Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Akuta neurologiska tillstånd. Eva Kumlien April 2014"

Transkript

1 Akuta neurologiska tillstånd Eva Kumlien April 2014

2 Fall 68-årig man som behandlas för hypertoni. Funnen i hemmet, okontaktbar. RLS 7, ej nackstel, oregelbunden andning, ljusreagerande små pupiller, positiv Babinski bilat. Bltr 180/110, regelbunden hjärtrytm.

3

4 Fall 32-årig kvinna, tidigare psykiatrisk problematik, funnen i hemmet okontaktbar. RLS 5, ej nackstel. Normalstora, ljusreagerande pupiller, rör armar och ben symmetriskt, RR, bltr 105/70.

5 Medvetande Vakenhetsgrad och medvetandeinnehåll Vakenhet regleras av det retikulära aktiverande systemet (RAS) i hjärnstammen.

6 Koma Medvetslöshet förutsätter skador i hjärnstam, bilateralt i diencefalon eller bilateralt/diffust i storhjärnsbarken. Ett toxiskt metabolt koma ger diffus påverkan av centrala nervsystemet.

7 Koma och mortalitet Intoxikation 10% Metabolt 50% Skalltrauma 50% Anoxia 90% Stroke 80%

8 Kliniska aspekter på koma Koma med meningit metabolt Koma utan meningit och utan fokal neurologi metabolt Koma med fokal neurologi strukturellt

9 Handläggning av medvetandesänkt patient Hur sjuk är patienten? ABCDE Provtagning B-glucos, intox, el-, lever-, blödnings-, blodstatus, troponin, CRP, extrarör, temp, EKG, blodgas Vad är orsaken? Anamnes Somatiskt status Nervstatus metabolt eller strukturellt coma? HUSK MIDAS

10 Praktisk handläggning A andning fria luftvägar? INTUBATION? B breathing syrgassaturation över 90%? C cirkulation medelartärtryck > 70 mm Hg D disability neurologisk undersökning E exposure andra skador/förgiftning (somatiskt status) ATLS Modifierat efter Malm & Liedholm, 2004

11 Orsaker till koma Metabol/infektiös 65% Intoxikation Leverencefalopathi (njursvikt) Encephalit, hypoglykemi Supratentoriell lesion 20% Infratentoriell lesion 13% Psykogen 2% Represents patients in whom the initial diagnosis was uncertain and a final diagnosis was made. After Plum & Posner 1980

12 Etiologi koma - HUSK MIDAS Herpesencefalit Uremi/metabolt Status epilepticus Korsakoff-Wernicke Meningit Intox Diabetes Andningsinsuff. Subdural/SAH/ Stroke

13 Neurologisk undersökning V akenhetsgrad A andningsmönster P upillreaktioner Ö gon R örlighet/motorik

14 RLS Vaken. Orienterad. 1 Slö, oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering 2 Mkt slö, oklar. Kontaktbar vid kraftig stim. 3 Medvetslös. Lokaliserar smärta, avvärjer ej. 4 Medvetslös. Undandragande rörelser. 5 Medvetslös. Stereotypa böjrörelser. 6 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse. 7 Medvetslös. Ingen smärtreaktion. 8

15 Fall Medelålders man funnen vid centralstationen medvetslös och krampandes. Fått 10 mg Stesolid i ambulansen. Vid ankomst till akuten ger han ingen kontakt, rycker i armar och ben. Sårskador på bakhuvudet.

16 Hotande status epileptikus Epileptiska anfall som inte upphör spontant utan fortsätter mer än 5 minuter, eller upprepade anfall mellan vilka medvetandet ej återkommer. Wasterlain and Chen 2006

17 Stadium 1: 0-10 minuter - 7l syrgas på mask. - Säkra infart, ta rutinlab. Vid behov antiepileptikakoncentrationer, intoxikationsprover och blodgasanalys. - Vid misstanke om tiaminbrist ge 100 mg tiamin i.v. - Ge 50 ml 30% glukos i.v. vid misstanke om hypoglykemi. - Ge Lorazepam (Ativan) 4 mg eller diazepam (Stesolid) 10 mg

18 Stadium II : minuter Ge fosfenytoin (Proepanutin) mg FE/kg i.v. Infusionshastihet 150mg/min p.g.a. risk för blodtrycksfall. Obs! kontinuerlig EKG-övervakning i minst 30 min efter avslutad inj. p.g.a. arytmirisk. Om överkänslighet mot fenytoin, kardiovaskulär instabilitet eller vid post-anoxiskt myoklont SE kan natriumvalproat (Ergenyl) ges i.v. 30mg/kg, inj. hastighet 300 mg/min.

19 Stadium III: minuter Kontakta narkosjour. Överväg intubation och assisterad ventilation. Transport till NIVA eller CIVA. Kontinuerlig EEGövervakning. Initiera behandling med: o Propofol (Diprivan) eller o Midazolam (Dormicum) eller o Thiopental (Pentotal) Oavsett val av terapi är målet att bryta klinisk och elektrofysiologisk aktivitet d.v.s. uppnå ett lågvoltigt EEG utan epileptiform aktivitet.

20 Förenklad klinisk klassifikation - SE Konvulsivt SE (toniskt, toniskt-kloniskt, kloniskt, myokloniskt) Icke-konvulsivt SE (absence, fokalt) From Wasterlain and Chen 2006

21 Behandling icke-konvulsivt status Absence och fokala status Ger vakenhetssänkning och beteendeavvikelser. Diagnostiseras kliniskt och med EEG. Längre tidsmarginaler då tillståndet ej är livshotande och risken för systemkomplikationer liten. Initial behandling med Ativan eller Stesolid. Om kvarstående symtom ge Proepanutin eller Ergenyl i.v. eller levetiracetam i.v. (Keppra mg). Nyttan med generell anestesi tveksam.

22 Epileptiska anfall: nydebuterad Anamnes, status EKG Infektion? Blodprover (glukos, natrium) V.b. DT hjärna, lumbalpunktion, intoxiaktionsprover Remittera till neurolog för uppföljning med EEG och MR Bilkörning

23 Epileptiska anfall: känd epilepsi Observera till dess patienten är återställd Eftersök anfallsprovocerad orsak Följsamhet till medicinering? Lägg in patienten om hopade anfall eller skador

24 Fallbeskrivning 75-årig kvinna kommer med ambulans till akuten. Talat i telefon med sin son för en timme sen men plötsligt slutat prata coh tappat telefonluren. Vid undersökning vaken, medverkar ej, högersidig facialispares och svag i höger arm.

25

26

27

28 AKUT stroke - symtom Karotisområde Kontralaterala motoriska/sensoriska symtom, facialispares Kortikala symtom afasi, apraxi neglect Ögonsymtom homonym hemianopsi amaurosis fugax ögondeviation Vertebro-basilaris område Hemipares/hemihypestesi Tetrapares Central eller perifer facialispares Ataxi Nystagmus, yrsel Kranialnervs- hjärnstamssymtom (dysartri, dysfagi, heshet, Horner, hörsel, nystagmus, ögonmuskelpareser, sensibilitetsnedsättning i en ansiktshalva Ögonsymtom Hemianopsi, kortikal blindhet

29 Handläggning ABC Prover med akutsvar (P-Glukos, Na, K, Krea, APTt, PK Blodstatus CRP, Trop I, urinsticka, EKG) Anamnes, rutinnervstatus, NIH-strokeskala DT hjärna (med angiografi) Trombolys < 4.5 h (kontraindikationer?) Trombektomi? TIME IS BRAIN!!!

30 TIA Akut insjuknande med fokalneurologiska sytom från karotis- eller vertebrobasilaris området med duration < 24 timmar. Av alla patienter med TIA utvecklar 10% en infarkt inom 48 timmar. Patienterna läggs in akut. Akut DT hjärna. Ge ASA 320 mg Initiera utredning med EKG, karotisduplex och ekokardiografi.

31 Fall 65-årig kvinna med tablettbehandlad hypertoni insjuknar med snabbt insättande huvudvärk. Vid undersökning är hon vaken, nackstel, afebril, illamående, kräks.

32

33 Åskknallshuvudvärk Huvudvärk maximal inom få minuter Använd ej läkemedel som diagnostikum Om DT skalle normal, gör LP 12 h efter debut med analys av absorbanstoppar, celler, albumin, glukos, laktat. 25% återinsjuknar inom 1 år, men ej i SAB Uppföljning ej obligat, endast efter behov

34 Plötslig huvudvärksdebut Subaraknoidalblödning Migrän Ansträngningsutlös vaskulär huvudvärk; orgasmhuvudvärk Horton

35 Huvudvärk med maximal intensitet inom timme SAH Meningit Encephalit ICP-stegring Migrän Sinustrombos

36 Huvudvärk på akuten % av 589* % av 5198** Migrän Andra ofarliga tillstånd Farliga tillstånd varav Intrakraniell blödning Ischemisk stroke Meningit/encephalit Tumör 1 Högst 0.2 -Hydrocephalus 0.2 Oklart -Sinustrombos Oklart 0 Efter Locker* et al, Headache, 2006 och Goldstein** et al, Cephalalgia, 2006

37 Yrsel Vanlig sökorsak Cirka 10% har en allvarlig orsak Med yrsel kan patienten mena allt fårn rotatorisk äkta yrsel till ostadighet, svimning, ångest mm.

38 Akut vestibulär yrsel Intensiv rotatorisk yrsel Illamående, kräkningar, balanssvårigheter Hörselsymtom kan förekomma Inga fokalneurologiska symtom Nystagmus horisontell rycknystagmus Patologiskt impulstest

39 Central yrsel Rotatorisk yrsel Uttalad balansstörning Lätt illamående Inga hörselsymtom Andra neurologiska symtom Normalt impulstest Avbildning av bakre skallgropen och hjärnstam (MR)

40

41 Benign lägeyrsel Dix-Hallpikes manöver Bild från MedLink Neurology 2003

42 Fall 71-årig man med gångsvårigheter sen några dagar Klagar över ryggont Känselstörning i benen Neurologisk undersökning Vitalparametrar ua Kranialnervsstatus ua Nedsatt kraft i benen, god kraft i armarna Stegrade reflexer i benen, normallivliga i armarna Babinskis tecken pos bilat Sensibilitetsnedsättning nedom naveln

43 Akut ryggmärgspåverkan (myelopati) Trauma Tumör/metastas Blödning Abcess Diskbråck Infektion/inflammation

44 Klinik akut myelopati Tvärsnittslesion svgahet i benen och/eller armar bilat nedom skadenivå Sensibiltesnivå Påverkan av sfinktrar

45 Var sitter skadan?

46

47

48 Fallbeskrivning En 28- årig man söker akuten pga 8lltagande gångsvårigheter. Han är 8digare frisk men ör två veckor sen hade han maginfluensa. Klinisk undersökning Opåverkad, afebril. Antydd perifer facialispares bilateralt, läg sluddrig. Ostadig gång, svag I höiböjning, knästräckning och över fotleder. Normal känsel. Senreflexer saknas I benen, svårutlösta I armarn

49 Guillain- Barre Syndrom CSF: LäG stegrat spinalprotein. Ingen cellstegring EMG/neurografi NedsaGa nervledningshas8gheter Konduk8onsblock Förlängda F- respons An8kroppar GM1 Abs GQ1b (Miller Fisher variant; ataxia, areflexia & ögonmuskelpareser) 49

50 Behandling GBS IVIG (0,4g/kg/dag) Plasmaferes (2-4 behandlingar) Obs! Övervakning av andning och autonoma funktioner!

51 LYCKA TILL!

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 NEUROLOGI EPILEPSI 2 176B Epilepsi 2 Redaktion: Johan Hulting Inger Gretzer Qvick Ulf Ludwigs Stefan Sjöberg Stockholms läns landsting NEUROLOGI - EPILEPSI 2(7)

Läs mer

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007

Specialistexamen i neurologi LUND. 26-27 april 2007 Specialistexamen i neurologi LUND 26-27 april 2007 Skriv tydligt, klart och koncist! NAMN: 1 1. Om ögonmotorik och neurooftalmologi: a. Vid undersökning av en 25-årig kvinna med migrän utan aura konstaterar

Läs mer

Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos

Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos Akut neurologi Korrekt behandling förutsätter korrekt diagnos Tid till behandling ofta avgörande för prognos Funktionella tillstånd Medvetslöshet Vanliga diagnoser Funktionella tillstånd Psykogen, hysterisk

Läs mer

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.

Behandlingsriktlinjer ambulanssjukvården Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1. Allmänt - Förord Godkänt av Hans Blomberg Giltigt från 2008-12 Flik 1 Dokument nr 1 1.1 sid 1(2) Flik 1 Allmänt Forts. Flik 5 Förord 1.1 Kramper 5.6 Innehållsförteckning Meningit 5.7 Symtom/iakttagelser

Läs mer

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??)

Tentamen T7, LÄL/LÄMM71. Instruktioner 2011 06 03(VT 2011) 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2011 06 03(VT 2011) Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta resultaten till dig) Flervalsfrågor

Läs mer

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort

2. Skriv ditt namn och personnummer på identifikationsbladet och ange studieort Skriftligt prov LÄL/LÄM/LÄHM71 2015 01 16(HT 2014) Chronbach s α = 0.76 Instruktioner 1. Kontrollera att du fått?? svarsformulär (sida 1??) Identifikationsblad (för att vi efter rättning skall kunna knyta

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2010 Akut internmedicin sprogram 2010 AKUT OMHÄNDERTAGANDE Akut omhändertagande av kritiskt sjuk patient... 2 Chock... 3 Medicinsk prioritering av akuta patienter Triage... 4 Redaktion: Johan Hulting Inger

Läs mer

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna.

Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Tentamen T7, LÄL/LÄMM71 2012 06 01(VT 2012) Reliabilitet Chronbach s α = 0.88 De faktiska svarsfrekvenserna är markerade med blå färg efter varje svarsalternativ i flervalsdelarna. Instruktioner 1. Kontrollera

Läs mer

Behandling av Epilepsi

Behandling av Epilepsi Behandlingsrekommendation Behandling av Epilepsi Definition Epilepsi är ett tillstånd med minst två spontant uppträdande epileptiska anfall förorsakade av en primär cerebral dysfunktion. Patienter med

Läs mer

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund

101. (metts-p) - Onormal hjärtrytm/arytmi R00 Bakgrund 101. Onormal hjärtrytm 103. Näsblödning (epistaxis) Blodig hosta (hemoptys) Postop. tonsillblödning 104. Andningsbesvär (dyspné), Hyperventilation Bröstsmärta vid andning, Främmande kropp i nedre luftvägar

Läs mer

Regionalt Vårdprogram

Regionalt Vårdprogram Medicinskt Programarbete Regionalt Vårdprogram Stroke Stockholms läns landsting 2004 Regionalt Vårdprogram Stroke Rapporten är framtagen av Nils-Gunnar Wahlgren Lars-Olov Ronnevi ISBN 91-85209-40-6 FORUM

Läs mer

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden

Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Riktlinjer för omhändertagande vid stroke hos barn efter nyföddhetsperioden Arbetsgruppen för Stroke hos barn, Svensk Neuropediatrisk förening, Svenska Barnläkareföreningen (Nuvarande medlemmar - Olof

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov. den 21 november 2014. tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 21 november 2014 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December

TRIAGEHANDBOK. Psykiska Symtom. December TRIAGEHANDBOK Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden Psykiska

Läs mer

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom

TRIAGEHANDBOK. Januari. Psykiska Symtom TRIAGEHANDBOK Januari 2010 Infektioner Rörelseapparaten Skalle hjärna nervsystem Hjärta och lungor Mage tarm urinvägar manliga genitalia Obstretiska och gynekologiska symtom Öron näsa mun svalg Ögon Huden

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00

Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - Skriftligt prov den 24 maj 2013 tid 9.00 14.00 INSTRUKTION Skrivningen består av fyra fall och har totalt 80 poäng. I varje fall kommer sjukdomsbild och fakta

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin sprogram 2012 FÖRGIFTNINGAR 2 Förgiftning - allmän del 2 Förgiftning - antidepressiva 5 Förgiftning - antikolinergika 7 Förgiftning - alkohol 8 Förgiftning - betablockerare 9 Förgiftning

Läs mer

Beslutsfattande på akuten

Beslutsfattande på akuten ABC om Beslutsfattande på akuten Essi Sundblom, ST-läkare Eric Dryver, överläkare; båda VO akutsjukvård, Skånes universitetssjukhus, Lund e_dryver@hotmail.com Förmågan till beslutsfattande är en väsentlig

Läs mer

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen

Hälsouniversitetet i Linköping Bildtentamen 28 maj 2010 KOD: Läkarprogrammet, stadiiitentamen 1 Fråga 1 (5p) Bild A och B kommer från en 67-årig kvinna, som plötsligt insjuknar då hon på natten skall besöka WC och blir liggande på golvet med en total vänster-sidig hemipares, inklusive en central

Läs mer

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och

Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och Bilden på omslaget är hämtad från en handskrift, X118, som finns på Kungliga Biblioteket (KB) i Stockholm sedan 1700-talet. Den är daterad 1412 och kan ses som en dåtida handbok i medicin och kirurgi.

Läs mer

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation

Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Läkemedelsbehandling av epilepsi ny rekommendation Sammanfattning Underhållsbehandling av epilepsi är symtomatisk och vanligen indicerad först efter minst två oprovocerade anfall. Målet är anfallsfrihet

Läs mer

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling

Klinisk handbok 2012. Alkohol. Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Klinisk handbok 2012 Alkohol Riskbruk, missbruk, beroende Ett beslutsstöd vid utredning och behandling Tobias Eriksson Chefsöverläkare Beroende & Neuropsykiatri Innehåll Detta koncentrerade kompendium

Läs mer

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013

Examination efter läkares allmäntjänstgöring. - samlat skriftligt prov. RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 Examination efter läkares allmäntjänstgöring - samlat skriftligt prov RÄTTNINGSMALL TILL e-at-prov DEN 22 FEBRUARI 2013 NÄMNDEN FÖR PROV EFTER LÄKARES ALLMÄNTJÄNSTGÖRING Universiteten i Göteborg, Linköping,

Läs mer

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter

Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Akutmedicin 27 Akutmedicin på vårdcentral och andra vårdenheter Christer Nilsson, Karlskrona Håkan Odeberg, Kompetenscentrum, Landstinget Blekinge Michael Freitag, Ellenbogens hälsocentral, Malmö Elisabet

Läs mer

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida -------------

Kod nr. Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor. - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- Tentamensskrivning 2008-05-15 Pediatrik Del II Kortsvarsfrågor - Fyll i din kod högst upp på varje sida ------------- 1 1) a) Namnge två hjärtvitier som ger cyanos? (0,5 p) b) Hur skiljer sig debuten av

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 ENDOKRINOLOGI - DIABETES 2 22B Diabetesketoacidos (DKA) 2 23B Diabeteskoma - hyperosmolärt 5 24B Diabetesfot 5 25B Hyperglykemi 6 26B Hypoglykemi 8 Redaktion:

Läs mer

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012

Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 Akut internmedicin Behandlingsprogram 2012 INFEKTIONSSJUKDOMAR 2 95B Aspirationspneumoni 2 96Borrelia 3 97B Diarré - antibiotikaassocierad 4 98B Djupa mjukdelsinfektioner 5 99B Fasciit - nekrotiserande

Läs mer

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0

(rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård. NU-ambulansen 3.0 RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Ett sammanhållet medicinskt beslutsstöd för akutvård NU-ambulansen 3.0 RETTS skall inte ta över det medicinska besluten som läkare och vårdpersonal skall,

Läs mer

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel

Vårdprogram Sjukgymnastik vid behandling av yrsel Doknr. Kategori Giltigt fr.o.m. Version Ersätter version 9 Behandling 2010-10-29 2 1 Utfärdat av Godkänt av Berit Bjerlemo, specialistsjukgymnast Lena Kollén, specialistsjukgymnast Eva Beckung, verksamhetschef

Läs mer

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst

Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Sjukvårdslarm för Räddningstjänst Utbildningsmaterial Fredrik Sjöström & Inger Öhlund Under hösten 2002 fick vi i uppdrag att utbilda en av räddningstjänstens deltidskårer i omhändertagande av patient,

Läs mer