OM OLJA. Varför är oljan viktig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OM OLJA. http://www.spi.se/omolja/ Varför är oljan viktig?"

Transkript

1 1 OM OLJA Varför är oljan viktig? Oljeprodukter eller, som de också kallas, petroleumprodukter, används som energikälla för uppvärmning av industrilokaler, bostäder, skolor, kontorslokaler m.m. Oljan har en helt dominerande roll som drivmedel för motorfordon, båtar och flyg. Faktorer som gör oljan konkurrenskraftig som energiråvara är bl.a. det höga energiinnehållet och att oljan är lätt att transportera och lagra. Förutom den viktiga rollen som energiråvara används oljan för framställning av en mängd produkter. Inom den kemiska industrin används oljeprodukter vid produktion av plaster, färger, lacker, rengöringsmedel, mediciner och kosmetika. Genom destillation av speciella typer av tunga råoljor tillverkas bitumen, som är ett bindemedel i asfalt och basoljor för smörjmedel. Begreppet energi Man brukar dela in energikällorna i två grupper förnybara och icke förnybara. Förnybara energikällor är (enligt definition i direktiv 2001/77/EG) icke-fossila energikällor som vindkraft, solenergi, jordvärme, våg och tidvattenenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsanläggningar och biogas. Större delen av den energi som används i dag kommer emellertid från icke förnybara energikällor som olja, naturgas, kol och uran. Hur mäts då energi? Den internationella standardenheten för energi är 1 joule (1 J), dvs. detsamma som 1 wattsekund (1 Ws). En wattimme (1 Wh) motsvarar således 3600 joule. Det är viktigt att skilja mellan energi och effekt. Effekt är förmågan att avge eller förbruka energi under en viss tid. Som mått används enheten 1 watt (1 W). Mängden energi som används under en viss tid fås genom att multiplicera effekten med tiden. Energi = effekt x tid. Oljeprodukters användningsområden Bensin Den fraktion som kokar vid temperaturer mellan C kallas nafta och kan ha varierande kvalitetsegenskaper, beroende på vilken råolja den framställs ur. Naftan kan användas som råvara för petrokemiska produkter men huvudparten går, efter avsvavling och höjning av oktantalet, till framställning av bensin. Den avsvavlade naftan har ganska lågt oktantal och är därför inte direkt användbar i moderna bilmotorer. Genom en process som kallas reformering kan man omvandla de kolvätemolekyler som har lågt oktantal till grenformade kolväten och aromater med höga oktantal. Denna högoktaniga bensinprodukt blandas med bl.a. isomerat och butan, som erhålls i andra steg i raffineringen, och ger då en normal bensinkvalitet som uppfyller standardiserade specifikationer. Ovanstående förfarande ger ett utfall av ca procent bensin av råoljan. Marknaden kräver dock ett mycket högre utbyte procent från raffinaderierna. Därför har man vid många raffinaderier infört

2 2 speciella processer såsom katalytisk och termisk krackning samt hydrokrackning för att tillgodose behovet. Bensin används i förbränningsmotorer med elektrisk tändning (Ottomotorer). Dessa motorer används i personbilar, lättare lastbilar, motorcyklar, fritidsbåtar samt i sportflygplan. Viktiga egenskaper hos bensin är oktantalet, som är ett mått på bensinens krackningsbeständighet samt ångtryck, som är ett mått på hur lätt bensinen förångas. Under många år användes bly som ett tillsatsmedel för att höja bensinens oktantal. Bly har dock en negativ påverkan på hälsa och miljö, och därför började man under talet tillverka och marknadsföra blyfri bensin. Nu säljs i Sverige (sedan 1995) och i de flesta länder i Västeuropa endast blyfri bensin. Blyfri bensin är också en förutsättning för katalytisk avgasrening i bensindrivna bilar. Denna avgasrening medför mer än 90 procent lägre utsläpp av kolväten, kolmonoxid och kväveoxider. Bly tillsattes till bensin primärt för att öka oktantalet. Högre oktantal är viktigt därför att det gör det möjligt att konstruera motorer med lägre bensinförbrukning. När blyet togs bort har dess oktantalshöjande effekt ersatts av nya processer i raffinaderierna. Blyet skyddade dock även mot slitage av ventilsäten. Äldre motorer som inte är byggda för att gå på blyfri bensin måste skyddas mot slitage på annat sätt. Den vanligaste tillsatsen innehåller kalium som ersättning för bly. Nu för tiden är antalet bilar som kräver smörjning av ventilsäten så litet att kaliumtillsatsen tillsätts av kunden själv i samband med tankning. Dieselbränsle Dieselbränsle är liksom bensin en produkt av råolja men består av något tyngre kolväten än bensin. Liksom bensin måste ha vissa egenskaper så måste också dieselbränsle avpassas efter moderna dieselmotorers konstruktion och arbetssätt. Medan oktantalet i viss mån kan sägas vara en värdemätare på bensinens förmåga att motstå kompression (tryck och värme) utan att självantända, är dieselbränslets viktigaste egenskap, cetantalet, dess motsats. Det är ett mått på bränslets tändvillighet vid kompression. I bensinmotorn komprimeras en blandning av bränsle, gas och luft för att därefter antändas av en elektrisk gnista. Man vill uppnå en jämn, successiv förbränning efter tändimpulsen. I dieselmotorn däremot komprimeras ren luft och en finfördelad bränslemängd insprutas. Här vill man ha en omedelbar antändning av bränslet i kontakt med den genom kompressionen upphettade luften och därefter en jämn, successiv förbränning. Högt cetantal ger god tändvillighet. För lågt cetantal kan leda till att motorn knackar, vilket beror på försenad antändning eller på ojämn (stegvis) förbränning. Dieselbränsle, liksom andra vätskor, har den egenskapen att de vid lägre temperaturer blir tjockare och mera trögflytande. Dieselbränsle får därför inte, när det används i kallare klimat, bli så trögflytande att det uppstår störningar i bränsleförsörjningen till motorn. Vid stark kyla kan nämligen paraffin utfällas i form av vaxkristaller som kan sätta igen filter och hindra bränsleförsörjningen. Tillsatsmedel som omvandlar vaxkristallernas struktur kan användas. De förhindrar vaxkristallerna att flocka sig och sätta igen filtren. Dieselbränsle används främst av tunga lastfordon, diesellok, entreprenadmaskiner samt skogs- och jordbruksmaskiner. På senare år har motortillverkarna börjat tillämpa avgasrening även på dieselmotorer vilket ställer krav på mycket låg svavelhalt hos dieselbränslet. Eldningsoljor

3 3 Eldningsolja 1 används som villaolja men en betydande del går även till uppvärmning av större fastigheter samt till industrin som bränsle i olika processer. Man brukar dela in eldningsoljorna i två huvudgrupper tunna oljor (destillat, gasolja) och tjockoljor (återstodsoljor). Till den första gruppen hör eldningsolja 1 och 2. De övriga, dvs. eldningsolja 3, 4 och 5 hör till gruppen tjockoljor och kommer från den nedre delen av destilleringskolonnen (från statistiksynpunkt hänförs även eldningsolja 2 till gruppen tjockoljor). Den viktigaste egenskapen för dessa produkter är ett högt värmevärde. Tjockoljor används som bränsle i större anläggningar för produktion av el och värme samt för fartygsdrift. Tjockoljorna har ett lägre pris än eldningsolja 1 men måste hanteras uppvärmda och kräver dyrbarare utrustning. För att uppnå lönsamhet erfordras därför en viss stordrift. Smörjmedel De vanligaste och till volymen dominerande smörjmedlen utgörs av petroleumprodukter. Smörjmedlen blandas vanligen av s.k. basoljor, som utvinns och förädlas från den tyngsta fraktionen. Blandningen sker i givna proportioner med tillsats av olika additiv som skall anpassa smörjmedlets egenskaper till användningsområdet. Tillverkningen av basolja kräver speciella typer av råoljor och tillverkas vid speciella raffinaderier. Även syntetiska smörjmedel förekommer. Dessa tillverkas i processer där antingen råolja eller andra råvaror av t.ex. vegetabiliskt ursprung används. Ett smörjmedel skall inte bara smörja och motverka friktion. Det skall också lösa upp smuts och andra föroreningar som kan orsaka allvarliga problem i maskiner i form av onormalt slitage och korrosionsskador. Smörjmedlen delas upp i olika grupper anpassade till användningsområdet såsom: Fordonssmörjmedel Till bilar, traktorer, entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och båtmotorer används fordonssmörjmedel. Industrismörjmedel Denna grupp innehåller flera hundra olika produkter. Inom industrin skall smörjmedelsprodukterna dels smörja ett oerhört skiftande sortiment av maskiner under varierande driftsbetingelser och dels användas som processoljor vid tillverkning av olika produkter. Smörjfetter Vissa konstruktioner kan inte smörjas med endast olja som sådan. I dessa fall används ofta smörjfetter som består av en basolja plus en s.k. förtjockare, samt något additiv. Syntetiska smörjmedel Dessa smörjmedel har fått ett allt större användningsområde både som fordons- och industrismörjmedel. De syntetiska smörjmedlen framställs i olika kemiska processer, utgående från bl.a. eten och propen. Områden där syntetiska smörjmedel blir allt vanligare är motoroljor, kylkompressoroljor, kompressoroljor och transmissionsoljor.

4 4 Miljöanpassade smörjmedel Miljöanpassade smörjmedel används framför allt vid förlustsmörjning och vid läckagerisk i känslig miljö. Ett miljöanpassat smörjmedel skall vara biologiskt lätt nedbrytbart, ha låg toxicitet (giftighet) samt låg bioackumulerbarhet. Detta räcker dock inte som miljökrav utan det är viktigt att produkten också fungerar tekniskt. Tekniskt bättre produkter minskar bränsleförbrukningen, minskar oljeförbrukningen och har längre bytesintervall. Allt sammantaget ger det en minskad miljöpåverkan. Gasol Gasol, internationellt kallad LPG (Liquefied Petroleum Gas) består av något av kolvätena propan och butan eller blandningar av dessa, som utvinns i toppen på fraktioneringskolonnen i samband med raffinering av råolja. Vid atmosfärtryck och normal rumstemperatur är gasol en gas, men kan genom komprimering vid relativt lågt tryck omvandlas till flytande form. Som vätska förvaras och transporteras gasol i tryckkärl. Gasol är en lätthanterlig energikälla med liten miljöpåverkan. På grund av explosionsrisken vid blandning med luft krävs dock strikta skyddsregler vid hanteringen. Gasol är tyngre än luft och kan därmed ligga kvar och bilda explosiva blandningar med luften. Gasolen tillsätts mindre mängder luktmedel och metanol. Användningsområden är inom vissa industriprocesser såsom glas- och porslinstillverkning samt torkning av papper och tryckfärger. Gasol används också i värmeverk och inom fritidssektorn. I några länder används gasol i relativt stor omfattning som drivmedel för motorfordon. Flygfotogen Flygfotogen är en destillatfraktion av mycket hög kvalitet och renhet. De viktigaste produktegenskaperna är högt värmevärde, goda flytegenskaper vid låg temperatur, termisk stabilitet och vattenavskiljningsförmåga. Kontrollen och hanteringen av flygfotogen är i alla led omgärdad av mycket stränga regler. Internationellt kallas flygfotogen för jet fuel och används av såväl civilt som militärt flyg. Fartygsbränslen Inom sjöfarten används många typer av motorbränslen beroende på motortyp. Ca 80 procent av världens fartygsbränslen utgörs av tjockoljor. Det vanligaste bränslet är Bunker C, som är en tjockoljefraktion från den nedre delen av fraktioneringskolonnen. Denna produkt används i ångturbindrivna fartyg. År 1997 träffades inom IMO (International Maritime Organization) en överenskommelse om att den maximala svavelhalten i bunkerbränsle skall sänkas från 5 procent till 4,5 procent. I trafik mellan de nordiska länderna har dock de flesta rederier gått över till bränslen med låg svavelhalt. I många hamnar krävs att fartyg vid kaj måste använda lågsvavliga bränslen (mindre än 0,5 procent). Bitumen Bitumen är ett bindemedel som uppblandat med stenmaterial används som vägbeläggning och då kallas för vägasfalt. Det framställs vid specialraffinaderier genom destillation av speciella typer av tunga råoljor, Förutom detta användningsområde används bitumenprodukter för isoleringsändamål och beläggning av takpapp. Petrokemiska produkter

5 5 Av världens oljeproduktion används i dag ca 10 procent inom den petrokemiska industrin. Det är främst naftafraktioner, som används som råvara för petrokemiska produkter, men även gaser och tyngre fraktioner används. Petrokemiska produkter finns inom en rad områden, t.ex. ersätter hårdplaster metaller och syntetfibrer används i stället för ull och bomull. Färger, lacker, kosmetika, mediciner och rengöringsmedel tillverkas också ofta av petrokemisk råvara. Produkter som härrör sig från den petrokemiska industrin finns runt omkring oss. Ytterligare användningsområden tillkommer undan för undan: gas- och vattenledningar av plast ersätter järnrör, plastförpackningar ersätter alltmer glas- och plåtförpackningar och cisterner av plast ersätter plåtcisterner. Oljebolagen gör stora investeringar i anläggningar för att förändra produktionen och tillgodose marknadens behov. I Sverige finns lagar och förordningar som på ett mycket precist sätt reglerar hur en oljeprodukt skall vara beskaffad. Standardisering i Sverige, SIS, utarbetar kvalitetsbestämmelser och kontrollmetoder. I dag sker standardiseringen i ökande utsträckning på EU- eller internationell nivå. Oljans kemiska uppbyggnad Introduktion Den kemiska strukturen i oljeprodukter består av kolatomer och väteatomer som i olika sammansättningar bildar molekyler. Kolvätenas struktur bestämmer de specifika egenskaper produkten får. Exempel på kolväteföreningar är paraffiner, som består av raka kolkedjor och inte är särskilt reaktionsbenägna, naftener, som är ringformiga och något mer reaktionsbenägna samt aromatiska kolväten och olefiner. Dessa kan i sin tur förkomma i flera olika variationer. Kemisk struktur De byggklossar, som all materia är uppbyggd av, kallas molekyler. Dessa består i sin tur av ännu mindre beståndsdelar atomer. Vilka egenskaper ett material har beror på vilket slags atomer som ingår i ämnets molekyler och hur dessa molekyler är formade och sammansatta. Molekylerna, som är byggklossar i de olika oljeprodukterna, består av grundämnena kol och väte. Man säger därför att olja i alla dess former består av kolväten. En kolatom och fyra väteatomer är det enklaste av kolvätena och kallas metan, som för övrigt utgör naturgasens huvudsakliga beståndsdel. Nästa förening i serien, etan, innehåller två kolatomer, som var och en är förenad med tre väteatomer. Kolväteföreningar Det finns tusentals kolväteföreningar, varav många har en invecklad struktur. För enkelhetens skull kan man föreställa sig kolatomen som en fyrarmad klädhängare. Om en väteatom hänger i varje arm är klädhängaren full; kolvätet är stabilt och strävar inte efter att förena sig vidare det är mättat, som facktermen lyder. Kolatomer kan binda sig vid varandra och på så sätt bilda långa kedjor. Om kolatomer binds ihop med mer än en bindning har man en omättad förening. Beroende på strukturen av molekylerna kan praktiskt taget alla kolvätemolekyler i olja hänföras till huvudgrupperna alkaner (paraffiner, naftener), alkener (olefiner) eller aromater (arener).

6 6 I varje grupp ingår ett stort antal kolväten som är uppbyggda på olika sätt men har liknande egenskaper. Hexan, cyklohexan och bensen är bara några exempel. Kolväten ur varje grupp är representerade i alla oljor. Beroende på fördelningen och mängderna talar man om paraffinolja, naftenolja och aromatrik olja. Paraffiner Paraffiner är den kollektiva benämningen på den enklaste kolväteserien och består av mättade föreningar med raka kolkedjor. Namnet kommer från latinets parum affinis, som betyder föga reaktionsbenägen. Serien börjar med gaserna metan (CH4) och etan (C2H6). Därefter följer propan (C3H8) och butan (C4H10), som vid vanlig rumstemperatur är gasformiga men under tryck relativt lätt kan göras flytande. Serien fortsätter med de vid rumstemperatur flytande ämnena pentan, hexan, heptan och oktan samtliga namn härledda ur grekiskan, där den grekiska siffran anger antalet kolatomer i föreningen (penta = 5, hexa = 6 osv.). Antalet väteatomer i ett paraffinkolväte är alltid två gånger antalet kolatomer plus två. Ju högre upp i serien desto högre blir de specifika vikterna och kokpunkterna hos föreningarna. Nftener (cykloalkaner) Naftenerna tillhör liksom paraffinerna kategorin mättade kolväten. Kolkedjorna är emellertid inte raka utan ringformade och uppbyggda av metylengrupper. Naftener är i allmänhet något mindre stabila än paraffiner och därför mera reaktionsbenägna. Aromatiska kolväten Aromaterna har fått sitt namn av den speciella lukten hos några av de först upptäckta föreningarna. Den enklaste föreningen är bensen. Olefiner (alkener) Det enklaste omättade kolvätet är eten. Oändligt många variationer i uppbyggnaden är möjliga, eftersom omättade föreningar kan uppträda med naftener och aromater. Omättade kolväten med en dubbelbindning kallas olefiner. Olefinerna och vissa andra omättade kolväten förekommer inte i råolja utan uppstår vid olika raffinaderiprocesser. Alla omättade kolväten och särskilt olefinerna är reaktionsbenägna och kan därför utan större svårigheter förändras till strukturen. De används av den anledningen som utgångsmaterial vid många kemiska processer vid raffinaderierna. Lätta och tunga petroleumprodukter Man talar också ibland om lätta och tunga petroleumprodukter. Rent allmänt kan sägas, att produkter som huvudsakligen består av molekyler med få kolatomer är lätta, medan de som har många är tunga. Lätta petroleumprodukter, t.ex. bensin, har högt ångtryck. Det betyder att de avdunstar snabbt, dvs. är lättflyktiga. Smörjoljor och bitumen är exempel på tunga produkter med lågt ångtryck, som är svårflyktiga. Förädling av råolja

7 7 Introduktion Råoljan används i regel inte som den är. Den är ett råmaterial, som vidareförädlas och raffineras till en mångfald olika produkter. Ofta innehåller råolja även ej önskvärda ämnen, t.ex. svavelföreningar som avskiljs och används som råvara i den kemiska industrin. Råolja från olika delar av världen har olika sammansättning. Valet av råolja har därför stor betydelse beroende på vad som skall framställas. Priserna på råoljor varierar beroende på olika innehåll av bensin, dieselbränsle, villaolja och tjockolja. Halten av framför allt svavel, men även av metaller och andra ämnen, har också stor prispåverkan. Oljeraffinaderi Varje kolväte är ett kemiskt enhetligt ämne. Som sådant har det sina speciella egenskaper, exempelvis en bestämd kokpunkt. Det innebär att de övergår från flytande form till gas eller kondenseras från gas till vätska vid en bestämd temperatur. På så vis delas råoljan upp i olika produkter. Av principskissen framgår det hur ett oljeraffinaderi fungerar. I tornets övre del avskiljs de mycket lätta gasformiga kolvätena samt de förångade bensinfraktionerna. De lätta gaserna används som raffinaderibränsle eller överförs till andra processer. Uppdelningen sker under tryck och med uppvärmning till mellan 370 och 430 C. Därefter pumpas oljan in i en fraktioneringskolonn. En fraktioneringskolonn är en stående cylinder (ofta flera meter i diameter) där gas strömmar uppåt och vätska neråt. Gasen och vätskan är i nära kontakt med varandra genom särskilda anordningar. Numera är fraktioneringskolonner utrustade med ventilbottnar eller med strukturerad packning. En plåt tvärsöver cylindern samlar upp vätska. Gasen kommer upp genom rör och tvingas i kontakt med vätskan av klockor eller ventiler som styr ned gasen så att den bubblar igenom vätskan. Vätskan leds ned till nästa botten genom ett bräddavlopp. Uppåtgående gas strömmar på så sätt igenom nedåtgående vätska ett antal gånger i destillationskolonnen; för destillation av råolja genom trettiotalet bottnar medan vissa andra kolonner kan ha hundratals bottnar. De på detta sätt uppdelade beståndsdelarna eller fraktionerna av råoljan kan nu pumpas ut ur tornet och sedan var för sig genomgå fortsatt behandling till mera högklassiga produkter. Det gäller att ur råolja producera bensin, dieselbränsle, lätta eldningsoljor och tunga eldningsoljor etc i proportioner som motsvarar marknadens krav. Tunga eldningsoljor, som i dag är mindre efterfrågade, kan emellertid vidareförädlas till mera attraktiva produkter. Denna förädling sker i så kallade uppgraderingsanläggningar som till exempel termisk kracker, vätekracker (hydrokracker) och katalytisk kracker. Termisk krackning (visbreakeranläggning) Ordet krackning är liksom så många andra termer inom oljebranschen en försvenskning av en engelsk term. Cracking betyder nedbrytning, avspjälkning och innebär att längre molekyler bryts ner till kortare bitar, dvs. lättare kolväten.

8 8 Nedbrytningen kan antingen ske genom s.k. termisk krackning, eller genom inverkan av katalysatorer, s.k. katalytisk krackning. Termisk krackning, nedbrytningen under hög temperatur, minskar tjockoljans viskositet (tjockoljan blir mera lättflytande) och ökar utbytet av dieselbränsle, eldningsolja 1 och bensin. Hydrokrackning Hydrokrackningsförfarandena, varvid mindre mängd väte tillförs, ger hög flexibilitet. Bensinen blir stabil, gasutbytet litet och produkterna lågsvavliga. Vid hydrokrackning har man att skilja på följande möjligheter: framställning av mellandestillat ur tunga destillat (tungoljekrackning) eller framställning av bensiner ur mellandestillat (mellanoljekrackning). Katalytisk krackning Den katalytiska krackningen åstadkoms genom inverkan av en katalysator, vars närvaro påverkar kolvätemolekylernas omvandling och där de producerade petroleumprodukterna har ett högre oktantal och bättre kemisk stabilitet än vid termisk krackning. Detta har stor betydelse för framställningen av bensin, dieselbränsle och eldningsolja 1. Bensinutbytet kan stegras ytterligare genom en väteförbehandling (hydrotreating) av utgångsoljan. Oljebolagen gör stora investeringar i anläggningar för att förändra produktionen och tillgodose marknadens behov. I Sverige finns lagar och förordningar som på ett mycket precist sätt reglerar hur en oljeprodukt skall vara beskaffad. Standardisering i Sverige, SIS, utarbetar kvalitetsbestämmelser och kontrollmetoder. Produktion och produktionsutveckling Produktionen i raffinaderierna utgår från petroleum som råvara och kräver vidareförädling (naturgas kan dock användas i sin ursprungliga form). Det första steget i råoljebearbetningen är fysikalisk och delar upp råoljan i molekylviktsfraktioner. Med hjälp av gas- eller oljebrännare värms råoljan upp till ca 350 grader och matas in i en destillationskolonn. Den delvis förångade oljan fördelas i kolonnen och avkyls. Kolväten med lägst kokpunkt (= lägst molekylvikt) stiger då högt upp och kondenserar först i toppen på kolonnen, mellanfraktioner med stigande kokpunkt tas ut längre ned på sidan av kolonnen, medan de tyngsta produkterna samlas i botten. Med vakuumdestillation (destillation under reducerat tryck) kan genom motsvarande process ytterligare tyngre fraktioner lyftas av. Destillationen separerar sålunda råoljan i ett antal blandningar av kolväten, s k fraktioner, som var och en karaktäriseras av ett visst kokpunktsintervall. Genom ytterligare kemiska konverteringsprocesser förändras fraktionernas sammansättning och struktur. Råoljor finns med skiftande sammansättning, men deras gemensamma ursprung är de stora mängder plankton som bildats under tidigare geologiska epoker. Varmt klimat (ca 10 C högre global medeltemperatur

9 9 än den nuvarande) har dominerat de senaste 650 miljoner åren. Fossila rester av växt- och djurliv kan spåras genom studier av avlagringar i sediment. Vid krackning sönderdelas stora molekyler till mindre (kortare kolkedjor) under högt tryck och hög temperatur. Gas, bensin och eldningsolja bildas. Polymerisering och alkylering är omvända processer och innebär istället att små molekyler slås samman till större, för framställning av exempelvis bensin ur naturgas. Genom reformeringsprocessen ges produkterna ändrade egenskaper, exempelvis kan oktantalet hos tungbensin höjas genom aromatisering av cykliska kolväten. Som biprodukt fås vätgas som kan användas till kracknings- och avsvavlingsprocesser. Förutom dessa grundläggande processer utförs ett antal reningsprocesser där bland annat salt, fasta partiklar, vatten och olika föroreningar som svavel och bensen avskiljs. Slutprodukterna kan sedan användas direkt eller utgöra råvaror för exempelvis petrokemisk industri. Utformningen av raffineringsprocessen påverkar vilken råolja man kan använda, med en mer avancerad processutformning kan t ex billigare olja användas. Olika petroleumsammansättningar ger olika produktsortiment. Framställningen och behandlingen av bensin har ofta varit syftet med teknikutvecklingen i branschen. Värt att notera är att kapitalkostnaden för att införa ny teknologi ofta är hög jämfört med kostnaden för att modifiera befintlig teknologi. Den petrokemiska industrin definieras som den industri som ur petroleum och naturgasfraktioner framställer basplaster, elastomerer, fiberråvaror, samt baskemikalier eller råvaror för framställning av dessa produkter. Råoljedestillat utgör ofta grunden för framställning av plaster, färg, lösningsmedel, sprängämnen, bekämpningsmedel och andra organiska material. Den petrokemiska produktionsprocessen kan variera, men för Stenungsundsföretagens verksamhet i Sverige börjar flödet för petrokemin i krackern eftersom den ger huvuddelen av råvarorna som används i de olika anläggningarna. Krackern i Stenungsund har nio ugnar. Först sker krackningen, därefter separeras och därefter behandlas produkterna som erhållits. I första steget bemängs råvaran med vattenånga och efter upphettning till drygt 850 grader matas den in i krackningsugnens tubsystem. Molekylerna sprängs sönder i ett antal fragment, de krackar. Råvaran, tiden, mängden vattenånga och reaktionstemperaturen är faktorer som styr vilka produkter man får ut. Produktblandningen kyls av med vatten i värmeväxlare och sedan genom direktinsprutning av kylolja. Nästa steg innebär destillation, luttvättning, gaskomprimering och torkning. Slutresultatet från krackeranläggningen utgörs av råvaror som går vidare för vidareförädling till plaster mm. Krackningen resulterar i plastens grundmolekyler, monomerer. Dessa länkas samman och bildar polymerkedjor vars utseende i kombination med olika tillsatsämnen bestämmer typ av plast. Idag finns flera hundra olika plaster. Vidareförädlingen av råvaran sker i olika tillverkningslinjer där bl a katalysatorer används för att åstadkomma avsedda kemiska reaktioner för att bilda nya ämnen.

10 Syntetiskt gummi är ett polymert material. Flera av metoderna för gummibearbetning är energikrävande och mekaniska processer som fordrar tung utrustning. I det första produktionssteget sker blandning, kalandrering, vävbehandling och vävbeläggning. Detta steg är att betrakta som processtillverkning och leder fram till halvfabrikat som i det andra produktionssteget kan användas i ett stort antal processer. Formvulkning, strängsprutning och sammanbyggnad av ämnen dominerar och dessa, ofta höggradigt datoriserad och automatiserade processer, liknar mer verkstadsindustrins produktionsprocesser. Däcktillverkning är ett exempel på uppdelningen i en processdel och en tillverkningsdel. 10

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar?

Varför kan kolatomen bilda så många olika föreningar? Organisk kemi Kolföreningar finns i allt levande, i alla organismer. Med organiska ämnen menas föreningar som innehåller kol med undantag för koldioxider och vissa enkla salter, t ex karbonater. Organisk

Läs mer

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

GASOL. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas GASOL Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om gasol Gasolen är en viktig del av energigasutbudet i Sverige. Den används till största delen inom industrin för bland annat värmebehandling

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Förteckning 1, kategori 1 Ämne Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Anmärkning

Förteckning 1, kategori 1 Ämne Indexnummer EG-nummer CAS-nummer Anmärkning 1503 Förteckning 1, kategori 1 4-aminobifenyl 612-072-00-6 202-177-1 92-67-1 4-aminobifenyl, salter 612-073-00-1 arsenikpentoxid 033-004-00-6 215-116-9 1303-28-2 arseniksyra och dess salter 033-005-00-1

Läs mer

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga).

Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). Nästan alla ämnen kan förekomma i tillstånden fast, flytande och gas. Exempelvis vatten kan finnas i flytande form, fast form (is) och gas (ånga). I alla tre formerna är vatten fortfarande samma ämne och

Läs mer

Organisk kemi Kolets kemi

Organisk kemi Kolets kemi Organisk kemi Kolets kemi Vad är ett organiskt ämne? Organiska ämnen kommer från djur- och växtriket. Alla dessa ämnen innehåller kolatomer. T.ex. trä, bomull och ull. Organiska ämnen kan både förändras

Läs mer

http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236

http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236 http://sv.wikipedia.org/wiki/petroleum http://www.naturvetenskap.org/index.php?option=com_content&view=article&id=226&itemi d=236 Alkaner C n H 2n+2 metan etan propan butan pentan hexan heptan oktan nonan

Läs mer

Inför provet Kolföreningarnas kemi

Inför provet Kolföreningarnas kemi Inför provet Kolföreningarnas kemi 8A $\ Pär Leijonhufvud BY: 23 oktober 2014 C När är provet? Provet blir på fredag den 24/10. Vad kommer med på provet? Några frågor på repetitionen om grundämnen och

Läs mer

Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill?

Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill? Finns det några positiva effekter av miljöoljorna förutom att minska belastningen på miljön vid spill? En av många positiva effekter vid användning av biologiskt nedbrytbara hydrauloljor är att hydraulsystemet

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:185

Regeringens proposition 2015/16:185 Regeringens proposition 2015/16:185 Alkylatbensin för vinterbruk Prop. 2015/16:185 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2016 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö-

Läs mer

Organisk kemi. Till provet ska du

Organisk kemi. Till provet ska du Organisk kemi Till provet ska du Känna till de tre vanligaste formerna av grundämnet kol och kunna berätta något om deras egenskaper Grafit atomerna sitter ihop i lösa lager, finns i t.ex. blyertspennor

Läs mer

Energigaser bra för både jobb och miljö

Energigaser bra för både jobb och miljö Energigaser bra för både jobb och miljö Energitillförsel Sverige 2008 (612 TWh) 2 Biobränslen 183 123 Vattenkraft Naturgas 68 Olja Kol Värmepumpar Kärnkraft Vindkraft 5 27 194 10 Energitillförsel i Sverige

Läs mer

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK

FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK FACIT TILL FINALEN GRUNDBOK Kommentar: Ett sätt att avgöra om ett påstående bygger på naturvetenskap är att tänka efter om påståendet i första hand säger vad någon enskild person tycker. I så fall bygger

Läs mer

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER

LUFT, VATTEN, MARK, SYROR OCH BASER -: KAPITEL 44 LUFT, VATTEN, MARK, SYROR... OCH BASER Luft, vatten, mark, syror och baser :3)---- =-lnnehå II Luft sid. 46 Vatten sid. 53 Mark sid. 60 Syror och baser 1 sid. 64 FUNDERA PÅ Hur mycket väger

Läs mer

2013-05-02 577-2753-13. Inventering av anläggningar med Oljegrus- och asfaltverk, stationära

2013-05-02 577-2753-13. Inventering av anläggningar med Oljegrus- och asfaltverk, stationära Bakgrund Sedan slutet av 1990-talet pågår en rikstäckande inventering av förorenade områden i Sverige. Det är länsstyrelserna som utför inventeringen på uppdrag av Naturvårdsverket. Arbetet med förorenade

Läs mer

Kolföreningar. Oändliga variationsmöjligheter

Kolföreningar. Oändliga variationsmöjligheter Kolföreningar Oändliga variationsmöjligheter 1 Mål med avsnittet När vi är färdiga med detta avsnitt skall du kunna: Förklara följande begrepp: alkaner, alkener, alkyner, cykloalkaner, arenor, substituenter

Läs mer

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson

Energibok kraftvärmeverk. Gjord av Elias Andersson Energibok kraftvärmeverk Gjord av Elias Andersson Innehållsförteckning S 2-3 Historia om kraftvärmeverk S 4-5 hur utvinner man energi S 6-7 hur miljövänligt är det S 8-9 användning S 10-11 framtid för

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon.

Förvaltningens förslag till beslut. Tunga fordon (totalvikt över 3,5 ton) a) Enbart drivmedel el. Denna kategori omfattar elfordon. Miljöförvaltningen Miljöbilar i Stockholm Bilaga Tjänsteutlåtande Dnr 2015-8376 Sida 1 (8) 2015-06-02 Handläggare Per Erik Österlund Telefon: 08-508 28 819 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-16

Läs mer

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar

Lärare: Jimmy Pettersson. Kol och kolföreningar Lärare: Jimmy Pettersson Kol och kolföreningar Rent kol Grafit Den vanligaste formen av rent kol. Bindningar mellan de olika lagerna är svaga. Slits lätt som spetsen på blyertspennor som består av grafit.

Läs mer

Bränsleklassificering 2014

Bränsleklassificering 2014 31.1.2014 1(8) Bränsleklassificering 2014 Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor 2014 Oljor 111 Gaser 1111 Raffinerigas Gas som återvunnits ur oljeraffineringsprocessen och används

Läs mer

Kemi A. Kap 9: kolföreningar

Kemi A. Kap 9: kolföreningar Kemi A Kap 9: kolföreningar Organisk kemi kol och kolföreningar Kolföreningar är mycket viktiga ämnen Kol finns i allt levande men också i saker som inte är levande, ex: Bensin Alkohol Kläder Smink Det

Läs mer

Bränsleklassificering 2011

Bränsleklassificering 2011 01.01.2011 1(6) Bränsleklassificering 2011 Definitioner på bränslebeteckningar och andra energikällor Oljor 111 Gaser 1111 Raffinerigas Gas som återvunnits ur oljeraffineringsprocessen och används som

Läs mer

Miljöfysik. Föreläsning 4

Miljöfysik. Föreläsning 4 Miljöfysik Föreläsning 4 Fossilenergi Energianvändning i Sverige och omvärlden Förbränningsmotorn Miljöaspekter på fossila bränslen Att utnyttja solenergi Definitioner Instrålnings vinkelberoende Uppkomst

Läs mer

Rening vid Bergs Oljehamn

Rening vid Bergs Oljehamn Rening vid Bergs Oljehamn statoilsreningsfolder2.indd 1 08-10-09 13.24.00 statoilsreningsfolder2.indd 2 08-10-09 13.24.01 Innehåll Vattenrening vid Bergs Oljehamn 4 Gasrening vid Bergs Oljehamn 10 statoilsreningsfolder2.indd

Läs mer

Sunt med gas i tankarna!

Sunt med gas i tankarna! Sunt med gas i tankarna! BIOGAS FORDONSGAS GASOL NATURGAS VÄTGAS Vi enar gasbranschen Gasföreningen är en medlemsfinansierad branschorganisation som verkar för en ökad användning av energigas. Föreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 004:079 Utkom från trycket den 7 december 004 utfärdad den 5 november 004. Enligt riksdagens

Läs mer

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011

Skatteverket 1(7) INFORMATION 2010-12-17. Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Skatteverket 1(7) Förändringar avseende beskattning av bränsle och elektrisk kraft som träder i kraft den 1 januari 2011 Nedan följer en sammanställning över de förändringar av lagen (1994:1776) om skatt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 juli 2004 Nr 623 INNEHÅLL Nr Sidan 623 Statsrådets förordning om förbud och begränsningar som gäller cancerframkallande, mutagena och reproduktionsstörande

Läs mer

Regeringens proposition 2001/02:177

Regeringens proposition 2001/02:177 Regeringens proposition 2001/02:177 Sänkt skatt på alkylatbensin Prop. 2001/02:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2002 Ingela Thalén Bosse Ringholm (Finansdepartementet)

Läs mer

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna.

GAS SOM ENERGIKÄLLA. Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. GAS SOM ENERGIKÄLLA Användes redan 900 f.kr. i Kina i lampor. Gas som sipprade fram ur marken togs omhand och transporterades i bamburör till byarna. 1700-talet industriutvecklingen- fick gasen stå tillbaka

Läs mer

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas

VÄTGAS. Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas VÄTGAS Biogas Fordonsgas Gasol Naturgas Vätgas Frågor och svar om vätgas I dag används stora mängder vätgas som råvara inom industrin. I framtiden kan vätgasen även bli en viktig pusselbit i samhällets

Läs mer

Omställningen har redan börjat

Omställningen har redan börjat Omställningen har redan börjat Preems produktion och försäljning i siffror Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65 % av produktionen

Läs mer

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK

SMÖRJMEDEL. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET DÄCK Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR KLIMATANLÄGGNING BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Växande marknader för LNG i norra Europa

Växande marknader för LNG i norra Europa R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N FOTO: AGA O k to b e r 2 12 Växande marknader för LNG i norra Europa Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och

Läs mer

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ

KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ KEMI 1 MÄNNISKANS KEMI OCH KEMIN I LIVSMILJÖ Vad är KEMI? Ordet kemi kommer från grekiskans chemeia =blandning Allt som finns omkring oss och som påverkar oss handlar om KEMI. Vad du tycker DU att kemi

Läs mer

Introduktion av biodrivmedel på marknaden

Introduktion av biodrivmedel på marknaden 2002-01-25 Till Näringsdepartementet Att: Lars Guldbrand 103 33 Stockholm Status Introduktion av biodrivmedel på marknaden Myndighetsgruppens rekommendationer Föreliggande dokument kommer ytterligare att

Läs mer

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas

Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas R A P P O R T/ KO R T V E R S I O N N O V E M B E R 2 11 Utbyggnad av infrastruktur för flytande natur- och biogas Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas

Läs mer

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas

Vatten och avlopp i Uppsala. Av: Adrian, Johan och Lukas Vatten och avlopp i Uppsala Av: Adrian, Johan och Lukas Hela världens kretslopp Alla jordens hav, sjöar eller vattendrag är ett slags vatten förråd som förvarar vattnet om det inte är i någon annan form.

Läs mer

Alkylatbensin. ..men varför Alkylat?

Alkylatbensin. ..men varför Alkylat? Alkylatbensin Alkylatbensin har använts i många år som ett miljö och hälsovänligare bränsle till en rad olika applikationer såsom, motorsågar, gräsklippare, snöskoter och andra Småmaskiner....men varför

Läs mer

Några enkla organiska föreningar

Några enkla organiska föreningar Vätesulfid, eller svavelväte H 2 S Vätesulfid är svavelanalogen till vatten. Vätesulfid har helt andra egenskaper än vatten. Den är en illaluktande, giftig gas. Då levande material ruttnar bildas vätesulfid.

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till direktiv om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 18 februari 2013 Naturskyddsföreningens dnr: Näringsdepartementets dnr: N2013/675/TE Naturskyddsföreningens remissvar på förslag till

Läs mer

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon

FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon FORDONSTVÄTT Rengöringsmedel för tvätt av fordon Part of North Chemical Innehåll Alkaliska rengöringsmedel 3 Borsttvättschampo 4 SnowChem 4 Fälgrengöring 6 Vax och avrinning 6 Svamp och borste 7 Microemulsioner

Läs mer

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman

Hållbar utveckling tema Energi och Miljö. Petra Norman Hållbar utveckling tema Energi och Miljö Petra Norman Energi och Miljö Eftersom vi är många här på jorden och resurserna är begränsade och vissa håller redan på att ta slut idag så måste vi ta vara på

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013

KK 26.6001. Beskrivning TF 4. l'n. Taxa Miljöbalken 2013 40 KK 26.6001 TF 4 l'n U Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per Cement, betong, kalk, krita och gips 26.70 130 A Anläggning för att 1. i roterugn tillverka mer än 125 000

Läs mer

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil

Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Åtgärder vid olyckor under gasoltransporter Järnvägstankvagn - Tankbil Energigas Sverige branschorganisationen för aktörer inom biogas, fordonsgas, gasol, naturgas och vätgas. Förord Denna informationsbroschyr

Läs mer

Temperatur. Värme är rörelse

Temperatur. Värme är rörelse Temperatur NÄR DU HAR LÄST AVSNITTET TEMPERATUR SKA DU veta vad som menas med värme veta hur värme påverkar olika material känna till celsius-, fahrenheit- och kelvinskalan känna till begreppet värmeenergi

Läs mer

Charlotte Gyllenhammar Nationell konferens oljeskadeskydd 2015 1 december 2015 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg

Charlotte Gyllenhammar Nationell konferens oljeskadeskydd 2015 1 december 2015 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg Oljors miljö- och hälsoeffekter på kort och lång sikt Charlotte Gyllenhammar Nationell konferens oljeskadeskydd 2015 1 december 2015 Scandic Crown, Polhemsplatsen 3, Göteborg WE ARE GRONTMIJ WING Grontmij

Läs mer

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg

Bilaga S. Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg Bilaga S Särskilda nationella bestämmelser för transport av farligt gods på järnväg 1083 1085 1084 2011-01-01 RID-S Bilaga S 10 Märkning, transporthandlingar, språk, resande, övervakning och lastsäkring

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen

Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för Oljehamnen Januari 2010 till november 2010 Oljehamnen vid Loudden. Trafikbild från hamnens södra del 18/6 1948. Bild från Stockholms hamnar AB www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Med begränsning till endast bensinkvaliteter för flygändmål som uppfyller kraven i ASTM D 910 och/eller D 7547.

Med begränsning till endast bensinkvaliteter för flygändmål som uppfyller kraven i ASTM D 910 och/eller D 7547. SPECIFIKATION FÖR ETT BLYFRITT FLYGBRÄNSLE TSL 2010-1357 Med begränsning till endast bensinkvaliteter för flygändmål som uppfyller kraven i ASTM D 910 och/eller D 7547. Sammanfattning Det går att införa

Läs mer

Årstidernas Kemi VINTER

Årstidernas Kemi VINTER Årstidernas Kemi VINTER Dom flesta växterna slokar och ser döda ut. Det som är kvar av växterna är ett skal av kol uppbyggt av cellulosa. Det är få soltimmar och mycket kallt. Vattnet är täckt av is. Endast

Läs mer

Preem Sveriges största leverantör av drivmedel och Nordens största raffinör... Fartygsbränslen: kvalitet-tillgång-pris

Preem Sveriges största leverantör av drivmedel och Nordens största raffinör... Fartygsbränslen: kvalitet-tillgång-pris Preem Sveriges största leverantör av drivmedel och Nordens största raffinör... Fartygsbränslen: kvalitet-tillgång-pris Sören Eriksson, Raffinaderiutveckling Vad är ett oljeraffinaderi Raffinaderiernas

Läs mer

Gasol för hem- och fritidsmiljö

Gasol för hem- och fritidsmiljö Gasol för hem- och fritidsmiljö Foto: Scanpix Inledning Varje år inträffar ett antal olyckor i samband med att privatpersoner använder gasol. De flesta tillbud sker vid användning av gasolgrillar, men

Läs mer

Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC. Niklas Dahrén

Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC. Niklas Dahrén Analysera gifter, droger och andra ämnen med HPLC och GC Niklas Dahrén Vad står förkortningarna GC och HPLC för? GC= gas chromatography eller på svenska gaskromatografi. HPLC= high performance liquid chromatography

Läs mer

Förnybara energikällor:

Förnybara energikällor: Förnybara energikällor: Vattenkraft Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme får vatten från sjöar, älvar och hav att dunsta och bilda moln, som sedan ger regn eller snö. Nederbörden kan samlas

Läs mer

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR

VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR VÅR VÄRLD VÅRT ANSVAR Hållbar utveckling i praktiken Hållbar utveckling handlar om hur dagens samhälle bör utvecklas för att inte äventyra framtiden på jorden. Det handlar om miljö, om hur jordens resurser

Läs mer

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen

RP 139/2015 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 i lagen om punktskatt på flytande bränslen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion

Lamellpumpar från Blackmer. Pålitlig och robust konstruktion från Blackmer Pålitlig och robust konstruktion Marknader Lamellteknologi: Så här fungerar den ENERGI Blackmer är världsledande inom transportprocesser för petroleum, där pumparna och kompressorerna används

Läs mer

Båtliv i sjö och hav

Båtliv i sjö och hav Båtliv i sjö och hav I Olofströms kommun finns det mer än 200 sjöar som är större än en hektar - en av dem är Halen som är Blekinges största sjö. Genom kommunen flyter också flera åar. Många har en båt

Läs mer

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen

Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen Ord och begrepp till arbetsområdet Miljö i Europa. Inledning: om att vi skapar miljöproblem när vi utnyttjar naturen resurser: det som vi kan leva av, Pengar kan vara en resurs. Naturen är också en stor

Läs mer

FÖR NÄSTA GENERATIONS CHAUFFÖRER. För en ny generations truckförare

FÖR NÄSTA GENERATIONS CHAUFFÖRER. För en ny generations truckförare FÖR NÄSTA GENERATIONS CHAUFFÖRER För en ny generations truckförare HUNDRA ÅR I TANKARNA Shell har funnits längs de svenska och europeiska vägarna i mer än hundra år. Under den tiden har vi haft förmånen

Läs mer

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo

Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Mätningar av partiklar och bensen i luften i Habo Malin Persson 2009-01-22 Miljönämnden i Habo och Mullsjö kommuner rapport 1:2009 2 (19) 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Sammanfattning...

Läs mer

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5

2 Tillverkning av metallpulver vid Höganäs anläggningar... 3 2.1 Svampverket... 4 2.2 Pulververket... 4 2.3 Distaloyverket... 5 Sammanfattning I detta kapitel ges en inledande orientering av processerna för metallpulvertillverkning. Vidare förklaras verksamheterna inom de stora fabriksanläggningarna Svampverket, Pulververket, Distaloy-

Läs mer

Grunderna kring helmäskning

Grunderna kring helmäskning Grunderna kring helmäskning I bryggskolans kapitel extraktbryggning och delmäskning så har vi berättat om hur du kan brygga goda öl med hjälp av dessa metoder. Vad vi också nämner är att i extraktbryggning,

Läs mer

Jino klass 9a Energi&Energianvändning

Jino klass 9a Energi&Energianvändning Jino klass 9a Energi&Energianvändning 1) Energi är en rörelse eller en förmåga till rörelse. Energi kan varken tillverkas eller förstöras. Det kan bara omvandlas från en form till en annan. Det kallas

Läs mer

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan?

ELLÄRA. Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? Denna power point är gjord för att du ska få en inblick i elektricitet. Vad är spänning, ström? Var kommer det ifrån? Varför lyser lampan? För många kan detta vara ett nytt ämne och till och med en helt

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet

Biobränsle. Biogas. Biomassa. Effekt. Elektricitet Biobränsle Bränslen som har organiskt ursprung och kommer från de växter som finns på vår jord just nu. Exempelvis ved, rapsolja, biogas, men även från organiskt avfall. Biogas Gas, huvudsakligen metan,

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun

Fettavskiljare och vegetabilisk olja. Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Linköpings kommun 1 SLAMBIL Fettavskiljare och vegetabilisk olja Den här broschyren vänder sig till dig

Läs mer

Växthuseffekten. Kortvågig solstrålning passerar genom glaset i växthuset (jordens atmosfär).

Växthuseffekten. Kortvågig solstrålning passerar genom glaset i växthuset (jordens atmosfär). Växthuseffekten Temperaturen i ett solbelyst växthus är högre än i luften utanför. Det beror på att strålningen in i växthuset inte är densamma som Strålningen ut. Solens strålar är kortvågig strålning

Läs mer

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING

TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING TEKNISK BESKRIVNING UCO (Ultra Clean Oil) MODUL FÖR OLJERENING 2007-08-20 Introduktion Nedsmutsning av smörjolja Smörjoljor används i många applikationer i industrin. Gemensamt för dessa processer är att

Läs mer

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt?

2 Materia. 2.1 OH1 Atomer och molekyler. 2.2 10 Kan du gissa rätt vikt? 2 Materia 2.1 OH1 Atomer och molekyler 1 Vid vilken temperatur kokar vatten? 2 Att rita diagram 3 Vid vilken temperatur kokar T-sprit? 4 Varför fryser man ofta efter ett bad? 5 Olika ämnen har olika smält-

Läs mer

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi

Biobränsle. Biogas. Effekt. Elektricitet. Energi Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Biogas Gas som består

Läs mer

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas

6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas 6 Högeffektiv kraftvärmeproduktion med naturgas El och värme kan framställas på många olika sätt, genom förbränning av förnybara eller fossila bränslen, via kärnklyvningar i kärnkraftsverk eller genom

Läs mer

Att grilla på balkongen i flerbostadshus

Att grilla på balkongen i flerbostadshus Att grilla på balkongen i flerbostadshus Innehåll Sid Allmänt 2 Inledning 3 Gasolens egenskaper Risker med gasol Gasolanläggning 4 Gasolbehållare Gasolgrill eller annan gasolapparat Läckage Så släcker

Läs mer

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning

Biobränsle. Effekt. Elektricitet. Energi. Energianvändning Biobränsle X är bränslen som har organiskt ursprung, biomassa, och kommer från de växter som lever på vår jord just nu. Exempel på X är ved, rapsolja, biogas och vissa typer av avfall. Effekt Beskriver

Läs mer

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN

SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 9 SANNINGAR OM MILJÖN OCH SJÖFARTEN 80 procent av allt Vårt samhälle är beroende av handel och vår handel är beroende av sjöfart. 9 av 10 varor som du använder dagligen kommer hit på fartyg från andra

Läs mer

Svavelfri europadiesel

Svavelfri europadiesel 1 Svavelfri europadiesel Sammanfattning Under de senaste åren har dieselförbrukningen i Sverige stigit och med en kraftigt ökande dieselbilsförsäljning och en förbättrad konjunktur beräknas volymtillväxten

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

LNG och LBG i Sverige - en översikt

LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG i Sverige - en översikt LNG och LBG för en hållbar energiomställning i Sverige. Onsdagen den 26 mars 2014. Michelle Ekman Mattias Hanson Henrik Dahlsson Översikt Vad är LNG och LBG? Produktegenskaper

Läs mer

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el

EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av el Miljöanpassad offentlig upphandling är ett frivilligt instrument. Detta dokument innehåller de EU-kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling

Läs mer

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter.

PLAST. För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. PLAST För många är plast ett värdeladdat ord. Vissa förknippar plast med resursslöseri och nedskräpning, andra med högteknologi och bra produkter. Det kan bero på att plast är ett material med många olika

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets fattningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets eskrifter (LVFS 1993:2) om bud och begränsningar vissa ämnen

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE.

GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. GASUM LNG ÖSTERSJÖNS RENASTE BRÄNSLE. Nya vindar blåser inom sjöfarten på Östersjön. Natur- och biogas har snabbt erövrat nya användningsområden när miljönormerna har blivit strängare och de traditionella

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (00:080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen; SFS 006:97 Utkom från trycket den 6 juni 006 utfärdad den 8 juni 006. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Facit till 38 No-försök

Facit till 38 No-försök Facit till 38 No-försök Försök 1 - Mynttestet Svar: Tack vare vattnets stora ytspänning (ytan spricker inte så lätt) kan man fylla ett glas så att vattnet buktar upp i glaset. Varje mynt har liten volym,

Läs mer

Sammanfattning. Sida 1 av 7

Sammanfattning. Sida 1 av 7 Sammanfattning Forskning och utveckling, Global Development, är en del av Höganäs AB, moderbolaget, och dess verksamhet bedrivs i separata laboratorie- och experimenthallar. Verksamheten utgörs huvudsakligen

Läs mer

från källa till konsument

från källa till konsument från källa till konsument Oljans betydelse...4 Varför är oljan viktig?... 4 Begreppet energi... 4 Oljan i världen... 5 Oljan i Sverige... 5 Oljeprodukters användningsområden...7 Bensin... 7 Dieselbränsle...

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:113

Regeringens proposition 2014/15:113 Regeringens proposition 2014/15:113 Begränsning av mangan i dieselbränslen Prop. 2014/15:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 maj 2015 Stefan Löfven Åsa Romson (Miljö-

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Biogaskunskaper på stan

Biogaskunskaper på stan Biogaskunskaper på stan - En studie om vad gemene man känner till om biogas Pontus Björkdahl, Mari Rosenkvist och Julia Borgudd 9 Sammanfattning Under 9 har Biogas Öst genomfört en undersökning där personer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87

SÄKERHETSDATABLAD. Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549 008 88 Fax: 08-549 008 87 Roof Cover Sidan 1 av 5 Utfärdandedatum: 2013-09-07 SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Produktnamn: Leverantör: Utfärdare: Roof Cover Stundab Box 47159 100 74 Stockholm Tel: 08-549

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI

ORGANISK KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLFÖRENINGARNAS KEMI KOLATOMEN ÄR EN MÅNGSIDIG BYGGSTEN Kolatomen finns i allt levande Kolatomen finns förstås också i allt material tillverkat av sånt som har varit levande t ex papper, plast och kläder

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening; SFS 2003:872 Utkom från trycket den 2 december 2003 utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver

Läs mer

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI

GASKLART. Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI GASKLART Hur kan vi få smartare energisystem i Sverige? INFRASTRUKTUR FÖR RENARE, EFFEKTIVARE & SMARTARE ENERGI Utmaningen Behovet av smartare energisystem Vi står inför en stor utmaning: att ställa om

Läs mer

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER

VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra KEMINS GRUNDER VAD ÄR KEMI? Vetenskapen om olika ämnens: Egenskaper Uppbyggnad Reaktioner med varandra ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Bakning Läkemedel Rengöring Plast GoreTex o.s.v. i all oändlighet ÄMNENS EGENSKAPER Utseende Hårdhet

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad

Framtiden är vår viktigaste marknad Framtiden är vår viktigaste marknad Produktion & Försäljning Raffinering Export Marknad Sverige Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30% av totala raffineringskapaciteten i Skandinavien Ca 65

Läs mer

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013

Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Luftkvalitetsmätningar i Lunds kommun för år 2013 samt luftmätningsdata i taknivå för åren 1990 2013 Miljöförvaltningen Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Metod i taknivå... 1 DOAS... 1 Partikelmätare...

Läs mer