Barn, elever och personal Riksnivå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn, elever och personal Riksnivå"

Transkript

1 RAPPORT Barn, elever och personal Riksnivå Sveriges offi ciella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Del 2, 2010 BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 1

2 Beställningsadress (för rapporter utgivna ): Fritzes kundservice S Stockholm, Sweden Telefon: Telefax: E-post: Skolverkets diarienummer (registration number): ISSN: ISRN: SKOLV-R-347-SE Published by Skolverket, S Stockholm, Sweden Formgivare för Pdf-fi l: Ordförrådet AB Omslagsbild: Maimidesign Stockholm 2010

3 Skolverkets rapport 347 Barn, elever och personal Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 2, 2010 Förskoleverksamhet, Skolbarnsomsorg, Förskola, Öppen för - skola, Pedagogisk omsorg, Fritidshem, Öppen fritidsverksamhet, Förskoleklass, Grundskola, Sameskola, Specialskola, Särskola, Gymnasieskola, Komvux, Särvux, Svenskundervisning för invandrare (Sfi), Kompletterande utbildningar och Svensk utbildning i utlandet Ämnesord: Statistik, förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, invandrarundervisning, kompletterande utbildningar, utlandsskolor, barn, personal, elever.

4 Children, pupils and staff National level Official Statistics for pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education, Swedish National Agency for Education Tidigare utgåvor i samma serie: Skolan i siffror 1995: Del 1 och Del 2 (Best. nr 95:150 resp 95:162) Skolan i siffror 1996: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 96:190, 96:220, 96:230) Skolan i siffror 1997: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 97:279, 97:290, 97:298) Skolan i siffror 1998: Del 1, Del 2 och Del 3 (Best. nr 98:335, 98:357, 98:390) Barnomsorg och skola i siffror 1999: Del 1, Del 2, Del 3 (Best. nr 98:424, 99:449 och 99:468) Barnomsorg och skola i siffror 2000: Del 1, Del 2, Del 3 (Best nr 00:525, 00:544, 00:570) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2001: Del 1, Del 2, Del 3 (Best nr 00:591, 01:622, 01:663) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2002: Del 1, Del 2, Del 3 (Best nr 01:693, 02:723, 02:750) Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003: Del 1, Del 2, Del 3 (Best nr 02:777, 03:810, 03:819) 2004 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2005 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2006 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2007 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2008 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2009 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå, Barn, elever och personal riksnivå, Kostnader riksnivå 2010 års publicering i Pdf-format: Utbildningsresultat riksnivå Previous publications in the same series: (Order numbers, see above) Scholastic statistics 1995:1 2, Scholastic statistics 1996:1 3, Scholastic statistics 1997:1 3, Scholastic statistics 1998:1-3, Child care and school statistics 1999:1 Grades and Education Results, 1999:2 Children, staff, pupils and teachers, 1999:3 Costs, Child care and school statistics 2000:1 Grades and Education Results, 2000:2 Children, staff, pupils and teachers, 2000:3 Costs, Child care and school statistics 2001:1 Grades and Education Results, 2001:2 Children, staff, pupils and teachers, 2001:3 Costs, Child care and school statistics 2002:1 Grades and Education Results, 2002:2 Children, staff, pupils and teachers, 2002:3 Costs, Child care and school statistics 2003:1 Grades and Education Results, 2003:2 Children, staff, pupils and teachers, 2003:3 Costs, Published 2004 (Pdf): Educational results (part1), Children, pupils and staff (Part 2) and Costs (Part 3) National level Published 2005 (Pdf): Educational results, Children, pupils and staff and Costs National level Published 2006 (Pdf): Educational results, Children, pupils and staff and Costs National level Published 2007 (Pdf): Educational results, Children, pupi ls and staff and Costs National level Published 2008 (Pdf): Educational results, Children, pupils and staff and Costs National level Published 2009 (Pdf): Educational results, Children, pupils and staff and Costs National level BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 4

5 Förord Skolverket presenterar här den andra delen av tre i serien om 2010 års officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. Denna rapport redovisar Barn, elever och personal och omfattar alla verksamhetsformer som ligger inom Skolverkets ansvarsområde. Rapporten följs i september av del tre som handlar om kostnader inom ansvarsområdet. SCB har på Skolverkets uppdrag producerat den statistik som presenterats här. Från och med 2004 publiceras Skolverkets officiella statistik enbart på Skolverkets hemsida. För att öka tillgängligheten till Skolverkets statistik har en omarbetning av statistiksidan genomförts och tagits i drift i mars Statistiken presenteras där per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivå respektive kommunnivå. Uppgifterna samlas därefter i serien med officiell statistik Utbildningsresultat Riksnivå, Barn, elever och personal Riksnivå resp. Kostnader Riksnivå. På Skolverkets hemsida finner du även SIRIS, som bl.a. presenterar uppgifter om betyg och utbildningsresultat på skolnivå samt uppgifter om elever som avslutat gymnasieskolan. Vi tar gärna emot synpunkter och idéer om hur den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan vidareutvecklas. För allmänna och övergripande synpunkter och frågor om Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxen utbildning hänvisas till Skolverkets enhet för utbildningsstatistik, tel För frågor om enskilda statistikuppgifter kontakta i första hand SCB, enheten för statistik om utbildning och arbete (UA) tel som har tillgång till grundmaterialet. Stockholm i maj 2010 Christina Sandström Enhetschef Helena Lindman Undervisningsråd BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 5

6 Innehåll Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning... 8 Offi cial statistics about pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education Beskrivning av tabellerna... 9 Description of the tables Mer statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning More statistics about pre-school activities, school-age childcare, schools and adult education Tabeller Tables Tabellförteckning...16 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt...23 Förskola...33 Öppen förskola...50 Pedagogisk omsorg...56 Fritidshem...72 Öppen fritidsverksamhet...81 Samtliga skolformer...84 Förskoleklass...89 Grundskolan...98 Specialskolan Obligatoriska särskolan Gymnasiesärskolan Gymnasieskolan Komvux Särvux Svenskundervisning för invandrare, sfi Kompletterande utbildningar Svensk utbildning i utlandet List of tables List of terms Bilagor Appendix Bilaga 1. Uppgifternas tillförlitlighet Bilaga 2. Kommungrupperingar BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 6

7 Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 7

8 Den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Ansvaret för att publicera den officiella statistiken om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning låg t.o.m. 1993/94 hos SCB som publicerade den i Statistiska Meddelanden (SM). Skolverket tog fr.o.m. budgetåret 1994/95 över ansvaret för skolstatistik och Socialstyrelsen för statistik om förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i samband med en förändrad ansvarsfördelning för statlig statistik. Skolverket har utvecklat en modell för publicering av den officiella statistiken om barnomsorg, skola och vuxenutbildning. Syftet har varit att statistiken skall ha en hög aktualitet ha en tydlig struktur beskriva helheter få en ökad spridning Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning publiceras i tre delar per år. Från och med 2004 publiceras den enbart på Skolverkets hemsida (statistik) i dels Pdf-format dels Excel-format. I april 2007 presenterade Skolverket en ny modell för publicering av statistiken, per verksamhetsform på riksnivå (officiell statistik), länsnivå, kommunnivå samt där det finns tillgängliga data på skolnivå (i databasen SIRIS). I databasen SIRIS finns även analysverktyget SALSA som är ett verktyg som kan användas för att bedöma grundskolors samlade betygsresultat när viss hänsyn tagits till skolornas elevsammansättning. Skolverkets officiella statistik omfattar alla verksamhetsformer inom Skolverkets ansvarsområde och publiceras i november/december februari april/maj september Utbildningsresultat för grundskolan respektive gymnasieskolan (föregående läsår). Läsårsstatistik och utbildningsresultat för komvux och Sfi (föregående läsår). Barn, elever, personal (innevarande läsår, mätdag/ mätvecka under höstterminen) Kostnader (föregående kalenderår) Statistiken presenteras för respektive verksamhetsform d.v.s. förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, förskoleklass, grundskola, sameskola, specialskola, särskola, gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda, svenskundervisning för invandrare (Sfi), kompletterande utbildningar och svensk utbildning i utlandet. BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 8

9 Beskrivning av tabellerna Redovisningen sker som nämnts på riksnivå, ofta kompletterad med spridningsmått för kommuner och medelvärden för olika kommungrupper. I flera tabeller redovisas också utvecklingen under de senaste åren. För respektive verksamhetsform redovisas verksamheten med avseende på olika typer av huvudmän, d.v.s. de som har ansvaret för verksamheten. Det kan vara kommuner, landsting, staten eller fristående huvudmän. Redovisningen sker på ett likartat sätt för alla skolformer. Till varje tabell finns förklaringar och definitioner. Där ges också en upplysning om var man kan hitta motsvarande uppgifter för tidigare år. Spridningsmått för kommuner I huvudsak redovisas rikssiffror i tabellerna. I flera fall har det dock bedömts intressant att studera spridningen mellan kommuner för olika variabler. En särskild typ av tabeller i rapporten presenterar därför maximivärde, minimivärde, median, kvartiler och percentiler för olika variabler. För en ovan statistikanvändare kan det vara svårt att förstå innebörden av dessa tabeller och hur man skall läsa dem. En utförlig beskrivning ges därför nedan. Innebörden av tabellerna är att för varje variabel, d.v.s. varje kolumn för sig, har kommunerna rangordnats med avseende på just den variabeln. På översta raden redovisas värdet för den kommun som har det högsta värdet på den variabeln, d.v.s. max-värdet. På motsvarande sätt redovisas värdet för den kommun som har det lägsta värdet på variabeln på sista raden i tabellen, d.v.s. min-värdet. Procentsatserna i tabellernas förspalt, 90 procent, 75 procent, 50 procent, 25 procent och 10 procent, anger hur stor andel av kommunerna som har ett värde på den aktuella variabeln som är lägre än det värde som är angivet i kolumnen för variabeln. I exempelvis tabell 2 B Grundskolan Elever Riksnivå, första kolumnen, Antal rektorsområden, har samtliga 290 kommuner rangordnats efter hur många rektorsområden respektive kommun har. Den kommun som har maxvärdet har 128 rektorsområden, medan den kommun som har lägst antal rektorsområden har 1 rektorsområde, minvärdet. På samma sätt kan man utläsa att 50 procent av kommunerna hade färre än 6 rektorsområden och att 90 procent procent av kommunerna har färre än 21 rektorsområden o.s.v. Eftersom kommunerna rangordnas utifrån respektive variabel i tabellen, kan man bara läsa dessa tabeller lodrätt, d.v.s. varje kolumn för sig. Vi fortsätter med tabell 2 B som exempel och tittar på kolumnen Antal skolor. Här har vi en ny rangordning av kommunerna jämfört med kolumnen Antal rektorsområden. Det innebär att den kommun som har det högsta antalet rektorsområden, maxvärdet i den första kolumnen, inte alls behöver vara samma kommun som har flest antal skolor, d.v.s. maxvärdet i den andra kolumnen. För att markera att varje kolumn skall läsas för sig och oberoende av övriga kolumner, har dessa skilts åt med heldragna linjer i denna typ av tabeller. I beräkningen av de spridningsmått som avser kolumner med antalsuppgifter ingår samtliga kommuner, även de kommuner som inte har skolformen. Det innebär att för antalet elever i gymnasieskola och komvux kan alltså värdet 0 förekomma som minimivärde. BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 9

10 Beräkning av de spridningsmått som avser kolumner med uppgifter om andelar och relationstal omfattar bara de kommuner där en sådan beräkning är relevant, d.v.s. där respektive skolform förekommer. Detta innebär t.ex. för kommuner som saknar elever, i en skolform, att andelen kvinnor av eleverna är meningslös att ange. Därav följer att min-värdet för antalet elever kan vara noll (0), medan min-värdet för andelen kvinnor oftast är större än noll (0). För de tabeller som avser gymnasieskola, komvux, gymnasiesärskola, särvux och svenskundervisning för invandrare påverkas beräkningen av de kommunalförbund som finns inrättade för dessa skolformer. I dessa tabeller gäller att kommunalförbunden jämställts med kommun och ersätter i förbunden ingående kommuner. Alla övriga kommuner ingår dock vid beräkningen av antalsuppgifter, oavsett om de har skolformen eller inte. Kommuner, vars värden för en eller flera variabler av någon anledning är alltför osäkra för att redovisas, ingår inte i beräkningen för respektive variabel. Medelvärden för kommungrupper Ett annat sätt att visa hur värdet på en variabel kan variera för olika kommuner är att gruppera liknande kommuner med varandra och redovisa medelvärden för respektive grupp av kommuner. Vi har använt oss av den gruppering som Sveriges kommuner och Landsting beslutade att gälla från och med den första januari storstäder förortskommuner större städer pendlingskommuner glesbygdskommuner varuproducerande kommuner övriga kommuner, över invånare övriga kommuner, invånare övriga kommuner, mindre än invånare Grupperingen grundar sig på uppgifter om kommunernas folkmängd, läge, tätortsgrad, invånare per kvadratkilometer samt näringsstruktur. Från och med 2005 har kommungrupperna ändrats vilket medför att jämförelser med tidigare års kommungruppsvärden försvåras. En utförlig beskrivning av de kriterier som används finns i bilaga 2. I beräkningen av medelvärden för kommungrupper ingår alla kommuner, även sådan där skolformen inte finns, när det gäller antalsuppgifter. I redovisningen på raden Samtliga kommuner ingår alla kommuner där respektive skolform finns geografiskt. Kommungruppsmedelvärden för andelar etc. är vägda, d.v.s. exempelvis andelen kvinnor i en viss skolform och kommungrupp är beräknad som andelen kvinnor av samtliga elever i kommungruppen. För de tabeller som avser gymnasieskola, komvux, gymnasiesärskola, särvux och svenskundervisning för invandrare påverkas beräkningen av de kommunalförbund som finns inrättade för dessa skolformer. I redovisningen för kommungrupper ingår varken kommunalförbunden eller de kommuner som tillhör dessa. BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 10

11 Teckenförklaringar Följande markeringar används i tabellerna: 0 betyder finns inte eller finns i så liten omfattning att det blir 0 efter avrundning.. betyder uppgift kan inte förekomma... betyder alltför osäker uppgift. Används om uppgiften är ofullständig, saknas på grund av bortfall eller om den bedöms ha dålig kvalitet. eller resultatmått som baseras på färre än fem individer redovisas inte. Övriga mått som baseras på färre än tre individer redovisas inte. 1) betyder speciell förklaring finns i anslutning till förklaringar och definitioner på tabelluppslaget. Kvalitetsfrågor m.m. I bilaga 1 Uppgifternas tillförlitlighet har SCB beskrivit dels hur datainsamlingen har genomförts, dels jämförbarheten med tidigare års statistik och slutligen redovisat vilken kvalitet olika typer av uppgifter har. Där finns många viktiga kommentarer om statistiken, som är väsentliga vid tolkningen av den. Vi rekommenderar därför läsaren att ta del av innehållet! BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 11

12 Mer statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Skolverkets övriga statistikpublikationer Barn, elever, personal och utbildningsresultat, kommunal nivå respektive Kostnader, kommunal nivå (Jämförelsetal om förskoleverksamhet, skolbarns omsorg, skola och vuxenutbildning) har publicerats årligen sedan 1993 och består till största delen av ett antal tabeller som redovisar jämförelsetal per kommun, landsting eller grupper av fristående skolor. Del 1, som publiceras under våren, inne håller uppgifter om barn, elever, personal och utbildningsresultat och del 2, som publiceras i september, innehåller uppgifter om kostnader. Från och med år 2004 publiceras dessa rapporter endast på Skolverkets hemsida. Målgruppen för denna publikation är främst skolhuvudmännen. Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning ger en översiktlig verbal och statistisk beskrivning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och samtliga skolformer. Den har publicerats årligen fr.o.m. hösten Rapporten kompletterar Skolverkets presentation av den officiella statistiken. Publikationen kan också användas av en bredare målgrupp, kanske framför allt personer, organisationer o.s.v. som inte direkt arbetar inom förskole-/skolbarnsomsorgs- och skolsektorn men som behöver en översiktlig beskrivning av hela eller delar av området. Rapporten ger just översiktliga beskrivningar av samtliga verksamhetsformer, främst på riksnivå. Här varvas text med tabeller. Rapporterna från 2000, 2003 respektive 2006 finns också översatta till engelska. Beskrivande data om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning kan liksom andra rapporter Skolverket har gett ut beställas hos Fritzes kundservice Stockholm Tel: Fax: E-post: SCB:s statistikpublikationer I SCB:s Statistiska meddelanden, serie U finns statistik om utbildningsväsendet. Exempel på innehåll är uppföljningsstudier av elever från grund- och gymnasieskola, komvux, folkhögskola samt universitet och högskola. Där finns också statistik över universitet och högskolor t.ex. om elever, forskare, personal, ekonomi, studiestöd m.m. Vidare finns uppgifter om kostnader för utbildningsväsendet i sin helhet och tidigare presenterades också statistik om elever, lärare betyg m.m. i de skolformer som omfattas av föreliggande publikation i Statistiska Meddelanden, serie U. Utbildningsstatistisk årsbok (USÅ) innehåller en bred presentation av statistik om hela utbildningsväsendet, från förskola till universitet och högskola. Års boken redovisar även internationell statistik. De olika verksamhetsformerna beskrivs med text, diagram och tabeller. Den senast publicerade årsboken är BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 12

13 USÅ En tabellbilaga till USÅ publiceras årligen på SCB:s webbplats. Under 2010 publiceras tabeller för alla skolformer med en kommenterande sida för varje skolform. På tal om utbildning är en annan skolformsövergripande publikation. Den sammanfattar i fickformat statistik om samtliga verksamhetsformer. Publikationen ges ut på svenska en gång per år med ambitionen att publiceras vart annat år på engelska. Den senaste svenska versionen publicerades sommaren 2008 och den engelska våren Denna publikation finns såväl i tryckt format som på SCB:s webbplats, För mer information om insamlingarna eller beställning av särskilda uttag kontakta: SCB Enheten för statistik om utbildning och arbete Örebro Tel: E-post: Ovanstående publikationer kan beställas hos SCB Publikationsjänsten Örebro Tel: Fax: E-post: eller SCB:s webbplats: BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 13

14 BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 14

15 Tabeller BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 15

16 TABELLFÖRTECKNING Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt Barn och grupper - Riksnivå Tabellerna Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt Barn och grupper Riksnivå tabell 1 och 2 utgör de första tabellerna för samtliga avsnitt om Barn och grupper inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Respektive avsnitt om Barn och grupper inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg börjar därför med tabell 3. Tabell 1A Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2009 Tabell 1 B Inskrivna barn efter ålder Andel av alla barn i befolkningen Tabell 1 C Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner Tabell 1D Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper Tabell 2 Öppethållande på obekväma tider. Antal kommuner med verksamhet samt inskrivna barn efter ålder Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt Personal Riksnivå Tabellen Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt Personal Riksnivå tabell 1 utgör den första tabellen för samtliga avsnitt om Personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Respektive avsnitt om Personal inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg börjar därför med tabell 2. Tabell 1 Anställda som arbetar med barn efter kön samt arbetsledare och årsarbetare 2009 Förskola Barn och grupper - Riksnivå Tabell 3 A Antal förskolor, barn per avdelning och inskrivna barn efter ålder och kön Tabell 3 B Inskrivna barn efter ålder Andel av alla barn i befolkningen Tabell 3 C Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner Tabell 3 D Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper Tabell 4 Antal förskolor och inskrivna barn efter huvudman och driftsform Modersmål Tabell 5 A Inskrivna barn med annat modersmål än svenska efter ålder Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 B Barn med annat modersmål än svenska som har modersmålsstöd efter ålder Antal och andel av alla inskrivna barn med annat modersmål än svenska Tabell 6 A Avdelningar efter antalet barn i avdelningen Antal samt andel av alla avdelningar Tabell 6 B Småbarnsavdelningar efter antalet barn i avdelningen Antal samt andel av alla småbarnsavdelningar Förskola Personal Riksnivå Tabell 2 A Årsarbetare efter kön och utbildning samt antal barn per årsarbetare Tabell 2 B Årsarbetare efter utbildning Procentuell fördelning Tabell 2 C Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare Spridningsmått för kommuner Tabell 2 D Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare Medelvärden för kommungrupper Öppen förskola Verksamhet Riksnivå Tabell 2 Antal öppna förskolor efter öppethållande per vecka Antal öppna förskolor i familjecentraler Öppen förskola Personal Riksnivå Tabell 2 A Antal anställda i arbete med barn samt årsarbetare efter kön och utbildning Tabell 2 B Andel årsarbetare fördelade efter utbildning Procentuell fördelning Tabell 2 C Årsarbetare efter utbildning Spridningsmått för kommuner Tabell 2 D Årsarbetare efter utbildning Medelvärden för kommungrupper Pedagogisk omsorg Barn och grupper - Riksnivå Tabell 3 A Antal verksamheter inom pedagogisk omsorg och inskrivna barn efter ålder och kön 2009 Tabell 3 B Inskrivna barn efter ålder Andel av alla barn i befolkningen Tabell 3 C Inskrivna barn efter ålder Spridningsmått för kommuner Tabell 3 D Andel inskrivna barn efter ålder Medelvärden för kommungrupper Tabell 4 Pedagogisk omsorg efter antal inskrivna barn 2009 Tabell 5 A Barn med annat modersmål än svenska efter ålder Antal samt andel av alla inskrivna barn Tabell 5 B Barn med annat modersmål än svenska som har modermålsstöd efter ålder Antal och andel av alla inskrivna barn md annat modersmål än svenska BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 16

17 TABELLFÖRTECKNING Pedagogisk omsorg Personal Riksnivå Tabell 2 A Personal fördelade efter kön och utbildning 2009 Tabell 2 B Personal fördelade efter utbildning 2009 procentuell fördelning Tabell 2 C Personal efter utbildning samt antal barn per personal Spridningsmått för kommuner Tabell 2 D Personal efter utbildning samt antal barn per personal Medelvärden för kommungrupper Fritidshem Barn och grupper - Riksnivå Tabell 3 A Antal fritidshem, barn per avdelning samt inskrivna barn efter ålder och kön Tabell 3 B Inskrivna barn efter ålder och kön Andel av samtliga barn i befolkningen, Tabell 3 C Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, spridningsmått för kommuner Tabell 3 D Inskrivna barn efter ålder Andel av samtliga barn i befolkningen, medelvärden för kommungrupper Fritidshem Personal Riksnivå Tabell 2 A Antal årsarbetare efter kön och utbildning samt antal barn per årsarbetare Tabell 2 B Årsarbetare efter utbildning Procentuell fördelning Tabell 2 C Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare Spridningsmått för kommuner Tabell 2 D Årsarbetare efter utbildning samt antal barn per årsarbetare Medelvärden för kommungrupper Öppen fritidsverksamhet Verksamhet - Riksnivå Tabell 2 Antal öppna fritidsverksamheter efter organisation samt efter öppethållande per vecka Samtliga skolformer Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 1 Skolor och elever läsåret 2009/10 Samtliga skolformer Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers personalavsnitt. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 1 Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 1999/ /2010 Förskoleklass Elever - Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Skolor och elever i förskoleklass läsåren 2000/ /10 Tabell 2 B Skolor och elever i förskoleklass 2009/10 Tabell 2 C Andel elever i förskoleklass 2009/10 Tabell 2 D Elever i förskoleklass läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner Tabell 2 E Elever i förskoleklass läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunal huvudman) Tabell 3 Elever i förskoleklass med annat modersmål än svenska, läsåren 2002/ /10 Förskoleklass Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Anställda i arbete med elever 2000/ /10 Tabell 2 B Anställda i arbete med elever, omräknat till årsarbetare, fördelade efter utbildning 2009/10 Tabell 2 C Anställda i arbete med elever, omräknat till årsarbetare, fördelade efter utbildning 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 2 D Anställda i arbete med elever, omräknat till årsarbetare, fördelade efter utbildning 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 17

18 TABELLFÖRTECKNING Grundskolan Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Skolor och elever läsåren 2004/ /10 Tabell 2 B Skolor och elever läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 2 C Skolor och elever läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 2 D Skolor och elever läsåret 2009/10, fristående skolor Tabell 2 E Skolor och elever läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (fristående skolor) Tabell 2 F Grundskolor med förskoleklass och fritidshem läsåret 2009/10, skolor, elever och inskrivna barn Tabell 3 A Skolstorlek läsåret 2009/10, samtliga skolor Tabell 3 B Skolstorlek läsåret 2009/10, kommunala skolor Tabell 3 C Skolstorlek läsåret 2009/10, fristående skolor Tabell 4 Antal elever läsåren 1982/ /10 och beräknat antal elever 2010/ /17 Tabell 5 Flickor och pojkar i årskurs 1 till 9 läsåret 2009/10 Tabell 6 A Ålder för elever i årskurs 1 läsåren 2004/ /10 Tabell 6 B Ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 6 C Ålder för elever i årskurs 1 läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 7 A Moderna språk inom ramen för språkval i årskurs 6, 7, 8 och 9 läsåren 2006/ /10 Tabell 7 B Moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2009/10 Tabell 7 C Alternativ till Moderna språk inom ramen för språkval läsåret 2009/10 Tabell 7 D Moderna språk inom ramen för elevens val läsåret 2009/10 Tabell 8 A Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåren 2005/ /10 Tabell 8 B Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2009/10 Tabell 8 C Flickor med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2009/10 Tabell 8 D Pojkar med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2009/10 Tabell 8 E Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 8 F Elever med undervisning i modersmål och svenska som andraspråk (SVA) läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Grundskolan Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag läsåren 2001/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2001/ /10 Tabell 4 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2001/ /10 Tabell 4 B Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 C Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 5 A Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2009/10 Tabell 5 B Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 5 C Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 6 Pedagogisk personal i grundskolor med förskoleklass och fritidshem läsåren 2003/ /10 Tabell 7 Skolledare och studie- och yrkesvägledare läsåren 2003/ /10 Grundskolan Betyg och prov Riksnivå Tabellerna 1-8 publicerades hösten Tabellerna finns på Skolverkets webb dels i Excelformat, dels i rapport nr 339 "Utbildningsresultat - Riksnivå" som bl.a. redovisar betygs- och ämnesprovsresultat för åk 9 i grundskolan Tabellerna 9-12 (nedan) finns publicerade som Exceltabeller på Skolverkets webb under Betyg och prov för grundskolan. Tabell 9 A Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2009/10 Tabell 9 B Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09, flickor Tabell 9 C Sökande från årskurs 9 till gymnasieskolan läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09, pojkar Tabell 10 A Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09 Tabell 10 B Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09, flickor Tabell 10 C Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 per program för elever från åk 9 läsåret 2008/09, pojkar Tabell 11 A Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09 Tabell 11 B Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09, flickor Tabell 11 C Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09, pojkar Tabell 12 Övergång till gymnasieskola läsåret 2009/10 för elever som avslutat åk 9 läsåret 2008/09, efter program eller anknytning till program i gymnasieskolan BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 18

19 TABELLFÖRTECKNING Specialskolan Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Elever läsåren 2004/ /10 Tabell 3 Elever läsåret 2009/10 Tabell 4 Elever per skola och årskurs läsåret 2009/10 Tabell 5 Boendeform för elever läsåret 2009/10 Specialskolan Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag läsåren 2000/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands 2002/ /10 Tabell 4 Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2002/ /10 Obligatoriska särskolan Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Skolor och elever läsåren 2004/ /10 Tabell 2 B Skolor och elever läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 2 C Skolor och elever läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 3 A Elever per årskurs läsåren 2004/ /10 Tabell 3 B Undervisningsformer läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 A Elever, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk läsåret 2009/10 Tabell 4 B Elever, modersmålsundervisning läsåret 2009/10 Tabell 5 Undervisningsformer läsåren 1997/ /10 Obligatoriska särskolan Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2001/ /10 Tabell 3 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2001/ /10 Tabell 3 B Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 3 C Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Gymnasiesärskolan Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Skolor och elever läsåren 2003/ /10 Tabell 2 B Skolor och elever läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 2 C Skolor och elever läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 3 A Elever per årskurs läsåren 2003/ /10 Tabell 3 B Undervisningsformer läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 Elever, modersmålsundervisning och svenska som andraspråk läsåret 2009/10 Tabell 5 Undervisningsformer läsåren 1997/ /10 Gymnasiesärskolan Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2001/ /10 Tabell 3 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2001/ /10 Tabell 3 B Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 3 C Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 19

20 TABELLFÖRTECKNING Gymnasieskolan Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 A Skolor och elever samt antal elever bosatta i annan kommun läsåren 2003/ /10 Tabell 2 B Skolor och elever samt antal elever bosatta i annan kommun läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 2 C Skolor och elever samt antal elever bosatta i annan kommun läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 2 D Kommuner och skolor efter program eller anknytning till program, läsåret 2009/10 Tabell 3 A Elever som sökt i 1:a hand och intagna läsåret 2009/10 Tabell 3 B Antal elever i år 1, nybörjare och intagna på förstahandsval läsåret 2009/10 Tabell 4 A Elever på program eller anknytning till program fördelat efter kön, läsåret 2009/10 Tabell 4 B Elever på program eller anknytning till program fördelat efter år 1, år 2 och år 3, läsåret 2009/10 Tabell 4 C Elever på program eller anknytning till program fördelat efter svensk och utländsk bakgrund samt kön, läsåret 2009/10 Tabell 4 D Elever på program och inriktning eller anknytning till program fördelat efter år och kön, läsåret 2009/10 Tabell 5 A Elever i år 1 oktober 2008 (ingångsvärden/grunddata till tabell 5 B och C) Tabell 5 B Avbrott/studieuppehåll efter år 1 Tabell 5 C Byte av studieväg mellan oktober 2008 och oktober 2009 Tabell 6 A Elever i år 1 i oktober 2007 (ingångsvärden/grunddata till tabell 6 B) Tabell 6 B Studieuppehåll läsåret 2008/09 Gymnasieskolan Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag läsåren 2001/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2001/ /10 Tabell 4 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2001/ /10 Tabell 4 B Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 C Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 5 A Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2009/10 Tabell 5 B Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 5 C Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 6 Skolledare och studie- och yrkesvägledare läsåren 2003/ /10 Komvux Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och lärartäthet läsåren 2000/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2001/ /10 Tabell 4 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2001/ /10 Tabell 4 B Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 C Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Tabell 5 A Lärare i olika lärarkategorier läsåret 2009/10 Tabell 5 B Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 5 C Tjänstgörande lärare läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) Särvux Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Elever och grupper läsåren 1995/ /10 Tabell 3 A Studienivå och gruppstorlek läsåret 2009/10 Tabell 3 B Studienivå och gruppstorlek läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner Tabell 4 Elevernas ålder läsåret 2009/10 Särvux Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen och anställningsslag läsåren 2000/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2000/ /10 Tabell 4 A Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåren 2000/ /10 Tabell 4 B Heltidstjänster läsåren 2009/10, spridningsmått för kommuner (kommunala skolor) Tabell 4 C Heltidstjänster läsåren 2009/10, medelvärden för kommungrupper (kommunala skolor) BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 20

21 TABELLFÖRTECKNING Svenskundervisning för invandrare Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och lärartäthet läsåren 2000/ /10 Tabell 3 Pedagogisk högskoleexamen, lärare födda i Sverige och utomlands läsåren 2000/ /10 Tabell 4 A Pedagogisk högskoleexamen, heltidstjänster och lärartäthet läsåren 2000/ /10 Tabell 4 B Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2009/10, spridningsmått för kommuner Tabell 4 C Pedagogisk högskoleexamen och heltidstjänster läsåret 2009/10, medelvärden för kommungrupper Kompletterande utbildningar Elever Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Elever Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformers elevavsnitt. Respektive elevavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Antal elever i kompletterande utbildningar läsåren 2006/ /10 Kompletterande utbildningar Personal Riksnivå Tabell Samtliga skolformer Personal Riksnivå tabell 1 utgör tabell 1 för samtliga skolformer. Respektive personalavsnitt börjar därför med tabell 2. Tabell 2 Pedagogisk högskoleexamen, anställningsslag och heltidstjänster läsåren 2003/ /10 Svensk utbildning i utlandet Elever Tabell 1 Länder, skolor och elever inom olika undervisningsformer läsåren 2005/ /10 Tabell 2 Skolor och elever i reguljär utbildning läsåret 2009/10 Tabell 3 Elever i reguljär förskoleklass och grundskoleutbildning läsåret 2009/10 Tabell 4 Elever i reguljär gymnasieskolutbildning läsåret 2009/10 Tabell 5 Skolor, huvudmän och elever i kompletterande svensk undervisning och distansundervisning med handledning läsåret 2009/10 Svensk utbildning i utlandet Personal Tabell 1 Tjänstgöringsgrad och pedagogisk utbildning läsåret 2009/10 Tabell 2 Fastställd undervisningstid och typ av utbildning läsåret 2009/10 Svensk utbildning i utlandet Betyg Tabell 1 Elever som avslutat årskurs 9 läsåret 2008/09 Tabell 2 Elever med betyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet samt elever som ej uppnått målen, per ämne i årskurs 9, läsåret 2008/09 Tabell 3 Elever som fått slutbetyg från program läsåret 2008/09 för elever i reguljär gymnasieskolutbildning Tabell 4 Betyg i vissa ämnen läsåret 2008/09 för elever i reguljär gymnasieskolutbildning BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 21

22 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG TOTALT

23 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG TOTALT BARN OCH GRUPPER RIKSNIVÅ Tabell 1 A: Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2009 Verksamhetsform Antal Antal Antal inskrivna barn Huvudman kommuner institu- Totalt 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år med verk- tioner samhet Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt kommunal enskild Förskoleverksamhet kommunal enskild Skolbarnsomsorg kommunal enskild Förskoleverksamhet: Förskola kommunal enskild Pedagogisk omsorg kommunal enskild Öppen förskola kommunal enskild Skolbarnsomsorg: Fritidshem kommunal enskild Pedagogisk omsorg kommunal enskild Öppen fritidsverksamhet kommunal enskild BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 23

24 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG TOTALT BARN OCH GRUPPER RIKSNIVÅ Tabell 1 A forts.: Antal institutioner, inskrivna barn efter ålder samt kommuner med verksamhet 2009 Verksamhetsform Antal inskrivna barn Huvudman 9 år 10 år 11 år 12 år 1-3 år 4-5 år 1-5 år 6-9 år år 6-12 år eller eller eller äldre äldre äldre Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt kommunal enskild Förskoleverksamhet kommunal enskild Skolbarnsomsorg kommunal enskild Förskoleverksamhet: Förskola kommunal enskild Pedagogisk omsorg kommunal enskild Öppen förskola kommunal enskild Skolbarnsomsorg: Fritidshem kommunal enskild Pedagogisk omsorg kommunal enskild Öppen fritidsverksamhet kommunal enskild BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 24

25 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG TOTALT BARN OCH GRUPPER RIKSNIVÅ Tabell 1 B: Inskrivna barn efter ålder Andel av alla barn i befolkningen Verksamhetsform Andel (%) inskrivna barn Huvudman 0 år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt 0,0 49,5 90,9 95,0 97,7 98,0 84,9 84,9 81,7 kommunal 0,0 40,5 73,9 77,0 79,4 80,0 76,5 76,8 74,0 enskild 0,0 9,0 17,0 17,9 18,3 18,0 8,4 8,1 7,8 Förskoleverksamhet 0,0 49,5 90,9 95,0 97,7 97,4 1,6 0,4. kommunal 0,0 40,5 73,9 77,0 79,4 79,6 0,9 0,2. enskild 0,0 9,0 17,0 17,9 18,3 17,8 0,6 0,2. Skolbarnsomsorg ,6 83,3 84,5 81,7 kommunal ,4 75,6 76,6 74,0 enskild ,2 7,7 7,9 7,8 Förskoleverksamhet: Förskola 0,0 47,0 86,5 90,6 93,8 93,8 1,6 0,4. kommun 0,0 38,5 70,4 73,6 76,2 76,7 0,9 0,2. enskild 0,0 8,5 16,1 17,0 17,5 17,1 0,6 0,2. Pedagogisk omsorg 0,0 2,5 4,4 4,4 4,0 3,6... kommunal 0,0 2,0 3,4 3,5 3,2 2,9... enskild 0,0 0,5 1,0 0,9 0,8 0,7... Öppen förskola kommunal enskild Skolbarnsomsorg: Fritidshem ,6 82,8 84,2 81,4 kommunal ,4 75,2 76,3 73,7 enskild ,2 7,7 7,9 7,7 Pedagogisk omsorg ,5 0,4 0,3 kommunal ,4 0,3 0,3 enskild ,0 0,0 0,0 Öppen fritidsverksamhet kommunal enskild BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 25

26 FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG TOTALT BARN OCH GRUPPER RIKSNIVÅ Tabell 1 B forts.: Inskrivna barn efter ålder Andel av alla barn i befolkningen Verksamhetsform Andel (%) inskrivna barn Huvudman 9 år 10 år 11 år 12 år 1-3 år 4-5 år 1-5 år 6-9 år år 6-12 år 0-12 år Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg totalt 70,9 27,3 10,2 4,2 78,4 97,9 86,0 80,7 13,8 52,7 62,8 kommunal 63,9 24,6 9,0 3,6 63,7 79,7 70,0 72,9 12,3 47,5 53,5 enskild 7,0 2,8 1,3 0,6 14,6 18,2 16,0 7,8 1,5 5,2 9,3 Förskoleverksamhet ,4 97,6 85,9 0,5. 0,3 35,5 kommunal ,7 79,5 69,9 0,3. 0,2 28,8 enskild ,6 18,1 16,0 0,2. 0,1 6,6 Skolbarnsomsorg 70,9 27,3 10,2 4,2. 0,3 0,1 80,2 13,8 52,4 27,3 kommunal 63,9 24,6 9,0 3,6. 0,2 0,1 72,6 12,3 47,4 24,7 enskild 7,0 2,8 1,3 0,6. 0,1 0,0 7,6 1,5 5,1 2,6 Förskoleverksamhet: Förskola ,6 93,8 82,1 0,5. 0,3 33,9 kommun ,8 76,4 66,9 0,3. 0,2 27,6 enskild ,8 17,3 15,2 0,2. 0,1 6,3 Pedagogisk omsorg.... 3,8 3,8 3,8... 1,5 kommunal.... 3,0 3,0 3,0... 1,2 enskild.... 0,8 0,7 0,8... 0,3 Öppen förskola kommunal enskild Skolbarnsomsorg: Fritidshem 70,6 27,2 10,1 4,2. 0,3 0,1 79,9 13,7 52,2 27,2 kommunal 63,6 24,4 8,9 3,6. 0,2 0,1 72,3 12,2 47,2 24,6 enskild 7,0 2,7 1,2 0,6. 0,1 0,0 7,6 1,5 5,0 2,6 Pedagogisk omsorg 0,3 0,2 0,1 0,1... 0,4 0,1 0,3 0,1 kommunal 0,2 0,1 0,1 0,0... 0,3 0,1 0,2 0,1 enskild 0,1 0,0 0,0 0,0... 0,0 0,0 0,0 0,0 Öppen fritidsverksamhet kommunal enskild BARN, ELEVER OCH PERSONAL RIKSNIVÅ 26

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3%

MVG 56 % 7899 ++++ %% 657 898 899 %%%%% 7856:- 3% 75% 6 %% 5) 30% 34v 67v 69v 23(5) 26(4) 8,0 6,7%45 67 8 :- 3% 86 2 455:- 66 7856:- 3% 7 188 66787 1 + 588= 6/elev VG 1 66787 56 % 7899 ++++ 56 % 7899 ++++++++ Rapport nr %% 657 898 899 %%%%% 142 5:- 956696 %45 97 9867 89 86 2 455:- %% ++++++++++ 7856:- 3% 75% 6 %% 657 898 899 5) 30% 34v

Läs mer

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007

Kostnader Riksnivå. Rapport 301 2007. Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 Rapport 301 2007 Kostnader Riksnivå Sveriges officiella statistik om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Del 3, 2007 kostnader riksnivå Beställningsadress (Order address): Fritzes

Läs mer

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror

Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror kolverkets rapport nr 233 Barnomsorg, skola och vuxenutbildning i siffror 2003: Del 2 Barn, personal, elever och lärare Förskoleverksamhet kolbarnsomsorg Förskola Öppen förskola Familjedaghem Fritidshem

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Utbildningsstatistisk årsbok 2009 2 Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Innehåll Fakta om statistiken...36 2.1 Inskrivna barn i förskolor och fritidshem åren 2000 2007. Fördelade efter ålder och kön...38

Läs mer

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2

Uppgifternas tillförlitlighet. 1. Allmänt. 2. Datainsamling, ram 1 och referensperiod 2. Bilaga 2 Bilaga 2 Uppgifternas tillförlitlighet Följande kvalitetsdeklaration redovisar först vissa statistiska aspekter på framställningen av statistiken, därefter följer i mer resonerande form redovisning av

Läs mer

8 Svensk utbildning i utlandet

8 Svensk utbildning i utlandet Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svensk utbildning i utlandet 8 Svensk utbildning i utlandet Innehåll Fakta om statistiken... 176 Kommentarer till statistiken... 177 8.1 Svenska utlandsskolor 2003/04-2010/11.

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 BV/UA 2010-03-30 1(7) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2009 UF0123 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp?

Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Statistik om skolan vad är mätbart och hur kan vi tillgodose behoven hos en bred målgrupp? Karin Hedin Ingegerd Johansson Skolverkets enhet för utbildningsstatistik Statistik om skolan Vad finns det för

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data

Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Rapport 349 2010 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande data Förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning Skolverkets rapport nr 349 Skolverkets lägesbedömning 2010 Del 1 Beskrivande

Läs mer

Elever och personal i fritidshem hösten 2015

Elever och personal i fritidshem hösten 2015 1 (6) Elever och personal i fritidshem hösten 2015 Nedan presenterar Skolverket officiell statistik om fritidshemmen när det gäller elever, personal och grupper. Dels presenteras resultatet för 2015, dels

Läs mer

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL)

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) Innehåll Fakta om statistiken...162 11.1 Elever i CFL läsåren 2001/02

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Svenska för invandrare (sfi) 11 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till statistiken... 201 11.1 som deltar i sfi kalenderåren

Läs mer

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande. National centre for flexible learning Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning Sida/ Page Tabell/ Table

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2005

Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Utbildningsstatistisk årsbok 2005 Statistiska centralbyrån 2004 Yearbook of Educational Statistics 2005 Offi cial Statistics of Sweden Statistics Sweden 2004 Producent/Producer SCB, Enheten Utbildning

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 218 Kommentarer till statistiken... 219 11.1 som

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Hedekas skola Färgelandavägen 1 45054 HEDEKAS Tel 0524-18045 Fax 0524-18025 wwwmunkedalse Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Munkedal 1430 Grundskola Skolkod 143000401 Skolid 02595

Läs mer

Barn och personal i förskola 2006

Barn och personal i förskola 2006 PM Enheten för utbildningsstatistik 27-5-16 Dnr (71-27:135) 1 (5) Barn och personal i förskola 26 Hösten 26 går det 5,1 barn per anställd i förskolan jämfört med 5,2 barn ett år tidigare. Det är det lägsta

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) 11 Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 220 Kommentarer till statistiken... 221 11.1 som

Läs mer

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10

Skolblad avseende Stora Sätraskolan. Antal elever läsåret 09/10. Andel elever berättigade till modersmålsundervisning läsåret 09/10 Skolblad avseende Stora Sätraskolan Porfyrvägen 11 80631 GÄVLE Tel 026-179871 Fax 026-179290 www.skola.gavle.se/satra Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Gävle 2180 Skolform Grundskola Skolkod 218000601 Skolid

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Prolympia, Umeå Umestans företagspark, hus 1 90347 UMEÅ Tel Fax wwwprolympiase Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Allmän Umeå 2480 Skolform Grundskola Skolkod 248011101 Skolid

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2009 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...162 9.1 Elever i komvux höstterminen 1999 2007 fördelade efter kursnivå

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007

Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 Förskoleverksamhet och skolbarnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2007 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten

Läs mer

Barn och personal i förskolan hösten 2013

Barn och personal i förskolan hösten 2013 1 (10) Barn och personal i förskolan hösten 2013 Denna promemoria ger en översikt av förskolans utveckling när det gäller barn, personal och grupper hösten 2013. Jämförelser görs framför allt med år 2012

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) elever som uppnått målen i alla ämnen Skolblad avseende Gudmundråskolan Kungsgatan 23 87230 KRAMFORS Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Kramfors 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 11159060 http://wwwkramforsse Skolbladet presenterar

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2010 UF0123

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2010 UF0123 BV/UA 2011-02-23 1(9) Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg: Barn och personal per 15 oktober 2010 UF0123 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Inriktning Kommun Kommunkod

Inriktning Kommun Kommunkod Skolblad avseende Rudolf Steinerskolan Göteborg Tallhöjdsgatan 1 474 GÖTEBORG Tel Fax wwwsteinerskolanse Huvudman Fristående Inriktning Kommun Kommunkod Waldorf Göteborg 1480 Skolform Grundskola Skolenhetskod

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004

Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 Kostnader för utbildningsväsendet 2000-2004 UF0514 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Befolkningens utbildning A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults

11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults 11 Statens skolor för vuxna (SSV) National state school for adults Sida/ Page Tabell/ Table 188 Inledande text Text 190 11.1 Elever i SSV läsåren 1996/97 2000/01 Students by sex, educational background,

Läs mer

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003

Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober 2003 UF0117 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges

Läs mer

Kommun Kommunkod Skolform

Kommun Kommunkod Skolform Skolblad avseende Bjärehovskolan Lingvägen 17 23734 BJÄRRED Tel Fax http://wwwlommase/bjerehov Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Skolform Lomma 1262 Grundskola Skolkod 126200503 Skolid 02061 Nedan presenteras

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning

11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning 11 Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) National centre for flexible learning Sida/ Page Tabell/ Table 170 Inledning Introduction 171 11.1 Elever i CFL läsåren 1998/99 2002/03 Students by sex,

Läs mer

11 Svenska för invandrare (sfi)

11 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 200 Svenska för invandrare (sfi) Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken... 94. Studietid för elever som avslutat, avbrutit eller fortsätter utbildningen

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2012 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (komvux) Innehåll Fakta om statistiken... 184 Kommentarer till tabeller... 185 9.1 Elever i komvux höstterminen

Läs mer

4 Grundskolan. Innehåll

4 Grundskolan. Innehåll Utbildningsstatistisk årsbok 2011 Grundskolan 4 Grundskolan Innehåll Fakta om statistiken... 59 Kommentar till statistiken... 61 4.1 Elever i grundskolan läsåren 2000/01 2009/10 samt beräknat antal elever

Läs mer

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107

Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 BV/UA 2010-09-15 1(10) Kostnader för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning 2009 UF0107 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt

Läs mer

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors.

Skolblad avseende Grämestaskolan. Faktaruta. Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Skolenhetskod 76249351. Kommunen. http://www.kramfors. Skolblad avseende Grämestaskolan Grämesta 271 87293 LUNDE Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kramfors Kommunkod 2282 Skolform Grundskola Skolenhetskod 76249351 http://www.kramfors.se Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod

Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Augustenborgsskolan Ystadvägen 50 21445 MALMÖ Tel 040-6727370 Fax 040-346701 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128000101 Skolid 2117

Läs mer

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod

Lindängeskolan. SKOLBLAD avseende: Munkhättegatan MALMÖ Tel Fax Malmö Kommun Kommunkod SKOLBLAD avseende: Lindängeskolan Munkhättegatan 151 21574 MALMÖ Tel 040-346608 Fax 040-343022 wwwmalmose Huvudman Kommun Kommunkod Kommun Malmö 1280 Skolform Grundskolan Skolkod 128006701 Skolid 2171

Läs mer

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06

Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Enheten för utbildningsstatistik 2007-05-03 1 (6) Elever och studieresultat i sfi läsåret 2005/06 Denna promemoria avser elever som varit inskrivna i svenskundervisning för invandrare (sfi) någon gång

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2008 Kommunal (komvux) 9 Kommunal (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...146 9.1 elever, heltidsstuderande, kursdeltagare, kurser, andel dagtidsstuderande och andel elever

Läs mer

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2

Kommun Kommunkod. Förskoleklass Årskurs 2 Skolblad avseende Alfredshällskolan Plantskolevägen 4 23736 BJÄRRED Tel 046-64102 Fax 046-293502 http://www.lomma.se/ Huvudman Kommun Kommun Kommunkod Lomma 1262 Skolform Grundskola Skolkod 126200103 Skolid

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kostnader för utbildningsväsendet 20 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 399 Kommentarer till statistiken... 401 20.1 Kostnader för förskola

Läs mer

12 Svenska för invandrare (sfi)

12 Svenska för invandrare (sfi) Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Svenska för invandrare (sfi) 12 Svenska för invandrare (sfi) Innehåll Fakta om statistiken...170 12.1 Antal elever i sfi, andel kvinnor, andel elever i kurser efter utbildningsanordnare,

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Kommunal vuxenutbildning (komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (komvux) Innehåll Fakta om statistiken... 200 Kommentarer till tabeller... 202 9.1 Elever i komvux höstterminen

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110

Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-29 1(8) Särskild utbildning för vuxna: elever per 15 oktober Oktober 2011 UF0110 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 67,7 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Kyrkbyns skola Skolgatan 4 79430 ORSA Tel Fax www.orsa.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Orsa 2034 Skolform Grundskola Skolenhetskod 203400201 Skolid 03945 Skolbladet presenterar

Läs mer

Gruppinsamling elever i

Gruppinsamling elever i Konfessionella skolor Sameskolor Gruppinsamling elever i Grundskola Förskoleklass Fritidshem Elever per skola Mätdag: 15 oktober 2013 SCB tillhanda: senast 1 november 2013 Pappersblanketten är avsedd som

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning

9 Kommunal vuxenutbildning Utbildningsstatistisk årsbok 2007 Kommunal (komvux) 9 Kommunal (komvux) Innehåll Fakta om statistiken...146 9.1 elever, heltidsstuderande, kursdeltagare, kurser, andel dagtidsstuderande och andel elever

Läs mer

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning

Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115. Innehållsförteckning BV/UA 2013-04-25 1(10) Svenska utlandsskolor: elever, lärare och utbildningsresultat 2012/2013 UF0115 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116 BV/UA 2011-11-29 1(8) Ämnesprov årskurs 9: resultat 2011 UF0116 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet

Kostnader för utbildningsväsendet Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Kostnader för utbildningsväsendet 19 Kostnader för utbildningsväsendet Innehåll Fakta om statistiken... 413 Kommentarer till statistiken... 415 19.1 Kostnader för förskola

Läs mer

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod

Skolblad avseende Unnaryds skola. Faktaruta. Norra vägen UNNARYD Tel Fax. Hylte Kommunen. Kommunkod. Skolenhetskod Skolblad avseende Unnaryds skola Norra vägen 22 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 15 Skolform Grundskola Skolenhetskod 28921911 http://www.hylte.se/unnaryd Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Torups skola Bosgårdsvägen 12 341 TORUP Tel Fax wwwhyltese/torup Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Grundskola Skolkod 1315001 Skolid 02355 Skolbladet presenterar

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands län (ovägt medel) Kommungruppering: Förortskommuner till storstäderna (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 20 Grundskola 19694910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010

Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 Ämnesprov årskurs 9: resultat 2010 UF0116 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Utbildning och forskning A.2 Statistikområde Skolväsende och barnomsorg A.3 Statistikprodukten ingår i Sveriges officiella

Läs mer

Grundskolan: slutbetyg 2010/11 UF0101

Grundskolan: slutbetyg 2010/11 UF0101 BV/UA 2011-11-08 1(9) Grundskolan: slutbetyg 2010/11 UF0101 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Grundskolan: elever per 15 oktober 2012 UF0104

Grundskolan: elever per 15 oktober 2012 UF0104 BV/UA 2012-03-27 1(11) Grundskolan: elever per 15 oktober 2012 UF0104 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Utbildningsstatistisk årsbok 2014 Statistiska centralbyrån 2013 Yearbook of Educational Statistics 2014 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal

Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Barn och utbildningsförvaltningennyckeltal Budgetberedningen våren 215 Analysgruppen 215-4-8 Förskola 7 6 5 4 3 2 1 Inskrivna barn/årsarbetare kommunal förskola, antal 5,9 5,5 5,3 6, 5,1 5,2 5,3 5,5 5,4

Läs mer

Utbildningsstatistisk årsbok 2013

Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Utbildning och forskning Utbildningsstatistisk årsbok 2013 Statistiska centralbyrån 2012 Yearbook of Educational Statistics 2013 Official Statistics of Sweden Statistics

Läs mer

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik

Kommun Kommunkod. Riket - i grundskolan totalt. Riket - andel (%) i ämnet matematik. 71,6 - antal som deltagit i samtliga delprov i ämnet matematik Skolblad avseende Hågadalsskolan Granitvägen 14 C 752 UPPSALA Tel Fax www.hagadalsskolan.uppsala.se Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Uppsala 0380 Skolform Grundskola Skolkod 038000403 Skolid 00789 Skolbladet

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108

Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-02-26 1(7) Svenskundervisning för invandrare (SFI): elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2008/2009 UF0108 I denna beskrivning redovisas först allmänna

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER

UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER UTBILDNING OCH FORSKNING TABELLER Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Utbildningsstatistisk årsbok 2015 Statistiska centralbyrån 2014 Yearbook of Educational Statistics 2015 Official Statistics of Sweden

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2010

Kommunalt grundskoleindex 2010 Kommunalt grundskoleindex 2010 s kommunala grundskoleindex är ett kvalitetsindex som utgår från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen

Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Förklaring till variablerna som använts i sammanställningen Elevresultatvariabler Rapportvariabel: Andel godkända i åk 6 Använd variabel: Andel (%) som erhållit godkänt betyg på nationella proven i årskurs

Läs mer

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108

Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2011-05-23 1(8) Svenskundervisning för invandrare: elever, deltagare och utbildningsresultat 2010 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala

Läs mer

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan?

Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Barnomsorg Vilket var/är det roligaste ämnet i skolan? Religion var det roligaste ämnet eftersom jag lärde mig så mycket om andra kulturer. Annika, 31 år Svenska är roligast för då kan jag läsa böcker

Läs mer

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr

200 miljarder satsades på utbildning. Total kostnad för utbildningsväsendet , fasta priser, mnkr UF 12 SM 0401 Utbildningskostnader 1999-2003 Educational expenditure 1999-2003 I korta drag 200 miljarder satsades på utbildning Den totala kostnaden för utbildningsväsendet i Sverige uppgick 2003 till

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Högsby Län: Kalmar län (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommuner (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen (www.kolada.se)

Läs mer

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103 Avdelningen för befolkning och välfärd 2011-02-14 1(9) Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2010 UF0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103

Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103 Avdelningen för befolkning och välfärd 2010-01-29 1(9) Gymnasieskolan: elever per 15 oktober 2009 UF0103 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte

Läs mer

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16

Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 1 (8) Ansökningar om att starta eller utöka fristående skola inför läsåret 2015/16 Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Uppgiftslämnarnas adresser 15 oktober 2004

Uppgiftslämnarnas adresser 15 oktober 2004 Register: Barnomsorg 1 Statistikansvarig: Skolverket Statistikprodukt: Barnomsorg: barn och personal per 15 oktober Kontaktperson: Annica Göransson, tel: 019-17 60 56, e-post: annica.goransson@scb.se Marie

Läs mer

9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education

9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education Utbildningsstatistisk årsbok 2006 Tabeller Kommunal vuxenutbildning (Komvux) 9 Kommunal vuxenutbildning (Komvux) Municipal adult education Sida/ Page Tabell/ Table 152 Inledande text Introduction 154 9.1

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 214-21 Långhundra skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2006

Kommunalt grundskoleindex 2006 Kommunalt grundskoleindex 2006 s kommunala grundskoleindexet är ett kvalitetsindex som utgått från ett föräldraperspektiv. Fyra kvalitetsområden beräknas, viktas och läggs samman till ett sammanlagt kvalitetsindex

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr

Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010. Kostnaden för grundskola, gymnasieskola och universitet/högskola åren 2006 2010 i fasta priser, mnkr UF 12 SM 1101 Kostnader för utbildningsväsendet 2006 2010 Costs for educational system 2006 2010 I korta drag Fortsatt ökning av kostnaderna för Universitet och högskolor Kostnaden för universitet/högskola

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Smedby skola Ryttargatan 275 19471 UPPLANDS VÄSBY Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands Väsby 04 Grundskola 36789655 http://wwwupplandsvasbyse/smedbynavet

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-06-28 1(14) Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa

Läs mer

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016

PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2017-04-06 PM Elever och personal i grundskolan (inkl förskoleklass) 2016 Den 15 oktober varje år rapporterar skolhuvudmännen elever och personal till SCB. Skolverket

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108

Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-06-28 1(9) Utbildning i svenska för invandrare: elever, kursdeltagare och utbildningsresultat 2011 UF0108 I denna beskrivning redovisas först administrativa

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Ekhammarskolan Skolvägen 20 19634 KUNGSÄNGEN Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Upplands-Bro 0139 Grundskola 92284588 http://wwwupplands-brose/barn-och-utbildning/barn-och-unga-6-16-ar/kom

Läs mer

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt

Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 2 Verksamhet i översikt Diagrammen baseras på data från Kommun- och landstingsdatabasen

Läs mer

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax

Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet. Elevstatistik (elever som började hösten 2011 eller senare), läsåret 2013/14. Unnegatan UNNARYD Tel Fax Skolblad avseende Vildmarksgymnasiet Unnegatan 1 31083 UNNARYD Tel Fax Huvudman Kommunal Kommun Kommunkod Hylte 1315 Skolform Gymnasieskola Skolenhetskod 64270497 http://wwwvildmarksgymnasietse Nedan presenteras

Läs mer

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet

Resultatprofil Läsåret Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Resultatprofil Läsåret 2013-2014 Lagga skola Årskurs 1-6 Förskoleklass Fritidshemmet Innehållsförteckning Vad är en resultatprofil... 3 Syfte... 3 Vad är innebörden i begreppet resultat?... 3 1. Presentation...

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105

Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105 Avdelningen för befolkning och välfärd 2012-03-22 1(8) Gymnasieskolan: sökande och antagna 2011 UF0105 I denna beskrivning redovisas först administrativa och legala uppgifter om undersökningen samt dess

Läs mer

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15

Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 1 (7) Behöriga förskollärare och lärare i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 Sedan den 1 juli 2015 måste lärare och förskollärare ha legitimation för att självständigt få sätta betyg och för att

Läs mer

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514

Kostnader för utbildningsväsendet UF0514 BV/UA 2013-12-11 1(9) Kostnader för utbildningsväsendet 2008 2012 UF0514 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Bergetskolan Gillevägen 1 79433 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 44551665 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik.

Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda. Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Foto: Chris Maluszynski / Pressens Bild Det fi nns bara en som jag. Jag är olik. Just därför helt unik. Lennart Tehage Vuxenutbildning Vuxenutbildning för utvecklingsstörda 314 Inom vuxenutbildningen för

Läs mer