Cybersäkerhetsöversikt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt"

Transkript

1 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014

2 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel Autoreporter Skadliga program Finlands placering i världen Havaro Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Fel och störningar i kommunikationsnät Anmälningar om fel och störningar i kommunikationsnät Inga förändringar i resultaten av den kvartalsvisa förfrågan jämfört med föregående perioder... 8 Aktuella fenomen inom informations-säkerheten Produktstödet för operativsystemet Windows XP upphörde OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet skakade informationssäkerhets-världen Bakgrund Uppföljning av läget Observationer om Heartbleed i HAVARO Nätfiskekampanjen pågår fortfarande... 15

3 Inledning Denna delårsöversikt av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket handlar om störningar i kommunikationsnät, informationssäkerhets-incidenter och händelser Cybersäkerhetsöversikten är indelad i två avsnitt: Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel och aktuella fenomen inom informationssäkerheten. Avsnittet Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel handlar om fel och störningar i kommunikationsnät, Autoreporter-statistik, HAVARO-statistik och de kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret. Vi har valt följande tre viktiga fenomen inom informationssäkerheten under den aktuella tidsperioden: Upphörandet av produktstödet för operativsystemet Windows XP samt den tillhörande uppdaterade Windows XP-allmänhetsstatistiken, OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet och en nätfiskekampanj under Tullens, Itellas, en inkassotjänsts och Matkahuoltos namn. 3

4 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel 1 Autoreporter Autoreporter är en tjänst som administreras av Cybersäkerhetscentret. Tjänsten samlar automatiskt in uppgifter om skadliga program och kränkningar mot informationssäkerhet i finländska nät och rapporterar dessa till nätadministratörerna. Autoreporter har varit i drift sedan Tjänsten omfattar alla finländska nätområden. Utifrån den insamlade statistiken är det bland annat möjligt att beräkna hur ofta skadliga program förekommer i finländska nät. 1.1 Skadliga program Enligt Autoreporter-statistiken (Bild 1) har det skadliga ZeroAccessprogrammets andel minskat betydligt från början av året till vecka 13. Händelserna i början av året påverkades troligen av de åtgärder som vidtogs för att bekämpa ZeroAccess i slutet av ZeroAccess blev emellertid åter aktivt i slutet av mars, varefter antalet observationer av programmet började öka på nytt (veckorna 14 18). Antalet observationer av andra program har minskat något jämfört med början av året. I fråga om variationer i antalet Autoreporter-observationer är det emellertid inte möjligt att dra några exakta slutsatser, eftersom variationerna mellan olika tidsperioder kan bero på exempelvis nya informationskällor eller de nya fingeravtryck för skadliga program som lagts till i informationskällorna. ZeroAccess Citadel Övriga Torpig Zeus Vecka Bild 1. Händelser som Autoreporter behandlade per vecka. Fördelningen av skadliga program mellan olika teleföretag är inte i balans (Bild 2). Skillnaderna mellan teleföretagen beror på olika antal kunder och företagens egen aktivitet att bekämpa skadliga program. Cybersäkerhetscentrets delårsöversikt 1/2014 rapporterade att ungefär 85 4

5 procent av alla skadliga program i trafiken härrörde från ett enskilt teleföretag i början av året. Kommunikationsverket har utrett ärendet med teleföretaget. Utifrån utredningen verkar det som om antalet observationer åtminstone delvis hänför sig till kompatibiliteten i Autoreportersystemet och teleföretagets nätgenomförande och teleföretagets förmåga och möjligheter att tillhandahålla tillräckligt exakta data. Läget kommer att korrigeras tack vare teleföretagets åtgärder, men korrigeringen ingår ännu inte i den statistik som finns i denna rapport. Under denna observationsperiod härrörde 77 procent av alla skadliga program som upptäcktes i trafiken från teleföretagets nät. 0 % 3 % 9 % 2 % 9 % 77 % Teleföretag 1 Teleföretag 2 Teleföretag 3 Teleföretag 4 Teleföretag 5 Övriga Bild 2. Fördelning av skadliga program mellan finländska företag Mer detaljerade uppgifter om störningar i enskilda teleföretag är oftast sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 1.2 Finlands placering i världen I maj publicerade Microsoft rapporten Security Intelligence Report (SIR) Volume 16, som behandlar och jämför informationssäkerheten i informationsnät i olika länder 1. I rapporten var Finland tvåa, jämfört med första plats i föregående rapport. Den nu publicerade rapporten gäller tidsperioden mellan juli och december /2/B/72B5DE91-04F4-42F4-A587-9D08C55E0734/Microsoft_Security_Intellige nce_report_volume_16_english.pdf Finlands lägre placering i den senaste rapporten kan bero på att andra länder har gjort förbättringar och att teleföretagens förmåga har förbättrats vad gäller att reagera och informera kunderna om upptäckta skadliga program utifrån Autoreporteranmälningar. Eventuella korrigerande åtgärder ingår i Microsofts SIR-rapporter med ett visst dröjsmål. Till exempel de förbättringar som gjordes i våras ingår i SIRrapporten för det andra halvåret 2014, som troligen publiceras våren I Kommunikationsverkets Autoreporterstatistik ingår de korrigerande åtgärderna dock i realtid. 5

6 Observationer som ledde till fortsatta åtgärder Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] 2 Havaro HAVARO är ett för försörjningsberedskapskritiska företag avsett system som upptäcker och varnar för kränkningar av informationssäkerheten. Systemet har genomförts i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen. Syftet med HAVARO är att hjälpa till att skapa en noggrannare lägesbild av hoten mot informationssäkerheten i finländska nät. De röda informationssäkerhetsincidenter, det vill säga incidenter, som HAVARO upptäckte och som ledde till omedelbara fortsatta åtgärder finns samlade i den grafiska figuren nedan (Bild 3). I mars maj var det totala antalet röda observationer 514. Sedan ingången av 2014 har antalet observationer per vecka varit ungefär 47. Toppen vecka 15 berodde på det skadliga Gameover Zeus-programmet och Heartbleed-sårbarheten. Toppen vecka 21 berodde på observationer av allmänna skadliga program som används av brottslingar. Den grafiska figuren visar också en koncentration av observationer veckorna 6 10 under det första kvartalet. Dessa är också observationer av allmänna skadliga program som används av brottslingar Vecka Bild 3. Röda larm i HAVARO per vecka 3 Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Cybersäkerhetscentret tog emot 8 informationssäkerhetsanmälningar enligt Kommunikationsverkets föreskrift 9 om skyldighet att anmäla kränkningar i informationssäkerheten i allmän televerksamhet. Under föregående period (december februari) var antalet anmälningar 4. Under det andra kvartalet gick en jourhavande expert på Cybersäkerhetscentret igenom i snitt 96 kontakter per vecka. Merparten av kontakterna rörde skadliga program (Bild 4), begäran om 6

7 råd och dataintrång är också vanliga orsaker till kontakt. Vid granskning av kontakter per vecka (Bild 5) är antalet anmälningar om skadliga program under vecka 19 större än i genomsnitt. Största delen av dessa anmälningar härrörde från en och samma informationskälla och anmälningarna rörde relativt gamla informationssäkerhetsproblem. Troligen var det fråga om att en del gamla anmälningar hade stoppats av informationskällans buffert och anmälningarna strömmade ut vecka 19. Anmälningarna rörde främst webbplatser som innehöll en skadlig JavaScript-kod. 2 % 2 % Skadligt program 6 % 4 % Rådgivning 6 % 37 % Dataintrång 8 % Social engineering 15 % Övriga informationssäkerhetsproble m Intervju 20 % Sårbarhet eller hot Bild 4. Kontakter som Cybersäkerhetscentret behandlade

8 Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Blockeringsattack Förberedning av en attack 200 Sårbarhet eller hot Intervju Övriga informationssäkerhetsproblem Social engineering 50 Dataintrång Vecka Rådgivning Skadligt program Bild 5. Kontakter som Cybersäkerhetscentret behandlade Fel och störningar i kommunikationsnät 4.1 Anmälningar om fel och störningar i kommunikationsnät I mars maj 2014 uppkom inga större störningar i kommunikationsnäten. Detta framgår av de anmälningar om fel och störningar som Kommunikationsverket lämnade till Cybersäkerhetscentret och som bygger på ämbetsverkets föreskrift 57. Under föregående period mellan december 2013 och februari 2014 var antalet anmälningar om betydande störningar i kommunikationsnäten 41. Nu var antalet 25. Av dessa klassificerades endast en anmälan som en allvarlig störning och den kunde åtgärdas snabbt inom en dryg timme efter att teleföretaget hade upptäckt störningen. Felen under den aktuella perioden berörde främst mobila tjänster (2G och 3G) och bredbandstjänster (xdsl). 4.2 Inga förändringar i resultaten av den kvartalsvisa förfrågan jämfört med föregående perioder Sedan början av 2013 har Kommunikationsverket följt upp funktionen av kommunikationsnäten och -tjänsterna genom kvartalsvisa förfrågningar i teleföretagen. Vilka tjänster påverkas av störningar? Hur lång tid tar det att åtgärda störningar? Vilka är orsakerna till störningarna? Syftet är att få svar på dessa frågor genom förfrågningar. Teleföretagen rapporterade om totalt cirka störningar som kunderna hade anmält till företagen under det första kvartalet 2014 (januari mars). Det finns inga större förändringar i anmälningarnas andelar per tjänst och 8

9 reparationstid jämfört med sammandragen för Problem med internetförbindelse utgjorde den klart största sammanlagda andelen av kundkontakterna (Bild 6): mer än hälften (59 %) berörde internetförbindelser via det fasta nätet och den fjärde vanligaste orsaken till kontakt (8 %) var internetförbindelser via mobilnätet, sammanlagt 66 %. Sett per tjänst var problem i kabel-tv (11 %) den näst vanligaste orsaken till kundernas kontakter. Den tredje vanligaste orsaken var problem på grund av avbrott i mobilnäten (11 %) eller försvagad täckning inklusive både samtals- och dataförbindelser. Av de anmälda problemen rörde 8 % telefoni i det fasta nätet. Antalet kontakter gällande problem i andra tjänster var litet. I regel åtgärdades de störningar som drabbade kunderna (Bild 7) i cirka 30 procent av fallen inom 6 timmar efter att störningen hade uppstått. Av störningarna åtgärdades ungefär 60 procent inom 2 dygn och drygt 90 procent inom en vecka. Antalet störningar som pågick längre än en vecka var litet. I allmänhet åtgärdades felen snabbast i de trådlösa näten, inbegripet både mobilnäten och de övriga trådlösa näten. Andelar störningar som anmäldes av kunderna 2 % 1 % 0 % 8 % 11 % 11 % 8 % 59 % Data (fasta) Kabel-tv Telefoni/data (mobila) Data (mobila) Telefoni (fasta) Tilläggstjänster (inkl. e-post) Övriga trådlösa VoIP Bild 6. Andelar störningar som anmäldes av kunderna 9

10 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Längder på de störningar som anmäldes av kunderna < 6 t 6 t - 2 dygn 2-7 dygn > 7 dygn Bild 7. Längder på de störningar som anmäldes av kunderna 10

11 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/ ,47% 15,36% 13,79% 10,97% 9,33% 26,94% Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Aktuella fenomen inom informationssäkerheten 5 Produktstödet för operativsystemet Windows XP upphörde Den 8 april 2014 upphörde Microsofts produktstöd för operativsystemet Windows XP. I maj var Windows XPdatorernas andel 9,33 procent av alla datorer som använder Windows och som är anslutna till datanäten i Finland. (Bild). Antalet Windows XP-datorer har minskat i jämn takt redan under lång tid, men särskilt i mars maj minskade de snabbare i popularitet. Mellan januari och maj 2014 minskade XPdatorernas andel med 43,3 procent. Efter att produktstödet för Windows XP hade upphört erbjöd Microsoft, till skillnad från sina preliminära uppgifter, uppdatering av en kritisk Internet Explorer-sårbarhet (CVE ) även för Windows XP. De sårbarheter som har hittats i Windows XP efter detta har åtminstone hittills inte reparerats. I stället för uppdateringar uppmanar Microsoft användarna av Windows XP att använda programvaran EMET 4.x (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) som kan skydda datorn mot skadliga program. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows 8 och 8.1 Övriga 10,00% 0,00% Bild 8. Windows-operativsystem som har besökt finländska webbplatser. Den grafiska figuren visar procentandelarna för Windows XP. Källa: TNS Metrix 11

12 6 OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet skakade informationssäkerhetsvärlden https://www.viestintavirasto.fi/tietoturv a/tietoturvanyt/2014/04/ttn html 6.2 Uppföljning av läget Bakgrund Den 7 april 2014 upptäcktes en allvarlig sårbarhet i det populära OpenSSLbiblioteket som används vid kryptering. Sårbarheten äventyrar krypterade dataförbindelser så att angriparen kan kopiera data som för tillfället finns lagrade i telefoner, till exempel användarnamn, lösenord, e-postmeddelanden, kritiska dokument och snabbmeddelanden. I offentligheten är sårbarheten känd som Heartbleed. Sedan sårbarheten hittades har Cybersäker-hetscentret vid Kommunikations-verket kartlagt antalet sårbara tjänster. Cybersäkerhetscentret har skickat ett meddelande om alla sårbara tjänster som hittats till administratörerna av tjänsterna. I meddelandet uppmanas administratörerna att uppdatera sina tjänster så fort som möjligt. Närmare bakgrundsinformation finns i rapporten om Heartbleed som Cybersäkerhetscentret har lagt ut på De viktigaste tjänsteleverantörerna har åtgärdat sårbarheten och till resten av administratörerna av tjänsterna har Cybersäkerhetscentret upprepade gånger skickat meddelanden om sårbarheten. Merparten av de återstående sårbara tjänsterna utgörs av NAS-enheter som är avsedda för enskilda hemmaanvändares fildelning. Det totala antalet sårbara tjänster har minskat till servrar, vilket motsvarar 0,25 procent av alla servrar som använder SSL-krypteringen. Av dessa servrar erbjuder 569 webbtjänster som använder kryptering (läget per 7.5). De grafiska figurerna nedan visar de sårbara tjänsternas proportionella andelar (Bild 9) och de sårbara tjänsternas utveckling som funktion av tiden (Bild 10). Ökningen i antalet sårbara tjänster den 11 april och den 24 april (se bild 11) beror på mer avancerade metoder för undersökning av sårbara tjänster. 12

13 Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Att skapa session (SIP over TLS, 5061) Port 4443 Port 4433 Port 8000 Port 8080 E-post (POP3S, 995) Dataöverföring (FTPS, 990) E-post (IMAPS, 993) Katalogtjänst (LDAPS, 636) E-post (SMTP over SSL, 465) E-post (SMTP, 587) Krypterad Internettrafik (HTTPS, 443) E-post (SMTP, 25) Bild 9. Tjänstetyper som är utsatta för Heartbleed-sårbarheten (portalen för tjänsten inom parentes), läget Sårbara servrar totalt Krypterad Internettrafik (HTTPS, 443) Övriga sårbara tjänster Bild 10. Servrar som är sårbara för Heartbleed, som funktion av tiden 13

14 6.3 Observationer om Heartbleed i HAVARO Heartbleed-sårbarheten upptäcktes på ett tydligt sätt även av HAVAROsystemet av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. Identifieringsuppgifterna om Heartbleed fördes in i HAVARO den 8 april då de första försöken att utnyttja sårbarheten också upptäcktes. Den grafiska figuren nedan (Bild 11) visar att antalet försök att utnyttja sårbarheten ännu var relativt litet den 8 april, men de lyckade försökens andel (den gröna linjen) var över 40 procent. Orsaken var att en del av servrar inte hade uppdaterats. Under de därpå följande dagarna minskade procentandelen tack vare administratörernas uppdateringar av servrar. Antalet försök att utnyttja Heartbleed, som upptäcktes av HAVARO, var störst den 11 april. Till dags dato har man hunnit uppdatera största delen av servrarna eftersom antalet stora svarspaket som gavs av servrarna sjönk, trots ett ökat antal försök att utnyttja sårbarheten Observationer om Heartbleed i HAVARO 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Observerade försök att utnyttja Heartbleed-sårbarheten Paket med svar på Heartbleed-begäran, som kunde innehålla känsliga uppgifter (Large response) Förhållandet mellan försök till utnyttjande och svarspaket (%) Bild 11. Observationer om Heartbleed i HAVARO Största delen av de Heartbleedmeddelanden som upptäcktes av HAVARO kom från kinesiska och ryska internetadresser. Den grafiska figuren 14

15 nedan (Bild 12) visar de allmännaste källadresserna för meddelandena. Utifrån en internetadress är det emellertid inte direkt möjligt att gissa vem som är angriparen eftersom den server som har gjort angreppet kan styras från vilket som helst land. En del av de meddelanden som registrerats av HAVARO härrör troligen från de kartläggningar av Heartbleedsårbarheten som har gjorts av informationssäkerhetsmyndigheter, universitet och informationssäkerhetsföretag. I statistiken ingår inte de kartläggningar av sårbara tjänster som har gjorts av Kommunikationsverket. Källadress för försök att utnyttja Heartbleed CN RU US FI DE NL RO FR Övriga Bild 12. Källadresser för Heartbleed-meddelanden 7 Nätfiskekampanjen pågår fortfarande Nätfiske i syfte att få tag på bankuppgifter via falska e- postmeddelanden, www-sidor och SMS pågår fortfarande. Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket tog emot de första observationerna om nätfisket i mars. Nätfisket inleddes under Tullens namn och sedan fortsatte kampanjen under Itellas, en inkassotjänsts och Matkahuoltos namn. Enligt polisen hade kampanjen avkastat snabblån för totalt över euro fram till den 21 maj Fram till början av juni hade Cybersäkerhetscentret rapporterat om sammanlagt 32 nätfiskewebbplatser som hade samband med kampanjen till administratörerna av webbplatserna. Administratörerna har i stort sett reagerat bra på meddelandena och spärrat webbplatserna fort. När en webbplats har kopplats bort, har cyberbrottslingarna i praktiken skapat en ny webbplats under en ny adress och fortsatt nätfisket. Genom 15

16 bortkoppling har man emellertid lyckats minimera omfattningen och konsekvenserna av nätfiskekampanjen. 16

17 Kontaktuppgifter Kommunikationsverket PB 313 Östersjögatan 3 A Helsingfors Tfn (växel) cybersäkerhetscentret.fi kommunikationsverket.fi

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 4/2013 Inledning Det fjärde kvartalet för Kommunikationsverkets incidenthantering omfattar undantagsvis endast oktober november 2013. Nästa år ersätts CERT-FI:s informationssäkerhetsöversikter

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 2/2013 Inledning Under andra kvartalet behandlade CERT-FI 1002 informationssäkerhetsfall och 55 anmälningar om väsentliga störningar i telenäten. I början av år 2013 var antalet

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 2/2012 Inledning En person som använder webbsidor kan obemärkt bli utsatt för skadliga program även via "bekanta och trygga" sidor. I dessa fall har skadligt innehåll

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011 In INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011 1 CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 3/2011 CERT-FI ordnar tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och VTT en workshopserie som behandlar informationssäkerheten

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 7.7.2011 1 CERT-FI:s informationssäkerhe tsöversikt 2/2011 Inledning som maskerats till ett antivirusprogram har spridit sig till Mac-datorer. Det sjätte mötet för

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 14.10.2008 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 3/2008 På sommaren publicerades en sårbarhet som gällde domännamntjänsten. Okorrigerad möjliggör denna sårbarhet att användaren

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2 Årsöversikt 2012 Inledning År 2012 kommer att bli ihågkommen särskilt för blockeringsattacker. I december utsattes medierna för en i Finlands omständigheter exceptionellt omfattande blockeringsattack som

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Konfigurera Outlook för OCS

Konfigurera Outlook för OCS Konfigurera Outlook för OCS GU gemensam e-post och kalender Sidan 1 av 12 konfiguration Outlook för OCS, conector 10.1.3 Innehållsförteckning: 1. Syfte med dokumentationen...3 2. Konfigurera Outlook med

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Försvarets Materielverk/CSEC 2005 Document ID ED-188 Issue 0.1 Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Dag Ströman, Verksamhetschef, Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet vid FMV

Läs mer

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB

Användarmanual LOCKBEE - Business. En produktion av Avtre AB Användarmanual LOCKBEE - Business En produktion av Avtre AB Användarmanual för Lockbee - Business Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbees funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE MINI Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 1/2012 Inledning Det skadliga programmet Flame, som upptäcktes i maj, är ett mycket mångsidigt skadligt program som kan fjärrstyras. Med hjälp av Flame kan man observera användningen

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird

Lathund. Inställningar för att läsa e-post. Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Lathund Inställningar för att läsa e-post Webbmail, Windows Mail, MacMail, OutlookExpress, Microsoft Outlook och Mozilla Thunderbird Stockholms Stadsnät Kundtjänst telefon 08-5012 20 10 e-post: support@stosn.se

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett POP-konto? POP har länge varit det dominerande sättet

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2008 16.01.2009

ÅRSÖVERSIKT 2008 16.01.2009 ÅRSÖVERSIKT 2008 16.01.2009 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 4/2008 Inledning Under år 2008 upptäcktes sårbarheter med omfattande konsekvenser för internets infrastruktur. Okorrigerad skulle den sårbarhet

Läs mer

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011

STATENS REVISIONSVERKS ALLMÄNNA INSTRUKTIONER OM EFTERHANDSREDOVISNING VID RIKSDAGSVALET ÅR 2011 Statens revisionsverk INSTRUKTION 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Ikraftträdande och giltighetstid: 1.1.2012 - tills vidare. Tillämpas på efterhandsredovisning vid det riksdagsval som hölls 17.4.2011.

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38

Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 17.12.2014 Motivering till och tillämpning av föreskrift 38 Om tekniska egenskaper hos accessnät med ledare av metall och nätverksutrustning som kopplats till dem MPS 38 MPS 38 1 (10) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13

9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 13 OM INTERNETFÖRBINDELSE- TJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET MPS 13 9.3.2011 INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND... 3 1.2 ANDRA

Läs mer

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

Reglerna för e-post i korthet

Reglerna för e-post i korthet Reglerna för e-post i korthet Som e-postanvändare har du en eller flera roller reglerna för exempelvis personal och studerande är delvis olika. Alla regler ska följas Använd andra lösenord vid akaddemin

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser.

Lag om domännamn. Given i Helsingfors den 13 mars 2003. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser. Given i Helsingfors den 13 mars 2003 Lag om domännamn I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att främja informationssamhällets serviceutbud

Läs mer

Kommunikationsverkets Cybersäkerhetsöversikt 1/2014... 4 1 BETYDANDE HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 5

Kommunikationsverkets Cybersäkerhetsöversikt 1/2014... 4 1 BETYDANDE HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 5 Kommunikationsverkets Cybersäkerhetsöversikt 1/2014 Innehåll Kommunikationsverkets Cybersäkerhetsöversikt 1/2014... 4 1 BETYDANDE HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 5 1.1 Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter

Läs mer

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster

Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster 1 (5) Föreskrift om interoperabilitet av kommunikationsnät och kommunikationstjänster Utfärdad i Helsingfors den 9 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 99 och 244 i informationssamhällsbalken

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 3/2010

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 3/2010 INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 3/2010 1 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 3/2010 Inledning Sommaren 2010 upptäcktes det tekniskt avancerade virusprogrammet Stuxnet. Det är ett program som kan påverka

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer

Med NetAlert är du aldrig ensam.

Med NetAlert är du aldrig ensam. Med NetAlert är du aldrig ensam. Ett personlarm för alla. NetAlert, marknadsledande personlarm för mobiler och datorer, ökar tryggheten i riskmiljöer och vid ensamarbete. Allt fler utsätts för otrygghet

Läs mer

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS

En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS En IT-säkerhetslösning för hela verksamheten PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS IT-säkerhet är ett måste En fungerande IT-säkerhet är en grundläggande förutsättning för alla företag och verksamheter. Konsekvenserna

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring

EBITS 2013. Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring EBITS 2013 Totalförsvarets Forskningsinstitut David Lindahl Erik Westring Demo: Hur går ett angrepp till Något förenklat på grund av tidsbrist..men bara något. Antagonistiska hot Antagonistiska hot är

Läs mer

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control

Lathund Beställningsblankett AddSecure Control LATHUND Datum Rev 2015-04-16 A Skicka beställningen till: order@addsecure.se AddSecure, Kundtjänst, 020-32 20 00 Dokumentnummer 45BL0002 Lathund Beställningsblankett AddSecure Control 1. Nytt Ändring Annullering

Läs mer

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11

19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 19.9.2008 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 11 OM E-POSTTJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET OCH FUNKTIONSDUGLIGHET MPS 11 Kommunikationsverket MPS 2 (19) Innehåll 1 LAGSTIFTNING... 3 1.1 RÄTTSGRUND...

Läs mer

Hjälp! Det fungerar inte.

Hjälp! Det fungerar inte. Hjälp! Det fungerar inte. Prova först att dra ur elsladden på telefonidosan och elsladden till ditt bredbandsmodem/bredbandsrouter (om du har en) och vänta ca 30 min. Koppla därefter först in strömsladden

Läs mer

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1

F5 Exchange 2007. 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 F5 Exchange 2007 2013-01-16 Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 1 Spam Control and Filtering Elektronikcentrum i Svängsta Utbildning AB 2013-01-16 2 Idag: Relaying Spamhantering och filtrering

Läs mer

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt...

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt... FAQ / Vanliga frågor Idrifttagning av tjänsten...1 Registrering och användarkonto...2 Användargränssnitt...3 Skapa faktura och fakturauppgifter...3 Faktureringssätt...6 Tjänstens pålitlighet och dataskydd...6

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS

BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS BredbandsGuide FASTIGHET MED FIBERNÄT OCH TJÄNSTEDELARE PLUS Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster via äkta fiberlänk till

Läs mer

Informationssäkerhetsanvisning

Informationssäkerhetsanvisning HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT 2012-12-12 Dnr 074-11-19 Informationssäkerhetsanvisningar Användare Beslutad av enhetschef för Gemensamma förvaltningen i enlighet med rektors beslut fattat den 16 februari

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Användarhandbok BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Användarhandbok Publicerad: 2014-01-09 SWD-20140109133738600 Innehåll 1 Komma igång... 7 Om serviceplanerna för meddelanden för BlackBerry Internet Service...7

Läs mer

Använda Outlook 2003 mot Exchange

Använda Outlook 2003 mot Exchange Använda Outlook 2003 mot Exchange Jens Granlund 6.4.2006 Exchange kalendern kan användas via webben (Outlook Web Access) på adressen https://exchange.vasa.abo.fi/exchange eller om du har en mobiltelefon

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

ANVISNING FÖR E-POST

ANVISNING FÖR E-POST ANVISNING FÖR E-POST KONFIGURERING AV E-POST I OUTLOOK 2007 Senast uppdaterad/sparad 2008-09-18 1 SKAPA NYTT KONTO För att skapa ett konto i Outlook 2007, följ punkterna i denna guide. 1. I menyn Verktyg

Läs mer

Datorer och privat säkerhet (privacy)

Datorer och privat säkerhet (privacy) Datorer och privat säkerhet (privacy) Vetenskapsmetodik, CDT212 Mälardalens Högskola, Västerås 2010-03-05 Sofie Allared, sad07004@student.mdh.se Kim Thor, ktr05001@student.mdh.se 1(9) SAMMANFATTNING Rapporten

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang

MARKNADSÖVERSIKT 9/2012. Detaljpriser på teletjänster. Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang MARKNADSÖVERSIKT 9/2012 Detaljpriser på teletjänster Prisutveckling av internet- och telefonabonnemang Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om???

Metoder för datasäkerhet. Vad handlar en sådan kurs om??? Metoder för datasäkerhet Vad handlar en sådan kurs om??? Vad avses då media rapporterar om datasäkerhet? Oftast resultat av brister i säkerheten Allt möjligt av helt olika karaktär, som Försvunna viktiga

Läs mer

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten

1/7. Mitt resekort. Användarvillkor för tjänsten 1/7 Mitt resekort Användarvillkor för tjänsten 2/7 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Beskrivning av tjänsten... 3 3 Användning av tjänsten och registrering i tjänsten... 3 4 Registeruppgifter och ändamål av behandling...

Läs mer

Konfigurering av eduroam

Konfigurering av eduroam Konfigurering av eduroam Detta dokument beskriver hur en användare med konto från Chalmers konfigurerar nätverksanslutning till ett trådlöst nätverk på en eduroam-ansluten organisation, t.ex. Chalmers.

Läs mer

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster

Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande tjänster som är skyldiga att tillhandahålla kommunikationstjänster Utkast 1 (16) Förfarande vid utseende av leverantörer av samhällsomfattande som är skyldiga att tillhandahålla kommunikations Utkast 2 (16) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunikations som hör till samhällsomfattande...

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2010

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2010 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2010 7.7.2010 1 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 2/2010 Inledning Facebook och andra sociala nätverkstjänster är mycket lockande platser för dem som sprider skadligt

Läs mer

snabbmanual för installation av bredband och telefoni

snabbmanual för installation av bredband och telefoni snabbmanual för installation av bredband och telefoni Startboxen innehåller följande utrustning Nätverkskablar Modem Strömadapter Testplugg Splitter Antenner Väggfäste Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (7) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2011 (SVA-ÅRSENKÄT 2011): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användning av rapporteringstjänsten... 2 2.1 Inloggning i rapporteringtjänsten...

Läs mer

VÄLKOMMEN SOM WAHTI-ANVÄNDARE. Instruktioner för installation och användning av kamera.

VÄLKOMMEN SOM WAHTI-ANVÄNDARE. Instruktioner för installation och användning av kamera. På På plats plats i i ditt ditt ställe. VÄLKOMMEN SOM WAHTI-ANVÄNDARE. Instruktioner för installation och användning av kamera. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förpackningens innehåll Instruktion för installation

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000

bredband Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777 000 Snabbmanual för installation av bredband och telefoni Den här guiden visar dig hur du installerarr bredband och telefoni med modemet Zyxel 2812. Startboxen innehåller följande utrustning Bredbandsbolaget

Läs mer

Data Sheet - Secure Remote Access

Data Sheet - Secure Remote Access Data Sheet - Secure Remote Access Savecores säkra fjärranslutning Med Savecores säkra fjärranslutning kan du känna dig trygg på att ditt data är säkert, samtidigt som du sparar tid och pengar. Ta hjälp

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer

Installationshandbok För telefonadapter Vood 322. Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer Installationshandbok För telefonadapter Vood 322 Telia Bredbandstelefoni Geografiskt riktnummer introduktion Förutsättningar för Telia bredbandstelefoni med telefonadapter 3 Det här ska finnas i startpaketet

Läs mer