Cybersäkerhetsöversikt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "18.6.2014. Cybersäkerhetsöversikt"

Transkript

1 Cybersäkerhetsöversikt 2/2014

2 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel Autoreporter Skadliga program Finlands placering i världen Havaro Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Fel och störningar i kommunikationsnät Anmälningar om fel och störningar i kommunikationsnät Inga förändringar i resultaten av den kvartalsvisa förfrågan jämfört med föregående perioder... 8 Aktuella fenomen inom informations-säkerheten Produktstödet för operativsystemet Windows XP upphörde OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet skakade informationssäkerhets-världen Bakgrund Uppföljning av läget Observationer om Heartbleed i HAVARO Nätfiskekampanjen pågår fortfarande... 15

3 Inledning Denna delårsöversikt av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket handlar om störningar i kommunikationsnät, informationssäkerhets-incidenter och händelser Cybersäkerhetsöversikten är indelad i två avsnitt: Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel och aktuella fenomen inom informationssäkerheten. Avsnittet Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel handlar om fel och störningar i kommunikationsnät, Autoreporter-statistik, HAVARO-statistik och de kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret. Vi har valt följande tre viktiga fenomen inom informationssäkerheten under den aktuella tidsperioden: Upphörandet av produktstödet för operativsystemet Windows XP samt den tillhörande uppdaterade Windows XP-allmänhetsstatistiken, OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet och en nätfiskekampanj under Tullens, Itellas, en inkassotjänsts och Matkahuoltos namn. 3

4 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel 1 Autoreporter Autoreporter är en tjänst som administreras av Cybersäkerhetscentret. Tjänsten samlar automatiskt in uppgifter om skadliga program och kränkningar mot informationssäkerhet i finländska nät och rapporterar dessa till nätadministratörerna. Autoreporter har varit i drift sedan Tjänsten omfattar alla finländska nätområden. Utifrån den insamlade statistiken är det bland annat möjligt att beräkna hur ofta skadliga program förekommer i finländska nät. 1.1 Skadliga program Enligt Autoreporter-statistiken (Bild 1) har det skadliga ZeroAccessprogrammets andel minskat betydligt från början av året till vecka 13. Händelserna i början av året påverkades troligen av de åtgärder som vidtogs för att bekämpa ZeroAccess i slutet av ZeroAccess blev emellertid åter aktivt i slutet av mars, varefter antalet observationer av programmet började öka på nytt (veckorna 14 18). Antalet observationer av andra program har minskat något jämfört med början av året. I fråga om variationer i antalet Autoreporter-observationer är det emellertid inte möjligt att dra några exakta slutsatser, eftersom variationerna mellan olika tidsperioder kan bero på exempelvis nya informationskällor eller de nya fingeravtryck för skadliga program som lagts till i informationskällorna. ZeroAccess Citadel Övriga Torpig Zeus Vecka Bild 1. Händelser som Autoreporter behandlade per vecka. Fördelningen av skadliga program mellan olika teleföretag är inte i balans (Bild 2). Skillnaderna mellan teleföretagen beror på olika antal kunder och företagens egen aktivitet att bekämpa skadliga program. Cybersäkerhetscentrets delårsöversikt 1/2014 rapporterade att ungefär 85 4

5 procent av alla skadliga program i trafiken härrörde från ett enskilt teleföretag i början av året. Kommunikationsverket har utrett ärendet med teleföretaget. Utifrån utredningen verkar det som om antalet observationer åtminstone delvis hänför sig till kompatibiliteten i Autoreportersystemet och teleföretagets nätgenomförande och teleföretagets förmåga och möjligheter att tillhandahålla tillräckligt exakta data. Läget kommer att korrigeras tack vare teleföretagets åtgärder, men korrigeringen ingår ännu inte i den statistik som finns i denna rapport. Under denna observationsperiod härrörde 77 procent av alla skadliga program som upptäcktes i trafiken från teleföretagets nät. 0 % 3 % 9 % 2 % 9 % 77 % Teleföretag 1 Teleföretag 2 Teleföretag 3 Teleföretag 4 Teleföretag 5 Övriga Bild 2. Fördelning av skadliga program mellan finländska företag Mer detaljerade uppgifter om störningar i enskilda teleföretag är oftast sekretessbelagd enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 1.2 Finlands placering i världen I maj publicerade Microsoft rapporten Security Intelligence Report (SIR) Volume 16, som behandlar och jämför informationssäkerheten i informationsnät i olika länder 1. I rapporten var Finland tvåa, jämfört med första plats i föregående rapport. Den nu publicerade rapporten gäller tidsperioden mellan juli och december /2/B/72B5DE91-04F4-42F4-A587-9D08C55E0734/Microsoft_Security_Intellige nce_report_volume_16_english.pdf Finlands lägre placering i den senaste rapporten kan bero på att andra länder har gjort förbättringar och att teleföretagens förmåga har förbättrats vad gäller att reagera och informera kunderna om upptäckta skadliga program utifrån Autoreporteranmälningar. Eventuella korrigerande åtgärder ingår i Microsofts SIR-rapporter med ett visst dröjsmål. Till exempel de förbättringar som gjordes i våras ingår i SIRrapporten för det andra halvåret 2014, som troligen publiceras våren I Kommunikationsverkets Autoreporterstatistik ingår de korrigerande åtgärderna dock i realtid. 5

6 Observationer som ledde till fortsatta åtgärder Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] 2 Havaro HAVARO är ett för försörjningsberedskapskritiska företag avsett system som upptäcker och varnar för kränkningar av informationssäkerheten. Systemet har genomförts i samarbete med Försörjningsberedskapscentralen. Syftet med HAVARO är att hjälpa till att skapa en noggrannare lägesbild av hoten mot informationssäkerheten i finländska nät. De röda informationssäkerhetsincidenter, det vill säga incidenter, som HAVARO upptäckte och som ledde till omedelbara fortsatta åtgärder finns samlade i den grafiska figuren nedan (Bild 3). I mars maj var det totala antalet röda observationer 514. Sedan ingången av 2014 har antalet observationer per vecka varit ungefär 47. Toppen vecka 15 berodde på det skadliga Gameover Zeus-programmet och Heartbleed-sårbarheten. Toppen vecka 21 berodde på observationer av allmänna skadliga program som används av brottslingar. Den grafiska figuren visar också en koncentration av observationer veckorna 6 10 under det första kvartalet. Dessa är också observationer av allmänna skadliga program som används av brottslingar Vecka Bild 3. Röda larm i HAVARO per vecka 3 Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Cybersäkerhetscentret tog emot 8 informationssäkerhetsanmälningar enligt Kommunikationsverkets föreskrift 9 om skyldighet att anmäla kränkningar i informationssäkerheten i allmän televerksamhet. Under föregående period (december februari) var antalet anmälningar 4. Under det andra kvartalet gick en jourhavande expert på Cybersäkerhetscentret igenom i snitt 96 kontakter per vecka. Merparten av kontakterna rörde skadliga program (Bild 4), begäran om 6

7 råd och dataintrång är också vanliga orsaker till kontakt. Vid granskning av kontakter per vecka (Bild 5) är antalet anmälningar om skadliga program under vecka 19 större än i genomsnitt. Största delen av dessa anmälningar härrörde från en och samma informationskälla och anmälningarna rörde relativt gamla informationssäkerhetsproblem. Troligen var det fråga om att en del gamla anmälningar hade stoppats av informationskällans buffert och anmälningarna strömmade ut vecka 19. Anmälningarna rörde främst webbplatser som innehöll en skadlig JavaScript-kod. 2 % 2 % Skadligt program 6 % 4 % Rådgivning 6 % 37 % Dataintrång 8 % Social engineering 15 % Övriga informationssäkerhetsproble m Intervju 20 % Sårbarhet eller hot Bild 4. Kontakter som Cybersäkerhetscentret behandlade

8 Kontakter som behandlades av Cybersäkerhetscentret Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Blockeringsattack Förberedning av en attack 200 Sårbarhet eller hot Intervju Övriga informationssäkerhetsproblem Social engineering 50 Dataintrång Vecka Rådgivning Skadligt program Bild 5. Kontakter som Cybersäkerhetscentret behandlade Fel och störningar i kommunikationsnät 4.1 Anmälningar om fel och störningar i kommunikationsnät I mars maj 2014 uppkom inga större störningar i kommunikationsnäten. Detta framgår av de anmälningar om fel och störningar som Kommunikationsverket lämnade till Cybersäkerhetscentret och som bygger på ämbetsverkets föreskrift 57. Under föregående period mellan december 2013 och februari 2014 var antalet anmälningar om betydande störningar i kommunikationsnäten 41. Nu var antalet 25. Av dessa klassificerades endast en anmälan som en allvarlig störning och den kunde åtgärdas snabbt inom en dryg timme efter att teleföretaget hade upptäckt störningen. Felen under den aktuella perioden berörde främst mobila tjänster (2G och 3G) och bredbandstjänster (xdsl). 4.2 Inga förändringar i resultaten av den kvartalsvisa förfrågan jämfört med föregående perioder Sedan början av 2013 har Kommunikationsverket följt upp funktionen av kommunikationsnäten och -tjänsterna genom kvartalsvisa förfrågningar i teleföretagen. Vilka tjänster påverkas av störningar? Hur lång tid tar det att åtgärda störningar? Vilka är orsakerna till störningarna? Syftet är att få svar på dessa frågor genom förfrågningar. Teleföretagen rapporterade om totalt cirka störningar som kunderna hade anmält till företagen under det första kvartalet 2014 (januari mars). Det finns inga större förändringar i anmälningarnas andelar per tjänst och 8

9 reparationstid jämfört med sammandragen för Problem med internetförbindelse utgjorde den klart största sammanlagda andelen av kundkontakterna (Bild 6): mer än hälften (59 %) berörde internetförbindelser via det fasta nätet och den fjärde vanligaste orsaken till kontakt (8 %) var internetförbindelser via mobilnätet, sammanlagt 66 %. Sett per tjänst var problem i kabel-tv (11 %) den näst vanligaste orsaken till kundernas kontakter. Den tredje vanligaste orsaken var problem på grund av avbrott i mobilnäten (11 %) eller försvagad täckning inklusive både samtals- och dataförbindelser. Av de anmälda problemen rörde 8 % telefoni i det fasta nätet. Antalet kontakter gällande problem i andra tjänster var litet. I regel åtgärdades de störningar som drabbade kunderna (Bild 7) i cirka 30 procent av fallen inom 6 timmar efter att störningen hade uppstått. Av störningarna åtgärdades ungefär 60 procent inom 2 dygn och drygt 90 procent inom en vecka. Antalet störningar som pågick längre än en vecka var litet. I allmänhet åtgärdades felen snabbast i de trådlösa näten, inbegripet både mobilnäten och de övriga trådlösa näten. Andelar störningar som anmäldes av kunderna 2 % 1 % 0 % 8 % 11 % 11 % 8 % 59 % Data (fasta) Kabel-tv Telefoni/data (mobila) Data (mobila) Telefoni (fasta) Tilläggstjänster (inkl. e-post) Övriga trådlösa VoIP Bild 6. Andelar störningar som anmäldes av kunderna 9

10 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Längder på de störningar som anmäldes av kunderna < 6 t 6 t - 2 dygn 2-7 dygn > 7 dygn Bild 7. Längder på de störningar som anmäldes av kunderna 10

11 1/2013 2/2013 3/2013 4/2013 5/2013 6/2013 7/2013 8/2013 9/ / / /2013 1/2014 2/2014 3/2014 4/2014 5/ ,47% 15,36% 13,79% 10,97% 9,33% 26,94% Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Aktuella fenomen inom informationssäkerheten 5 Produktstödet för operativsystemet Windows XP upphörde Den 8 april 2014 upphörde Microsofts produktstöd för operativsystemet Windows XP. I maj var Windows XPdatorernas andel 9,33 procent av alla datorer som använder Windows och som är anslutna till datanäten i Finland. (Bild). Antalet Windows XP-datorer har minskat i jämn takt redan under lång tid, men särskilt i mars maj minskade de snabbare i popularitet. Mellan januari och maj 2014 minskade XPdatorernas andel med 43,3 procent. Efter att produktstödet för Windows XP hade upphört erbjöd Microsoft, till skillnad från sina preliminära uppgifter, uppdatering av en kritisk Internet Explorer-sårbarhet (CVE ) även för Windows XP. De sårbarheter som har hittats i Windows XP efter detta har åtminstone hittills inte reparerats. I stället för uppdateringar uppmanar Microsoft användarna av Windows XP att använda programvaran EMET 4.x (Enhanced Mitigation Experience Toolkit) som kan skydda datorn mot skadliga program. 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Windows 7 Windows XP Windows Vista Windows 8 och 8.1 Övriga 10,00% 0,00% Bild 8. Windows-operativsystem som har besökt finländska webbplatser. Den grafiska figuren visar procentandelarna för Windows XP. Källa: TNS Metrix 11

12 6 OpenSSL-bibliotekets Heartbleed-sårbarhet skakade informationssäkerhetsvärlden a/tietoturvanyt/2014/04/ttn html 6.2 Uppföljning av läget Bakgrund Den 7 april 2014 upptäcktes en allvarlig sårbarhet i det populära OpenSSLbiblioteket som används vid kryptering. Sårbarheten äventyrar krypterade dataförbindelser så att angriparen kan kopiera data som för tillfället finns lagrade i telefoner, till exempel användarnamn, lösenord, e-postmeddelanden, kritiska dokument och snabbmeddelanden. I offentligheten är sårbarheten känd som Heartbleed. Sedan sårbarheten hittades har Cybersäker-hetscentret vid Kommunikations-verket kartlagt antalet sårbara tjänster. Cybersäkerhetscentret har skickat ett meddelande om alla sårbara tjänster som hittats till administratörerna av tjänsterna. I meddelandet uppmanas administratörerna att uppdatera sina tjänster så fort som möjligt. Närmare bakgrundsinformation finns i rapporten om Heartbleed som Cybersäkerhetscentret har lagt ut på De viktigaste tjänsteleverantörerna har åtgärdat sårbarheten och till resten av administratörerna av tjänsterna har Cybersäkerhetscentret upprepade gånger skickat meddelanden om sårbarheten. Merparten av de återstående sårbara tjänsterna utgörs av NAS-enheter som är avsedda för enskilda hemmaanvändares fildelning. Det totala antalet sårbara tjänster har minskat till servrar, vilket motsvarar 0,25 procent av alla servrar som använder SSL-krypteringen. Av dessa servrar erbjuder 569 webbtjänster som använder kryptering (läget per 7.5). De grafiska figurerna nedan visar de sårbara tjänsternas proportionella andelar (Bild 9) och de sårbara tjänsternas utveckling som funktion av tiden (Bild 10). Ökningen i antalet sårbara tjänster den 11 april och den 24 april (se bild 11) beror på mer avancerade metoder för undersökning av sårbara tjänster. 12

13 Cybersäkerhetsöversikt [2/2014] Att skapa session (SIP over TLS, 5061) Port 4443 Port 4433 Port 8000 Port 8080 E-post (POP3S, 995) Dataöverföring (FTPS, 990) E-post (IMAPS, 993) Katalogtjänst (LDAPS, 636) E-post (SMTP over SSL, 465) E-post (SMTP, 587) Krypterad Internettrafik (HTTPS, 443) E-post (SMTP, 25) Bild 9. Tjänstetyper som är utsatta för Heartbleed-sårbarheten (portalen för tjänsten inom parentes), läget Sårbara servrar totalt Krypterad Internettrafik (HTTPS, 443) Övriga sårbara tjänster Bild 10. Servrar som är sårbara för Heartbleed, som funktion av tiden 13

14 6.3 Observationer om Heartbleed i HAVARO Heartbleed-sårbarheten upptäcktes på ett tydligt sätt även av HAVAROsystemet av Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket. Identifieringsuppgifterna om Heartbleed fördes in i HAVARO den 8 april då de första försöken att utnyttja sårbarheten också upptäcktes. Den grafiska figuren nedan (Bild 11) visar att antalet försök att utnyttja sårbarheten ännu var relativt litet den 8 april, men de lyckade försökens andel (den gröna linjen) var över 40 procent. Orsaken var att en del av servrar inte hade uppdaterats. Under de därpå följande dagarna minskade procentandelen tack vare administratörernas uppdateringar av servrar. Antalet försök att utnyttja Heartbleed, som upptäcktes av HAVARO, var störst den 11 april. Till dags dato har man hunnit uppdatera största delen av servrarna eftersom antalet stora svarspaket som gavs av servrarna sjönk, trots ett ökat antal försök att utnyttja sårbarheten Observationer om Heartbleed i HAVARO 45,0 % 40,0 % 35,0 % 30,0 % 25,0 % 20,0 % 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % Observerade försök att utnyttja Heartbleed-sårbarheten Paket med svar på Heartbleed-begäran, som kunde innehålla känsliga uppgifter (Large response) Förhållandet mellan försök till utnyttjande och svarspaket (%) Bild 11. Observationer om Heartbleed i HAVARO Största delen av de Heartbleedmeddelanden som upptäcktes av HAVARO kom från kinesiska och ryska internetadresser. Den grafiska figuren 14

15 nedan (Bild 12) visar de allmännaste källadresserna för meddelandena. Utifrån en internetadress är det emellertid inte direkt möjligt att gissa vem som är angriparen eftersom den server som har gjort angreppet kan styras från vilket som helst land. En del av de meddelanden som registrerats av HAVARO härrör troligen från de kartläggningar av Heartbleedsårbarheten som har gjorts av informationssäkerhetsmyndigheter, universitet och informationssäkerhetsföretag. I statistiken ingår inte de kartläggningar av sårbara tjänster som har gjorts av Kommunikationsverket. Källadress för försök att utnyttja Heartbleed CN RU US FI DE NL RO FR Övriga Bild 12. Källadresser för Heartbleed-meddelanden 7 Nätfiskekampanjen pågår fortfarande Nätfiske i syfte att få tag på bankuppgifter via falska e- postmeddelanden, www-sidor och SMS pågår fortfarande. Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket tog emot de första observationerna om nätfisket i mars. Nätfisket inleddes under Tullens namn och sedan fortsatte kampanjen under Itellas, en inkassotjänsts och Matkahuoltos namn. Enligt polisen hade kampanjen avkastat snabblån för totalt över euro fram till den 21 maj Fram till början av juni hade Cybersäkerhetscentret rapporterat om sammanlagt 32 nätfiskewebbplatser som hade samband med kampanjen till administratörerna av webbplatserna. Administratörerna har i stort sett reagerat bra på meddelandena och spärrat webbplatserna fort. När en webbplats har kopplats bort, har cyberbrottslingarna i praktiken skapat en ny webbplats under en ny adress och fortsatt nätfisket. Genom 15

16 bortkoppling har man emellertid lyckats minimera omfattningen och konsekvenserna av nätfiskekampanjen. 16

17 Kontaktuppgifter Kommunikationsverket PB 313 Östersjögatan 3 A Helsingfors Tfn (växel) cybersäkerhetscentret.fi kommunikationsverket.fi

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt

23.9.2014. Cybersäkerhetsöversikt 23.9.2014 Cybersäkerhetsöversikt 3/2014 Innehåll Inledning... 3 Informationssäkerhet ur statistisk synvinkel... 4 1 Autoreporter... 4 1.1 Observationer av skadliga program... 4 1.2 Observationer av skadliga

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar

MARKNADSÖVERSIKT 2013. Marknadsöversikt 2013. Televerksamhetens omsättning och investeringar MARKNADSÖVERSIKT 2013 Marknadsöversikt 2013 Televerksamhetens omsättning och investeringar Innehåll Inledning... 3 Telemarknadens omfattning... 4 Utveckling av omsättningen... 6 Intäkter per konsumentabonnemang

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 4/2012. Telebranschen i Finland MARKNADSÖVERSIKT 4/2012 Telebranschen i Finland Teleföretagens omsättning och investeringar 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011

Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET. Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 1 (6) Föreskrift OM INTERNETFÖRBINDELSETJÄNSTERNAS INFORMATIONSSÄKERHET Meddelad i Helsingfors den 9 mars 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 19 och 20 i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet

Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Kommunikationsverket 67 A/2015 M 1 (6) Föreskrift om televerksamhetens informationssäkerhet Utfärdad i Helsingfors den 4 mars 2015. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 247 och 272 i informationssamhällsbalken

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2010 9.4.2010 1 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 1 /2010 Inledning Informationssäkerheten för registerade användare av spelsidan Älypää äventyrades då användaruppgifter

Läs mer

Föreskrift om störningar i televerksamheten

Föreskrift om störningar i televerksamheten Kommunikationsverket 66/2014 M 1 (10) Föreskrift om störningar i televerksamheten Meddelad i Helsingfors den 17 december 2014. Kommunikationsverket har med stöd av 244, 274 och 275 i informationssamhällsbalken

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 2/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 2/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt juli december 2011 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation

Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation Nya regler för dataskydd och informationssäkerhet Nya metoder för bättre dataskydd och informationssäkerhet Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster

MARKNADSÖVERSIKT 6/2012. Bredbands- och telefonitjänster MARKNADSÖVERSIKT 6/2012 Bredbands- och telefonitjänster Statistisk översikt januari juni 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2009 21.10.2009 CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 3/2009 Inledning CERT-FI har sedan början av 2008 fram till slutet av augusti innevarande år slutbehandlat cirka 1

Läs mer

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR

Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR 1 (15) Föreskrift OM UNDERHÅLL AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH -TJÄNSTER SAMT OM FÖRFARANDE OCH INFORMATION VID FEL OCH STÖRNINGAR Meddelad i Helsingfors den 23 januari 2012 Kommunikationsverket har, med stöd

Läs mer

Bredband på 1Mbit/s för alla

Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1Mbit/s för alla Bredband på 1 Mbit/s för alla Konsumenter och företag har fr.o.m. 1.7.2010 rätt att få en bredbandsanslutning på 1 Mbit/s till sin permanenta bostad eller företagets verksamhetsställe.

Läs mer

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6)

MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) Analys Korrigerad marknadsanalys som ersätter marknadsanalysen av den 26 november 2010 Dnr: 27.2.2015 1293/9520/2010 MARKNADSANALYS AV STÖDBERÄTTIGANDE AV PROJEKTOMRÅDET ÖSTRA NYLAND, LAPPTRÄSK (6) 1 Projektområdets

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 4/2013 Inledning Det fjärde kvartalet för Kommunikationsverkets incidenthantering omfattar undantagsvis endast oktober november 2013. Nästa år ersätts CERT-FI:s informationssäkerhetsöversikter

Läs mer

DNSSec. Garanterar ett säkert internet

DNSSec. Garanterar ett säkert internet DNSSec Garanterar ett säkert internet Vad är DNSSec? 2 DNSSec är ett tillägg i Domain Name System (DNS), som säkrar DNS-svarens äkthet och integritet. Tekniska åtgärder tillämpas vilket gör att den dator

Läs mer

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik

Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik 1 (5) Föreskrift om tekniskt genomförande och säkerställande av nödtrafik Utfärdad i Helsingfors den 17 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 244 och 278 i informationssamhällsbalken av den

Läs mer

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet

Uppgifter som tillställs. 4. Planerade förändringar för det fasta nätet och mobilnätet Begäran om uppgifter 1 (7) Dnr: 23.10.2015 1113/501/2015 Teleföretagen Begäran om uppgifter Kommunikationsverket begär att teleföretagen lämnar nedan specificerad geografisk information om tillgång till

Läs mer

Informationssäkerhetsöversikt

Informationssäkerhetsöversikt Informationssäkerhetsöversikt 2/2013 Inledning Under andra kvartalet behandlade CERT-FI 1002 informationssäkerhetsfall och 55 anmälningar om väsentliga störningar i telenäten. I början av år 2013 var antalet

Läs mer

Att öka förtroende. Verksamhetsplan

Att öka förtroende. Verksamhetsplan Att öka förtroende Verksamhetsplan 2014 2016 Verksamhetsplan Visionen för Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter är att centret ska utvecklas till en nationellt och internationellt uppskattad cybersäkerhetsmyndighet

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland

MARKNADSÖVERSIKT 7/2012. AV-innehållstjänster i Finland MARKNADSÖVERSIKT 7/2012 AV-innehållstjänster i Finland Att titta på tv- och videoinnehåll 2012 Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53

MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 24.5.2011 MOTIVERING TILL OCH TILLÄMPNING AV FÖRESKRIFT 53 A/2011 M FÖRESKRIFT OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER MPS 53 Kommunikationsverket 53 1 (7) INNEHÅLL INNEHÅLL... 1 1 LAGSTIFTNING...

Läs mer

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät 2 Foto: Björn Abelin, Plainpicture, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om trådlösa nät Trådlösa nät för uppkoppling mot Internet är vanliga både

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 8.4.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007

LÄGESRAPPORT 1/2007 1 (5) 13.4.2007 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 1/2007 1 (5) INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 1/2007 Under årets första kvartal fick veta om fler blockeringsattacker eller attackförsök än normalt. De mest nämnvärda attackerna riktade sig mot Internets

Läs mer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer

Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet. Kommunikationsverkets rekommendationer Rekommendation 1 (9) Låsanordning för utrustningsutrymmen i en fastighet s rekommendationer Rekommendation 2 (9) Innehåll 1 Förord... 3 2 Inledning... 3 3 Planering av låsanordningen... 4 4 Alternativa

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport april - juni 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport april - juni 2016 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) 554/9520/2012 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGAE OMRÅDET ÅLAND, PROJEKTOMRÅDE 2 (SOTTUNGA) Marknadsanalysen gäller projektområdet Sottunga som Statens ämbetsverk på Åland har anmält. Kommunikationsministeriets

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 8/2012. Hushållens bredbandsabonnemang. Förekomsten av snabba internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 8/2012 Hushållens bredbandsabonnemang Förekomsten av snabba internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande

Läs mer

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt

CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 2/2012 Inledning En person som använder webbsidor kan obemärkt bli utsatt för skadliga program även via "bekanta och trygga" sidor. I dessa fall har skadligt innehåll

Läs mer

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter

Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Säkra trådlösa nät - praktiska råd och erfarenheter Emilie Lundin Barse Informationssäkerhetsdagen 2007, Karlstad 1 Om mig och Combitech Informationssäkerhetskonsult på Combitech Stationerad på Karlstadskontoret

Läs mer

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852

Din manual MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3816852 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för MCAFEE TOTAL PROTECTION 2009. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation

Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation Innehållsförteckning Anvisningar om skyddad elektronisk kommunikation... 3 Tillförlitlighet, integritet och tillgänglighet... 4 Goda praxis... 6 Att välja

Läs mer

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011

Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER. Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 1 (5) Föreskrift OM SKYLDIGHET ATT LAGRA IDENTIFIERINGSUPPGIFTER Meddelad i Helsingfors den 24 maj 2011 Kommunikationsverket har, med stöd av 14 a och 14 b i lagen av den 16 juni 2004 om dataskydd vid

Läs mer

KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER

KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER 24.11.2004 KOMMUNIKATIONSVERKETS REKOMMENDATION OM REGISTRERING AV UPPGIFTER OM BEHANDLINGEN AV IDENTIFIERINGSUPPGIFTER REKOMMENDATION 308/2004 S 1 (5) Utgivare Författare PRESENTATIONSBLAD Utgivningsdatum

Läs mer

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004)

Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 1 (5) BILAGA 2 TILLÄMPLIGA LAGRUM Lag om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) 38 (1.12.2006/1061) Avgiftsskyldighetens grunder Teleföretag som utövar anmälningspliktig eller koncessionsberoende

Läs mer

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0

Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Tekniskt driftdokumentation & krishantering v.1.0 Denna driftdokumentation avser driftmiljön hos Camero AB:s webbhotell, både delade och dedikerade lösningar. Teknisk dokumentation Cameros webbhotell har

Läs mer

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010

Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER. Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 1 (7) Föreskrift OM INTEROPERABILITET AV KOMMUNIKATIONSNÄT OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER Meddelad i Helsingfors den 24 november 2010 Kommunikationsverket har med stöd av 47, 63 och 129 i kommunikationsmarknadslagen

Läs mer

Skapa e-postkonto för Gmail

Skapa e-postkonto för Gmail Skapa e-postkonto för Gmail I din webbläsare går du in på www.gmail.com för att skapa ett gmail e-postkonto. Vill du ha sidan på svenska kan du längst ned i högra delen på din webbläsare välja Svenska

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011 In INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 3/2011 18.10.2011 1 CERT-FI Informationssäkerhetsöversikt 3/2011 CERT-FI ordnar tillsammans med Försörjningsberedskapscentralen och VTT en workshopserie som behandlar informationssäkerheten

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007

Kommunikationsverket 46 F/2007 M. Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET. Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 1 (5) Föreskrift OM TELEFONNUMMERPORTABILITET Meddelad i Helsingfors den 24 juli 2007 Kommunikationsverket har med stöd av 51 och 52 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16

F6 Exchange 2007. 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 F6 Exchange 2007 2013-01-16 EC Utbildning AB 2013-01-16 1 Kapitel 6, Sid 303-310 Antivirus and Security EC Utbildning AB 2013-01-16 2 Dagens meny Idag: Allmän uppsäkring av system Defense in-depth Verktyg

Läs mer

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2

Inledning. Årsöversikt 1/2012 2 Årsöversikt 2012 Inledning År 2012 kommer att bli ihågkommen särskilt för blockeringsattacker. I december utsattes medierna för en i Finlands omständigheter exceptionellt omfattande blockeringsattack som

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm

Läs mer

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009

Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Om bredband 2 Foto: Peter Westrup, Ulrika Ekblom, Folio bildbyrå Illustrationer: Gandini Forma Tryck: Danagårds Grafiska, 2009 Bredband, mobilt Internet och uppringt Internet Den här broschyren handlar

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport oktober - december 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport oktober - december 2016 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) 1230/9520/2011 1 (5) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET EGENTLIGA FINLAND, PROJEKTOMRÅDE 11 (KIMITOÖN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Kemiönsaari (Kimitoön) som Egentliga Finlands landskapsförbund

Läs mer

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011

Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN. Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 1 (6) Föreskrift OM SPÄRRKATEGORIER INOM TELETRAFIKEN Meddelad i Helsingfors den 16 augusti 2011 Kommunikationsverket har med stöd av 79 i kommunikationsmarknadslagen av den 23 maj 2003 (393/2003) meddelat

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) 1297/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 23 (PEDERSÖRE KOMMUN) Marknadsanalysen gäller projektområdet Pedersöre 4 Överlappfors som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009

INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009 INFORMATIONSSÄKERHETS- ÖVERSIKT 2/2009 3.7.2009 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 2/2009 Inledning Skadliga program sprids även med hjälp av reklam på www-sidor. Man har kunnat få ett skadligt program

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 2/2011 7.7.2011 1 CERT-FI:s informationssäkerhe tsöversikt 2/2011 Inledning som maskerats till ett antivirusprogram har spridit sig till Mac-datorer. Det sjätte mötet för

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Årsrapport 2013 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Årsrapport 2013 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2013 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 7 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2013. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) 1296/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET ÖSTERBOTTEN, PROJEKTOM- RÅDE 22 (NYKARLEBY) Marknadsanalysen gäller projektområdet Nykarleby 2 Markby som Österbottens landskapsförbund

Läs mer

Översikt över kommunikationssektorn

Översikt över kommunikationssektorn Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 Kommunikationsverket 2015 Kommunikationsverket ska anges som källa när uppgifter lånas. Översikt över kommunikationssektorn 3/2015 2 Innehåll Förord... 5 1 Utveckling

Läs mer

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT

INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT INFORMATIONSSÄKERHETSÖVERSIKT 14.10.2008 CERT-FI informationssäkerhetsöversikt 3/2008 På sommaren publicerades en sårbarhet som gällde domännamntjänsten. Okorrigerad möjliggör denna sårbarhet att användaren

Läs mer

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder.

Datum ? 1.0. Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. 17.09.2014 1 (5) Sonera Exakt Pro 1 Allmän beskrivning av tjänsten Abonnemanget Sonera Exakt Pro är ett mobilabonnemang som TeliaSonera Finland Oyj (nedan Sonera ) tillhandahåller företagskunder. Sonera

Läs mer

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG)

MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) 1224/9520/2011 1 (6) MARKNADSANALYS AV DET STÖDBERÄTTIGADE OMRÅDET NYLAND, PROJEKTOMRÅDE 6 (RASEBORG) Marknadsanalysen gäller projektområdet Raasepori IV (Raseborg IV) som Nylands landskapsförbund har

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en tydlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. Vad innebär ett IMAP-konto? Med protokollet IMAP sparas all din

Läs mer

Time Care Pool Vikarie

Time Care Pool Vikarie Time Care Pool Vikarie Logga in Gå in direkt på http://timepool.tierp.se eller via www.tierp.se och klicka på länken Logga in som finns längst ned på höger sida. Här klickar du på länken till Time Care

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7

ANVIA MOLNET. inhemska molntjänster för företag 24/7 ANVIA MOLNET inhemska molntjänster för företag 24/7 Anvia Molnet VISSTE DU ATT ÖVER HÄLFTEN AV FÖRETAGEN I FINLAND ANVÄNDER MOLNTJÄNSTER? Anvia Molnet är en tjänst avsedd för finländska företag. Via tjänsten

Läs mer

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Snabbstartsguide Klicka här för att hämta den senaste versionen av detta dokument ESET NOD32 Antivirus

Läs mer

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet

Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet Beslut 1 (8) Dnr: 1.7.2015 158/929/2015 [Teleföretag] Kommunikationsverkets begäran om utlåtande 4.6.2015 dnr 158/929/2015 Skyldighet att offentliggöra uppgifter om kundservicens kvalitet 1 Sammanfattning

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar

Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Försvarets Materielverk/CSEC 2005 Document ID ED-188 Issue 0.1 Ny samverkan till stöd vid upphandling av kryptolösningar Dag Ströman, Verksamhetschef, Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet vid FMV

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

ÅRSÖVERSIKT 2010 18.01.2011 1

ÅRSÖVERSIKT 2010 18.01.2011 1 ÅRSÖVERSIKT 2010 18.01.2011 1 CERT-FI årsöversikt 2010 Inledning Det största informationssäkerhetsfenomenet under året var ett nytt slags virusprogram som behandlades i medierna i somras och som i synnerhet

Läs mer

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster

Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster 1 (7) Föreskrift om kommunikationsnätens och -tjänsternas kvalitet samt om samhällsomfattande tjänster Utfärdad i Helsingfors den 19 december 2014 Kommunikationsverket har med stöd av 86, 87 och 244 i

Läs mer

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni

snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni snabbmanual för installation av trådlöst bredband och telefoni STARTBOXEN INNEHÅLLER FÖLJANDE UTRUSTNING Modem Två nätverkskablar Strömadapter Splitter Testplugg Bredbandsbolaget Kundservice: 0770-777

Läs mer

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information

SEKRETESSPOLICY. Hur vi använder och skyddar personlig information SEKRETESSPOLICY Denna sekretesspolicy innehåller information om hur vi samlar in, använder och delar den personliga information som vi samlar in när du besöker Genworth.se på Internet. Denna sekretesspolicy

Läs mer

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er:

E-post inställningar. webgr.nu. Vill ni ha mer information hör av er: E-post inställningar webgr.nu Vill ni ha mer information hör av er: Webgruppen Tel: 018-42 51 00 Varpvägen 33 E-post: info@webgruppen.se 757 57 Uppsala Dokumentversion: v11 Innehåll E-post uppgifter...2

Läs mer

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A

BredbandsGuide. Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A BredbandsGuide Fastighet med kopparnät UTP/Cat5/Cat6/Cat6A Välkommen till Stockholms Stadsnät! Välkommen till Stockholms Stadsnät! Stockholms Stadsnät levererar bredbandstjänster (Internet, IP-telefoni,

Läs mer

Kaspersky. IS MD attach

Kaspersky. IS MD attach Kaspersky IS MD attach Kaspersky Internet Security Multi Device Flerplattformslösningen med en enda licens för PC och Mac datorer och mobila enheter Oavsett vilken enhet du använder när du gör bankärenden,

Läs mer

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21

Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sammanfattning av mätningar i Sölvesborgs kommun 2013-10-21 Sida 1 Sammanfattning Mobiltäckningen i Sölvesborgs kommun är till stora delar men det skiljer en del beroende på vilken nättyp och vilken operatör

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang

Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang Promemoria TIKU-SL-B 1 (7) Dnr: 20.10.2015 93/501/2014 Uppgifter till Kommunikationsverket om tillgången till fasta dataöverföringsabonnemang 1 Utgångspunkt och avgränsning Denna promemoria har utarbetats

Läs mer

Kryptosamverkan. Träffpunkt CC Försvarets Materielverk/CSEC 2008 Document ID CB-039 Issue 0.4 SWEDISH CERTIFICATION BODY IT SECURITY

Kryptosamverkan. Träffpunkt CC Försvarets Materielverk/CSEC 2008 Document ID CB-039 Issue 0.4 SWEDISH CERTIFICATION BODY IT SECURITY Försvarets Materielverk/CSEC 2008 Document ID CB-039 Issue 0.4 Kryptosamverkan Träffpunkt CC 2016-04-20 1 Kryptoincidenter kan vara samhällsfarliga Kryptering innebär mycket stor aggregering av värde.

Läs mer

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET

E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET E-POSTINSTÄLLNINGAR I E-POSTPROGRAMMET För att kunna läsa sin e-post i sin dator, utan att logga in i webbmailen, måste man göra ett par inställningar i e-postprogrammet i datorn. Det finns många typer

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C Säkerhet Säkerhet 2 (14) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll säkerhetsrevision 5 2.1.3 Säkerhets-

Läs mer

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING

TELIA YHTEYS KOTIIN MOBIILI TJÄNSTEBESKRIVNING I den här tjänstebeskrivningen kan du läsa om vad som ingår i tjänsten. Tjänstebeskrivningen är en del av ditt Telia Yhteys kotiin-avtal. Telia Yhteys kotiin-abonnemanget (nedan abonnemanget ) är ett för

Läs mer

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM

Din guide till IP RFID. Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP. Snom - marknadens säkraste IP-telefon. Ur innehållet TALK TELECOM for you Din guide till IP Nummer 7 2010 God Jul och Gott Nytt År önskar TALK TELECOM Ur innehållet RFID Säker passage med plastbricka Intertex Nu ännu starkare säkerhet för SIP Snom - marknadens säkraste

Läs mer

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER

SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER SÄKERHET KUNSKAPER OM SÄKERHET OCH FÖRMÅGA ATT IDENTIFIERA OCH MOTARBETA ATTACKER ANSLUTA=RISK Fast bredband attraktiv plattform att angripa från Mobilt bredband/trådlösa nätverk/bluetooth lätt att ta

Läs mer

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden

Steg 1 Starta Outlook 2010 och öppna konfigurationsguiden Sida 1 av 6 Här är en utförlig steg för steg-guide som beskriver hur du konfigurerar din e-post i e-postprogrammet Microsoft Outlook 2010. OBS! Denna guide gäller endast för konfiguration av ett e-postkonto

Läs mer

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster

Tillsyn om störningar och avbrott i elektroniska kommunikationsnät och - tjänster AVSKRIVNINGSBESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2016-02-10 Dnr: 14-9556 17 Nätsäkerhetsavdelningen Anders Lindell 08-6785541 anders.lindell@pts.se TeliaSonera Sverige AB Tillsyn om störningar och

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport juli - september 2016 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport juli - september 2016 0 Författare: Ann-Sofie Eriksson Fahlgren, Tf. chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398

Läs mer

PTS. Större Mellan. \Söde

PTS. Större Mellan. \Söde Sida 1 Antal intervjuer --------- 1000 527 473 71 112 182 177 451 161 401 177 70 50 84 49 69 454 54 373 17 9 24 204 367 426 Vägt bastal -------------- 1000 499 501 231 165 173 155 269 210 362 156 58 53

Läs mer

Trygghetslarm en vägledning

Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm en vägledning Trygghetslarm är en av flera insatser som bidrar till att ge trygghet för ett stort antal äldre och personer med funktionsnedsättning. I ordet trygghet

Läs mer

Setup Internet Acess CSE-H55N

Setup Internet Acess CSE-H55N Setup Internet Acess CSE-H55N Installation och konfigurering av converter (omvandlare) CSE-H55N för tillgång till internet Rev 1.0 September 2014 Översatt till Svenska Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert?

Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? Hur gör man ett trådlöst nätverk säkert? http://www.omwlan.se/artiklar/sakerhet.aspx 2010 07 30 En av de första artiklarna jag skrev på omwlan.se för ett antal år sedan handlade om säkerheten. Säkerheten

Läs mer

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn

Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn Sammanfattning av informationssamhällsbalkens (917/2014) paragrafer om domännamn AVDELNING I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 kap. Lagens syften och definitioner I denna lag avses med 3 Definitioner 21) skyddat

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation:

Med PrivacyKeeper kan du: Ta bort inloggningsinformation: PrivacyKeeper raderar på ett tillförlitligt sätt alla dina spår både online och offline och aktiverar och säkerställer att din dator rensas från alla sårbara känsliga data som kan bli måltavlor för tredje

Läs mer

Finansräkenskaper 2010

Finansräkenskaper 2010 Nationalräkenskaper 211 Finansräkenskaper Kapitalvinsterna ökade hushållens finansiella tillgångar i fjol I slutet av år uppgick hushållens finansiella tillgångar till 223 miljarder euro. Detta var en

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014

Konsumentklagomål på telefoni och bredband. Kvartalsrapport januari - mars 2014 Konsumentklagomål på telefoni och bredband Kvartalsrapport januari - mars 2014 Författare: Anna Wikström, Chef för enheten för konsumenträttigheter Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678

Läs mer

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com

Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP hnohre@cisco.com Säker IP telefoni? Hakan Nohre, CISSP @cisco.com SEC-210 5428_05_2002_c1 2002, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1 Not : Olika former av IP telefoni Företagets IP telefoni, IP PBX IP telefoni som

Läs mer