Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA Telefon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA lena.brunsell@ekologigruppen.se Telefon 08 525 201 15"

Transkript

1 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA Telefon

2 Strategier för ekosystemtjänster Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby

3 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Avgränsa - vilka ekosystemtjänster är relevanta? Strategier hur ska kommunen arbeta med tjänsterna? Metoder hur ska tjänsterna kartläggas? Kartlägga vart finns tjänsterna? Utvecklingsplan hur ska tjänsterna beaktas?

4 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Avgränsning Producerande Reglerande Kulturella Mat Material (djur och växtfiber) Energi (biobränslen) Dricksvatten Genetiska resurser Biokemikalier, medicin och naturmedicin Rening av vatten Flödesreglering Erosionsskydd Pollinering Reglering av skadedjur Rening av luft Klimatreglering Bullerdämpning Återföring av näringsämnen Fröspridning Koldioxidbindning Understödjande Biologisk mångfald Vattencykeln Näringscykler Jordformation Fotosyntes Hälsa och fritidsupplevelser Turism Estetiska värden Sociala relationer Undervisning och kunskap Tysta områden Intellektuell och andlig inspiration Vetenskapliga upptäckter

5 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Strategier Strategi: Hur nås det långsiktiga syftet Effektmål: Vad behöver uppnås för att följa strategin Påverka markanvändning Påverka arbetssätt Påverka kommunikation

6 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Strategier Mål: Ta tillvara på kommunens ekosystemtjänster Strategi 24: Kommunens skolor och förskolor har tillgång till skolnatur inom ett transportavstånd och med en kvalité som är anpassad till respektive åldersgrupps behov Effektmål: Viktig skolnatur är skyddad via detaljplan eller liknande. Vägen till skolnaturen är trafiksäker. Förskolegrupper behöver natur inom kort gångavstånd men relativt små ytor. Gymnasieelever kan transportera sig längre men behöver större och mer varierade ytor. För att det ska vara enkelt att ta sig till skolnaturen måste också vägen dit vara utformad på ett trafiksäkert sätt.

7 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Metoder Utgår från: Befintligt underlag Forskningsresultat Egna idéer Utmaning : Avvägning detaljeringsgrad/tidsåtgång Korrekthet/generalisering

8 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby Kartläggning Areella näringar Vatten Luft och klimat Hälsa, upplevelser och kunskap Mat Dricksvatten Rening av luft Hälsa och fritidsupplevelser Material och energi Flödesreglering Klimatreglering Turism Genetiska resurser Rening av vatten Bullerdämpning Estetiska värden Pollinering Erosionsskydd Sociala relationer Reglering av skadedjur Undervisning och kunskap Tysta områden Intellektuell och andlig inspiration Biologisk mångfald Biologisk mångfald

9 AREELLA NÄRINGAR Mat Material och energi Genetiska resurser Pollinering Skadedjursreglering

10 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, Strategier Areella näringar Mat Reservera befintlig och potentiell jordbruksmark Skapa/upprätthålla god vattenkvalité för fisksamhällen Området för privat odling reserveras i plan Material och energi Hänsyn tas till fortsatt möjlighet för lokal produktion Spara på naturresurser Pollinering/Skadedjursbegränsning Bevara och anlägg lämpliga strukturer Bruka marken så att pollinerare/skadedjursbekämpare gynnas

11 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, Planidéer Areella näringar Lyfta fram områden med brist på pollinering/ skadedjursreglering Peka ut områden lämpliga för privat odling Riktlinjer för exploatering vid jordbruksmark Riktlinjer för skötsel som gynnar mångfald Läge för diskussion om tillgång till jordbruksmark

12 VATTEN Dricksvatten Flödesreglering Rening av vatten Erosion

13 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, Strategier Vatten Dricksvatten Infiltration till täckt bibehålls eller ökas Vattenkvalité nog god för dricksvatten Rening av vatten/flödesreglering Tillvarata naturliga förutsättningar Lokal fördröjning i öppna system Kantzoner längs vattendrag Erosionsskydd Stabiliserande vegetation i erosionskänsliga områden

14 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, Planidéer Vatten Peka ut områden där exploatering/markanvändning bör ske med hänsyn till dricksvattentäkter/brunnar Bevara svämplan/sänkor som parkmarker vid exploatering Föreslå åtgärder i markanvändning som påverkar sjöar/ vattendrag

15 LUFT OCH KLIMAT Klimatreglering Rening av luft Bullerdämpning

16 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, strategier Luft och klimat Rening av luft/klimatreglering Kapacitet till parkbris ska bevaras och utvecklas Träd och andra växters renande kapacitet ska användas Vegetation och vatten tillförs i riskområden för värmeöar Bullerdämpning Stor del mjuk mark/gröna väggar/gröna tak i bullerområden

17 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer Luft och klimat Peka ut grönområden som är kritiska för parkbris/skugga Peka ut bebyggelseområden där vegetation behöver tillföras för skuggning/bullerdämpning Vidare studier om vägområden och vegetation

18 HÄLSA, UPPLEVELSER och KUNSKAP Hälsa och fritidsupplevelser Turism Estetiska värden Sociala relationer Undervisning och kunskap Tysta områden Intellektuell och andlig inspiration

19 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, strategier Hälsa, upplevelser och kunskap Hälsa och fritidsupplevelser/estetiska värden God tillgång till områden med kvalité efter behov Sociala relationer Gröna samlingspunkter på kommun-, stadsdels- och områdesnivå Turism Bra lättillgänglig info och rätt skötselnivå Undervisning och kunskap Skolor och förskolor ska ha tillgång till skolnatur

20 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer Hälsa, upplevelser och kunskap Identifiera vilka grönområden som behöver bevaras/tillföras för att uppnå kvalité och tillgångsriktlinjer för Allmän parktillgång Sociala relationer Skolnatur Identifiera områden för turism/närturism och riktlinjer för utveckling av/inom dessa

21 BIOLOGISK MÅNGFALD Biologisk mångfald

22 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, strategier Biologisk mångfald Biologisk mångfald Utveckla och bevara områden med hög biologisk mångfald Skötsel av park och gångvägar för diversitet Anlägga strukturer för biologisk mångfald vid nyexploatering Bedriva, och verka för, kontinuitetsskogsbruk

23 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer Biologisk mångfald Peka ut områden kritiska för spridningssamband Grönområden Bebyggda områden Peka ut särskilt värdefulla områden Riktlinjer för nyskapande/kompensation av biologisk mångfald Vilka strukturer ska tillföras vid exploatering Hur ska parker/naturområden skötas/utvecklas

24 Ekologisk Utvecklingsplan för Upplands Väsby, planidéer Allt tillsammans Peka ut områden som är bra att bevara/utveckla eftersom De innehåller en tjänst som i sig är kritisk att bevara De skapar många olika tjänster

25 Lena Brunsell Landskapsarkitekt LAR/MSA Telefon

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING

EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING EKOSYSTEMTJÄNSTER I STADSPLANERING - EN VÄGLEDNING Finansiärer: c/o White arkitekter AB Västra Ågatan 16 753 09 Uppsala info@arqforsk.se http://www.arqforsk.se VINNOVA Mäster Samuelsgatan 56 101 58 Stockholm

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn

Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar. omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 6 februari 2015 Miljökonsekvensbeskrivning av förslag till detaljplan för Sigtuna stadsängar omfattande del av fastigheterna Ragvaldsbo 1:1 och Venngarn 1:28 m.fl. Samrådshandling, 2015-02-06 2 Beställning:

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Mångfunktionella ytor

Mångfunktionella ytor Boverket Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom grönstruktur Miljömålsprojekt Mångfunktionella ytor Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i

Läs mer

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun

Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Naturvårdsprogram för Boxholms kommun Del 2: Åtgärder 2015-2019 Antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-16 Titel: Naturvårdsprogram för Boxholms kommun, Del 2: Åtgärder 2015-2019 Utgiven av: Miljökontoret,

Läs mer

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion

de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion de svenska MILJÖMÅLEN en introduktion A innehåll 1 Mål för Sveriges miljöarbete 2 Miljömålen ett system med flera mål 4 Hur vi arbetar med miljömålen i praktiken 6 Samarbete för att nå miljömålen 8 Sveriges

Läs mer

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi

Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi. Forsknings- och innovationsstrategi för en biobaserad samhällsekonomi Rapport utarbetad på uppdrag av regeringen av Formas i samråd med VINNOVA och Energimyndigheten Rapport: R2:2012 ISBN 978-91-540-6067-2 Grafisk design: Lupo Design Omslagsbild: Magnus Rietz Bilder i inlagan:

Läs mer

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola

Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola Lärande för hållbar utveckling i nya styrdokument för förskola och skola (inkl. rapporter från workshops) Hälsa Lärande för hållbar utveckling bör integreras i olika ämnen och vara ämnesövergripande. Livsstilar

Läs mer

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling

Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Den Globala Skolans rapport om lärande för hållbar utveckling i styrdokument för förskola och skola. Lärande för hållbar utveckling Universitets- och högskolerådet 2013 1 Lärande för hållbar utveckling

Läs mer

Lokalt arbete med miljömål

Lokalt arbete med miljömål Guide till Lokalt arbete med miljömål Guiden ska ge stöd och inspiration i det lokala arbetet med miljömål. Guiden riktar sig till dig som är kommunal miljöstrateg, men även till andra kommunala tjänstemän

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020

Program för. Hållbar utveckling miljö. Framtidens Jönköping 2015-2020 Program för Hållbar utveckling miljö Framtidens Jönköping 2015-2020 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 1 1.1 Arbetsprocess 1 1.2 Struktur och referenser 1 1.3 Globala, nationella och regionala mål 3 1.4

Läs mer

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning

Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i länsstyrelsernas handlingsplaner för klimatanpassning Identifierade behov av åtgärder för klimatanpassning en syntes av förslag i nas handlingsplaner för klimatanpassning Detta dokument är en bearbetad sammanställning av de åtgärdsförslag na redovisar i sina

Läs mer

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus

Ta hand om dagvattnet. Råd vid planering och byggande av flerbostadhus Ta hand om dagvattnet Råd vid planering och byggande av flerbostadhus 1 Omslagsbild: Öppet dike som leder ett delflöde från en bäck igenom ett bostadsområde för gestaltning. Här ansluter även det rena

Läs mer

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument!

Hållbar konsumtion. - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion - Vad är det? Bli en stolt, medveten konsument! Hållbar konsumtion Vad är det? Hållbar utveckling Det pratas mycket om hållbarhet. Hållbar utveckling, hållbar konsumtion, hållbart samhälle.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN

DEN GRÖNA PROMENADSTADEN DEN GRÖNA PROMENADSTADEN En strategi för utveckling av Stockholms parker och natur Tillägg till Stockholms översiktsplan Promenadstaden Utställningsförslag maj 2013 UTSTÄLLNING Utställning av Den gröna

Läs mer

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken

FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012. Steg på vägen tre fokusområden för politiken FÖRDJUPAD UTVÄRDERING AV MILJÖMÅLEN 2012 Steg på vägen tre fokusområden för politiken 1 Naturvårdsverkets förslag till fokusområden för politiken Vi har i samverkan med myndigheter och organisationer utvärderat

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman

hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman hela staden argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson, Agneta Persson & Lisa Östman stad & land nr 183 HELA STADEN argument för en grönblå stadsbyggnad Märit Jansson Agneta Persson & Lisa Östman

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter

Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Monetär värdering av biologisk mångfald. En sammanställning av metoder och erfarenheter Magnus Sjöström SPECIALSTUDIE NR 14, DECEMBER 2007 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet Utredningen förordar ett överordnat samhällsmål för ekologisk produktion och ett riktmål inom landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Läs mer

Nationell strategi för hållbar vattenkraft

Nationell strategi för hållbar vattenkraft Nationell strategi för hållbar vattenkraft Bakgrund Sveriges regering och riksdag har fastställt nationella mål inom vattenmiljöområdet och energiområdet. Sverige har även förbundit sig att genomföra olika

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155

Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete 2009/10:155 Regeringens proposition 2009/10:155 Svenska miljömål för ett effektivare miljöarbete Prop. 2009/10:155 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 mars 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman

Ett renskötselanpassat skogsbruk. Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Foto: Inger Hellman Ett renskötselanpassat skogsbruk Följande åtgärder, som utvecklas i denna policy, är viktiga för att utveckla förhållandet mellan rennäring och skogsbruk:

Läs mer