtid i korthet. Vi vill höra din åsikt! Ny översiktsplan Om Borås framtid i korthet Vi vill höra din åsikt! www.boras.se/oversiktsplan Övergripande strategier Översiktsplanen föreslår ett antal vägledande strategier. Här kan du läsa i korthet

Läs mer

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur

Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur Jörgen Sundin Landskapsenheten Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-05-08 1 Grön infrastruktur är nätverk av natur

Läs mer

Sundsvalls kommun. Sundsvalls. kommun. En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas.

Sundsvalls kommun. Sundsvalls. kommun. En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas. Information till närboende Katrinehill En ny stadsdel nära stad och natur en ny stadsdel att bo, verka och vistas Ett projekt inom Sundsvalls Sundsvalls kommun kommun Vad är det som är på gång i skogen

Läs mer

UPPRÄTTAD 2015 FALKENBERGS GRÖNSTRUKTUR- STRATEGIER

UPPRÄTTAD 2015 FALKENBERGS GRÖNSTRUKTUR- STRATEGIER UPPRÄTTAD 2015 FALKENBERGS GRÖNSTRUKTUR- STRATEGIER MEDVERKANDE Emelie Bertholdsson Charlotte Wingårdh Sofia Hedberg Broberg Daniel Helsing Josefin Selander FOTO: Om ej annat anges Falkenbergs kommun 1

Läs mer

antagen av park och naturnämnden 2014-02-10 Göteborg Grönstrategi för en tät och grön stad

antagen av park och naturnämnden 2014-02-10 Göteborg Grönstrategi för en tät och grön stad antagen av park och naturnämnden 2014-02-10 Göteborg Grönstrategi för en tät och grön stad Grönstrategi för en tät och grön stad Antagen av Park- och naturnämnden, Göteborgs Stad, 2014-02-10 Park- och

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering

Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Grön infrastruktur En satsning för effektivare naturvård, ökad dialog och smartare planering Vattendagarna 14/11 2017 Jörgen Sundin Landskapsenheten Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet.

ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk. Hela staden inkluderande, grön och dynamisk. Möta vattnet. ÄLVSTADEN ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Inkluderande, grön och dynamisk Hela staden inkluderande, grön och dynamisk Möta vattnet Stärka kärnan Mål och visioner i Göteborg Stärk kärnan GR Hållbar tillväxt 2013 45000

Läs mer

Samråd om Den gröna promenadstaden

Samråd om Den gröna promenadstaden MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2012-09-10 Handläggare: Anette Jansson Telefon: 08-508 28 820 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-25 p. 16 Samråd om Den gröna promenadstaden

Läs mer

Hållbar framtid i Nacka

Hållbar framtid i Nacka Hållbar framtid i Nacka Förslag till ny översiktsplan Kortversion Ny översiktsplan för ett hållbart Nacka Nacka ska vara en attraktiv och långsiktigt hållbar kommun. Översiktsplanen ska stödja utvecklingen

Läs mer

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun

Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T Bilaga M1 Jämförelse med miljömål Planerad 130 kv luftledning mellan Rödsta och Nässe i Sollefteå kommun 2016-02-01 Bg: 5967-4770 Pg: 428797-2

Läs mer