Kostnader Riksnivå. Rapport Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007"

Transkript

1 Rapport Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå

2 Beställningsadress (Order address): Fritzes kundservice, S Stockholm, Sweden Telefon: Telefax: E-post: Skolverkets diarienummer (registration number) :2401 ISSN ISRN SKOLV-R 301--SE Published by Skolverket, S Stockholm, Sweden Formgivare för Pdf-fil: Ordförrådet AB Stockholm 2007

3 Skolverkets rapport nr 301 Kostnader riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Förskola, Öppen förskola, Familjedaghem, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Förskoleklass, Grundskola, Sameskola, Specialskola, Särskola, Gymnasieskola, Komvux, Särvux, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), Svenskundervisning för invandrare (Sfi), Kompletterande utbildningar och Svensk utbildning i utlandet Ämnesord: Statistik, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskola, öppen förskola, familjedaghem, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, invandrarundervisning, kompletterande utbildningar, utlandsskolor, kostnader.

4 Costs National level Official Statistics for pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education, Swedisch National Agency for Education Tidigare utgåvor i samma serie: Skolan i siffror 1995: Del 1 och Del 2 (Best. nr 95:150 resp 95:162) Skolan i siffror 1996: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 96:190, 96:220, 96:230) Skolan i siffror 1997: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 97:279, 97:290, 97:298) Skolan i siffror 1998: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 98:335, 98:357, 98:390) Barnomsorg och skola i siffror 1999: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 98:424, 99:449 och 99:468) Barnomsorg och skola i siffror 2000: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 00:525, 00:544, 00:570) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2001: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 00:591, 01:622, 01:663) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2002: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 01:693, 02:723, 02:750) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 02:777, 03:810, 03: 819) Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Fr.o.m endast webb-publicering, 2004 Utbildningsresultat (del 1), Barn, elever och personal (del 2) och Kostnader (del 3) 2005 Utbildningsresultat (del 1), Barn, elever och personal (del 2) och Kostnader (del 3) 2006 Utbildningsresultat (del 1), Barn, elever och personal (del 2) och Kostnader (del 3) 2007 Utbildningsresultat (del 1), Barn, elever och personal (del 2) Previous publications in the same series: (Order number (beställningsnummer) see above) Scholastic statistics 1995:1 Pupils Teachers Grades, 1995:2 Costs Scholastic statistics 1996:1 Grades and Education Results, 1996:2 Pupils and teachers, 1996:3 Costs Scholastic statistics 1997:1 Grades and Education Results, 1997:2 Pupils and teachers, 1997:3 Costs Scholastic statistics 1998:1 Grades and Education Results, 1998:2 Pupils and teachers, Child care and school statistics 1998:3 Costs Child care and school statistics 1999:1 Grades and Education Results, 1999:2 Children, staff, pupils and teachers, 1999:3 Costs Child care and school statistics 2000:1 Grades and Education Results, 2000:2 Children, staff, pupils and teachers, 2000:3 Costs Child care and school statistics 2001:1 Grades and Education Results, 2001:2 Children, staff, pupils and teachers, 2001:3 Costs Child care and school statistics 2002:1 Grades and Education Results, 2002:2 Children, staff, pupils and teachers, 2002:3 Costs Child care and school statistics 2003:1 Grades and Education Results, 2003:2 Children, staff, pupils and teachers, 2003:3 Costs 2004 Education results, Children, pupils and staff, Costs (from 2004 web publication) 2005 Education results, Children, pupils and staff, Costs 2006 Education results, Children, pupils and staff, Costs 2007 Education results, Children, pupils and staff kostnader riksnivå

5 Förord Skolverket presenterar här den tredje och sista delen av 2007 års officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Denna rapport redovisar Kostnader och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. SCB har på Skolverkets uppdrag producerat den statistik som presenteras här. Från och med 2004 publiceras Skolverkets officiella statistik enbart på Skolverkets hemsida. För att öka tillgängligheten till Skolverkets statistik har en omarbetning av statistiksidan genomförts och tagits i drift i mars Statistiken presenteras där per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivå respektive kommunnivå. Uppgifterna samlas därefter i rapportserien med officiell statistik Utbildningsresultat Riksnivå, Barn, elever och personal Riksnivå resp. Kostnader Riksnivå. På Skolverkets hemsida finner du även SIRIS, som bl.a. presenterar uppgifter om betyg och utbildningsresultat på skolnivå samt uppgifter om elever som avslutat gymnasieskolan. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer om hur den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan vidareutvecklas. För allmänna och övergripande synpunkter och frågor om Skolverkets officiella statistik hänvisas till Skolverkets enhet för utbildningsstatistik, tel För frågor om enskilda statistikuppgifter kontaktas i första hand SCB, enheten för statistik om utbildning och arbete (UA), som har tillgång till grundmaterialet, tel Stockholm i september 2007 Christina Sandström Enhetschef Helena Lindman Undervisningsråd kostnader riksnivå

6 Innehåll Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning... 7 Official statistics about pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education Beskrivning av tabellerna... 9 Description of the tables Mer statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning More statistics about pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education Tabeller Tables Tabellförteckning...15 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg...17 Förskola...20 Familjedaghem...22 Fritidshem...24 Samtliga verksamheter...27 Förskoleklass...29 Grundskolan...32 Specialskolan...37 Särskolan...42 Gymnasieskola...45 Komvux...52 Särvux...59 Nationellt centrum för flexibelt lärande...62 Kompletterande utbildningar...64 Grund- och gymnasieskola...66 Svensk utbildning i utlandet...69 List of tables...72 List of terms...75 Bilagor Appendix Bilaga 1. Definitioner och kommentarer...78 Bilaga 2. Uppgifternas tillförlitlighet...86 Bilaga 3. Kommungruppsindelning...92 kostnader riksnivå

7 Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

8 Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Ansvaret för att publicera den officiella statistiken om verksamhet inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg skola och vuxenutbildning låg t.o.m. 1993/94 hos SCB där den publicerades i Statistiska Meddelanden (SM). Skolverket tog fr.o.m. budgetåret 1994/95 över ansvaret för skolstatistiken och Socialstyrelsen för statistik om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i samband med den förändrade ansvarsfördelningen för statlig statistik. Skolverket har utvecklat en modell för publicering av den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Syftet har varit att statistiken skall ha hög aktualitet ha tydlig struktur beskriva helheter få ökad spridning. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning publiceras i tre delar per år. Från och med 2004 publiceras den enbart på Skolverkets hemsida (statistik) i dels Pdf-format dels Excelformat. I april 2007 presenterade Skolverket en ny modell för publicering av statistiken, per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivå, kommunnivå samt där det finns tillgängliga data på skolnivå (i databasen SIRIS). I databasen SIRIS finns även analysverktyget SALSA som är ett verktyg som kan användas för att bedöma grundskolors samlade betygsresultat när viss hänsyn tagits till skolornas elevsammansättning. Skolverkets officiella statistik omfattar alla verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde och publiceras i november/december Utbildningsresultat för grundskolan respektive gymnasieskolan (föregående läsår) februari april september Läsårsstatistik och utbildningsresultat för komvux och CFL (föregående läsår) Barn, elever, personal (innevarande läsår, mätdag/ mätvecka under höstterminen) Kostnader (föregående kalenderår) Statistiken presenteras för respektive verksamhetsform inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL), svenskundervisning för invandrare, kompletterande utbildningar och svensk utbildning i utlandet. Statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och grundskola finns även publicerad på läns- och kommunnivå i Sveriges statistiska Databaser (SSD) som drivs av SCB. kostnader riksnivå

9 Beskrivning av tabellerna Redovisningen sker som nämnts på riksnivå, ofta kompletterad med spridningsmått för kommuner och medelvärden för olika kommungrupper. För respektive skolform redovisas verksamheten med avseende på olika typer av huvudmän, dvs de som har ansvaret för verksamheten. Det kan vara kommuner, landsting, staten eller fristående huvudmän. Redovisningen sker på ett likartat sätt för all verksamhet inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Till varje tabell finns förklaringar och definitioner. Där ges också en upplysning om var man kan hitta motsvarande uppgifter för tidigare år. Spridningsmått för huvudmän I huvudsak redovisas rikssiffror i tabellerna. I flera fall har det dock bedömts intressant att studera olika variablers spridning inom en grupp huvudmän. En särskild typ av tabeller i rapporten presenterar därför maximivärde, minimivärde, median, kvartiler och percentiler för olika variabler. För en ovan statistikanvändare kan det vara svårt att förstå innebörden av dessa tabeller och hur man skall läsa dem. En utförlig beskrivning ges därför nedan. Dessa tabeller redovisar uppgifter om skolverksamhet med olika huvudmän. Tabellerna kan beskrivas på följande sätt: inom varje kolumn rangordnas huvudmännen med avseende på den aktuella variabeln. På översta raden redovisas värdet för den huvudman som har det högsta värdet på den aktuella variabeln, dvs max-värdet. På motsvarande sätt redovisas det lägsta värdet som förekommer på raden längst ner i tabellen, dvs min-värdet. Procentsatserna i tabellernas förspalt, 90 procent, 75 procent, 50 procent, 25 procent och 10 procent, anger hur stor andel av kommunerna som har ett värde på den aktuella variabeln som är lägre än det värde som är angivet i kolumnen för variabeln. Exempelvis i tabell 2 B om grundskolans resurser kostnader, första kolumnen, Totalkostnad, har samtliga 290 kommuner rangordnats efter hur stora totalkostnader per elev respektive huvudman har. För den huvudman som har max-värdet är totalkostnaden kr, medan för den huvudman som har min-värdet är kostnaden kr per elev. På samma sätt kan man utläsa att 50 procent av kommunerna har lägre kostnad än kr och 90 procent av huvudmännen har lägre kostnad än kr per elev osv. Eftersom kommunerna rangordnas utifrån respektive variabel i tabellen, ska man läsa dessa tabeller lodrätt, dvs varje kolumn för sig. Vi fortsätter med tabell 2 B som exempel och tittar på kolumnen Undervisning. Här har vi en ny rangordning av kommunerna jämfört med kolumnen Totalkostnad. Det innebär att den kommun som har den högsta totalkostnaden, max-värdet i den första kolumnen, inte alls behöver vara samma kommun som har störst kostnad för undervisning, dvs max-värdet i den andra kolumnen. För att markera att varje kolumn skall läsas för sig och oberoende av övriga kolumner, har heldragna linjer dragits mellan alla kolumner i tabeller med spridningsmått. I beräkningen av de spridningsmått som avser kolumner med kostnadsuppgifter ingår samtliga huvudmän som haft kostnader. kostnader riksnivå 9

10 För de tabeller som avser gymnasieskola, komvux och särvux påverkas beräkningen av de kommunalförbund (gymnasieförbund) som finns inrättade för dessa skolformer. I dessa tabeller gäller att gymnasieförbunden har tagits med i beräkningen av spridningsmåtten men de kommuner som ingår i gymnasieförbunden ingår ej. Kostnaderna för individuella program i gymnasieskolan är i vissa fall redovisade på respektive kommun. Huvudmän, vars värden för en eller flera variabler av någon anledning är alltför osäkra för att redovisas, ingår inte i beräkningen för respektive variabel. Medelvärden för kommungrupper Ett annat sätt att visa hur värdet på en variabel kan variera för olika kommuner är att gruppera liknande kommuner med varandra och redovisa medelvärden för respektive grupp av kommuner. Vi har använt oss av Sveriges Kommuners och Landstings gruppering av kommuner i följande grupper: storstäder förortskommuner större städer pendlingskommuner glesbygdskommuner varuproducerande kommuner övriga kommuner, över invånare övriga kommuner, invånare övriga kommuner, mindre än invånare Grupperingen grundar sig på uppgifter om kommunernas folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare per kvadratkilometer samt näringsstruktur. Från och med år 2005 har kommungrupperna ändrats vilket medför att jämförelser med tidigare års kommungruppsvärden försvåras. En utförlig beskrivning av de kriterier som används finns i bilaga 3. I beräkningen av medelvärden för kommungrupper ingår de kommuner, som har den aktuella skolformen. Detta beräkningssätt gäller alla skolformer. Kommungruppsmedelvärden för beräkningar av kostnad per elev är vägda, dvs kostnader för variabeln är summerad för kommungruppens samtliga kommuner och divideras med motsvarande elever. För de tabeller som avser gymnasieskola, komvux och särvux påverkas beräkningen av de kommunalförbund som finns inrättade för dessa skolformer. I redovisningen på raden Samtliga kommuner ingår alla kommuner där respektive skolform finns samt kommunalförbunden. I redovisningen för kommungrupper ingår varken kommunalförbunden eller de kommuner som tillhör dessa. kostnader riksnivå 10

11 Teckenförklaringar Följande markeringar används i tabellerna: 0 betyder finns inte eller finns i så liten omfattning att det blir 0 efter avrundning.. betyder uppgift kan inte förekomma... betyder alltför osäker uppgift. Används om uppgiften är ofullständig, saknas på grund av bortfall eller om den bedöms ha dålig kvalitet eller uppgift redovisas ej på grund av att antalet enheter i redovisningsgruppen är mindre än tre och uppgiften bedöms som känslig. 1) betyder speciell förklaring finns i anslutning till förklaringar och definitioner på tabelluppslaget. Kvalitetsfrågor m.m. I bilaga 1 Uppgifternas tillförlitlighet har SCB beskrivit hur datainsamlingen har gjorts, jämförbarheten med tidigare års statistik och slutligen redovisat vilken kvalitet olika typer av uppgifter har. Där finns många viktiga kommentarer om statistiken, som är väsentliga vid tolkningen av den. Vi rekommenderar därför läsaren att använda denna bilaga flitigt! kostnader riksnivå 11

12 Mer statistik om barnomsorg, skola och vuxenutbildning Skolverkets övriga statistikpublikationer: Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning har publicerats årligen sedan 1993 och består till största delen av ett antal tabeller som redovisar jämförelsetal per kommun, landsting eller grupper av fristående skolor. Del 1, som publiceras i april, innehåller uppgifter om barn, elever personal och utbildningsresultat och del 2, som publiceras i september, innehåller uppgifter om kostnader. Från och med år 2004 publiceras dessa rapporter endast på Skolverkets hemsida. Målgruppen för denna publikation är främst huvudmännen. Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning ger en översiktlig verbal och statistisk beskrivning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och samtliga skolformer. Den har publicerats årligen fr.o.m. hösten Rapporten kompletterar Skolverkets presentation av den officiella statistiken. Publikationen kan också användas av en bredare målgrupp, kanske framför allt personer, organisationer o.s.v. som inte direkt arbetar inom förskole-/skolbarnsomsorgs- och skolsektorn men som behöver en översiktlig beskrivning av hela eller delar av området. Rapporten ger just översiktliga beskrivningar av samtliga verksamhetsformer, främst på riksnivå. Här varvas text med tabeller. Rapporterna från 2000, 2003 samt 2006 finns också översatta till engelska. Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan liksom andra rapporter Skolverket har gett ut beställas hos Fritzes Kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: Skolverket presenterar sina rapporter på hemsidan med korta sammanfattningar. SCB:s publikationer I SCB:s Statistiska meddelanden, serie U finns statistik om utbildningsväsendet. Exempel på innehåll är uppföljningsstudier av elever från grund- och gymnasieskola, komvux, folkhögskola samt universitet och högskola. Där finns också statistik över universitet och högskolor t ex om elever, forskare, personal, ekonomi, studiestöd m.m. Vidare finns uppgifter om kostnader för utbildningsväsendet i sin helhet och tidigare presenterades också statistik om elever, lärare betyg m.m. i de skolformer som omfattas av föreliggande publikation i Statistiska Meddelanden, serie U. Utbildningsstatistisk årsbok (USÅ) innehåller en bred presentation av statistik om hela utbildningsväsendet, från förskola till universitet och högskola. Årsboken redovisar även internationell statistik. De olika verksamhetsformerna beskrivs med text, diagram och tabeller. En fullständig USÅ gavs senast ut år 2004 och kommer nästa gång att publiceras i slutet av En tabellbilaga till USÅ publiceras årligen på SCB:s hemsida. kostnader riksnivå 12

13 På tal om utbildning, tidigare benämnd Fickskolan är en annan skolformsövergripande publikation. Den sammanfattar i fickformat statistik om samtliga verksamhetsformer. Publikationen ges ut på svenska en gång per år med ambitionen att publiceras vartannat år på engelska. Den svenska versionen gavs senast ut sommaren 2006 och den engelska våren För mer information om insamlingarna eller beställning av särskilda uttag kontakta: SCB Enheten för statistik om utbildning och arbete Örebro Tel: E-post: Sveriges Statistiska Databaser, som successivt byggs upp, innehåller Sveriges officiella statistik från de statistikansvariga myndigheter som valt att publicera sig denna väg. Åtkomsten till databaserna är fr o m den 1 januari 2000 kostnadsfri. Databaserna når man via Statistiska centralbyråns hemsida som har webbadressen Ovanstående publikationer kan beställas hos SCB Publikationstjänsten Örebro Tel: Fax: E-post: eller SCBs hemsida kostnader riksnivå 13

14 Tabeller

15 Tabellförteckning Tabellförteckning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kostnader Riksnivå Kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2006, Tabell 1, utgör tabell 1 för kostnadsavsnitten i verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och fritidshem. Tabell 1 Kostnader 2006 Förskola Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Tabell 2 B Kostnader 2006, spridningsmått för kommuner Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Familjedaghem Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Tabell 2 B Kostnader 2006, spridningsmått för kommuner Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Fritidshem Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Tabell 2 B Kostnader 2006, spridningsmått för kommuner Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Kostnader Riksnivå Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006, Tabell 1 nedan, utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive skolform t.o.m. Kompletterande utbildningar börjar därför med tabell 2. Tabell 1 Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 Förskoleklass Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor Grundskolan Kostnader Riksnivå Huvudman Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor Hemkommun Tabell 3 A Hemkommunens kostnader 2006 Tabell 3 B Hemkommunens kostnader per elev 2006, spridningsmått för kommuner Tabell 3 C Hemkommunens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper Specialskolan Kostnader Riksnivå Tabell 2 Huvudmannens kostnader 2006 Särskolan Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått för kommuner Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper kostnader riksnivå 15

16 Tabellförteckning Gymnasiekolan Kostnader Riksnivå Huvudman Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper och inriktningar av fristående skolor Hemkommun Tabell 3 A Hemkommunens kostnader 2006 Tabell 3 B Hemkommunens kostnader per elev 2006, spridningsmått för kommuner Tabell 3 C Hemkommunens kostnader per elev 200, medelvärden för kommungrupper Komvux Kostnader Riksnivå Huvudman Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande 2006 Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per heltidsstuderande 2006, medelvärden för kommungrupper Hemkommun Tabell 3 A Hemkommunens kostnader 2006 Tabell 3 B Hemkommunens kostnader heltidsstuderande 2006, spridningsmått för kommuner Tabell 3 C Hemkommunens kostnader per heltidsstuderande 2006, medelvärden för kommungrupper Särvux Kostnader Riksnivå Tabell 2 A Huvudmannens kostnader 2006 Tabell 2 B Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått för kommuner Tabell 2 C Huvudmannens kostnader per elev 2006, medelvärden för kommungrupper Nationellt centrum för flexibelt lärande Kostnader Riksnivå Tabell 2 Huvudmannens kostnader 2006 Kompletterande utbildningar Kostnader Riksnivå Tabell 2 Huvudmannens kostnader 2006 Grund- och gymnasieskolan Personal Riksnivå Tabell 1 Årsarbetare elevvård och syv 1994, 1997, 2000, 2003 och 2006 Svensk utbildning i utlandet Kostnader Tabell 1 A Tabell 1 B Tabell 1 C Kostnader per elev redovisad efter världsdel 2005/06, utlandsskolor Kostnader per elev redovisad efter skolstorlek 2005/06, utlandsskolor Kostnad per elev redovisad efter världsdel och skolstorlek 2005/06, utlandsskolor ( ) kostnader riksnivå 16

17 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

18 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kostnader riksnivå Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kostnader Riksnivå Kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2006, Tabell 1 nedan, utgör tabell 1 för kostnadsavsnitten i verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och fritidshem. Tabell 1: Kostnader 2006 Förskoleverksamhet och Total- därav Avgiftsskolbarnsomsorg och kostnad Kommunala Kostnad för verksamhet i kommunal regi finansiedess delverksamheter kostnader Totalkostnad därav ringsgrad för verksam- Lokaler Personalkost- (%) het i enskild (kommunal nad (kommunal (kommunal regi regi) regi) regi) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Totalt, tkr Andel (%) 100, Kostnad per inskrivet barn, kr 1) Förskola Totalt, tkr Andel (%) 100,0 14,2 100,0 13,6 74,3. Kostnad per inskrivet barn, kr Familjedaghem Totalt, tkr Andel (%) 100,0 12,2 100,0. 84,6. Kostnad per inskrivet barn, kr Fritidshem Totalt, tkr Andel (%) 100,0 7,4 100,0 15,7 72,6. Kostnad per inskrivet barn, kr Öppen förskola Totalt, tkr Andel (%) 100, Öppen fritidsverksamhet för åringar Totalt, tkr Andel (%) 100, kostnader riksnivå 18

19 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kostnader riksnivå Förklaringar och definitioner till tabell 1 Tabellen redovisar kostnader för * Totalkostnad I totalkostnaden ingår kostnader för all förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (även öppna verksamheter), t.ex. kostnad för central och lokal administration, lokalkostnader, kapitalkostnader, löner och personalomkostnader. I kostnaderna ingår också kommunala bidrag till enskilda anordnare. Intäkter från andra kommunala förvaltningar (verksamheter) och från försäljning till andra kommuner och landsting har dragits ifrån. - Kommunala kostnader för Kommunens kostnad för ersättningar till anordnare i enskild regi. verksamhet i enskild regi - Totalkostnad för verksamhet Kommunens totala kostnad för verksamhet som bedrivs i kommunal regi. i kommunal regi - Lokaler (kommunal regi) Kommunens lokalkostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i kommunal regi. - Personalkostnad (kommunal Kommunens personalkostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg regi) i kommunal regi. - Avgiftsfinansieringsgrad (%) Anger hur stor andel av kostnaden för kommunal förskoleverksamhet och skolbarns- (kommunal regi) omsorg som finansieras genom föräldraavgifter. Beräkning av avgiftsfinansieringsgrad: föräldraavgifter för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg dividerat med kostnaden för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. * Kostnad per inskrivet barn Kostnaden dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i respektive verksamhet 14 oktober 2005 och 13 oktober ) I kostnader per inskrivet barn ingår inte kostnader för öppen förskola respektive öppen fritidsverksamhet eftersom det inte finns några barn inskrivna i verksamheterna. Ytterligare information om beräkningsprinciper m.m. finns i Definitioner och kommentarer. Närmast föregånde publicering: Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - Kostnader - År Uppgifter på riksnivå - Tabell 1.1. Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 19

20 FörskolA

21 Förskola Kostnader riksnivå Förskola Kostnader Riksnivå Kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2006, Tabell 1, utgör tabell 1 för kostnadsavsnitten i verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och fritidshem. Tabell 2 A: Kostnader 2006, spridningsmått för kommuner Tabell A: Kostnader 2006, spridningsmått för kommuner Spridningsmått för Total- Verksamhet i kommunal regi kommuner kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Lokaler Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Max % % Median % % Min För förklaring av spridningsmått, se Beskrivning av statistik Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Kommungrupper Total- Verksamhet i kommunal regi kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Lokaler Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Samtliga kommuner Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande komm Övriga, > inv Övriga, inv Övriga, < inv För förklaring av kommungrupper, se kommungruppsindelning Förklaringar och definitioner till tabell 2 A - 2 B Tabellen redovisar kostnader för * Totalkostnad per inskrivet barn I totalkostnaden ingår alla kostnader för förskola, t.ex. kostnad för administration, lokalkostnader, kapitalkostnader, löner och personalomkostnader. I kostnaderna ingår också kommunala bidrag till enskilda anordnare. Intäkter från andra kommunala förvaltningar (verksamheter) och från försäljning till andra kommuner och landsting har dragits ifrån. * Totalkostnad för verksamhet Kommunens totala kostnad för förskola som bedrivs i kommunal regi. i kommunal regi - Lokaler Kommunens lokalkostnader för förskola i kommunal regi. - Personalkostnad Kommunens personalkostnader för förskola i kommunal regi. - Avgiftsfinansieringsgrad (%) Anger hur stor andel av kostnaden för kommunal förskola som finansieras genom föräldraavgifter. Beräkning av avgiftsfinansieringsgrad: föräldraavgifter för kommunal förskola dividerat med kostnaden för kommunal förskola. * Kostnad per inskrivet barn Kostnaden dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i förskola 14 oktober 2005 och 13 oktober Närmast föregående publicering: Förskola - Kostnader - År Uppgifter på riksnivå - Tabell 1.2 A B. Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 21

22 familjedaghem

23 familjedaghem Kostnader riksnivå Familjedaghem Kostnader Riksnivå Kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2006, Tabell 1, utgör tabell 1 för kostnadsavsnitten i verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och fritidshem. Tabell Tabell 2 A: A: Kostnader Kostnader 2006, 2006, spridningsmått spridningsmått för för kommuner kommuner Spridningsmått för Total- Verksamhet i kommunal regi kommuner kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Max % % Median % % Min För förklaring av spridningsmått, se Beskrivning av statistik Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Kommungrupper Total- Verksamhet i kommunal regi kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Samtliga kommuner Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande komm Övriga, > inv Övriga, inv Övriga, < inv För förklaring av kommungrupper, se kommungruppsindelning Förklaringar och definitioner till tabell 2 A - 2 B Tabellen redovisar kostnader för * Totalkostnad per inskrivet barn I totalkostnaden ingår alla kostnader för familjedaghem t.ex. kostnad för administration, lokalkostnader, kapitalkostnader, löner och personalomkostnader. I kostnaderna ingår också kommunala bidrag till enskilda anordnare. Intäkter från andra kommunala förvaltningar (verksamheter) och från försäljning till andra kommuner och landsting har dragits ifrån. * Totalkostnad för verksamhet Kommunens totala kostnad för familjedaghem som bedrivs i kommunal regi i kommunal regi. - Personalkostnad Kommunens personalkostnader för familjedaghem i kommunal regi. - Avgiftsfinansieringsgrad (%) Anger hur stor andel av kostnaden för kommunala familjedaghem som finansieras genom föräldraavgifter. Beräkning av avgiftsfinansieringsgrad: föräldraavgifter för kommunala familjedaghem dividerat med kostnaden för kommunala familjedaghem. * Kostnad per inskrivet barn Kostnaden dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i familjedaghem 14 oktober 2005 och 13 oktober Närmast föregående publicering: Familjedaghem - Kostnader - År Uppgifter på riksnivå - Tabell 1.3A-1.3B. Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 23

24 fritidshem

25 Fritidshem Kostnader riksnivå Fritidshem Kostnader Riksnivå Kostnader för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2006, Tabell 1, utgör tabell 1 för kostnadsavsnitten i verksamhetsformerna förskola, familjedaghem och fritidshem. Tabell Tabell 2 A: A: Kostnader Kostnader 2006, 2006, spridningsmått spridningsmått för för kommuner kommuner Spridningsmått för Total- Verksamhet i kommunal regi kommuner kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Lokaler Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Max % % Median % % Min För förklaring av spridningsmått, se Beskrivning av statistik Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Tabell 2 B: Kostnader 2006, medelvärden för kommungrupper Kommungrupper Total- Verksamhet i kommunal regi kostnad Totalkostnad därav Avgiftsfinanper inskrivet per inskrivet Lokaler Personalkostnad sieringsgrad (%) barn barn Samtliga kommuner Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande komm Övriga, > inv Övriga, inv Övriga, < inv För förklaring av kommungrupper, se kommungruppsindelning Förklaringar och definitioner till tabell 2 A - 2 B Tabellen redovisar kostnader för * Totalkostnad per inskrivet barn I totalkostnaden ingår alla kostnader för fritidshem t.ex. kostnad för administration, lokalkostnader, kapitalkostnader, löner och personalomkostnader. I kostnaderna ingår också kommunala bidrag till enskilda anordnare. Intäkter från andra kommunala förvaltningar (verksamheter) och från försäljning till andra kommuner och landsting har dragits ifrån. * Totalkostnad för verksamhet Kommunens totala kostnad för fritidshem som bedrivs i kommunal regi. i kommunal regi - Lokaler Kommunens lokalkostnader för fritidshem i kommunal regi. - Personalkostnad Kommunens personalkostnader för fritidshem i kommunal regi. - Avgiftsfinansieringsgrad (%) Anger hur stor andel av kostnaden för kommunalt fritidshem som finansieras genom föräldraavgifter. Beräkning av avgiftsfinansieringsgrad: föräldraavgifter för kommunala fritidshem dividerat med kostnaden för kommunala fritidshem Närmast föregånde publicering: Fritidshem - Kostnader - År Uppgifter på riksnivå - Tabell 1.4 A B. Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 25

26 Samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

27 Samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Kostnader riksnivå Samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Kostnader Riksnivå Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006, Tabell 1 nedan, utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive skolform t.o.m. Kompletterande utbildningar börjar därför med tabell 2. Tabell 11: : Kostnader för samtliga för samtliga verksamheter verksamheter inom förskoleverksamhet, inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning skola och 2006 vuxenutbildning 2006 Total- därav Förskoleverksamhet och kostnad Undervisning Lokaler Skolmål- Läromedel/ Elevvård Övrigt Skolskjutsar skolbarnsomsorg/ och tider utrustning/ och rese- Skolform inventarier skolbibliotek ersättning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Totalt, tkr Förskola Totalt, tkr )..... Kostnad per inskrivet barn, kr )..... Familjedaghem Totalt, tkr Kostnad per inskrivet barn, kr Fritidshem Totalt, tkr )..... Kostnad per inskrivet barn, kr )..... Öppen förskola Totalt, tkr Öppen fritidsverksamhet för åringar Totalt, tkr Totalt samtliga skolformer Totalt, tkr ) Förskoleklass Totalt, tkr ) )..... Kostnad per elev, kr )..... Grundskola Totalt, tkr ) Kostnad per elev, kr Specialskola Totalt, tkr ) Kostnad per elev, kr ) Särskola Totalt, tkr ) Kostnad per elev, kr Gymnasieskola Totalt, tkr ) Kostnad per elev, kr Komvux Totalt, tkr ) Kostnad per heltidsstud., kr ) Särvux Totalt, tkr ) Kostnad per elev, kr ) Nationellt centrum för flexibelt lärande Totalt, tkr Svenska för invandrare Totalt, tkr Kostnad per heltidsstud., kr Kompletterande utbildningar Totalt, tkr Kostnad per årselevplats, kr kostnader riksnivå 27

28 Samtliga verksamheter inom förskoleve rksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Kostnader riksnivå Förklaringar och definitioner till tabell 1 Samtliga kostnadsuppgifter avser kalenderåret För fristående skolor vars räkenskapsår inte sammanfaller med kalenderår har kostnaderna räknats upp till 2006 års prisnivå. Totalkostnaden för verksamheterna i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg och förskoleklass avser kostnader för verksamhet i kommunal regi och kommunal ersättning till enskilda anordnare. Totalkostnaderna för verksamhetsformerna avser kostnader för samtliga skolhuvudmän, även kostnader för skolskjutsar ingår. Kostnader för skolskjuts ingår även i kostnaden per elev. I tidigare års rapporter, före 2004, har skolskjutskostnaden ingått i kostnad per elev, till skillnad mot vad som angivits i noterna. * Totalkostnad - Undervisning Kostnader, främst löner, för samtliga läro- och timplanebundna aktiviteter såsom undervisning och handledning. Lönekostnader för lärare under tid för kompetensutveckling liksom lönekostnader för ev. vikarie ingår här. - Lokaler och Kostnader för egna och förhyrda lokaler inklusive inventarier och inventarier kapitalkostnader samt driftskostnader för värme och underhåll. - Skolmåltider Kostnader för skolmåltidsverksamhet och cafeteria, lokalkostnader ingår ej. - Läromedel/utrustning/ Kostnader avseende läromedel inklusive skön- och facklitteratur samt skolbibliotek kostnader för ljud- och bildutrustning och bibliotek. - Elevvård Kostnader avseende skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer och skolpsykologer (även kostnad för köpta tjänster ingår). - Övrigt Alla övriga kostnader som inte ingår i ovanstående kostnadsslag t.ex. SYV-verksamhet, skolledning, administration och kostnad för kompetensutveckling (exkl. lönekostnader för lärare och ev. vikarie). - Skolskjutsar och Kostnader avseende skolskjutsar/reseersättningar, ersättning till trafikföretag, reseersättningar egna fordon, chaufförer samt medföljare. * Kostnad per inskrivet Kostnaden dividerat med genomsnittligt antal inskrivna barn i respektive barn verksamhet 14 oktober 2005 och 13 oktober * Kostnad per Kostnaden dividerat med antal elever/heltidsstuderande, (se respektive tabell). elev/heltidsstud. * Kompletterande Kompletterande utbildningar som står under statlig tillsyn, berättigar utbildningar till studiestöd och/eller erhåller statsbidrag. * Årselevplats Med årselevplats avses en elevplats i heltidsutbildning. 1) Kostnaden avser kommunens kostnader för lokaler i respektive verksamhet. 2) I totalkostnaden ingår tkr som avser nystartade fristående skolor, dvs. skolor som har startat sin verksamhet någon gång under Dessutom ingår de tkr som avser nedlagda fristående skolor, dvs. skolor vars verksamhet har upphört någon gång under I kostnaden ingår även tkr som avser specialpedagogiskt resurscentrum. Kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor samt statsbidrag till två landsting för riksrekryterande utbildningar (särskolan) ingår också liksom kostnader för skolskjuts och elevhem för sameskolan, tkr. 3) Kostnaden för de elever som gått i förskoleklass vid särskola inkluderas i särskolans kostnader. 4) I totalkostnaden ingår tkr som avser nystartade fristående grundskolor, dvs. skolor som har startat sin verksamhet någon gång under 2006 samt de tkr som avser nedlagda fristående grundskolor, dvs. grundskolor vars verksamhet har upphört under Det ingår även kostnader för skolskjuts och elevhem för sameskolan, kr per elev för kalenderåret ) I totalkostnaden ingår även tkr som avser specialpedagogiskt resurscentrum. 6) Kostnaden för specialpedagogiskt resurscentrum ingår inte i kostnaden per elev. 7) I totalkostnaden ingår kommunala ersättningar till landsting och fristående skolor samt statsbidrag till två landsting för riksrekryterande utbildningar ( tkr, tkr resp tkr). 8) I totalkostnaden ingår tkr som avser nystartade fristående gymnasieskolor, dvs. skolor som har startat sin verksamhet någon gång under Dessutom ingår de tkr som avser nedlagds fristående gymnasieskolor, dvs. skolor vars verksamhet har upphört under I kostnaden per elev ingår inte kostnaden för nystartade/nedlagda fristående skolor. I totalkostnaden ingår även statsbidrag till riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro tkr. 9) I totalkostnaden och total kostnad per elev ingår elever hos andra utbildningsanordnare samt kommuners och landstings ersättningar till andra utbildningsanordnare ( tkr). 10) I totalkostnaden och total kostnad per elev ingår elever hos andra utbildningsanordnare samt kommuners och landstings ersättningar till andra utbildningsanordnare 5 tkr). Ytterligare information om beräkningsprinciper m.m. finns i Definitioner och förklaringar. Närmast föregående publicering: Samtliga skolformer - Kostnader - År Uppgifter på riksnivå - Tabell Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 28

29 förskoleklass

30 Förskoleklass Kostnader riksnivå Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Förskoleklass 2006, Tabell 1, Kostnader utgör tabell 1 för samtliga - Riksnivå skolformer. Respektive skolform t.o.m. Kompletterande utbildningar börjar därför med tabell 2. Tabell A: A: Huvudmannens kostnader kostnader Total- därav Huvudman kostnad Lokaler Personalkostnad Samtliga huvudmän Totalt, tkr ) Andel (%) 100,0 20,7 64,9 Kostnad per elev, kr Kommun Totalt, tkr Andel (%) 100,0 20,4 65,0 Kostnad per elev, kr Fristående skolor Totalt, tkr Andel (%) 100,0 23,6 64,4 Kostnad per elev, kr därav Allmän Totalt, tkr Andel (%) 100,0 24,2 64,3 Kostnad per elev, kr Konfessionell Totalt, tkr Andel (%) 100,0 22,4 61,9 Kostnad per elev, kr Waldorf Totalt, tkr Andel (%) 100,0 19,4 72,2 Kostnad per elev, kr Internationella skolor Totalt, tkr Andel (%) 100,0 19,3 66,2 Kostnad per elev, kr B: kostnader per elev 2006, Tabell 2 B: Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått spridningsmått Spridningsmått för Total- Lokaler Personalkostnad kommuner kostnad Max % % Median % % Min Spridningsmått för Total- Lokaler Personalkostnad fristående skolor kostnad Max % % Median % % Min Spridningsmåtten visas för varje variabel separat. För förklaring av spridningsmått, se Beskrivning av tabellerna. kostnader riksnivå 30

31 Förskoleklass Kostnader riksnivå Förskoleklass Kostnader - Riksnivå Tabell 22.1 C: C: Huvudmannens kostnader per per elev elev 2006, 2006, medelvärden medelvärden för kommungrupper och inriktningar av för fristående kommungrupper skoloroch inriktningar av fristående skolor Total- därav Kommungrupper kostnad Lokaler Personalkostnad Samtliga kommuner Storstäder Förortskommuner Större städer Pendlingskommuner Glesbygdskommuner Varuproducerande komm Övriga, > inv Övriga, inv Övriga, < inv För förklaring av kommungrupper, se Kommungruppsindelning. Inriktningar för Total- därav fristående skolor kostnad Lokaler Personalkostnad Samtliga Allmän Konfessionell Waldorf Förklaringar och definitioner till tabell 2 Tabellen redovisar kostnader för * Totalkostnad Totalkostnaden för kommunala skolor avser kostnader för verksamhet i kommunal regi samt kostnaden för internationella och fristående skolor. - Lokaler Lokalkostnader för förskoleklass. - Personalkostnad Personalkostnader för förskoleklass. * Kostnad per elev Kostnaden dividerat med medeltalet av antal inskrivna elever i förskoleklass 14 oktober 2005 och den 13 oktober ) I Summan ingår inte kommunernas ersättning till enskild verksamhet. Detta innebär att kostnaderna för enskild verksamhet som bedrivs av andra huvudmän än fristående skolor inte redovisas. Ytterligare information om beräkningsprinciper m.m. finns i Definitioner och kommentarer. Närmast föregående publicering: Förskoleklass - Kostnader - År Riksnivå - Tabell 2.Skolverkets rapport nr 280. kostnader riksnivå 31

32 grundskolan

33 Grundskolan Kostnader riksnivå Grundskolan Kostnader Riksnivå Kostnader för samtliga verksamheter inom förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006, Tabell 1, utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive skolform t.o.m. Kompletterande utbildningar börjar därför med tabell 2. Tabell 2A: 2 A: Huvudmannens Huvudmannens kostnader kostnader Total- därav Intäkter Huvudman inventarier skolbibliotek Samtliga huvudmän kostnad Undervisning Lokaler Skolmål- Läromedel/ Elevvård Övrigt från elevoch tider utrustning/ avgifter Totalt, tkr )2) Andel (%) 100,0 51,6 19,7 6,0 4,0 2,4 16,4 0,1 Kostnad per elev, kr Kommun Totalt, tkr Andel (%) 100,0 51,5 19,6 5,9 3,8 2,4 16,7. Kostnad per elev, kr Sameskola Totalt, tkr ) Andel (%) 100,0 34,5 28,0 7,5 4,2 0,2 33,9. Kostnad per elev, kr Fristående skolor Totalt, tkr ) Andel (%) 100,0 53,0 20,3 7,2 5,6 1,6 12,3 1,1 Kostnad per elev, kr därav Allmän Totalt, tkr Andel (%) ,8 20,5 7,2 5, Kostnad per elev, kr Konfessionell Totalt, tkr Andel (%) ,3 18,5 7,1 4, Kostnad per elev, kr Waldorf Totalt, tkr Andel (%) ,2 19,7 7,7 3, Kostnad per elev, kr Internationella skolor Totalt, tkr Andel (%) 100,0 51,9 19,7 6,5 7,1 2,0 12,9 38,9 Kostnad per elev, kr Riksinternatskolor Totalt, tkr Andel (%) 100,0 46,6 17,7 4,9 7,9 2,4 20,7 14,3 Kostnad per elev, kr ). kostnader riksnivå 33

34 Grundskolan Kostnader riksnivå Grundskolan Kostnader - Riksnivå Tabell 2 B: Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått Tabell 2B: Huvudmannens kostnader per elev 2006, spridningsmått Total- Undervisning Lokaler Skolmål- Läromedel/ Elevvård Övrigt Spridningsmått för kostnad och tider utrustning/ kommuner inventarier skolbibliotek Max % % Median % % Min Total- Undervisning Lokaler Skolmål- Läromedel/ Elevvård Övrigt Intäkter Spridningsmått för kostnad och tider utrustning/ från elevfristående skolor inventarier skolbibliotek avgifter Max % % Median % % Min Spridningsmåtten visas för varje variabel separat. För förklaring av spridningsmått, se Beskrivning av tabellerna. kostnader riksnivå 34

Barn, elever och personal Riksnivå

Barn, elever och personal Riksnivå RAPPORT 347 2010 Barn, elever och personal Riksnivå Sveriges offi ciella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 2, 2010 BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 1 Beställningsadress

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Riksnivå I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad som ges i respektive

Läs mer

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3%

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3% 7 188 66787 1 + 588= 6/elev VG 1 66787 56 % 7899 ++++ 56 % 7899 ++++++++ Rapport nr %% 657 898 899 %%%%% 142 5:- 956696 %45 97 9867 89 86 2 455:- %% ++++++++++ 7856:- 3% 75% 6 %% 657 898 899 5) 30% 34v

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå

DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå DEFINITIONER OCH KOMMENTARER - Kommunnivå 1. Allmänt I denna bilaga ges kompletterande definitioner till de mått som är nya för redovisningsperioden och de mått som kräver utförligare beskrivning än vad

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kostnader för utbildningsväsendet 20 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 399 Kommentarer till statistiken... 401 20.1 Kostnader för förskola

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kostnader för utbildningsväsendet 19 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 413 Kommentarer till statistiken... 415 19.1 Kostnader för förskola

Läs mer

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror kolverkets rapport nr 233 Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003: Del 2 Barn, personal, elever och lärare Förskoleverksamhet kolbarnsomsorg Förskola Öppen förskola Familjedaghem Fritidshem

Läs mer

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006

Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2006 Utbildningsstatistik PM (Version 2) Korrigerade uppgifter i gymnasieskolan sidan 24, 27 och 28 samt diagram 13 2007-10-08 1 (36) Totala kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2010

Sveriges bästa skolkommun 2010 2010-08-17 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2010 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102

Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 BV/UA 2013-12-19 1(10) Gymnasieskolan, slutbetyg 2013 UF0102 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll

Läs mer

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS.

Är du osäker på hur det ser ut i skolan idag? Lugn, det finns ett lätt sätt att få svar. Vi kallar det SIRIS. SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsinformations System, är en informationstjänst där vi har samlat uppgifter om skolors kvalitet och resultat. -1- Är du osäker på hur det ser ut

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Rapport 349 2010 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Skolverkets rapport nr 349 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan

Nyckeltal. uppföljning och utvärdering inom skolan Nyckeltal uppföljning och utvärdering inom skolan 2004 Innehåll Förord... 3 Utbildningsgruppen en kort presentation... 4 Om källmaterialet... 5 Om uppföljning och utvärdering... 5 Kommungrupperingar...

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr.

196 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , mnkr. UF 12 SM 0301 Utbildningskostnader 1998-2002 Educational expenditure 1998-2002 I korta drag 196 miljarder satsades på utbildning Kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick år 2002 till drygt 196

Läs mer

Södertörns nyckeltal 2009

Södertörns nyckeltal 2009 Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...

Läs mer

Rapport jämförelsetal för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Rapport jämförelsetal för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 GR Utbildning 2006-11-16 Rapport jämförelsetal för förskola, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Urban 1. INLEDNING...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Syfte...4 1.3 Genomförande...5 1.4 Slutsatser...6

Läs mer

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning

Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning Reviderad 2015-09-01 Hjälpreda Hörsel Guide till stödinsatser för barn och elever med hörselnedsättning www.spsm.se www.vgregion.se www.rjl.se www.regionhalland.se www.skl.se Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1201, korrigerad version Kostnader för utbildningsväsendet 2007 2011 Costs for educational system 2007 2011 I korta drag Korrigeringar Sid 2, innehållet har tagits bort, 2013-10-16. Tabell 1 i

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun 1 (17) Genomförd regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Ängelholms kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen, barn- och ungdomsutbildningen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om betygsrätt för vuxenutbildning; SFS 2010:253 Utkom från trycket den 13 april 2010 utfärdad den 31 mars 2010. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Informationsblad 1 (6) Entreprenad och samverkan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om entreprenad och samverkan, i samband med myndighetens tillsyn. Det är med utgångspunkt i dessa

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514 BV/UA 2013-12-11 1(9) Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 UF0514 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m.

Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. 1 (7) Svar på vanliga frågor om bidragsreglerna för fristående skolor, förskolor m.m. Riksdagen beslutade i juni 2009 om förtydliganden av skollagens bestämmelser om kommunernas bidrag till fristående

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2003 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET

BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2016-09-21 PM - KOSTNADER PEDAGOGISK VERKSAMHET 2015 Sveriges kommuner redovisar årligen sina kostnader till SCB. Det sker genom det årliga räkenskapssammandraget. Redovisningen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 BV/UA 2013-03-27 1(10) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober 2012 UF0110 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Information om ansökan 2015

Information om ansökan 2015 Dnr 2014:1190 1 (8) Information om ansökan 2015 Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan I det här dokumentet finns information om statsbidraget för personalförstärkningar inom elevhälsan

Läs mer

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

Storstadsregionjämförelsen 2010. En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Storstadsregionjämförelsen 2010 En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning... 3 Storstadsområdena och dess indelning... 3 GR:s regionalpolitiska

Läs mer

Utdrag ur skollagen kapitel 9

Utdrag ur skollagen kapitel 9 Utdrag ur skollagen kapitel 9 2 En fristående skola, vars utbildning ger kunskaper och färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive

Läs mer

Barnomsor Bar nomsor 130

Barnomsor Bar nomsor 130 130 Fniss.jag vill bli brandman för att om man skall släcka eld åker brandmän bil! Och så vill jag bli prinsessa Yolanda, 5 år, dagis Åka moppas (morfars) rallybil! Noah, 2,5 år, dagis Sjuksköterska som

Läs mer

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001

Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 Generella statsbidrag och inomkommunal utjämning för kommuner och landsting Bidragsåret 2001 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 010 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut... 19 Lagförslag....1 Förslag till lag

Läs mer

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm

Beslut. Melleruds kommunn. 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423. 4644 80 Mellerud. Komm Beslut Melleruds kommun 4644 80 Mellerud kommunen@mellerud.se 2011-01-20 Dnr 43-2010:4423 Komm munbeslut efter tillsyn av Melleruds kommunn Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besök: Kungsgatan

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005

Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 Kommunalekonomisk utjämning Utjämningsåret 2005 OE0110 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Offentlig ekonomi A.2 Statistikområde Kommunernas finanser A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet

Förord. Stockholm-Mälarregionen juni 2010 Anna Lundgren Generalsekreterare Mälardalsrådet Förord Stockholm-Mälarregionen är en kunskapsregion. Utbildning och forskning håller hög internationell klass, vi har en hög andel högutbildade och ett kunskapsintensivt näringsliv. Men regionen har också

Läs mer

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se

(KPI) årsmedeltal var 0,9 % (2011 en ökning med 2,6 %). Åsa Törlén, SCB, tfn 08-506 941 47, fornamn.efternamn@scb.se BO 32 SM 1401 Intäkts- och kostnadsundersökningen för flerbostadshus (IKU) 2012 Revenues and expenditure of multi-dwelling buildings in 2012 I korta drag Hyresintäkter År 2012 blev de skattade genomsnittliga

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Utbildning och. 16 universitetsforskning

Utbildning och. 16 universitetsforskning Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ev Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Granskad september 2013 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när kommuner, landsting och enskilda huvudmän, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal med

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter

Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Regelbunden tillsyn i Vårgårda kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:3983 Innehåll Kommunbeslut Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Allmänt om tillsynen och beskrivning av

Läs mer

Annan pedagogisk verksamhet

Annan pedagogisk verksamhet Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Annan pedagogisk verksamhet Bestämmelser om pedagogisk verksamhet har ett eget kapitel i skollagen Det ställs övergripande krav och kvalitetskrav på verksamheten

Läs mer

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet

Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet 1 BUN 2001/0061 Regler för peng och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem och flerfamiljsystem), förskoleklass och skolbarnsomsorgsverksamhet Dessa föreskrifter gäller såväl för kommunal

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Skolans resultatutveckling 2011-2015

Skolans resultatutveckling 2011-2015 1 Skolans resultatutveckling 2011-2015 Vad säger statistiken? Vilka skolkommuner förbättrar resultaten? Hur tänker de? En rapport från InfoMentor För mer information kontakta Mats Rosenkvist, InfoMentor

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde

Ärende/Föredragande 1. Information från Bränninge förskole- och skolområde KALLELSE Datum Sida 2016-02-11 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET

Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET Ditt barns fritid är viktig INFORMATION OM FRITIDSHEMMETS VERKSAMHET PAULINE ST DENIS/FANCY Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 95 76 Fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se Beställningsnummer

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun

Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:70 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Alvikenskolan F 6 Dalaskolan Norra

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun

Nyckeltalsanalys Vännäs kommun Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten

Gymnasieskolans slutbetyg 2002 - en beskrivande analys av resultaten 1 (15) Resultatuppföljning Gymnasieskolans slutbetyg 2 - en beskrivande analys av resultaten Vårterminen 2 fick gymnasieelever för sjätte gången slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet.

Läs mer

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning Sida/ Page Tabell/ Table

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun

Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Beslut Tjörns kommun 471 80 Tjörn 2007-08-23 1 (4) Dnr 53-2006:3236 Genomförd utbildningsinspektion i Tjörns kommun Skolverket har genomfört inspektion i Tjörns kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7714 Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Grevhagsskolan belägen i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128

Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 BV/UA 2014-04-29 1(11) Nationella prov gymnasieskolan: resultat Höstterminen 2013 UF0128 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar

Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Statsbidragsenheten Dnr 2016:22 1 (6) Frågor i ansökan om statsbidrag för läxhjälp år 2016 ideella föreningar Obs! Detta dokument är endast till för att skapa överblick över vilka frågor vi ställer i ansökan.

Läs mer

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet

Information om statsbidraget för Lärarlönelyftet 1 (5) Den här informationen vänder sig till huvudmän för kommunal eller fristående skola. Den handlar om de tekniska aspekter som rör utbetalning av statsbidrag för Lärarlönelyftet. Vad är Lärarlönelyftet?

Läs mer

20 Utbildningskostnader Educational expenditure

20 Utbildningskostnader Educational expenditure 20 Utbildningskostnader Educational expenditure Sida/ Page Tabell/ Table 350 Inledning Introduction 352 20.1 Kostnader för förskoleverksamhet och Costs for pre-school education and child skolbarnsomsorg

Läs mer

20 Utbildningskostnader Educational expenditure

20 Utbildningskostnader Educational expenditure 20 Utbildningskostnader Educational expenditure Sida/ Page Tabell/ Table 391 Inledande text Text 393 20.1 Kostnader för förskoleverksamhet och Costs for pre-school education and child skolbarnsomsorg kalenderåret

Läs mer

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg

Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg 1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad

Läs mer

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning

Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Skolhuvudmän Publicerad 01.11.2007 Ansvaret för förskola, skola och vuxenutbildning I Sverige delas ansvaret för förskolan, skolan och vuxenutbildningen mellan riksdag, regering,

Läs mer

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg

Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting. Registerkontroll. av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Rikspolisstyrelsen Skolverket Sveriges Kommuner och Landsting Registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg Vad är registerkontroll? För att få börja sitt arbete eller

Läs mer

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019

Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 1 Bildningsnämnden Budget 2016 2017 med plan för 2018 2019 Nämndens prioriterade frågor och utmaningar 2016 2017 Bildningsnämndens prioriterade frågor och utmaningar för gymnasieskolan, vuxenutbildningen

Läs mer

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23.

Beslut för förskola. ' Skolinspektionen. efter tillsyn i Göteborgs kommun. Beslut. Göteborgs kommun. goteborg@goteborg.se 2016-03-23. Beslut ' Göteborgs kommun goteborg@goteborg.se Beslut för förskola efter tillsyn i Göteborgs kommun Beskt 2 (15) Tillsyn av s, c) fwmen f vskoia i Götete[rgs kommun har genomfört tillsyn av Göteborgs kommun

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län

Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp till 16 år i Västerbottens län Dnr: 12RV425-1 Överenskommelse på skolchefskonferensen den 22 november 2012 om reviderade riktlinjer att gälla fr.o.m 2013-01-01 Riktlinjer för beräkning av interkommunala avgifter för barn och unga upp

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2011

Beslut om bidragsbelopp 2011 29 november 2010 GSN-2010/.182 1 (7) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg 08-53536014 susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2011 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2011. Grundskolenämnden

Läs mer

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning Sida/ Page Tabell/ Table 170 Inledning Introduction 171 11.1 Elever i CFL läsåren 1998/99 2002/03 Students by sex,

Läs mer

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag

Lärarstatistik som fakta och debattunderlag SKOLVERKET PM Uppföljning/Utvärdering Gunnar Enequist Lärarstatistik som fakta och debattunderlag I höst ska Skolverket och SCB göra en prognos för behov av och tillgång på lärare i gymnasieskolan och

Läs mer

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning

Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Riksgymnasier med Rh-anpassad utbildning Förord 3 Riksgymnasieverksamheten 4 Skola 6 Habilitering 7 Elevhem 8 Villkor för antagning 9 Finansiering av verksamheten 10 Riksgymnasieåret 12 Huvudmän för riksgymnasierna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kalix kommun

Utbildningsinspektion i Kalix kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2005:88 Utbildningsinspektion i Kalix kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Centrumskolan Ytterbyns och Pålänge skolor

Läs mer

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning BV/UA 2013-04-25 1(10) Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut Skolinspektionen 2014-12-16 Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Nämnd för vuxenutbildning i Leksand och Rättvik Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001

Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001 Kostnader för utbildningsväsendet 1997-2001 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer