SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI"

Transkript

1 YOGA SOM REHABILITERANDE OCH FÖREBYGGANDE HÄLSOVÅRD Agneta Jakas SPECIALARBETE I IDROTT OCH HÄLSA - RELIGION - FILOSOFI STOCKHOLM Handledare: Nils Gräns

2 Yoga som rehabiliterande och förebyggande hälsovård Agneta Jakas Sammanfattning Yoga är en 5000 år gammal träningsmetod som numera tillämpas över nästan hela världen som förebyggande och rehabiliterande metod vid olika slags smärtor och problem, såväl psykiska som fysiska. Yoga är inte en religion men den återfinns inom både buddismen och hinduismen. Bland många är huvudvärk eller värk i nacke och axlar ett ofta förekommande problem. Det är inom detta område som yogan visar sig ha den mest positiva effekten, redan efter en kort tids träning, enligt studien som gjorts i samband med detta arbete. Yogaträning bland dem som tidigare har haft allvarligare problem resulterar i många fall i att dessa problem blir mindre förekommande. Stora förbättringar kan även ses bland dem som ibland brukar känna sig trötta och nedstämda. Andra vanliga problem är svårigheter att kunna koppla av, dåliga möjligheter till att påverka arbetstakten och oroskänningar inför olika situationer. Yogan visar sig ha positiva effekter då det gäller att gå ner i varv och inte känna oro. Även positiva resultat i att kunna påverka arbetstakten kan konstateras, men inte i lika stor utsträckning som i föregående fall.

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 3 2 Vad är yoga? Yogans ursprung och historia Inriktningar Indisk yoga Kinesisk yoga Yoga inom religionen Yogans innebörd De tre elementen Kreativitet Kraft Intuition 6 3 Metod Enkäter Flervalsfrågor Analys av frågorna Analys av frågorna Analys av frågorna Slutsats Felkällor Övriga kommentarer 14 4 Avslutning 16 5 Käll- och litteraturförteckning 17

4 1 Inledning Ett behov av att finna harmoni i kropp och själ har alltid funnits. Problemet har varit att finna den rätta vägen. I Kina och Indien har man sedan länge tagit hjälp utav yoga för att finna och nå insikt om sig själv. Yoga påstås också ha en rehabiliterande effekt. Nu har även vi i västvärlden börjat tillämpa yogiska metoder för att bli av med såväl fysiska som psykiska problem. Frågan är om yogan verkligen har någon effekt. Hur uppkom denna metod som numera utövas världen över i hopp om att må bättre? Kan man redan efter en kortare period av yogautövning se resultat? Vilka krämpor är lättast att bota med hjälp av yogan? Kan man överhuvudtaget se yogan som en förebyggande och rehabiliterande metod? Allt fler företag erbjuder numera sina anställda att gå på yogapass. Ett av dessa är Postgirot Bank. Ledningsgruppen för Postgirot Bank, Produktion, beslöt att erbjuda personalen att gå på yogakurs under hösten 2000 i syfte att förbättra det allmänna hälsotillståndet. I och med detta fick jag möjligheten att göra en undersökning av yogans effekter. 2 Vad är yoga? 2.1 Yogans ursprung och historia Yogan anses ha funnits i västvärlden sedan slutet av 1800-talet. I öst har man däremot genom arkeologiska utgrävningar kunnat konstatera att yoga-tekniker användes i Pakistan och Indien redan 3000 år före Kristus. 1) Yogans rörelser utvecklades när människorna försökte härma djurens rörelser. Därför har ofta namnen på de olika yogaställningarna någon sorts koppling till djur. 2) 4000 år gamla sigill som visar män sittandes i yogaställningar finns som bevis på yogans ålder. Ett annat bevis är att i det medicinska systemet Ayur Veda, som är 5000 år gammalt, ingår yogaövningar. 3) Även i Veda-skrifterna beskrivs de första yogametoderna. En av de mest kända yoga-handledningarna i väst är Yoga-sutras som skrevs av Patanjali ca 300 år f.kr. Det är en sammanfattning av yogasystemet som antagligen skulle tjäna som minnesstöd för yoga-lärjungarna. En lärare i yoga brukar kallas guru, som betyder "den som leder från mörker till ljus". 4) Från början utövades yogan främst i små grupper av män, oftast filosofer och präster. Varje yogamästare förde sin lära vidare till en liten grupp av anhängare. Under 1900-talet har yogan fått en så stor utspridning i Indien att dess regering nu anser att alla skolbarn ska lära sig yoga. 5) 1) Lifeforce, 2) Ipromma institutet, 3) Chalmers, 4) Alternativmedicinkommittén, 5) Chalmers, a.a. 3

5 2.2 Inriktningar Indisk yoga Den riktiga indiska yogan är mer än andnings- och koncentrationsövningar, kroppsställningar och meditation. I den ingår även stränga levnadsregler och en vegetarisk diet. Yogan går i det här fallet ut på att nå en helhet: att förena det individuella självet med det kosmiska självet, allmedvetandet. Det samma som att förena jaget med Gud. En sådan integrering uppnås genom att tömma medvetandet på allt innehåll och stilla sinnet. Patanjali beskriver åtta steg i yogan: 1. Yama: 5 grundläggande etiska regler för människans sociala relationer. 2. Niyama: 5 grundläggande etiska regler för människans personliga livsföring. 3. Asanas: energibalanserande kroppsställningar. 4. Pranayama: kontroll över livsenergin genom andningskontroll. 5. Pratyahara: tillbakadragande av sinnena från sina objekt. 6. Dharana: fullständig koncentration. 7. Dhyana: meditation. 8. Samadhi: identifiering. Detta är slutmålet som innebär en integrering i allmedvetandet. Olika grenar av den indiska yogan har sedan utvecklats. De är fristående men har ändå samma mål: föreningen med allmedvetandet. Den yoga som utövas i västvärlden har sitt ursprung i den indiska yogan Kinesisk yoga Den kinesiska yogan utvecklades till en början oberoende av den indiska yogan. Den är en del av den taoistiska filosofin och dess syn på människan och universum. I likhet med den indiska yogan utövar man olika fysiska, psykiska och andliga övningar. Det som eftersträvas är en kontroll över kropp och själ och det slutliga målet är en förening med tao, världsalltets själ. 1) Yoga inom religionen Yogan återfinns inom hinduismen och buddismen. Grunden för dessa religioners yogaträning ligger i tanken om de olika chakrana, som senare kommer att beskrivas. 2) I hinduismen tillhör yogan Gnana (vishet) som är en av de fyra vägarna till frälsning. Målet är att förena Brahman (den enskilda själen) med Atman (världssjälen). 3) Buddha ses ofta sittandes i meditationsställning, då yogan är viktig även inom buddhismen där den krävs för rätt koncentration i den åttafaldiga vägen. 4) 1) Alternativmedicinkommittén, a.a. 2) Forum, Din inre energi 3) Andersson och Diehl 1994, s 44 f 4) Ibid, s 56 4

6 2.3 Yogans innebörd Nationalencyklopedin definierar yoga som förmåga till nyskapande. Ordet yoga kommer från jugit (sanskrit). Jugit betyder att förena, länka samman. Yoga är en fysisk och mental träningsteknik. Den har beskrivits som "konsten att leva grundad på kunskapen om livet". Yoga handlar i stort sett om att upptäcka sin sanna identitet och att nå insikt i sig själv. Grunden till detta ligger i intuition, kraft och kreativitet. Förening av intuition och kraft gör det möjligt att utveckla den kreativa identiteten. Då du når insikt får du kraft och då kan du komma i kontakt med din kreativitet. 1) Yoga är till för att skapa balans mellan tre grundläggande områden; kropp, sinne och själ. Andningsövningar, mantran och meditation används som hjälpmedel för att uppnå detta. Det är fem olika komponenter som alltid ingår i en yoga-övning: ställning, rörelse, andning, fokusering och mantra. De två första berör kroppen, de två följande sinnet och det femte, mantrat, binder samman kropp och sinne. 2) Ett mantra är en ljudkombination, en stavelse eller ett ord. Varje ljud har sitt specifika vibrationsmönster. Olika mantran används för olika syften. Ett vanligt mantra är OM (aum), som symboliserar det gudomliga. 3) Ursprungligen sågs yogan som en väg till ökad självkännedom och ett sätt att förena kropp och sinne för att uppnå ett högre medvetande. Yoga används i dagsläget mest som stresshantering och alternativ behandlingsmetod mot olika krämpor. 4) För att kunna uppnå önskad effekt krävs det att yogan påverkar oss både fysiskt och psykiskt. Rent fysiskt så får du starkare muskler, mer rörliga leder och ledbanden håller sig smidiga. Du får lättare att andas eftersom även bålen blir spänstigare. Alla kroppens funktioner, så som cirkulation, matsmältning och utrensning av avfallsprodukter, förbättras. Yogan ska till och med ha en positiv effekt på det endokrina systemet, fortplantningssystemet och det centrala nervsystemet. Detta kan vara svårt att tro, men om man tänker på att alla dessa system påverkas negativt av stress är det egentligen inte så konstigt, eftersom yogan minskar just stress. Yogaträning leder till ett psykiskt välbefinnande som jämförs med en inre frid och som gör det lätt att kunna styra sina tankar och känslor. Detta leder i sin tur till bättre koncentrationsförmåga, ork och sömn. De problem som främst har avhjälpts med yoga är ryggsmärtor, sömnlöshet, blodstockning, migrän, matsmältningsbesvär och artrit. 5) 2.4 De tre elementen Kreativitet Ordet kreativitet kommer från det latinska ordet cre'o och betyder skapa, frambringa. 1) Lifeforce, a.a. 2) Chalmers, a.a. 3) Alternativmedicinkommittén, a.a. 4) Lifeforce, a.a. 5) Callen 1993, s 52 5

7 Allt levande har en underliggande kreativ kraft som bara väntar på att bli upptäckt. Kreativitet kräver aktivitet. Det är upp till var och en att frigöra sin kreativa förmåga. Att utöva yoga påverkar ens medvetande så att de kreativa energierna släpps fria. Det är vår högra hjärnhalva som är den kreativa och sensoriska. Den reagerar på känslor och intryck. Sett ur yogiskt perspektiv är den det positiva sinnet. Vår vänstra hjärnhalva däremot liknas med det negativa sinnet. Den är logisk, analytisk och följer mönster. Yogaträning hjälper till att koppla bort den vänstra hjärnhalvan och låter den högra leka fritt. Det gäller att ge efter och inte försöka kontrollera eftersom det är själen och inte intellektet som handlar i det här fallet. 1) Kreativitet är en kombination av intelligens och intuition. 2) Kraft Den kraft man talar om då det gäller yoga är en inre kraft; ett fritt flöde av energi som kan förändra oss fysiskt, mentalt och andligt. Det tredje chakrat är vårt kraftcentrum. Där lagras prana (universell livskraft). Prana får vi från det vi äter och dricker samt från luften vi andas in. Den mest betydelsefulla källan till prana är luften. Just därför finns olika sorters andningstekniker inom yogan som är till för att på bästa sätt fylla kroppen med energi. Genom att kontrollera andningen kontrolleras därmed även kraften. I det tredje chakrat startar även processen att väcka Kundalinikraften. Kundalinikraften är en kreativ kraft som är den högsta formen av medvetenhet i kroppen. Den finns i varje cell och består av alla former av energi. Meningen med all sorts yoga är att väcka Kundalinikraften. 3) Kroppens energibalans kan påverkas starkt utav stress och känslomässiga faktorer. Denna obalans kan lätt resultera i någon slags sjukdom. Därför är det viktigt att ha ett jämnt och stabilt flöde av energi i kroppen. Ett chakra kan liknas med ett snurrande energihjul. Sju stora chakran finns placerade längs kroppens mittlinje, börjandes från kronchakrat på hjässan till baschakrat vid ryggradens slut. Det finns även små chakran på andra ställen i kroppen. De stora chakrana är alla kopplade till olika organ, körtlar, känslor, förmågor och färger. Chakrana skapar en energi som visar sig som en aura runt kroppen. 4) Intuition Def: filosofisk term för omedelbar uppfattning av ett objekt där alla moment uppfattas direkt, utan stöd av erfarenhet eller intellektuell analys, en förmåga till omedelbar uppfattning eller bedömning utan medveten tillgång till alla fakta. Ordet intuition kommer från latinska introire som betyder gå inåt. Intuition handlar alltså om att vara i kontakt med sitt inre och veta vad som är rätt utan att ha några relevanta fakta som stöd. En god intuition leder till ökad kreativitet. Det svåra med att nå intuition är att du själv inte kan ställa några frågor till ditt undermedvetna förrän du är beredd att lyssna på svaren och även följa dem. 5) 1) Lifeforce, Kreativitet 1 2) Lifeforce, Kreativitet 2 3) Lifeforce, Kraft 1 4) Forum, a.a. 5) Lifeforce, Intuition 6

8 3 Metod För att undersöka hur personalen på Postgirot Bank Produktion upplevde yogakursen fick de besvara enkäter vid tre olika tillfällen under terminen. Kurserna hölls i Stockholm, Solna och Malmö: 119 personer var anmälda, varav 12 personer aldrig deltog, 22 personer deltog en till två gånger och 8 personer deltog vid samtliga pass. Kurserna bestod av åtta till tio pass beroende på vilken ort kursen hölls på. 3.1 Enkäter Enkät 1 sändes ut och besvarades strax innan kursen började. Den bestod av 20 flervalsfrågor samt en fråga om man hade tränat yoga innan. 73 personer besvarade enkäten (61%). Enkät 2 sändes ut till samtliga deltagare när halva kursen var genomgången. 47 personer svarade på enkäten (40%). Enkät 2 bestod av samma frågor enligt samma metod som Enkät 1. Därutöver gavs tillfälle till egna kommentarer: "Kommentarer till hur yogakursen påverkat dig så här långt". Enkät 3 sändes ut till samtliga deltagare vid kursens slut. 36 personer svarade på enkäten = (30%). Enkät 3 bestod av samma frågor enligt samma metod som Enkät 1 och 2. Därutöver ställdes ytterligare några frågor: "Kommentarer till hur yogakursen påverkat dig". "Tränar du yoga hemma"? "Är du intresserad av att forsätta träna yoga"? För samtliga enkäter gäller att svar är angivet i procent av totala antalet svarsenkäter/enkätomgång. Graderingskala enligt Stämmer, Stämmer delvis, och Stämmer ej 3.2 Flervalsfrågor Analys av frågorna 1-7 Frågorna var ställda enligt nedan: 1. Jag har svårt att koppla av och gå ner i varv efter en arbetsdag 2. Jag har så mycket att göra att jag har svårt att hinna med mina arbetsuppgifter 3. Jag har små möjlighet att påverka min arbetstakt 4. Jag känner oro i arbetssituationen (förändringar, nedskärningar) 5. Jag oroar mig i förväg inför olika situationer 6. Mina vänner eller min familj tycker att jag lätt blir irriterad 7. Jag besväras av huvudvärk och/eller värk i nacke och axlar 7

9 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Figur 1: Enkät 1, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Figur 2: Enkät 2, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 1 Fråga 2 Fråga 3 Fråga 4 Fråga 5 Fråga 6 Fråga 7 Figur 3: Enkär 3, frågorna 1-7 8

10 1. Gå ner i varv. Mellan 40% och 50% av deltagarna svarade i alla enkäter att de ibland hade svårt att koppla av och gå ner i varv efter en arbetsdag. Siffrorna sjönk dock från att ha varit nära 50% i första enkäten till 40% i sista enkäten. De som svarade att de aldrig kunde koppla av efter arbetsdagen minskade från första enkätens närmare 20% till under 10% i den tredje enkäten. I andra enkäten svarade ännu färre att de hade problem. Svaren i enkäterna tyder på att deltagarna upplevde det lättare att koppla av efter 8-10 veckor då yoga utövades. I enkät ett svarade ca 35% att de inte hade några problem att gå ner i varv efter en arbetsdag. I enkät två steg det till 45%. Slutligen, i enkät tre så ansåg över 50% att de inte hade några svårigheter med att koppla av. 2. Arbetsuppgifter. Alla enkäter tyder på att närmare 60% av deltagarna tyckte att de inte hade några problem med att hinna med sina arbetsuppgifter. Svaren är nästintill lika i alla enkäterna. Dock tycktes fler ha svårare att hinna med sina arbetsuppgifter mot slutet av terminen. 3. Påverka arbetstakt. I första enkäten upplevde lite över 10% av deltagarna att de hade små möjligheter att påverka sin arbetstakt. Denna siffra sjönk till 5% i enkät två och tre. I alla tre enkäter svarade närmare 60% att de hade stora möjligheter att påverka sin arbetstakt. Det mest positiva utslaget gav enkät två. 4. Oro i arbetssituation. Oron i arbetssituationen minskade med några procent i andra och tredje enkäten från första enkätens 18%. De som tyckte att det stämde delvis höll sig genom alla enkäter runt 40%. De som inte kände någon oro över huvudtaget ökade för varje enkät: en förbättring från 45% i enkät ett till 50% i enkät två. 5. Oro i olika situationer. I första enkäten svarade ca 15% att de oroade sig i förväg inför olika situationer. I enkät tre svarade endast 5% ja på samma sak. Av dem som inte kände någon oro alls tyder undersökningen på en drastisk ökning: från 40% i enkät ett till nästan 60% i sista enkäten. 6. Irritation. En klart positiv ökning skedde bland dem som inte hade lätt för att bli irriterade. Från början svarade 45% att de sällan blev irriterade. Dessa ökade sedan med närmare 20%. Siffrorna för dem som ansåg att de var lättirriterade ibland sjönk mest, medan siffrorna för de som alltid var det var mer stabila. Men även där fanns en minskning med några procent. 7. Värk i huvud, nacke och axlar. I enkät ett svarade ungefär lika många ja på de tre alternativen om de besvärades av huvudvärk/nackvärk/axelvärk ofta, ibland eller sällan. Den största minskningen skedde bland dem som ofta hade värk (från 35% till 12%) Analys av frågorna 8-14 Frågorna var ställda enligt nedan: 8. Jag besväras av hjärtklappning, tryck över bröstet eller andra besvär från hjärttrakten 9. Jag har högt blodtryck 10. Jag har mag-/tarmbesvär 11. Jag har ryggbesvär 12. Jag har sömnsvårigheter 13. Jag känner mig orolig, irriterad eller spänd 14. Jag besväras av trötthet eller nedstämdhet 9

11 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 8 Fråga 9 Fråga10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Figur 4: Enkät 1, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga 14 Figur 5: Enkät 2, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 8 Fråga 9 Fråga 10 Fråga 11 Fråga 12 Fråga 13 Fråga14 Figur 6: Enkät 3, frågorna

12 8. Hjärtbesvär. Det var ytterst få som svarade att de besvärades av hjärtklappning eller andra besvär från hjärttrakten. I andra och tredje enkäten var det ingen som svarade att de stördes av problem av den sorten. Detta kan ju även ha berott på att ingen av deltagarna med problem fullföljde kursen eftersom så få givit det svaret. Över 70% svarade genomgående att de aldrig hade problem med hjärtat. 9. Blodtryck. Frågan om högt blodtryck gav positivt utslag redan från början. Cirka 80% hade normalt blodtryck. Resultatet tycktes heller inte förändras under kursen. De som hade högt blodtryck från början tycks inte ha märkt någon förändring. 10. Mag- och tarmbesvär. De deltagare som i början hade mag-/tarmbesvär tycks ha upplevt en förbättring. De som svarade att de fortfarande hade besvär efter kursens slut var endast ett litet procentantal. Siffrorna för dem som hade lindriga besvär förblev så gott som oförändrade. Troligtvis berodde detta på att en stor del av de med besvär gått över till gruppen med lindrigare besvär, medan antalet med inga besvär alls ökade. 11. Ryggbesvär. En stor förbättring tycks ha skett för dem som led av ryggbesvär i början av kursen. I sista enkäten svarade endast 2% att de hade besvär med ryggen, vilket är en förbättring med 13% från första enkäten. 12. Sömnsvårigheter. Yogan verkar även ha hjälpt dem som lidit av sömnsvårigheter. Visserligen var ökningen inte så stor bland dem som inte hade några problem alls men de som hade stora problem minskade betydligt, vilket medförde att andelen som hade problem ibland ökade. 13. Oro, irritation och spänning. För dem som kände sig oroliga, irriterade eller spända skedde inte någon stor förändring mellan de två första enkäterna. Då den sista enkäten delades ut hade däremot procentantalet för dem som sällan kände av detta ökat med 15%. 14. Trött- och nedstämdhet. Majoriteten av deltagarna hävdade att de kände sig trötta och nedstämda ibland innan kursstart. Vid terminens slut ansåg däremot lika stor del att de sällan kände sig trötta. De som kände sig trötta ibland hade sjunkit till 40%, medan de som alltid var det endast utgjorde några få procent Analys av frågorna Frågorna var ställda enligt nedan: 15. Jag har klimakteriebesvär 16. Jag har astmabesvär 17. Jag har reumatiska besvär 18. Jag har minnes- och/eller koncentrationssvårigheter 19. Jag använder regelbundet lugnande eller smärtstillande medel 20. Jag är periodvis sjukskriven p g a mina/mitt besvär 11

13 120% 100% 80% 60% 40% 20% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar 0% Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Figur 7: Enkät 1, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga18 Fråga19 Fråga20 Figur 8: Enkät 2, frågorna % 100% 80% 60% 40% 20% 0% Stämmer Stämmer delvis Stämmer ej Totala svar Fråga 15 Fråga 16 Fråga 17 Fråga 18 Fråga 19 Fråga 20 Figur 9: Enkär 3, frågorna

14 15. Klimakteriebesvär. I enkät ett och två hävdade ca 25% att de hade eller delvis hade klimakteriebesvär. I sista enkäten visade det sig att endast 20% upplevde ett sådant besvär. 16. Astmabesvär. Värdena för dem som inte hade astmabesvär ändrades inte märkbart under kursen (ca 85%). Det var fler som svarade att de hade allvarligare besvär i början av kursen, än de som svarade att de hade lindrigare besvär. Efter kursens slut svarade däremot ett högra procentantal att de bara hade besvär ibland, medan endast 2% hade allvarliga besvär. 17. Reumatism. I första enkäten svarade en mindre andel av deltagarna att de hade reumatiska besvär än i de två senare enkäterna. 18. Minnes- och koncentrationssvårigheter. Lite över 30% av deltagarna upplevde i början att de hade någon slags minnes- eller koncentrationssvårigheter. Efter kursens slut hade den siffran minskat med 10%. Största minskningen skedde bland dem som bara hade sådana problem ibland. 19. Lugnande- och smärtstillande medel. Ytterst få använde lugnande eller smärtstillande medel regelbundet. I sista enkäten var det ingen som uppgav ett regelbundet användande. Ett fåtal svarade dock att de använde sådana medel vid vissa tillfällen. 20. Sjukskrivning. I första enkäten uppgav några att de var periodvis sjukskrivna p g a sina besvär. I de senare enkäterna var det endast några som svarade att det stämde delvis Slutsats Det som flest deltagare hade regelbundna problem med var huvudvärk eller värk i nacke och axlar. Det var även här den största förbättringen skedde. Trots att det fortfarande var mindre än hälften som aldrig hade problem så svarade många att de numera bara hade problem ibland. Stora förbättringar upplevdes även bland dem som ibland kände sig trötta och nedstämda. Andra ofta förekommande problem var svårigheter att kunna koppla av, dåliga möjligheter till att påverka arbetstakten och oroskänningar inför olika situationer. Undersökningen visar förbättringar inom alla de tre sist nämnda områdena, men främst i frågan om oro Felkällor Antalet svarsdeltagare minskade för varje gång enkäten delades ut. Därför kan vissa av förändringarna ha skett p g a att de som gett ett visst svar i första enkäten inte besvarade de två senare enkäterna som delades ut. Särskilt stor effekt får detta då endast ett fåtal uppgett ett visst svar på en fråga. 13

15 3.3 Övriga kommentarer I samband med enkät ett fick deltagarna svara på om de hade tränat yoga någon gång tidigare. Drygt 7% uppgav att de tränat yoga vid ett eller flera tillfällen tidigare. I samband med enkät två gavs deltagarna tillfälle till egna kommentarer Kommentarer till hur yogakursen påverkat dig så här långt. Detta är vad de som valde att svara ansåg om kursen (vissa kommentarer är bortagna på grund av att de kan ses som alltför personliga) : "Skön avslappning, vissa rörelser känns svåra (otränad)". "Jag har inte känt någon skillnad sedan jag började. Jag har inte "yogat" något mellan träningarna, kanske är det därför". "Ingen påverkan". "Har lärt mig att slappna av. Min sömn blir bra efter ett yoga-pass". "Jag känner mig avspänd i armar och axlar". "Mycket positivt! Detta är något jag verkligen tar till mig och kommer att utöva även efter denna omgång". "Positivt". "Känner mig behagligt lugn och avslappnad". "Mår bra av den". "Känner harmoni direkt efter yogan". "Jag tycker för min del att det påverkat mig positivt". "Jag känner mig väldigt pigg och "utrensad" efter yogapassen. Yogan påverkar mig positivt när det gäller avslappning". "Jag har bara varit med en gång men för mig kändes det bra". "Lugnande". "Efteråt känns det bra, men har inte känt några större förändringar". "Bara positivt". "Totalt sett tycker jag att kursen har påverkat mig positivt även om mina besvär inte har försvunnit så har en del blivit bättre". "En hjälp till självhjälp. Ökad medvetenhet om kroppen och dess uttryck". "Mycket intressant och givande. Jag var lite avvaktande från början, men nu är jag glad att jag började. Jag tycker att det går lite bättre för varje gång. Jag tror man måste träna sig". "Tänker ofta på hur jag andas. Gör några övningar ibland". "Bättre psykisk balans. Fysiskt ingen skillnad". "Har deltagit 3 av 4 gånger. Har inte märkt någon förändring". "Trodde aldrig att jag skulle få träningsvärk av yoga, men det är väldigt bra. Man känner sig väldigt lugn efter ett yogapass". "Träningsvärk". "Mycket bra". "Den har påverkat mig positivt. Känner mig lugnare efter ett träningspass. Kursen är mycket bra". "Positivt. Känner mig avslappnad och lugn. För avancerade övningar vid ett tillfälle". Slutsats: Majoriteten anser att yogan har påverkat dem positivt. Den tydligast märkbara effekten tycks vara förmågan att kunna slappna av, framförallt direkt efter själva passet. 14

16 I samband med enkät tre ställdes ytterligare några frågor: Kommentarer till hur yogakursen påverkat dig: "Jag tycker att den varit bra men tyvärr kunde jag inte fortsätta på grund av att jag fick värk i ryggslutet. Tror att det kan ha orsakats av att vi fick sitta med korslagda ben". "Känner mig lugnare. Tränar andningen nere i magen". "Yogan har hjälpt mig". "Lugnande, dåsig, tom". "Jag tänker på andningen och sitter rätt". "Jag har lättare att slappna av, försöker att inte brusa upp, tänker väldigt mycket på andningen". "Det här med yoga var nog inte min grej. Jag har svårt att koppla av och "gå in i mig själv". Då kommer alla tankar och uppgifter som inte får plats i vanliga fall fram". "Svårt att säga. Jag hoppas att jag själv så småningom kan stressa av genom att ta 10 minuter på jobbet, stänga dörren och meditera. Det är mitt mål, men jag är inte där än. Det krävs mer övning för mig". "I början upplevde jag att jag var mer harmonisk, i balans. Men vid hög stress visade sig tanken på att gå på ett yogapass stressa upp mig ännu mer". "Positivt". "Positivt. Mindre trött och mindre nedstämd". "Positivt, lugnande". "Mycket bra. Jag känner mig mer avspänd och att värken i axlar och armar släpper när jag har haft ett pass". Tränar du yoga hemma? 55% av deltagarna svarade att de aldrig tränade yoga hemma och 36% att de gjorde det ibland. Endast 9% svarade att de utövade yoga regelbundet i hemmet. Är du intresserad av att forsätta träna yoga? 60% av deltagarna ville fortsätta med yoga, 39% var inte intresserade och 1% visste inte säkert. 15

17 4 Avslutning Allt fler upptäcker yogan som en alternativ behandlingsmetod för olika fysiska och psykiska problem. Det är få som ser yoga som något negativt. Orsaken till detta är för det mesta något fysiskt problem som kan förvärras då problemområdet belastas i samband med vissa ställningar som utövas inom yogan. De flesta ser yogan som något positivt. Hur stora förbättringar som märks är individuellt. Men nästintill alla ser yogan som en hjälp till att lättare slappna av, fastän den inte löser allas sjukdomar och problem. Mira, yogalärare på Skandinavisk Yoga- och Meditationsskola i Stockholm, säger: "De tekniker som används inom yogan kan hjälpa människan att må bättre, men det handlar inte om några mirakelkurer. Jag ser yogan mer som ett verktyg som man kan ha stor nytta av om man lär sig använda det på rätt sätt". 1) Göran Boll är tränare i Kundaliniyoga och det var han som ledde kurserna på Postgirot Bank, Produktion, i Stockholm och Solna. För varje månad som går ser han hur intresset för yoga ökar allt mer hos folk och att alla kan få ut något av yogan. Han säger: "Det jag ser som mest positivt med Kundaliniyoga är att det är en form av yoga som attraherar breda grupper av människor. Jag har introducerat denna form av yoga till barn och tonåringar, till ett brett spektrum av olika vuxengrupper och till äldre. Alla verkar kunna ta till sig Kundaliniyogan. Min yngsta elev är 11 år gammal. Den äldsta var 91 år när han började gå en terminskurs hos mig - och han tyckte det var lite synd att han inte kommit på det här med yoga lite tidigare i livet. Kundaliniyoga har även väldigt tydliga terapeutiska effekter. Allra mest tydligt är det i de olika terapeutiska projekt jag genomfört och för närvarande deltar i. Faktum är att jag ännu inte stött på en enda grupp i samhället som inte skulle kunna ha stor nytta och glädje av yoga i denna form". 2) 1) Brolin ) Boll, Göran 16

18 5 Käll- och litteraturförteckning Alternativmedicinkommittén, Justitiedepartementet. (2000). Alternativa terapier i Sverige - en kartläggning. ( ). Andersson, Lars och Diehl, Anita. (1994). Vad är religion?. Göteborg. Akademiförlaget. Boll, Göran. ( ). Muntlig källa. Yogatränare, Lifeforce. Brolin, Åsa. (2001). Skönt för själen, H&M Club Magazine 1/2001, 19. Callen, Karena. (1993). Bonniers skönhetsbok. Stockholm. Bonnier Alba Bokförlag AB. Chalmers. (1999). Yoga och meditation som läkande kraft. ( ). Forum. (1999). Din inre energi. Stockholm. Forum. IMY, Lifeforce 1). (2000). Intuition 1, Kreativitet 1, Kreativitet 2, Kraft 1. Intuition, kraft & kreativitet. (kompendier). IMY, Lifeforce. (2001).Yogans grunder. ( ). Ipromma institutet (2000). Yoga. ( ). 1) Institutet för Medicinsk Yoga, Fiskartorpsvägen 54, Stockholm Sweden, Telefon , Fax

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1

YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 MEDICINSK YOGA MEDIYOGA YOGA 3 MINUTER (Y3) # 1 ETT CD-HÄFTE I SERIEN - VERKTYG FÖR SJÄLVLÄKNING - SAMMANSTÄLLT AV GÖRAN BOLL IMY - Institutet för Medicinsk Yoga Värtavägen 35 115 29 Stockholm Tel: 08

Läs mer

meditation ÖVNINGSBOK

meditation ÖVNINGSBOK meditation ÖVNINGSBOK Meditera en sinnlig väg till hälsobalans Innehåll Hur vi hittar inspiration till att träna och leva våra liv är ytterst individuellt. Några känner att de behöver stark fysisk utmaning,

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus

Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Maria Nilsson Sjuksköterska Danderyds sjukhus Peace in our world can only start with peace in our minds Sri Sri Rari Shankar Vad är yoga? Yoga är sedan ca 5000 år en beprövad teknik för att kropp och själ

Läs mer

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg

Bikash Acharya. Yoga-mindfulness. 12 lektioner steg för steg Bikash Acharya Yoga-mindfulness 12 lektioner steg för steg Innehåll 7 Förord 8 Inledning 10 Vad är yoga-mindfulness? 12 Andningens betydelse i vardagslivet 14 Meditation 16 Nyckel till yoga-mindfulnessövningar

Läs mer

Yogaövningar. för mer. Energi

Yogaövningar. för mer. Energi Yogaövningar för mer Energi Livet är som att cykla. För att hålla balansen, måste du fortsätta röra dig. Albert Einstein Stå upprätt med armarna utsträckta, horisontellt med axlarna. Snurra medsols, precis

Läs mer

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR

KURS 1 SHRI YOGA DYNAMISKT TISDAGAR NYA KURSER HÖSTEN 2015 Här följer nu ett förslag på kursprogram med många nya kurs kombinationer. Beroende på intresse kommer jag återkoppla till dig efter anmälan om kursen blir av. Du kan också köpa

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås.

ANDNINGSÖVNINGAR. OBS! Vid menstruation eller om du är gravid ingen eldandning, inga rotlås. ANDNINGSÖVNINGAR Andningen är grundläggande i yogan. Det medvetna djupa andetaget är den röda tråden, den centrala komponenten, runt vilken de olika övningarna byggs upp.vi börjar detta pass med två andningstekniker.

Läs mer

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating.

En genväg till djup avslappning och meditation. Floating. En genväg till djup avslappning och meditation Floating. FLOATING återskapar balans Att flyta i ett viktlöst tillstånd och låta hjärnan vila från intryck, såsom ljud, ljus, tryck och friktioner frigör

Läs mer

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23)

UPPVÄRMNINGSSTRETCH I DET HÄR KAPITLET FINNS DET 14 UPPVÄRMNINGSÖVNINGAR: Stående sidoböj (se sidan 22) Armsväng (se sidan 23) UPPVÄRMNINGSSTRETCH Stretchövningarna i det här kapitlet värmer upp dina leder och muskler på minsta möjliga tid. Om du arbetar dig igenom programmet tillför du energi till kroppen och kommer igång på

Läs mer

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI

J Z AKUPUNKTUR-TERAPI J Z AKUPUNKTUR-TERAPI Välkommen till JZ Akupunktur-Terapi Jag arbetar med människors hälsa utifrån ett helhetsperspektiv för att ge ett fysiskt och mentalt välbefinnande. Behandlingsmöjligheter: Akupunktur

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS

VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS VARMT VÄLKOMNA TILL SHRI YOGA STUDIO EN OAS I HJÄRTAT AV VACKRA ALINGSÅS Mitt namn är Magdalena Lagerström, en livsnjutande entreprenör med tre mantran som jag ständigt återkommer till passion-livskraft

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa,

Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, INFINITE TAI JI Meditation Chi Yoga YogiCho och Tina Hédren för perfekt harmoni i livet som rymmer glädje, lycka, hälsa, TREÅRIG UTBILDNING I UPPSALA Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji Infinite Tai Ji är

Läs mer

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar

Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Gravidyoga: Sträck ut och släpp på spänningar Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget.

Läs mer

Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar:

Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: LÅNGA DJUPA ANDETAG Det långa djupa, medvetna, kompletta yogiska andetaget, som är grunden i den Medicinska Yogan, består av tre olika delar: Magandning, även kallad bukandning, diafragma andning eller

Läs mer

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se

FÖRORD. Göran Boll. www.mediyoga.se FÖRORD I Indien har yogan funnits och utvecklats under tusentals år. liksom den traditionella kinesiska medicinen (TKM) i Kina. Precis som ayurveda och yoga är den kinesiska medicinen holistisk vilket

Läs mer

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz

Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz Holistisk YogaTerapi i samband med bipolär sjukdom, depression, ångest och liknande, enligt Ulrica Gulz sida 1 Holistisk YogaTerapi enligt Ulrica Gulz Vad menas med Holistisk Yogaterapi? HYT är en holistisk

Läs mer

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling

2010-04-12 Sundsvall Gun-Inger Soleymanpur Gis Handledning & Utveckling Lyckas och må bra! Motivera dig själv till förändring Ditt minne påverkar hur du mår Parallellt tänkande, ta ett perspektiv i taget Vara i nuet och minska negativa tankar Skapa hållbara och effektiva lösningar

Läs mer

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se

Till dig. som har varit med om en svår händelse. ljusdal.se Till dig som har varit med om en svår händelse ljusdal.se När man har varit med om en svår händelse kan man reagera på olika sätt. Det kan vara bra att känna till vilka reaktioner man kan förvänta sig

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

Banta med Börje del 4 VILA

Banta med Börje del 4 VILA Banta med Börje del 4 VILA Återkoppling till förra program: Förra programmet handlade om motion och Börje, med tittarna, har fått utmaning att börja promenera 10 min, samt öka den med 1 min varje dag och

Läs mer

Tantrisk Buddhism allmän information.

Tantrisk Buddhism allmän information. Tantrisk Buddhism allmän information. Den tantriska buddhismen uppstod i Indien på 400 talet e.kr.den är en del av Mahayana,känd också som Vajrayana (sanskit: Vajra = diamant),diamant farkosten,eller mantryana,mantras

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

28-dagars Medveten andningsträning

28-dagars Medveten andningsträning 28-dagars Medveten andningsträning Andas bättre - må bättre Medveten andningsträning steg 1 AndningsINDEX 18 FRÅGOR Nedanstående frågor handlar om dina andningsvanor och hur fria eller blockerade dina

Läs mer

Startpaket 2. 50 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca

Startpaket 2. 50 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca Startpaket 2 från ca 50 min Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket 2 Innehåll häfte: Vad är MediYoga? Att tänka på innan du börjar Om yoga och meditation

Läs mer

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10

JULYOGA BOOST Lördag 20 december kl 08:30-10:30 200:- Minimum 10. JULYOGA BOOST Måndag 22 december kl 18:30-20:30 200:- Minimum 10 NYA KURSER VÅREN 2015 Här är först några härliga yogaklasser där vi boostar oss tillsammans inför jul och ett nytt härligt & spännande år som väntar. Massor av härliga kurser väntar sedan 2015 läs nedan.

Läs mer

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1

Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Yoga för kvinnans hormonsystem. Pass 1 Innehållsförteckning I häftet: Att tänka på innan du börjar. Sid 4 Vad betyder det? Sid 4-5 Om Yoga Sid. 6 Om Meditation. Sid 7 Det långa djupa andetaget. Sid 8 Yoga

Läs mer

Startpaket 3. 60 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca

Startpaket 3. 60 min. Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning. från ca Startpaket 3 från ca 60 min Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket 3 Innehåll häfte: Vad är MediYoga? Att tänka på innan du börjar Om yoga och meditation

Läs mer

Kraften och verktygen att förändra ditt öde finns inom dig

Kraften och verktygen att förändra ditt öde finns inom dig Kraften och verktygen att förändra ditt öde finns inom dig Startpaket 1 från ca 40 min Medicinsk Yoga - Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning MediYoga - Startpaket 1 Innehåll häfte: Vad

Läs mer

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer.

Nedan kan du läsa om träning under och efter din gravidiet, samt lite tips kring olika typer av träningsformer. Träning & graviditet All form av aktivitet under och efter din graviditet kommer att hjälpa dig att komma tillbaka till din tidigare form. Det viktigaste är att du hittar någon träningsform som du tycker

Läs mer

Copyright 2007 Team Lars Massage

Copyright 2007 Team Lars Massage 1 Sveriges största utvärdering av massage på jobbet! Äntligen bevis för att massage fungerar! Var? Utvärdering är gjord genom en webbenkät på telekomföretaget TeliaSonera i Sverige När? Utvärderingen gjordes

Läs mer

Varning för österländsk nyandlighet

Varning för österländsk nyandlighet Varning för österländsk nyandlighet Stressen ökar i västvärlden, trots hjälpmedel för att spara arbete och tid. Österländska metoder som yoga och mindfulness har blivit allt vanligare för att ge avslappning

Läs mer

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing

Aktiv avspänning. En övningsbeskrivning av Peter Niesing Aktiv avspänning En övningsbeskrivning av Peter Niesing Redigerad och försedd med fotografier av Kristin Olsson Introduktion Aktiv avspänning bygger på de kinesiska metoderna Nei-yang-kung och Ch iang-chuang-kung,

Läs mer

Utbildning till. kundaliniyoga lärare

Utbildning till. kundaliniyoga lärare Utbildning till kundaliniyoga lärare Kurstart i Göteborg hösten 2012 och Malmö hösten 2013 Remember, teaching yoga is not just about teaching physical movements, it is also about knowing how to guide people

Läs mer

Buddhism. "Gå den gyllene medelvägen"

Buddhism. Gå den gyllene medelvägen Buddhism "Gå den gyllene medelvägen" Buddhism ca 400 miljoner i världen! ca 20 000 i Sverige Vad tror en buddhist på? 1. Jag tar min tillflykt till Buddha. 2. Jag tar min tillflykt till läran. 3. Jag tar

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga

Shanti Yoga & Kultur. Instruktörsutbildning. Röst Yoga Shanti Yoga & Kultur Instruktörsutbildning i Röst Yoga Start september 2009 RÖST YOGA ger oss redskap att i trygghet öppna inre dörrar till sedan länge tysta rum. Att få börja andas, klinga och bo i sin

Läs mer

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar.

Goda råd till föräldrar. Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Goda råd till föräldrar Bli inte rädd om ditt barn klagar över ryggsmärtor, men lyssna till barnet och följ förloppet över några dagar. Sök rådgivning och behandling hos en kiropraktor om smärtorna varar

Läs mer

Ryggträna 1b. Bålrotation

Ryggträna 1b. Bålrotation Ryggträna Detta ska du tänka på när du gör programmet. Gör programmet två gånger. Håll på med varje övning tills du blir trött. (10 20 upprepningar per övning) Tänk på att göra övningarna med god teknik.

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Traditionell kinesisk medicin kan hjälpa Traditionell kinesisk medicin kan behandla både akuta och kroniska sjukdomstillstånd. Inom den kinesiska medicinen

Läs mer

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation

Foto: Peter Zachrisson/Zmedia. Henrik Ankarcrona. Mental träning & prestation Foto: Peter Zachrisson/Zmedia Henrik Ankarcrona Mental träning & prestation I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g INTRODUKTION sid 3 Problembeskrivning sid 3 Syftet med arbetet sid 3 Frågeställning sid

Läs mer

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt.

viktigt att ta reda på vilken sorts huvudvärk du har för att kunna behandla den rätt. Ont i huvudet Att få ont i huvudet är något som drabbar alla då och då. Det kan bero på massor av saker, nästan alltid helt ofarliga. Om huvudvärken kommer ofta kan det handla om spänningshuvudvärk eller

Läs mer

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador

Träningslära 1. Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Träningslära 1 Uppvärmning Uthållighetsträning/kondition Skador Uppvärmning Förbereder oss fysiskt och mentalt Fysiskt O Huvudsyfte med uppvärmning är att förebygga skador, lederna smörjs och blodcirkulationen

Läs mer

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst

Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Undersökning Starke Arvid Hållningsväst Deltagare i studien: personer i blandade åldrar, olika kön samt med olika träningsbakgrund. Syfte: Undersökningen syftade till att ta reda på hur användaren upplever

Läs mer

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt!

NISSAN HÄLSOCENTER. Meditation. Yoga & QiGong. Personlig utveckling. Healing. Färglära. Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! NISSAN HÄLSOCENTER Yoga & QiGong Meditation Personlig utveckling Healing Färglära Hypnos & Regression Tänk kreativt! Lev positivt! KURSER VÅREN 2015 YOGA & QIGONG nybörjar- och fortsättningskurs HATHA-YOGA

Läs mer

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro

Apotekets råd om. Nedstämdhet och oro Apotekets råd om Nedstämdhet och oro Vi drabbas alla någon gång av nedstämdhet och oro. Nedstämdhet är en normal reaktion på tillfälliga på - frestningar, övergångsfaser i livet och svåra livssituationer.

Läs mer

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser

Rörelseträning. Mmm... vid överbelastning i käksystemet... ...Fria rörelser Rörelseträning vid överbelastning i käksystemet... Mmm......Fria rörelser Andning - Avslappning Undvik vanor som kan belasta käksystemet Träningsprogram Andning - Avslappning Andning... Hur du andas påverkar

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering,

att andas lite fel under en längre period kan framkalla likartade symptom som vid hyperventilering, Naturlig hälsa Andas dig frisk och Andas rätt det ökar din energi och fettförbränning och håller dig friskare. Jag vill att folk ska bli medvetna om sin andning i vardagen, inte bara när de går på yoga,

Läs mer

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se

REHABKURSER. Välkomna till Active REHAB. Tel:031-919600. info@active-rehab.se REHABKURSER Välkomna till Active REHAB Tel:031-919600 Adress Göteborg: Järntorgsgatan 8 (Järnhälsans lokaler. Vån 3) Adress Landvetter: Milstensvägen 2 (Hälsans Hus lokaler) info@active-rehab.se Artrosskola

Läs mer

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA

FÖRELÄSNING BUDDHISMEN SIDDHARTA GAUTAMA BUDDHA FÖRELÄSNING BUDDHISMEN Buddhismen är vid sidan av kristendom, islam och hinduismen bland de största världsreligionerna. Buddhismen uppstod för 2000 år sedan i området kring floden Ganges i norra Indien.

Läs mer

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda. Hur skiljer sig Buddha från hinduismen? Buddha trodde inte på någon gud, Buddha är ateist. Atman, den gudomliga själen, finns inte enligt Buddha. Buddha tog bort kastsystemet, alla människor är lika värda.

Läs mer

Asana Kroppsövning i Hatha Yoga Ur Advanced Hatha Yoga av Shri Shyam Sundar Goswami (Inner Traditions)

Asana Kroppsövning i Hatha Yoga Ur Advanced Hatha Yoga av Shri Shyam Sundar Goswami (Inner Traditions) Asana Kroppsövning i Hatha Yoga Ur Advanced Hatha Yoga av Shri Shyam Sundar Goswami (Inner Traditions) Hatha yoga lär oss att musklernas relativt nya roll den statiska omvandlingen av de dynamiska musklerna,

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Yoga & Spa i Spanien med YogaByLink

Yoga & Spa i Spanien med YogaByLink Yoga & Spa i Spanien med YogaByLink La Manga Club, Murcia Spanien 15-22 oktober För att skapa energi i höstens mörka dagar och hålla träningslusten vid liv, bjuder vi nu in dig till en härlig gruppresa

Läs mer

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv!

G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! G-kraft - Din väg till ett mer balanserat liv! Vad erbjuder Gunilla och G-kraft Akupressur? Jag gör behandlingar utifrån traditionell kinesisk medicin. Akupressur Öronakupunktur Koppning/koppningsmassage

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

Immun. Forskning - Kunskap - Utbildning

Immun. Forskning - Kunskap - Utbildning Immun Forskning - Kunskap - Utbildning Innehållsförteckning - Immun > Vad är MediYoga? Sid 3. > Att tänka på innan du börjar. Sid 4. > Vad betyder det? Sid 5. > Om yoga. Sid 6-7. > Om meditation. Sid 7-8.

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast

Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast Kroppen och hälsan efter graviditet - Hur kan jag hålla mig fysiskt aktiv och må bra? Anna Orwallius leg.sjukgymnast BEBISLYCKA!! Men även lite besvär Smärta i underliv Amningsbekymmer Inkontinens Rygg/bäckensmärta

Läs mer

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt?

ATT MÅ DÅLIGT Vad kan orsaka att man börjar må dåligt? ATT MÅ DÅLIGT De allra flesta har någon gång i livet känt hur det är att inte må bra. Man kan inte vara glad hela tiden och det är bra om man kan tillåta sig att känna det man känner. Man kanske har varit

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. Att hela sig själv är grundförutsättningen till ett lyckligt liv, allt annat är som att bygga på sankmark.

Läs mer

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem.

Förutom yogan jobbar man med att synliggöra de beteendemönster som har bidragit till och förstärkt symptomen, oavsett grundorsaken till dem. FIBROYOGAN SOM BLEV HOLISTISK! Fibroyoga är en helhetsmetod utarbetad av Ulrica Gulz., Kundaliniyoga- och meditationslärare på Shanti Yoga & Kultur i Kungsör. På www.fibroyoga.se kan du läsa om Ulricas

Läs mer

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson

TRÄNA DIG I TENTAFORM. Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson TRÄNA DIG I TENTAFORM Peter Lundell & Karl-Fredrik Andersson INNEHÅLL Vad händer när man tränar? Hur påverkar träning studierna? Hur får man till träningen? Vad, varför och hur ska man träna? Hur får man

Läs mer

torsdag 7 februari 13 Buddhismen

torsdag 7 februari 13 Buddhismen Buddhismen Religion försöker förstå världen, tolka den och göra den begriplig - ge namn åt krafter som påverkar oss och förklara orsakssammanhang Buddhismen gjorde en ny analys av världen och människans

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen

!!!! Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen Mindfulnessmodul för instruktörer/terapeuter: MIMY- mindfulness och yoga som verktyg i vardagen MIMY är en kombination av Mindfulness och MediYoga, två flertusenåriga metoder som i forskning pekar på ökat

Läs mer

om yoga, för yogis, av yogis

om yoga, för yogis, av yogis Välkommen till Jåga! Det här fanzinet kommer handla om lite av varje- en del som ni har frågat om och en del som jag har tänkt på själv. Idén är att det kommer ut sisådär varje kvartal och jag hoppas ha

Läs mer

- Hur skulle du vilja definiera begreppet mental träning?

- Hur skulle du vilja definiera begreppet mental träning? TREDJE STEGET intervjuer om en ny fas i livet LarsEric Uneståhl och jag, Elisabeth Solin, sitter i ett vackert äldre hus omgivet av mäktiga träd. Vid uppfarten till villan står skylten Skandinaviska Ledarhögskolan

Läs mer

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi

Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi. Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Påbyggnadsutbildning i Integrativ Zonterapi Vad är Integrativ Zonterapi? En behandlingsmetod som är dokumenterad mer än 5000 år tillbaka i tiden. Den sätter igång kroppens alla celler till samarbete för

Läs mer

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1

Behandlingsriktlinjer WAD, landstinget i Jönköpings län, maj 2007. Bilaga 1 Bilaga 1 Sammanfattning av sjukgymnastiska interventioner vid akutomhändertagande för patienter med whiplashrelaterade besvär. 1. Första besöket inom 10 dagar efter skadetillfället. Bilaga 2 - Kontrollera

Läs mer

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera.

Om en annan symbol dyker upp, då är det dags att ta reda på innebörden och ta till dig insikten men att vänta en tid med att agera. BIM Introduktionsprogram 6 steg till att ta reda på vad du vill och hur du kommer dit. 1. Ta reda på vad du vill 2. Följ universums tecken 3. Ta dig själv och det du gör på allvar 4. Gör en ceremoni 5.

Läs mer

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper

Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper INDISKA BERÄTTELSER DEL 10 KARMAN Reportageprogram av Tove Jonstoij Medverkande: Lasxha Yoganathan Uppläsningar ur Upanishaderna och Bhagavad-Ghita av Cecilia Frode och Magnus Krepper Indiska Berättelser

Läs mer

Massage för. d e l k u r s r y g g oc h n a c k e

Massage för. d e l k u r s r y g g oc h n a c k e Massage för Hemmabruk d e l k u r s r y g g oc h n a c k e Innehållsförteckning Grattis till ett klokt val! 3 Presentation av Daniela 4 Massagens historia 5 Massagens effekter 6 Lilla anatomiskolan 8 Massagegrepp

Läs mer

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se

Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se Stressforskningsinstitutet Besök oss på www.stressforskning.su.se 10-03-24 Dr. Walter Osika, Doc. Aleksander Perski, Stressforskningsinstitutet 1 Behandling av utmattningssyndrom - hur bra blir man? Erfarenheter

Läs mer

Målplanering för hälsa Exempel 1:1

Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Målplanering för hälsa Exempel 1:1 Jag har nu goda, regelbundna rutiner för sömn och känner mig utvilad. Sover dåligt, är ofta trött och irriterad, orkar inte med allt som tidigare (trädgård, städning,

Läs mer

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord

Innehåll. Program. Expressträning träningskonceptet för dig. Träningsprogram. Övningsbank. 4 Jaris förord 7 Jennies förord Innehåll 4 Jaris förord 7 Jennies förord Expressträning träningskonceptet för dig 10 Expressmetoden 13 Expresstyrketräning 14 Expresskonditionsträning 15 Inför expressträningen Övningsbank 18 Ben: 20 lår

Läs mer

Information om Inre Balans-terapi

Information om Inre Balans-terapi Information om Inre Balans-terapi Inre Balans-terapi är en enkel och effektiv metod för stresshantering och personlig utveckling. Under tre sessioner arbetar man direkt med det undermedvetna för att starta

Läs mer

år kropp och den nya tidens justeringar

år kropp och den nya tidens justeringar år kropp och den nya tidens justeringar V Det har under lång tid funnits skrifter om den nya tiden och meningen bakom. Vi är en varelse i ett komplext system som påveraks på ett eller annat sätt av dessa

Läs mer

INFINITE TAI JI 2014-2017

INFINITE TAI JI 2014-2017 INFINITE TAI JI 2014-2017 Infinite Tai Ji Infinite Qi gong Meditation Chi Yoga Unik möjlighet till 3-årig Infinite Tai Ji-utbildning i Uppsala med mästaren Jason Chan, YogiCho och Tina Hédren för perfekt

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Vad är en våga tala-kurs?

Vad är en våga tala-kurs? Vad är en våga tala-kurs? På de flesta universitet och högskolor ges idag våga tala-kurser. För att få gå en sådan kurs krävs att man är inskriven som student och att man har en rejäl oro inför att hålla

Läs mer

"50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa

50+ i Europa Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Agency Logo Household-ID 1 2 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens förnamn: "50+ i Europa" Kartläggning av hälsa, åldrande och pensionering i Europa Skriftligt frågeformulär för

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9

Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 KEDS Karolinska Exhaustion Disorder Scale 9 Avsikten med detta formulär är att ge en bild av ditt nuvarande tillstånd. Vi vill alltså att du försöker gradera hur du mått de senaste två veckorna. Formuläret

Läs mer

Hälsoteket i Angered

Hälsoteket i Angered A K T I V I T E T S P R O G R A M VI N T E R Hälsoteket i Angered 27 Januari 28 Maj 204 VÅ R H Ö S T S O M M A R Vi som jobbar på Hälsoteket Drop-in hälsa och FaR (Fysisk aktivitet på recept) Emma Helena

Läs mer

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten.

MINDFULNESS om att leva här och nu. Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. MINDFULNESS om att leva här och nu MINDFULNESS vad är det? Mindfulness är ett sätt att vara ett sätt att förhålla sig till den inre och yttre verkligheten. Mindfulness utvecklades av Dr. Jon Kabat-Zinn

Läs mer

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning

Pain Relief Experts. Dr. Michael Ho. Bruksanvisning Pain Relief Experts Dr. Michael Ho Bruksanvisning Innehåll Meddelande från doktor Michael Ho Vem kan använda produkten? 2 3 Olika funktioner För perfekt stöd och komfort För perfekt ryggmassage För perfekt

Läs mer

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen

Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen Jobbet, kroppen, livet i motorbranschen PDF-version Kapitel Rehabiliterande träning / Viktigt att veta innan du startar Din skada ska vara anmäld till försäkringskassan om du skadat dig på jobbet. Innan

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård

vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård HANDLEDNING vila Meditation & Avslappning AV Per Erkersgård Dipl. Stress- och Massageterapeut Handledning till VILA CD:n Vilas handledning beskriver de olika spåren på skivan och vad som är syftet med

Läs mer