KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN Dnr Ärende 2013/ Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni / Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni / Ks 199. Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex / Ks 200. Justering av taxa för brandskyddskontroll för / Ks 201. Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt / Ks 202. Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län 2013/ Ks 203. Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi 2013/ Ks 204. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan och budget / Ks 205. Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss 2013/ Ks 206. West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering 2013/ Ks 207. Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag 2013/ Ks 208. Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2013/ Ks 209. Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan 2013/ Ks 210. Yttrande över Vattenfall eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län 2013/ Ks 211. Fyrbodals gymnasieskola - Upphävande av Gymnasieavtalet Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(40) 2013/ Ks 212. Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet 2013/ Ks 213. Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad 2013/ Ks 214. Förslag till sammanträdesdagar / Ks 215. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 216. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 217. Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud / Ks 218. Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013/ Ks 219. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 2013/ Ks 220. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning BUI / Ks 221. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL / Ks 222. Delegation av beslut om anställning av miljö- och byggnadschef 223. Information från Räddningstjänstutskottet 224. Information från Folkhälsorådet 225. Information från Brottsförebyggande rådet 226. Information från Fyrbodal 227. Rapport från vänortsbesök 228. Anmälan av delegationsbeslut 229. Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(40) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 28 augusti 2013, kl :45 Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 197 Ida Aronsson-Hammar, kanslichef, Olle Tillquist, personalchef, 197,198, Sven-Erik Laundal, räddningschef, PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 201,202, Ingemar Eriksson, trafiksäkerhetssamordnare, 202 Olof Jönsson, Planeringsarkitekt, 207 Moa Leidzén, Planeringsarkitekt, Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, Utses att justera Eva Lott Andersson Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Eva Lott Andersson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun per den 30 juni 2013, bilaga. att uppmana nämnderna att hålla tilldelad budget, och att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013 Föreligger budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(40) Ks / Ks Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för sotning med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för sotning från och med den med 1,72 %.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(40) Ks / Ks Justering av taxa för brandskyddskontroll för 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för brandskyddskontroll med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för brandskyddskontroll från och med den med 1,72 %.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(40) Ks / Ks Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt Tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, behöver upphävas på grund av att barn- och utbildningsnämnden (BUN) inte godkände att ta medel ifrån anpassning av lokaler till att täcka de ökade investeringsutgifterna. Anledning till att budget inte hölls var att beställningen ändrades under projektets gång. Istället för en modul blev det en byggnad på ca 315 kvm. I projektet ingick även utvändiga markarbeten för anpassning till befintliga lekytor och Hedeskolans lekplats vilket inte var inkluderat i äskandet. Dessutom var kostnader för besiktning inte inkluderade i äskandet. Budgeterade investeringsutgifter BUN kr Redovisade investeringsutgifter kr Resultat kr Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2013, 77 att upphäva tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, att för sin del godkänna slutredovisningen, och att lämna över slutredovisningen till komunfullmäktige Ekonomikontorets bedömning av ärendet Ekonomikontoret meddelar att slutredovisning överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(40) Ks / Ks Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län Trafikverket har sänt ett förslag på nya föreskrifter för väg 990 i Västra Götalands län till Tanums kommun på remiss. Trafikverket föreslår att hela sträckan mellan väg 163 Rörängen och väg 164 Skee får hastighetsbegränsning 80 km/t. Förslaget har skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter. Trafiksäkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, bilaga. Trafiksäkerhetssmordnaren föreslår att kommunstyrelsen godkänner ny hastighetsgräns på väg 990 utom på delen förbi korsningarna vid Kragenäs väg 1023 och väg 978. Tanums kommun begär att hastighetsbegräsningen på denna delsträcka sätts till 60 km/t. Vidare föreslår kommunstyrelsen att trafikverket ser över möjligheten att på de delar av väg 990 där vägbredden tillåter det, genom lämplig avskiljning möjliggöra en separering av gång/cykeltrafiken från övrig trafik. att godkänna bifogat yttrande som svar på remissen.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(40) Ks / Ks Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) har lämnat in en motion angående möjlighet att återta lokalvården till kommunal regi. Motionen, bilaga. Motionärerna vill bland annat att följande görs i god tid före nästa eventuella upphandlingstillfälle: en bedömning av möjligheter, svårigheter och konsekvenser med att återta lokalvården till egen regi en plan för hur kommunen ska säkerställa att de hygieniska förhållandena är goda i våra verksamheter och om beslut tas om ny upphandling: att det utförs en noggrann kartläggning av de hygieniska behoven i de kommunala verksamheterna, så att upphandlingsunderlaget blir så korrekt som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013, 67 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. I beredningsuppdraget ingår att höra övriga nämnder/ förvaltningars synpunkter.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(40) Ks / Ks Fyrbodals kommunalförbund - verksamhetsplan och budget 2014 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med verksamhetsplan och budget för Förbundet har följande fokusområden: Hälsa Infrastruktur Kultur Näringsliv (särskild satsning affärsdriven miljöutveckling) Utbildning Medlemsavgiften för år 2014 föreslås vara oförändrad, det vill säga 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamheten beräknas omfatta tkr. att översända bifogat yttrande till Fyrbodals kommunalförbund.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Ks / Ks Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust har skickat ett förslag till sammanslagning av de båda förbunden på remiss. Sedan 2010 har förbunden haft ett nära samarbete. Samarbetet började med gemensam förbundschef och gemensam administration. Sedan sommaren 2012 har förbunden även en gemensam utredningsenhet som från 1 juni 2013 är samlokaliserad i Uddevalla. Rehabvägledarna arbetar lokalt i kommunerna men träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. Diskussioner har fört mellan presidierna och styrelserna i de båda förbunden om för- och nackdelar med sammanslagning av förbunden. En SWOT-analys har också genomförts. Enligt styrelsernas och beredningsgruppens bedömning dominerar fördelarna. Några av fördelarna som lyfts fram är en ökad legitimitet och minskad administration. I nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän framgår att styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare utom kommunerna som utser fyra ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. I Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har Uddevalla en ordinarie plats i styrelsen och de två övriga kommunerna var sin ersättare för Uddevallas representant, övriga myndigheter har var sin ledamot och ersättare. Enligt förslaget ska det sammanslagna förbundet endast ha fyra ordinarie styrelseledamöter, en från vardera myndighet samt en från ingående kommuner. Kommunerna väljer själva vilken kommun som är ordinarie, övriga kommuner är ersättare. Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt. Förslaget innehåller även en förändrad finansieringsmodell. Idag betalar samtliga kommuner i Samordningsförbundet Norra Bohuslän samma summa enligt förslaget ska kommunerna istället betala utifrån invånarantal. För Tanums kommun innebär det en förändring från kronor per år till kronor per år. Lämplig tidpunkt för sammanslagningen föreslås till 1 januari Forts.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(40) Ks / Ks Synpunkter på förslaget För Finsams målgrupper finns det samordningsvinster med förslaget. Sammanslagningen bör medföra effektiviseringar som ska spegla av sig på ekonomin, dvs kostnaderna borde minska för de deltagande parterna. Utredningsenheterna är samlokaliserade från 1 juni 2013, vilket också borde minska utgifterna. Kommunerna får alldeles får dålig representation då en ledamot ska företräda alla kommunerna. Det bör även framgå hur kommunernas styrelseledamot ska utses och om eventuell rotering mellan kommunerna ska ske. Enligt lagen om finansiell samordning ska antalet ledamöter och ersättare i styrelsen vara lika många, detta överensstämmer inte med samordningsförbundets förslag till sammansättning av ledamöter och ersättare. Regleringen av den ekonomiska fördelningen måste klargöras. Kommunernas invånarantal förändras, och påverkar proportionaliteten, mellan åren. De som jobbar i samordningsförbunden är anställda av olika myndigheter. Det komplicerar löneöversynen, regelverk för anställningar etc. Risken är att detta blir ännu mer komplicerat när fler anställningsmyndigheter ska synkroniseras. Det blir problematiskt både för de anställda och de inblandade myndigheterna. att lämna ovan synpunkter som svar på remissen.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(40) Ks / Ks West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering West Swedens framtid är under utredning och medlemmarna har tidigare haft möjlighet att yttra sig över olika framtida scenarion. Tanums kommun har förespråkat att föreningen ska finnas kvar med inriktning på projektutveckling. På West Swedens föreningsstämma beslutade en icke enig stämma att avveckla verksamheten. För avveckling krävs antingen ett enhälligt beslut eller avvecklingsbeslut vid två på varandra följande stämmor med enkel majoritet vid första tillfället och 2/3 majoritet vid andra. West Sweden kommer därför att hålla en extrastämma Styrelsen för West Sweden har nu skickat remiss till medlemmarna om viljeyttring om fortsatt verksamhet eller avveckling med svar senast Medlemmarnas svar om man har för avsikt att kvarstå som medlem i West Sweden eller begära utträde kommer att ligga till grund för ekonomiska beräkningar gällande förutsättningarna för en fortsatt verksamhet med fokus på projektutveckling. att Tanums kommun har för avsikt att kvarstå som medlemmar i West Sweden Ideell Förening med fortsatt verksamhet fokuserad på projektutveckling och att slutligt ställningstagande om kommunens medlemskap kan tas först när alla förutsättningar, bland annat de ekonomiska, för en fortsatt verksamhet är klargjorda.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(40) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2013, 122 att godkänna rubricerat planförslag för samråd. Planområdet är beläget strax söder om Grebbestad utmed Rörviksvägen, och omfattar cirka 17 nya småhustomter, en ny lokalväg samt en ny tillfartslösning mellan Rörviksvägen och väg 163. Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av 17 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av den så kallade Rörviksvägen. Planen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Planen säkerställer även placeringen av en befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten som går genom planområdet. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 i stället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gc-vägen till Grebbestad ingår i planområdet. Området är inte tidigare detaljplanelagt, men omfattas av Planstudie Rörvik som fungerar som ett gemensamt planprogram för området kring Tanumstrand. Planförslagets användning överensstämmer med planstudiens rekommendation om bostadsutveckling, men ianspråktar ett något större område än vad som anges för ändamålet i planstudien. Samrådstiden är 28 juni september 2013 att lämna följande yttrande Planområdet skall vara med och bidra till åtgärder för att utveckla och förbättra infrastrukturen i Rörviksområdet, och att i övrigt ej erinra på planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Ks / Ks Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kommunstyrelsen beslutade att integrera arbetet med att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att påbörja arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Fram till den 31 december 2016 finns ett finansiellt statligt stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med stödet är ge statligt stöd för planeringsinsatser för att klarlägga om det finns lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen i kommunen. Bakgrunden är regeringens avsikt att tillföra resurser för att hjälpa kommunerna i deras planeringsarbete med detta. Boverket har tagit fram riktlinjer för hur det statliga stödet ska användas. Stöd ges för planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Exempel på planeringsunderlag som nämns är bland annat inventering av kulturmiljöer, landskapsanalyser och kommunala landsbygdsprogram. Det är inte möjligt att söka stöd för att ta fram en översiktsplan. I normalfallet ges stöd med 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen, annan storlek på stödet kan i det enskilda fallet vara motiverat med hänsyn till planeringsinsatsens komplexitet, behovet av mellankommunal samordning samt omfattning av de demokratiska processerna. En projektbeskrivning finns framtagen där nio planeringsunderlag finna beskrivna. Totalt beräknas kostnaden till kr vilket i normalfallet vid 50 procent stöd innebär att kr kan finansieras med statliga bidrag. I ansökan till Boverket ansöker Tanums kommun om bidrag för 75 procent av den beräknade totala kostnaden på grund av planeringsinsatsens komplexitet. Om stöd beviljas för 75 procent beräknas kr kunna finansieras med statliga bidrag. att ansöka om bidrag från Boverket för i projektbeskrivningen redovisade planeringsunderlag enligt bilaga samt att kommunens finansiering sker genom avsatta medel för projektet LIS

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(40) Ks / Ks Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade att delta i det gemensamma arbetet med framtagande av blå översiktsplan för norra Bohuslän. Målet med arbetet är bland annat att kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil ska få en samsyn på nyttjande och bevarande av kust- och havsområdet vilket gynnar norra Bohuslän som helhet. Styrgrupp för projektet utgörs av styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän. En politisk referensgrupp med politisk representation ifrån samtliga fem kommuner från nämnder som är ansvariga för översiktlig planering, detaljplanering samt miljö- och hälsa ska nu utses. Referensgruppen ska utgöras av max sex personer från respektive kommun och förutses att sammankallas två gånger per år. Under 2013 beräknas en träff att ske under hösten. För Tanums kommun innebär det att max tre personer ska utses från kommunstyrelsen samt att max tre personer ska utses från miljö- och byggnadsnämnden för att delta i den politiska referensgruppen i arbetet med blå översiktsplan. att utse nedanstående personer från kommunstyrelsen att delta i den politiska referensgruppen arbetet med blå översiktsplan: Ordinarie: Clas-Åke Sörkvist (C) Lennart Larson (M) Eva Lott Andersson (S) Ersättare: Roger Wallentin (C) Paul Carlsson (FP) Niklas Berglund (S)

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(40) Ks / Ks Yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län I samrådsskedet yttrade sig miljö- och byggnadsnämnden den 21 augusti 2012, 218. Energimarknadsinspektionen har därefter överlämnat en ansökan för nätkoncession för linje och begärt yttrande från Tanums kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett yttrande där det bland annat framgår att man bedömer att föreslagen huvudsträckning, med föreslagen utformning, ej strider mot kommunens översiktsplan, ÖP Dock hade en nedgrävd ledning, framförallt, i området kring norra Bullaresjön vid Vassbotten som också berörs av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken, varit mer förenligt med ÖP 2002 angivna rekommendationer. Föreslagen huvudsträckning berör ingen gällande regionplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. Yttrandet, bilaga, är inskickat till Energimarknadsinspektionen. att kommunen kvarstår vid tidigare yttrande om att en nedgrävning av hela ledningen är att föredra i första hand, och att om luftledning används betonar kommunen vikten av att i så hög grad som möjligt använda befintlig ledningsgata utan breddning samt en samordning av ledningsdragning till planerade vindkraftsetableringar. Kommunstyrelsen efterlyser vidare en redovisning av samlade effekter av den totala nätkoncessionen i området.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(40) Ks / Ks Fyrbodals gymnasieskola, FG- Upphävande av Gymnasieavtalet Kommunfullmäktige beslutade den 14 mar 2005, 34 bland annat att ställa sig bakom huvudprinciperna i förslag till Avtal om samverkan inom gymnasieskolan mm i Fyrbodal. Fyrbodals kommunalförbund har tagit beslut om att rekommendera kommunerna att säga upp avtal gällande samverkan inom gymnasieområdet och anta Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet. Förbundet har sedan 2004 ett avtal mellan kommunerna kring samverkan inom gymnasieskolan, bilaga. Detta avtal föreslås upphöra per den 30 september Uppsägningen gäller inte det avtal som reglerar den gemensamma antagningsverksamheten. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att Tanums kommun har ingen erinran mot att avtalet om samverkan inom gymnasieskolan sägs upp.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(40) Ks / Ks Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodals kommunalförbund inkom den 31 januari 2013 med förslag till avsiktsförklaring för att stärka samverkan inom utbildningsområdet på remiss till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2013, 70, att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Fyrbodals kommunalförbund har nu inkommit med det slutliga dokumentet avseende avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet, bilaga. Fyrbodals direktion rekommenderar kommunerna att anta rubricerad avsiktsförklaring att gälla från 1 oktober Det har inte tillkommit något i det slutliga dokumentet som förändrar kommunens tidigare yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningschefens yttrande i remissomgången Det finns många områden där en ensam kommun - i synnerhet en liten sådan varken har resurser eller kompetens att med kraft driva utveckling. Det finns därför mycket att vinna på att samarbeta med andra kommuner. Denna avsiktsförklaring utgår från att hela utbildningsverksamheten skall omfattas, inte endast gymnasieskola och vuxenutbildning som tidigare. Vidare bygger avsiktsförklaringen på en betydligt friare form av samverkan än det hittillsvarande avtalet. Tanken är i första hand att kommunerna utvecklas genom att lära tillsammans och av varandra. Den arbetsprocess som föreslås innebär både kortare beslutsvägar och en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Avsiktsförklaringen beskriver ett arbetssätt som har stora likheter med arbetet inom V8. Detta samarbete har, genom att inte omfatta områden där kommunerna konkurrerar med varandra eller är köpare och säljare sinsemellan, blivit mycket framgångsrikt och i hög grad bidragit till kvalitetsutveckling i de enskilda kommunerna. Vår kommun har mycket att bidra med i en samverkan inom Fyrbodal men också mycket att lära av andra. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas därför föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att från om med 1 oktober 2013 ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(40) Ks / Ks Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad Kap Horn AB org. nr har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn i Grebbestad. Kap Horn AB har även ansökt om stadigvarande serveringstillstånd året runt i form av cateringstillstånd till slutna sällskap omfattande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Ärendet har varit på remiss hos berörda instanser. Sökanden har inkommit med de handlingar som utrednigen krävt. sunderlag Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande att jml 8 kap 2 Alkohollagen (AL) bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn rest. nr med tillhörande uteservering, att jml 8 kap 4 AL bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för catering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt mat till slutna sällskap året runt, att jml 8 kap 19 AL serveringstiden bestäms till kl för inneserveringen och till kl för uteserveringen, att jml 8 kap 19 AL tillfälligt utökad serveringstid medges till kl fredag, lördag och vardag innan storhelg för inneserveringen under en prövotid av ett år t.o.m. den , att villkor infogas om att högtalarförstärkt musik ej får spelas på uteserveringen, att villkor infogas om att fönster och dörrar på uteserveringen skall hållas stängda då musik spelas inomhus. Dock att in- och utsläpp får ske av gäster, och att högsta antalet besökare i serveringslokalen bestäms till de antal som räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(40) Ks / Ks Förslag till sammanträdesdagar 2014 Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nytt förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2014.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(40) Ks / Ks Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013, överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Nedan följer en redovisning av överenskommelsen. Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneöversynstillfällen är den 1 april och genomförs genom traditionell förhandling om inte annat överenskoms lokalt. Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme 2013 med 3,33 kronor, 2014 med 3,33 kronor, 2015 med 3,63 kronor, som varje medlem i Kommunal bidrar med. Avtalet innehåller inga individgarantier. att med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 13 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Ks / Ks Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser och underbilagor, av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 13 Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneavtalet Löneöversynstillfällen per 1 april respektive år, såvida inte annat överenskoms. Tillsvidareanställd medlem i Kommunal bidrar till utrymmet respektive år enligt nedan: 2013 med 550 kr 2014 med 550 kr 2015 med 600 kr Avtalet innehåller inga individgarantier. Med anledning av sena utbetalningar finns en ny skrivning i centrala och lokala protokollsanteckningarna om möjlighet till central partsgemensam konsultation vad gäller tidplan. Centrala protokollsanteckningar Centrala parter fortsätter de partsgemensamma arbetena kring heltid, samt anställningsformer och turordning med något reviderade uppdrag. Två nya centrala partsgemensamma arbeten genomförs under perioden. Det ena för att lyfta fram exempel och arbetssätt som kan utgöra stöd för framgångsrikt lokal löneöversynsarbete, och det andra för att göra gemensam kartläggning av visstidsanställningar. att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(33) Kommunstyrelsen 2014-01-29 Dnr Ärende KS 2013/0024-903 1. Uppföljning av internkontroll 2013 - Tanums kommun KS 2014/0072-923 2. Konteringsbudget för kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

2015-08-13 1 (40) Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-08-13 1 (40) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2015-08-18 Kl. 08:15-12:00 sammanträde Kl. 13:00-15:00 utbildning, finskt förvaltningsområde

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Förhandlingsprotokoll 2012-09-26 HÖK 12 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 12 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL

Avtal för lärarområdet 2012: KHA, HÖK 12, FAS 05, KOM-KL Avtal för lärarområdet 2012 innehåller följande avtal: Det kommunala huvudavtalet kha 94 hök 12 fas 05 kom-kl AB, Allmänna bestämmelser återfi nns i särtrycket lag och avtal Avtal för lärarområdet 2012:

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 16 april 2015 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Ärende 2 Ärende 3 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE

Läs mer