RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RAPPORT D2010:04. Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN 1103-4092"

Transkript

1 RAPPORT D2010:04 Gassäkerhet på deponier - Risker, egenkontroll och åtgärder ISSN

2

3 Förord Aktiva och avslutade deponier ger upphov till utsläpp av växthusgaser. Samtidigt utgör gasproduktionen en riskfaktor vid drift av deponier, avslutning och utnyttjande av nedlagda deponier. Syftet med detta projekt har varit att ta fram och testa en modell för preliminär riskanalys för gassäkerhet som är anpassad till förhållandena på svenska deponier. Ytterligare en rapport från nätverket, Metanoxiderande filteranläggningar vid sluttäckning av äldre deponier. Praktisk erfarenhetsuppföljning och omvärldsanalys, finns publicerad hos Avfall Sverige (D2010:03). Malmö oktober 2010 Carl Odelberg Ordf. Avfall Sveriges Deponeringssatsning Weine Wiqvist VD Avfall Sverige

4

5 Författarnas förord Ambitionen med föreliggande rapport är att öka kunskapen kring gassäkerhet vid deponier där organiskt avfall deponerats och peka på möjligheter till en förbättrad egenkontroll. Arbetet med rapporten har skett inom ramen för Nätverket för gassäkerhet och metanoxidation, som startades 2008 och nu utgör en undergrupp till Avfall Sveriges deponeringsgrupp. I gruppen ingår ett antal representanter för verksamhetsutövare, branschorganisationer, myndigheter, entreprenörer och konsulter. Projektgruppen som tagit fram föreliggande rapport har bestått av: Towe Ireblad, Sweco Sami Serti, Sweco Eric Rönnols, Rönnols Miljökonsult Anette Wästlund, Telge Återvinning Magnus Lindsjö, NSR Deponeringsgruppen, Avfall Sverige har fungerat som referensgrupp för projektet. Arbetet har finansierats genom bidrag från Deponeringssatsningen, Telge Återvinning, NSR och Sweco. Projektgruppen vill rikta ett varmt tack till Peter Flyhammar på Avfall Sverige för kommentarer och synpunkter på rapporten.

6

7 Sammanfattning Läckage av metangas från deponier har länge betraktats som en miljörisk på grund av den effekt metan har som växthusgas. Från säkerhetssynpunkt har intresset framförallt knutits till själva deponigasanläggningarna, se bl a rapporten Säkerhet för deponigas-anläggningar (RVF, 1998). Att läckaget även kan utgöra en säkerhetsrisk vid sidan av gasuttagssystemet och utanför avfallsanläggningen har i Sverige inte beaktats i samma utsträckning. Sluttäckning av deponier kan medföra att gasläckaget från deponin flyttas och därmed också säkerhetsriskerna förknippade med detta i vissa fall ökar, vilket måste beaktas bl a när gammal deponimark i stadsnära miljöer kan komma att utnyttjas för nyetablering av verksamheter och bostäder. Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla en praktiskt hanterbar metod för verksamhetsutövare avseende gassäkerhet relaterad till deponigas inom och i anslutning till avfallsdeponier. Metoden ska uppfylla de krav på egenkontroll avseende gassäkerhet som åligger varje verksamhetsägare enligt miljölagstiftningen. Vidare i rapporten diskuteras möjliga åtgärder för att minska de risker som identifieras relaterade till deponigas. Projektet har genomförts av Sweco, NSR och Telge Återvinning inom Nätverket för metanoxidation och gassäkerhet, som arbetat med dessa frågor under ett par års tid och nu utgör en undergrupp till Deponeringsgruppen inom Avfall Sverige, se Arbetet har utförts i fyra steg: Identifiering av generella risker förknippade med deponigas på en avfallsanläggning och i anslutning till anläggningen. Fältundersökningar på två avfallsanläggningar (Tveta Återvinnings-anläggning i Södertälje och Filborna Återvinningsanläggning i Helsingborg). Tolkning och bedömning av resultat från fältundersökningarna beträffande risker för gasmigration från deponi till angränsande byggnader och ledningssystem inom och utanför anläggningen. Utifrån bedömningarna för anläggningarna diskuteras förslag till åtgärder. Förslag till generell arbetsmodell och checklista för arbete med värdering av gassäkerhet vid avfallsdeponier.

8 Efter genomgång av tänkbara risker och de två fallstudierna har en inledande bedömning avseende gassäkerhet på deponier gjorts och ett förslag till checklista för bedömning av gassäkerhet vid deponier tagits fram. Checklistan är det praktiska verktyget för att stegvis utföra bedömning av gassäkerheten. Här finns en förteckning över generella risker som är kända, vilket blir till hjälp vid identifieringen av de specifika riskerna i det enskilda fallet. Checklistan ska också säkerställa att riskbedömningen har utförts på en fastställd miniminivå. Resultaten av genomgången sammanställs i en tabell med beskrivning av händelser som kan utgöra risker och förslag ges till åtgärder i olika tidsperspektiv. Den framtagna modellen och checklistan bedöms kunna fungera som ett användbart underlag för att stärka det praktiska arbetet med gassäkerhet på deponier. För att ytterligare utveckla metodarbetet föreslås att den framtagna checklistan tillämpas och utvärderas på en svensk deponi.

9 SUMMARY Leakage of methane gas from landfills has for many years been identified as an environmental risk, due to the effect of methane as a greenhouse gas. From a safety perspective the focus has mainly been on the landfill gas extraction systems, see e g the report Security of landfill gas extraction systems (Säkerhet för deponigasanläggningar) (RVF, 1998). The leakage can also pose a general safety hazard inside and outside the waste facility, which has not been highlighted to the same extent. Final coverage of landfills may lead to new and possibly increased safety risks due to changed patterns of landfill gas movements. This has to be taken into consideration if areas close to old landfills land are planned to be utilized for housing or industrial purposes. The main objective of the project has been to develop a useful tool for a landfill owner to make a first evaluation of the gas safety risks related to the landfill gas within and adjacent to the landfill. The method should be a useful tool in the environmental monitoring, compulsory for every landfill facility. The report also discusses possible measures to reduce the identified risks related to landfill gas. The project has been carried out by Sweco, NSR and Telge Återvinning within the Network of methane oxidation and landfill gas safety (Nätverket för metanoxidation och gassäkerhet).the network constitutes a new subgroup to the landfill group (Deponeringsgruppen) within Swedish Waste Management (Avfall Sverige; ). The work has been carried out in four steps: The identification of general risks associated with landfill gas at and in connection with waste treatment facilities. Field studies on two waste facilities with landfills (Tveta Återvinningsanläggning in Södertälje and Filborna Återvinningsanläggning in Helsingborg). Interpretation and evaluation of the results from field studies concerning the risks for gas migration from landfill to adjacent buildings and pipeline systems within and outside the facility. Based on the findings proposals for action were discussed. Proposal for a general approach and a checklist for evaluation of gas safety at landfills.

10 After examining the possible risks and conducting the two case studies, an initial assessment of the gas safety at landfills was executed and a checklist for evaluation of gas safety was proposed. The checklist is the practical tool to -step by step- carry out an assessment of the gas safety situation. It contains a list of known general risks, which in each specific case is helpful for the identification of the specific risks. The checklist also ensures that the risk assessment has been carried out at a certain minimal threshold level. The results of the review are summarized in a table with the description of events that could pose risks. Suggestions of protective measures are given for different time perspectives. The developed model and the checklist are considered to be a useful base to strengthen the practical work with gas safety on landfills. To further develop the methodology, it is suggested that the developed checklist should be applied and evaluated in a case with a Swedish landfill.

11

12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning Syfte Genomförande Fallstudier Begrepp och definitioner Avgränsning 3 2 Lagstiftning och egenkontroll Lagstiftning Egenkontroll 6 3 Deponigas Deponigasens sammansättning Gaspotential Deponigasens rörlighet Deponigasens explosionsområde Gasuppsamlingsteknik 11 4 Risker förknippade med deponigas Potentiella risker 13 5 Riskbedömningar 16 6 Gassäkerhet - checklista Förslag till metod för inledande riskbedömning Arbetsgång vid användning av checklistemetoden 18 7 Riskreducerande åtgärder 23 8 Erfarenheter från fallstudierna Fortsatt arbete? 24 9 Referenser 25 Bilagor 1. Gassäkerhet på deponier, fallstudie Tveta Återvinningsanläggning, Telge Återvinning 2. Gassäkerhet på deponier, fallstudie, Filborna, NSR 3. Checklista för riskbedömning av avfallsdeponier från gassäkerhetssynpunkt

13 1 Inledning Deponering av avfall har länge varit en praktisk metod att göra sig av med avfall. I takt med ett ökat miljömedvetande har kraven kring hanteringen av avfall och utformningen av deponier ökat. Under det senaste decenniet har stora framsteg gjorts i takt med att lagstiftningen ändrats och en mer restriktiv syn tillämpats. Från år 2002 är det i Sverige förbjudet att deponera utsorterat brännbart avfall och sedan år 2005 råder förbud mot deponering av organiskt avfall. Detta innebär bla a att det organiska innehållet i nyanlagda deponier minskar kraftigt vilket kan ha en avgörande betydelse för utformningen. Det finns idag knappt 90 kommunala deponier i drift att jämföra med ca 300 deponier som tog emot avfall från kommunerna 1994 (Avfall Sverige, 2010). Som en konsekvens av förordningen (2001:512) om deponering av avfall avslutades majoriteten av dessa till utgången av år Inkluderat industrioch slamdeponier finns idag 332 deponier i drift i Sverige. Antalet nedlagda deponier av olika storlek som inte längre tillförs något avfall uppgår uppskattningsvis till flera tusen (Naturvårdsverket, 2010). Dessa tippar innehåller organiskt avfall som troligtvis fortfarande bryts ned och som ett resultat av detta inte kan uteslutas generera deponigas. Organiskt avfall som placeras på deponi bryts ned genom aeroba och anaeroba processer. Den senare leder till bildandet av deponigas som till största delen består av metan (CH 4 ) och koldioxid (CO 2 ). Dessa utsläpp är klimatpåverkande och bidrar till växthuseffekten. Insikten om detta förhållande har bl a lett till regler för att begränsa utsläppen. Under 2008 utvanns deponigas vid 47 aktiva anläggningar i landet (Avfall Sverige, 2009). Många av landets nedlagda deponier producerar troligtvis deponigas men inte i tillräcklig mängd för ett kommersiellt uttag. Från säkerhetssynpunkt har intresset framförallt knutits till själva deponigasanläggningarna. Renhållningsverksföreningen (nuvarande Avfall Sverige) tog redan 1995 fram rapporten Säkerhet för deponigas-anläggningar (RVF, 1995) vilken reviderades 1998 (RVF, 1998). Att gasläckage även kan utgöra en säkerhetsrisk vid sidan av gasuttagssystemet har i Sverige inte beaktats i samma utsträckning som i utlandet. Avslutningsåtgärder på en deponi kan medföra förändrade och ibland ökade risker kopplade till gasläckge, p g a att gasen kan söka sig nya vägar när en tät sluttäckning appliceras på deponin. Dessa frågor aktualiseras i dag i allt högre grad, dels beroende på bristen på dokumenterad kunskap om äldre deponier i offentliga rapporter och dels för att gammal deponimark i stadsnära miljöer allt oftare blir intressant för nyetablering av verksamheter och bostäder. Frågor om skyddsavstånd, säkerhet och förebyggande åtgärder med avseende på deponigas bör beaktas och värderas i samband med bl a planläggning, bygglov, markvärdering, entreprenadarbeten, egenkontroll, fastighetsförvärv, etc. 1

14 Under vissa förhållanden kan deponigas transporteras långa avstånd horisontellt från deponin och utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Olyckor och incidenter (t ex brand) relaterade till deponigas sker frekvent utomlands. Trots detta har arbetet med att begränsa dessa olyckor på ett systematiskt sätt inte utarbetats för svenska förhållanden. Författarna önskar att föreliggande arbete kan visa på en metod för verksamhetsutövare hur en process kan påbörjas för att öka kunskapen om gassäkerheten på och omkring en deponi. Projektet behandlar gassäkerhet på deponier ur perspektivet egenkontroll, riskkällor och åtgärder. I rapporten avses att ges en generell bild av problemen med gassäkerhet vid deponier. Det är viktigt att notera att varje deponi och dess omgivningar är unika, varför riskkällor och åtgärder som är aktuella för en anläggning inte med självklarhet är applicerbara på en annan anläggning. 1.1 Syfte Projektets huvudsakliga syfte har varit att utveckla en praktiskt hanterbar metod för verksamhetsutövare avseende gassäkerhet relaterad till deponigas inom och i anslutning till avfallsdeponier. Metoden ska uppfylla de krav på egenkontroll avseende gassäkerhet som åligger varje verksamhetsägare enligt miljölagstiftningen. Vidare diskuteras möjliga åtgärder för att minska de risker som identifieras relaterade till deponigas. 1.2 Genomförande Arbetet har utförts i fyra (4) steg: Identifiering av generella risker förknippade med deponigas på en avfallsanläggning och i anslutning till anläggningen. Fältundersökningar på två avfallsanläggningar (Tveta Återvinnings-anläggning i Södertälje och Filborna Återvinningsanläggning i Helsingborg). Tolkning och bedömning av resultat från fältundersökningarna beträffande risker för gasmigration från deponi till angränsande byggnader och ledningssystem inom och utanför anläggningen. Utifrån bedömningarna för anläggningarna diskuteras förslag till åtgärder. Förslag till generell arbetsmodell och checklista för arbete med värdering av gassäkerhet vid avfallsdeponier. 1.3 Fallstudier Som en del i arbetet har två fallstudier utförts. Dessa har bl a omfattat mätningar av gasförekomst i brunnar och ledningsnät på Tveta Återvinningsanläggning i Södertälje och Filborna Återvinningsanläggning i Helsingborg. Den egenskap hos avfallsanläggningarna som utgör en fara är den gasproduktion som sker vid deponeringen av organiskt avfall. Underlagsmaterial för bedömningarna har utgjorts av detaljplaner, uppgifter om angränsande bebyggelse, översiktskartor, geologiska kartor, ledningskartor, miljörapporter etc. Fallstudierna har givit underlag för utveckling av en översiktlig metod för en övergripande riskutredning med avseende på deponigas. Möjliga riskfaktorer som kan leda till gasansamling på deponin eller gasmigration till omgivningar och orsaka brand och explosion har identifierats. Behov av riskreducerande åtgärder har bedömts och presenteras översiktligt i rapporten. Beskrivningarna och resultaten från fallstudierna presenteras i bilagorna 1 och 2 till rapporten. Resultaten från fallstudierna bidrar med värdefull information i diskussionen om riskkällor och i framtagandet av en checklista för riskanalys, anpassad till avfallsdeponier, se kapitel 7. 2

15 1.4 Begrepp och definitioner Begrepp som används i texten definieras nedan; riskkälla riskvärdering skadehändelse incident konsekvens riskreducerande åtgärd ett förhållande, en händelse eller en omständighet som kan ge upphov till en skadehändelse identifiering av möjliga skadehändelser och orsaker till dessa händelse som direkt eller indirekt leder till en incident eller olycka händelse utan skada men som innebär att en olycka kan inträffa effekt och påverkan på människors liv och hälsa på grund av incident eller olycka åtgärd för att minska eller eliminera en risk 1.5 Avgränsning I riskvärderingen ingår endast risker för människors liv och hälsa genom brand, explosion eller kvävning. Med risk för människors liv och hälsa avses såväl personal på deponi och avfallsanläggning såsom tredje person på och utanför anläggningen. Arbetet omfattar inte miljörisker eller egendomsrisker. 3

16 2 Lagstiftning och egenkontroll 2.1 Lagstiftning Kraven på deponier har skärpts sedan EU:s deponeringsdirektiv implementerades i svensk lagstiftning. Förordningen (2001:512) om deponering av avfall utfärdades den 7 juni 2001 och syftar till att förebygga och minska de negativa effekter deponering av avfall kan orsaka på människors hälsa och miljö. Förordningen gäller alla deponier som tagit emot avfall efter 1995 och som inte avslutats innan den 1 juli Dessa deponier skulle uppfylla kraven senast 31 december, Naturvårdsverket har med stöd av förordningen beslutat om föreskrifter om deponering av avfall (NFS 2004:10) och mottagningskriterier. Enligt 25 i deponeringsförordningen (SFS 2001:512) ska en verksamhetsutövare se till att deponigas samlas in från deponier som tar emot biologiskt nedbrytbart avfall för deponering. Under deponins aktiva fas skall verksamhetsutövaren provta och mäta deponigas. Den aktiva fasen innefattar enligt deponeringsförordningen den period som sträcker sig från första tillfället då avfall tas emot vid en deponi till dess deponeringen upphört och aktiva åtgärder för kontroll och utsläppsbegränsning inte längre behövs. Den aktiva fasen innefattar både driftfas och efterbehandlingsfas. Denna efterbehandlingsfas varar i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer. Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2004:10) om deponering, kriterier och förfaranden för mottagning av avfall vid anläggningar för deponering av avfall, ska insamlad deponigas behandlas och nyttiggöras. Om insamlad gas inte kan användas för energiutvinning, ska den facklas eller hanteras på annat miljömässigt mer effektivt sätt. I föreskrifterna står också att deponigas skall provtas och mätas vid representativa punkter och på ett sådant sätt, att den kunskap som behövs för att bedöma deponins inverkan på miljön och människors hälsa erhålls. Uttag av metan, koldioxid och syre skall mätas varje månad. För andra gaser skall uttaget mätas regelbundet efter behov enligt sammansättningen av det deponerade avfallet. Gasutvinningssystemets effektivitet skall kontrolleras var sjätte månad. Tillstånd och/eller gällande kontrollprogram för en deponi kan innehålla villkor om hur gasen ska hanteras. På detta sätt görs bedömningen för varje enskilt fall utifrån den specifika deponins innehåll och uppbyggnad (Naturvårdsverket, 2009). När det gäller äldre deponier som inte omfattas av deponerings-förordningen finns vanligen också möjligheter för tillsynsmyndigheten att ställa krav på åtgärder. Naturvårdsverket kommer att vägleda mer om detta under 2010 i vägledning om inventering och riskbedömning av gamla deponier (Naturvårdsverket, 2009). 4

17 2.1.1 Lagen om brandfarliga och explosiva varor Myndigheterna ställer krav på att anläggningar som hanterar brandfarlig vara t.ex. deponigas skall söka tillstånd för hantering enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor även kallad LBE. Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor skall vidta de åtgärder och de försiktighetsmått som behövs för att förhindra brand eller explosion som inte är avsedd och för att förebygga och begränsa skador på liv, hälsa, miljö eller egendom genom brand eller explosion. Deponigas omfattas av lagen (LBE), som ställer kravet på den som hanterar den brandfarliga gasen. LBE kan inte ställa krav på den som en gång orsakat att gasen bildades. Tillståndsansökan omfattar bland annat en översiktlig beskrivning av anläggningen och dess delar, den mängd deponigas som förväntas hanteras inom anläggningen, gasföreståndare etc. Ansökan görs hos kommunens byggnadsnämnd, vanligen samtidigt som bygglov inlämnas. Tillstånd för drift av anläggningen ges efter det att myndigheternas representanter besökt anläggningen vid en så kallad avsyning. Det finns idag inga specificerade skyddsavstånd för avslutade deponier, utan behövligt skyddsavstånd får bedömas från fall till fall. Tillsyn enligt LBE utövas av räddningstjänsten. Tillsynsmyndigheten har rätt till tillträde och provtagning. Verksamheter som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken är skyldiga att regelbundet genomföra periodisk besiktning. Denna omfattar genomgång av hur de villkor man har för verksamheten uppfylls. Gasföreståndarens uppgift är att säkerställa att: anläggning är utförd och drivs enligt gällande föreskrifter och eventuella villkor i tillståndet, teknisk kontroll av anläggning utförs enligt gällande föreskrifter och villkor, anvisning finns för underhåll och drift av anläggning, anvisning för gassäkerheten finns (exempelvis Svenska Gasföreningens GASA), klassningsplaner finns och är aktuella, beredskapsplaner finns och är aktuella, rutin för olycks- och tillbudsrapportering finns, samt att personalen har utbildning och kompetens för förekommande arbeten och erhåller den fortbildning som behövs. Vidare åligger det föreståndaren att: följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde och ta initiativ till säkerhetshöjande åtgärder, ansvara för företagets kontakter med räddningsnämnden inom sitt ansvarsområde, ansvara för driftsättning av ny eller ombyggd anläggning med beaktande av gällande regler angående försöksdrifttillstånd och drifttillstånd, avbryta verksamheten om anläggningen inte kan drivas på ett säkert sätt, rapportera till företagsledningen om aktiviteter inom sitt ansvarsområde, exempelvis genom årliga rapporter. Avvikelserapporter, rapporter om ingripande i driften och rapporter om behov av åtgärder är exempel på rapporter som kan lämnas. 5

18 2.2 Egenkontroll I detta avsnitt ges en sammanfattning av några av de viktigaste lagar som reglerar egenkontrollen vid avfallsanläggningar med avseende på gassäkerhet Miljöbalken Miljöbalkens införande i januari 1999 innebar ett utökat ansvar för verksamhetsutövare att själva bedriva ett förebyggande arbete, ha kontroll över verksamheten, minska påverkan på hälsa och miljö och kontrollera att verksamheten uppfyller gällande regler på miljöområdet. Det är verksamhetsutövaren som ska visa att denne arbetar för att minska miljöpåverkan från sin verksamhet och har tillräcklig kunskap för att uppfylla miljöbalkens krav. I Miljöbalken kapitel 26 (Tillsyn), 19 beskrivs det allmänna krav på egenkontroll som gäller för alla typer av verksamheter och åtgärder som omfattas av miljöbalkens regler; 19 Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön skall fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver sådan verksamhet eller vidtar sådan åtgärd skall också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig underrättad om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön. Den som bedriver sådan verksamhet skall lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Detta innefattar allt inom miljöbalkens område som inte har en försumbar effekt på hälsa och miljö (Gibson, 2003) Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar dem som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalkens kapitel 9 eller 11-14, t ex verksamheten vid en avfallsanläggning. Den sjätte paragrafen lyder; 6 Verksamhetsutövaren skall fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningar och bedömningar skall dokumenteras. Inträffar i verksamheten en driftstörning eller liknande händelse som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön, skall verksamhetsutövaren omgående underrätta tillsynsmyndigheten om detta. Förordningen ställer vissa grundläggande krav på en verksamhets-utövare, där bl a riskbedömning ingår: Organisation och ansvarsfördelning ska vara dokumenterad, Rutiner ska finnas för kontroll av utrustning etc, Resultatet av egenkontrollen ska dokumenteras, Bedömning ska göras av de risker som verksamheten kan medföra Verksamhetsutövaren har en skyldighet att underrätta tillsynsmyndigheten vid händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön. Till förordningen och miljöbalkens 6 kap 19 har Naturvårdsverket gett ut ett allmänt råd, som beskriver hur balken och förordningen skall tolkas (RVF, 2003). 6

19 2.2.3 Arbetsmiljölagen Regler angående människors hälsa återfinns förutom i miljöbalken främst inom arbetsmiljölagstiftningen, såsom Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter, exempelvis Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). I Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) som omfattar alla arbetsgivare föreskrivs att: Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen ska dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 7

20 3 Deponigas 3.1 Deponigasens sammansättning Den deponigas som bildas vid nedbrytning av organiskt material i deponin består till största delen av metan, % och koldioxid, %. Gasen innehåller också små mängder av vätgas, syre och kväve samt föroreningar som kvicksilver och klorerade kolväten. En generell sammansättning hos deponigas redovisas i tabell 1. Metanhalten i deponigasen varierar beroende på avfallets innehåll av organiskt material, var i upplaget mätningen görs och i vilken fas nedbrytningen befinner sig i. Tabell 1. Deponigasens normala sammansättning (Retzner och Rylander, 1991). Stora variationer kan förekomma både inom en anläggning och mellan anläggningar. Deponigasens innehåll Sammansättning Metan CH % Koldioxid CO % Vätgas H % Syre O % Kväve N % Svavelväte H 2 S ppm Deponigasen är färglös och kan ha varierande lukt, beroende på dess sammansättning. Metan och koldioxid är lukt- och färglösa gaser, medan svavelväte, merkaptaner m fl nedbrytningsprodukter har starka och karaktäristiska lukter. 3.2 Gaspotential Den bildade mängden deponigas beror av avfallets mängd och innehåll av organiskt material. Osorterat hushållsavfall har högt innehåll av organiskt material vilket gör att det också bildar mer metan under nedbrytningen än traditionellt verksamhets- och byggavfall. Även slam, trädgårdsavfall, restprodukter från jordbruket och organiskt industriavfall har högt innehåll av organiskt material. Den största gasbildningen sker de första åren efter deponeringen då aktiviteten är som störst hos de metanbildande bakterierna. Gasproduktionen fortsätter under lång tid även då deponin är avslutad och kan pågå upp till år i naturliga miljöer. Om gasproduktionen forceras med hjälp av olika åtgärder blir perioden för gasproduktionen betydligt kortare. Olika faktorer påverkar mängden bildad gas, dess sammansättning och gaspotential. Faktorerna utgörs främst av upplagets form och storlek, upplagsteknik, avfallets sammansättning och struktur, näringsämnen och toxiska ämnen i deponin, fukthalt, temperatur och ph-värdet i upplaget. En gasproduktionskurva illustrerar hur produktionen av deponigas avtar logaritmiskt med tiden under den metanbildande fasen, se figur 1. 8

21 Figur 1. Deponigasproduktionens variation med tiden. Diagrammet gäller för ett ton hushållsavfall med en halveringstid på 7,5 år (Naturvårdsverket, 1993). Ju större andel organiskt material i deponin desto större blir även sättningarna i deponin, vilket måste beaktas vid utformning av både gasuppsamlingssystem och täckningsåtgärder. Sättningarna kan dels skada brunnar och gasledningar, dels orsaka vattenlås som hindrar gastransporten i ledningar och även skapa sprickor och gasläckage genom tätskikten. 3.3 Deponigasens rörlighet Flera olika processer styr transporten av metan genom upplaget. Dessa utgörs främst av diffusion och konvektion vilka beskrivs nedan. Den metangas som bildats genom nedbrytning av det organiska avfallet kan komma att migrera såväl horisontellt som vertikalt i upplaget. Då metan är lättare än luft kommer gasmigreringen, om inga hinder i form av täta skikt etc finns, att ske mot markytan. Beroende på packningsgraden i upplaget ändras permeabiliteten. Då deponin är byggd i lager kommer gasen att följa horisontella sprickbildningar och vertikal transport sker endast via hål och sprickor i upplaget. Detta sker också om markytan är tät, t ex på grund av att tjälen på vintern lägger sig som ett lock över deponin. Under transporten löser sig en viss mängd metan (temperaturberoende) i det vatten som finns i avfallets porer och kanaler. Resterande metan migrerar mot ytan och avgår till atmosfären. Gastransporten i upplaget skapas delvis av diffusion, som innebär en utjämning av koncentrationsskillnader från ett område med hög koncentration till ett område med lägre koncentration. Diffusionen beror bland annat av täckskiktets fukthalt, porositet och porstruktur. Konvektion är en transportprocess som är beroende av den drivande kraften vilken kan vara naturlig eller påtvingad. Naturlig konvektion uppstår på grund av densitetsskillnader som i sin tur bland annat beror av temperatur- och koncentrationsändringar. Densitetsskillnaden ger upphov till en naturlig cirkulation som leder till att fluidet förflyttar sig, transporteras och kan liknas vid skorstenseffekten. Då temperaturen är högre i marken än i omgivningen innebär det att luftens densitet i upplaget är lägre än på motsvarande nivå i omgivningen. Om densiteten i upplaget är lägre uppstår en naturlig rörelse från deponin till omgivningen. Detta resulterar i en drivande kraft för den naturliga konvektionen och gasen migrerar i upplaget. 9

Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder

Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder Gassäkerhet vid deponier Risker, egenkontroll och åtgärder Projektets syfte Att ta fram och testa en modell för riskbedömning från gassäkerhetssynpunkt, anpassad till förhållandena på svenska avfallsdeponier.

Läs mer

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier

Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Inventering undersökning klassning av nedlagda deponier Renare marks vårmöte 25-26 mars 2015 Peter Flyhammar SGI, avd. Markmiljö Mötesnamn etc 1 Avdelning Markmiljö Exempel på arbetsområden: Förorenad

Läs mer

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering

Undersökning av nedlagda deponier. Nedlagda deponier. MIFO fas 1 - inventering Undersökning av nedlagda deponier David Ekholm, Sweco Nedlagda deponier MIFO fas inventering och platsbesök Provtagning Vanliga företeelser tungmetaller samt vägsalt och relikt havsvatten Spridningsförutsättningar

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID

LAGSTIFTNING DESSA GÄLLER ALLTID LAGSTIFTNING UTGÖRS AV: Lagar Förordningar Föreskrifter TAS FRAM AV: Riksdagen Regeringen Myndigheter DESSA GÄLLER ALLTID Anna Berggren Mobil: 073-50 200 95 Kneippgatan 2 anna.berggren@nitoveskonsulterna.com

Läs mer

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet.

OBS! Kopior papper/filer kan vara ogiltiga, senaste utgåva se Intranet. Utgåva: 2 Datum: 2010-09-09 Sida 1(5) Husums fabrik Riskbedömning Riskanalyser I arbetsmiljölagen anges att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Lagen ger ramarna för hur ansvaret skall uppfyllas.

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander.

Definitioner - Risk. Riskhantering. Ville Bexander. Riskhantering Ville Bexander ville.bexander@svbf.se 08 588 474 13 1. 2015-03-03 Definitioner - Risk Ett mått på de skadliga konsekvenserna av en möjlig framtida händelse Osäkerhetens effekt på mål Möjligheten

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Egenkontroll enligt Miljöbalken Vägledning för mindre miljöpåverkande verksamheter Ni styr Er verksamhet Syftet med denna vägledning är att presentera de krav som ställs på din verksamhet enligt miljöbalken

Läs mer

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen.

vattenanläggning är strikt underhållsansvarig för anläggningen. 1 Alla som bedriver vattenverksamhet ska fortlöpande planera och kontrollera sin verksamhet. Syftet med planeringen och kontrollen ska vara att motverka och/eller förebygga olägenhet för människors hälsa

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket

Egenkontroll och tillsyn. Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Egenkontroll och tillsyn Handbok med allmänna råd för flygplatser Naturvårdsverket Agenda Verksamhetsutövare Egenkontroll Tillsyn Exempel Verksamhetsutövare (VU) Vem som är utövaren av miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Gassäkerhet på deponier. Risk bedömning enligt checklistemodellen

Gassäkerhet på deponier. Risk bedömning enligt checklistemodellen Gassäkerhet på deponier. Risk bedömning enligt checklistemodellen Fallstudie Storskogen, Oskarshamns kommun RAPPORT D2012:05 ISSN 1103-4092 Förord I rapporten Gassäkerhet på deponier Risker, egenkontroll

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Checklista för kontrollprogram

Checklista för kontrollprogram 2017-09-22 1(5) Checklista för kontrollprogram Denna checklista är tänkt att underlätta arbetet med kontrollprogram för verksamheter som har tillstånd enligt miljöbalken och att ge kontrollprogrammen för

Läs mer

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen

Egenkontroll. enligt Miljöbalken. Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Egenkontroll enligt Miljöbalken Information för verksamheter som omfattas av Egenkontrollförordningen Krav på egenkontroll Denna broschyr riktar sig främst till de verksamheter som är tillstånds- eller

Läs mer

Deponigasberäkning fastigheten Sköndal 1:1

Deponigasberäkning fastigheten Sköndal 1:1 SKÖNDAL 2012-12-11 Deponigasberäkning Deponigasberäkning fastigheten Sköndal 1:1 Syfte Citres AB har på uppdrag av Tyréns genomfört en bedömning av gasbildningspotentialen inom fastigheten Sköndal 1:1.

Läs mer

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

Brandfarliga varor. Lagstiftning i Sverige. Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Brandfarliga varor Lagstiftning i Sverige En av riksdagens viktigaste uppgifter är att besluta om Sveriges lagar. Även regeringen kan besluta om regler som måste följas och dessa kallas förordningar. De

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Vägledning i arbetet med egenkontroll

Vägledning i arbetet med egenkontroll Vägledning i arbetet med egenkontroll Här presenteras ett antal frågor som är anpassade till vad du som fastighetsägare bör tänka på och som kan vara en hjälp på vägen för införande av en egenkontroll.

Läs mer

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen

Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Råd och anvisningar Riskanalyser och riskvärderingar i riskhanteringsprocessen Inledning Krav på riskanalyser förekommer idag inom många olika områden och i många olika sammanhang dessutom syftar det ofta

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen.

Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. Miljöriskhantering enligt egenkontrollförordningen. 2 Förord Denna vägledning är upprättad inför det seminarium om riskhantering som äger rum den 18 april 2007 i Länsstyrelsen lokaler. Seminariet vänder

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

Provtagning och analyser

Provtagning och analyser Provtagning och analyser Maria Carling, SGI På säker grund för hållbar utveckling Vad ska provtas och hur? Utgå från den konceptuella modellen - Avfall - Ytvatten - Jord - Sediment - Grundvatten - Deponigas

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson

Arbetsdokumentnr: SU Dokumentnamn: Miljöriskbedömning för institutionen MMK Utfärdat av: Baltzar Stevensson Godkänt av: Gunnar Svensson Sida 1 (6) Miljöriskbedömning Sammanställd mängd miljörisker Kemiska: 4200 kg kemikalier varav 1400 kg brandfarlig och 400 kg miljöfarlig varav 10 kg är ozonnedbrytande. 2000 L gas varav 160 L brandfarlig.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara Skapad: 2008-10-15 Senast ändrad: 2010-09-15 R.7.4 Riktlinjer för Lars Eliasson/Thomas Thid Karin Sjöndin Lars Eliasson 2010-09-15 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall

SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning av avfall Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Malmö den 31 augusti 2017 SKRIVELSE: Förslag till författningsändringar - 40, 43 och 45 förordning (2013:253) om förbränning

Läs mer

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014

RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Ragn-Sells klimatredovisning 2014 RAGN-SELLS KLIMATREDOVISNING 2014 Klimatmål 2020 ska Ragn-Sells ha minskat CO 2 -utsläppen från hela verksamheten med 20 % jämfört med

Läs mer

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök

2014-10-06. Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll. Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Insamling av underlagsdata Övervakning och kontroll Mötesnamn etc 1 Orienterande studie (Fas 1) sammanställning av kunskaper och platsbesök Uppgiftsinsamling Besök på platsen Mötesnamn etc 2 Uppgiftsinsamling

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om deponering av avfall; SFS 2001:512 Utkom från trycket den 19 juni 2001 utfärdad den 7 juni 2001. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Syftet med denna förordning

Läs mer

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Sökandes uppgifter Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) BFV. Sidan 1 av 6 Ansökan avser: Nytt tillstånd Ändring eller förlängning av tillstånd Hantering brandfarliga Förvaring av brandfarliga Annat Blanketten skickas till Högsby kommun Myndighetsnämnden 579

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. På

Läs mer

Vad gör vi med våra deponier?

Vad gör vi med våra deponier? Vad gör vi med våra deponier? Internationellt perspektiv Inkapsling rätt eller fel? Tar vår generation hand om vårt eget avfall Håkan Rosqvist Seminarium om deponering Tyréns 28 februari 2013 Geologiska

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Fastighetsägares egenkontroll

Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll Fastighetsägares egenkontroll I Sverige tillbringar människor huvuddelen av sina liv inomhus. 18 procent av befolkningen uppger att de har hälsobesvär som de relaterar till

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(7) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning: Verksamhetens namn: Adress, postnummer och ort: Organisationsnummer:

Läs mer

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem

INNEHÅLL. Lagkrav och myndigheter. Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt. Hantering av specifika problem PRESENTATION INNEHÅLL Lagkrav och myndigheter Strategi för att skapa och strukturera ett arbetssätt Hantering av specifika problem LAGKRAV OCH MYNDIGHETER LAGSTIFTNING Svensk lagstiftning Lag Förordning

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB

Delat ansvar. Miljöbalkens syfte. Naturvårdsverkets roll 2015-01-11. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB. Lilliehorn Konsult AB Miljöbalken Per Lilliehorn Miljöbalken, 1998: 811 Trädde i kraft 1 januari 1999. Ersatte 16 lagar Skogsvårdslagen, luftfartslagen och väglagen hänvisar till bestämmelser i miljöbalken 2 Verksamhetsutövaren

Läs mer

Från avfallshantering till resurshushållning

Från avfallshantering till resurshushållning Förslag ny nationell avfallsplan 2012-2017 Från avfallshantering till resurshushållning 1. Vision mot resurshushållning 2. Hantering av avfall idag 3. Mot ökad resurseffektivitet 4. Prioriterade områden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning

FÖRFATTNINGSSAMLING. Obligatorisk besiktning som ska genomföras före driftsättning FÖRSVARSMAKTEN FÖRSVARETS HÖGKVARTERET FÖRFATTNINGSSAMLING FMLOG/TF-redaktionen 107 86 STOCKHOLM ISSN 0347-7576 Försvarsmaktens föreskrifter om brandfarliga varor; FFS 2014:2 Utkom från trycket 2014-07-03

Läs mer

Egenkontroll vid piercing och tatuering

Egenkontroll vid piercing och tatuering Nationellt tillsynsprojekt om piercing och tatuering 2011 12 Vägledning till miljöförvaltningar Egenkontroll vid piercing och tatuering Som ett stöd till miljöförvaltningarna att bedöma egenkontrollen

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor

1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1 Tillstånd till hantering av brandfarliga varor 1.1 Allmänt Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor ska lämnas till den kommun där hanteringen ska ske. Syftet är att kommunen skall kontrollera

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Gaslager Skallen Halmstads kommun

Gaslager Skallen Halmstads kommun Kommunens plan för räddningsinsatser på Gaslager Skallen Halmstads kommun Upprättad: 2008-11-20 Reviderad: 2013-01-11 Räddningstjänsten Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad Tel 035-16 00 00 Fax 035-16

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD

Telefon Fax E-postadress. Postadress Besöksadress Telefon (exp) Fax Hemsida E-postadress MARIESTAD Stadshuset Kyrkogatan 2 MARIESTAD Sida 1 av 9 Information Gällande regler: 9 kap. 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen. Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor

Räddningstjänsterna i Halland informerar om. Brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsterna i Halland informerar om Brandfarliga och explosiva varor Inledning Från och med 1 september 2010 började en ny lagstiftning om brandfarliga och explosiva varor att gälla. Nu under hösten

Läs mer

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan

Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan Bilaga 11 1(8) Miljöbedömning för Kristinehamns kommuns avfallsplan När en plan eller ett program upprättas, vars genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, ska enligt miljöbalken (1998:808)

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling

Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling ATEX och Brand 2013 Explosionsskyddsdokument ett ledningssystem i miniatyr under utveckling 1 Bakgrund ATEX : Lagar och föreskrifter Två delar Direktiv 94/9/EG Beslutade 23 mars 1994 Produktdirektivet

Läs mer

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige

Tillstånd och tillsyn -en överblick. Daniel Aulik Energigas Sverige Tillstånd och tillsyn -en överblick Daniel Aulik Energigas Sverige Energigas Sverige En medlemsfinansierad branschorganisation som arbetar för en ökad användning av energigaser. Biogas, Fordonsgas, Gasol,

Läs mer

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala

Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala Sid 1 Bilaga 4. Resultat - Studie av effekter av ändrad avfallshantering i Uppsala 1. Inledning 1.1 Studerade scenarier I Uppsala finns en avfallsplan för hur den framtida avfallshanteringen ska se ut

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB

Risker med deponier för konventionellt avfall. Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Risker med deponier för konventionellt avfall Kärnavfallsrådets seminarium 2015-11-03 Mark Elert Kemakta Konsult AB Inledning Regler för klassificering av avfall Typer av deponier Vad får deponeras? Riskbedömning

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslut Miljöförvaltningen förelägger God Bostad AB org. nr 556677-8899, såsom ägare till fastigheten Lugnet 100:2 att genom provtagning och analys utreda orsak till och omfattning av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun

Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun ÅNGELHOL'>f.S KOM.;.'\{UN Fördelning av arbetsuppgifter gällande arbetsmiljö, brandskydd- och miljöskydd inom Ängelholms kommun I egenskap av kommundirektör fördelar jag härmed arbetsuppgifter gällande

Läs mer

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning

Att vara gasföreståndare. Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning Att vara gasföreståndare Arbetsuppgifter Ingrepp i gasanläggning BRANDFARLIGA VAROR Tillstånd för lagerhållen volym av: Brandfarliga gaser Kan antändas i luft vid 20 C och atmosfärstryck Brandfarliga vätskor

Läs mer

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun

Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun Tillsyn över mekaniska verkstäder Trelleborgs kommun MILJÖFÖRVALTNINGENS RAPPORT NR 4/2011 1 Bakgrund Miljönämnden utövar tillsyn och kontrollerar att miljöbalkens mål följs vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor

Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor 1 (6) Vägledning tillståndsansökan för brandfarliga varor enligt Lag (SFS 2010:1 011) om brandfarliga och explosiva varor En komplett ansökan ger en snabbare handläggningstid. Ansökan om: Kryssa för den

Läs mer

Plan för tillsynsverksamhet

Plan för tillsynsverksamhet Plan för tillsynsverksamhet 2011-2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Tillsyn LSO... 3 1.2 Tillsyn på verksamheter enligt LSO 2 kap. 4... 3 1.3 Tillsyn LBE... 4 1.4 Seveso II-direktivet... 5

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Materialet är till största delen hämtat från Miljösamverkan Västra Götaland och Miljöförvaltningen i Stockholm Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner

Läs mer

Att söka tillstånd för gasol på restaurang

Att söka tillstånd för gasol på restaurang Att söka tillstånd för gasol på restaurang Gasol är för många en självklarhet på restaurang på grund av dess goda egenskaper och flexibilitet. Gasol används bland annat till spisar, ugnar, grillar och

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Maritima riskanalyser för LNG

Maritima riskanalyser för LNG Maritima riskanalyser för LNG Stora Marindagen 2010 27 april 2010 Edvard Molitor, SSPA Sweden AB Innehåll Maritima riskanalyser - FSA - Riskanalysmetodik - Riskidentifiering - Beräkningsverktyg - Acceptanskriterier

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat

Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar. Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Seveso III och dess påverkan på olika lagstiftningar Erica Nobel / Partner / Advokat Christian Härdgård / Senior Associate / Advokat Bakgrund Förändringarna i Sevesolagstiftningen har sin grund i Seveso

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Ansökan klimatinvesteringsstöd

Ansökan klimatinvesteringsstöd Från: anna.lanne-davidson@molndal.se Skickat: den 15 september 2015 17:50 Till: Drewes, Ola Ämne: ANSÖKAN OM KLIMATINVESTERINGSSTÖD Bifogade filer: ansokankis_2015-09-15_84dbea24.xml Ansökan klimatinvesteringsstöd

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE)

Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) 2010-10-11 Sida 1 (7) Checklista för egenkontroll enligt förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll 1998:901 (FVE) Kontrollen genomförd av: Närvarande vid kontrollen: Datum: Allmänna uppgifter Fastighetsbeteckning:

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola

Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola 1(5) Dnr Mahr 15-04/34 Riktlinjer för hantering av brandfarlig vara inom Malmö högskola Malmö högskolas spolicy anger säkerhetsarbetets syfte och mål. Till policyn finns en handlingsplan som beskriver

Läs mer

Riskanalys vid egenkontroll

Riskanalys vid egenkontroll Riskanalys vid egenkontroll MÖTA Inspektörsträff 2015-11-13 Jan-Ove Ragnarsson WSP Environmental Riskanalys vid egenkontroll Vad innebär riskanalys/riskbedömning Teori om risker och olyckor Systematiskt

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Information till allmänheten Gaslager Skallen

Information till allmänheten Gaslager Skallen Information till allmänheten Gaslager Skallen Enligt förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 2015:236 Göteborg den 25 April 2016 2 Verksamhetsutövare

Läs mer