Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden"

Transkript

1 Till Socialdepartementet Dnr: S2012/7587/FS Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden Sveriges Farmacevtförbund har beretts tillfälle att lämna synpunkter på ovanstående remiss. Vi har valt att delge kommentarer på utredningen dels ur ett generellt perspektiv dels utifrån de kapitel som presenterats. Utredningen generellt Inledningsvis vill vi uppmärksamma det föredömliga arbete som har utförts för att åstadkomma det faktaunderlag som har krävts för en utredning av den här omfattningen. Vi välkomnar att utredningen har sökt lösningar på många av de problemen som vi upplever som olösta efter omregleringen av apoteksmarknaden, men saknar samtidigt fortfarande konkreta förslag i syfte att förverkliga målet att ha fortsatt fokus på förbättrad läkemedelsansvändning. Som grund för våra kommentarer har vi utgått från att en läkemedelsförmånslagstiftning bör ha som mål en jämlik vård oavsett var man bor i landet och vilken utbildning eller annan socioekonomisk bakgrund man har. Detta är ett perspektiv som vi saknar i delbetänkandet. Vi upplever att diskussionerna ofta ensidigt handlar om att skapa prispress med sänkta läkemedelskostnader som följd och mindre om de effekter på patientsäkerhet som man skulle kunna få om man stimulerar åtgärder och ersättningar på att åstadkomma en förbättrad läkemedelsanvändning. En återkoppling till regeringens fem övergripande mål för omregleringen av apoteksmarknaden är något vi efterfrågar, eftersom det är dessa mål som utgör fundamentet för apoteksmarknadens villkor. Ökad tillgänglighet till läkemedel. Bättre service och tjänsteutbud Låga läkemedelskostnader Bibehållen kompetens och säkerhet i läkemedelsförsörjningen Tillvarata apotekens bidrag till en förbättrad läkemedelsanvändning Vi anser vidare att utredningen borde ha berört de betalningsvillkor som svenska apotek har i dagsläget, där betalning för läkemedel sker flera dagar före ersättning från landstingen och de momsregler som gäller för köp av receptläkemedel från partihandel respektive försäljning till konsument. Sammantaget skapar detta orimliga kassaflöden, problematiskt inte minst för små aktörer, något som därmed utgör ett konkurrenshinder. 1

2 Vi vill också peka på de, i många fall, grunda konsekvensutredningar som presenteras. Detta skapar svårigheter för oss som remissinstans att bedöma och värdera. Exempel ges nedan. Utredaren bedömer att förslagen ska kunna genomföras den 1 juli 2014, vilket vi finner vara orimligt, framför allt utifrån de omfattande förändringar av IT-system som föreslås. Kap 8 Biologiska läkemedel Om apoteket ska ges möjlighet att byta ut läkemedel vid nyinsättning måste det på receptet markeras att det är fråga om nyinsättning för att apoteket ska bli uppmärksammat på detta. Uppföljning till förskrivande läkare kräver stödsystem som gör förfarandet enkelt och användarvänligt. Utredningen nämner förstärkta IT-system med ökade kostnader som följd. Vilken eller vilka intressenter som skulle bära dessa kostnader framgår inte. Utredningen nämner vidare de logistiska utmaningar som tillgänglighet till ett större antal utbytbara läkemedel kräver. Biologiska läkemedel är i allmänhet dyra läkemedel och vi vill återigen poängtera apotekens brist på incitament att lagerhålla dyra läkemedel med den ersättningsmodell och de returvillkor som man lever under idag. Kap 9 Svenska priser i jämförelse med andra länder Vid jämförelse av AUP mellan olika länder ligger Sverige bland de lägsta, vilket återigen visar på de låga handelsmarginaler som apoteken har. I det här sammanhanget skulle det ha varit intressant att se en jämförelse mellan olika länders apoteksmarginal. Kap 10 Överväganden och förslag gällande ny prissättningsmodell för originalläkemedel utan generisk konkurrens Utredningens förslag: Att behålla dagens värdebaserade prissättning (VBP) för nya läkemedel men utveckla tillämpningen främst avseende kopplingen pris-volym. Utredningens förslag: Införa internationell referensprissättning (IRP) efter 5 år, med ytterligare skärpning efter 10 år. Vi är fullt införstådda med det logiska resonemang som bygger upp förslaget om en ny, mer komplex prismodell. Vi förespråkar värdet av VBP som ger en rimlig möjlighet att bedöma och jämföra terapier inom olika sjukdomsområden i Sverige. Införandet av IRP skulle teoretiskt kunna vara ett steg i rätt riktning men vi ser också risker med detta. Värdet av ett läkemedel i ett visst sjukvårdssystem är inte nödvändigt detsamma som i ett annat sjukvårdssystem. Vidare anser vi att den föreslagna tiden på marknaden innan en produkt blir föremål för IRP är för kort. Det tar vanligtvis 2-3 år innan en produkt fått genomslag i sjukvården och vi befarar att detta skulle kunna påverka introduktionen av nya innovativa läkemedel på den svenska marknaden negativt. Ett resonemang kring att senarelägga introduktionen av IRP till 10 år skulle ha varit intressant att få ta del av. Sammanfattningsvis bedömer vi att den konsekvensutredningen, som presenteras i samband med introduktionen av en ny prismodell, är alltför grund för att kunna ge underlag för att huruvida modellen är lämplig eller inte. De huvudsakliga frågor vi ställer oss är: Är analysen rörande de 2

3 ekonomiska konsekvenserna för apoteken rimlig? Hur påverkas Life Science-industrin ur ett längre perspektiv? Hur ska den nya prismodellen följas upp och hanteras då större volymer säljs? Utredningens förslag: Landstingen och industrin ingår samarbetsavtal för uppföljning, utvärdering och rabatt för de läkemedel som i andra länder hanteras som slutenvårdsprodukter och där behandlingskostnaden per patient eller produktkostnaden per förpackning är hög samt där det finns flera terapeutiska alternativ eller för nya innovativa läkemedel som identifierats inom ramen för den nationella introduktionsprocessen som är under utformning inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. En förutsättning är att sådana avtal utformas för tillräckligt stora regioner, utifrån ett brett samhällsperspektiv samt i nära samverkan med TLV rörande prioritering och kostnadseffektivitetsanalyser. Avtalen får inte ge negativ effekt på apotekens utbyte till parallellimporterade läkemedel. Förslaget att landsting och industri skulle kunna ingå samarbetsavtal för uppföljning och utvärdering tycker vi är rimligt, det bör ligga i båda parters intresse. Vi upplever dock att konsekvensanalysen rörande rabatter har sådana brister att vi inte kan tillstyrka förslaget. Vi är av uppfattningen att samordnade, nationella förhandlingar kan resultera i samma pris och därmed en garanti för jämlik vård. Möjligen finns det vissa avgränsade områden där lokala förhandlingar kan driva på utvecklingen. Ett sådant exempel är diagnostiska teststickor där de upphandlade priserna varierar stort i olika delar av landet, men samtliga priser blev lägre än det ursprungliga priset. Vi tror att möjligheterna att skapa avtal om rabatt för förmånsläkemedel, som i andra länder i huvudsak används i slutenvården, kan ha en direkt negativ inverkan på jämlik tillgång på vård i Sverige. Det innebär att de mindre landsting som inte ingår i någon förhandlingskartell får sämre förutsättningar att erbjuda sina invånare samma läkemedel som ett stort landsting med god förhandlings och köpkraft. Det kan också finnas anledning att befara att vissa företag inte kommer att kunna medverka i ett avtalsförfarande. Vi skulle också vilja se ett resonemang kring hur förslaget påverkar Läkemedelskommittéernas arbete kring rekommendationslistor. Kan man hamna i en situation där ekonomiska incitament styr över den vetenskapliga evidensen eller erfarenhet? På vilket sätt skulle tidigare erfarenheter av klustersamarbete vara en garanti för att systemet i slutändan inte resulterar i ojämlik vård? Man skriver vidare att Avtalen får inte ge negativ påverkan på apotekens utbyte till parallellimporterad produkt. Detta torde vara ett faktum som läkemedelsföretagen skulle se som en nackdel vid förhandlande eftersom lönsamheten då är mycket svårare att beräkna. Man skriver också att man inte sluter avtal som helt utesluter användningen av alternativa produkter. Sammantaget är detta faktorer som ställer orimliga krav på avtalsskrivande och som därmed är svårgenomförbara. Utredningens förslag: Införa en bagatellgräns för inträde i förmånerna för att förenkla och underlätta för företagen samt frigöra granskningsresurser för alla sorters läkemedel och på så sätt utöka parallellimporten. Vi saknar en diskussion kring effekterna då väldigt dyra läkemedel, med försäljningsintäkter som understiger gränsen, ska godkännas. Det känns angeläget att just dessa läkemedel utvärderas fullt ut inte minst med avseende på hälsoekonomiska konsekvenser. 3

4 Utredningens förslag: Möjliggöra för öppenvårdsapotek att förhandla inköpspris på s.k. icke utbytbar generika i likhet med övriga icke utbytbara läkemedel och på så sätt utöka parallellimporten. Här saknar vi en konsekvensanalys på patientnivå och tillgänglighet. Om en patient använder ett visst läkemedelsmärke och inte får byta, vilket är fallet för exempelvis läkemedel med snävt terapeutiskt intervall, ställer det stora krav på lagerhållning hos apoteken. Inte minst krävs ett utvecklats samarbete med vården så att just det märke som apoteken lagerför förskrivs. Utredaren menar att denna åtgärd ska ses som en viss kompensation för apoteken och de negativa effekter som förslagen i övrigt medför avseende parallellimport etc men har samtidig svårt att redovisa storleken på denna kompensation, vilket gör osäkerheten i den ekonomiska kalkylen stor. Konsekvensutredningen för apoteken är mycket kortfattad och vi ställer oss frågande till rimligheten i de beräkningarna. Bedömningar om värdet av förhandlingsrätt på inköpspriser på icke utbytbar generika förefaller högt. Utredningens förslag: Nyttja de besparingar som uppstår genom sänkta priser för att stimulera innovation och utvecklade samarbeten mellan sjukvård och läkemedelsindustri, förbättrad uppföljning och utvärdering, förbättrad läkemedelsanvändning m.m. Vi ser utredningens positiva inställning till innovation som lovande men bristfälligt beskrivet. Det framgår inte hur dessa medel skall avsättas och var och hur och av vem de sedan skall fördelas ut till. Det är angeläget att framhäva vikten av att skapa en betalningsvilja för innovativa behandlingsmetoder, uppföljning av läkemedel i klinisk praxis och utvecklandet av öppna jämförelser och kvalitetsregister. Innovation behöver inte bara vara nya läkemedel utan även nya metodiker och medicinsk rådgivning, såsom kvalificerade farmacevtiska tjänster på apotek för bättre läkemedelsanvändning. Vi vet att läkemedelsrelaterade problem resulterar i stora kostnader för samhället, siffror mellan miljarder har redovisats. Att utnyttja stimulansmedel för denna typ av problematik skulle kunna resultera i samhällsekonomiska besparingar. Vi ställer oss positiva till den nationella introduktionsprocess för läkemedel som utarbetas inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Vi är av samma uppfattning att denna bör öka förutsättningarna för att patienter tidigare kan få ta del av nya läkemedel. Kopplingen till att landstingsskillnader därmed utjämnas i högre utsträckning, tycker vi inte är lika tydlig. Finns det några sanktioner för landsting som inte väljer att använda ovan nämnda process? Vi vill peka på att apoteksaktörerna spelar en viktig roll vid en nationell introduktionsplan. Inte bara vid information till patienter, utan även vid uppföljning och utvärdering av de nya läkemedlen. Apoteken utgör utmärkta arenor för att inhämta uppföljningar av behandlingsresultat i klinisk användning. Kap 11 Bakgrund och nulägesbeskrivning gällande leverans- och tillhandahållandeskyldighet Inledningsvis kan vi konstatera att som en av de tre viktigaste faktorerna som lyfts fram av konsumenter som handlar på apotek rör tillgång till utbildad personal med goda kunskaper om de läkemedel som säljs. Något som tydligt visar på vikten av att ha legitimerade farmacevter i receptkedjan. Utredningen nämner siffror på hur många av Apoteket AB:s kunder som blir betjänade inom fem minuter. Vi har full förståelse för att kunder inte ska behöva vänta orimligt länge på apotek. Samtidigt vill vi å det starkaste reagera mot det faktum att man sätter en tidsgräns på själva 4

5 expeditionen vilket vi menar är en risk för patientsäkerheten, och att man dessutom framhåller detta som ett kvalitetsmått. Vi vill också poängtera att det faktum att direktexpedieringsgrad inte mäts idag är att beklaga då vår uppfattning är att det i dagsläget är många patienter som väljer att besöka annat apotek om det först valda inte har kunnat leverera den service som efterfrågas. Detta redovisas inte i apotekens system. De siffror som redovisas blir därmed falskt positiva. I det gamla ATS-systemet kunde kunder som efterfrågade ett läkemedel som inte fanns hemma men ändå valde att inte beställa, registreras. Därmed kunde man få en uppfattning om graden av direktexpedition. En funktion som inte finns i dagens IT-system. Den branschpraxis som finns gällande de tillfällen då kontakt tas med annat apotek för att lösa tillgänglighet av läkemedel - starkt medicinskt behov - är öppet för tolkning och bedöms uppenbarligen olika av olika aktörer och olika farmacevter. Före reformen år 2009 tilläts apoteket erbjuda det varumärke som man hade hemma på lager och därmed kunde man i högre utsträckning erbjuda kunden samma varumärke flera gånger inom ramen för receptets giltighetstid. Inte minst viktigt att väga detta faktum mot Konsumentverkets undersökning där det bland konsumenterna finns en upplevelse av försämrad direktexpeditonsgrad. Det är inte alldeles osannolikt att anta att denna upplevda försämrade service kopplas samman med omregleringen 2009 vilket alltså är felaktigt. Problemet är snarare av informationskaraktär än problem för apoteken att tillhandahålla läkemedelssubstansen. Mycket talar för att förväntningarna hos allmänheten höjdes i och med omregleringen vilket sannolikt påverkar uppfattningen om servicegraden. Det är också viktigt att nämna förskrivarnas informationsansvar vid förskrivning av läkemedel som med stor sannolikhet kommer att substitueras. En diskussion med patienten om generika, eventuella krav på specifikt varumärke etc, skulle kunna underlätta förståelsen från patienten enormt. Vi upplever att alltför stora krav läggs på apoteken att förklara generikasystemet, tid som i stället skulle kunna läggas på medicinsk information. Periodens vara erbjuds även 14 dagar in i efterföljande månad, för att öka möjligheterna för apoteken att bli av med sina lager. Dagens IT-system stöder dock inte alltid denna process vilket gör att priset på produkten kan påverkas markant, något som drabbar patienter som inte har kommit så långt i sitt högkostnadsskydd och därmed betalar en stor del själva. Kap 12 Övervägande och förslag gällande leverans och tillhandahållande på apotek Utredningen skriver att de upplevda försämringarna är av sådan betydelse att de motiverar förändringsförslag och föreslår att öppenvårdsapoteken ska ha den lagerhållning som krävs för att säkerställa en god tillgång av de läkemedel som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten. Som ett förslag på sanktionerande åtgärd nämns Läkemedelsverkets möjligheter att vidta offentligrättsliga sanktioner. Vi menar dock att man först måste skapa förutsättningar för apoteken, såsom en full returrätt, en handelsmarginal som ökar incitamenten för att lagerhålla dyra produkter och informationsinsatser till allmänheten för att öka förståelsen för generikareformen och dess konsekvenser. Utredningen nämner också de bristande IT-system som apoteken har brottats med under stora delar av Det finns goda skäl att tro att situationen förbättras då datastöden på apoteken fungerar fullt ut. Problemen med IT-stöden uppmärksammas också i rapport från E- hälsoinstitutet där man pekar på att de politiska besluten kan ha påverkat utvecklingen av systemen och patientsäkerheten. Många aktörer har saknat tydliga direktiv och krav. De små aktörerna är mer 5

6 utsatta än de större och rapporten ifrågasätter om leverantören till de mindre aktörerna, Maxx, kommer att ha råd med kontinuerliga uppdateringar. Rapporten pekar vidare på att det behövs riktlinjer eller krav för vad ett receptexpeditionssystem bör uppfylla. (Läkemedelsvärlden ) Vi skulle också vilja peka på den stora tidsbrist vid receptexpedition som många farmacevter på apotek upplever idag. Denna tidsbrist kan i vissa fall motverka möjligheterna att hjälpa en patient fullt ut och tolkningen av starkt medicinska skäl enligt branschpraxis kan därmed påverkas negativt. Utredningens förslag: Läkemedelsverket ges i uppdrag att kartlägga omfattningen av restnoteringar hos de läkemedelsföretag som tillhandahåller läkemedel till Sverige. Vi tillstyrker detta. Vi vill också peka på vikten av att företagen ger kontinuerlig, uppdaterad information om vad restnoteringarna beror på och beräknat leveransdatum. Det är anmärkningsvärt att man i studier sett att den näst vanligaste orsaken till restnotering var ingen alls det vill säga företaget gav ingen information, vilket skulle kunna tyda på en viss nonchalans gentemot. Även informationen kring leveransdatum på så kallade långrester kan i många fall saknas eller ändras från en dag till en annan, vilket naturligtvis påverkar farmacevtens möjlighet att ge korrekta uppgifter till patienter. Utredningens förslag: Det införs ett krav på rimlig lagerhållning hos apotek för att säkerställa en god tillgång för konsumenterna till de läkemedel och varor som omfattas av tillhandahållandeskyldigheten. Vi tillstyrker detta men vill samtidigt påpeka vikten av att skapa grundläggande förutsättningar för apoteken att uppnå detta - full returrätt och möjlighet för apoteken att avtala om leveransvillkor. En detaljstyrd lagerhållning är orimlig och bör kunna styras av de inneboende krafterna på en avmonopoliserad marknad. Utredningens förslag: Det görs ett förtydligande om att kravet på tillhandahållande inom 24 timmar inte gäller om läkemedlet eller varan inte finns tillgänglig för beställning hos leverantör, konsumenten efterfrågar läkemedlet vid en tidpunkt som innebär att leverans inte kan ske inom 24 timmar, det är lång transportsträcka till apoteket, apoteket inte har öppet nästkommande dag, det är fråga om ett licensläkemedel eller extemporeläkemedel eller om det föreligger särskilda skäl. Vi tillstyrker detta och tycker att det skapar förutsättningar för apoteksfarmacevter att leverera den service som förväntas av dem. Det är orimligt att endast lägga ansvar på en part, det vill säga apoteken. Vi ser endast två alternativ antingen skapar man avtalsutrymme mellan apoteken och leverantörer eller specificerar samma krav för alla länkar i leveranskedjan det vill säga apotek, partihandel och leverantör. Utredningen nämner flera orsaker till att inte införa leveransskyldighet för den som innehar försäljningstillstånd inte minst de negativa effekter en skyldighet skulle innebära för lanseringsviljan hos läkemedelsföretagen. Intressant i sammanhanget vore en internationell utblick, inte minst inom EU-federationen. Har andra länder leveransskyldighet för leverantörer? Hur ser det ut med returrätten från apotek till partihandel? Finns möjlighet för EU att samverka i denna fråga? Utredningens förslag: Det ges bättre möjligheter för apotek att skicka läkemedel mellan sig i akuta situationer i syfte att förbättra tillhandahållandet till konsument. 6

7 Vi tillstyrker förslaget men ifrågasätter akuta situationer och menar att apoteken ska ha möjlighet att skicka läkemedel även vid andra, speciella skäl. Inte minst på glesbygdsapotek är detta en viktig komponent för att förbättra tillhandahållandet. Utredningens förslag: En skyldighet införs för apoteket att, om apoteket inte har det efterfrågade läkemedlet på lager, informera konsumenten om på vilket eller vilka apotek läkemedlet finns tillgängligt. Utredningens förslag: Apotekens Service AB föreslås ta fram ett gemensamt elektroniskt söksystem där det framgår på vilket eller vilka apotek ett läkemedel finns i lager. Söksystemet ska vara öppet för alla att använda, t. ex. konsumenter, apotekspersonal och förskrivare. Det införs en skyldighet för apotek att till Apotekens Service AB rapportera huruvida de lagerhåller ett visst läkemedel. Vi avstyrker detta förslag. Upplysandeskyldigheten förutsätter ett fungerande IT-system, vi kan inte riskera att farmacevter tvingas ringa till andra apotek för att undersöka lagersaldo. Redan idag ser vi att medicinsk information får mindre utrymme jämfört med diskussioner kring utbyte och ekonomi på grund av tidspress på apoteken. Att äventyra medicinsk information i ännu högre utsträckning är inte görligt i dagsläget. Apoteksmarknaden är en konkurrensutsatt marknad. Att införa upplysandeskyldighet är en återgång till ett monopol och vi ser i dagsläget tecken på att denna skyldighet per automatik ersätts av marknadsdrivna tjänster där apoteksaktörer erbjuder möjlighet för patienter att kontrollera på vilka apotek deras läkemedel finns tillgängliga. Även här vill vi peka på bristen av en uttömmande konsekvensanalys. Är patientnyttan rimlig i förhållande till de kostnader ett fullt fungerande IT-system kostar? Ingen kostnadsuppskattning redovisas varför det är svårt att bedöma nytta vs kostnad. Om förslaget med gemensamt söksystem mot förmodan antas vill vi poängtera vikten av att införa möjligheter att i systemet kunna reservera varan på respektive apotek. Man måste också säkerställa att lagerstatus uppnår en sådan kvalitet att man kan lita på de uppgifter som ges. Utredningen föreslår att apoteket vid behov hjälper kunden med att se till att varan finns kvar på apoteket men förtydligar inte på vilket sätt denna service ska genomföras. Det är orimligt att begära att apoteken ska ringa i varje enskilt fall. Det är också viktigt att poängtera att kostnaden för ett gemensamt söksystem måste vara rimligt även för små apoteksaktörer att finansiera för att inte ytterligare påverka konkurrenskraften i negativ riktning. Utredningens förslag: TLV bör se över föreskrifterna om handelsmarginalen. Utredningen anser vidare att aktörerna bör utveckla branschens riktlinjer i syfte att förbättra villkor för returrätt, hållbarhet mm. Vi tillstyrker utredningens förslag. Det är högst anmärkningsvärt att apotekens kostnader för kassation och returer idag inte ryms inom handelsmarginalen. Vi vill också peka på att man i föreskrifter för handelsmarginal även bör ta hänsyn till apotekens aktiva arbete för att gynna en förbättrad läkemedelsanvändning och föra ett resonemang kring ersättning för farmacevtiska tjänster. Vi anser det vara av vikt, att införa möjligheten att definiera vissa läkemedel som kräver ökade insatser vad gäller medicinsk rådgivning kopplade till dessa. I utredningens bedömning rörande ovanstående förslag nämns också att TLV bör överväga om det är möjligt att ange en viss minsta hållbarhetstid. Vi anser att TLV ska överväga om det är möjligt att 7

8 ange hållbarhetstid eftersom vi uppfattar detta som ett högst angeläget problem för aktörerna på apoteksmarknaden. Det finns vissa branschriktlinjer idag men inga bindande krav på att leverantörer måste leverera produkter med en viss hållbarhet, vilket försvårar situationen för apoteken och ökar riskerna för onödig kassation avsevärt. Kap 14 Överväganden och förslag gällande prissättning av generiska läkemedel och generiskt utbyte Utredningens förslag: Farmaceutens möjlighet att av hänsyn till patientsäkerheten motsätta sig utbyte regleras. Farmaceuten får möjlighet att vid särskilda skäl byta ut det förskrivna läkemedlet mot ett läkemedel som tidigare har lämnats ut enligt receptet. Receptregistret ska få innehålla uppgift om att expedierande farmaceut på apoteket har motsatt sig utbyte eller bytt ut läkemedlet samt skälen till det. Vi tillstyrker förslaget men vill poängtera att även förskrivare ska omfattas av ett lagkrav att i sina journalsystem ange om man av medicinska skäl vill att patienten ska ha en viss produkt. Utredningens förslag: Förlängda perioder i utbytessystemet, så att ny periodens vara utses för två månader i taget i stället för dagens period om en månad. Detta kombineras med en längre förberedelsetid för leverantörerna. Vi tillstyrker detta förslag. En längre förberedelsetid skulle troligen skapa bättre förutsättningar för leverantörer att tillhandahålla produkter med rimlig hållbarhet. Utredningens förslag: Krav på att leverantör aktivt anmäler/ansöker om att dennes produkt ska utses till periodens vara. Vi tillstyrker detta förslag med ett tillägg att leverantören ska säkerställa att man kan leverera produkten under hela perioden. Utredningens förslag: Differentierade utförsäljningsperioder, vilket kan leda till längre utförsäljningsperioder för lågvolymprodukter. Vi tillstyrker förslaget under förutsättning att IT-systemen klarar av att leverera denna tjänst. Utredningens förslag: Den kartläggning som Läkemedelsverket, i samråd med TLV, föreslås vidta avseende restnoteringar bör ligga till grund för förnyad bedömning av en eventuell leveransskyldighet av läkemedel, inklusive generika. Vi tillstyrker förslaget. Utredningens förslag: Sanktionsavgift för apotek som inte följer bestämmelserna om utbyte. Vi avstyrker förslaget om sanktionsavgift. Vi vill uppmärksamma utredningen på att ett tydliggörande av vad som ingår i en receptexpedition krävs för att föra ett resonemang kring eventuella sanktioner eller inte. Enligt Lag (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. är det öppenvårdsapotekets ansvar att byta till läkemedel som är utbytbart. Farmacevten färdigställer de förskrivna läkemedel som ska lämnas ut. Däri ligger också ett säkerställande av att patienten kan ta sitt läkemedel på rätt sätt. En viktig faktor för att bedöma detta är att patienten måste vara helt införstådd med vilket läkemedel han eller hon tar för att undvika läkemedelsrelaterade problem såsom dubbelmedicinering etc. I 8

9 vissa fall finns uppenbara risker att patienten inte kommer att ta sitt läkemedel så som det är ordinerat. Det finns forskning som visar att upp till patienter per år använder sina läkemedel på fel sätt på grund av utbyten mellan olika generiska läkemedel. Vi menar att i och med att farmacevten utgör en legitimerad yrkeskår står de under samhällets tillsyn och har godkänts för yrkesverksamhet inom det område legitimationen avser. De har därmed kvalificerade arbetsuppgifter och ett särskilt ansvar för patienternas säkerhet. Att ytterligare införa sanktioner förutom den sanktion som ligger i möjligheten till deslegitimation känns främmande utifrån hur sanktioner hanteras för övriga legitimationsyrken inom hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt från ovanstående resonemang avstyrker vi förslaget om ett införande av sanktionsavgift och menar att detta måste få ligga inom ramen för yrkesutövande av en legitimerad yrkeskår. Utredningens förslag: Det behövs kontinuerliga informationsinsatser om utbytessystemet. Det primära informationsansvaret ligger på hälso- och sjukvården och apoteken. Läkemedelsverket och TLV bör se över och utveckla befintligt informationsmaterial. Förskrivare bör ha tillgång till uppgift om aktuell periodens vara och ha möjlighet att använda det söksystem som utredningen föreslår för att söka information om vilket apotek som har ett läkemedel i lager. Läkemedelsverket föreslås få ett särskilt uppdrag att göra en extra informationssatsning. Behovet av kontinuerliga informationsinsatser och en extra informationssatsning stöttar vi. Vi ställer oss dock frågande till vad som menas med det primära informationsansvaret. Vi vill se ett förtydligande av vad den primära informationen förväntas innehålla, eftersom detta förslag i högsta grad rör farmacevter på apotek. Till vem den primära informationen ska ges? Patienten, ombudet, vårdpersonal? Vidare finner vi det orimligt att läkarens ska ha tillgång till söksystem och ställer oss frågande till vilken samhällsinstans som ska stå för finansieringen av ett system på denna nivå och om det är rimligt att anta att förskrivare kommer att lägga tid på denna detalj vid ett tidspressat patientbesök. Utredningens förslag: Märkning av förpackningar med uppgift om vad som förskrivits och vad som expedierats, samt namn på den aktiva substansen. Vidare föreslås att regeringen fortsatt verkar för förändringar av det europeiska regelverket om läkemedelsförpackningar samt undersöker möjligheterna till en frivillig nationell överenskommelse. Vi tillstyrker att vad som förskrivits, expedierats och namn på aktiv substans framgår samt att regeringen verkar för förändringar på europeisk nivå. Utökad information om vad generiskt utbyte innebär och en förändrad och förtydligad märkning av såväl läkemedelsförpackningar och etiketter där verksamt ämne och styrka tydligt framgår är en viktig förutsättning för förbättrad patientsäkerhet och för att underlätta i information till patienter från vårdgivare och apotekspersonal. Utredningens förslag: Utvecklade IT-system hos apotek och partihandlare samt hos TLV för att uppnå de positiva effekter som de beskrivna förslagen bedöms kunna leda till. Det är av stor vikt att på ett tidigt stadium fördela kostnadsansvaret för utvecklade IT-system. När ska statliga medel finansiera utvecklingar och vilka delar ska enskilda apoteksaktörer finansiera? I dagsläget vet vi att apotekens IT-system har uppenbara brister som till viss del lägger krokben för farmacevters strävan att ge bästa, tänkbara service. Inte minst vad gäller tillgänglighet och 24-9

10 timmarsregeln. Vi vill med skärpa uppmärksamma utredningen på att införandet av många av de förslag som ges i utredningen ställer oerhörda krav på IT-system som idag många gånger inte kan stötta ens den dagliga verksamheten. Kap 15 Underrättelse om utbyte av läkemedel Utredningens förslag: Kravet att apotekens underrättelse vid utbyte till den som utfärdat receptet ska ske just skriftligen tas bort. Vi tillstyrker förslaget. Utredningen föreslår vidare att Apoteksaktörerna bör samråda med mottagarna av informationen rörande såväl rapporteringssätt som tidpunkt för rapporteringen. Vi anser att denna informationsskyldighet ska ligga på Apotekens Service AB och inte hos apoteksaktörerna. Vidare bör detta kopplas till ett krav på att informationen också förs in i patientjournaler. Utredningen har i bakgrund till detta förslag nogsamt redovisat den problematik som är fallet vad gäller underrättelse om utbyte, något man förefaller att inte uppmärksamma i förslaget ovan. I konsekvenser av förslaget anger man att förslaget innebär en förenkling något vi ifrågasätter då antalet apoteksaktörer och mottagarna av informationen är många till antalet. Vi tänker i detta sammanhang inte minst på de egenföretagare på apoteksmarknaden som inte har samma förutsättningar som större aktörer att säkerställa dessa individuella överenskommelser. Kap 16 Tillsyn över och tystnadsplikt för personal vid extemporeapotek Utredningens förslag: Tillverkning av läkemedel för visst tillfälle vid extemporeapotek ska anses som hälso- och sjukvård enligt patientsäkerhetslagen. Personal som tillverkar läkemedel för visst tillfälle vid extemporeapotek ska anses utgöra hälso- och sjukvårdspersonal enligt patientsäkerhetslagen. Vi tillstyrker förslaget. Kap 17 Frågor som rör lagen om receptregister Utredningens förslag: Receptregistret ska innehålla uppgifter om förskrivningsrättens omfattning och om förskrivarens personnummer. Förskrivarens personnummer ska få användas som sökbegrepp för ändamålet expediering av läkemedel. Expedierande personal på apotek ska inte få ha direktåtkomst för förskrivarens personnummer. Vi tillstyrker förslaget. Uppgifter om förskrivningsrättens omfattning skapar bättre förutsättningar än i dagsläget för farmacevter att veta om ett direkt expeditionshinder föreligger eller inte. Utredningens förslag: Om uppgifterna bevaras för hantering av läkemedelsförmånerna ska uppgifterna tas bort ur registret 24 månader efter det första inköpstillfället på högkostnadsperioden. Uppgifter om samtycke ska dock tas bort ur registret när de inte längre behövs för behandling enligt ändamålen eller när den enskilde har återkallat samtycket. Vi tillstyrker förslaget med undantag för det sista stycket som avser att uppgifter ska tas bort när de inte längre behövs. Vi efterfrågar ett förtydligande kring vad som avses med när de inte längre behövs. Kap 18 Tillstånd för apotek och partihandlare att hantera narkotika 10

11 Utredningens förslag: Det ska krävas tillstånd för apotek att tillverka narkotika och för öppenvårdsapoteken och partihandlare att handla med narkotika. Ett öppenvårdsapotek ska få bedriva handel med narkotiska läkemedel utan ett särskilt tillstånd enligt lagen om kontroll av narkotika. Vi tillstyrker förslaget. Clary Holtendal Föredragande Thony Björk Förbundsordförande Kristina Niemi Förbundsdirektör 11

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23

Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden HSU 2013-01-23 Innehåll Läkemedels- och apoteksutredningen Regionens beredningsprocess Utredningens förslag Förslag till synpunkter från Västra

Läs mer

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

Till Socialdepartementet. Dnr: S2015/2282/FS. SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Till Socialdepartementet Dnr: S2015/2282/FS SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. I vårt svar har vi valt att endast inkludera

Läs mer

Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se 1 (6) Remissvar: Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna har beretts möjlighet att lämna

Läs mer

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter

Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter Promemoria Utvecklad takprismodell för vissa äldre läkemedel och krav på laga kraft av beslut om sanktionsavgifter I juni 2011 fick en utredare i uppdrag att se över vissa frågor om prissättning, tillgänglighet

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-04-18

BESLUT. Datum 2016-04-18 BESLUT 1 (8) Datum 2016-04-18 Vår beteckning PART Kronans Droghandel Apotek AB (org. nr. 556787-2048) Box 30094 104 25 Stockholm SAKEN Sanktionsavgift enligt 25 a första stycket 1 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Läs mer

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666

Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Registrator vid Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala Angående remiss avseende Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte med LV dnr 1.1-2014-05-04-105666 Stiftelsen NEPI välkomnar

Läs mer

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4

Inledning... 3. Bedömning av utbytbarhet för den enskilde patienten... 4. Allmänt om utbytbarhet... 3. Utbyte på apotek... 4 UTKAST Vägledning till 5 kap. 8 a Läkemedelverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit farmaceuts möjlighet att motsätta sig utbyte av läkemedel Postadress/Postal

Läs mer

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden

Statskontorets uppdrag att följa upp och utvärdera omregleringen av apoteksmarknaden Sammanfattning Statskontoret har på uppdrag av regeringen följt upp och utvärderat apoteksomregleringen utifrån målen för omregleringen. Statskontoret bedömer att målet om ökad tillgänglighet till läkemedel

Läs mer

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna Delbetänkande av Läkemedels- och apoteksutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS YTTRANDE 2015-06-16 S2014/9003/FS Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Slutbetänkande av Läkemedels- och Apoteksutredningen (SOU 2014:87) S2014/9003/FS

Läs mer

Kraftig kostnadsökning under 1990-talet. Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag. Är hälso- och sjukvård en rättighet?

Kraftig kostnadsökning under 1990-talet. Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag. Är hälso- och sjukvård en rättighet? Vad gör TLV? -Hur vårt uppdrag påverkar apoteksfarmaceutens vardag Camilla Berglund, leg. Apotekare Är hälso- och sjukvård en rättighet? Kraftig kostnadsökning under 1990-talet 2002 bildas myndigheten

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service,

Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, Ärende 6 HSS 2013-02-25 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Datum Diarienummer 2013-01-29 HSS120119 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Yttrande över delbetänkandet Pris, tillgång och service, fortsatt utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir.

Kommittédirektiv. Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Dir. Kommittédirektiv Vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet Dir. 2011:55 Beslut vid regeringssammanträde den 16 juni 2011 Sammanfattning

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-06-22. Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2016-06-22. Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (8) Datum 2016-06-22 Vår beteckning PART Apoteksgruppen i Göteborg Nr 4 AB (org. nr 556802-8830) AMUND GREFWEGATAN 5 411 31 Göteborg SAKEN Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Läs mer

Yttrande på TLV:s föreskrifter Prissättning av utbytbara läkemedel mm Dnr 3883/2010

Yttrande på TLV:s föreskrifter Prissättning av utbytbara läkemedel mm Dnr 3883/2010 TLV Registrator Box 225 20 104 22 Stockholm Tisdagen den 1 februari 2011 Yttrande på TLV:s föreskrifter Prissättning av utbytbara läkemedel mm Dnr 3883/2010 FGL ställer sig mycket positiv till införande

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet

Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Antaget av föreningens fullmäktige 24 maj 2014 Apotekarsocietetens policyprogram för läkemedelsområdet Apotekarsocieteten (APS) är en ideell förening

Läs mer

Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara. Apoteksmässan, 6 september 2012

Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara. Apoteksmässan, 6 september 2012 Så jobbar Läkemedelsverket och TLV med utbytbara läkemedel och periodens vara Apoteksmässan, 6 september 2012 Anna Hillgren, LV Apotekare och PhD Åsa Tormod, TLV Apotekare Utbytbarhet - Riksdagsbeslut

Läs mer

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Om TLV 2015 Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Generaldirektör Sofia Wallström Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) är en statlig myndighet som beslutar om vilken tandvård, vilka läkemedel

Läs mer

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008

Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 PM 2008: RI (Dnr 001-94/2008) Omreglering av apoteksmarknaden (SOU 2008:4) Remiss från Socialdepartementet Remisstid 11 april 2008 Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Som

Läs mer

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS)

Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Stockholm 1 september 2015 Remissvar: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen Dnr: S2014/3698/FS) Socialdepartementet

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden REMISSVAR 1 (8) ERT ER BETECKNING 2012-11-16 S2012/7587/FS Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet SOU 2012:75, Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015

Kommittédirektiv. Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir. 2015:118. Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Kommittédirektiv Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden Dir. 2015:118 Beslut vid regeringssammanträde den 19 november 2015 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppdrag att

Läs mer

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet

Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Patientsäkerhet ur ett läkarsekreterarperspektiv och patienten som en resurs i Patientsäkerhetsarbetet Landstingsjurist Lena Jönsson Landstinget Dalarna Tfn 023 490640 Patientens rätt i vården stärks Patientdatalag

Läs mer

REMISSYTTRANDE 1 (12) Datum Avdelningen Nyanlända och arbetssökande 2016-01-29 Dnr 052394-2015

REMISSYTTRANDE 1 (12) Datum Avdelningen Nyanlända och arbetssökande 2016-01-29 Dnr 052394-2015 REMISSYTTRANDE 1 (12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm SOU 2015:76 Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter samt Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets delredovisning Uppdrag att säkerställa

Läs mer

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna

Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vårt apoteksuppdrag 2 Vår vision: Mesta möjliga hälsa för skattepengarna Vi reglerar apoteksmarknaden Vi styr apoteksmarknaden bland annat genom reglerna för det generiska utbytet. Vi är en av flera myndigheter

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

BESLUT. Datum 2016-04 -05. Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen)

BESLUT. Datum 2016-04 -05. Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. (förmånslagen) BESLUT 1 (6) Datum 2016-04 -05 Vår beteckning PART Kronans Droghandel Apotek AB (org. nr. 556787-2048) Box 30094 112 51 Stockholm SAKEN Förbud vid vite enligt 25 lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

Läs mer

Så arbetar läkemedelsföretagens branschorganisation med distributionssituationen för läkemedel de viktigaste frågorna på LIF:s agenda

Så arbetar läkemedelsföretagens branschorganisation med distributionssituationen för läkemedel de viktigaste frågorna på LIF:s agenda Så arbetar läkemedelsföretagens branschorganisation med distributionssituationen för läkemedel de viktigaste frågorna på LIF:s agenda Ulf Janzon, MSD, ordförande i LIF:s kommitté för Apoteks- och Distributionsfrågor

Läs mer

Yttrande Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, SOU 2012:75

Yttrande Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, SOU 2012:75 YTTRANDE 1 (7) s.registrator@regeringskansliet.se s.fs@regeringskansliet.se Yttrande Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden, SOU 2012:75 Sammanfattning Landstinget

Läs mer

Stockholm den 11 maj 2012

Stockholm den 11 maj 2012 R-2012/0268 Stockholm den 11 maj 2012 Till Miljödepartementet M2011/3865/R M2012/113/R M2012/1005/R Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 30 januari 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) YTTRANDE Vårt dnr: 2016-01-22 Avdelningen för vård och omsorg Maria Johansson Socialdepartementet 103 33 Stockholm Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Sammanfattning Sveriges

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Tillkännagivande av avtal mellan staten och Apoteket AB (publ) om bolagets verksamhet; SFS 2009:905 Utkom från trycket den 21 juli 2009 beslutat den 9 juli 2009. Regeringen ger

Läs mer

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN

TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden 12/5/2011 TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN TLVS UPPDRAG PÅ DEN OMREGLERADE APOTEKSMARKNADEN 2011-11-28 1 TLVs ansvar på den omreglerade apoteksmarknaden Nivå och konstruktion av den ersättning som apoteken erhåller för sitt uppdrag Generiskt utbyte

Läs mer

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter

Svenska Naturskyddsföreningens yttrande över Läkemedelsverkets rapport Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter Svenska Naturskyddsföreningen Swedish Society for Nature Conservation Box 4625, SE-116 91 Stockholm, Sweden Telefon:+46-8-702 65 00 Telefax: +46-8-702 08 55 Hemsida: www.snf.se E-mail: info@snf.se 2005-03-22

Läs mer

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund

Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens. Regelverk och bakgrund Utbyte av läkemedel med generisk konkurrens Regelverk och bakgrund Reglerna för generiskt utbyte har vidareutvecklats Generiskt utbyte sedan 2002 Uppdaterade regler 2009 med anledning av att den svenska

Läs mer

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vi vill främja god hälsa och samtidigt hushålla med samhällets resurser. Det gör vi genom att granska och besluta om vilka läkemedel och tandvårdsbehandlingar som

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33) Allmänna utskottet 2008-06-11 47 10 Socialnämnden 2008-06-18 86 17 Dnr 2008/183-74 Yttrande gällande delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel (SOU 2008:33)

Läs mer

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel

Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel Delbetänkande av Apoteksmarknadsutredningen Stockholm 2008 SOU 2008:33 Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet Regeringen beslutade den 21 december

Läs mer

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Vissa apoteksfrågor. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Vissa apoteksfrågor Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 3 december 2009 Göran Hägglund Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Läs mer

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband

Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Utbyte av läkemedel på apotek - regler och samband Modul 1 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller - Utbyte av läkemedel

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 29:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (Version 4, juni 215) Bilaga 1 - Exempel

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum

Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2478 av Cecilia Widegren m.fl. (M) En tydlig strategi för apotek och läkemedel patienten i centrum Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till

Läs mer

NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi 1 2015-10- 23 Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård 103 33 Stockholm Stiftelsen NEPI:s yttrande avseende remiss S2011/8290/FS Rapport från Läkemedelsverket Insatser för att förbättra patientsäkerheten

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen 2008-01-07 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen Riksförbundet för Social, RSMH, har beretts

Läs mer

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62)

Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) 1(7) Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen 103 33 Stockholm Lena Orpana 0704819107 lena.orpana@tco.se Delbetänkandet UCITS V En uppdaterad fondlagstiftning (SOU 2015:62) Yttrande TCO har beretts

Läs mer

Tolktjänst för vardagstolkning

Tolktjänst för vardagstolkning YTTRANDE Vårt ärendenr: 16/01886 2016-06-10 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Henrik Gouali Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Tolktjänst för vardagstolkning Sammanfattning

Läs mer

Läkemedelsverket, en introduktion

Läkemedelsverket, en introduktion Läkemedelsverket, en introduktion En statlig, i huvudsak avgiftsfinansierad, myndighet under Socialdepartementet Med uppdrag att främja folk- och djurhälsan Drygt 700 anställda, många farmacevter och läkare

Läs mer

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden

Yttrande över Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss.

Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna. Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Till Socialdepartementet Dnr: S2014/3698/FS Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara rubricerade remiss. Sveriges Farmaceuter är

Läs mer

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens

Mål för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens Bilaga 1 2009-04-14 Handlingsplan för att minska miljöpåverkan från Västra Götalandsregionens läkemedelsanvändning Vision Västra Götalandsregionen skall, utan att påverka patientnyttan, minimera miljöbelastningen

Läs mer

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension

Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension 2013-05-21 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-1288 Ändrade föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3]

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Patientdatalag; utfärdad den 29 maj 2008. SFS 2008:355 Utkom från trycket den 11 juni 2008 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Lagens tillämpningsområde m.m.

Läs mer

Patientdatalag (2008:355)

Patientdatalag (2008:355) Patientdatalag (2008:355) SFS nr: 2008:355 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 2008-05-29 Ändrad: t.o.m. SFS 2013:1024 Tryckt version: pdf, utan ändringar (Lagrummet) Ändringsregister:

Läs mer

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100)

Socialstyrelsens yttrande över betänkandet Kroppsbehandlingar Åtgärder för ett stärkt konsumentskydd (SOU 2015:100) Yttrande 2016-05-11 Dnr 10.1-4922/2016 1(10) Avdelningen för regler och behörighet Jonas Widell jonas.widell@socialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens yttrande

Läs mer

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande.

Med stöd av 21 förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m. föreskrivs följande. Konsoliderad föreskrift TLVFS 2008:2 1 Konsoliderad föreskrift TLVFS 2008:2 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:2) om ansökan och beslut om läkemedel och varor

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister

Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister Överenskommelse om samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting och industrins företrädare rörande Nationella Kvalitetsregister 1.1 God samverkan med industrin leder till bättre vård I Sverige förekommer

Läs mer

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall

Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Boverket september 2013 Titel: Konsekvensutredning Boverkets allmänna råd om rivningsavfall Utgivare: Boverket september 2013 Dnr: 1255-369/2013

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Betänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Betänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden Yttrande Dnr 2012/7587/FS 2013-02-08 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden AstraZeneca väljer att

Läs mer

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning

Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning Vår beteckning Dnr 2507/2008 Solna 2009-02-23 Registrator Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden delredovisning S2008/10720/HS

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet "Patientdata och läkemedel" (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen

Remissyttrande över betänkandet Patientdata och läkemedel (SOU 2007:48), slutbetänkande av Patientdatautredningen RSMH bereddes tidigare i år tillfälle att yttra sig över Patientdatautredningens huvudbetänkande Patientdatalag, SOU 2006:82. Vårt yttrande som vi avgav den 7 mars gäller fortfarande som vår uppfattning

Läs mer

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75)

YTTRANDE. Datum Dnr Remiss. Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden (SOU 2012:75) Regionstyrelsen Maria Landgren Läkemedelschef 040-675 36 67 maria.landgren@skane.se YTTRANDE Datum 2013-02-07 Dnr 1202610 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss. Pris, tillgång och service -

Läs mer

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23)

Yttrande över betänkandet Beskattning av incitamentsprogram (SOU 2016:23) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Sammanfattning. Stockholm den 27 maj 2008. Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 maj 2008 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remissärende: Betänkande av Utredningen om utvärderingen av myndighetsorganisationen för forskningsfinansiering Forskningsfinansiering

Läs mer

Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning. Läkemedelsverket 2011-09-26

Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning. Läkemedelsverket 2011-09-26 Utredning av förutsättningar för utvidgat utbyte respektive utbyte vid nyinsättning Läkemedelsverket 2011-09-26 Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting address:

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (13)

Konsekvensutredning 1 (13) Konsekvensutredning 1 (13) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anneli Eriksson och Ellinor Öjefelt Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafik och teknik Sektion infrastruktur Konsekvensutredning Transportstyrelsens

Läs mer

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS)

Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Socialdepartement Yttrande över betänkande - Nästa fas i e-hälsoarbetet SOU 2015:32 (Dnr: S2015/2282/FS) Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar och andra sjukdomar i rörelseorganen,

Läs mer

Lagrådsremiss. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 januari 2010 Maria Larsson Lars Hedengran (Socialdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66)

Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Finansdepartementet Bankenheten 103 33 STOCKHOLM Banklagskommitténs slutbetänkande Offentlig administration av banker i kris (SOU 2000:66) Sammanfattning Stiftelsen Ackordscentralen är inte odelat positiv

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

SOCIALSTYRELSEN 2013-02-25 Dnr 1.4-59374/2012 2(18)

SOCIALSTYRELSEN 2013-02-25 Dnr 1.4-59374/2012 2(18) 2013-02-25 Dnr 1.4-59374/2012 1(18) Avdelningen för statistik och utvärdering Enheten för välfärdsanalys Maarten Sengers Maarten.Sengers@socialstyrelsen.se Socialdepartementet 103 33 Stockholm Socialstyrelsens

Läs mer

Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014

Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014 Farmaceutkryss Presentation för Läkemedelsansvariga, 2 och 6 oktober 2014 Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket och ehälsomyndigheten Lag kompletterad med farmaceutkryss Ny bestämmelse

Läs mer

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2013-02-14 Dnr 659/2012 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remiss av delbetänkandet SOU 2012:75 Pris, tillgång och service fortsatt utveckling av läkemedels-

Läs mer

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek;

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:9) om detaljhandel vid öppenvårdsapotek; Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna

Läs mer

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket

Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./. Naturvårdsverket 1 (8) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2010-09-03 Dnr 647-4281-10, Rs Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka strand Yttrande i mål M 3894-10, El-Giganten Grossist AB./.

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014

Kommittédirektiv. Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet. Dir. 2014:20. Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Kommittédirektiv Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet Dir. 2014:20 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Åldersgränsen för fastställelse av ändrad könstillhörighet

Läs mer

Ds 2009:49. Vissa apoteksfrågor. Socialdepartementet

Ds 2009:49. Vissa apoteksfrågor. Socialdepartementet Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM37. Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Direktiv om försäljning av varor på nätet eller annars på distans Justitiedepartementet 2016-01-11 Dokumentbeteckning KOM(2015) 635 Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

- kundsituationer. Modul 3. Maj 2010. - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller

- kundsituationer. Modul 3. Maj 2010. - Utbyte av läkemedel på apotek regler och samband - Utbyte av läkemedel på apotek de olika aktörernas roller Utbyte av läkemedel på apotek - kundsituationer Modul 3 Maj 2010 Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler Till denna modul hör ytterligare två utbildningsmoduler - Utbyte av läkemedel på

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24

Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt, SOU 2010:24 Till Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Sänds även per e-post till: anna.wernerup@justice.ministry.se Stockholm den 30 augusti 2010 Yttrande över Upphovsrättsutredningens delbetänkande Avtalad upphovsrätt,

Läs mer

Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte

Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Till Läkemedelsverket Dnr: 1.1-2014-06-04-1056666 Remiss avseende utredning att utreda insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte Sveriges Farmaceuter har beretts tillfälle att besvara

Läs mer

Tillägg till uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden

Tillägg till uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden 1 (19) Tillägg till uppdrag angående förberedande åtgärder med anledning av omregleringen av apoteksmarknaden Delrapportering den 30 september 2009 med anledning av regeringens uppdrag i samband med omregleringen

Läs mer

Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43

Yttrande över remiss om betänkandet Vägar till ett effektivare miljöarbete SOU 2015:43 Yttrande 1 (6) Datum 2015-10-05 Beteckning 101-23920-2015 Miljö- och energidepartementet Yttrande över remiss om betänkandet "Vägar till ett effektivare miljöarbete" SOU 2015:43 M2015/1539/S Sammanfattning

Läs mer

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar

Särläkemedel. Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar Särläkemedel Viktiga läkemedel för sällsynta sjukdomar 1 Förord LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF har drygt 75 medlemsföretag vilka står som tillverkare

Läs mer

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 2 och 4 förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter följande.

Läkemedelsverket föreskriver med stöd av 2 och 4 förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter följande. Läkemedelsverkets föreskrifter om tillämpning av lagen om LVFS 2014:XX medicintekniska produkter på nationella medicinska utkom från trycket informationssystem; den xx 2014 beslutade den xx 2014. Läkemedelsverket

Läs mer

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m.

Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Lagrådsremiss Utökat särskilt högriskskydd i lagen (1991:1047) om sjuklön, m.m. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 23 april Cristina Husmark Pehrsson Kjell Rempler (Socialdepartementet)

Läs mer

Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25)

Betänkandet En ny säkerhetsskyddslag (SOU 2015:25) samhällsskydd och beredskap REMISSVAR 1 (7) Ert datum Er referens 2015-04-30 Avdelningen för verksamhetsstöd Rättsenheten Anna Trulsson 010-240 53 81 anna.trulsson@msb.se Regeringskansliet Justitiedepartementet

Läs mer

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek

Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek Vägledning till Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:8) om ansökan om tillstånd att bedriva öppenvårdsapotek (version 3, juli 2010) Inledning Enligt

Läs mer

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen

Införande av vissa internationella standarder i penningtvättslagen REMISSYTTRANDE Vår referens: 2014/106 Er referens: Fi2014/2420 1 (8) 2014-09-29 Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Enheten för bank och försäkring fi.registrator@regeringskansliet.se Införande

Läs mer

Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel

Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel REMISSYTTRANDE 1 Datum 2015 09 02 Vår beteckning LTV 150608 Er beteckning S2015/3231/FS Yttrande över remiss Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Socialdepartementet har efterfrågat synpunkter från

Läs mer

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45)

Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Utlåtande 2004:70 RIII (Dnr 217-2502/2002) Kollektiva hemförsäkringar för hyresgäster boende i bostadsföretag ägda av Stockholms stad Motion av Mårten Levin (s) (2002:45) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Utbyte av läkemedel utan subvention

Utbyte av läkemedel utan subvention Utbyte av läkemedel utan subvention Tillåt frivillig utbytbarhet och priskonkurrens på receptbelagda läkemedel utan subvention Läkemedel som inte subventioneras (d.v.s. inte ingår i läkemedelsförmånen)

Läs mer