KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN Dnr Ärende 2013/ Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni / Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni / Ks 199. Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex / Ks 200. Justering av taxa för brandskyddskontroll för / Ks 201. Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt / Ks 202. Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län 2013/ Ks 203. Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi 2013/ Ks 204. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan och budget / Ks 205. Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss 2013/ Ks 206. West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering 2013/ Ks 207. Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag 2013/ Ks 208. Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2013/ Ks 209. Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan 2013/ Ks 210. Yttrande över Vattenfall eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län 2013/ Ks 211. Fyrbodals gymnasieskola - Upphävande av Gymnasieavtalet Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(40) 2013/ Ks 212. Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet 2013/ Ks 213. Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad 2013/ Ks 214. Förslag till sammanträdesdagar / Ks 215. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 216. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 217. Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud / Ks 218. Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013/ Ks 219. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 2013/ Ks 220. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning BUI / Ks 221. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL / Ks 222. Delegation av beslut om anställning av miljö- och byggnadschef 223. Information från Räddningstjänstutskottet 224. Information från Folkhälsorådet 225. Information från Brottsförebyggande rådet 226. Information från Fyrbodal 227. Rapport från vänortsbesök 228. Anmälan av delegationsbeslut 229. Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(40) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 28 augusti 2013, kl :45 Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 197 Ida Aronsson-Hammar, kanslichef, Olle Tillquist, personalchef, 197,198, Sven-Erik Laundal, räddningschef, PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 201,202, Ingemar Eriksson, trafiksäkerhetssamordnare, 202 Olof Jönsson, Planeringsarkitekt, 207 Moa Leidzén, Planeringsarkitekt, Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, Utses att justera Eva Lott Andersson Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Eva Lott Andersson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun per den 30 juni 2013, bilaga. att uppmana nämnderna att hålla tilldelad budget, och att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013 Föreligger budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(40) Ks / Ks Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för sotning med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för sotning från och med den med 1,72 %.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(40) Ks / Ks Justering av taxa för brandskyddskontroll för 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för brandskyddskontroll med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för brandskyddskontroll från och med den med 1,72 %.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(40) Ks / Ks Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt Tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, behöver upphävas på grund av att barn- och utbildningsnämnden (BUN) inte godkände att ta medel ifrån anpassning av lokaler till att täcka de ökade investeringsutgifterna. Anledning till att budget inte hölls var att beställningen ändrades under projektets gång. Istället för en modul blev det en byggnad på ca 315 kvm. I projektet ingick även utvändiga markarbeten för anpassning till befintliga lekytor och Hedeskolans lekplats vilket inte var inkluderat i äskandet. Dessutom var kostnader för besiktning inte inkluderade i äskandet. Budgeterade investeringsutgifter BUN kr Redovisade investeringsutgifter kr Resultat kr Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2013, 77 att upphäva tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, att för sin del godkänna slutredovisningen, och att lämna över slutredovisningen till komunfullmäktige Ekonomikontorets bedömning av ärendet Ekonomikontoret meddelar att slutredovisning överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(40) Ks / Ks Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län Trafikverket har sänt ett förslag på nya föreskrifter för väg 990 i Västra Götalands län till Tanums kommun på remiss. Trafikverket föreslår att hela sträckan mellan väg 163 Rörängen och väg 164 Skee får hastighetsbegränsning 80 km/t. Förslaget har skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter. Trafiksäkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, bilaga. Trafiksäkerhetssmordnaren föreslår att kommunstyrelsen godkänner ny hastighetsgräns på väg 990 utom på delen förbi korsningarna vid Kragenäs väg 1023 och väg 978. Tanums kommun begär att hastighetsbegräsningen på denna delsträcka sätts till 60 km/t. Vidare föreslår kommunstyrelsen att trafikverket ser över möjligheten att på de delar av väg 990 där vägbredden tillåter det, genom lämplig avskiljning möjliggöra en separering av gång/cykeltrafiken från övrig trafik. att godkänna bifogat yttrande som svar på remissen.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(40) Ks / Ks Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) har lämnat in en motion angående möjlighet att återta lokalvården till kommunal regi. Motionen, bilaga. Motionärerna vill bland annat att följande görs i god tid före nästa eventuella upphandlingstillfälle: en bedömning av möjligheter, svårigheter och konsekvenser med att återta lokalvården till egen regi en plan för hur kommunen ska säkerställa att de hygieniska förhållandena är goda i våra verksamheter och om beslut tas om ny upphandling: att det utförs en noggrann kartläggning av de hygieniska behoven i de kommunala verksamheterna, så att upphandlingsunderlaget blir så korrekt som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013, 67 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. I beredningsuppdraget ingår att höra övriga nämnder/ förvaltningars synpunkter.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(40) Ks / Ks Fyrbodals kommunalförbund - verksamhetsplan och budget 2014 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med verksamhetsplan och budget för Förbundet har följande fokusområden: Hälsa Infrastruktur Kultur Näringsliv (särskild satsning affärsdriven miljöutveckling) Utbildning Medlemsavgiften för år 2014 föreslås vara oförändrad, det vill säga 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamheten beräknas omfatta tkr. att översända bifogat yttrande till Fyrbodals kommunalförbund.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Ks / Ks Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust har skickat ett förslag till sammanslagning av de båda förbunden på remiss. Sedan 2010 har förbunden haft ett nära samarbete. Samarbetet började med gemensam förbundschef och gemensam administration. Sedan sommaren 2012 har förbunden även en gemensam utredningsenhet som från 1 juni 2013 är samlokaliserad i Uddevalla. Rehabvägledarna arbetar lokalt i kommunerna men träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. Diskussioner har fört mellan presidierna och styrelserna i de båda förbunden om för- och nackdelar med sammanslagning av förbunden. En SWOT-analys har också genomförts. Enligt styrelsernas och beredningsgruppens bedömning dominerar fördelarna. Några av fördelarna som lyfts fram är en ökad legitimitet och minskad administration. I nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän framgår att styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare utom kommunerna som utser fyra ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. I Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har Uddevalla en ordinarie plats i styrelsen och de två övriga kommunerna var sin ersättare för Uddevallas representant, övriga myndigheter har var sin ledamot och ersättare. Enligt förslaget ska det sammanslagna förbundet endast ha fyra ordinarie styrelseledamöter, en från vardera myndighet samt en från ingående kommuner. Kommunerna väljer själva vilken kommun som är ordinarie, övriga kommuner är ersättare. Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt. Förslaget innehåller även en förändrad finansieringsmodell. Idag betalar samtliga kommuner i Samordningsförbundet Norra Bohuslän samma summa enligt förslaget ska kommunerna istället betala utifrån invånarantal. För Tanums kommun innebär det en förändring från kronor per år till kronor per år. Lämplig tidpunkt för sammanslagningen föreslås till 1 januari Forts.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(40) Ks / Ks Synpunkter på förslaget För Finsams målgrupper finns det samordningsvinster med förslaget. Sammanslagningen bör medföra effektiviseringar som ska spegla av sig på ekonomin, dvs kostnaderna borde minska för de deltagande parterna. Utredningsenheterna är samlokaliserade från 1 juni 2013, vilket också borde minska utgifterna. Kommunerna får alldeles får dålig representation då en ledamot ska företräda alla kommunerna. Det bör även framgå hur kommunernas styrelseledamot ska utses och om eventuell rotering mellan kommunerna ska ske. Enligt lagen om finansiell samordning ska antalet ledamöter och ersättare i styrelsen vara lika många, detta överensstämmer inte med samordningsförbundets förslag till sammansättning av ledamöter och ersättare. Regleringen av den ekonomiska fördelningen måste klargöras. Kommunernas invånarantal förändras, och påverkar proportionaliteten, mellan åren. De som jobbar i samordningsförbunden är anställda av olika myndigheter. Det komplicerar löneöversynen, regelverk för anställningar etc. Risken är att detta blir ännu mer komplicerat när fler anställningsmyndigheter ska synkroniseras. Det blir problematiskt både för de anställda och de inblandade myndigheterna. att lämna ovan synpunkter som svar på remissen.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(40) Ks / Ks West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering West Swedens framtid är under utredning och medlemmarna har tidigare haft möjlighet att yttra sig över olika framtida scenarion. Tanums kommun har förespråkat att föreningen ska finnas kvar med inriktning på projektutveckling. På West Swedens föreningsstämma beslutade en icke enig stämma att avveckla verksamheten. För avveckling krävs antingen ett enhälligt beslut eller avvecklingsbeslut vid två på varandra följande stämmor med enkel majoritet vid första tillfället och 2/3 majoritet vid andra. West Sweden kommer därför att hålla en extrastämma Styrelsen för West Sweden har nu skickat remiss till medlemmarna om viljeyttring om fortsatt verksamhet eller avveckling med svar senast Medlemmarnas svar om man har för avsikt att kvarstå som medlem i West Sweden eller begära utträde kommer att ligga till grund för ekonomiska beräkningar gällande förutsättningarna för en fortsatt verksamhet med fokus på projektutveckling. att Tanums kommun har för avsikt att kvarstå som medlemmar i West Sweden Ideell Förening med fortsatt verksamhet fokuserad på projektutveckling och att slutligt ställningstagande om kommunens medlemskap kan tas först när alla förutsättningar, bland annat de ekonomiska, för en fortsatt verksamhet är klargjorda.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(40) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2013, 122 att godkänna rubricerat planförslag för samråd. Planområdet är beläget strax söder om Grebbestad utmed Rörviksvägen, och omfattar cirka 17 nya småhustomter, en ny lokalväg samt en ny tillfartslösning mellan Rörviksvägen och väg 163. Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av 17 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av den så kallade Rörviksvägen. Planen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Planen säkerställer även placeringen av en befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten som går genom planområdet. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 i stället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gc-vägen till Grebbestad ingår i planområdet. Området är inte tidigare detaljplanelagt, men omfattas av Planstudie Rörvik som fungerar som ett gemensamt planprogram för området kring Tanumstrand. Planförslagets användning överensstämmer med planstudiens rekommendation om bostadsutveckling, men ianspråktar ett något större område än vad som anges för ändamålet i planstudien. Samrådstiden är 28 juni september 2013 att lämna följande yttrande Planområdet skall vara med och bidra till åtgärder för att utveckla och förbättra infrastrukturen i Rörviksområdet, och att i övrigt ej erinra på planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Ks / Ks Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kommunstyrelsen beslutade att integrera arbetet med att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att påbörja arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Fram till den 31 december 2016 finns ett finansiellt statligt stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med stödet är ge statligt stöd för planeringsinsatser för att klarlägga om det finns lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen i kommunen. Bakgrunden är regeringens avsikt att tillföra resurser för att hjälpa kommunerna i deras planeringsarbete med detta. Boverket har tagit fram riktlinjer för hur det statliga stödet ska användas. Stöd ges för planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Exempel på planeringsunderlag som nämns är bland annat inventering av kulturmiljöer, landskapsanalyser och kommunala landsbygdsprogram. Det är inte möjligt att söka stöd för att ta fram en översiktsplan. I normalfallet ges stöd med 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen, annan storlek på stödet kan i det enskilda fallet vara motiverat med hänsyn till planeringsinsatsens komplexitet, behovet av mellankommunal samordning samt omfattning av de demokratiska processerna. En projektbeskrivning finns framtagen där nio planeringsunderlag finna beskrivna. Totalt beräknas kostnaden till kr vilket i normalfallet vid 50 procent stöd innebär att kr kan finansieras med statliga bidrag. I ansökan till Boverket ansöker Tanums kommun om bidrag för 75 procent av den beräknade totala kostnaden på grund av planeringsinsatsens komplexitet. Om stöd beviljas för 75 procent beräknas kr kunna finansieras med statliga bidrag. att ansöka om bidrag från Boverket för i projektbeskrivningen redovisade planeringsunderlag enligt bilaga samt att kommunens finansiering sker genom avsatta medel för projektet LIS

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(40) Ks / Ks Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade att delta i det gemensamma arbetet med framtagande av blå översiktsplan för norra Bohuslän. Målet med arbetet är bland annat att kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil ska få en samsyn på nyttjande och bevarande av kust- och havsområdet vilket gynnar norra Bohuslän som helhet. Styrgrupp för projektet utgörs av styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän. En politisk referensgrupp med politisk representation ifrån samtliga fem kommuner från nämnder som är ansvariga för översiktlig planering, detaljplanering samt miljö- och hälsa ska nu utses. Referensgruppen ska utgöras av max sex personer från respektive kommun och förutses att sammankallas två gånger per år. Under 2013 beräknas en träff att ske under hösten. För Tanums kommun innebär det att max tre personer ska utses från kommunstyrelsen samt att max tre personer ska utses från miljö- och byggnadsnämnden för att delta i den politiska referensgruppen i arbetet med blå översiktsplan. att utse nedanstående personer från kommunstyrelsen att delta i den politiska referensgruppen arbetet med blå översiktsplan: Ordinarie: Clas-Åke Sörkvist (C) Lennart Larson (M) Eva Lott Andersson (S) Ersättare: Roger Wallentin (C) Paul Carlsson (FP) Niklas Berglund (S)

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(40) Ks / Ks Yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län I samrådsskedet yttrade sig miljö- och byggnadsnämnden den 21 augusti 2012, 218. Energimarknadsinspektionen har därefter överlämnat en ansökan för nätkoncession för linje och begärt yttrande från Tanums kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett yttrande där det bland annat framgår att man bedömer att föreslagen huvudsträckning, med föreslagen utformning, ej strider mot kommunens översiktsplan, ÖP Dock hade en nedgrävd ledning, framförallt, i området kring norra Bullaresjön vid Vassbotten som också berörs av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken, varit mer förenligt med ÖP 2002 angivna rekommendationer. Föreslagen huvudsträckning berör ingen gällande regionplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. Yttrandet, bilaga, är inskickat till Energimarknadsinspektionen. att kommunen kvarstår vid tidigare yttrande om att en nedgrävning av hela ledningen är att föredra i första hand, och att om luftledning används betonar kommunen vikten av att i så hög grad som möjligt använda befintlig ledningsgata utan breddning samt en samordning av ledningsdragning till planerade vindkraftsetableringar. Kommunstyrelsen efterlyser vidare en redovisning av samlade effekter av den totala nätkoncessionen i området.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(40) Ks / Ks Fyrbodals gymnasieskola, FG- Upphävande av Gymnasieavtalet Kommunfullmäktige beslutade den 14 mar 2005, 34 bland annat att ställa sig bakom huvudprinciperna i förslag till Avtal om samverkan inom gymnasieskolan mm i Fyrbodal. Fyrbodals kommunalförbund har tagit beslut om att rekommendera kommunerna att säga upp avtal gällande samverkan inom gymnasieområdet och anta Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet. Förbundet har sedan 2004 ett avtal mellan kommunerna kring samverkan inom gymnasieskolan, bilaga. Detta avtal föreslås upphöra per den 30 september Uppsägningen gäller inte det avtal som reglerar den gemensamma antagningsverksamheten. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att Tanums kommun har ingen erinran mot att avtalet om samverkan inom gymnasieskolan sägs upp.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(40) Ks / Ks Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodals kommunalförbund inkom den 31 januari 2013 med förslag till avsiktsförklaring för att stärka samverkan inom utbildningsområdet på remiss till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2013, 70, att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Fyrbodals kommunalförbund har nu inkommit med det slutliga dokumentet avseende avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet, bilaga. Fyrbodals direktion rekommenderar kommunerna att anta rubricerad avsiktsförklaring att gälla från 1 oktober Det har inte tillkommit något i det slutliga dokumentet som förändrar kommunens tidigare yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningschefens yttrande i remissomgången Det finns många områden där en ensam kommun - i synnerhet en liten sådan varken har resurser eller kompetens att med kraft driva utveckling. Det finns därför mycket att vinna på att samarbeta med andra kommuner. Denna avsiktsförklaring utgår från att hela utbildningsverksamheten skall omfattas, inte endast gymnasieskola och vuxenutbildning som tidigare. Vidare bygger avsiktsförklaringen på en betydligt friare form av samverkan än det hittillsvarande avtalet. Tanken är i första hand att kommunerna utvecklas genom att lära tillsammans och av varandra. Den arbetsprocess som föreslås innebär både kortare beslutsvägar och en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Avsiktsförklaringen beskriver ett arbetssätt som har stora likheter med arbetet inom V8. Detta samarbete har, genom att inte omfatta områden där kommunerna konkurrerar med varandra eller är köpare och säljare sinsemellan, blivit mycket framgångsrikt och i hög grad bidragit till kvalitetsutveckling i de enskilda kommunerna. Vår kommun har mycket att bidra med i en samverkan inom Fyrbodal men också mycket att lära av andra. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas därför föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att från om med 1 oktober 2013 ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(40) Ks / Ks Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad Kap Horn AB org. nr har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn i Grebbestad. Kap Horn AB har även ansökt om stadigvarande serveringstillstånd året runt i form av cateringstillstånd till slutna sällskap omfattande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Ärendet har varit på remiss hos berörda instanser. Sökanden har inkommit med de handlingar som utrednigen krävt. sunderlag Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande att jml 8 kap 2 Alkohollagen (AL) bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn rest. nr med tillhörande uteservering, att jml 8 kap 4 AL bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för catering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt mat till slutna sällskap året runt, att jml 8 kap 19 AL serveringstiden bestäms till kl för inneserveringen och till kl för uteserveringen, att jml 8 kap 19 AL tillfälligt utökad serveringstid medges till kl fredag, lördag och vardag innan storhelg för inneserveringen under en prövotid av ett år t.o.m. den , att villkor infogas om att högtalarförstärkt musik ej får spelas på uteserveringen, att villkor infogas om att fönster och dörrar på uteserveringen skall hållas stängda då musik spelas inomhus. Dock att in- och utsläpp får ske av gäster, och att högsta antalet besökare i serveringslokalen bestäms till de antal som räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(40) Ks / Ks Förslag till sammanträdesdagar 2014 Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nytt förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2014.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(40) Ks / Ks Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013, överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Nedan följer en redovisning av överenskommelsen. Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneöversynstillfällen är den 1 april och genomförs genom traditionell förhandling om inte annat överenskoms lokalt. Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme 2013 med 3,33 kronor, 2014 med 3,33 kronor, 2015 med 3,63 kronor, som varje medlem i Kommunal bidrar med. Avtalet innehåller inga individgarantier. att med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 13 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Ks / Ks Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser och underbilagor, av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 13 Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneavtalet Löneöversynstillfällen per 1 april respektive år, såvida inte annat överenskoms. Tillsvidareanställd medlem i Kommunal bidrar till utrymmet respektive år enligt nedan: 2013 med 550 kr 2014 med 550 kr 2015 med 600 kr Avtalet innehåller inga individgarantier. Med anledning av sena utbetalningar finns en ny skrivning i centrala och lokala protokollsanteckningarna om möjlighet till central partsgemensam konsultation vad gäller tidplan. Centrala protokollsanteckningar Centrala parter fortsätter de partsgemensamma arbetena kring heltid, samt anställningsformer och turordning med något reviderade uppdrag. Två nya centrala partsgemensamma arbeten genomförs under perioden. Det ena för att lyfta fram exempel och arbetssätt som kan utgöra stöd för framgångsrikt lokal löneöversynsarbete, och det andra för att göra gemensam kartläggning av visstidsanställningar. att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Miljö- och byggnadsnämnden 2011-12-13 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 343 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärenden: - Detaljplan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Kommunstyrelsen 2012-12-19. 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(30) Dnr Ärende 2012/0808-903 Ks 273 Slutredovisning - VA-ledningar Allégatan, Fjällbacka 2012/0574-976 Ks 274 Samordningsförbundet Norra Bohuslän - Årsredovisning med revisionsberättelse

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-05-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(21) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-05-13 45 Laga ordning 46 Revisionsberättelse för kommunens räkenskaper och verksamhet för år 2012 47 Bokslut 2012 för Tanums kommun 48 Årsredovisning 2012

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07

KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2009-10-07 2009.016-923 Ks 190 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2009 2009.015-923 Ks 191 Finansrapport för perioden

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott Kommunstyrelsens allmänna utskott 2012-09-19 1 Plats och tid Vilundarummet, plan 8, kommunhuset, Dragonvägen 86 Onsdag den 19 september 2012, klockan 8.30 10.00 Beslutande Ledamöter: Kristina Klempt (FP),

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(13) Omsorgsnämnden 2008-05-29 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(13) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 29 maj 2008, klockan 13.00. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid ev.

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund

Folkbildningsförbundet. Folkbildningsförbundet Lärarnas samverkansråd Teaterförbundet Handelsanställdas förbund Förhandlingsprotokoll Ärende: Överenskommelse om allmänna anställningsvillkor och löner för perioden 2012-09-01 2014-08-31 för cirkelledare m.fl.ledare/lärare. Tid: 2013-01-09 Plats Parter Justeras av

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(17) Omsorgsnämnden 2012-12-13 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, torsdagen den 13 december 2012, klockan 13:15. Ordinarie ledamot ansvarar för att ersättare inkallas vid

Läs mer

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Anna-Greta Johansson (S) Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:50 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Anna Hammar (V) Stellan Andersson (C) Anna-Greta

Läs mer

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson

2013-11-21 1 (11) Personalutskottet. Hans Gradin (S) tjänstgörande ersättare för Patrik Eriksson 2013-11-21 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 21 november 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Håkan Englund (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Tjänstgörandeersättare

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(26) KOMMUNFULLMÄKTIGE 2009-11-30 96 Laga ordning 97 Fråga från Michael Halvarsson (MVT) till kommunfullmäktiges ordförande angående svar på motion om bostadspolitisk debatt 98

Läs mer

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9

Mona Persson, personalchef Kristoffer Baas, kommunsekreterare Bosse Wallbäck, Gävle-Dala företagshälsa 9 2013-09-17 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 17 september 2013, kl. 13.00 14.30 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Tjänstgörandeersättare Marlene

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-03-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 65 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende:

Läs mer

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan

Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun. Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget i Jönköpings län. Klas Rydell, Försäkringskassan SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Sofiahuset, Jönköping, 2009-11-30 kl. 15.30-17.05 Beslutande Jan-Egon Leo (M), Jönköpings kommun Lisbeth Rydefjärd (KD), Landstinget

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-10-20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 251 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan 2009.0234-339 252 Folkhälsorådet Birgit Ekholm

Läs mer

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst

Förbundsordning Samordningsförbundet Väst STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 13 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-06-12 Kf 54 Ks 66 Au 67 Ks/2014-0144 Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige fastställa att ändring i idag

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23

KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(38) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-04-23 2006.558-215 Ks 97 Sjöbodspolicy för Tanums kommun 2007.737-976 Ks 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Fyrbodals kommunalförbund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP)

Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson (S) Stina Espenkrona (KD) Olof Börjesson (C) Lena Linke (MP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00-16.00. Ajournering kl. 14.00-14.30. Öppet sammanträde Beslutande Kristina Frigert (M), ordförande Ola Strand (KD) Birgitta Granström (S) Mats Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Kommunstyrelsens personalutskott 2013-01-31 1-10 Plats och tid Personalkontoret, kl. 8.30 11.00 Beslutande Lena Andersson (M) Ulla Svensson (S) Göran Stark (S) Marianne Nord Lyngdorf (FP) Övriga deltagare

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Kommunstyrelsen 2007-12-03. Ordförande... Gunnar Hörnlund BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(9) Plats och tid Fjällgården Saxnäs, Måndagen den 3 december 2007, kl. 09.45-10.00 Beslutande Övriga deltagande Gunnar Hörnlund, ordf. Joakim Risberg Rickard Norberg Conny

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Personalnämnden 2008-03-19 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (27) Plats och tid KS sammanträdesrum, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Harriet Classon, ordf Lennart Burvall Åsa Gustafsson Annika Nyman, tjg ers Stig Stefansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Ersättare Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Magnus Olofsgård

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda

Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla 2006-03-02. Erland Lundqvist Strömstad Kenneth Carlsson Färgelanda Direktionsmöte SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Bohusläns museum, Uddevalla Beslutande Clas-Åke Sörkvist Tanum Robert Svensson Mellerud Rolf Mattsson Sotenäs Rune Forsdahl Dals Ed Erland Lundqvist Strömstad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN

KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN KSAU PROTOKOLL 2012-09-18 HEDEMORA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-09-18 1(17) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, Vargen, tisdagen den 18 september 2012, kl 13.00-13.50 Ulf Hansson (S),

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2015-03-05 1 (8) Sidnr 1 (8) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.30-12.00 och 13.00 14.00 Bengt Bivrin (MP) Tore Lomgård (C), tjänstgörande ersättare Peter

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26

Förbundsordning för Kommunalförbundet Kalmarsundsregionens Renhållare KSRR Fastställd på KSRR Förbundsfullmäktiges möte 2010-11-26 1 Medlemmar Kalmarsundsregionens Renhållare är ett kommunalförbund enligt kommunallagen (1991:900), (KL). Medlemmar i kommunalförbundet är de fyra kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro och Torsås. Kommunalförbundet

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Kommunerna i Fyrbodal Ändringar av Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund Fyrbodals kommunalförbunds direktion föreslår ändringar av förbundsordningen. Detta för att uppdatera dokumentet samt

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-12 1 (8) Personalutskottet 2013-02-12 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, onsdagen den 12 februari 2013, kl. 13.00 14.50 Ledamöter Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Patrik Eriksson (MP) 1-4 Björn

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-03 1 (9) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-03-03 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, tisdag 3 mars 2015, kl. 13.00-15.00. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer