Nya lagar och förordningar som kan beröra dig som företagare från 1/1 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya lagar och förordningar som kan beröra dig som företagare från 1/1 2013"

Transkript

1 som kan beröra dig som företagare från 1/ Sänkt bolagsskatt och sänkt expansionsfondsskatt En av de mest kännbara förändringarna för företagare är kanske den sänkta bolagsskatten. Bolagsskatten och expansionsfondsskatten sänks från den 1 januari 2013 från 26,3 procent till 22 procent. När det gäller bolagsskatten gäller den äldre skattesatsen fortfarande för beskattningsår som har påbörjats före den 1 januari Sänkningen av expansionsfondsskatten omfattar även redan gjorda expansionsfondsavsättningar. Bakgrunden till den föreslagna sänkningen är en strävan efter att förbättra villkoren för lokalisering av företag till Sverige, för investeringar i Sverige och för redovisning av inkomster i Sverige. Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3.4, 6.15 och 6.16). Egenföretagare ska kunna välja en dags karenstid i sjukförsäkringen Egenföretagare ska, utöver nuvarande möjlighet att kunna välja en karenstid på 14, 30, 60 eller 90 dagar, även kunna välja en karenstid på en dag i sjukförsäkringen. Om man inte anmäler någon karenstid gäller, enligt huvudregeln, att sjukpenning som svarar mot inkomst av annat förvärvsarbete inte lämnas under de första sju dagarna i en sjukperiod. Socialförsäkringsbalken. Prop. 2012/13: 1, utg. omr. 10 Budgetpropositionen för Höjd värdegräns för skattefrihet för minnesgåvor Gränsen för skattebefrielse för minnesgåvor till anställda höjs från kronor till kronor. Höjningen görs med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen och till prisutvecklingen avseende ädla metaller från den 1 januari Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3.4, 6.3 och ). Gåvan måste liksom tidigare ges i samband med att den anställde uppnår en viss ålder eller efter viss anställningstid eller när en anställning upphör, dock vid högst ett tillfälle förutom när anställningen upphör. Om gåvans värde överstiger kronor ska den beskattas i sin helhet. Värdegränsen för skattefria minnesgåvor höjdes senast från och med Effektivare ränteavdragsbegränsningar De befintliga reglerna för begränsning av ränteavdrag i inkomstskattelagen (1999:1229) utvidgas till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en intressegemenskap (prop. 2012/13:1, volym 1, avsnitt 6.17). Den så kallade tioprocentsregeln, enligt vilken avdrag ska göras om mottagaren av räntan beskattas med minst tio procent, behålls och kompletteras med en bestämmelse för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt.

2 Det införs även ett undantag från tioprocentsregeln. Undantaget innebär att ränteutgiften inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Undantaget ska gälla även vid tillämpning av bestämmelsen för företag som beskattas schablonmässigt med avkastningsskatt eller på ett likartat sätt. Vidare ändras den så kallade ventilen, enligt vilken avdrag får göras för ränteutgifter, även om mottagaren till exempel inte beskattas med minst tio procent, om företaget kan visa att förhållandena är huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Ändringen innebär bland annat att bestämmelsen bara är tillämplig om räntemottagaren hör hemma inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller, under vissa villkor, i en stat med vilken Sverige har ingått skatteavtal. Detta betyder att avdrag inte får göras för ränteutgifter som betalas till en så kallad lågskattejurisdiktion. Höjd grundnivå inom föräldrapenning Föräldrapenning på grundnivå höjs från 180 kronor per dag till 225 kronor per dag från och med den 1 januari Socialförsäkringsbalken (2010:110). Prop. 2012/13:1, utg.omr. 12. Budgetpropositionen för Slopat krav på att lämna frånvarointyg för att få tillfällig föräldrapenning Kravet på frånvarointyg från förskola, skola eller fritidshem för att få rätt till tillfällig föräldrapenning avskaffas från och med 1 januari Socialförsäkringsbalken (2010:110). Prop. 2012/13:1, utg.omr. 12. Budgetpropositionen för Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter Från och med årsskiftet förenklas reglerna om nedsättning av egenavgifterna för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Kravet att villkoren i EU-kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse ska vara uppfyllda tas bort. Så även kravet att avdraget ska begäras i inkomstdeklarationen. Även skyldigheten att i deklarationen lämna de uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna bedöma om villkoren i kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse är uppfyllda tas bort. Ändringen ska tillämpas redan vid deklarationen avseende 2013 års taxering. Det innebär att förenklingen får en retroaktiv effekt som är till fördel för de skattskyldiga. Lag (2012:758) om ändring i socialavgiftslagen (2000:980) och lag (2012:760) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3 och 6.6) Uthyrning av arbetstagare Från och med 1 januari 2013 införs en lag om uthyrning av arbetstagare (Prop. 2011/12:178). Enligt den nya lagen ska arbetstagare i bemanningsföretag ha samma arbetsvillkor som anställda i kundföretaget. Undantag från kravet på likabehandling kan göras genom kollektivavtal. Vidare föreslås ytterligare undantag från likabehandlingsprincipen, bland annat i fråga om lön. Den föreslagna lagstiftningen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv. Uthyrningslagen föreslås gälla arbetstagare som är anställda av bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

3 I lagen om utstationering av arbetstagare föreslås en bestämmelse som ger utökade möjligheter för arbetstagarorganisationer att vidta stridsåtgärder i syfte att genom kollektivavtal få till stånd en reglering av utstationerade uthyrda arbetstagares arbets- och anställningsvillkor. Det föreslås också att vissa bestämmelser i uthyrningslagen görs tillämpliga på utstationerade uthyrda arbetstagare. Vidare föreslås ändringar i lagen om medbestämmande i arbetslivet och lagen om privat arbetsförmedling och uthyrning av arbetskraft. Skyddet mot åldersdiskriminering utvidgas I dag är diskriminering som har samband med ålder förbjuden inom arbetslivet och på utbildningsområdet. Vid årsskiftet kommer diskrimineringsförbudet att utökas till att även omfatta samhällsområdena varor, tjänster, bostäder, allmän sammankomst, offentlig tillställning, hälso- och sjukvård, socialtjänst, socialförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, statligt studiestöd och offentlig anställning. (Prop. 2011/12:159). Diskrimineringsförbudet har flera undantag, exempelvis för åldersgränser i annan lagstiftning såsom åldersgräns för att få köpa alkohol. Vidare undantas tillhandahållande av försäkringstjänster helt från förbudet mot åldersdiskriminering. Avskaffande av 30-dagarsfördröjningen vid utskrivning ur jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar Ändringarna innebär att Arbetsförmedlingen inte längre ska avvakta i 30 dagar med utskrivning ur garantierna vid frånvaro som beror på att deltagaren påbörjar ett arbete, en utbildning eller en period med föräldraledighet. För det fall frånvaron kan antas vara kortvarig har dock Arbetsförmedlingen möjlighet att avvakta med utskrivning i 30 dagar. Förordning (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin och förordning (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. SFS: 2012:608 och 2012:609. Bättre tillgång till kommunala föreskrifter Kommunerna har hittills saknat ett enhetligt sätt för hur kommunala föreskrifter ska kungöras. Från och med årsskiftet ska kommunerna och landstingen använda den kommunala anslagstavlan för detta ändamål. (Prop. 2011/12:149) De ska dessutom publiceras och hållas tillgängliga på kommunernas och landstingens webbplatser på ett samlat och ordnat sätt under den tid de gäller. Samtidigt slopas förordningsbestämmelser om att kommunala föreskrifter ska kungöras i länets författningssamling och föras in i en ortstidning. Detsamma gäller kravet på tillhandahållande av tryckta exemplar av föreskrifterna. Höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder Schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad höjs från till kronor per år från och med den 1 januari Syftet är att stimulera andrahandsmarknaden för bostäder och främja rörligheten på arbetsmarknaden. Höjningen gäller även schablonavdraget vid försäljning av produkter (till exempel trädgårdsprodukter eller ved) från den egna bostaden. Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3, 6.11 och 6.37).

4 Sänkt fastighetsavgift för hyreshusenheter Från och med 2013 sänks fastighetsavgiften för flerbostadshus, så kallade hyreshusenheter. Den kommunala fastighetsavgiften beräknas i dag som det lägsta av ett belopp per bostadslägenhet, eller 0,4 procent av taxeringsvärdet. För 2012 uppgår beloppet per bostadslägenhet till kronor. Från och med 2013 sänks procentsatsen av taxeringsvärdet som jämförs med beloppet per bostadslägenhet till 0,3 procent av taxeringsvärdet medan beloppet per bostadslägenhet sänks till kronor. Sänkningen ska stimulera nyproduktionen av hyresrätter. Förslaget gäller såväl hyresrätter som bostadsrätter. Anledningen till att sänkningen även kommer bostadsrätter till godo är att det inte går att särskilja de olika bostadsformerna åt vid fastighetsbeskattningen. Lag (2012:743) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift. Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3, 6.9 och 6.22). SFS: 2012:743. Skattereduktion för läxhjälp Skattereduktionen för hushållsarbete, Rut, ska nu även omfatta läxhjälp. Rut har tidigare bland annat omfattat barnpassning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. För att tydliggöra och underlätta tillämpningen av nuvarande regler omfattas från den 1 januari 2013 hjälp med läxor och annat skolarbete till barn och unga som är elever i grundskolan, gymnasieskolan och motsvarande skolformer uttryckligen av skattereduktionen. Arbetet ska även i det här fallet utföras i eller i nära anslutning till bostaden. Lag (2012:829) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:14. Sänkt skatt för pensionärer Grundavdraget för pensionärer höjs till cirka 50 kronor mer i månaden. För att förbättra de ekonomiska villkoren för pensionärer, sänks skatten i ett fjärde steg för de som fyllt 65 år vid beskattningsårets ingång. Skattesänkningen sker alltså genom att grundavdraget höjs ytterligare för dessa personer. Sammanlagt sänks skatten med 1,15 miljarder kronor per år. Lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3 och 6.2). Omvänd momsskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller I syfte att motverka fusket med mervärdesskatt i skrotbranschen ska så kallad omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt tillämpas vid handel med avfall och skrot av vissa metaller. Detta gäller från och med 1 januari Detta innebär att köparen ska vara redovisnings- och betalningsskyldig för mervärdesskatten i stället för säljaren. Mervärdesskattelagen (1994:200). Prop. 2012/13:1 Budgetproposition för SFS: 2012:755. Nya faktureringsregler för mervärdesskatt Ändringen innebär att det klargörs under vilka förutsättningar de svenska faktureringsreglerna ska användas vid gränsöverskridande handel. Klargörande regler införs också om hur underlaget för beskattning bestäms när uppgifterna är i en utländsk valuta. En så kallad fakturadatummetod införs för att tydliggöra reglerna för redovisningen av EU-handel med varor. Samtidigt införs en tidsfrist för utfärdande av fakturor. Dessutom införs regler som förtydligar att den som utfärdar och tar emot fakturor är skyldig att säkerställa att fakturan är äkta, oförändrad och läsbar från tiden för utfärdandet och under hela lagringstiden. Syftet med de nya reglerna är att det tydligare ska framgå vad en faktura

5 ska innehålla, när momsen ska redovisas samt vilka skyldigheter som utställaren av en faktura har. Mervärdesskattelagen (1994:200). Prop. 2011/12:94 Nya faktureringsregler för mervärdesskatt m.m. SFS: 2012:342. Nya mervärdesskatteregler för långtidsuthyrning av transportmedel Svensk moms ska från och med nu tas ut vid långtidsuthyrning av transportmedel till svenska privatpersoner, även om uthyraren finns i ett annat EU-land. I dag tas svensk moms endast ut om uthyraren finns i Sverige. Dessa nya regler gäller inte fritidsbåtar. Vid långtidsuthyrning av fritidsbåtar till privatpersoner ska svensk mervärdesskatt endast tas ut om båten levereras till en köpare i Sverige av en uthyrare i Sverige. Korttidsuthyrning av transportmedel kommer även efter den 1 januari 2013 att beskattas i Sverige om transportmedlet ställs till kundens förfogande här. Mervärdesskattelagen (1994:200). Prop. 2009/10:15 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning. SFS: 2009:1345 och 2011:298. Ändrade krav för befrielse från fordonsskatt för bilar med bättre miljöegenskaper Kraven för att omfattas av den femåriga befrielsen från fordonsskatten skärps för att skattebefrielsen fortsättningsvis ska stimulera till köp av bilar med bättre miljöegenskaper. Kraven på bilars koldioxidutsläpp blir viktrelaterade och utgår från de utsläppskrav som ställs på nya personbilar inom EU. Bilar som kan drivas med etanolbränsle eller gasbränsle, förutom gasol, tillåts ha högre koldioxidutsläpp för att omfattas av skattebefrielsen. För laddhybrider införs förutom de viktrelaterade koldioxidutsläppskraven även samma krav på elförbrukning som för elbilar. Elbilar får fortsättningsvis inte förbruka mer el än 37 kwh per 100 km. Vägtrafikskattelagen (2006:227). Prop. 2012/13:1 Budgetproposition för SFS: 2012:761. Utökad nedsättning av fastighetsavgiften vid nybyggnation Nybyggda bostäder (småhus, ägarlägenheter och flerbostadshus) är i dag befriade från kommunal fastighetsavgift de fem första kalenderåren efter det år då de färdigställts och för de därpå följande fem kalenderåren betalas halv fastighetsavgift. Den 1 januari utvidgas den tioåriga nedsättningen av fastighetsavgift för nybyggda bostäder genom att fastighetsavgiften är helt i stället för halvt nedsatt även år sex till tio efter färdigställandeåret och dessutom helt nedsatt år 11 till 15 efter färdigställandeåret. Utvidgningen gäller för bostadsbyggnader som färdigställs under 2012 eller senare. Ändringen utgör ett led i att stimulera nyproduktion av bostäder. Lag (2012:743) om ändring i lagen (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift samt lag (2012:757) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229). Prop. 2012/13:1 (volym 1, avsnitt 3, 6.10 och 6.22) SFS: 2012:743.

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen. Effektivare ränteavdragsbegränsningar Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Effektivare ränteavdragsbegränsningar Mars 2012 Promemorians huvudsakliga innehåll Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser

Läs mer

Förändringar av husavdraget

Förändringar av husavdraget Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Förändringar av husavdraget Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagförslag... 4 1.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Skattenyheter 2015. Innehåll

Skattenyheter 2015. Innehåll Innehåll 1 FYSISKA PERSONER... 3 1.1 MILERSÄTTNING I TJÄNSTEN... 3 1.2 AVDRAG FÖR RESOR MED BIL TILL OCH FRÅN ARBETET... 3 1.3 GRUNDAVDRAG OCH BRYTPUNKTER FÖR LÖNER... 3 1.4 SINK- SKATT... 4 1.5 NÄRINGSIDKARES

Läs mer

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe

Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Välkommen till SKATTEDAGARNA 2011/2012! 9.00-9.30 Morgonkaffe Budgeten med allmänna skattenyheter, ny skatteförfarandelag, lundinreglerna fåmansföretagen och dess ägare, karensbolag m.m. 12.00-13.00 Lunch

Läs mer

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande!

Du tar hand om lokal, förtäring och deltagare Vi tar hand om kursinnehåll och genomförande! Skräddarsydd kurs Arrangera en egen skräddarsydd kursdag erbjud dina kollegor och kunder de allra senaste skattenyheterna. Heldag eller halvdag, dagtid eller kvällstid med våra professionella föreläsare

Läs mer

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01

Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Nytt om lagen för personförsäkring och sparande 2013-01-01 Här ges en kortfattad sammanställning av nya lagar och lagförslag m.m., som bedöms vara av intresse för vår verksamhet. Innehåll: PERSONFÖRSÄKRING/SPARANDE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

6 Skattefrågor. Avdragsrätten för företags utgifter för forskning och utveckling utökas.

6 Skattefrågor. Avdragsrätten för företags utgifter för forskning och utveckling utökas. 6 Skattefrågor Sammanfattning Den tidsbegränsade nedsättningen av förmånsvärdet för vissa miljöbilar förlängs med två år. Expertskatten förenklas genom införande av en schablonlönenivå. Beloppsgränsen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2011:1271 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs i fråga

Läs mer

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag

Finansdepartementet. Skatte- och tullavdelningen. Investeraravdrag Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Investeraravdrag 15 oktober 2012 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Lagförslag... 6 2.1 Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)...

Läs mer

Med bokföringslagen som favorit

Med bokföringslagen som favorit Tidningen Redovisningskonsulten från Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Nu väntar en spännande tid för ekonomer SRF Lön ny branschförening för löneyrket! Kval för K-val? Progressiva avskrivningar

Läs mer

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01

Skatteregler Uppdaterat 2011-03 - 01 Uppdaterat 2011-03 - 01 Ersätter uppdateringar från 2010-03 - 01. Alla uppdateringar i hela dokumentet som är gjorda 2011 är kantmarkerade. Dessutom är större och viktigare uppdateringar skrivna med fetstil.

Läs mer

Regeringens proposition 2011/12:178

Regeringens proposition 2011/12:178 Regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare Prop. 2011/12:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 september 2012 Fredrik Reinfeldt Erik Ullenhag

Läs mer

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT!

ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS RÄTT BLANKETT! ÅRETS DEKLARATIONSHANDLEDNING FÖR DIG SOM ÄR FASTIGHETSÄGARE DEKLARATION 2010 WWW.FASTIGHETSTIDNINGEN.SE NR 3 2010 SEKTION 2 PRIS: 135 KR EXKL. MOMS Skuldfria bostadsrättsföreningar vinnare SID 29 DEKLARERA

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 21 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2012 taxeringsår 2013 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till

Läs mer

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012

Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Viktigare lagar och förordningar Inför årsskiftet 2011/2012 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad Projektledare:

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m

Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m Partimotion Motion till riksdagen 2006/07:mp402 FLn av Maria Wetterstrand m.fl. (mp) Skatter m.m 1 Sammanfattning Miljöpartiet avvisar huvuddelen av regeringens förslag på skatteområdet. Sammantaget har

Läs mer

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015 1 Innehållsförteckning 2 1 Inledning... 4 2 Lagtext... 5 2.1 Förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Företagsregistrering

Företagsregistrering SKV 418 utgåva 28 Företagsregistrering Ny-, ändrings- och avregistrering hos Skatteverket F-skatt Moms Arbetsgivare Lämna din ansökan/anmälan elektroniskt via verksamt.se Broschyren vänder sig till dig

Läs mer

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011

VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/ 2011 VIKTIGARE LAGAR OCH FÖRORDNINGAR INFÖR ÅRSSKIFTET 2010/2011 Skriften är producerad av Regeringskansliet, Information Rosenbad i samarbete med

Läs mer

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016

Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Mars 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Lagtext... 4 1.1 Förslag till lag

Läs mer

Skatteregler för bostadsrättsföreningar

Skatteregler för bostadsrättsföreningar SKV 378 utgåva 4 Skatteregler för bostadsrättsföreningar och deras medlemmar Broschyren vänder sig till bostadsrättsföreningar och deras medlemmar och behandlar de skattefrågor som är aktuella antingen

Läs mer

Vissa bostadsbeskattningsfrågor

Vissa bostadsbeskattningsfrågor Vissa bostadsbeskattningsfrågor Betänkande av Bostadsbeskattningskommittén Stockholm 2014 SOU 2014:1 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Vissa kapitalbeskattningsfrågor inför budgetpropositionen för 2016 Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Johanna Mihaic (Finansdepartementet)

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 31 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2010 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för privatpersoner

Skatteregler för privatpersoner SKV 330 utgåva 32 Skatteregler för privatpersoner Deklarera via Internet, mobil, sms, telefon eller på pappersblanketten. Dekl@rera 2011 Självbetjäning dygnet runt: Personlig service: Webbplats: skatteverket.se

Läs mer

Skatteregler för samfälligheter

Skatteregler för samfälligheter SKV 293 utgåva 2 Skatteregler för samfälligheter Broschyren behandlar de skattefrågor som är aktuella för samfälligheter och deras delägare. Här behandlas således, förutom inkomstskattefrågor, även deklarations-

Läs mer