KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN 2013-08-28"

Transkript

1 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(40) KOMMUNSTYRELSEN Dnr Ärende 2013/ Ks 197. Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni / Ks 198. Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni / Ks 199. Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex / Ks 200. Justering av taxa för brandskyddskontroll för / Ks 201. Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt / Ks 202. Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län 2013/ Ks 203. Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi 2013/ Ks 204. Fyrbodals kommunalförbund Verksamhetsplan och budget / Ks 205. Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss 2013/ Ks 206. West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering 2013/ Ks 207. Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag 2013/ Ks 208. Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2013/ Ks 209. Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan 2013/ Ks 210. Yttrande över Vattenfall eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län 2013/ Ks 211. Fyrbodals gymnasieskola - Upphävande av Gymnasieavtalet Justering(sign)

2 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 2(40) 2013/ Ks 212. Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet 2013/ Ks 213. Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad 2013/ Ks 214. Förslag till sammanträdesdagar / Ks 215. Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 216. Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013/ Ks 217. Huvudöverenskommelse HÖK 13 med OFRs förbundsområde Läkare, Sveriges läkarförbund samt överenskommelse om Med.stud / Ks 218. Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. 2013/ Ks 219. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 2013/ Ks 220. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning BUI / Ks 221. Överenskommelse om ändringar i Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktion - BAL / Ks 222. Delegation av beslut om anställning av miljö- och byggnadschef 223. Information från Räddningstjänstutskottet 224. Information från Folkhälsorådet 225. Information från Brottsförebyggande rådet 226. Information från Fyrbodal 227. Rapport från vänortsbesök 228. Anmälan av delegationsbeslut 229. Meddelande

3 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 3(40) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Bullaren, kommunhuset, Tanumshede, onsdagen 28 augusti 2013, kl :45 Enligt bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande Joakim Ottosson, ekonom, 197 Ida Aronsson-Hammar, kanslichef, Olle Tillquist, personalchef, 197,198, Sven-Erik Laundal, räddningschef, PeO Johansson, samhällsbyggnadschef, 201,202, Ingemar Eriksson, trafiksäkerhetssamordnare, 202 Olof Jönsson, Planeringsarkitekt, 207 Moa Leidzén, Planeringsarkitekt, Lennart Christensson, barn- och utbildningschef, Utses att justera Eva Lott Andersson Underskrifter Sekreterare /Sofia Reimbert/ Ordförande... /Clas-Åke Sörkvist/ Justeringsman... /Eva Lott Andersson/ BEVIS OM ANSLAG Kommunstyrelsens protokoll har justerats och anslagits på kommunens anslagstavla Sammanträdesdag Anslaget uppsatt Anslaget nedtages Protokollet förvaras på kommunkansliet, Tanumshede Underskrift...

4 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 4(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för Tanums kommun per den 30 juni 2013 Budgetuppföljningsrapport har upprättats för Tanums kommun per den 30 juni 2013, bilaga. att uppmana nämnderna att hålla tilldelad budget, och att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

5 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 5(40) Ks / Ks Budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013 Föreligger budgetuppföljning för kommunstyrelsens verksamhetsområde per den 30 juni 2013, bilaga. att lägga budgetuppföljningsrapporten till handlingarna.

6 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 6(40) Ks / Ks Justering av taxa för sotning enligt sotningsindex 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för sotning med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för sotning från och med den med 1,72 %.

7 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 7(40) Ks / Ks Justering av taxa för brandskyddskontroll för 2013 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har inkommit med revision av sotningsindex för avtalsåret 2013 för löneökningar och konsument- prisindex. (Cirkulär 13:29). För kommuner som tillämpar sotningsindex höjs taxan för brandskyddskontroll med 1,72 % från den 1 september Kommunstyrelsen föreslås besluta att justera taxan för brandskyddskontroll från och med den med 1,72 %.

8 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 8(40) Ks / Ks Slutredovisning nybyggnad förskola, Barnkullen, Tanumshede Projekt Tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, behöver upphävas på grund av att barn- och utbildningsnämnden (BUN) inte godkände att ta medel ifrån anpassning av lokaler till att täcka de ökade investeringsutgifterna. Anledning till att budget inte hölls var att beställningen ändrades under projektets gång. Istället för en modul blev det en byggnad på ca 315 kvm. I projektet ingick även utvändiga markarbeten för anpassning till befintliga lekytor och Hedeskolans lekplats vilket inte var inkluderat i äskandet. Dessutom var kostnader för besiktning inte inkluderade i äskandet. Budgeterade investeringsutgifter BUN kr Redovisade investeringsutgifter kr Resultat kr Tekniska nämnden beslutade den 20 juni 2013, 77 att upphäva tekniska nämndens beslut den 31 januari 2013, 8, att för sin del godkänna slutredovisningen, och att lämna över slutredovisningen till komunfullmäktige Ekonomikontorets bedömning av ärendet Ekonomikontoret meddelar att slutredovisning överensstämmer med beviljade medel och redovisat belopp. Investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisningen, och att investeringsprojektets underskott regleras mot eget kapital.

9 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 9(40) Ks / Ks Förslag till nya föreskrifter för väg 990, Västra Götalands län Trafikverket har sänt ett förslag på nya föreskrifter för väg 990 i Västra Götalands län till Tanums kommun på remiss. Trafikverket föreslår att hela sträckan mellan väg 163 Rörängen och väg 164 Skee får hastighetsbegränsning 80 km/t. Förslaget har skickats till samhällsbyggnadsförvaltningen för synpunkter. Trafiksäkerhetssamordnarens tjänsteskrivelse, bilaga. Trafiksäkerhetssmordnaren föreslår att kommunstyrelsen godkänner ny hastighetsgräns på väg 990 utom på delen förbi korsningarna vid Kragenäs väg 1023 och väg 978. Tanums kommun begär att hastighetsbegräsningen på denna delsträcka sätts till 60 km/t. Vidare föreslår kommunstyrelsen att trafikverket ser över möjligheten att på de delar av väg 990 där vägbredden tillåter det, genom lämplig avskiljning möjliggöra en separering av gång/cykeltrafiken från övrig trafik. att godkänna bifogat yttrande som svar på remissen.

10 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 10(40) Ks / Ks Motion från Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) om möjlighet att återta lokalvård till kommunal regi Gerd Melin (S) och Siv Bergström (MVT) har lämnat in en motion angående möjlighet att återta lokalvården till kommunal regi. Motionen, bilaga. Motionärerna vill bland annat att följande görs i god tid före nästa eventuella upphandlingstillfälle: en bedömning av möjligheter, svårigheter och konsekvenser med att återta lokalvården till egen regi en plan för hur kommunen ska säkerställa att de hygieniska förhållandena är goda i våra verksamheter och om beslut tas om ny upphandling: att det utförs en noggrann kartläggning av de hygieniska behoven i de kommunala verksamheterna, så att upphandlingsunderlaget blir så korrekt som möjligt. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2013, 67 att lämna motionen till kommunstyrelsen för beredning att överlämna motionen till tekniska nämnden för beredning. I beredningsuppdraget ingår att höra övriga nämnder/ förvaltningars synpunkter.

11 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 11(40) Ks / Ks Fyrbodals kommunalförbund - verksamhetsplan och budget 2014 Fyrbodals kommunalförbund har inkommit med verksamhetsplan och budget för Förbundet har följande fokusområden: Hälsa Infrastruktur Kultur Näringsliv (särskild satsning affärsdriven miljöutveckling) Utbildning Medlemsavgiften för år 2014 föreslås vara oförändrad, det vill säga 26 kronor per invånare. Budgeten för basverksamheten beräknas omfatta tkr. att översända bifogat yttrande till Fyrbodals kommunalförbund.

12 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 12(40) Ks / Ks Förslag till sammanslagning av Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda- remiss Samordningsförbundet Norra Bohuslän och samordningsförbundet Uddevalla, Orust har skickat ett förslag till sammanslagning av de båda förbunden på remiss. Sedan 2010 har förbunden haft ett nära samarbete. Samarbetet började med gemensam förbundschef och gemensam administration. Sedan sommaren 2012 har förbunden även en gemensam utredningsenhet som från 1 juni 2013 är samlokaliserad i Uddevalla. Rehabvägledarna arbetar lokalt i kommunerna men träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte. Diskussioner har fört mellan presidierna och styrelserna i de båda förbunden om för- och nackdelar med sammanslagning av förbunden. En SWOT-analys har också genomförts. Enligt styrelsernas och beredningsgruppens bedömning dominerar fördelarna. Några av fördelarna som lyfts fram är en ökad legitimitet och minskad administration. I nu gällande förbundsordning för Samordningsförbundet Norra Bohuslän framgår att styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part. Varje part utser dessutom en ersättare utom kommunerna som utser fyra ersättare, en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. I Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda har Uddevalla en ordinarie plats i styrelsen och de två övriga kommunerna var sin ersättare för Uddevallas representant, övriga myndigheter har var sin ledamot och ersättare. Enligt förslaget ska det sammanslagna förbundet endast ha fyra ordinarie styrelseledamöter, en från vardera myndighet samt en från ingående kommuner. Kommunerna väljer själva vilken kommun som är ordinarie, övriga kommuner är ersättare. Samtliga ersättare har närvaro- och yttranderätt. Förslaget innehåller även en förändrad finansieringsmodell. Idag betalar samtliga kommuner i Samordningsförbundet Norra Bohuslän samma summa enligt förslaget ska kommunerna istället betala utifrån invånarantal. För Tanums kommun innebär det en förändring från kronor per år till kronor per år. Lämplig tidpunkt för sammanslagningen föreslås till 1 januari Forts.

13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 13(40) Ks / Ks Synpunkter på förslaget För Finsams målgrupper finns det samordningsvinster med förslaget. Sammanslagningen bör medföra effektiviseringar som ska spegla av sig på ekonomin, dvs kostnaderna borde minska för de deltagande parterna. Utredningsenheterna är samlokaliserade från 1 juni 2013, vilket också borde minska utgifterna. Kommunerna får alldeles får dålig representation då en ledamot ska företräda alla kommunerna. Det bör även framgå hur kommunernas styrelseledamot ska utses och om eventuell rotering mellan kommunerna ska ske. Enligt lagen om finansiell samordning ska antalet ledamöter och ersättare i styrelsen vara lika många, detta överensstämmer inte med samordningsförbundets förslag till sammansättning av ledamöter och ersättare. Regleringen av den ekonomiska fördelningen måste klargöras. Kommunernas invånarantal förändras, och påverkar proportionaliteten, mellan åren. De som jobbar i samordningsförbunden är anställda av olika myndigheter. Det komplicerar löneöversynen, regelverk för anställningar etc. Risken är att detta blir ännu mer komplicerat när fler anställningsmyndigheter ska synkroniseras. Det blir problematiskt både för de anställda och de inblandade myndigheterna. att lämna ovan synpunkter som svar på remissen.

14 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 14(40) Ks / Ks West Sweden remiss angående framtida inriktning, organisation och finansiering West Swedens framtid är under utredning och medlemmarna har tidigare haft möjlighet att yttra sig över olika framtida scenarion. Tanums kommun har förespråkat att föreningen ska finnas kvar med inriktning på projektutveckling. På West Swedens föreningsstämma beslutade en icke enig stämma att avveckla verksamheten. För avveckling krävs antingen ett enhälligt beslut eller avvecklingsbeslut vid två på varandra följande stämmor med enkel majoritet vid första tillfället och 2/3 majoritet vid andra. West Sweden kommer därför att hålla en extrastämma Styrelsen för West Sweden har nu skickat remiss till medlemmarna om viljeyttring om fortsatt verksamhet eller avveckling med svar senast Medlemmarnas svar om man har för avsikt att kvarstå som medlem i West Sweden eller begära utträde kommer att ligga till grund för ekonomiska beräkningar gällande förutsättningarna för en fortsatt verksamhet med fokus på projektutveckling. att Tanums kommun har för avsikt att kvarstå som medlemmar i West Sweden Ideell Förening med fortsatt verksamhet fokuserad på projektutveckling och att slutligt ställningstagande om kommunens medlemskap kan tas först när alla förutsättningar, bland annat de ekonomiska, för en fortsatt verksamhet är klargjorda.

15 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 15(40) Ks / Ks Detaljplan för del av Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 m.fl, Rörviksvägen- Förslag Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2013, 122 att godkänna rubricerat planförslag för samråd. Planområdet är beläget strax söder om Grebbestad utmed Rörviksvägen, och omfattar cirka 17 nya småhustomter, en ny lokalväg samt en ny tillfartslösning mellan Rörviksvägen och väg 163. Huvudsyftet med planen är att skapa förutsättningar för en etablering av 17 tomter för småhusbebyggelse, längs västra sidan av den så kallade Rörviksvägen. Planen ska möjliggöra en gemensam lösning för parkering och sophantering. Planen säkerställer även placeringen av en befintlig pumpstation och det kommunala ledningsnätet för spill- och dricksvatten som går genom planområdet. En förutsättning för att planen ska kunna genomföras är att en ny anslutning anläggs till väg 163 i stället för nuvarande utfart. Den nya utfarten ersätter den nuvarande och ett markområde för den nya utfarten och gc-vägen till Grebbestad ingår i planområdet. Området är inte tidigare detaljplanelagt, men omfattas av Planstudie Rörvik som fungerar som ett gemensamt planprogram för området kring Tanumstrand. Planförslagets användning överensstämmer med planstudiens rekommendation om bostadsutveckling, men ianspråktar ett något större område än vad som anges för ändamålet i planstudien. Samrådstiden är 28 juni september 2013 att lämna följande yttrande Planområdet skall vara med och bidra till åtgärder för att utveckla och förbättra infrastrukturen i Rörviksområdet, och att i övrigt ej erinra på planförslaget.

16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 16(40) Ks / Ks Ansökan om statligt bidrag för planeringsunderlag till översiktligt planering om landsbygdsutveckling i strandnära lägen Kommunstyrelsen beslutade att integrera arbetet med att peka ut lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Kommunstyrelsen beslutade att påbörja arbetet med att ta fram en ny kommuntäckande översiktsplan. Fram till den 31 december 2016 finns ett finansiellt statligt stöd till planeringsinsatser för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Syftet med stödet är ge statligt stöd för planeringsinsatser för att klarlägga om det finns lämpliga områden för utveckling av landsbygden inom strandnära lägen i kommunen. Bakgrunden är regeringens avsikt att tillföra resurser för att hjälpa kommunerna i deras planeringsarbete med detta. Boverket har tagit fram riktlinjer för hur det statliga stödet ska användas. Stöd ges för planeringsunderlag för att klarlägga om det finns områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Exempel på planeringsunderlag som nämns är bland annat inventering av kulturmiljöer, landskapsanalyser och kommunala landsbygdsprogram. Det är inte möjligt att söka stöd för att ta fram en översiktsplan. I normalfallet ges stöd med 50 procent av den beräknade totala kostnaden för insatsen, annan storlek på stödet kan i det enskilda fallet vara motiverat med hänsyn till planeringsinsatsens komplexitet, behovet av mellankommunal samordning samt omfattning av de demokratiska processerna. En projektbeskrivning finns framtagen där nio planeringsunderlag finna beskrivna. Totalt beräknas kostnaden till kr vilket i normalfallet vid 50 procent stöd innebär att kr kan finansieras med statliga bidrag. I ansökan till Boverket ansöker Tanums kommun om bidrag för 75 procent av den beräknade totala kostnaden på grund av planeringsinsatsens komplexitet. Om stöd beviljas för 75 procent beräknas kr kunna finansieras med statliga bidrag. att ansöka om bidrag från Boverket för i projektbeskrivningen redovisade planeringsunderlag enligt bilaga samt att kommunens finansiering sker genom avsatta medel för projektet LIS

17 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 17(40) Ks / Ks Utse kommunstyrelsens representanter till politisk referensgrupp i arbetet med blå översiktsplan Kommunstyrelsen beslutade att delta i det gemensamma arbetet med framtagande av blå översiktsplan för norra Bohuslän. Målet med arbetet är bland annat att kommunerna i norra Bohuslän, Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil ska få en samsyn på nyttjande och bevarande av kust- och havsområdet vilket gynnar norra Bohuslän som helhet. Styrgrupp för projektet utgörs av styrgruppen för Tillväxt norra Bohuslän. En politisk referensgrupp med politisk representation ifrån samtliga fem kommuner från nämnder som är ansvariga för översiktlig planering, detaljplanering samt miljö- och hälsa ska nu utses. Referensgruppen ska utgöras av max sex personer från respektive kommun och förutses att sammankallas två gånger per år. Under 2013 beräknas en träff att ske under hösten. För Tanums kommun innebär det att max tre personer ska utses från kommunstyrelsen samt att max tre personer ska utses från miljö- och byggnadsnämnden för att delta i den politiska referensgruppen i arbetet med blå översiktsplan. att utse nedanstående personer från kommunstyrelsen att delta i den politiska referensgruppen arbetet med blå översiktsplan: Ordinarie: Clas-Åke Sörkvist (C) Lennart Larson (M) Eva Lott Andersson (S) Ersättare: Roger Wallentin (C) Paul Carlsson (FP) Niklas Berglund (S)

18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 18(40) Ks / Ks Yttrande över Vattenfall Eldistribution AB:s ansökan om nätkoncession för linje av en 130 kv luftledning mellan Bondemon och Tolvmanastegen inom Dals-Ed, Tanum och Strömstad kommuner, Västra Götalands län I samrådsskedet yttrade sig miljö- och byggnadsnämnden den 21 augusti 2012, 218. Energimarknadsinspektionen har därefter överlämnat en ansökan för nätkoncession för linje och begärt yttrande från Tanums kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett yttrande där det bland annat framgår att man bedömer att föreslagen huvudsträckning, med föreslagen utformning, ej strider mot kommunens översiktsplan, ÖP Dock hade en nedgrävd ledning, framförallt, i området kring norra Bullaresjön vid Vassbotten som också berörs av riksintresse för naturvård och friluftsliv enligt 3 kap 6 miljöbalken, varit mer förenligt med ÖP 2002 angivna rekommendationer. Föreslagen huvudsträckning berör ingen gällande regionplan, detaljplan eller områdesbestämmelser. Yttrandet, bilaga, är inskickat till Energimarknadsinspektionen. att kommunen kvarstår vid tidigare yttrande om att en nedgrävning av hela ledningen är att föredra i första hand, och att om luftledning används betonar kommunen vikten av att i så hög grad som möjligt använda befintlig ledningsgata utan breddning samt en samordning av ledningsdragning till planerade vindkraftsetableringar. Kommunstyrelsen efterlyser vidare en redovisning av samlade effekter av den totala nätkoncessionen i området.

19 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 19(40) Ks / Ks Fyrbodals gymnasieskola, FG- Upphävande av Gymnasieavtalet Kommunfullmäktige beslutade den 14 mar 2005, 34 bland annat att ställa sig bakom huvudprinciperna i förslag till Avtal om samverkan inom gymnasieskolan mm i Fyrbodal. Fyrbodals kommunalförbund har tagit beslut om att rekommendera kommunerna att säga upp avtal gällande samverkan inom gymnasieområdet och anta Avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet. Förbundet har sedan 2004 ett avtal mellan kommunerna kring samverkan inom gymnasieskolan, bilaga. Detta avtal föreslås upphöra per den 30 september Uppsägningen gäller inte det avtal som reglerar den gemensamma antagningsverksamheten. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att Tanums kommun har ingen erinran mot att avtalet om samverkan inom gymnasieskolan sägs upp.

20 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 20(40) Ks / Ks Avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet Fyrbodals kommunalförbund inkom den 31 januari 2013 med förslag till avsiktsförklaring för att stärka samverkan inom utbildningsområdet på remiss till kommunen. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2013, 70, att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Fyrbodals kommunalförbund har nu inkommit med det slutliga dokumentet avseende avsiktsförklaring för samverkan inom utbildningsområdet, bilaga. Fyrbodals direktion rekommenderar kommunerna att anta rubricerad avsiktsförklaring att gälla från 1 oktober Det har inte tillkommit något i det slutliga dokumentet som förändrar kommunens tidigare yttrande. Barn- och utbildningsförvaltningschefens yttrande i remissomgången Det finns många områden där en ensam kommun - i synnerhet en liten sådan varken har resurser eller kompetens att med kraft driva utveckling. Det finns därför mycket att vinna på att samarbeta med andra kommuner. Denna avsiktsförklaring utgår från att hela utbildningsverksamheten skall omfattas, inte endast gymnasieskola och vuxenutbildning som tidigare. Vidare bygger avsiktsförklaringen på en betydligt friare form av samverkan än det hittillsvarande avtalet. Tanken är i första hand att kommunerna utvecklas genom att lära tillsammans och av varandra. Den arbetsprocess som föreslås innebär både kortare beslutsvägar och en tydligare rollfördelning mellan politiker och tjänstemän. Avsiktsförklaringen beskriver ett arbetssätt som har stora likheter med arbetet inom V8. Detta samarbete har, genom att inte omfatta områden där kommunerna konkurrerar med varandra eller är köpare och säljare sinsemellan, blivit mycket framgångsrikt och i hög grad bidragit till kvalitetsutveckling i de enskilda kommunerna. Vår kommun har mycket att bidra med i en samverkan inom Fyrbodal men också mycket att lära av andra. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas därför föreslå kommunstyrelsen att ställa sig bakom avsiktsförklaringen. Beredande organs förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige beslutar att från om med 1 oktober 2013 ställa sig bakom avsiktsförklaring avseende samverkan inom utbildningsområdet mellan medlemskommunerna i Fyrbodals kommunalförbund.

21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 21(40) Ks / Ks Ansökan om serveringstillstånd och cateringstillstånd Kap Horn i Grebbestad Kap Horn AB org. nr har inkommit med ansökan om tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn i Grebbestad. Kap Horn AB har även ansökt om stadigvarande serveringstillstånd året runt i form av cateringstillstånd till slutna sällskap omfattande starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker. Ärendet har varit på remiss hos berörda instanser. Sökanden har inkommit med de handlingar som utrednigen krävt. sunderlag Alkoholhandläggarens tjänsteutlåtande att jml 8 kap 2 Alkohollagen (AL) bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för servering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten året runt på Kap Horn rest. nr med tillhörande uteservering, att jml 8 kap 4 AL bevilja Kap Horn AB org. nr tillstånd för catering av starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker samt mat till slutna sällskap året runt, att jml 8 kap 19 AL serveringstiden bestäms till kl för inneserveringen och till kl för uteserveringen, att jml 8 kap 19 AL tillfälligt utökad serveringstid medges till kl fredag, lördag och vardag innan storhelg för inneserveringen under en prövotid av ett år t.o.m. den , att villkor infogas om att högtalarförstärkt musik ej får spelas på uteserveringen, att villkor infogas om att fönster och dörrar på uteserveringen skall hållas stängda då musik spelas inomhus. Dock att in- och utsläpp får ske av gäster, och att högsta antalet besökare i serveringslokalen bestäms till de antal som räddningstjänsten bedömer som högsta antal i sitt senaste brand- och tillsynsprotokoll.

22 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 22(40) Ks / Ks Förslag till sammanträdesdagar 2014 Föreligger förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott att delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att besluta om nytt förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2014.

23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 23(40) Ks / Ks Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare - PAN 13 - med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013, överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare PAN 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal). Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor. Nedan följer en redovisning av överenskommelsen. Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneöversynstillfällen är den 1 april och genomförs genom traditionell förhandling om inte annat överenskoms lokalt. Till löneöversynen finns ett löneökningsutrymme 2013 med 3,33 kronor, 2014 med 3,33 kronor, 2015 med 3,63 kronor, som varje medlem i Kommunal bidrar med. Avtalet innehåller inga individgarantier. att med anledning av träffad Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare samt att efter framställan från arbetstagarorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 13 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

24 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 24(40) Ks / Ks Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 april 2013 Huvudöverenskommelse, HÖK 13, med Svenska Kommunalarbetareförbundet. Nedan följer en kort redovisning i punktform, exklusive Allmänna bestämmelser och underbilagor, av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen HÖK 13 Avtalsperioden omfattar tiden Avtalet är inte uppsägningsbart under avtalsperioden. Löneavtalet Löneöversynstillfällen per 1 april respektive år, såvida inte annat överenskoms. Tillsvidareanställd medlem i Kommunal bidrar till utrymmet respektive år enligt nedan: 2013 med 550 kr 2014 med 550 kr 2015 med 600 kr Avtalet innehåller inga individgarantier. Med anledning av sena utbetalningar finns en ny skrivning i centrala och lokala protokollsanteckningarna om möjlighet till central partsgemensam konsultation vad gäller tidplan. Centrala protokollsanteckningar Centrala parter fortsätter de partsgemensamma arbetena kring heltid, samt anställningsformer och turordning med något reviderade uppdrag. Två nya centrala partsgemensamma arbeten genomförs under perioden. Det ena för att lyfta fram exempel och arbetssätt som kan utgöra stöd för framgångsrikt lokal löneöversynsarbete, och det andra för att göra gemensam kartläggning av visstidsanställningar. att med anledning av träffad Huvudöverenskommelse, HÖK 13 med Svenska Kommunalarbetareförbundet för tillämpning fr.o.m , att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse HÖK 13 samt att efter framställan från riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal - LOK 13 - i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet.

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16

KOMMUNSTYRELSEN 2009-12-16 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-12-16 2009.307-212 Ks 262 Ansökan från Tanumstrand att utbyggnaden av hotellet får finansieras och bedrivas enligt sale & leaseback-principen Justering(sign)

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01

KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(32) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2008-10-01 2008.016-923 Ks 205 Delårsrapport för perioden den 1 januari till den 31 augusti 2008 2008.015-923 Ks 206 Finansrapport för perioden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Personalnämnden Plats och tid Sammanträdesrummet Mellanrummet kl. 10:00-16:30 ande ledamöter Rolf Hansson (V) (ordförande) Gert Dahlin (S) (vice ordförande) Jan Gyllenhammar (KD) (2:e vice ordförande) Lena Westerlund

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kommunstyrelsens personalutskott 2014-02-11 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Tfn: 035 13 97 28 E-post: kommunstyrelsen@halmstad.se Plats: Sammanträdesrum 227, Rådhuset Sammanträdesdatum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN

KOMMUNSTYRELSEN TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(5) Dnr Ärende KOMMUSTYRELSE 2009-05-06 2009.148-488 Ks 79 Framställan om stöd till Fiskeområde Bohuslän Justering(sign) TAUMS KOMMU PROTOKOLL 2(5) Plats och tid Kommunhuset, Tanumshede,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(14) Barn- och utbildningsnämnden 2010-01-12 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-02-16 Dnr Ärende 9 Information från Folkhälsorådet 10 Arbetsmarknadssituationen bland ungdomar 11

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-03-05 Dnr Ärende 2013/0053-606 Bun 11 Bokslut 2012 2013/0062-601 Bun 12 Klassorganisation Hamburgsunds rektorsområde 2013/0049-606 Bun 13

Läs mer

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15

Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Protokoll Nr 4 Sammanträdesdatum 2012-06-08 Sammanträdestid 08.00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45. Förh.chef Per Sundelius Sekr Kersthin Berggren 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2010-05-27 kl 13:15 15:45 Beslutande: Bo Lager Ordf ( M ) Lennart Nilsson ( C ) Bengt Sävström ( S ) Esa Jääskeläinen ( M ) Eva Kullenberg ( FP ) Övriga

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.

Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Redogörelse för överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samt Arbetsgivarförbundet Pacta har den 19 juni 2013 träffat överenskommelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2008-06-16 LS-LED08-196 77 Antagande av huvudöverenskommelser om lön och allmänna anställningsvillkor s beslut 1. beslutar, i enlighet med rekommendation från, att anta bestämmelserna

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-10-13 Dnr Ärende 79 Information från Folkhälsorådet 2009.094-606 Bun 80 Delårsbokslut 2009.215-607 Bun 81 Utbud Tanums gymnasieskola 2007.200-623

Läs mer

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård

2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö. 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling 2011, Lokalvård Tekniska nämnden 2010-10-08 1(8) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 137. Presentation av ny medarbetare 2010.183-200 Tn 138. Rättelse Driftupphandling 2011, Yttre miljö 2010.184-200 Tn 139. Rättelse Driftupphandling

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04

PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 PROTOKOLL 1 (15) 2013-09-04 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08.30 12.40 Beslutande Harriet Classon (S) ordförande Lennart Burwall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M)

Läs mer

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning.

48 Föregående protokoll Anmäls att arbetsutskottets protokoll från sammanträdet justerats i föreskriven ordning. PROTOKOLL 21 Organ Plats Landstingsstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 8 juni 2016 Ledamöter Övriga Denise Norström (S), Ordförande Lena Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-06 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 6 november 2013, kl. 08.00-09.30 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31

PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 PROTOKOLL 1 (24) 2012-05-31 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 08.00 12.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande ersättare Annika

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: Ärenden: 2013.0308-339 186 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan med

Läs mer

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Tekniska nämnden 2010-09-30 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2010.182-200 Tn 120. Driftupphandling 2011 Byggnader och installationer, Tanums kommun 2010.183-200 Tn 121. Driftupphandling

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-10-02 Dnr Ärende 2007.074-606 Bun 85 Delårsredovisning Tertial 2 2007.042-607 Bun 86 Fyrbodals gymnasieskola Prislista 2008 2007.204-375

Läs mer

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07

Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Förhandlingsprotokoll 2010-12-07 Överenskommelse om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare

Stiven Wiklund Ordförande Ann-Catrin Nyberg Sekreterare Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 17 maj 2005, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll 08.30 Göran Fjellström/Frank

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23

KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(23) Dnr Ärenden KOMMUNSTYRELSEN 2005-11-23 2005.624-563 Ks 275 Förslag till ändring av taxa för avfallsbehandling vid Tyfts avfallsanläggning samt återvinningscentralerna Tyft

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15

Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2013-06-12 Sammanträdestid 08:00-11.15 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden (5)

Tekniska nämnden (5) TANUMS KOMMUN PROTOKOLL Tekniska nämnden 2015-11-19 1(5) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: TN 2015/0354-314 128. Begäran om ställningstagande och förlängd tid av Exploateringsavtal mellan Tanums kommun

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03

PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 PROTOKOLL 1 (16) 2010-09-03 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset, kl 13.00-16.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Alf Marklund (S) Lennart Burvall (S) Åsa Gustafsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010

Tekniska nämnden (9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 Tekniska nämnden 2010-08-23 1(9) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Administration 2009.001-206 Tn 101. Budgetuppföljning per den 30 juni 2010 2010.001-206 Tn 102. Budget 2011 2010.008-200 Tn 103. Meddelande

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 10 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 10 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2016 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor HÖK med bilagor Lön och ersättningar Löneökningar Kommunal yrkar på löneökningar med minst

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN 2010-06-23

KOMMUNSTYRELSEN 2010-06-23 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(36) Dnr Ärende KOMMUNSTYRELSEN 2010-06-23 2009.745-900 Ks 166 Delegation till kommunstyrelsen att besluta om huruvida kommunen skall tillstyrka eller avstyrka att tillstånd ges

Läs mer

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson

Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric Berglund Björn Magnusson Personal- och organisationsutskottet 2007-06-19 1 (15) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, tisdag den 19 juni 2007, kl 13.00-16.15 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Jan-Eric

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(19) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2007-08-21 Dnr Ärende 2007.067-376 Bun 70 Ansökan om ekonomiskt stöd till förening 2007.084-705 Bun 71 Arne Joelssons minnesfond 2007.172-600

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-05-31 Dnr Ärende 2007.185-376 Bun 46 Information Hedevallen 2010.006-364 Bun 47 Ansökan från Grebbestad Bowls Club och Svenska Bowlsförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30

Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Protokoll Nr 3 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdestid 08:00-11:30 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2006-11-06 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(19) 98 Laga ordning KOMMUFULLMÄKTIGE 2006-11-06 99 Sammankallande i egenskap av ålderspresident 100 Länsstyrelsens protokoll från slutlig röstsammanräkning efter kommunfullmäktigevalet

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(9) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-05-07 Dnr Ärende 2013/0113-601 Bun 30 Framtida organisation av förskoleverksamhet 2013/0099-600 Bun 31 Nämndsförslag 2013/0114-609 Bun 32

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(12) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-06-28 Dnr Ärende 59 Information från Ungdomsrådet 2011/0170-375 Bun 60 Ansökan från Tanums IF om bidrag till fotbollsmål på Hedevallen 2011/0073-375

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK 10 med OFRs 2010-05-21 1 (3) CIRKULÄR 10:31 Arbetsgivarpolitik: 10-2:13 Marianne Hörding Susanne Lavemark Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik Nyckelord: HÖK 10, OFRs

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta Frost, s Malin Höglund, m Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-8 2013-01-25 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-01-25 kl 08.30 11.00 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c, 1-4, 6-7 Gösta

Läs mer

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

Introduktionsavtalen BUI och BAL. Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet Introduktionsavtalen BUI och BAL Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (7) ÄRENDEFÖRTECKNING: 2013.0308-339 135 Godkännande av föredragningslistan Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna de utsända föredragningslistorna med följande ändringar:

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll 200-2-07 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Parter Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och OFRs förbundsområde Allmän kommunal

Läs mer

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03

PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 PROTOKOLL 1 (16) 2014-02-03 Personalnämnden Plats och tid Skellefteå hamn och Nyponet klockan 8.15-12.00, 12.45-14:45 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burwall (S) Monica Grape (M) Tomas

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare

Personalfrågor. Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare Cirkulärnr: 1998:76 Diarienr: 1998/1403 P-cirknr: 1998-2:25 Nyckelord: PAN 98 Handläggare: Sektion/Enhet: Datum: 1998-06-02 Mottagare: Rubrik: Förhandlingssektionen Kommunstyrelsen Personalfrågor Bilagor:

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i HÖK 12 med Svenska Kommunalarbetareförbundet Inledning Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK 12 med Kommunal inklusive samtliga protokollsanteckningar

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb

Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Förhandlingsprotokoll 206-04-29 Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2014-04-16 Sammanträdestid 08:00-11:20 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s)

Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1. Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Inga-Britt Söderberg (s) ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Personal- och organisationsutskottet 2005-02-15 1 Sida Plats och tid ande Kommunkontoret i Ånge, personal- och ekonomienheten, tisdag den 15 februari

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2008-12-16 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 367 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Remiss från Lantmäteriet,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-10-21 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr Ärende Tid: Tisdag 2014-10-21, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2014/0042-339 225 Godkännande av föredragningslistan

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-08-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(7) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-08-18, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2015/0120-339 165 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL

Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL. - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Riktlinjer för arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL i stället för KAP-KL Parter - Råd och stöd för arbetsgivare utformad av parterna på AKAP-KL Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6)

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) Miljö- och byggnadsnämnden 2009-09-22 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 228 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2010-01-26 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 1 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Utgående ärende: - Ansökan från Marius

Läs mer

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR)

Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) STADGAR 2016-09-01 Stadgar för Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) Reviderade 1993-05-03, 1995-06-02, 1995-09-29, 1997-09-22, 1999-09-27, 2001-05-23, 2001-12-27, 2003-05-01, 2011-09-27, 2013-11-12

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00

Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Protokoll Nr 2 Sammanträdesdatum 2013-02-07 Sammanträdestid 08:00-12.00 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Närvarande Ledamöter Tjänstemän Stig Agnåker (c), ordförande Per-Gunnar Andersson (s), vice ordförande

Läs mer

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård

Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Redogörelsetext för Huvudöverenskommelse HÖK 16 med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård Inledning Bakgrund Den 1 december 2016 enades parterna om en ny Huvudöverenskommelse, HÖK 16, för OFRs förbundsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 1(5) Kommunstyrelsen kallas till sammanträde Tid: 2016-05-31 kl. 13:15 Plats: KS-rummet Öppnande, närvaro, justering Förslag till justeringstid: onsdag 1 juni kl. 15:00. Beslutsärenden 1. Kommunstyrelsens

Läs mer

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s)

Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vice ordförande Reine Karlsson (s) 142-155 Plats oh tid Kommunhuset, "Långö", Kungshamn, kl. 08.30 11.45 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande Lasse Andersson (m) Mikael Sternemar (fp) Britt Wall (s), vie ordförande Reine Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-06-17 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(20) KOMMUFULLMÄKTIGE 2013-06-17 59 Laga ordning 60 Kompletteringsbudget 2013 61 Delårsbokslut för perioden januari-april 2013 62 Finansrapport för perioden januari-april 2013 63

Läs mer

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL)

Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Pension till efterlevande för arbetstagare som omfattas av Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1

Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen 2005/06:1 Bilaga 19:19 till kommunstyrelsens protokoll den 26 oktober 2005, 22 PM 2005 RV (Dnr 213-3999/2005) Överenskommelse om undantag från BEA för anställningar i s.k. Plusjobb i enlighet med budgetpropositionen

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUS KOUN PROTOKOLL 1(4) Tid: Tisdag 2016-08-23, klockan 08:00 Plats: Sammanträdesrum Tjurpannan, Tedacthuset, Tanumshede 2016/0003-339 130 Godkännande av föredragningslistan iljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) Miljö- och byggnadsnämnden 2012-09-18 TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1 (5) ÄRENDEFÖRTECKNING: 241 Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärenden: Tanums-Röd 1:2

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13.

Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i. i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13. Redogörelsetext för Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 Redogörelsen omfattar Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning BAL 13 och gäller

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare

Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare 2014-12-17 Redogörelsetext för Bestämmelser för studentmedarbetare Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare. Parter är Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet

Läs mer

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15

PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 PROTOKOLL 1 (17) 2012-08-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 15.00 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Monica Grape (M) Tjänstgörande

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(6) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-01 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-01 Dnr Ärende 2010.131-380 Bun 39 Tanums kommuns behov av tillgång till digital utrustning för

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(16) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2008-03-25 Dnr Ärende 20 Information personalchef Olle Tillqvist informerar 21 Information fritidsledare Jonas Nilsson informerar 22 Ny personalsekreterare

Läs mer

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden

TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) Miljö- och byggnadsnämnden TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(4) ÄRENDEFÖRTECKNING: Tid: Tisdag 2015-02-17, klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum Bullaren, Kommunhuset, Tanumshede 2015/0120-339 33 Godkännande av föredragningslistan Miljö-

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TANUMS KOMMUN PROTOKOLL 1(15) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-03-23 Dnr Ärende 21 Information från Folkhälsorådet 2010.007-609 Bun 22 Matlust i Tanum 2010.008-373 Bun 23 Ungdomsfrågor 2010.043-606 Bun

Läs mer

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget

Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Tekniksprånget Förhandlingsprotokoll 2013-09-26 Förhandlingsprotokoll om praktikanställning, Parter: Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet

Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) 62. Kommunala Handikapprådet Tekniska nämnden 2007-04-26 1(17) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: Information 61. Folkhälsorådet 62. Kommunala Handikapprådet 2007.006-200 Tn 63. Samhällsbyggnadsförvaltningen Administration 2007.007-200

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 17 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Inledning Den 20 april 2017 enades parterna om ny HÖK 17 för OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden:

Miljö- och byggnadsnämnden 2009-05-19 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 1(6) ÄRENDEFÖRTECKNING: Dnr: : Ärenden: 144. Godkännande av föredragningslistan Mbn besl att godkänna den utsända föredragningslistan med följande ändring: Tillkommande ärende Ansökan från Tore Melin,

Läs mer

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL

Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Förhandlingsprotokoll 2013-12-17 Överenskommelse om Avgiftsbefrielseförsäkring för KAP-KL och AKAP-KL Parter Arbetsgivarsidan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta Arbetstagarsidan

Läs mer