REGION SKÅNES BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 MED PLAN FÖR Version 27 sep

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGION SKÅNES BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 MED PLAN FÖR 2017-2018. Version 27 sep"

Transkript

1 REGION SKÅNES BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN 2016 MED PLAN FÖR Version 27 sep 1

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGIONSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET...4 SAMMANFATTNING... 5 ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR...5 REGION SKÅNES VISION, VERKSAMHETSIDÉ, VÄRDEGRUND OCH MÅL...5 PRIORITERINGAR FÖR PLANPERIODEN STRATEGIKARTA MED MÅL SKÅNE LIVSKVALITET I VÄRLDSKLASS...8 NÖJDA MEDBORGARE ÄR REGION SKÅNES FRÄMSTA MÅL...8 ALLA MEDBORGARE SKA KÄNNA DELAKTIGHET...8 STRATEGISKT ARBETE FÖR SOCIAL HÅLLBARHET...9 TILLGÄNGLIGHET OCH DIALOG BYGGER FÖRTROENDE...10 EN EFFEKTIV VERKSAMHET MED HÖG KVALITET...11 GOD HÄLSA OCH LIVSKVALITET FÖR ALLA...11 REGION SKÅNE SKAPAR MORGONDAGENS VÄLFÄRDSTJÄNSTER...11 STRATEGI FÖR KVALITETSUTVECKLING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN...13 STRATEGISKT LÄKEMEDELSARBETE...13 EN ÖKAD JÄMLIKHET I HÄLSA OCH LIVSVILLKOR...14 TILLGÄNGLIGHETEN SKA ÖKA...15 HÖG PATIENTSÄKERHET ÄR PRIORITERAD...16 KUNSKAPSSTYRNINGEN SKA ÖKA...18 FORSKNINGEN EN FÖRUTSÄTTNING FÖR SKÅNES UTVECKLING...18 REGION SKÅNE BYGGER FRAMTIDENS SJUKVÅRD...20 ATT VARA EN DRIVANDE UTVECKLINGSAKTÖR...21 SKÅNE ERBJUDER KULTUR MED BREDD OCH SPETS...21 KRAFTSAMLING FÖR FLER JOBB I SKÅNE...23 SKÅNE SOM EUROPAS MEST INNOVATIVA REGION REGION SKÅNES UPPHANDLINGAR SKA PÅVERKA SAMHÄLLSUTVECKLINGEN POSITIVT...25 GEMENSAMT MILJÖSTRATEGISKT ARBETE I SKÅNE...26 GOD INFRASTRUKTUR ÄR VIKTIGT FÖR ETT SAMMANHÅLLET SKÅNE...27 MED KOLLEKTIVTRAFIKEN SKAPAS UTVECKLING I SKÅNE...28 SKÅNE SKA VARA GLOBALT ATTRAKTIVT...29 MEDARBETARNA ÄR REGION SKÅNES VIKTIGASTE RESURS...31 KOMPETENTA, STOLTA OCH MOTIVERADE MEDARBETARE...31 ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE...31 VERKSAMHET OCH RESULTAT I FOKUS...32 REGION SKÅNE BEHÖVER EN LÅNGSIKTIGT STARK EKONOMI...35 FINANSIELLA MÅL...35 REGION SKÅNES EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR EKONOMISKT UTGÅNGSLÄGE...36 INTÄKTSUTVECKLING...37 KOSTNADSUTVECKLING...40 RESULTATBUDGET...43 BUDGETERAD BALANSKRAVSBERÄKNING...44 KASSAFLÖDES- OCH BALANSBUDGET...44 REGIONBIDRAG REGION SKÅNE INVESTERAR FÖR FRAMTIDEN...48 BYGGINVESTERINGAR...48 UTRUSTNINGSINVESTERINGAR INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSEKTORN

3 KOLLEKTIVTRAFIKNÄMNDEN...52 REGIONSTYRELSEN...52 INVESTERINGAR, MEDFINANSIERING OCH FÖRSKOTTERING...53 REGIONFULLMÄKTIGES BESLUT...55 BILAGOR 1. Resultatbudget 2. Kassaflödesbudget 3. Balansbudget 4. Regionbidrag 5. Tillgänglighetspaketet (kommer senare) 6. Investeringsbudget 7. Region Skånes majoritetsägda bolag 8. Budgetprocessen och annan verksamhetsstyrning 9. Uppföljning av strategikarta och övergripande mål (se separat bilaga) 3

4 Regionstyrelsens ordförande har ordet Kompletteras senare Henrik Fritzon (S) Regionstyrelsens ordförande 4

5 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt. Region Skåne ansvarar för att förse invånarna med god sjukvård i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen. Skåne har en ung och växande befolkning, samtidigt som sysselsättning och produktivitet ligger under riksgenomsnittet. Skattekraften i Skåne är låg och behöver ökas. Skattemedlen ska användas effektivt utifrån en god ekonomisk hushållning för att uppnå målet nöjda medborgare. Budget och verksamhetsplan är det övergripande och styrande dokumentet i Region Skåne och budgetdisciplin ska råda Region Skånes vision, verksamhetsidé, värdegrund och mål Vision Skåne livskvalitet i världsklass. Verksamhetsidé Region Skåne står för hälsa, hållbar utveckling, innovation, tolerans och tillväxt. Värdegrund Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer. Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göra skillnad. Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i. Övergripande och strategiska mål Nöjda medborgare En effektiv verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Kompetenta, stolta och motiverade medarbetare Verksamhet och resultat i fokus Långsiktigt stark ekonomi

6 Prioriteringar för planperioden Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål. Skapa en stabil och långsiktig ekonomi för Region Skåne under hela planperioden. Stärka och tydliggöra det hälsofrämjande och förebyggande arbetet i alla verksamheter. Effektivisera verksamheterna med särskilt fokus på tillgänglighet, patientsäkerhet, kvalitet, förbättringar och medborgar-/patientfokus. Förbättra tillgängligheten i hälso- och sjukvården. Prioritering inom hälso- och sjukvården med inriktning mot akutsjukvård, psykiatri, förlossningsvård, cancervård och vården av äldre. Säkra nuvarande och framtida kompetensförsörjning och stärka Region Skåne som en attraktiv arbetsgivare. Fortsätta arbetet utifrån den regionala utvecklingsstrategin och bättre använda kraften i Region Skånes verksamheter för tillväxt och innovation i Skåne. Kraftsamla för fler jobb i Skåne med särskilt fokus på insatser för ungas inträde på arbetsmarknaden. Prioritera arbetet med Sverigeförhandlingen. Arbeta för att öka kvaliteten och punktligheten i den skånska kollektivtrafiken. Stärka likarättsarbetet med särskilt fokus på att utveckla det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering

7 Strategikarta med mål

8 Skåne livskvalitet i världsklass Region Skånes uppdrag är att främja hälsa, miljö och hållbar tillväxt, tillhandahålla god hälso- och sjukvård, bra kommunikationer och i samverkan med andra aktörer skapa gynnsamma förutsättningar för näringsliv och kulturliv. Region Skånes ansvar och arbete ska bidra till att förverkliga visionen: Skåne livskvalitet i världsklass. Jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård är en förutsättning för att Skåne ska kunna fortsätta utvecklas positivt. Arbetet för en bättre och mer tillgänglig sjukvård är prioriterat. Den regionala utvecklingsstrategin ska genomföras i samverkan med övriga samhällsaktörer. Skåne ska utvecklas så att det blir än mer attraktivt för investerare, boende och besökare. Ambitionen är att Skåne år 2020 ska vara fritt från fossila bränslen och vara den mest innovativa regionen i Europa. Den ekonomiska tillväxten ska vara hållbar, och den är central för att finansiera den gemensamma välfärden. Befolkningens hälsa, utbildning, miljöns tillstånd, graden av jämställdhet och jämlikhet i samhället är exempel på kriterier som kan användas för att bedöma hur välfärden utvecklas och hur hållbar tillväxten är. Skånes utveckling är starkt kopplad till vad som sker i vår omvärld. Genom att samarbeta med andra regioner både i Sverige och i andra länder, vara aktiva i svenska och europeiska samarbetsorganisationer samt i internationella kontaktnät och relationer ökar vi våra möjligheter att möta de utmaningar vi står inför. Den flerkärniga ortstrukturen och närheten till naturen skapar dynamik. I Skåne är storstaden granne med den lilla byn; vacker natur och städernas puls finns ofta inom några få minuters resa. Tillsammans ger detta förutsättningar för livskvalitet i världsklass. Nöjda medborgare är Region Skånes främsta mål Alla medborgare ska känna delaktighet Skåne ska vara en öppen och välkomnande region, attraktiv och tillgänglig för boende, företag och besökare. Medborgare och samarbetspartners ska kunna känna stort förtroende för Region Skåne. Verksamheterna finansieras i huvudsak genom medborgarnas skattemedel och dessa ska användas på bästa möjliga sätt. Kvaliteten i Region Skånes verksamheter ska vara god. Dialogen med medborgare, samarbetspartners och olika leverantörer ska fungera väl på alla nivåer. Region Skåne ska vara den naturliga och samlande utvecklingsaktören i Skåne och ska verka för att Öresundsregionen erbjuder hög livskvalitet och goda möjligheter för såväl människor som företag. Företag ska välja etableringar i Skåne framför andra regioner i norra Europa. För Region Skåne är det viktigt att stärka kulturen, civilsamhället och medborgarnas egenmakt för att skapa social gemenskap, personlig utveckling och regional utveckling. Region Skåne ska bidra till ett Skåne där människor känner sig delaktiga i samhället och där engagemang och deltagande uppmuntras. Region Skåne ska driva på utvecklingen av 8

9 ett hållbart Skåne, där klimatutmaningar tas på allvar och en god folkhälsa står i centrum. Det är avgörande för Skånes utveckling att aktörerna i regionen samlas kring en gemensam riktning. Därför behöver Region Skåne mobilisera handlingskraft kring målbilden i den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne Öppenhet, god välfärd, omsorg om skatteintäkterna, miljöarbete och hållbar ekonomisk tillväxt bidrar till målet nöjda medborgare. Strategiskt arbete för social hållbarhet Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle. Nyckelfrågor är jämlikhet, jämställdhet, mänskliga rättigheter, kultur, trygghet, demokrati, rätten till egen försörjning och medborgarinflytande. Befolkningens hälsa är viktig för utvecklingen av den sociala hållbarheten. Faktorer som sysselsättning, utbildning, bostäder, tillit, tolerans, sociala nätverk, kultur samt miljö- och klimatfrågor har stor betydelse för befolkningens hälsa. En jämlik vård som är inriktad på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete stärker den sociala hållbarheten, både genom att bidra till en bättre folkhälsa och genom att minska ojämlikheter i hälsa. Region Skåne ska arbeta aktivt tillsammans med andra samarbetspartners i regionen utifrån en gemensam målbild och med gemensamma prioriteringar för att stärka den sociala hållbarheten i Skåne. Med detta kan fokus riktas mot bakomliggande faktorer som påverkar människors sociala förutsättningar i livet. Därmed motverkas ojämlikheten i hälsa. Ett socialt investeringsperspektiv ser sambandet mellan effektivitet och jämlikhet och behovet av att förena ekonomiska och sociala mål. Samverkan med andra samhällsaktörer är av stor vikt för att gemensamt ta sig an Skånes sociala och hälsomässiga utmaningar, där en jämlik hälsa sätts i fokus. Formerna för Region Skånes sociala utvecklingsfond ska utvecklas i syfte att nå barn och ungdomar i ett tidigt skede. Region Skåne ska bidra till att fler kommer in på arbetsmarknaden, främst för att förbättra den enskildes situation, men också för att stärka den långsiktiga skattekraften i Skåne och för att få ekonomin att växa. Region Skåne arbetar aktivt med att öppna fler vägar in på arbetsmarknaden. Genom Jobbkommissionen samlas samtliga berörda aktörer för att samordna insatserna och lyfta fram de goda exemplen. En annan del är att göra Skåne attraktivt för nyetablering av företag och att stödja befintligt näringsliv så att det kan växa. Region Skånes verksamheter har öppnats upp för praktik och sommarjobb liksom olika typer av anställningar för dem som står längst från arbetsmarknaden. De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör en viktig del av samhällsutvecklingen. Den regionala överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn ska bidra till att öka delaktigheten och minska utanförskapet. Dialog ska föras med den idéburna sektorn, så att den ges förutsättningar att delta i offentliga upphandlingar och/eller i nyare former av samarbete såsom idéburet offentligt partnerskap (IOP). Det ger mervärde till välfärden och ökar valfriheten. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Skåne genom att stärka samspelet mellan den offentliga och idéburna sektorn. Kulturen är en annan viktig faktor för såväl den personliga utvecklingen som för möjligheterna till gemenskap och att få nya perspektiv. Därför ska den ses som en hälsoresurs. Region Skåne ska fortsätta att sprida kunskap om kultur och kulturens betydelse för hälsan. 9

10 Tillgänglighet och dialog bygger förtroende Förtroendet för den offentligt finansierade verksamheten är en av de viktigaste faktorerna för legitimitet och hållbarhet i en politiskt styrd organisation. Viljan att solidariskt finansiera den offentliga verksamheten förutsätter att medborgarna litar på att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. För att kunna utveckla det demokratiska uppdraget är en öppen dialog med medborgarna en grundförutsättning. Region Skåne vill vara en öppen organisation, som är villig att lära av medborgarna, och koppla detta till den politiska beslutsprocessen. Ett sätt är att genomföra kontinuerliga medborgardialoger och undersökningar såsom Skånepanelen, Sveriges största offentliga webbpanel. För att kunna bygga ett socialt hållbart Skåne är jämställdhet och jämlikhet nyckelfrågor. Medborgarna ska behandlas likvärdigt. Att identifiera och undanröja hinder är nödvändigt för att nå full delaktighet i samhället. 10

11 En effektiv verksamhet med hög kvalitet God hälsa och livskvalitet för alla För att uppnå en god hälsa är det centralt att försöka minimera bakomliggande faktorer som orsakar sjukdom och samtidigt lyfta fram sådana faktorer som kan förbättra människors hälsa. Därför löper folkhälsoarbetet som en röd tråd genom hela Region Skånes verksamhet, från det regionala utvecklingsuppdragets fokus på hållbar utveckling till hälso- och sjukvårdens uppdrag. Region Skåne arbetar för att skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Folkhälsoarbete bidrar till långsiktiga positiva effekter på hälsan, inte minst för de mest socioekonomiskt utsatta invånarna, och ska stärka den sociala hållbarheten i Skåne samt minska ojämlikheten i hälsa. Folkhälsoarbetet är tvärsektoriellt och nya samverkansformer behöver utvecklas. Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet ska vara en självklar del av skånsk hälso- och sjukvård och tandvård. Ett systematiskt arbete med fokus på levnadsvanor och på att uppmärksamma patientens levnadsvillkor genom personcentrerad vård i samverkan med kommunerna och andra samhällsaktörer är exempel på medel för att uppnå en mer jämställd och jämlik hälsa. Hälso- och sjukvårdens verksamheter ska fortsätta att utveckla hälsofrämjande åtgärder genom att medverka i utvecklingen av ny teknik och ny kunskap. Patientens makt ska öka genom att vårdens tjänster alltmer utformas ur deras perspektiv så att patienten efter egen förmåga ges möjlighet att bidra till sin egen hälsa. Det är viktigt att peka på vilka faktorer som stärker den egna hälsan. Genom att i än högre grad erbjuda patientutbildningar, aktivt samverka med brukarorganisationerna och fortsätta utvecklingen av 1177 Vårdguiden ökar människors möjlighet till egenvård. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ska genomsyra varje möte i hälso- och sjukvården. Primärvården är den viktigaste arenan för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet. Region Skåne ska fortsätta sitt arbete med att minska riskbruk och missbruk av alkohol samt drogmissbruket och med speciellt fokus på unga Region Skåne ska arbeta för att Skåne antar utmaningen om Rökfritt Sverige 2025 och Tobacco Endgame 2030 Region Skåne ska fortsätta sitt aktiva arbete för att förebygga och behandla övervikt och fetma hos barn Region Skåne ska tillsammans med skåneidrotten ta fram ett idrottspolitiskt program Region Skåne skapar morgondagens välfärdstjänster Utveckling av informationsteknologi och digitalisering kommer fortsatt att erbjuda nya möjligheter till lösningar och effektiviseringar för vård, kultur och miljö samt kommer att påverka medborgarnas krav på Region Skånes verksamhet och även ge möjligheter till nya arbetssätt. För att fullt ut dra fördel av ny informationsteknologi krävs det att kompetensutvecklande insatser görs för medarbetarna och att nuvarande personalstruktur ses över för att motsvara framtidens behov. Utvecklingen mot att allt mer vård ges i hemmiljö kommer sannolikt att gå än snabbare. En förutsättning för att kunna erbjuda en större andel vård i hemmiljö är att kompetensutvecklingsinsatser, såväl inom Region Skåne som i de skånska kommunerna, 11

12 görs och att ny teknologi tas i bruk för att stödja en vård som är trygg och säker. För att till fullo utnyttja de nya möjligheter informationsteknologin skapar krävs att system och verktyg byggs för att stödja och underlätta effektiva och patientnära arbetsprocesser. Region Skånes plattform för informationsteknologi för bland annat journal- och dokumentationssystem måste utvecklas. Systemen ska ha hög driftssäkerhet och IT-verktygen ska kvalitetssäkras. Allt innovationsarbete bör sträva efter att förenkla medarbetarnas arbete och öka patientsäkerhet och patientdelaktighet. För att uppnå detta är medarbetarperspektivet centralt när nya system utvecklas och upphandlas. Genom att skifta fokus från reguljär upphandling till innovations- och funktionsupphandling möjliggörs att utifrån verksamhetens behov tillhandahålla nya varor, funktioner och tjänster som bidrar till utvecklingen av morgondagens hälso- och sjukvård. Försöken med e-journal har slagit väl ut och gjort patienterna mer delaktiga i sin behandling. Verksamheterna inom hälso- och sjukvården arbetar med att stärka och tydliggöra patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Fritt vårdsökande och den i patientlagen skärpta informationsplikten är avgörande för att patienternas inflytande ska öka. Vården ska bli mer individualiserad och personcentrerad. Ny teknologi, såsom e-tjänster och mobilteknisk utrustning, ska fortsätta att utvecklas. Aktiv samverkan med brukar- och anhörigorganisationerna är avgörande och värdefullt för att bättre kunna anpassa vården så att patientens och närståendes inflytande ökar. Det finns idag tekniska förutsättningar för hälso- och sjukvården att erbjuda patienter och närstående möjlighet att ta en mer aktiv del i sin vård och behandling. Fortsatt satsning på e-hälsa ska underlätta och bidra till att hushålla med vårdens resurser. Under 2016 kommer möjligheten till videobesök att introduceras. E-hälsa kan frigöra tid för de individer som har särskilt stora behov och/eller bristande autonomi. Genom att göra det möjligt att boka samt om- och avboka tider online kan tillgängligheten till hälso- och sjukvården öka. Det är viktigt att den tekniska utvecklingen är likvärdig oavsett driftsform. E-hälsa ska också bidra till en jämlik vård och hälsa samt till en personcentrerad vård som utgår från individens behov och förutsättningar. Flödet av remisser i sjukvården måste bli snabbare. Arbetet med ett system med digitala remisser har redan påbörjats men måste intensifieras. Under 2016 ska ett nytt digitalt remissystem vara infört. En utredning om enhetstaxa ska startas för att förenkla och minska den administrativa hanteringen av patientavgifterna i den öppna vården. Digital incheckning är en lösning som sparar tid och resurser för vårdens medarbetare. I stället kan mer tid ägnas åt att hjälpa och behandla patienterna som därmed får en bättre tillgänglighet till vården. Manuell betjäning kommer dock att fortsätta att vara ett alternativ för dem som önskar och behöver. E-hälsan ska utvecklas genom att bredda möjligheten att boka, av- och omboka tider online Ett system med digital självincheckning ska byggas ut under

13 En utredning om att införa ett system med enhetstaxa i den idag avgiftsbelagda öppna vården ska inledas Under 2016 ska ett system med digitala remisser och svar införas Strategi för kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården Region Skånes verksamhetsfilosofi ska vara att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån patienternas behov. I detta arbete är det viktigt att ta tillvara medarbetarnas erfarenheter och synpunkter. Ett gott och lyssnade ledarskap och en bra arbetsmiljö är förutsättningar för personalinflytande och långsiktig kompetensförsörjning. Medarbetarnas engagemang är nyckeln till framgång. Chefers förmåga att stimulera medarbetarnas drivkrafter är en viktig del i förbättringsarbetet. Utbildning om systematiskt förbättringsarbete ska erbjudas chefer och medarbetare. Minskad administration, modern produktionsstyrning och systematisk spridning av goda resultat ska stå i centrum. Systematiskt förbättringsarbete som genomsyrar hela organisationen skapar kraft och förutsättningar för en skånsk hälso- och sjukvård där patienterna får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Region Skåne står inför viktiga utmaningar i hälso- och sjukvården. Tillgängligheten, kvaliteten och patientsäkerheten ska öka och den höga kostnadsökningstakten måste brytas. Samtidigt sker en snabb utveckling som utmanar invanda rutiner och teknologier: medicinsk utrustning i hemmet, vårdproduktion i hemmet, automatiserad diagnostik med mera. För att uppnå bättre hälsa, god ekonomisk hushållning och nöjda invånare krävs ett långsiktigt arbete. Systematiskt förbättringsarbete som en integrerad del av allas arbete kan frigöra tid och eliminera kvalitetsbristkostnader och därmed leda till ökad kvalitet och patientsäkerhet. Flera förbättringsområden finns. Nationella undersökningar visar att en av tio patienter drabbas av skador under vårdtiden på sjukhus. I genomsnitt upptas en av tio vårddagar på en medicinklinik av patienter som vårdas för läkemedelsfel. Vidare kan prioritering av administrativa krav, förbättrat IT-stöd, arbetsfördelning mellan olika yrkesgrupper och optimering av bemanning utifrån patienternas behov leda till en effektivare användning av medarbetarnas tid. En strategisk plan för förbättringsarbete i Region Skåne ska tas fram under Planen syftar till att frigöra och förbättra tillgängligheten, omvårdnaden och den medicinska kvaliteten och samtidigt öka kostnadseffektiveten För att uppnå en effektiv hälso- och sjukvård ska insatser genomföras så att vården ges på rätt vårdnivå, i rimlig tid och är patientsäker. En strategisk plan för förbättringsarbete ska utarbetas och implementeras Arbetet med att utveckla vårdkedjor mellan kommunal hemsjukvård, primärvård och sjukhus inklusive förstärkning av läkarstöd i hemsjukvården ska fortsatt vara i fokus Strategiskt läkemedelsarbete En rätt och rationell användning av läkemedel bidrar till bättre hälsa, funktionsförmåga och livskvalitet. I Skåne har det regionala läkemedelsarbetet med kunskapsstyrning och 13

14 ekonomisk styrning inneburit att följsamheten till riktlinjer och medvetenheten om rationella val inom läkemedelsområdet har ökat. Det gynnar Skånes invånare. De nu ökande läkemedelskostnaderna beror till stor del på introduktion av nya och effektiva läkemedel som är väsentliga för en modern sjukvård. Utveckling av nya effektiva läkemedel i kombination med förbättrade diagnostikmöjligheter kan på sikt leda till minskade kostnader för samhället och ses som en investering, inte bara i hälsa utan också för en god social och ekonomisk utveckling. Arbetet för en rationell läkemedelanvändning ska fortsätta utifrån ny läkemedelsstrategi för Region Skåne under 2016 En ökad jämlikhet i hälsa och livsvillkor För att bidra till ökad jämlikhet i hälsan måste hälso- och sjukvården vara jämlik, tillgänglig, säker, hälsofrämjande, patientfokuserad, kunskapsbaserad och effektiv. En jämlik vård förutsätter att vården ser olikheterna mellan individer och deras olika behov och förväntningar och bemöter alla individer på ett respektfullt och jämställt sätt. Vården måste samtidigt arbeta med att identifiera och motverka omotiverade skillnader i tillgång till vård eller behandlingsformer mellan kvinnor och män. Därför bör jämställdhetsperspektivet integreras på ett tydligare sätt i den skånska sjukvården. All hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Fokus på prevention har varit starkt bidragande till ökad jämlikhet i hälsa och den inriktningen måste fortsatt vara en självklar del i framtida riktlinjer och vårdprogram. För ökad jämlik och likvärdig vård krävs att ytterligare regionala vårdprogram och riktlinjer tas fram, implementeras och följs upp. Indikatorer som mäter patientnyttan och medicinsk kvalitet ska fortsätta att utvecklas. Vården måste aktivt arbeta med att identifiera omotiverade skillnader och åtgärda dessa. Även fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregistren är viktigt för uppföljning av jämlik vård. En jämlik och jämställd hälsa förutsätter också ett aktivt arbete på alla områden. Ett aktivt arbete ska göras för att stärka mödrahälsovården, förlossningsvården och kvinnosjukvården. Det nyinrättade Kunskapscentret för kvinnohälsa har en viktig roll i utvecklingen av nya riktlinjer för att vården ska bedrivas enligt bästa tillgängliga kunskap. Blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga med tillgängligheten och kapaciteten i förlossningsvården. Munhälsan hos skåningarna är generellt god men ojämlikt fördelad. Särskilt fokus behöver läggas på att minska den ojämlika tandhälsan. Arbetet med att stärka det förebyggande arbetet inom barn- och ungdomstandvården kommer att fortsätta. Riktade insatser inom specifika områden är viktig. Omotiverade skillnader i vård och behandling ska identifieras och åtgärdas Arbetet med att utveckla kvinno- och förlossningsvården ska fortsätta Vårdprogram inom kvinnors hälsa och regionala riktlinjer för endometrios ska ligga till grund för insatser för förbättrat omhändertagande 14

15 Psykisk ohälsa Den psykiska ohälsan i befolkningen ökar. Levnadsförhållandena för personer med psykisk ohälsa ska förbättras och attityderna i befolkningen till psykisk ohälsa ska bli bättre. För att möta den ökade psykiska ohälsan, framför allt avseende unga, där ökningen av psykisk ohälsa är särskilt märkbar, ska arbetet med suicidprevention och sjukvård för personer med psykisk och/eller intellektuell funktionsnedsättning utvecklas. Den första vårdinstans som möter personer med psykisk ohälsa är ofta primärvården eller annan somatisk vård. För att få en god sammanhållen vård är ett nära samarbete mellan primärvård, somatisk sjukvård, psykiatrisk sjukvård, kommunal verksamhet och andra samhällsaktörer av största betydelse. De stora skillnaderna i medellivslängd för gruppen med långvarig allvarlig psykisk ohälsa ska minska genom ökat fokus på deras somatiska hälsotillstånd. Hälso- och sjukvården ska fortsätta att göra satsningar inom ramen för den strategiska planen för psykiatri avseende bland annat beroendevården och självskadebeteende. Region Skåne ska tillhandahålla en likvärdig psykiatrisk vård i Skåne och utveckla arbetet i linje med psykiatriöverenskommelsen och förnyade nationella riktlinjer inom området missbruk och beroende. Särskild vikt ska läggas på bemötande, tydlig uppföljning av tvångsåtgärder och hur den kliniska forskningen ska stärkas. Utveckla så kallade första linjen-mottagningar inom psykiatrin och förstärk föräldrastödet Utveckla det suicidpreventiva arbetet Tillgängligheten till psykiatrin ska förbättras, med särskilt fokus på områdena missbruk, självskadevård, suicidprevention och neuropsykiatri Kliniska prövningar med Naloxon nässpray ska starta Under 2016 ska en uppdaterad strategisk plan för psykiatrisk vård arbetas fram Tillgängligheten ska öka Tillgängligheten till den skånska hälso- och sjukvården är ett prioriterat område. Ingen patient ska behöva vänta oskälig tid på vårdinsatser som behövs för diagnostik och behandling. Hälso- och sjukvården står inför väsentliga utmaningar där olika och innovativa lösningar behövs. Situationen inom akutsjukvården ska genomlysas och aktiviteter/åtgärder identifieras för att nå en optimal vård i det akuta skedet och för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för medarbetarna. Öppna vårdformer ska erbjudas i ökad utsträckning och vårdcentralen ska vara medborgarens naturliga förstahandsval. Tillgänglighet har emellertid många dimensioner och ska därför ses ur ett brett perspektiv. Införandet av standardiserade vårdförlopp inom cancersjukvården är ett sätt att förbättra tillgängligheten, liksom att erbjuda nya digitala lösningar till patienter som kan och önskar ansvara för mer vård själva. Detta leder såväl till större autonomi som till ökad tillgänglighet. Det frigör även resurser vilket kortar köer. Informationen om vårdens utbud ska vara lätt att hitta och enkel att förstå. Även detta ökar tillgängligheten. 15

16 Patienten ska vara utgångspunkten för hur vården organiseras. Omhändertagandet ska ske samlat och på rätt vårdnivå så att resurserna används på bästa sätt. För att öka tillgängligheten till planerad vård och säkra att personer med störst vårdbehov prioriteras ska patientflödena i Region Skåne genomlysas. Skånes sjukvård ska hålla hög kvalitet och ges efter behov. Patienter med de största vårdbehoven ska prioriteras först. Sjukvårdens organisation ska vara utformad för såväl god tillgänglighet som hög produktion och obrutna vårdkedjor. Samspelet mellan basal vård, specialistvård och den mest högspecialiserade vården är centralt. Villkoren för utbildning, fortbildning och forskning måste vara goda. Hur de nyligen införda specialistvårdvalen har påverkat förutsättningarna för det ovan diskuterade är inte helt genomlyst. Som ett led i att tillgodose samhällets tjänster på lika villkor ska Region Skånes vårdcentraler och sjukhus inventeras utifrån ett fysiskt tillgänglighetsperspektiv. Patientflödena i Region Skåne ska genomlysas och åtgärder identifieras för att öka tillgängligheten till planerad vård med särskilt fokus på personer med stort vårdbehov Tillgängligheten via 1177 Vårdguidens e-tjänster och via telefon till primärvården ska förbättras Den inledda utvärderingen av vårdvalen i specialistsjukvården ska fortsätta, med fokus på kvalitet, tillgänglighet, jämlik vård, kostnader och sammanhållna vårdkedjor För att uppnå god tillgänglighet och hög kvalitet i cancersjukvården ska arbetet utifrån den regionala cancerplanen fortsätta För att uppnå god tillgänglighet och hög kvalitet ska arbetet med den palliativa handlingsplanen fortsätta Region Skåne ska inventera vårdcentraler och sjukhus utifrån ett fysiskt tillgänglighetsperspektiv och uppdatera resultaten i Tillgänglighetsdatabasen Hög patientsäkerhet är prioriterad Patientsäkerheten är av allra högsta prioritet. Åtskilliga aktiviteter inom varierande områden pågår kontinuerligt för att stärka patientsäkerheten. Aktiviteterna riktas till att förebygga vårdskador inom identifierade riskområden. I Region Skåne råder en nollvision gällande vårdskador. Arbetet med att minska trycksår och undvikbara vårdrelaterade infektioner ska fortsätta. En god arbetsmiljö är en av förutsättningarna för en säker vård som gynnar både patienter och personal. Säker läkemedelsbehandling är en viktig patientsäkerhetsfråga. Antalet patienter inom slutenvård som får utskrivningsinformation ska öka. Läkemedelsgenomgångar ska öka såväl inom slutenvård som i primärvård. Detta är viktiga strategier för att antalet läkemedelsorsakade inläggningar på sjukhus ska minska. Utöver detta ska även följsamheten till regionens riktlinjer för antibiotikaanvändning öka för att uppnå en mer rationell och långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning. I syfte att öka kunskapsstödet och 16

17 läkemedelssäkerheten i samband med ordination av läkemedel till barn ska arbetet inom detta område intensifieras. Fler läkemedelsgenomgångar ska genomföras, särskilt med inriktning mot äldre patienter Arbetet med handlingsplaner för att minska trycksår och undvikbara vårdrelaterade infektioner i Region Skåne ska fortsätta Stärk akutsjukvården I Region Skåne bedrivs akutsjukvård av god kvalitet. Kompetensen att handlägga allvarliga sjukdomsfall och svåra trauma är hög men behöver fortsätta utvecklas utifrån aktuella inriktningsförslag från Socialstyrelsen. Samtidigt är arbetsbelastningen stor på akutmottagningarna och antalet sökande patienter ökar. Akutsjukvården ska därför ses över och förbättringsområden identifieras för att ytterligare höja vårdkvaliteten och säkra en god arbetsmiljö för medarbetarna. I den genomlysning som påbörjats 2015 ska hela vårdkedjan, det vill säga egenvård, hemsjukvård, primärvård, prehospital sjukvård, akutmottagning och slutenvård inklusive tillgången på slutenvårdplatser beaktas. Akutsjukvården ska ses över och åtgärder identifieras för att förbättra vårdkvaliteten och arbetsmiljön på akutmottagningarna Arbetet med att skapa fler disponibla vårdplatser ska prioriteras. Inställelsetiderna i ambulanssjukvården ska förbättras Patientnära vårdtjänster Region Skåne ska utveckla konceptet servicevärdar som en del i arbetet med kompetensmixplanering. Syftet är att frigöra tid från vårdpersonalen genom att införa en ny yrkesroll, servicevärd, som kan utföra serviceuppgifter som identifierats som möjliga att avlasta vårdpersonalen med. Övriga förväntande effekter är bland annat ökad patientnöjdhet, minskning av vårdrelaterade infektioner och en ökad professionalisering i hanteringen av måltider. Bättre vård för Skånes äldre Skåningarna lever allt längre och andelen äldre ökar i befolkningen. Med det växer vårdoch omsorgsbehovet, inte minst för gruppen mest sjuka äldre med flera olika diagnoser och täta kontakter med sjukvården. De demografiska förändringarna ställer stora krav på förnyelse av arbetssätt och samverkan mellan olika vård- och omsorgsgivare, såväl mellan öppenvård och slutenvård som mellan Region Skåne och kommunerna. Målsättningen ska vara att ge Skånes äldre en god, sammanhållen och personcentrerad vård och omsorg som ökar livskvaliteten och förebygger ohälsa. Det kommande sjukvårdsavtalet med kommunerna ska utformas så att det är patientens behov som står i fokus, oavsett vilken aktör som finansierar och utför insatserna. Patientperspektivet ska vara rådande. Ett viktigt område är att minska undvikbara inläggningar och återinläggningar men också att i högre utsträckning kunna erbjuda direktinläggning för äldre i behov av sjukhusvård. För att stödja multisjuka patienter, såväl äldre som yngre, med omfattande och täta kontakter med sjukvården ska en utredning inledas rörande hur systemet med fasta 17

18 vårdkontakter kan utvecklas. Äldremottagningarna i primärvården ska värnas och utvecklas. Även förstärkning av läkarstöd till kommunal hemsjukvård och anpassad vård för äldre inom slutenvården är väsentliga åtgärder för att kunna erbjuda en tillgänglig och god vård till de mest sköra äldre. En utredning ska inledas om hur ett system med fasta vårdkontakter kan utvecklas, genom exempelvis vårdlotsar Tillgängligheten inom primärvården ska öka. Detta gäller särskilt för de äldre vars vård omfattas av det nya Hälso- och sjukvårdsavtalet En strategisk plan och vårdprogram för patienter med demens ska implementeras Familjecentraler och ungdomsmottagningar Familjecentralerna är viktiga för att utifrån familjens situation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. De fungerar som en hälsofrämjande och förebyggande mötesplats. Verksamheten bygger på samverkan mellan ett flertal parter för att samordna insatserna inom hälsa, undervisning och socialt stöd. Erfarenhet har visat att ju tidigare stödåtgärder sätts in, desto bättre resultat ger det för alla inblandade. Enligt den policy som finns framtagen av Region Skåne ska familjecentralerna erbjuda förebyggande barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och social rådgivning. Ungdomsmottagningen är ofta den sjukvårdinstans som ungdomarna och unga vuxna först vänder sig till. Tillgängligheten till en ungdomsmottagning är därför viktig för att tidigt fånga upp ungdomar och unga vuxna som till exempel lider av eller befinner sig i riskzonen för att utveckla psykisk ohälsa. Region Skåne ska fortsätta att arbeta mot målet att minst en familjecentral ska finnas i varje kommun, om ekonomin så tillåter Ungdomsmottagningarnas öppettider ska anpassas bättre till ungdomarnas skolgång, arbete och fritidsvanor Arbetet med att stärka kompetensen kring psykisk ohälsa på ungdomsmottagningarna ska fortsätta Kunskapsstyrningen ska öka Kunskapsstyrning innebär att beslut ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Det gäller såväl om det handlar om enskilda patientmöten som investeringar eller organisatoriska förändringar. Det är viktigt att stimulera och skapa förutsättningar för att ny kunskap kan inhämtas, utvecklas och användas. Det ska finnas en transparent prioriteringsprocess som tar hänsyn till nytta, behov, etik och kostnadseffektivitet. Nya metoder och behandlingar ska införas på ett ordnat sätt. Behandlingar som inte är validerade ska avvecklas. Forskningen en förutsättning för Skånes utveckling Genom Region Skånes breda uppdrag inom hälso- och sjukvård och det regionala utvecklingsuppdraget finns unika möjligheter att skapa bra förutsättningar för goda forskningsmiljöer. Region Skåne ska utveckla sin starka forsknings- och innovationsfrämjande infrastruktur som bättre ska kunna användas av såväl den egna 18

19 verksamheten som av forskare vid universitet och högskolor samt av näringslivet. Arbetet med att stärka samverkan inom hela Skåne ska fortsatt prioriteras. Utifrån den regionala utvecklingsstrategin och innovationsstrategierna har en Life Sciencestrategi tagits fram i bred samverkan med flera parter, inklusive näringslivet. Region Skåne ska vidareutveckla sin infrastruktur för att Skåne ska bli än mer attraktivt för etablering av internationella toppforskare samt global läkemedels-, biotech- och medtechindustri. När forskning, utbildning och klinisk verksamhet bedrivs integrerat kan forskningsresultaten snabbare omsättas i klinisk praxis och i den utbildning som bedrivs inom hälso- och sjukvården. Region Skånes samverkan med medicinska fakulteten vid Lunds universitet behöver öka. Forskningen behöver integreras bättre i hela hälso- och sjukvården. Incitamentsstrukturen kommer att tydliggöras och forskningen ska implementeras under året. En ny strategisk handlingsplan för forskning inom hälso- och sjukvården har tagits fram och ska implementeras med början För att utveckla den psykiatriska vården behöver forskningen stärkas. Det nyinrättade Vetenskapscentrum för klinisk psykiatri ska bygga upp sin verksamhet i nära samverkan med sjukvården, akademin och andra aktörer. Forskningen som bedrivs i Region Skåne och dess resultat ska synliggöras för att stimulera fler, särskilt unga, att forska och öka intresset för att delta i forskningsstudier, inte minst studier med klinisk koppling. Förutsättningarna att bedriva kliniska studier och kliniska prövningar inom ramen för hälso- och sjukvården ska förbättras. Det ska finnas en tydlig ingång till Region Skånes verksamhet, en snabb hanteringsprocess, ett kvalificerat prövningsarbete och ökade möjligheter för verksamheten att bedriva kliniska studier. Region Skånes kliniska prövningsenhet ska utvecklas och kompetensutveckling för forskningssjuksköterskor och annan relevant personal ska genomföras. Arbetet med att kvalitetsäkra Region Skånes Biobank ska fortgå liksom Region Skånes deltagande i unika forskningssatsningar såsom Scapis för hjärt-kärlsjukdomar och lungsjukdomar och Big 3 för kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), lungcancer och hjärt-kärlsjukdomar. Satsningarna syftar bland annat till att försöka finna gemensamma mönster i de olika sjukdomsmekanismerna och på så sätt få fram nya läkemedel och nya behandlingar. Arbetet med att ta fram ett system som på ett integritetssäkrat sätt kopplar ihop olika datakällor såsom biobanker, epidemiologiska register och journalsystem, fördjupas under Därigenom kommer data att kunna tas tillvara optimalt för hälso- och sjukvården, forskning och utveckling av innovationer. Till detta etableras testbäddar för att idéer och produkter inom bland annat informationsteknologi ska kunna testas i en verklighetstrogen och säker sjukvårdsmiljö. Ambitionen är att Skåne ska etableras som en nod för mobil hälsa och sjukvårdens digitalisering. Region Skåne kommer att arbeta med innovativa upphandlingar och vara referent för idéer och produkter som har testats och visat sig vara av god kvalitet. 19

20 Region Skåne verkar tillsammans med akademin för att skapa förutsättningar för den egna forskningen att få tillgång till forskningsanläggningarna Max IV och ESS. Målet är att materialforskningen ska kompletteras med applikationer riktade till medicinsk forskning. Region Skåne ska fortsatt förbättra förutsättningarna för kliniska studier och kliniska prövningar Region Skåne ska stödja utvecklingen av en nationell testbädd inom området mobil hälsa Utveckla rikssjukvården Vid Skånes universitetsjukhus bedrivs rikssjukvård inom flera områden. Rikssjukvård kräver särskilt stora resurser och högspecialiserad kompetens och koncentreras i enlighet med det till några få sjukhus i landet per område. Vad som definieras som, och vilka landsting som får bedriva, rikssjukvård beslutas av Rikssjukvårdsnämnden. Universitetssjukhusen konkurrerar om rikssjukvårdsuppdragen, och för att kunna bevara, rekrytera och förstärka den höga kompetens som rikssjukvårdsuppdragen kräver måste Region Skånes verksamheter hålla mycket god kvalitet och vara ledande inom sitt område. Region Skåne ska ha som målsättning att behålla rikssjukvården på befintliga områden samt erhålla fler uppdrag, bl.a. inom cancersatsningen Region Skåne bygger Framtidens sjukvård Skåne har en relativt gynnsam befolkningsutveckling och befolkningen förväntas öka med 8,1 procent fram till Antalet äldre och yngre personer ökar. och andelen äldre över 80 år kommer 2024 att vara över 5,8 procent. Det är de äldre är som har störst behov av vård. Förutom den medicinska och tekniska utvecklingen, introduceras nya digitala lösningar som kommer att få betydelse för behandling och för kontakt med patienter och anhöriga. Vården kommer att ske på ett helt nytt sätt, på distans, i patientens hem och i olika former av sjukvårdsinrättningar/sjukhus. En allt mer avancerad och komplex vård kräver moderna sjukhusbyggnader. Utformningen av sjukvårdsmiljöer är viktig och forskning visar att den kan bidra till läkandet. Region Skåne har beslutat att ta fram en långsiktig plan för hur vården i hela Skåne ska utvecklas till Under de kommande åren gör Region Skåne stora investeringar i utveckling och modernisering av sjukhusen i Helsingborg, Lund, Malmö och Ängelholm. Målet är vård av god kvalitet och bra arbetsmiljö, och sjukhus som är väl rustade att möta framtidens krav. Skånes stora sjukhus är till stor del byggda på och 70-talen. Miljöerna är slitna och tungarbetade och fungerar inte alltid för den alltmer tekniskt avancerade vården. När nya lösningar nu planeras och byggs, är patientsäkerheten överordnad. Viktigt är också effektivitet, det fysiska rummets betydelse, kommunikationer samt social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Utformningen ska också vara anpassad för att kunna möta nya arbetssätt och innovationer, även sådana som det idag inte går att förutse. 20

21 En del äldre och unika byggnader på sjukhusområdena representerar ett viktigt kulturarv. Det kommer att byggas mycket nytt, men ett antal befintliga fastigheter kommer också att byggas om. I samband med detta behöver en del gamla byggnader rivas. Mängden stora byggnadsprojekt i Region Skåne kräver ett omfattande samarbete där alla förvaltningar inom Region Skåne är delaktiga. Universitet och högskola måste involveras, liksom sjukvårdshuvudmännen i Södra sjukvårdsregionen. Region Skåne vill skapa de bästa förutsättningarna för både vård, forskning och utbildning, där patienten och medborgaren är i fokus och alltid känner sig välkommen. För att få så bra effekt som möjligt av utvecklingen och moderniseringen av sjukhusområdena, behöver vården och serviceverksamheterna utvecklas i samklang, vad gäller processer och arbetskultur. Läs mer om investeringarna i avsnittet om ekonomi. Att vara en drivande utvecklingsaktör Region Skåne har ett regionalt utvecklingsuppdrag att tillsammans med andra aktörer verka för en hållbar utveckling, ett förbättrat näringslivsklimat och hög sysselsättningsgrad. Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Det finns idag i Europa en växande insikt om att samarbete över nationsgränserna är viktigt för regional och lokal utveckling samt för att stärka Europa globalt. Skåne är även en del av en gränsregion med en europeisk storstadsregion och Nordens största arbetsmarknad. Det ger stora möjligheter men ställer även höga krav på samarbete. För en fungerande sammanhållning krävs gemensamma strategier och målsättningar kring exempelvis infrastruktur, kollektivtrafik och arbetsmarknad. I Skåne finns flera andra aktörer som arbetar med utvecklingsfrågor, bland annat kommuner, myndigheter, näringsliv, idéburen sektor och lärosäten. Den regionala utvecklingsstrategin är utgångspunkten som alla aktörer ställer sig bakom och arbetar efter. Med ett aktivt arbete för att stärka arbetsmarknaden, utveckla infrastrukturen och kollektivtrafiken samt stimulera innovations- och forskningssektorn växer sig Skåne starkt. Genom ett levande kulturliv, en god samhällsservice och bra kommunikationer blir Skåne attraktivt. Region Skåne är en aktiv part i olika projekt och samarbeten och har under lång tid byggt upp relationer både inom Sverige och internationellt. I många fall är internationellt samarbete en förutsättning för att få tillgång till medfinansiering till utvecklingsarbete från EU:s fonder och program. Det gäller såväl gränsöverskridande territoriella samarbetsprogram (Interreg) som sektorsprogram. Även de regionala strukturfondsprogrammen ger möjlighet till medfinansiering av internationellt utbyte. Skåne erbjuder kultur med bredd och spets Kulturens roll och betydelse för människor och samhälle handlar i grunden om demokrati, yttrandefrihet och samhörighet. Ett rikt kulturliv fungerar som en värdemätare 21

22 på hur välmående ett samhälle är och skapar utvecklingskraft hos människor och samhälle. Region Skåne arbetar i enlighet med den kulturplan som tagits fram i samverkan med kommuner och kulturliv. I Skåne finns en mängd kulturaktörer av varierande storlek och inriktning: kommunerna med sina bibliotek och sitt stöd till det lokala kulturlivet, de stora institutionerna, de fria grupperna, enskilda konstnärer och kulturaktörer, folkbildning och föreningsliv. Alla dessa aktörer behövs för att utveckla Skåne som attraktiv region. Region Skåne ska arbeta för att stödja ett rikt konst- och kulturliv med både bredd och spets samt med hög grad av tillgänglighet. Region Skåne ger därför olika typer av ekonomiska bidrag till professionella kulturaktörer som bedriver verksamhet av regional och nationell betydelse. Region Skåne ska arbeta för att stärka samspelet mellan kulturlivets olika delar över hela Skåne. Men Region Skåne behöver också stimulera samspelet mellan kultursektorn och andra samhällsområden såsom hälso- och sjukvård, skola, arbets- och näringsliv. Konst och kultur berikar och utvecklar barns och ungas liv och deras rätt till kultur i olika former är ett högt prioriterat mål i Region Skånes kulturpolitik. Medborgarnas tillgång till kultur ska öka. Folkbildningen i Skåne utgör en viktig del i arbetet med att tillgängliggöra kulturen. I arbetet med att långsiktigt stärka social hållbarhet och öka medborgarnas delaktighet kan olika samarbeten mellan folkhögskolor, studieförbund, kulturinstitutioner och läsfrämjande aktörer utgöra viktiga byggstenar. Det är insatser som fortsatt ska stärkas. Folkhögskolorna är en resurs för Skåne. De öppnar dörrar som kanske tidigare har varit stängda. Region Skåne vill därför fördjupa och tydliggöra samarbetet genom inrättandet av en regional samverkansplattform. Region Skåne behöver också utveckla insatser riktade till nationella minoriteter och medborgare med utländsk bakgrund. Parallellt med insatserna för att öka samspelet mellan olika kulturaktörer, behöver digitaliseringen främjas för att öka tillgången till kultur i hela Skåne. Filmsektorn är ett viktigt och växande utvecklingsområde för Skåne, såväl kulturpolitiskt som näringspolitiskt. Filmområdet står i samspel med flera samhällssektorer och attraherar i sina olika former i allt större utsträckning Skånes unga. De kulturella och kreativa näringarna är viktiga för flera utvecklingsområden som innovation, besöksnäring, design och boendemiljö. Region Skåne bedriver ett framgångsrikt arbete för att utveckla stödet till dessa näringar. Det gäller inte minst internationella samarbeten inom ramen för EU. Region Skåne ska värna och lyfta fram Skånes rika kulturmiljöer och naturområden som en del av Skånes unika tillgångar. Skånes varierande landskap med möjligheter till naturupplevelser utgör attraktiva besöksmål och är en viktig del av Region Skånes turismutbud. Tillgängligheten till kultur och kulturutövande ska öka, exempelvis genom möjligheterna med IT och digitalisering Region Skåne ska stimulera samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden såsom hälso- och sjukvård, skola, arbets- och näringsliv Samverkan med de skånska folkhögskolorna ska öka och en regional samverkansplattform tas fram 22

23 Kraftsamling för fler jobb i Skåne Skåne har varit framgångsrikt när det gäller att skapa nya jobb de senaste åren. Samtidigt har befolkningen i Skåne ökat kraftigt, vilket innebär att sysselsättningsgraden endast har ökat marginellt. Sysselsättningsgraden på 74,4 procent för åldrarna år (inklusive Öresundspendlare) förväntas ligga på samma nivå framöver. Sysselsättningstillväxten förväntas alltså inte vara stark nog för att öka sysselsättningsgraden. Den låga förvärvsgraden kan inte förklaras med Skånes befolkningsstruktur, utan måste härledas till utbildningsnivån. En relativt hög andel av befolkningen har inte gymnasiekompetens medan en relativt låg andel har längre eftergymnasial utbildning. Prognosen för Skånes arbetsmarknad pekar på ett ökat behov av personal med utbildning inom teknik, vård och skola samtidigt som det förväntas uppstå brist på utbildad personal inom just dessa områden. Prognosen är alltså att det även fortsättningsvis kommer att vara matchningsproblem på arbetsmarknaden i Skåne, varför det är nödvändigt med fortsatta insatser. Vi behöver i högre grad matcha rätt kompetens med efterfrågan på arbetskraft som arbetsmarknaden har behov av. Inte minst måste vägarna till utbildning bli fler och mer flexibla. En del av Skånes tillväxtpotential ligger i hur väl regionen drar nytta av det geografiska läget och utvecklar samarbeten med grannregionerna. Region Skåne ska främja kompetensutveckling och förnyelse inom näringslivet och offentlig sektor. Förmågan att attrahera företag, studenter och investeringar är viktigt för ett starkt Skåne. För att säkra kompetensförsörjningen och utvecklingen i regionen har arbetet med att bygga upp och etablera en regional kompetensplattform och utnyttja satsningen Teknikcollege Skåne stärkts. En viktig och framgångsrik insats för att förstärka kompetensförsörjningen har skett genom samarbetet inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne. Med koppling till detta har projektet Skånes Kompetensförsörjning startat med finansiering från Tillväxtverket (TVV). För att stärka kompetensförsörjningen i Skåne och öka integrationen på arbetsmarknaden måste valideringen av utländska examina gå snabbare med bibehållen kvalitet. Region Skåne skapar sysselsättning och tillväxt Region Skåne är Skånes största arbetsgivare och har ett ansvar för att underlätta möjligheterna att ta steget in på arbetsmarknaden, inte minst för unga. Särskilda jobbsatsningar på arbetslösa ungdomar är viktiga och förbättrar förutsättningarna för vidare etablering på arbetsmarknaden. Region Skåne kommer att öppna sina verksamheter ytterligare med varierade anställningsformer, praktik och sommarjobb. Arbetsmarknadsregionerna blir allt större och mindre beroende av kommungränser. Region Skåne ser till hela den skånska arbetsmarknaden i ett utvecklingsperspektiv och det vore naturligt att en del av det idag statliga ansvaret för arbetsmarknadspolitiken läggs över på regional nivå. Arbetet med att binda samman Skåne och Öresundsregionen till en gemensam integrerad arbetsmarknad ska intensifieras. Det är viktigt med ett nära samarbete med angränsande 23

Region Skånes Budget 2016

Region Skånes Budget 2016 Region Skånes Budget 2016 med verksamhetsplan 2017 2018 RF 2015-xx-xx 2015-xx-xx Region Skånes budget 2016 med verksamhetsplan 2017 2018 Grafisk form: Lena Granell, Colloco Grafisk Form Foto omslag: Xxxxxxxxx

Läs mer

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018

kort- version Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 kortversion Region Skånes budget och verksamhetsplan 2016 med plan för 2017 2018 Sammanfattning Allmänna förutsättningar Region Skåne är en permanent region med ett uppdrag att främja hållbarhet och tillväxt.

Läs mer

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019

Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 2015-09-24 Socialna mndens ma l- och inriktningsdokument 2016-2019 Inledning Socialnämndens mål utgår från vision, verksamhetsidé och förhållningsätt på kommunövergripande nivå. Med utgångspunkt i dessa

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik

Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Vision för en psykiatrisamverkan i Världsklass 2015 strategisk samverkan i Örnsköldsvik Antagen av Politiska samverkansledningsgruppen i Örnsköldsvik (POLSAM) och Örnsköldsviks Samordningsförbunds styrelse

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun

Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Hälsosamt åldrande i Ljusnarsbergs kommun Äldrepolitiskt program 2016-2019 Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 2015 115 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 10 juni 2015

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län

Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Gemensam sjukvårdspolitisk valplattform 2010 för Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Kalmar län Jessica Rydell (MP), Anders Henriksson (S), Linda Fleetwood (V), Lena Segerberg (S) Trygg

Läs mer

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016

Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Socialdemokraternas i ärende 20, mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Mål och budget 2014 och planunderlag 2015-2016 Hälsa Region Halland verkar för en god och jämlik hälsa hos invånarna i Halland.

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Nyheter i korthet: För mer information kontakta: Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Nyheter i korthet: För mer information kontakta: Region Skånes pressjour, 044-309 39 77 Denna information redogör kortfattat för regionfullmäktiges beslut i de ärenden som behandlades vid regionfullmäktiges sammanträde 26 och 27 oktober 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Datum 2015-12-09 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2016 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av

är centralt för att den äldre ska få vård och omsorg av 2 problem för välfärdens finansiering. Att vi lever längre är inte ett problem, det är en glädjande utveckling. Men samtidigt som andelen äldre ökar blir fler blir den andel som ska stå för välfärdens

Läs mer

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning

Sida 1 (9) 1 Politisk inledning Sida 1 (9) 1 Politisk inledning 2a stycket Prioriterade grupper Landstingsfullmäktige har slagit fast att barn och ungdom, liksom de äldre ska prioriteras. I varje kommun ska det finnas tillgång till landstingspersonal

Läs mer

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse

Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Granskning av redovisad måluppfyllelse i 2010 års förvaltningsberättelse Rapport nr 39/2010 Mars 2011 Richard Norberg, certifierad kommunal revisor, revisionskontoret Innehåll Innehåll... 2 1 Sammanfattning...

Läs mer

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030

Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Beteckning - referens YTTRANDE Jenny Lundskog Datum 2014-03-21 Yttrande över Skånes regionala utvecklingsstrategi 2030 Rädda Barnen anser att förslaget till regional utvecklingsstrategi behöver kompletteras

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland

Östgötakommissionen. Ett regionalt uppdrag. Region Östergötland Östgötakommissionen Ett regionalt uppdrag Uppdraget En Östgötakommission för folkhälsa, enligt modell från WHO, ska belysa hälsoläget i länet utifrån ett tvärsektoriellt kunskaps- och erfarenhetsperspektiv.

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015

Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015. Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Handlingsplan Datum 2015-09-22 Diarienummer HS 63-2015 Handlingsplan för tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Överenskommelse om tillgänglighet

Läs mer

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020

e-hälsostrategi för Region Skåne år 2016-2020 STRATEGI FÖR E-HÄLSA Datum 2016-04-26 1 (14) e-hälsostrategi för år 2016-2020 1. Vad menar vi med e-hälsa? Med e-hälsa avser vi användningen av informations- och kommunikationsteknik för att förbättra

Läs mer

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427

Landstingsplan 2015 2018. Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Landstingsplan 2015 2018 Antagen av landstingsfullmäktige 2014-06-16-17, 59 Dnr LD14/01427 Innehåll Vår vision...3 Ekonomi...4 Personal...5 Hälso- och sjukvård...6 Hjälpmedel...8 Tandvård...9 Miljö...10

Läs mer

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet! Reservation i landstingsstyrelsen 26 maj 2008, ärende 85 Socialdemokraternas alternativ till preliminär plan och budget 2009-2011 för Landstinget i Uppsala län En rättvis hälso- och sjukvård - i hela länet!

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

BUDGET 2014 - tillgänglighet

BUDGET 2014 - tillgänglighet BUDGET 2014 - tillgänglighet Visstidsanställning av personer med funktionsnedsättning 5 mnkr Alfa: information och vägledning om sysselsättning, studier, praktik och arbete till personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden

Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Våra vägval för Dalarnas väg in i framtiden Det är dags att välja för de närmaste åren. Våra prioriteringar är tydliga: Jobben är viktigast. Sedan skolan och välfärden. Mindre klasser och fungerande vård

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla.

Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Inledning Ett jämlikt samhälle ger ett bättre Östergötland. För alla. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla. Vår utgångspunkt är alla människors frihet att kunna

Läs mer

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015

Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Datum 2015-02-10 Stödstrukturen för evidensbaserad praktik inom vård, omsorg och socialtjänst, Skåne Handlingsplan för sammanhållen vård och omsorg om mest sjuka äldre 2015 Mål ur den enskildes perspektiv

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018

SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 SOCIALNÄMNDEN 2016-2018 Ordförande Förvaltningschef Anna-Lena Andersson Denise Wallén Uppdrag Socialnämndens uppdrag är att verka för ekonomisk och social trygghet för kommunens invånare. Socialnämnden

Läs mer

För bättre hälsa och effektivare vård

För bättre hälsa och effektivare vård För bättre hälsa och effektivare vård Detta har vi gjort Ambulanshelikopter är i drift Tagit initiativ till och beslut om att utveckla utbudet av rehabilitering i Värmland Tagit initiativ till och beslut

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv

Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Revisionsrapport Sigtuna kommun Kommunens demensvård ur ett anhörigperspektiv Lars Högberg Februari 2012 2012-02-24 Lars Högberg Projektledare Carin Hultgren Uppdragsansvarig 2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv.

Våra utmaningar handlar om att skapa ett Borlänge som blir långsiktigt och framgångsrikt ur ett ekonomisk, ekologiskt och socialt perspektiv. Borlänge kommun Strategisk plan 2016-2019 och budgetramar 2016-2018 Borlänge möter framtiden Borlänge är en kommun med stora möjligheter. Här finns goda kommunikationer, stora utbildningsmöjligheter, en

Läs mer

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014

Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Politisk plattform för Allians för Kinda 2011-2014 Ett Kinda fyllt av framtidstro, harmoni och närhet som bygger på god livsmiljö, möten och upplevelser Centerpartiet Moderaterna Miljöpartiet Kristdemokraterna

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134

Kultur- och fritidspolitiskt program. Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Kultur- och fritidspolitiskt program Kumla kommun, 2015-2025 Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-17 134 Innehåll 1. Inledning 3 2. Varför ett kultur- och fritidspolitiskt program 4 3. Möten som utvecklar

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015

Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Förslag på vision och strategiska utvecklingsområden inför beslut i KF 15 sep 2015 Vision för Tierps kommun 1 Ta riktning Visionen ska visa vägen och ge vår kommun bästa tänkbara förutsättningar att utvecklas.

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur.

tillgång till offentlig och kommersiell service och investeringar i kommunikationer och infrastruktur. Antagen av distriktskongressen 30 november 2013 2 (10) 3 (10) Om vi ska klara framtidens välfärd måste fler jobba. Därför har vi socialdemokrater satt upp ett mål om att Sverige senast år 2020 ska ha EU:s

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018

Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 Moderaterna i Örnsköldsviks handlingsprogram 2014-2018 5 frågor som vi tänker fokusera på 2014-2018 Norrlands bästa företagsklimat Ordning och reda i ekonomin Bra inomhusoch utomhus miljöer för barn, unga

Läs mer

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård

Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård 2015-09-07 Nätverkssjukvård i Framtidens Hälsooch sjukvård Nätverket Uppdrag Hälsa 3 december 2015 Gunilla Benner-Forsberg Sidan 2 Målbild FHS 2025 Länets befolkning är friskare och har ett större förtroende

Läs mer

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF

Dokumentbeteckning. Folkhälsostrategi för Trollhättans Stad 2014-2018. Handläggare/Förvaltning Folkhälsostrateg/KSF Övergripande syfte Trollhättans Stads folkhälsoarbete ska ske för att förverkliga de nationella folkhälsomålen. Gäller för Strategin gäller för samtliga verksamheter i Trollhättans Stad. Referensdokument

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030

Region Skåne. Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Rapport Sida: 1 av 6 Dnr. Af-2014/139813 Datum: 2014-03-21 Region Skåne Remissvar till Skånes Regionala utvecklingsstrategi 2030 - Det öppna Skåne 2030 Arbetsförmedlingen har tagit del av Regions Skånes

Läs mer

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014

I huvudet på SKL. Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 I huvudet på SKL Marie Källman SFVH Höstmöte 22 oktober 2014 Sveriges Kommuner och Landsting Överenskommelser mellan SKL och regeringen Evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2014

Läs mer

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun

ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET. Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun ATT LEVA ETT GOTT LIV HELA LIVET Vision och måldokument för äldrefrågor i Ulricehamns kommun Innehållsförteckning Inledning 3 Befolkningsprognos fram till 2025 4 Medborgarnas kunskap, värderingar och attityder

Läs mer

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH

Riktlinjer för specialiserad sjukvård i hemmet SSIH 1(9) Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Riktlinjer för specialiserad 1.0 Riktlinjer sjukvård i hemmet, SSIH Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Hälso- och sjukvård Utfärdande enhet: Målgrupp:

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer 2015-12-07 1 (7) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2016-2019. Antagen i fullmäktige

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun

Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Idrottspolitiskt program för Falköpings kommun Beachhallen Antaget av kommunfullmäktige den 30 mars 2015, 28 Innehållsförteckning Inledning... 3 Idrotten är en samhällsresurs... 4 Idrottsrörelsens verksamhetsidé...

Läs mer

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Årsrapport 2015 RMPG Hälsofrämjande strategier inom Sydöstra sjukvårdsregionen Utvecklingstendenser Omvärldsspaning Den demografiska utvecklingen pekar på att vi blir allt fler äldre och tack vare medicinska

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN

STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN STRATEGISKT PROGRAM FÖR HAMMARÖ KOMMUN BOENDE Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-21 Vision Hammarö 2030 antogs enhälligt av kommunfullmäktige i juni 2013. Ett strategiskt program som anger riktningen

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården

En gemensam plan. Merete Tillman, förvaltningschef. Bodil Eriksson, verksamhetschef Barn och ungdom. Peter Sonnsjö, verksamhetschef Vuxenvården Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan 2016 2018 En gemensam plan Arbete och välfärdsförvaltningens verksamhetsplan för 2016-2018 är en plan för att utveckla och förbättra verksamheten för

Läs mer

Smart region Västra Götaland

Smart region Västra Götaland Digitalisering i människans tjänst Smart region Västra Götaland Enklare, öppnare, effektivare och hållbart Mål och strategi En regional digital agenda för Västra Götalands län Mål och strategi: Digital

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland

Innehåll. Mål- och verksamhetsplan 2014 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna Västergötland Innehåll Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna... 3 Vår berättelse... 3 Verksamhetsidé... 3 Vision... 3 Värdegrund... 3 Samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet/Västergötlands

Läs mer

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING

SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONALA UTVECKLINGSSTRATEGI SAMMANFATTNING 1 Låt oss öppna upp Skåne tillsammans I din hand håller du en sammanfattning av Skånes regionala utvecklingsstrategi. Strategin är resultatet av en omfattande

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Vi vill mer Liberalernas budgetförslag för Region Gävleborg 2017

Vi vill mer Liberalernas budgetförslag för Region Gävleborg 2017 Vi vill mer Liberalernas budgetförslag för Region Gävleborg 2017 Liberala utgångspunkter för tillväxt och välfärd Vi liberaler fortsätter samarbetet med Samverkan Gävleborg för ett maktskifte 2018. Men

Läs mer

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025

Gott att bli gammal på Gotland. Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program 2010-2025 Gott att bli gammal på Gotland Äldrepolitiskt program för Gotland 2010 2025 En tid framöver står vårt samhälle inför en rad utmaningar som

Läs mer

Datum 2016-01-21 Dnr 1500342

Datum 2016-01-21 Dnr 1500342 Folkhälsoberedningen Jerker Bjurnemark Samhällsplaneringschef 044-309 33 44 Jerker.Bjurnemark@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-01-21 Dnr 1500342 1 (5) Folkhälsoberedningen Budget 2016 - folkhälsoarbete

Läs mer

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden

Ekonomi. Verksamhetsberättelse 2013. Omsorgsnämnden Verksamhetsberättelse 2013 Omsorgsnämnden Det ekonomiska resultatet för 2013 visar ett underskott mot budget med 10 Mkr. Personalkostnaderna inom Vård och omsorg står för den största delen av budgetunderskottet.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB 2012-2014 Upprättad 2010-05-28 Reviderad 2011-12-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Inledning 3 Kommunfullmäktiges mål för socialnämnden 3 Organisation 4 Socialnämndens

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar

Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Alla behövs i bygget av ett bättre Östhammar Östhammar är en bra kommun att bo, leva och arbeta i. Vi i Nya Moderaterna söker väljarnas förtroende för att ta ansvar för och utveckla välfärden, göra det

Läs mer

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013.

Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. 2 Strategisk utvecklingsplan för Länsstyrelsen 2011-2013. Innehåll 1 Vision, verksamhetsidé och värdegrund 2 Syftet med en strategisk utvecklingsplan 2.1 Uppföljning och utvärdering 2.2 Översyn och eventuell

Läs mer

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar.

Inledning Nedan redovisas inkomna förbättrings- och förenklingsförslag med tillkommande kommentarer från berörda förvaltningar. Bilaga 2 Sammanställning 2016-04-13 över hur inkomna förenklings- /förbättringsförslag hanteras/hanterats (hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde och angränsande förvaltningar) Inledning Nedan redovisas

Läs mer

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016

Workshop äldres psykiska hälsa. 4 februari 2016 Workshop äldres psykiska hälsa 4 februari 2016 Program 08:30 Introduktion 08:45 Föreläsning: Riv 65-årsgränsen och rädda liv vad du med små medel kan göra för att möta äldre med psykisk ohälsa. Susanne

Läs mer

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN

VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN VALPLATTFORM LANDSTINGET I KALMAR LÄN 2014 DET SKA VARA GOTT ATT LEVA I KALMAR LÄN Alliansen vill skapa en modern och nära sjukvård tillsammans med dig. Vi lyssnar alltid på dig när det gäller var, när

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer